Bmm 3107 sifat bahasa

3,401 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bmm 3107 sifat bahasa

 1. 1. Bahasa kepada ahli-ahli linguistik adalah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong dan bekerjasama (Raja Mukhtaruddin, 1982, hlm. 33). DEFINISI DAN LINGUISTIK
 2. 2. BAhASA SEBAGAI SATU SISTEm • Bahasa mempunyai susunan yang tertentu, samada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan, susunan perkataan , nahu atau bentuk sintaksis. • Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa, ayat, kata). • Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan, melainkan mengikut cara-cara tertentu.
 3. 3. • Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. • Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. • Setiap bahasa mempunyai bahasa masing- masing. • Sebagai contoh :
 4. 4. BAHASA MELAYU 1. buku itu 2.sebuah buku merah 3.pensel ini BAHASA INGGERIS 1. that car (kereta itu) 2.three red books (tiga buah bukuyang merah) 3.the beautiful book (buku yang cantik itu)
 5. 5. BAhASA BErSIFAT DINAmIS • Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. • Pertembungan kebudayaan, pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. • Walaupun begitu, struktur dan tatabahasanya tidak berubah.
 6. 6. BAhASA BErSIFAT ArBITrArI • Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat. • Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan benda-benda yang dimaksudkan. • Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama.
 7. 7. • Sebagai contoh : • dalam Bahasa Melayu itu dipanggil “pintu” • dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” • “puerta” dalam Bahasa Sepanyol.
 8. 8. BAhASA SEBAGAI ALAT BErKomUNIKASI • Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. • Faktor yang mengubah bahasanya. – Pendengar : orang yang dilawan bercakap. – Tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat, termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. – Butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi.
 9. 9. Bahasa mempunyai makna • Makna beerti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. • Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud.
 10. 10. Bahasa itu linear • Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu, iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. • Sebagai contoh untuk menyebut kalam , bunyi- bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’, ’ a’, ’l’, ’a’, dan ‘m’. • Ini dikatakan linear dimana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi.
 11. 11. Hubungan Sintagmatik  Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan, yang tersusun secara berurutan, bersifat linear.  Hubungan sintagmatik ini terdapat, baik dalam tataran fonologi, morfologi, ataupun sintaksis.
 12. 12. Tataran Fonologi  Hubungan dalam tataran fonologi boleh dilihat pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna kata itu. Umpamanya pada kata kita, terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan / k, i, t, a. Apabila urutannya diubah, maka maknanya akan berubah, atau tidak bermakna sama sekali. Contoh : kita, kiat, kati, kait, ikat
 13. 13. Tataran Morfologi  Hubungan dalam tataran morfologi boleh dilihat pada urutan morfem-morfem pada suatu kata, yang juga tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna daripada kata tersebut. Ada kalanya maknanya berubah dan ada kalanya tidak mempunyai makna langsung. Contoh: segi tiga, tiga segi,
 14. 14. Tataran Sintaksis  Hubungan sintagmatik pada tataran sintaksis boleh dilihat pada urutan kata-kata yang mungkin dapat diubah, tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa mengubah makna ayat tersebut, atau menyebabkan tak bermakna sama sekali. Contoh: Hari barangkali dia sakit Barangkali dia sakit hari ini Dia sakit hari ini barangkali Dia sakit barangkali hari ini.
 15. 15. Hubungan Paradigmatik  Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dapal suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan.  Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara penggantian, baik pada tataran fonologi, morfologi mahupun sintasksis.
 16. 16. Tataran Fonologi Antara bunyi /r/, /k/, /b/, /m/, dan /d/ yang terdapat pada perkataan rata, kata, bata, mata, dan data.
 17. 17. Tataran Morfologi Hubungan paradigmatik pada tataran morfologi dapat dilihat pada contoh perfiks me- di-, pe-, dan te- yang terdapat pada kata- kata merawat, dirawat, pesawat, dan terawat.
 18. 18. Tataran Sintaksis Hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis dapat dilihat pada, Contoh: Ahmad membaca buku Kucing melaw an ayam
 19. 19. Kesimpulan Hubungan sintagmatik dan paradigmatik adalah hubungan secara mendatar atau secara linier tetapi hubungan paradigmatik bermaksud hubungannya adalah secara mengufuk.
