Final Fantasy VII: Advent Childrenแนะนําตัวละคร        คลาวด (Cloud)        คลาวดเปนคนหนุมที่เกงกาจมี...
เรโน (Reno)             เรโนเปนสมาชิกของกลุมเทิรคที่คอยทําภารกิจตางๆที่ไดรับมอบหมายจากประธาน     ...
สิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะใชพวกมันในการกําจัดเจโนวา ทวายังไมทันที่เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธนี้จะเสร็จสมบูรณเหลาเซทรา...
ชินระเปนอยางมาก เซฟรอธไดออกอาละวาดและไดเผาหมูบานนีเบิลเฮลมจนสิ้นหลังจากนั้นเคาจึงไดกลับไปที่เตาปฏิกรณเพื่อไปเอา...
เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธในตํานานนั้นก็ไดตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดมนุษยที่เอาพลังงงานของโลกไปใชจนดวงดาวตองเสียสมดุลไป  ...
เฮฟเวนขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่คลาวดก็ไดเอาเงินที่หามาไดไปซื้อรถมอเตอรไซค เขาหาเวลาวางเรียกชางที่เขารูจักมาปรับแตง...
เกร็ดเล็กเกร็ดนอยนารู   - FF7AC นี้ถูกสรางขึ้นมาดวยธีมหลักคือเรื่องของครอบครัว   - ทีมงานไดตั้งใจไวตั้งแตแรกแล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ffvii advent children

384 views
346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ffvii advent children

 1. 1. Final Fantasy VII: Advent Childrenแนะนําตัวละคร คลาวด (Cloud) คลาวดเปนคนหนุมที่เกงกาจมีฝมือแตกลับมีจตใจที่ออนแอ เขาเปนคนที่ขี้กังวลและ ิ  ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่เคาสามารถสลัดความออนแอนี้ทิ้งลงไปได เขาจะกลายเปนยอดคนในที่สุด ปจจุบันนี้เคาอาศัยอยูตามลําพังคนเดียวภายในโบสถ ของเมืองมิดการเขต 5 และทําอาชีพรับจางสงของเพื่อหาเลี้ยงปากทองตัวเอง แอริธ (Aerith) แอริธเปนสายเลือดคนสุดทายของชนเผาเซทราที่หลงเหลือมาจนถึงยุคปจจุบัน แตแลว เธอก็โดนรางจําแลงของเซฟรอธสังหารในระหวางการเดินทางของพวกคลาวด แอริธ เปนหญิงสาวที่สุภาพและราเริงอยูเสมอ การตายของแอริธนั้นไดสรางบาดแผลอัน ยิ่งใหญที่ไมอาจลืมเลือนไดในจิตใจของคลาวด แซ็ค (Zack) แซ็คเปนคนหนุมที่มีนิสัยกลาลุยกลาสู เขาเปนคนที่รักพวกพอง และคอยเอาใจใสทุกๆ คนอยูเสมอ แซ็คไดหนีออกจากบานเกิดของเขามาสมัครเปนหนวยโซลเยอรของชินระ ครั้งหนึ่งที่เขาบาดเจ็บสาหัสจากภารกิจ ที่นิเบิ้ลเฮลม เขาก็ไดถูกจับเอาไปทดลองใน โปรเจคพิเศษ นาเสียดายที่ชีวิตของแซ็คตองจบลงในระหวางที่เคาพยายามหลบหนี ออกมา ทิฟา (Tifa) ทิฟาเปนเพื่อนสมัยเด็กของคลาวด เธอเปนหญิงสาวที่มีจิตใจเขมแข็งกวาใครๆ เมื่อโต ขึ้นและไดกลับมาเจอคลาวดที่มีความทรงจําผสมปนกับความทรงจําของแซ็ค เธอจึง สงสารคลาวดอยางมาก เธอไดคอยทําทุกอยางเพื่อคลาวดโดยตลอดมา ปจจุบันนี้เธอ ทํางานอยูที่บารเซเวนเฮฟเวนที่เธอเปดขึ้นมา และคอยเลี้ยงดูมารลีนและเด็นเซล เด็นเซล (Denzel) เด็นเซลเปนลูกของพนักงานบริษัทชินระ เขาตองสูญเสียพอและแมไปในเหตุการณการ ระเบิดภายในมิดการเขต 7 เมื่อครั้งที่ไลฟสตรีมขึ้นมาบนผิวโลก เขาไดปะทะกับไลฟ สตรีมอยางรุนแรงจนทําใหตัวเขาตองเปนโรครอยปานดวงดาวไปดวย ภายหลังคลาวด ไดเก็บเด็นเซลมาเลี้ยง ปจจุบันเด็นเซลก็ไดอาศัยอยูในบานเดียวกับทิฟา มารลน (Marlene) ี มารลีนเปนลูกบุญธรรมของแบรเล็ตผูเปนหัวหนากลุมอวาแลนซรุนที่สอง เธอเปนเด็ก ที่ฉลาดหลักแหลมและมีความเปนผูใหญอยูในตัวสูง แบรเล็ตไดฝากมารลีนใหคลาวด และทิฟาชวยกันเลี้ยงดู ในขณะที่ตัวเขาเองบอกวาจะออกเดินทางเพื่อไปสะสาง เรื่องราวในอดีต
 2. 2. เรโน (Reno) เรโนเปนสมาชิกของกลุมเทิรคที่คอยทําภารกิจตางๆที่ไดรับมอบหมายจากประธาน ของบริษัทชินระโดยตรง เขามีนิสัยขี้เก็กและชอบกวนประสาทชาวบานไปเรื่อย แตลึกๆ แลวเขาก็เปนคนดี ในอดีตเรโนไดเคยปะทะกับกลุมอวาแลนซมามากมายนับครั้งไม ถวน แตเขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยูรอดไดถึงทุกวันนี้ รูด (Rude) รูดเปนสมาชิกของกลุมเทิรคเชนเดียวกับเรโน รูดออกจะเปนคนสุภาพและขี้อายนิดๆ เขาถนัดการตอสูดวยมือเปลาและยังไดรับการยอมรับวาเปนคนที่มีพละกําลังมากที่สุด ในกลุมเทิรค รูดเองก็ผานการตอสูกับกลุมอวาแลนซมามากมายนับครั้งไมถวน เชนเดียวกันกับเรโน เซฟรอธ (Sephiroth) เซฟรอธเปนสุดยอดโซลเยอรในตํานานของบริษัทชินระ ครั้งหนึ่งนั้นเขาไดเกิดสงสัยใน ชาติกําเนิดของตัวเองขึ้นมา เมื่อลองหาเบาะแสดูก็ไดเขาใจผิดวาตัวเคาเองเปน เหมือนกับมนุษยทดลองคนอื่นๆ เซฟรอธเคียดแคนทางชินระเปนอยางมาก จึงไดลอบ สังหารประธานชินระและพยายามจะขึ้นเปนพระเจาของโลกนี้ แตก็ถูกพวกคลาวด ขัดขวางเอาไวไดเนื้อเรื่องยอกอนจะมาถึง Final Fantasy VII: Advent Children นับเปนเวลาเนิ่นนานมากมาแลวที่ดวงดาวแหงไกอาไดกอเกิดขึ้นมา ภายในเรื่องราวของโลกแหงFinal Fantasy VII นี้ ดวงดาวของพวกเราจะถูกขับเคลื่อนโดย “ไลฟสตรีม” ซึ่งเปนพลังงานแหงชีวิตที่สถิตอยูภายในดวงดาวทุกดวง เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตหนึ่งบนโลกนี้ไดดับสูญไป พลังงานชีวิตและจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยูนั้นก็จะกลับไปหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับไลฟสตรีมของโลกใบนี้ เพื่อที่ไลฟสตรีมจะไดกอกําเนิดชีวิต สรางธรรมชาติอันงดงาม และคอยค้ําจุนใหวัฏจักรแหงความสงบสุขนี้ดําเนินตอไป ในครั้งอดีตกาล ชนเผาเซทราซึ่งเปนชนเผาที่มีพลังชีวิตและสติปญญาที่สูงกวามนุษยทั่วไปนั้น ไดออกเดินทางไปยังทั่วจักรวาลเพื่อคนหาดินแดนแหงพันธสัญญา แตเมื่อครั้งที่พวกเคาไดมาถึงโลกของพวกเรา ชนเผาเซทราบางสวนจึงไดตัดสินใจที่จะปกหลักใชชีวิตอยางสงบสุข อยูในโลกที่อุดมสมบูรณไปดวยไลฟสตรีมใบนี้พรอมๆกับเหลามนุษยที่อาศัยอยูกอนแลว แตแลวจนกระทั่งประมาณ 2,000 ปที่แลว ก็เกิดหายนะอยางใหญหลวงขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อเจโนวาไดบุกมายังโลกของพวกเรา