Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Final Fantasy VII: Advent Childrenแนะนําตัวละคร        คลาวด (Cloud)        คลาวดเปนคนหนุมที่เกงกาจมี...
เรโน (Reno)             เรโนเปนสมาชิกของกลุมเทิรคที่คอยทําภารกิจตางๆที่ไดรับมอบหมายจากประธาน     ...
สิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะใชพวกมันในการกําจัดเจโนวา ทวายังไมทันที่เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธนี้จะเสร็จสมบูรณเหลาเซทรา...
ชินระเปนอยางมาก เซฟรอธไดออกอาละวาดและไดเผาหมูบานนีเบิลเฮลมจนสิ้นหลังจากนั้นเคาจึงไดกลับไปที่เตาปฏิกรณเพื่อไปเอา...
เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธในตํานานนั้นก็ไดตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดมนุษยที่เอาพลังงงานของโลกไปใชจนดวงดาวตองเสียสมดุลไป  ...
เฮฟเวนขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่คลาวดก็ไดเอาเงินที่หามาไดไปซื้อรถมอเตอรไซค เขาหาเวลาวางเรียกชางที่เขารูจักมาปรับแตง...
เกร็ดเล็กเกร็ดนอยนารู   - FF7AC นี้ถูกสรางขึ้นมาดวยธีมหลักคือเรื่องของครอบครัว   - ทีมงานไดตั้งใจไวตั้งแตแรกแล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ffvii advent children

445 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ffvii advent children

 1. 1. Final Fantasy VII: Advent Childrenแนะนําตัวละคร คลาวด (Cloud) คลาวดเปนคนหนุมที่เกงกาจมีฝมือแตกลับมีจตใจที่ออนแอ เขาเปนคนที่ขี้กังวลและ ิ  ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่เคาสามารถสลัดความออนแอนี้ทิ้งลงไปได เขาจะกลายเปนยอดคนในที่สุด ปจจุบันนี้เคาอาศัยอยูตามลําพังคนเดียวภายในโบสถ ของเมืองมิดการเขต 5 และทําอาชีพรับจางสงของเพื่อหาเลี้ยงปากทองตัวเอง แอริธ (Aerith) แอริธเปนสายเลือดคนสุดทายของชนเผาเซทราที่หลงเหลือมาจนถึงยุคปจจุบัน แตแลว เธอก็โดนรางจําแลงของเซฟรอธสังหารในระหวางการเดินทางของพวกคลาวด แอริธ เปนหญิงสาวที่สุภาพและราเริงอยูเสมอ การตายของแอริธนั้นไดสรางบาดแผลอัน ยิ่งใหญที่ไมอาจลืมเลือนไดในจิตใจของคลาวด แซ็ค (Zack) แซ็คเปนคนหนุมที่มีนิสัยกลาลุยกลาสู เขาเปนคนที่รักพวกพอง และคอยเอาใจใสทุกๆ คนอยูเสมอ แซ็คไดหนีออกจากบานเกิดของเขามาสมัครเปนหนวยโซลเยอรของชินระ ครั้งหนึ่งที่เขาบาดเจ็บสาหัสจากภารกิจ ที่นิเบิ้ลเฮลม เขาก็ไดถูกจับเอาไปทดลองใน โปรเจคพิเศษ นาเสียดายที่ชีวิตของแซ็คตองจบลงในระหวางที่เคาพยายามหลบหนี ออกมา ทิฟา (Tifa) ทิฟาเปนเพื่อนสมัยเด็กของคลาวด เธอเปนหญิงสาวที่มีจิตใจเขมแข็งกวาใครๆ เมื่อโต ขึ้นและไดกลับมาเจอคลาวดที่มีความทรงจําผสมปนกับความทรงจําของแซ็ค เธอจึง สงสารคลาวดอยางมาก เธอไดคอยทําทุกอยางเพื่อคลาวดโดยตลอดมา ปจจุบันนี้เธอ ทํางานอยูที่บารเซเวนเฮฟเวนที่เธอเปดขึ้นมา และคอยเลี้ยงดูมารลีนและเด็นเซล