 20. 20. Bagi ahli-ahli bahasa, mereka memberikan takrif yang lebih terperinci atau lebih tepat, iaitu bahasa sebagai sistem lambang-lambang sebagai alat untuk berkomunikasi sesama mereka, dan juga sebagai alat untuk mengidentifikasikan diri mereka. (Harimurti 1984 : 19) Bagi ahli-ahli bahasa, mereka memberikan takrif yang lebih terperinci atau lebih tepat, iaitu bahasa sebagai sistem lambang-lambang sebagai alat untuk berkomunikasi sesama mereka, dan juga sebagai alat untuk mengidentifikasikan diri mereka. (Harimurti 1984 : 19)
 21. 21.  Istilah bahasa dalam BM, sama dengan taal (Belanda), langue (Perancis), language (Inggeris), sprache (Jerman), kokugo (Jepun),lughatun (Arab), bhasa (Sanskrit).  Melalui bahasa, kita dapat: * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana (perantaraan) * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama  Istilah bahasa dalam BM, sama dengan taal (Belanda), langue (Perancis), language (Inggeris), sprache (Jerman), kokugo (Jepun),lughatun (Arab), bhasa (Sanskrit).  Melalui bahasa, kita dapat: * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana (perantaraan) * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama
 22. 22.  Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemui hakikat kemanusiaan dan dapat memberikan sumbangan ke arah kebahagiaan.  Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain).  Secara rumusan, bahasa ialah satu sistem simbol bunyi ucapan yang arbitrari, dan melaluinyalah manusia berkomunikasi.  Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemui hakikat kemanusiaan dan dapat memberikan sumbangan ke arah kebahagiaan.  Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain).  Secara rumusan, bahasa ialah satu sistem simbol bunyi ucapan yang arbitrari, dan melaluinyalah manusia berkomunikasi.
 23. 23. Bahagian- bahagian bahasa Pengucapan Isi
 24. 24.  Pengucapan merupakan penglahiran atau pertuturan atau penyampaian maklumat atau makna yang terbit daripada akal budi atau pemikiran mereka kepada khalayak, sama ada khalayak pendengar atau pembaca, dan membolehkan mereka menerima maklumat sama ada dalam bentuk secara lisan ataupun bukan lisan.  Melalui pengucapan satu bahasa yang mudah difahami, masyarakat dapat berinteraksi antara satu sama lain dan menggunakan pengucapan bahasa sebagai wahana komunikasi.  Pengucapan merupakan penglahiran atau pertuturan atau penyampaian maklumat atau makna yang terbit daripada akal budi atau pemikiran mereka kepada khalayak, sama ada khalayak pendengar atau pembaca, dan membolehkan mereka menerima maklumat sama ada dalam bentuk secara lisan ataupun bukan lisan.  Melalui pengucapan satu bahasa yang mudah difahami, masyarakat dapat berinteraksi antara satu sama lain dan menggunakan pengucapan bahasa sebagai wahana komunikasi. Pengucapan
 25. 25.  Isi merupakan bahagian penting dalam bahasa. Dengan kata lain, isi adalah sesuatu yang termuat dalam sesuatu kandungan. Melalui bahagian bahasa, isi yang disampaikan melalui pengucapan hendaklah benar-benar menepati dan sampai kepada pendengar serta dapat memahami penerimaan maklumat dengan baik dan mudah.  Isi merupakan bahagian penting dalam bahasa. Dengan kata lain, isi adalah sesuatu yang termuat dalam sesuatu kandungan. Melalui bahagian bahasa, isi yang disampaikan melalui pengucapan hendaklah benar-benar menepati dan sampai kepada pendengar serta dapat memahami penerimaan maklumat dengan baik dan mudah. Isi
 26. 26.  Bahasa manusia adalah satu sistem perhubungan utama yang bergantung kepada kebolehan manusia untuk membentuk dan menggunakan simbol. Dengan simbol dimaksudkan sebagai satuan struktur yang mengandungi dua bahagian iaitu : (a)Satu rentetan bunyi atau bunyi-bunyi yang diterima oleh telinga (b)Makna atau fikiran yang terkandung di dalam otak manusia. Kedua-duanya berkaitan antara satu sama lain oleh apa yang dipanggil proses asosiasi iaitu berlakunya perkaitan kedua-dua bahagian tersebut.  Bahasa manusia adalah satu sistem perhubungan utama yang bergantung kepada kebolehan manusia untuk membentuk dan menggunakan simbol. Dengan simbol dimaksudkan sebagai satuan struktur yang mengandungi dua bahagian iaitu : (a)Satu rentetan bunyi atau bunyi-bunyi yang diterima oleh telinga (b)Makna atau fikiran yang terkandung di dalam otak manusia. Kedua-duanya berkaitan antara satu sama lain oleh apa yang dipanggil proses asosiasi iaitu berlakunya perkaitan kedua-dua bahagian tersebut.
 27. 27.  Oleh yang demikian, dalam bahasa Melayu, rentetan bunyi [rusa] pada satu bahagian adalah berkaitan dengan maknanya pada bahagian yang lain, dan tiap- tiap satu bahagian itu berkaitan dengan bahagian yang lain bagi menghasilkan simbol.  Simbol merupakan suatu tanda mewakili idea, fikiran, perasaan, benda dan tindakan secara langsung dan alamiah  Beberapa istilah telah diberikan bagi menentukan kedua-dua bahagian simbol (sign) itu iaitu signifiant atau bentuk pengucapan untuk bahagian yang kedengaran, dan signifie, isi atau makna atau fikiran untuk bahagian yang tidak mudah difahami.  Oleh yang demikian, dalam bahasa Melayu, rentetan bunyi [rusa] pada satu bahagian adalah berkaitan dengan maknanya pada bahagian yang lain, dan tiap- tiap satu bahagian itu berkaitan dengan bahagian yang lain bagi menghasilkan simbol.  Simbol merupakan suatu tanda mewakili idea, fikiran, perasaan, benda dan tindakan secara langsung dan alamiah  Beberapa istilah telah diberikan bagi menentukan kedua-dua bahagian simbol (sign) itu iaitu signifiant atau bentuk pengucapan untuk bahagian yang kedengaran, dan signifie, isi atau makna atau fikiran untuk bahagian yang tidak mudah difahami.