เจโนวานั้นมีพลังพิเศษที่จะสามารถอานความคิดของผูอื่นและสามารถที่จะเปลี่ยนรูปรางน้ําเสียงของตนเองใหเปนเชนเดียวกับบุคคลในความทรงจําของผูที่ถูกอานความคิดได เจโนวาไดใชความสามารถพิเศษของในการแปลงโฉมของมันเองนี้ แปลงโฉมตัวมันเองใหเปนแบบเดียวกับชาวเซทรา มันไดเขาไปตีสนิทกับชาวเซทราใหพวกเคาตายใจ แตแลวมันก็แพรไวรัสรายใสพวกเคา เหลาชาวเซทราที่ติดเชื้อไวรัสนี้เขาไป บางก็กลายเปนมอนสเตอร บางก็ลมหายตายจาก ดวยเหตุนี้เผาพันธุอันยิ่งใหญของชาวเซทราจึงคอยๆถูกทําลายลงเรื่อยๆ เหตุการณดูเหมือนจะย่ําแยลงทุกที แตแลวโลกของเราก็ไดพยายามที่จะสราง 5 สุดยอด
 3. 3. สิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะใชพวกมันในการกําจัดเจโนวา ทวายังไมทันที่เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธนี้จะเสร็จสมบูรณเหลาเซทราที่ยังหลงเหลืออยูก็สามารถรวมพลังกันผนึกเจโนวาและฝงมันไวใตดินได ชวงเวลาแหงความสงบสุขไดมาถึงโลกของเราในที่สุดและยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ เผาพันธุของมนุษยไดสรางความเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเมื่อ 50 ปที่แลวบริษัทยักษใหญ “ชินระ” ก็ไดประสบความสําเร็จในการดึงเอาพลังงานไลฟสตรีมมาแปรใหอยูในรูปของพลังงานซึ่งมนุษยสามารถใชได ดวยเทคโนโลยีที่บริษัทชินระคิดคนขึ้นนี้ สิ่งประดิษฐใหมๆอารยธรรมใหมๆจึงไดถูกสรางขึ้นอยางมากมาย เศรษฐกิจของบริษัทชินระไดเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยังไดสรางโซลเยอรซึ่งเปนกองกําลังทหารชั้นยอดขึ้นมาเพื่อใชกําจัดผูตอตานอีกดวย ดูเหมือนวาอํานาจของบริษัทไดแผขยายออกไปเรื่อยๆ แมแตตัวผูนําทางการเมืองก็ยังถูกบริษัทชินระนั้นชักใยอยูเบื้องหลัง สมดุลของโลกใบนี้คอยๆถูกทําลายลงเรื่อยๆ พื้นที่บริเวณภายในและรอบๆเมืองมิดการซึ่งเปนที่ตั้งของบริษทจากที่เคยเขียวขจีและอุดมสมบูรณกลับคอยๆทรุดโทรมลง ธรรมชาติและวัฏจักรของไลฟสตรีมกําลังจะ ัเสียไป ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนผลกระทบจากการที่บริษัทชินระไดนําเอาพลังงานของโลกมาใชมากเกินกวาความจําเปน ดวงดาวของพวกเรากําลังจะตายลงในไมชา แตแลวเหลาบรรดาผูที่ตระหนักถึงความเปนจริงที่วาดวงดาวของพวกเรากําลังทรุดโทรมลงนี้ก็ไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะตอตานบริษัทชินระ กลุมของพวกเขานี้มชื่อวา ีกลุม “อวาแลนซ” ในบรรดาเหลาโซลเยอรซึ่งเปนกองกําลังทหารพิเศษของบริษัทชินระที่สรางขึ้นมาเพื่อกําจัดผูตอตานนั้นไดมีโซลเยอรคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถสูงสงเกินกวาคนธรรมดาทั่วๆไป เขาคนนั้นคือ “เซฟรอธ” ตัวของเซฟรอธนั้น เปนผลผลิตจากการที่ดร.