เด็นเซล (Denzel) เด็นเซลเปนลูกของพนักงานบริษัทชินระ เขาตองสูญเสียพอและแมไปในเหตุการณการ ระเบิดภายในมิดการเขต 7 เมื่อครั้งที่ไลฟสตรีมขึ้นมาบนผิวโลก เขาไดปะทะกับไลฟ สตรีมอยางรุนแรงจนทําใหตัวเขาตองเปนโรครอยปานดวงดาวไปดวย ภายหลังคลาวด ไดเก็บเด็นเซลมาเลี้ยง ปจจุบันเด็นเซลก็ไดอาศัยอยูในบานเดียวกับทิฟา มารลน (Marlene) ี มารลีนเปนลูกบุญธรรมของแบรเล็ตผูเปนหัวหนากลุมอวาแลนซรุนที่สอง เธอเปนเด็ก ที่ฉลาดหลักแหลมและมีความเปนผูใหญอยูในตัวสูง แบรเล็ตไดฝากมารลีนใหคลาวด และทิฟาชวยกันเลี้ยงดู ในขณะที่ตัวเขาเองบอกวาจะออกเดินทางเพื่อไปสะสาง เรื่องราวในอดีต
 2. 2. เรโน (Reno) เรโนเปนสมาชิกของกลุมเทิรคที่คอยทําภารกิจตางๆที่ไดรับมอบหมายจากประธาน ของบริษัทชินระโดยตรง เขามีนิสัยขี้เก็กและชอบกวนประสาทชาวบานไปเรื่อย แตลึกๆ แลวเขาก็เปนคนดี ในอดีตเรโนไดเคยปะทะกับกลุมอวาแลนซมามากมายนับครั้งไม ถวน แตเขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยูรอดไดถึงทุกวันนี้ รูด (Rude) รูดเปนสมาชิกของกลุมเทิรคเชนเดียวกับเรโน รูดออกจะเปนคนสุภาพและขี้อายนิดๆ เขาถนัดการตอสูดวยมือเปลาและยังไดรับการยอมรับวาเปนคนที่มีพละกําลังมากที่สุด ในกลุมเทิรค รูดเองก็ผานการตอสูกับกลุมอวาแลนซมามากมายนับครั้งไมถวน เชนเดียวกันกับเรโน เซฟรอธ (Sephiroth) เซฟรอธเปนสุดยอดโซลเยอรในตํานานของบริษัทชินระ ครั้งหนึ่งนั้นเขาไดเกิดสงสัยใน ชาติกําเนิดของตัวเองขึ้นมา เมื่อลองหาเบาะแสดูก็ไดเขาใจผิดวาตัวเคาเองเปน เหมือนกับมนุษยทดลองคนอื่นๆ เซฟรอธเคียดแคนทางชินระเปนอยางมาก จึงไดลอบ สังหารประธานชินระและพยายามจะขึ้นเปนพระเจาของโลกนี้ แตก็ถูกพวกคลาวด ขัดขวางเอาไวไดเนื้อเรื่องยอกอนจะมาถึง Final Fantasy VII: Advent Children นับเปนเวลาเนิ่นนานมากมาแลวที่ดวงดาวแหงไกอาไดกอเกิดขึ้นมา ภายในเรื่องราวของโลกแหงFinal Fantasy VII นี้ ดวงดาวของพวกเราจะถูกขับเคลื่อนโดย “ไลฟสตรีม” ซึ่งเปนพลังงานแหงชีวิตที่สถิตอยูภายในดวงดาวทุกดวง เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตหนึ่งบนโลกนี้ไดดับสูญไป พลังงานชีวิตและจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยูนั้นก็จะกลับไปหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับไลฟสตรีมของโลกใบนี้ เพื่อที่ไลฟสตรีมจะไดกอกําเนิดชีวิต สรางธรรมชาติอันงดงาม และคอยค้ําจุนใหวัฏจักรแหงความสงบสุขนี้ดําเนินตอไป ในครั้งอดีตกาล ชนเผาเซทราซึ่งเปนชนเผาที่มีพลังชีวิตและสติปญญาที่สูงกวามนุษยทั่วไปนั้น ไดออกเดินทางไปยังทั่วจักรวาลเพื่อคนหาดินแดนแหงพันธสัญญา แตเมื่อครั้งที่พวกเคาไดมาถึงโลกของพวกเรา ชนเผาเซทราบางสวนจึงไดตัดสินใจที่จะปกหลักใชชีวิตอยางสงบสุข อยูในโลกที่อุดมสมบูรณไปดวยไลฟสตรีมใบนี้พรอมๆกับเหลามนุษยที่อาศัยอยูกอนแลว แตแลวจนกระทั่งประมาณ 2,000 ปที่แลว