
...
...
...
...

การสหกรณในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ และไดมีการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งม...
สหประชาชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการสหกรณ รวมทั้งบทบาทของสหกรณตอเศรษฐกิจและสังคม และการแ...
มีปริมาณธุรกิจรวมสหกรณทุกประเภทมากกวา1 ลานลานบาทคิดเปนรอยละ๑๑ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (G...
แลวยอมสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันบนพื้นฐา...
ทั้งนี้แมวาวิธีการสหกรณจะสามารถแกไขปญหาดานเศรษฐกิจสังคม ปญหาความยากจนและปญหาอื่นๆ แตกลับ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงบทบาทของสหกรณที่เปนองคกรสําคัญของสังคม ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดสงขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งที่ประชุม...
ยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ ๕ ยุทธศาสตรประกอบดวยยุทธศาสตรที่ ๑ สรางและพัฒนาการเรียนรู...
เปาหมาย๑. ประชาชนในชาติรับรูเขาใจการสหกรณ และศรัทธาตอระบบสหกรณเพิ่มมากขึ้นตัวชี้วัด๑.๑ รอย...
๓. หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของไดรับการปฏิรูปหรือปรับปรุงใหมีเอกภาพและสอดคลองเพื่อสนับสนุน ก...
 สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ ...
ยุทธศาสตรสรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะเรื่องการสหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดองคความรู...
เปนการบริหารจัดการองคความรูเรื่องการสหกรณ การปลูกฝงคานิยมสหกรณและการพัฒนาทักษะตั้งแตวัยเด...
เปนการบริหารจัดการองคความรูเรื่องการสหกรณการปลูกฝงคานิยมของสหกรณและการพัฒนาทักษะผานระบบกา...
เนื่องจากการสรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ เปนเรื่องที่ตองท...
การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของประชาชน จะทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใหเขมแข็งโดยเริ่มจา...
กลุมทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก เชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมวิส...
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม ในการสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการสห...
การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลเปนศูนยกลางของสวนราชการโดยมีภารกิจในการบูรณาการผลักด...
ระบบสหกรณเปนระบบเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในป...
พัฒนากลุมผูผลิตในชุมชนใหเปน“กลุมผูผลิตคุณภาพ”โดยประสานเครือขายปจจัยการผลิต เชน แหลงผลิต...
พัฒนาใหสหกรณเปนองคกรทางธุรกิจที่เขมแข็งเปนที่พึ่งของมวลสมาชิก มีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ...
พัฒนาระบบสหกรณใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเปนทางเลือกของประชาชนใน...
แผนพัฒนาการสหกรณเปนแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาการสหกรณทั้งระบบ ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาการส...
การผลักดันใหมีการนําแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง สามารถใชเปนเครื่อ...
การปฏิรูปหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณมุงที่จะปรับปรุงหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความ...
การปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณจะดําเนินการในลักษณะของการปรับเปลี่ย...
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Coop

78
-1

Published on

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ นโยบายและการขับเคลื่อน

Published in: Education, Business, Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
78
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coop

 1. 1. 
 2. 2. 
 3. 3. 
 4. 4. 
 5. 5.       
 6. 6. 