โฮโจซึ่งเปนฝายวิจัยพัฒนาของบริษัทชินระ ไดนําเซลลของเจโนวาฉีดเขาไปในตัวของลุเครเซียซึ่งเปนภรรยาของเคา ลุเครเซียที่ไดตั้งครรภอยูก็คอยๆปวยลง แตก็ไดคลอดเซฟรอธออกมาในภายหลัง เซฟรอธในวัยเด็กนั้นก็ไดพิสูจนความสามารถและพรสวรรคของเขาใหกับทุกๆคนไดเห็น ตัวเขาเองมีสวนอยางมากในการนํามาซึ่งชัยชนะของฝายชินระในสงครามอันยาวนานระหวางบริษัทชินระกับเมืองวูไถ คลาวด เด็กผูมีนิสยสันโดษหงอยเหงาและไมคอยมีเพื่อน ไดเติบโตขึ้นที่หมูบานนิเบิลเฮลม ในตอน ัเด็กๆนั้นไดเกิดเรื่องบางอยางขึ้นทําใหเคารูสึกเสียใจและตระหนักไดถึงความไมเอาไหนของตัวเอง จากนั้นมาคลาวดจึงไดตั้งปณิธานอยางแนวแนไววา ซักวันหนึ่งเขาจะตองเปนคนที่แข็งแกรงและเปยมไปดวยความสามารถอยางเซฟรอธใหได เมื่อคลาวดโตขึ้นเคาก็ไดไปสมัครเขารวมหนวยโซลเยอรของชินระ แตอนิจจา...คลาวดสอบตก จึงไดมาเปนแคทหารธรรมดาๆแทน คลาวดไดฝกฝนตัวเองไปเรื่อยๆในระหวางที่เขาทํางานใหกับบริษัทชินระ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ 7 ปกอน คลาวด เซฟรอธ และแซ็คผูเปนเพื่อนสนิทของคลาวด ก็ไดถูกสงใหไปสํารวจความผิดปกติของเตาปฏิกรณที่หุบเขาหลังเมืองนิเบิลเฮลม ภายในเตาปฏิกรณของที่นั่นนะเอง เซฟรอธและพวกก็ไดเห็นเหลามนุษยทดลองที่ผิดพลาดของดร.โฮโจ นั่นเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเซฟรอธเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาวา บางทีตัวเขานั้นอาจจะไมไดเกิดมาดวยวิธีการเฉกเชนคนธรรมดาทั่วไปรึเปลา บางทีเคาอาจจะเปนแคมนุษยทดลองคนหนึ่งเทานั้นรึเปลา เซฟรอธไดใชความพยายามอยูนานนับเดือนเพื่อที่จะอานบันทึกเกาๆทั้งหมดเกี่ยวกับการทดลองของบริษัทชินระ แตแลวในที่สุดเซฟรอธก็เขาใจคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง โดยตัวเขาเองไดเขาใจผิดวาเจโนวานั้นเปนหนึ่งในชนเผาเซทรา และตัวเขาเองนั้นเชื่อวาตัวเองเปนมนุษยทดลองในแคปซูลคนหนึ่ง ไมไดเกิดมาจากความรักของพอและแมเฉกเชนคนธรรมดาทั่วไป การที่เซฟรอธไดเขาใจผิดไปเชนนี้นั้น ทําใหเคาไดแคนทาง
 4. 4. ชินระเปนอยางมาก เซฟรอธไดออกอาละวาดและไดเผาหมูบานนีเบิลเฮลมจนสิ้นหลังจากนั้นเคาจึงไดกลับไปที่เตาปฏิกรณเพื่อไปเอาศพเจโนวาที่ถูกเก็บไวที่นั่น แซ็คและคลาวดไดพยายามชวยกันหยุดยั้งเซฟรอธเอาไว แซ็คไดตอสูกับเซฟรอธจนตัวเองบาดเจ็บสาหัส สวนคลาวดกบาดเจ็บสาหัสเชนกันแตก็ไดอาศัยลูกฮึดของตนจัดการเซฟรอธลงได ทวาเซฟรอธที่ยังไมตาย ็นั้นก็ไดพลาดทาตกลงไปยังไลฟสตรีมพรอมๆกับหัวของเจโนวาที่ถูกเซฟรอธตัดไป เซฟรอธที่ตกลงไปในไลฟสตรีมนั้นไดไหลไปตามทางจนกระทั่งไปหยุดอยูที่โพรงบริเวณขั้วโลกเหนือตัวเขาเองนั้นไดคอยๆซึมซับเอาพลังและสติปญญาของชาวเซทราที่สั่งสมอยูในไลฟสตรีมเขาไป เขาไดคิดวางแผนที่จะใชพลังของมาเทเรียดําเพื่อที่จะเรียกเมเทโอมาพุงชนโลก เพื่อสรางบาดแผลขนาดใหญกับดวงดาวเมื่อโลกไดรบความเสียหายอยางหนัก ไลฟสตรีมจํานวนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกก็จะไหลมารวมกันเพื่อที่จะ ัรักษาโลกของเรา เมื่อถึงตอนนั้นเองเซฟรอธก็จะไปอยู ณ จุดศูนยกลางของไลฟสตรีมเพื่อที่จะดูดกลืนเอาพลังทั้งหมดจากไลฟสตรีมเขาไป เขาจะกลายเปนพระเจาคนใหมของโลกนี้ สวนทางดานคลาวดกับแซ็คนั้น พวกเขาถูกจับเอาไปทดลองในโปรเจคพิเศษของดร.