ก็เกิดหายนะอยางใหญหลวงขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อเจโนวาไดบุกมายังโลกของพวกเรา เจโนวานั้นมีพลังพิเศษที่จะสามารถอานความคิดของผูอื่นและสามารถที่จะเปลี่ยนรูปรางน้ําเสียงของตนเองใหเปนเชนเดียวกับบุคคลในความทรงจําของผูที่ถูกอานความคิดได เจโนวาไดใชความสามารถพิเศษของในการแปลงโฉมของมันเองนี้ แปลงโฉมตัวมันเองใหเปนแบบเดียวกับชาวเซทรา มันไดเขาไปตีสนิทกับชาวเซทราใหพวกเคาตายใจ แตแลวมันก็แพรไวรัสรายใสพวกเคา เหลาชาวเซทราที่ติดเชื้อไวรัสนี้เขาไป บางก็กลายเปนมอนสเตอร บางก็ลมหายตายจาก ดวยเหตุนี้เผาพันธุอันยิ่งใหญของชาวเซทราจึงคอยๆถูกทําลายลงเรื่อยๆ เหตุการณดูเหมือนจะย่ําแยลงทุกที แตแลวโลกของเราก็ไดพยายามที่จะสราง 5 สุดยอด
 3. 3. สิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะใชพวกมันในการกําจัดเจโนวา ทวายังไมทันที่เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธนี้จะเสร็จสมบูรณเหลาเซทราที่ยังหลงเหลืออยูก็สามารถรวมพลังกันผนึกเจโนวาและฝงมันไวใตดินได ชวงเวลาแหงความสงบสุขไดมาถึงโลกของเราในที่สุดและยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ เผาพันธุของมนุษยไดสรางความเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเมื่อ 50 ปที่แลวบริษัทยักษใหญ “ชินระ” ก็ไดประสบความสําเร็จในการดึงเอาพลังงานไลฟสตรีมมาแปรใหอยูในรูปของพลังงานซึ่งมนุษยสามารถใชได ดวยเทคโนโลยีที่บริษัทชินระคิดคนขึ้นนี้ สิ่งประดิษฐใหมๆอารยธรรมใหมๆจึงไดถูกสรางขึ้นอยางมากมาย เศรษฐกิจของบริษัทชินระไดเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยังไดสรางโซลเยอรซึ่งเปนกองกําลังทหารชั้นยอดขึ้นมาเพื่อใชกําจัดผูตอตานอีกดวย ดูเหมือนวาอํานาจของบริษัทไดแผขยายออกไปเรื่อยๆ แมแตตัวผูนําทางการเมืองก็ยังถูกบริษัทชินระนั้นชักใยอยูเบื้องหลัง สมดุลของโลกใบนี้คอยๆถูกทําลายลงเรื่อยๆ พื้นที่บริเวณภายในและรอบๆเมืองมิดการซึ่งเปนที่ตั้งของบริษทจากที่เคยเขียวขจีและอุดมสมบูรณกลับคอยๆทรุดโทรมลง ธรรมชาติและวัฏจักรของไลฟสตรีมกําลังจะ ัเสียไป ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนผลกระทบจากการที่บริษัทชินระไดนําเอาพลังงานของโลกมาใชมากเกินกวาความจําเปน ดวงดาวของพวกเรากําลังจะตายลงในไมชา แตแลวเหลาบรรดาผูที่ตระหนักถึงความเปนจริงที่วาดวงดาวของพวกเรากําลังทรุดโทรมลงนี้ก็ไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะตอตานบริษัทชินระ กลุมของพวกเขานี้มชื่อวา ีกลุม “อวาแลนซ” ในบรรดาเหลาโซลเยอรซึ่งเปนกองกําลังทหารพิเศษของบริษัทชินระที่สรางขึ้นมาเพื่อกําจัดผูตอตานนั้นไดมีโซลเยอรคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถสูงสงเกินกวาคนธรรมดาทั่วๆไป เขาคนนั้นคือ “เซฟรอธ” ตัวของเซฟรอธนั้น เปนผลผลิตจากการที่ดร.