 7. 7. การสหกรณในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ และไดมีการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมีการจัดตั้งสหกรณแหงแรก คือสหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช ณ ทองที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๕๙ มีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก จากวันนั้นเปนตนมาการสหกรณในประเทศไทยไดเติบใหญขึ้นมาตามลําดับ ปจจุบันมีสหกรณจํานวนทั้งสิ้น ๗,๙๖๔สหกรณและมีสมาชิกสหกรณจํานวน๑๐.๘ ลานครอบครัวปริมาณธุรกิจรวมกันทั้งสิ้น ๒ ลานลานบาทตอป คิดเปนรอยละ ๑๘.๙๕ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) โดยสามารถแยกประเภทของธุรกิจที่สหกรณดําเนินการ ไดแกธุรกิจรับฝากเงิน จํานวน๕๕๙,๘๐๙.๒ ลานบาทธุรกิจการใหเงินกูจํานวน ๑,๒๔๙,๗๖๓.๓ ลานบาทธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายจํานวน๗๑,๔๑๙.๐ลานบาทธุรกิจรวบรวมผลผลิตจํานวน๑๒๐,๗๐๐.๘ลานบาทธุรกิจการแปรรูปผลผลิต จํานวน ๓๔,๗๐๘.๘ ลานบาท และธุรกิจบริการ จํานวน๑๒,๖๖๒.๐ ลานบาท (ขอมูล ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาสหกรณในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต สรางการจางงาน และชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ นอกจากนั้น สหกรณยังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและสิ่ งแวดลอม โดยการนําอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณสอนใหสมาชิกสหกรณรูจักการชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารองคกรรวมกันดูแลชวยเหลือใสใจในชุมชนรวมทั้งการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกและชุมชน ประกอบกับ องคการ
 8. 8. สหประชาชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการสหกรณ รวมทั้งบทบาทของสหกรณตอเศรษฐกิจและสังคม และการแกไขปญหาความยากจน องคการสหประชาชาติ จึงไดประกาศใหป ๒๐๑๒ เปนปสากลแหงการสหกรณ เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ทั่วโลก ตระหนักในคุณคาของบทบาทสหกรณในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และความยากจนของประเทศ และขอใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ขยายเผยแพรหลักสหกรณไปในหมูประชาชนเพื่อใหประชาชนใชหลักสหกรณในวิถีชีวิตของตนเองจากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ในโอกาสทศวรรษ ครบ ๑๐๐ ป ของการสหกรณไทยของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเห็นความจําเปนในการผลักดันใหสหกรณเขาสูวาระแหงชาติดังนี้๑. สหกรณไทยไดรับการยอมรับวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยกําหนดอยูในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่องตั้งแตไดมีการจัดตั้งสหกรณขึ้นมาในประเทศไทย การสหกรณไดรับการยอมรับเปนที่เชื่อถือศรัทธาวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการแกไขปญหา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมของชาติ จะเห็นไดจากการกําหนดบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งไดกําหนดเรื่องสหกรณไวในสวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจมาตรา ๘๔(๙) วารัฐตองดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระและการรวมกลุมกันประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจซึ่งทุกรัฐบาลไดใหความสําคัญและสนับสนุนโดยกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดเชนกัน๒. สหกรณเปนกลไกสําคัญในการสรางความเขมแข็งของกลุมเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชนบทและในเมืองของประเทศไทยสหกรณมีสมาชิกอยูประมาณ ๑๐ ลานคน ครอบคลุมประชากรถึงรอยละ ๑๖.๗๒ ของประชากรในประเทศเปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมผูผลิตในชนบทประมาณ ๖.๗ ลานคน มีทุนดําเนินงานมากกวา ๑๑๓ ลานบาท มีปริมาณธุรกิจมากกวา ๑๙๒ ลานบาท
 9. 9. มีปริมาณธุรกิจรวมสหกรณทุกประเภทมากกวา1 ลานลานบาทคิดเปนรอยละ๑๑ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) เปนศูนยรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในชนบทและในเมืองสามารถแกปญหาความออนแอของระบบเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม๓. สหกรณเปนการสรางการมีสวนรวม สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันของประชาชนสหกรณเปนการดําเนินการรวมกันของสมาชิกสหกรณบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตยดวยความอิสระ เอื้ออาทรกันตามหลักการสหกรณและเชื่อมั่นในการพึ่งพาตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากไดมีการสนับสนุน พัฒนาสหกรณใหเปนไปตามอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณที่ถูกตองแลวยอมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ สรางความสมานฉันทปรองดองของคนในชาติสามารถรวมพลังกันสรางสันติสุขใหแกชุมชนและสังคม๔. สหกรณเปนกลไกสรางการเรียนรูวิถีแหงประชาธิปไตยในระยะยาวยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนการปูพื้นฐานความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักการของสหกรณมีการบริหารและการควบคุมบนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตยทุกขั้นตอน การสงเสริมใหสหกรณมีความเจริญกาวหนาเขมแข็งมั่นคงตลอดจนการปลูกฝง การเรียนรูประชาธิปไตยตั้งแตเยาวชนดวยวิธีการสหกรณในระบบการศึกษาของชาติจะทําใหระบบประชาธิปไตยไดซึมซับไปสูประชาชนไดอยางถูกตองและจะเปนกลไกหนึ่งในการสรางนักประชาธิปไตยที่ดีในอนาคต๕. ระบบสหกรณมีอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณสามารถแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอุดมการณสหกรณเปนความเชื่อถือรวมกันวา การพึ่งพาตนเองการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสหกรณ (Co-operative principles)๗ ขอเปนแนวทางในการปฏิบัติมีวิธีการซึ่งเกิดจากการนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชหากรวมแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวิธีสหกรณอยางแทจริง
 10. 10. แลวยอมสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันบนพื้นฐานของความรูและคุณธรรมเชนกัน๖. สหกรณเปนองคกรที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติสหกรณไดถือกําเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษและไดมีการขยายไปในหลายประเทศเกือบทั่วโลก มีองคกรกลางในการทําหนาที่ประสานความรวมมือของสหกรณระหวางประเทศ เรียกวา องคกรสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (International Co-operativeAllianceหรือ ICA) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลทั่วไป โดยสหกรณทั่วโลกจะมีอุดมการณและหลักการเดียวกัน คือหลักการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหสหกรณเกิดการพัฒนาไดอยางเปนขบวนการและตอเนื่อง๗. รัฐไดใชสหกรณเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแตป ๒๕๔๙ และระบบสหกรณดําเนินงานมาจะครบ๑๐๐ปในป๒๕๕๙สหกรณเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหา ไมวาจะเปนปญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ปญหาการไมมีที่ดินทํากินของเกษตรกรการสรางความมั่นคงในภาคแรงงาน ซึ่งสามารถปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปญหาไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นยังเปนกลไกของภาครัฐในการกระตุนการออมของภาคประชาชนและเปนกลไกการตลาดที่สําคัญในการตอบสนองตอการประกันรายไดเกษตรกรใหสามารถแขงขันและพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได เนื่องจากระบบสหกรณไดรับการศึกษาและยอมรับมาอยางตอเนื่องยาวนานวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศจากโครงการพระราชดําริในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใชสหกรณเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่องสหกรณทําใหเกิดประโยชนตอสมาชิกชุมชน และประเทศชาติอยางมาก
 11. 11. ทั้งนี้แมวาวิธีการสหกรณจะสามารถแกไขปญหาดานเศรษฐกิจสังคม ปญหาความยากจนและปญหาอื่นๆ แตกลับพบวาสหกรณยังมีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพกลไกภาครัฐยังไมไดใหการสนับสนุนที่เหมาะสม การสงเสริมความรูความเขาใจตอแนวคิดของสหกรณไมขยายไปสูประชาชนและผูเกี่ยวของที่จะใชประโยชนจากระบบสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหระบบสหกรณเปนระบบที่สามารถแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และปญหาความยากจนของประเทศไดอยางยั่งยืน คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภาจึงเห็นสมควรเสนอให “สหกรณเปนวาระแหงชาติ” โดยมีแนวทางดําเนินการหลังการประกาศ“สหกรณเปนวาระแหงชาติ” โดยคาดหวังวาหากสหกรณไดรับการพิจารณาเปนวาระแหงชาติ จะมีผลในทางปฏิบัติในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้๑. เปนเครื่องมือสําคัญในการรองรับนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลไดอยางเต็มที่ เชน นโยบายประกันรายไดเกษตรกร ปญหาจากผลของ AFTA สหกรณสามารถรองรับการตลาดผลผลิตการเกษตรได นโยบายสงเสริมการออมภาคประชาชน การแกปญหาหนี้สินนอกระบบ โดยสหกรณเปนแหลงการออมที่สําคัญของภาคประชาชน เปนตน๒. เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาคโดยการขับเคลื่อนและพัฒนาการรวมกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่มีหลากหลายใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชวิธีการสหกรณเพื่อลดความซ้ําซอน สรางความชัดเจน และความเอกภาพแกระบบการสงเสริมกลุมของรัฐ รวมถึงเปนการปฏิรูประบบการออมของประเทศที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว๓. เปนกลไกสรางการเรียนรู วิถีแหงประชาธิปไตยในระยะยาวโดยปลูกฝงประชาธิปไตยตั้งแตระดับเยาวชน ผานกิจกรรมสหกรณไดอยางเปนรูปธรรม อันจะทําใหเกิดการซึมซับวิธีการประชาธิปไตยที่ถูกตอง