โฮโจ ทั้งสองคนถูกฉีดเซลลเจโนวาและถูกนําไปอาบพลังงานแสงปศาจเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งเมื่อประมาณ 2 ปกอน แซ็คและคลาวดก็ไดหลบหนีออกมา แซ็คนั้นเปนโซลเยอรที่เกงกาจอยูแลวจึงไมไดมีอาการผิดปกติอะไร แตคลาวดนั้นกลับมีอาการประหลาดและไมสามารถจะควบคุมสติของตัวเองเอาไวได ในระหวางการหลบหนีนั้นเอง แซ็คก็ไดปกปองคลาวดจนตัวเขาตองตายไป สวนคลาวดนั้นไมถูกฆาทิ้งเพราะพวกทหารที่ไลลาพวกเคาอยูนั้นตางคิดเห็นตรงกันวาปลอยเอาไวเดี๋ยวคลาวดก็คงตายไปเอง คลาวดที่ไดเห็นเพื่อนรักของตัวเองถูกฆาตายตอหนาตอตาโดยที่ตวเคาเองไมสามารถจะชวยอะไรได ัเลยนั้นก็ไดเสียใจอยางมาก ตัวเคาเองอยากจะเปนคนที่แข็งแกรง คนที่สามารถปกปองคนอื่นแบบแซ็คไดบางเหมือนกัน แตแลวเซลลเจโนวาที่อยูภายในตัวคลาวดนั้น ก็ไดชวยจัดเรียงความทรงจําและบุคลิกของคลาวดขึ้นมาใหม กลายเปนคลาวดคนใหมที่มีความทรงจําและบุคลิกของแซ็คผสมปนกัน หลังจากนั้นคลาวดก็ไดเขาไปในเมืองมิดการ ที่นั่นเองเขาไดพบกับทิฟาเพื่อนสมัยเด็กของเขา แอริธผูเปนชนเผาเซทราคนสุดทาย และแบรเล็ตผูเปนหัวหนากลุมอวาแลนซรนที่สอง คลาวดไดใหความรวมมือกับกลุมอวาแลนซในการตอสูกับบริษัทชินระ แต ุแลวพวกเขาทั้งหมดก็ถูกจับไปขังไวในคุกภายในสํานักงานใหญของชินระ ทางดานเซฟรอธที่ไดรักษาตัวและเตรียมการทุกอยางสําหรับการลางแคนพรอมแลว ก็ไดใชพลังของเขาควบคุมเหลามนุษยทดลองที่มเซลลของเจโนวา ใหชวยดําเนินแผนการของเขาใหเปนจริง มนุษยทดลองคนหนึ่งที่ ีถูกควบคุมนั้นไดใชพลังของเซลลเจโนวาในการเปลี่ยนรูปรางตัวเองเปนเซฟรอธและบุกเขาไปในสํานักงานใหญของชินระ เขาไดจัดการฆาประธานบริษัทชินระทิ้ง และไดขโมยเอาศพเจโนวาสวนที่เหลืออยูติดตัวไปดวย แตกอนที่เขาจะออกไป เขาก็ไดไปชวยเปดคุกที่มีคลาวดซ่งเปนผูที่มีเซลลเจโนวาเหมือนกันอยูใหหนีออกมาได ึ เมื่อคลาวดและเพื่อนที่หนีออกมาจากคุกได พวกเคาตัดสินใจที่จะสืบหาและติดตามเบาะแสของเซฟรอธรางจําแลงเพื่อที่จะไดทราบถึงจุดประสงคที่แทจริงของเซฟรอธ ในขณะที่ฝายบริษัทชินระนั้น รูฟสซึ่งเปนลูกชายของประธานบริษัทคนกอนก็ไดขึ้นมารับตําแหนงประธานบริษัทแทน หลังจากที่พวกคลาวดสืบทราบวาเซฟรอธนั้นมีแผนที่ที่จะเรียกเมเทโอลงมายังโลกนั้น พวกเคาไดพยายามอยางสุดความสามารถที่จะหยุดยั้งแผนการนี้เอาไวแตก็ไมเปนผล คลาวดตองเสียแอริธเพื่อนที่เปนที่รัก ไปตอหนาตอตาอีกครั้งในระหวางการเดินทาง สวนเซฟรอธก็สามารถเรียกเมเทโอมายังโลกไดสําเร็จ ในขณะที่