โฮโจซึ่งเปนฝายวิจัยพัฒนาของบริษัทชินระ ไดนําเซลลของเจโนวาฉีดเขาไปในตัวของลุเครเซียซึ่งเปนภรรยาของเคา ลุเครเซียที่ไดตั้งครรภอยูก็คอยๆปวยลง แตก็ไดคลอดเซฟรอธออกมาในภายหลัง เซฟรอธในวัยเด็กนั้นก็ไดพิสูจนความสามารถและพรสวรรคของเขาใหกับทุกๆคนไดเห็น ตัวเขาเองมีสวนอยางมากในการนํามาซึ่งชัยชนะของฝายชินระในสงครามอันยาวนานระหวางบริษัทชินระกับเมืองวูไถ คลาวด เด็กผูมีนิสยสันโดษหงอยเหงาและไมคอยมีเพื่อน ไดเติบโตขึ้นที่หมูบานนิเบิลเฮลม ในตอน ัเด็กๆนั้นไดเกิดเรื่องบางอยางขึ้นทําใหเคารูสึกเสียใจและตระหนักไดถึงความไมเอาไหนของตัวเอง จากนั้นมาคลาวดจึงไดตั้งปณิธานอยางแนวแนไววา ซักวันหนึ่งเขาจะตองเปนคนที่แข็งแกรงและเปยมไปดวยความสามารถอยางเซฟรอธใหได เมื่อคลาวดโตขึ้นเคาก็ไดไปสมัครเขารวมหนวยโซลเยอรของชินระ แตอนิจจา...คลาวดสอบตก จึงไดมาเปนแคทหารธรรมดาๆแทน คลาวดไดฝกฝนตัวเองไปเรื่อยๆในระหวางที่เขาทํางานใหกับบริษัทชินระ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ 7 ปกอน คลาวด เซฟรอธ และแซ็คผูเปนเพื่อนสนิทของคลาวด ก็ไดถูกสงใหไปสํารวจความผิดปกติของเตาปฏิกรณที่หุบเขาหลังเมืองนิเบิลเฮลม ภายในเตาปฏิกรณของที่นั่นนะเอง เซฟรอธและพวกก็ไดเห็นเหลามนุษยทดลองที่ผิดพลาดของดร.โฮโจ นั่นเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเซฟรอธเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาวา บางทีตัวเขานั้นอาจจะไมไดเกิดมาดวยวิธีการเฉกเชนคนธรรมดาทั่วไปรึเปลา บางทีเคาอาจจะเปนแคมนุษยทดลองคนหนึ่งเทานั้นรึเปลา เซฟรอธไดใชความพยายามอยูนานนับเดือนเพื่อที่จะอานบันทึกเกาๆทั้งหมดเกี่ยวกับการทดลองของบริษัทชินระ แตแลวในที่สุดเซฟรอธก็เขาใจคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง โดยตัวเขาเองไดเขาใจผิดวาเจโนวานั้นเปนหนึ่งในชนเผาเซทรา และตัวเขาเองนั้นเชื่อวาตัวเองเปนมนุษยทดลองในแคปซูลคนหนึ่ง ไมไดเกิดมาจากความรักของพอและแมเฉกเชนคนธรรมดาทั่วไป การที่เซฟรอธไดเขาใจผิดไปเชนนี้นั้น ทําใหเคาไดแคนทาง
 4. 4. ชินระเปนอยางมาก เซฟรอธไดออกอาละวาดและไดเผาหมูบานนีเบิลเฮลมจนสิ้นหลังจากนั้นเคาจึงไดกลับไปที่เตาปฏิกรณเพื่อไปเอาศพเจโนวาที่ถูกเก็บไวที่นั่น แซ็คและคลาวดไดพยายามชวยกันหยุดยั้งเซฟรอธเอาไว แซ็คไดตอสูกับเซฟรอธจนตัวเองบาดเจ็บสาหัส สวนคลาวดกบาดเจ็บสาหัสเชนกันแตก็ไดอาศัยลูกฮึดของตนจัดการเซฟรอธลงได ทวาเซฟรอธที่ยังไมตาย ็นั้นก็ไดพลาดทาตกลงไปยังไลฟสตรีมพรอมๆกับหัวของเจโนวาที่ถูกเซฟรอธตัดไป เซฟรอธที่ตกลงไปในไลฟสตรีมนั้นไดไหลไปตามทางจนกระทั่งไปหยุดอยูที่โพรงบริเวณขั้วโลกเหนือตัวเขาเองนั้นไดคอยๆซึมซับเอาพลังและสติปญญาของชาวเซทราที่สั่งสมอยูในไลฟสตรีมเขาไป เขาไดคิดวางแผนที่จะใชพลังของมาเทเรียดําเพื่อที่จะเรียกเมเทโอมาพุงชนโลก เพื่อสรางบาดแผลขนาดใหญกับดวงดาวเมื่อโลกไดรบความเสียหายอยางหนัก ไลฟสตรีมจํานวนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกก็จะไหลมารวมกันเพื่อที่จะ ัรักษาโลกของเรา เมื่อถึงตอนนั้นเองเซฟรอธก็จะไปอยู ณ จุดศูนยกลางของไลฟสตรีมเพื่อที่จะดูดกลืนเอาพลังทั้งหมดจากไลฟสตรีมเขาไป เขาจะกลายเปนพระเจาคนใหมของโลกนี้ สวนทางดานคลาวดกับแซ็คนั้น พวกเขาถูกจับเอาไปทดลองในโปรเจคพิเศษของดร.