 12. 12. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงบทบาทของสหกรณที่เปนองคกรสําคัญของสังคม ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแกไขปญหาความยากจน และการพัฒนาชนบท จึงเห็นควร ที่จะเผยแพรขยายวิธีการสหกรณไปในหมูประชาชน รวมทั้งในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศผลักดันใหองคกรประชาชนและประชาชนใชวิธีการสหกรณเปนวิถีชีวิต ซึ่งในการผลักดันใหวิธีการสหกรณแพรขยายในหมูประชาชน จําเปนที่สวนราชการตางๆ และองคกรประชาชนทุกภาคสวน ตองรวมกันผลักดันรวมกันทําบทบาทหนาที่ของตนในการสงเสริมสนับสนุนดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณซึ่งมีหนาที่หลักในการเผยแพรการสหกรณ ไดดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อใหรัฐบาลประกาศวาระแหงชาติดานการสหกรณ โดยไดยกรางขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ แลวจัดเวทีเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของจากสวนราชการและขบวนการสหกรณไดแสดงความคิดเห็นตอรางขอเสนอวาระแหงชาติดังกลาวและไดนําความคิดเห็นตางๆ มาใชประกอบในการปรับปรุงแกไขรางขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณใหมีความครอบคลุม ครบถวน และสมบูรณมากยิ่งขึ้น ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดนําเสนอรางขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศใหการสหกรณเปนวาระแหงชาติ
 13. 13. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดสงขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ ดังนี้มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณจังหวัดสุรินทรมีมติเห็นชอบในหลักการการประกาศใหสหกรณเปนวาระแหงชาติและมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปบูรณาการรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรและรายละเอียดตางๆที่จะดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการสหกรณ รวมทั้งบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจนมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณจังหวัดสุราษฎรธานี มีมติเห็นชอบ ในหลักการยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
 14. 14. ยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการสหกรณ ๕ ยุทธศาสตรประกอบดวยยุทธศาสตรที่ ๑ สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการสหกรณใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน ของสหกรณยุทธศาสตรที่ ๔ สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่ องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณยุทธศาสตรที่๕ ปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณและปรับปรุงกฎหมายสหกรณ ใหเอื้อตอการพัฒนาเพื่อใหประชาชนในชาติรับรูและเขาใจการสหกรณพรอมทั้งนําไปใชในวิถีชีวิตและการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางยั่งยืนตอไป
 15. 15. เปาหมาย๑. ประชาชนในชาติรับรูเขาใจการสหกรณ และศรัทธาตอระบบสหกรณเพิ่มมากขึ้นตัวชี้วัด๑.๑ รอยละของจํานวนประชาชนในชาติที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณเพิ่มขึ้น๒. ประชาชนในชาตินําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใชปฏิบัติในวิถีชีวิตและใชเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตัวชี้วัด๒.๑ จํานวนประชาชนในชาติที่นําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใชปฏิบัติในวิถีชีวิต๒.๒ จํานวนกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่นําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใช ในการดําเนินงาน๒.๓ จํานวนเครือขายความรวมมือของกลุมเศรษฐกิจและสังคมสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เกิดขึ้นทั้งทางดานการผลิตการตลาด และการเงิน๒.๔ สัดสวน ปริมาณธุรกิจในระบบสหกรณ ตอ มูลคา GDPของประเทศไทย๒.๕ จํานวนสหกรณที่ไดรับการจัดตั้งสงเสริม พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงาน
 16. 16. ๓. หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของไดรับการปฏิรูปหรือปรับปรุงใหมีเอกภาพและสอดคลองเพื่อสนับสนุน การดําเนินงานตามระบบสหกรณเพิ่มมากขึ้นตัวชี้วัด๓.๑ หนวยงานที่เกี่ยวของในขบวนการสหกรณไดรับการปฏิรูปใหมีความเปนเอกภาพ๓.๒ กฎหมายสหกรณไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองเพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของสหกรณ
 17. 17.  สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐขบวนการสหกรณและปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการพัฒนา ผลักดันการจัดการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการสหกรณใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ สรางเครือขายกลุมผูผลิตสินคาคุณภาพเพื่อยกระดับสินคาสหกรณใหไดมาตรฐาน ผลักดันแผนพัฒนาการสหกรณสูการปฏิบัติ การปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณ ปฏิรูปโครงสรางสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ปรับปรุงโครงสรางชุมนุมสหกรณและสหกรณ สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยใชวิธีการสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน ปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาสหกรณภายใตหลักการอุดมการณและวิธีการสหกรณใหเหมาะสมกับแตละประเภทสหกรณ สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชระบบสหกรณเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สรางเครือขายการตลาดสินคาสหกรณ เชื่อมโยงเครือขายทางการเงินสหกรณ สรางและผลักดันการจัดการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการพัฒนาและสงเสริมสหกรณ
 18. 18. ยุทธศาสตรสรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะเรื่องการสหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดองคความรู และทักษะเรื่องการสหกรณแกประชาชนทั้งที่อยูในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาจนเกิดความรู ความเขาใจศรัทธาเชื่อมั่นในระบบสหกรณและไดนําไปใชในการดํารงชีวิตเปนการแกไขปญหาแกชาติไดทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดในทุกระดับ การศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญอันจะสงผลใหครอบครัว ชุมชน และสังคมที่อยูรวมกันดวยความรวมมือ มีความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรตอกัน อยางสันติสุขกอใหเกิดการพัฒนาในทุกระดับอยางมั่นคง ยั่งยืน องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ จึงกําหนดใหการอบรม ศึกษา สารสนเทศ เปนหลักการขอที่๕ ในจํานวนหลักการ ๗ ขอ โดยประกาศไว ดังนี้ Education, Training andInformation Co-operatives provide education and training for theirmember, elected representatives, managers and employee, so they cancontribute effectively to the development of their co-operative. Theyalso inform the general public, particularly young the general and opinionleaders, about the nature and benefits of co-operation.สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกมวลสมาชิกตัวแทนสมาชิกผูจัดการและพนักงานเพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถชวยพัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการใหขาวสารแกสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและบรรดาผูนําทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณไดดังนั้น ถายทอดองคความรู โดยวิธีที่เหมาะสมใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรู เกิดทักษะ โดยการทํากิจกรรม เกิดความชํานาญโดยการปฏิบัติ จนสามารถใชวิธีการสหกรณในวิถีชีวิตของประชาชนไดอยางเหมาะสมจึงแบงกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรูออกเปน ๒ สวน คือ กลุมเปาหมายในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา เพื่อใหสามารถครอบคลุมประชาชนในชาติใหไดมากที่สุด
 19. 19. เปนการบริหารจัดการองคความรูเรื่องการสหกรณ การปลูกฝงคานิยมสหกรณและการพัฒนาทักษะตั้งแตวัยเด็กผานระบบการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน ในทุกระดับชั้น ทุกระดับพื้นที่ ทุกรูปแบบการศึกษาตั้งแตระดับประถม มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา เพื่อใหสามารถใชวิธีสหกรณเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตได โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายกําหนดการเรียนรูการสหกรณเขาสูระบบการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะเรื่องการสหกรณ และสนับสนุนการจัดการเรียนรู การสหกรณเพื่อความยั่งยืนในสถานศึกษา สามารถใชองคความรูกิจกรรมสหกรณที่ดําเนินการในสถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรการสหกรณแกชุมชน หนวยงานและองคกรตางๆ จัดใหมีครูสหกรณหรือครูเครือขายเปนวิทยากรประจําสถานศึกษา ขยายความรวมมือกับสถานศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสหกรณตอไปเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนรูการสหกรณในระบบการศึกษาเห็นสมควรใหมีการประกาศให วันที่ ๗ มิถุนายน เปนวันกิจกรรมสหกรณนักเรียน เนื่องดวยวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ เปนวันแรกที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีรับสั่ง ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในขณะนั้น (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ใหมีการสอนสหกรณแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตชด. จึงไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนสหกรณในโรงเรียนและขยายผลมาจนปจจุบัน และควรจัดใหมีการมอบรางวัลสถานศึกษาตนแบบในการจัดการเรียนรูสหกรณเปนรางวัลระดับชาติ เปนประจําทุกป