 5. 5. เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธในตํานานนั้นก็ไดตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดมนุษยที่เอาพลังงงานของโลกไปใชจนดวงดาวตองเสียสมดุลไป ในขณะที่เมเทโอกําลังเดินทางมายังโลกอยางชาๆนั่นเอง ความวุนวายโกลาหลก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกซัฟไฟรเวพอนและไดมอนดเวพอนไดถูกปนใหญของทางบริษัทชินระกําจัดลงได แตจากการตอสูกับไดมอนดเวพอนก็ไดทําใหสํานักงานใหญของชินระตองสิ้นสลายไป สวนประธานรูฟสก็มีขาวลือวาเขาไดเสียชีวิตไปในการปะทะครั้งนี้แลวเชนกัน ทางดานของเอเมรัลดเวพอน รูบี้เวพอน และอัลทิมาเวพอน ที่เหลืออยูนั้นก็ถูกพวกของคลาวดปราบลงไดในภายหลัง ในชวงกลางของการเดินทางนั้น ครั้งหนึ่งคลาวดเคยถูกเซฟรอธรางจําแลงพูดอธิบายเรื่องคุณสมบัติของเซลลเจโนวาใหฟง จนคลาวดนั้นไดเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจวาตัวเขาเองนั้นเปนเพียงแคมนุษยทดลองคนหนึ่งที่ถูกพลังของเจโนวาเปลี่ยนตัวเองใหกลายเปนคลาวดรึเปลา คลาวดในตอนนั้นไดสูญเสียความเปนตัวของตัวเองไป เขาไมรูวาแทจริงแลวเขาเปนมนุษยทดลองในโครงการโคลนเซฟรอธของดร.โฮโจ หรือวาเปนคลาวดตว ัจริงกันแน จนกระทั่งคลาวดไดตกลงไปในหวงของไลฟสตรีมที่อยูภายใตพื้นโลก ที่นั่นเองคลาวดไดทิฟาผูเปนเพื่อนสมัยเด็กชวยฟนฟูความทรงจําของตนให จนในที่สุดความทรงจําดั้งเดิมที่ถูกตองทั้งหมดของคลาวดกลับคืนมา ในชวงทายของการเดินทางครั้งใหญ คลาวดและเพื่อนๆทุกคนก็ไดออกเดินไปทางปราบเซฟรอธลงไดแตแมวากายของเซฟรอธจะตายไปแลวก็ตามแตจิตวิญญาณของเซฟรอธก็ยังไมสลายไป จิตวิญญาณของเซฟรอธไดเรียกจิตวิญญาณของคลาวดลงไปสูตัดสินกันเปนครั้งสุดทายภายในหวงของไลฟสตรีม และในที่สุดคลาวดก็สามารถใชกระบวนทาดาบของแซ็คกําจัดวิกฤตจากฟากฟาของโลก กําจัดเซฟรอธและเจโนวาผูมาจากตางดาวลงได แมวาจะสามารถกําจัดเซฟรอธลงได แตเมเทโอที่เซฟรอธเรียกมาแลวก็ยังคงมุงตรงมาที่โลกอยูดีในขณะที่เมเทโอกําลังจะพุงตกลงมายังเมืองมิดการ เวทมนตรศักดิ์สิทธิ์โฮลี่ที่แอริธเคยรายเอาไวกอนตายก็ออกมาตอสูกับเมเทโอ แตดูเหมือนวาพลังของโฮลี่อยางเดียวนั้นจะไมพอเพียงที่จะปกปองโลกของพวกเราเอาไวได จิตวิญญาณของแอริธ แซ็ค เหลาสมาชิกกลุมอวาแลนซและผองเพื่อนของคลาวดทั้งหมดที่ไดเห็นเหตุการณทั้งหมดจากภายในไลฟสตรีมของโลกนั้น ก็ไดรวมพลังกันขับเคลื่อนไลฟสตรีมขึ้นมาบนผิวโลกเพื่อเสริมพลังใหกับโฮลี่ และก็สามารถทําลายเมเทโอลงไดในที่สด ุ แมวาจะกําจัดเซฟรอธลงได หรือแมวาจะไมมีเมเทโออีกตอไปแลว แตดูเหมือนวาความสงบสุขและรอยยิ้มจะยังไมกลับมาสูใบหนาของทุกๆคน จิตวิญญาณของเซฟรอธและเจโนวาที่แตกสลายไปแลวนั้นยังคงวนเวียนอยูในกระแสของไลฟสตรีมและไมยอมที่จะสลายไป เมื่อครั้งที่แอริธและคนอื่นๆไดนําไลฟสตรีมขึ้นมาตอสูกับเมเทโอบนผิวโลกนั่นเอง ไดทําใหคนจํานวนมากไดสมผัส สูดดมไลฟสตรีมที่ปนเปอนจิตวิญญาณของเจ ัโนวาเขาไป คนที่มีรางกายหรือจิตใจออนแอ โดยเฉพาะเด็กๆก็จะปวยเปนโรครอยปานดวงดาวที่ไมสามารถรักษาได บางคนถึงกับตายทันทีที่สัมผัสไลฟสตรีมเลยดวยซ้ํา คลาวดเองก็ปวยเปนโรคนี้ดวยเชนกัน แตในกรณีของเคานั้นโชคดีที่อาการปวยทั้งหลายยังไมแสดงออกมาในระยะแรก ผูคนในเมืองมิดการที่ยังเหลือรอดอยูไดอพยพออกจากเมืองมิดการและไดสรางเมืองใหมขึ้นขางๆเมืองมิดการ และใหชื่อเมืองนั้นวาเมือง “เอดจ” ที่นั่นเองคลาวดและทิฟาไดเริ่มตนชีวิตใหมขึ้น ทิฟาไดเปดบารเซเวน