โฮโจ ทั้งสองคนถูกฉีดเซลลเจโนวาและถูกนําไปอาบพลังงานแสงปศาจเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งเมื่อประมาณ 2 ปกอน แซ็คและคลาวดก็ไดหลบหนีออกมา แซ็คนั้นเปนโซลเยอรที่เกงกาจอยูแลวจึงไมไดมีอาการผิดปกติอะไร แตคลาวดนั้นกลับมีอาการประหลาดและไมสามารถจะควบคุมสติของตัวเองเอาไวได ในระหวางการหลบหนีนั้นเอง แซ็คก็ไดปกปองคลาวดจนตัวเขาตองตายไป สวนคลาวดนั้นไมถูกฆาทิ้งเพราะพวกทหารที่ไลลาพวกเคาอยูนั้นตางคิดเห็นตรงกันวาปลอยเอาไวเดี๋ยวคลาวดก็คงตายไปเอง คลาวดที่ไดเห็นเพื่อนรักของตัวเองถูกฆาตายตอหนาตอตาโดยที่ตวเคาเองไมสามารถจะชวยอะไรได ัเลยนั้นก็ไดเสียใจอยางมาก ตัวเคาเองอยากจะเปนคนที่แข็งแกรง คนที่สามารถปกปองคนอื่นแบบแซ็คไดบางเหมือนกัน แตแลวเซลลเจโนวาที่อยูภายในตัวคลาวดนั้น ก็ไดชวยจัดเรียงความทรงจําและบุคลิกของคลาวดขึ้นมาใหม กลายเปนคลาวดคนใหมที่มีความทรงจําและบุคลิกของแซ็คผสมปนกัน หลังจากนั้นคลาวดก็ไดเขาไปในเมืองมิดการ ที่นั่นเองเขาไดพบกับทิฟาเพื่อนสมัยเด็กของเขา แอริธผูเปนชนเผาเซทราคนสุดทาย และแบรเล็ตผูเปนหัวหนากลุมอวาแลนซรนที่สอง คลาวดไดใหความรวมมือกับกลุมอวาแลนซในการตอสูกับบริษัทชินระ แต ุแลวพวกเขาทั้งหมดก็ถูกจับไปขังไวในคุกภายในสํานักงานใหญของชินระ ทางดานเซฟรอธที่ไดรักษาตัวและเตรียมการทุกอยางสําหรับการลางแคนพรอมแลว ก็ไดใชพลังของเขาควบคุมเหลามนุษยทดลองที่มเซลลของเจโนวา ใหชวยดําเนินแผนการของเขาใหเปนจริง มนุษยทดลองคนหนึ่งที่ ีถูกควบคุมนั้นไดใชพลังของเซลลเจโนวาในการเปลี่ยนรูปรางตัวเองเปนเซฟรอธและบุกเขาไปในสํานักงานใหญของชินระ เขาไดจัดการฆาประธานบริษัทชินระทิ้ง และไดขโมยเอาศพเจโนวาสวนที่เหลืออยูติดตัวไปดวย แตกอนที่เขาจะออกไป เขาก็ไดไปชวยเปดคุกที่มีคลาวดซ่งเปนผูที่มีเซลลเจโนวาเหมือนกันอยูใหหนีออกมาได ึ เมื่อคลาวดและเพื่อนที่หนีออกมาจากคุกได พวกเคาตัดสินใจที่จะสืบหาและติดตามเบาะแสของเซฟรอธรางจําแลงเพื่อที่จะไดทราบถึงจุดประสงคที่แทจริงของเซฟรอธ ในขณะที่ฝายบริษัทชินระนั้น รูฟสซึ่งเปนลูกชายของประธานบริษัทคนกอนก็ไดขึ้นมารับตําแหนงประธานบริษัทแทน หลังจากที่พวกคลาวดสืบทราบวาเซฟรอธนั้นมีแผนที่ที่จะเรียกเมเทโอลงมายังโลกนั้น พวกเคาไดพยายามอยางสุดความสามารถที่จะหยุดยั้งแผนการนี้เอาไวแตก็ไมเปนผล คลาวดตองเสียแอริธเพื่อนที่เปนที่รัก ไปตอหนาตอตาอีกครั้งในระหวางการเดินทาง สวนเซฟรอธก็สามารถเรียกเมเทโอมายังโลกไดสําเร็จ ในขณะที่