 28. 28.  Dengan kata lain, bahasa bertindak melalui dua bahagian iaitu : (a)bunyi-bunyi bahasa yang biasanya diistilahkan sebagai exspression dan (b)buah fikiran, situasi sosial atau makna yang lebih dikenali dengan istilah content. Perkaitan di antara bentuk pengucapan (expression) dan makna (content) dalam apa segi sekalipun adalah arbitrari dan kovensional kewujudannya.  Dengan kata lain, bahasa bertindak melalui dua bahagian iaitu : (a)bunyi-bunyi bahasa yang biasanya diistilahkan sebagai exspression dan (b)buah fikiran, situasi sosial atau makna yang lebih dikenali dengan istilah content. Perkaitan di antara bentuk pengucapan (expression) dan makna (content) dalam apa segi sekalipun adalah arbitrari dan kovensional kewujudannya.
 29. 29.  Bahasa sebagai lambang, tentulah ada yang dilambangkannya.Yang dilambangkan itu ialah pengertian, konsep, idea atau fikiran yang disampaikan dalam bentuk wujud bunyi. Oleh itu, bahasa tentulah mempunyai makna. Contoh:  Bahasa sebagai lambang, tentulah ada yang dilambangkannya.Yang dilambangkan itu ialah pengertian, konsep, idea atau fikiran yang disampaikan dalam bentuk wujud bunyi. Oleh itu, bahasa tentulah mempunyai makna. Contoh: binatang besar yang lehernya panjang (kuku berbelah dan belakangnya berbonggol) ISI/MAKNAPENGUCAPAN Unta Lambang bentuk wujud bunyi
 30. 30.  Secara sosialnya, dikatakan bahawa lambang bahasa dicipta sesuka hati. Oleh sebab sifat yang arbitrari itu, maka bahasa mewujudkan perkataan lain dalam pelbagai untuk menerangkan atau melambangkan maksud yang sama. Sebagai contoh :  Secara sosialnya, dikatakan bahawa lambang bahasa dicipta sesuka hati. Oleh sebab sifat yang arbitrari itu, maka bahasa mewujudkan perkataan lain dalam pelbagai untuk menerangkan atau melambangkan maksud yang sama. Sebagai contoh : BAHASA KATA NAMA Bahasa Melayu Bulan Bahasa Inggeris Moon Bahasa Jerman Mond Bahasa Greek Men Bahasa Arab Al-Gamar Bahasa bersifat arbitrari
 31. 31.  Penggunaan lambang untuk sesuatu konsep tertentu bersifat konvensional iaitu sebagaimana ditentukan. Ahli masyarakat mematuhi persetujuan bahawa lambang tertentu mewakili konsep tertentu. Jika persetujuan itu diubah, komunikasi akan terganggu.  Penggunaan lambang untuk sesuatu konsep tertentu bersifat konvensional iaitu sebagaimana ditentukan. Ahli masyarakat mematuhi persetujuan bahawa lambang tertentu mewakili konsep tertentu. Jika persetujuan itu diubah, komunikasi akan terganggu. Bahasa bersifat konvensional
 32. 32. Terdapat tiga keadaan konvensi, iaitu:  Satu lambang dapat melambangkan konsep lebih daripada satu: polisemi (bentuk kata yang mempunyai lebih daripada satu makna yang berkaitan antara satu sama lain)  kepala = ketua, lutut, kain…  Satu konsep dapat dilambangkan oleh lebih daripada satu lambang: sinonim (meninggal dunia, mati, mampus, korban…)  Satu lambang untuk satu konsep: Istilah baharu dalam bentuk akronim  (gasar (kasar), curat , pulihara…) Terdapat tiga keadaan konvensi, iaitu:  Satu lambang dapat melambangkan konsep lebih daripada satu: polisemi (bentuk kata yang mempunyai lebih daripada satu makna yang berkaitan antara satu sama lain)  kepala = ketua, lutut, kain…  Satu konsep dapat dilambangkan oleh lebih daripada satu lambang: sinonim (meninggal dunia, mati, mampus, korban…)  Satu lambang untuk satu konsep: Istilah baharu dalam bentuk akronim  (gasar (kasar), curat , pulihara…)
 33. 33. SEKIAN TERIMA KASIH

×