 6. 6. เฮฟเวนขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่คลาวดก็ไดเอาเงินที่หามาไดไปซื้อรถมอเตอรไซค เขาหาเวลาวางเรียกชางที่เขารูจักมาปรับแตงมันจนสมบูรณ และคลาวดก็ไดเริ่มตนชีวิตใหมของเขาดวยการรับจางสงของ ชวงเวลาสงบสุขของคลาวดและทิฟาดูเหมือนจะไมยาวนานนัก วันหนึ่งแมเลี้ยงของแอริธไดขอใหคลาวดชวยเอาชอดอกไมไปสงยังนครที่ถูกลืมเลือนซึ่งเปนที่ๆแอริธไดพักผอนอยูชั่วนิรันด การที่คลาวดตองไปสง ดอกไมยังๆที่แอริธตายนั่นเอง มันทําใหความทรงจําอันเลวรายที่คลาวดไมอยากนึกถึงหวนคืนกลับมา ตัวเคาเองเคยไดพบกับเพื่อนคนสําคัญซึ่งก็คือแอริธและแซ็ค แตแลวเคาก็ปลอยใหเพื่อนที่รักของเคาตายตอหนาตอตาโดยที่ตัวเขาเองไมสามารถจะชวยอะไรไดเลย เขากลัว..กลัววาเขาจะตองสูญเสียเพื่อนที่รักของเขาแบบนั้นอีกเขากลัว...กลัววาความสุขที่เขาดื่มดําอยูในทุกวันนี้จะเปนเพียงแคภาพลวงตาที่กําลังจะจางหายไปในไมชา บางทีถาเขายังอยูกับคนอื่นๆ เหตุการณรายๆแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับเขาอีก ถาอยางงั้นเขาขอเลือกที่จะทิ้งทุกคนไวเบื้องหลัง และไปใชชีวิตอยูคนเดียวดีกวา หลังจากนั้นเปนตนมา คลาวดก็เริ่มออกอาการเหมอลอย คนอื่นพูดอะไรก็ไมคอยฟง กลับบานดึกๆดื่นๆหรือบางวันก็ไมกลับเลย บางครั้งคลาวดก็จะไปนั่งๆนอนๆอยางซึมเศราอยูในโบสถที่แอริธเคยแวะไปเปนประจํา วันหนึ่งนั่นเอง ขณะที่คลาวดกําลังเดินออกมาจากโบสถ เขาก็ไดพบกับหนุมนอยที่ปวยเปนโรครอยปานดวงดาวนอนสลบไสลอยูที่หนาโบสถ เด็กคนนี้มีชื่อวา “เด็นเซล” ตัวคลาวดเองเชื่อวาเด็กคนนี้เปนเด็กที่แอริธนําพามาใหเคาเลี้ยง คลาวดไดพาเด็นเซลไปที่เซเวนเฮฟเวนและขอใหทิฟาชวยรับเลี้ยงเด็นเซลไวดวย ซึ่งทิฟาก็ไมไดขัดของอะไร จากนั้นมาคลาวดก็ดูสดชื่นขึ้นบาง ดูเหมือนวาเด็นเซลจะเขากับคลาวดไดเปนอยางดี คลาวดเริ่มรับงานนอยลง และใชเวลาอยูกับบานเพื่อเลนกับพวกเด็กๆมากขึ้น รอยยิ้มเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหนาของคลาวด แตแลววันหนึ่งโรครอยปานดวงดาวที่ส่งสมอยูในตัวคลาวดก็เริ่มออกอาการ ความเจ็บปวด การสูญเสีย ัความหวาดกลัวตอทุกๆสิ่งกําลังถาโถมเขาสูหัวใจของคลาวด คลาวดที่ปวยอยูไดตัดสินใจหนีไปปกหลักอยูในโบสถภายในเมืองมิดการเขต 5 และไมกลับมาที่เซเวนเฮฟเวนอีกเลย นับวาเปนโชคราย ที่ฝนรายของคลาวดไมใชแคการที่ตองเปนโรครอยปานดวงดาว และดูเหมือนวา...จะไมมีใครเอะใจกับสิ่งที่ดร.โฮโจเคยพูดเอาไวไดเลย ในอดีตนั้นดร.โฮโจเคยพูดวาเจโนวานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมวามันจะถูกตัดแบงแยก หรือไมวามันจะแหลกสลายกระจัดกระจายไปอยูสวนใดของโลกก็ตาม ซักวันหนึ่งพวกมันจะกลับมารวมตัวกันใหมอีกครั้ง... ภายในหวงกระแสไลฟสตรีม จิตวิญญาณของเซฟรอธที่แตกสลายไปแลว ก็ไดคอยๆกลับมารวมตัวกันใหม และเกิดเปนทายาทของเซฟรอธถึง 3 คน พวกมันทั้งสามคนนี้ไมมีรางเนื้อแตกลับมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนรูปรางจิตวิญญาณและไลฟสตรีมใหกลายเปนสิ่งใดๆก็ได พวกมันไดใชความสามารถนี้ในการสรางกายเทียมใหกับพวกมัน และยังสรางมอนสเตอรขึ้นมาจากไลฟสตรีมของเหลาผูที่ตายดวยโรครอยปานดวงดาว เหลาจิตวิญญาณของเซฟรอธกําลังหวนกลับคืนมายังโลกของเรา ในขณะที่จุดประสงคของพวกมันยังไมแนชัด สวนคลาวดเองก็กําลังแพใจของตัวเองอยูเชนกัน หายนะ สงคราม การตอสูครั้งใหมกําลังจะเริ่มตนขึ้นคลาวดจะสามารถแกปมปญหาในจิตใจของตัวเขาเองดวยลําพังตัวคนเดียวไดหรือไม และเขาจะสามารถเอาชนะเหลาจิตวิญญาณของเซฟรอธที่ไมวาจะแตกสลายไปกี่ครั้งก็จะกลับมารวมกันใหมอยูดีไดอยางไร ขอเชิญทุกคนรวมคนหาคําตอบไปกับเราใน Final Fantasy VII: Advent Children
 7. 7. เกร็ดเล็กเกร็ดนอยนารู - FF7AC นี้ถูกสรางขึ้นมาดวยธีมหลักคือเรื่องของครอบครัว - ทีมงานไดตั้งใจไวตั้งแตแรกแลววาจะใหแซ็คและแอริธไดปรากฏตัวมาในฉากสุดทายของเรื่อง - นกทั้ง 29 ตัวที่บินบนทองฟาในฉากเปดเรื่อง สื่อถึงทีมงานหลักที่เคยทํา FF7 ทั้ง 29 คน - ชุดของยุฟฟนั้นถูกออกแบบโดยทีมงานที่เปนผูหญิง สวนชุดของแบรเร็ตออกแบบโดยฝายอารทไดเรค เตอรซึ่งมีชื่อวาคุณ ยูซึเกะ นาโอระ - กอนหนานี้มอเตอรไซคของคาดาจ ยาซึ รอส มีปนกลติดอยูดานหนา และเคยมีฉากที่ใหพวกเขาไดใช มันดวย แตสุดทายก็ไมไดนํามาใชในหนัง - แรกเริ่มเดิมทีนั้นทีมงานกะจะสรางให FF7AC มีความยาวเพียงแค 20 นาทีเทานั้น โดยจะเปนเรื่อง เกี่ยวกับคลาวดที่ไดรับแมสเซจมาจากเด็กผูหญิงคนนึง ซึ่งขอความในแมสเซจนั้นเชื่อมโยงกับเด็กอีก หลายคน เมื่อคลาวดสามารถหาตนตอของหญิงสาวที่สงแมสเซจมาได เรื่องราวก็จะจบลง - Advent ในที่นี้นั้นในทางคริสตแลวสื่อถึงการกลับมาของพระเจา ซึ่งชื่อของเซฟรอธนั้นก็หมายถึงตนไม แหงชีวิตซึ่งก็เปรียบไดดั่งพระเจาเชนกัน ดังนั้นแลว Advent Children จึงหมายถึงเหลาจิตวิญญาณของ เซฟรอธที่กลับมารวมตัวกันใหมทั้งสามคน - ทาสุดทายที่คลาวดใชปราบเซฟรอธใน FF7AC นั้นมีชื่อวา “โชวคิวบุชนฮาคุซัน เวอรชั่น5” ิ - ชื่อของบาฮามุท ไค เรยชิกิ และชินนั้นสื่อถึงเครื่องบินรบขนาดเล็กของกองทัพญี่ปุนในอดีต โดยบาฮา มุทในภาคนี้ไดไอเดียในการออกแบบมาจากภาชนะสมัยโจมง ภาชนะสมัยที่วานี้จะมีลวดลายที่โดด เดนเปนเอกลักษณก็คือ ลายเชือก คือเอาเชือกมาทาบกับผิวภาชนะใหเปนลายวนๆ - ริบบิ้นสีแดงที่เพื่อนๆทุกคนผูกเอาไวตามลําตัว เปนการระลึกถึงแอริธที่จากไป - หมาปาซึ่งเปนสัญลักษณที่โดดเดนภายในเรื่องนี้ สื่อถึงความสลดเศราเสียใจ และความโดดเดี่ยวของ คลาวด

×