 5. 5. เหลา 5 สุดยอดชีวอาวุธในตํานานนั้นก็ไดตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดมนุษยที่เอาพลังงงานของโลกไปใชจนดวงดาวตองเสียสมดุลไป ในขณะที่เมเทโอกําลังเดินทางมายังโลกอยางชาๆนั่นเอง ความวุนวายโกลาหลก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกซัฟไฟรเวพอนและไดมอนดเวพอนไดถูกปนใหญของทางบริษัทชินระกําจัดลงได แตจากการตอสูกับไดมอนดเวพอนก็ไดทําใหสํานักงานใหญของชินระตองสิ้นสลายไป สวนประธานรูฟสก็มีขาวลือวาเขาไดเสียชีวิตไปในการปะทะครั้งนี้แลวเชนกัน ทางดานของเอเมรัลดเวพอน รูบี้เวพอน และอัลทิมาเวพอน ที่เหลืออยูนั้นก็ถูกพวกของคลาวดปราบลงไดในภายหลัง ในชวงกลางของการเดินทางนั้น ครั้งหนึ่งคลาวดเคยถูกเซฟรอธรางจําแลงพูดอธิบายเรื่องคุณสมบัติของเซลลเจโนวาใหฟง จนคลาวดนั้นไดเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจวาตัวเขาเองนั้นเปนเพียงแคมนุษยทดลองคนหนึ่งที่ถูกพลังของเจโนวาเปลี่ยนตัวเองใหกลายเปนคลาวดรึเปลา คลาวดในตอนนั้นไดสูญเสียความเปนตัวของตัวเองไป เขาไมรูวาแทจริงแลวเขาเปนมนุษยทดลองในโครงการโคลนเซฟรอธของดร.โฮโจ หรือวาเปนคลาวดตว ัจริงกันแน จนกระทั่งคลาวดไดตกลงไปในหวงของไลฟสตรีมที่อยูภายใตพื้นโลก ที่นั่นเองคลาวดไดทิฟาผูเปนเพื่อนสมัยเด็กชวยฟนฟูความทรงจําของตนให จนในที่สุดความทรงจําดั้งเดิมที่ถูกตองทั้งหมดของคลาวดกลับคืนมา ในชวงทายของการเดินทางครั้งใหญ คลาวดและเพื่อนๆทุกคนก็ไดออกเดินไปทางปราบเซฟรอธลงไดแตแมวากายของเซฟรอธจะตายไปแลวก็ตามแตจิตวิญญาณของเซฟรอธก็ยังไมสลายไป จิตวิญญาณของเซฟรอธไดเรียกจิตวิญญาณของคลาวดลงไปสูตัดสินกันเปนครั้งสุดทายภายในหวงของไลฟสตรีม และในที่สุดคลาวดก็สามารถใชกระบวนทาดาบของแซ็คกําจัดวิกฤตจากฟากฟาของโลก กําจัดเซฟรอธและเจโนวาผูมาจากตางดาวลงได แมวาจะสามารถกําจัดเซฟรอธลงได แตเมเทโอที่เซฟรอธเรียกมาแลวก็ยังคงมุงตรงมาที่โลกอยูดีในขณะที่เมเทโอกําลังจะพุงตกลงมายังเมืองมิดการ เวทมนตรศักดิ์สิทธิ์โฮลี่ที่แอริธเคยรายเอาไวกอนตายก็ออกมาตอสูกับเมเทโอ แตดูเหมือนวาพลังของโฮลี่อยางเดียวนั้นจะไมพอเพียงที่จะปกปองโลกของพวกเราเอาไวได จิตวิญญาณของแอริธ แซ็ค เหลาสมาชิกกลุมอวาแลนซและผองเพื่อนของคลาวดทั้งหมดที่ไดเห็นเหตุการณทั้งหมดจากภายในไลฟสตรีมของโลกนั้น ก็ไดรวมพลังกันขับเคลื่อนไลฟสตรีมขึ้นมาบนผิวโลกเพื่อเสริมพลังใหกับโฮลี่ และก็สามารถทําลายเมเทโอลงไดในที่สด ุ แมวาจะกําจัดเซฟรอธลงได หรือแมวาจะไมมีเมเทโออีกตอไปแลว แตดูเหมือนวาความสงบสุขและรอยยิ้มจะยังไมกลับมาสูใบหนาของทุกๆคน จิตวิญญาณของเซฟรอธและเจโนวาที่แตกสลายไปแลวนั้นยังคงวนเวียนอยูในกระแสของไลฟสตรีมและไมยอมที่จะสลายไป เมื่อครั้งที่แอริธและคนอื่นๆไดนําไลฟสตรีมขึ้นมาตอสูกับเมเทโอบนผิวโลกนั่นเอง ไดทําใหคนจํานวนมากไดสมผัส สูดดมไลฟสตรีมที่ปนเปอนจิตวิญญาณของเจ ัโนวาเขาไป คนที่มีรางกายหรือจิตใจออนแอ โดยเฉพาะเด็กๆก็จะปวยเปนโรครอยปานดวงดาวที่ไมสามารถรักษาได บางคนถึงกับตายทันทีที่สัมผัสไลฟสตรีมเลยดวยซ้ํา คลาวดเองก็ปวยเปนโรคนี้ดวยเชนกัน แตในกรณีของเคานั้นโชคดีที่อาการปวยทั้งหลายยังไมแสดงออกมาในระยะแรก ผูคนในเมืองมิดการที่ยังเหลือรอดอยูไดอพยพออกจากเมืองมิดการและไดสรางเมืองใหมขึ้นขางๆเมืองมิดการ และใหชื่อเมืองนั้นวาเมือง “เอดจ” ที่นั่นเองคลาวดและทิฟาไดเริ่มตนชีวิตใหมขึ้น ทิฟาไดเปดบารเซเวน
 6. 6. เฮฟเวนขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่คลาวดก็ไดเอาเงินที่หามาไดไปซื้อรถมอเตอรไซค เขาหาเวลาวางเรียกชางที่เขารูจักมาปรับแตงมันจนสมบูรณ และคลาวดก็ไดเริ่มตนชีวิตใหมของเขาดวยการรับจางสงของ ชวงเวลาสงบสุขของคลาวดและทิฟาดูเหมือนจะไมยาวนานนัก วันหนึ่งแมเลี้ยงของแอริธไดขอใหคลาวดชวยเอาชอดอกไมไปสงยังนครที่ถูกลืมเลือนซึ่งเปนที่ๆแอริธไดพักผอนอยูชั่วนิรันด การที่คลาวดตองไปสง ดอกไมยังๆที่แอริธตายนั่นเอง มันทําใหความทรงจําอันเลวรายที่คลาวดไมอยากนึกถึงหวนคืนกลับมา ตัวเคาเองเคยไดพบกับเพื่อนคนสําคัญซึ่งก็คือแอริธและแซ็ค แตแลวเคาก็ปลอยใหเพื่อนที่รักของเคาตายตอหนาตอตาโดยที่ตัวเขาเองไมสามารถจะชวยอะไรไดเลย เขากลัว..กลัววาเขาจะตองสูญเสียเพื่อนที่รักของเขาแบบนั้นอีกเขากลัว...กลัววาความสุขที่เขาดื่มดําอยูในทุกวันนี้จะเปนเพียงแคภาพลวงตาที่กําลังจะจางหายไปในไมชา บางทีถาเขายังอยูกับคนอื่นๆ เหตุการณรายๆแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับเขาอีก ถาอยางงั้นเขาขอเลือกที่จะทิ้งทุกคนไวเบื้องหลัง และไปใชชีวิตอยูคนเดียวดีกวา หลังจากนั้นเปนตนมา คลาวดก็เริ่มออกอาการเหมอลอย คนอื่นพูดอะไรก็ไมคอยฟง กลับบานดึกๆดื่นๆหรือบางวันก็ไมกลับเลย บางครั้งคลาวดก็จะไปนั่งๆนอนๆอยางซึมเศราอยูในโบสถที่แอริธเคยแวะไปเปนประจํา วันหนึ่งนั่นเอง ขณะที่คลาวดกําลังเดินออกมาจากโบสถ เขาก็ไดพบกับหนุมนอยที่ปวยเปนโรครอยปานดวงดาวนอนสลบไสลอยูที่หนาโบสถ เด็กคนนี้มีชื่อวา “เด็นเซล” ตัวคลาวดเองเชื่อวาเด็กคนนี้เปนเด็กที่แอริธนําพามาใหเคาเลี้ยง คลาวดไดพาเด็นเซลไปที่เซเวนเฮฟเวนและขอใหทิฟาชวยรับเลี้ยงเด็นเซลไวดวย ซึ่งทิฟาก็ไมไดขัดของอะไร จากนั้นมาคลาวดก็ดูสดชื่นขึ้นบาง ดูเหมือนวาเด็นเซลจะเขากับคลาวดไดเปนอยางดี คลาวดเริ่มรับงานนอยลง และใชเวลาอยูกับบานเพื่อเลนกับพวกเด็กๆมากขึ้น รอยยิ้มเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหนาของคลาวด แตแลววันหนึ่งโรครอยปานดวงดาวที่ส่งสมอยูในตัวคลาวดก็เริ่มออกอาการ ความเจ็บปวด การสูญเสีย ัความหวาดกลัวตอทุกๆสิ่งกําลังถาโถมเขาสูหัวใจของคลาวด คลาวดที่ปวยอยูไดตัดสินใจหนีไปปกหลักอยูในโบสถภายในเมืองมิดการเขต 5 และไมกลับมาที่เซเวนเฮฟเวนอีกเลย นับวาเปนโชคราย ที่ฝนรายของคลาวดไมใชแคการที่ตองเปนโรครอยปานดวงดาว และดูเหมือนวา...จะไมมีใครเอะใจกับสิ่งที่ดร.โฮโจเคยพูดเอาไวไดเลย ในอดีตนั้นดร.โฮโจเคยพูดวาเจโนวานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมวามันจะถูกตัดแบงแยก หรือไมวามันจะแหลกสลายกระจัดกระจายไปอยูสวนใดของโลกก็ตาม ซักวันหนึ่งพวกมันจะกลับมารวมตัวกันใหมอีกครั้ง... ภายในหวงกระแสไลฟสตรีม จิตวิญญาณของเซฟรอธที่แตกสลายไปแลว ก็ไดคอยๆกลับมารวมตัวกันใหม และเกิดเปนทายาทของเซฟรอธถึง 3 คน พวกมันทั้งสามคนนี้ไมมีรางเนื้อแตกลับมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนรูปรางจิตวิญญาณและไลฟสตรีมใหกลายเปนสิ่งใดๆก็ได พวกมันไดใชความสามารถนี้ในการสรางกายเทียมใหกับพวกมัน และยังสรางมอนสเตอรขึ้นมาจากไลฟสตรีมของเหลาผูที่ตายดวยโรครอยปานดวงดาว เหลาจิตวิญญาณของเซฟรอธกําลังหวนกลับคืนมายังโลกของเรา ในขณะที่จุดประสงคของพวกมันยังไมแนชัด สวนคลาวดเองก็กําลังแพใจของตัวเองอยูเชนกัน หายนะ สงคราม การตอสูครั้งใหมกําลังจะเริ่มตนขึ้นคลาวดจะสามารถแกปมปญหาในจิตใจของตัวเขาเองดวยลําพังตัวคนเดียวไดหรือไม และเขาจะสามารถเอาชนะเหลาจิตวิญญาณของเซฟรอธที่ไมวาจะแตกสลายไปกี่ครั้งก็จะกลับมารวมกันใหมอยูดีไดอยางไร ขอเชิญทุกคนรวมคนหาคําตอบไปกับเราใน Final Fantasy VII: Advent Children
 7. 7. เกร็ดเล็กเกร็ดนอยนารู - FF7AC นี้ถูกสรางขึ้นมาดวยธีมหลักคือเรื่องของครอบครัว - ทีมงานไดตั้งใจไวตั้งแตแรกแลววาจะใหแซ็คและแอริธไดปรากฏตัวมาในฉากสุดทายของเรื่อง - นกทั้ง 29 ตัวที่บินบนทองฟาในฉากเปดเรื่อง สื่อถึงทีมงานหลักที่เคยทํา FF7 ทั้ง 29 คน - ชุดของยุฟฟนั้นถูกออกแบบโดยทีมงานที่เปนผูหญิง สวนชุดของแบรเร็ตออกแบบโดยฝายอารทไดเรค เตอรซึ่งมีชื่อวาคุณ ยูซึเกะ นาโอระ - กอนหนานี้มอเตอรไซคของคาดาจ ยาซึ รอส มีปนกลติดอยูดานหนา และเคยมีฉากที่ใหพวกเขาไดใช มันดวย แตสุดทายก็ไมไดนํามาใชในหนัง - แรกเริ่มเดิมทีนั้นทีมงานกะจะสรางให FF7AC มีความยาวเพียงแค 20 นาทีเทานั้น โดยจะเปนเรื่อง เกี่ยวกับคลาวดที่ไดรับแมสเซจมาจากเด็กผูหญิงคนนึง ซึ่งขอความในแมสเซจนั้นเชื่อมโยงกับเด็กอีก หลายคน เมื่อคลาวดสามารถหาตนตอของหญิงสาวที่สงแมสเซจมาได เรื่องราวก็จะจบลง - Advent ในที่นี้นั้นในทางคริสตแลวสื่อถึงการกลับมาของพระเจา ซึ่งชื่อของเซฟรอธนั้นก็หมายถึงตนไม แหงชีวิตซึ่งก็เปรียบไดดั่งพระเจาเชนกัน ดังนั้นแลว Advent Children จึงหมายถึงเหลาจิตวิญญาณของ เซฟรอธที่กลับมารวมตัวกันใหมทั้งสามคน - ทาสุดทายที่คลาวดใชปราบเซฟรอธใน FF7AC นั้นมีชื่อวา “โชวคิวบุชนฮาคุซัน เวอรชั่น5” ิ - ชื่อของบาฮามุท ไค เรยชิกิ และชินนั้นสื่อถึงเครื่องบินรบขนาดเล็กของกองทัพญี่ปุนในอดีต โดยบาฮา มุทในภาคนี้ไดไอเดียในการออกแบบมาจากภาชนะสมัยโจมง ภาชนะสมัยที่วานี้จะมีลวดลายที่โดด เดนเปนเอกลักษณก็คือ ลายเชือก คือเอาเชือกมาทาบกับผิวภาชนะใหเปนลายวนๆ - ริบบิ้นสีแดงที่เพื่อนๆทุกคนผูกเอาไวตามลําตัว เปนการระลึกถึงแอริธที่จากไป - หมาปาซึ่งเปนสัญลักษณที่โดดเดนภายในเรื่องนี้ สื่อถึงความสลดเศราเสียใจ และความโดดเดี่ยวของ คลาวด

×