 20. 20. เปนการบริหารจัดการองคความรูเรื่องการสหกรณการปลูกฝงคานิยมของสหกรณและการพัฒนาทักษะผานระบบการถายทอดองคความรูที่เหมาะสมในทุกมิติของกลุมเปาหมายนอกระบบการศึกษา รวม4 กลุมเปาหมายซึ่งประกอบดวยบุคคลที่อยูในขบวนการสหกรณ/กลุมเกษตรกร ทุกระดับ ผูนําชุมชน/กลุมองคกรตางๆ เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยการยกระดับการเรียนรูการสหกรณใหแกบุคคลในขบวนการสหกรณ/กลุมเกษตรกรการถายทอดองคความรูการสหกรณสูผูนําชุมชนและกลุมองคกรประชาชนเสริมสรางความรูความเขาใจการสหกรณสูหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน การเผยแพรความรูการสหกรณสูประชาชนและการสรางและสนับสนุนการจัดการเรียนรูการสหกรณเพื่อความยั่งยืน โดยใชสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปนศูนยการเรียนรูการสหกรณที่เนนการปฏิบัติที่เกิดผลเปนรูปธรรมใหแกชุมชนในลักษณะการพัฒนาแบบสามประสานคือ บาน วัด โรงเรียน (บ-ว-ร) และขยายผลศูนยการเรียนรูสหกรณในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจกรรม การสรางเครือขายวิทยากรสหกรณจากบุคคลในขบวนการสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผูนําชุมชนผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงความรูดานตางๆ ประชาชนที่เชื่อมั่นศรัทธาและผูนําดานศาสนาเปนตนสงเสริมใหชุมชนใชหลักการและวิธีการสหกรณในการแกไขปญหาและพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม อยางจริงจัง จัดใหมีการมอบรางวัลระดับชาติสําหรับชุมชน หนวยงาน องคกร ตนแบบที่ใชระบบสหกรณ เผยแพรความรูการสหกรณผานสื่อที่ทันสมัย และเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเขาถึงการเรียนรูอยางกวางขวาง ทั่วถึงจัดใหมีการรับรองผลการศึกษาอยางเปนระบบสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหกําหนดคุณสมบัติผูบริหารที่ตองมีความรูในการบริหารงานแบบสหกรณในแตละระดับไวในขอบังคับ เปนตน
 21. 21. เนื่องจากการสรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ เปนเรื่องที่ตองทําในทุกระดับ ทุกกลุมคน ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญและตอเนื่องตลอดชีวิตจึงเปนเรื่องใหญซึ่งตองใชระยะเวลาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืนจึงสมควรดําเนินการจัดใหมีสํานักงานจัดการเรียนรูการสหกรณขึ้นเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบและประสานซึ่งในระยะแรกใหกรมสงเสริมสหกรณรวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมกันดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการสงเสริมการจัดการเรียนรูสหกรณและในอนาคตสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะตองเปนองคกรหลักในการดําเนินการ นอกจากนั้นสมควรจัดตั้งวิทยาลัยการสหกรณขึ้นโดยใหอยูในความรับผิดชอบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเพื่อใหเปนสถานศึกษาเฉพาะดานเพื่อการสรางและพัฒนาบุคคลดานสหกรณ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเรียนรูโดยสหกรณ/กลุมเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/เอกชนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและขยายผลการจัดการเรียนรูดานสหกรณอยางยั่งยืน ตอไป
 22. 22. การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุมของประชาชน จะทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใหเขมแข็งโดยเริ่มจากการทําใหครัวเรือนซึ่งเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด สามารถพึ่งพาตนเองไดบนความพอเพียง โดยใชวิธีการสหกรณในวิถีชีวิตและสนับสนุนครัวเรือนใหเกิดการรวมกลุมใหสอดคลองกับศักยภาพภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่นและความตองการแกปญหาของคนในชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกอใหเกิดการเพิ่มมูลคาของทรัพยากร การสรางงานสรางรายได และสวัสดิการของคนในชุมชน เชน กลุมการผลิต กลุมอาชีพกลุมออมทรัพยเปนตนและการจัดการทุนของชุมชนโดยการรวมทุนและรวมกันในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชนของคนในชุมชน และคนในชุมชนเปนเจาของรวมกัน ทําใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายได และการกระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยใชวิธีการสหกรณในการบริหารจัดการ เพราะการสหกรณมีความเปนสากล มีอุดมการณหลักการชัดเจนและสามารถยืดหยุนไดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม
 23. 23. กลุมทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก เชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพในสหกรณ เปนตนโดยกลุมเหลานี้เปนฐานเศรษฐกิจสําคัญในชนบท มีบทบาทในการสรางรายไดใหประชากรในทองถิ่นไมนอย ลักษณะและวิธีการบริหารกลุม มีความแตกตางและหลากหลาย ทั้งนี้บางกลุมถูกจัดตั้งขึ้นมาเพราะเหตุผลทางการเมือง เพื่อรองรับการชวยเหลือดานเงินทุนจากภาครัฐแลวก็สลายตัวไป จากนั้นก็จัดตั้งขึ้นใหมตามความชวยเหลือของภาครัฐ กลุมตางๆ เหลานั้นยังถูกกํากับจากสวนราชการที่ตางกัน เชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณเปนตนมีทั้งความซ้ําซอนและไมครอบคลุมในการชวยเหลือกลุมและไมไดสรางความรวมมือที่จะเรียนรูซึ่งกันและกัน และพัฒนาไปดวยกันเพื่อใหกลุมตางๆเหลานั้นมีความเขมแข็งขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองไดอีกทั้งยังขาดหนวยงานหรือองคกรที่จะทําหนาที่ประสานงานหรือบูรณาการแผนงาน และงบประมาณจึงเปนการสูญเสียงบประมาณของรัฐจํานวนมากนอกจากนี้การบริหารงานบางกลุมยังมีวิธีการบริหารกลุมที่ไมเอื้อประโยชนแกสวนรวมซึ่งการใชวิธีการสหกรณจะเปนวิธีการที่เที่ยงธรรมในการบริหารกลุมจะทําใหกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยไมจําเปนตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณและยังอยูภายใตการดูแลของหนวยงานเดิมสงเสริมและสนับสนุนกลุมเดิมที่มีอยูแลวใหใชวิธีการสหกรณโดยหนวยงานตางๆ นําความรูดานการสหกรณไปใชในการแนะนําสงเสริมกลุมในความรับผิดชอบใหมีการจัดระเบียบการบริหารจัดการภายในกลุมสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสมาชิกสหกรณ ที่สังกัดสหกรณเดิมในทองถิ่น ใหมีการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยผลักดันใหสหกรณสนับสนุนใหกลุมสมาชิกดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การผลิต การแปรรูปการจําหนาย การบริการ การขนสง การออม และจัดสวัสดิการ เปนตน
 24. 24. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม ในการสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนดวยวิธีการสหกรณ•กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อน วิธีการสหกรณลงสูชุมชนโดยจัดใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสหกรณ รวมเปนกรรมการ เพื่อทําหนาที่ประสานงานบูรณาการและจัดทําแผนงาน/งบประมาณ ใหมีลักษณะเปนองครวมเพื่อจัดลําดับความสําคัญและลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 25. 25. การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลเปนศูนยกลางของสวนราชการโดยมีภารกิจในการบูรณาการผลักดันและพัฒนากลุมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเปนศูนยกลางการใหการศึกษาอบรมและใหเกิดการเรียนรูรวมกันโดยมีสวนราชการเดิมที่กํากับอยูเปนผูสนับสนุนจะทําใหลดความซ้ําซอนและสรางเอกภาพในการบริหารงบประมาณของภาครัฐประกอบกับองคการบริหารสวนทองถิ่นมีบุคคลที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นอยูแลว จึงทําใหทราบปญหาและศักยภาพของชุมชนนั้นๆ และการปรับเปลี่ยนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบล เปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่นมากขึ้น เปนการแบงเบาภาระและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐและเปนการกระจายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดเปนอยางดีกําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเปนหนวยงานที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนากลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่รวมตัวกันดวยวิธีการสหกรณโดยใหจัดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสงเสริมกลุมและสหกรณในพื้นที่ จัดใหมีศูนยขอมูลของกลุมในพื้นที่ระดับตําบลประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมกลุม เปนตนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมการรวมกลุมของครัวเรือน เปนองคกรธุรกิจชุมชนดวยวิธีการสหกรณ เพื่อทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดของคนในชุมชน
 26. 26. ระบบสหกรณเปนระบบเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน ๑๐,๕๒๒ แหง ประกอบดวย ๓ กลุมใหญ คือสหกรณภาคการเกษตร สหกรณนอกภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรมีสมาชิกจํานวน ๑๑.๓๔ลานคน คิดเปนรอยละ๑๗.๒๐ ของประชากรทั่วประเทศมีทุนดําเนินงาน ๑.๕๔ ลานลานบาท โดยดําเนินธุรกิจใน ๕ ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจใหสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป และธุรกิจการใหบริการ และสงเสริมการเกษตร มีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น๒.๐๖ ลานลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๕๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ(GDP) แสดงใหเห็นถึงศักยภาพทางดานการผลิตและการตลาดของขบวนการสหกรณ ดังนั้น หากสหกรณมีการเชื่อมโยงเครือขายในดานการผลิต การตลาดและดานการเงินของสหกรณอยางเปนระบบยอมสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจของขบวนการสหกรณไดมากขึ้น และจะกอใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิกใหสามารถเขาถึงแหลงทุน ลดคาใชจาย และเพิ่มรายไดเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ระบบสหกรณ จึงเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศและระดับอาเซียน
 27. 27. พัฒนากลุมผูผลิตในชุมชนใหเปน“กลุมผูผลิตคุณภาพ”โดยประสานเครือขายปจจัยการผลิต เชน แหลงผลิตเมล็ดพันธุดี แหลงผลิตปุยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแหลงจําหนายอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําการผลิตอื่น ฯลฯเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและวางแผนการผลิตสินคาของกลุมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดสินคาและบริการที่ผลิตภายใตกลุมผูผลิตคุณภาพตองมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้ง พัฒนาศักยภาพการผลิตของสหกรณใหสามารถแขงขันดานคุณภาพและการแขงขันดานตนทุนกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป
 28. 28. พัฒนาใหสหกรณเปนองคกรทางธุรกิจที่เขมแข็งเปนที่พึ่งของมวลสมาชิก มีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสหกรณภาคการเกษตรที่มีการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตเปนธุรกิจหลัก การจัดตั้งศูนยกลางการคาสินคาสหกรณมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวโดยใหภาคเอกชนเขารวมทุนในการดําเนินการจะสนับสนุนใหขบวนการสหกรณมีการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายไดแกสมาชิกสหกรณและครอบครัวและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
 29. 29. พัฒนาระบบสหกรณใหเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเปนทางเลือกของประชาชนในการเขาถึงแหลงทุนโดยสมาชิกเปนเจาของรวมกันบนพื้นฐานแหงคุณคาของการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงเครือขายทางการเงินของสหกรณโดยการจัดตั้งศูนยกลางการเงินของสหกรณจะสงผลดีตอการบริหารจัดการเงินของขบวนการสหกรณและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมตอไป
 30. 30. แผนพัฒนาการสหกรณเปนแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาการสหกรณทั้งระบบ ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ(คพช.) (ตามมาตรา๙ แหงพระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ.๒๕๔๒) จากแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๔)ที่ผานมา ภาครัฐยังใหการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอและตอเนื่องในการขับเคลื่อนสหกรณตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการสหกรณดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาการสหกรณสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพภาครัฐควรใหการสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งสรางความเขาใจประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการผลักดันใหแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติและแตงตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร
 31. 31. การผลักดันใหมีการนําแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง สามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้๑) สรางความเขาใจ และประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ ใหสามารถผลักดันแผนพัฒนาการสหกรณไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน๒) แตงตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและขบวนการสหกรณทําหนาที่จัดทําและบูรณาการแผนปฏิบัติการรวมทั้งขับเคลื่อนการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
 32. 32. การปฏิรูปหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณมุงที่จะปรับปรุงหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความเปนเอกภาพในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานรวมทั้งทําใหสามารถใหบริการตรงตามความตองการของลูกคาคือสหกรณและกลุมเกษตรกรไดมากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ การรวมหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณ และหนวยงานตางๆ ที่สงเสริมการรวมกลุมเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มาอยูภายใตสังกัดเดียวกันซึ่งทําใหการเผยแพรวิธีการสหกรณสามารถเขาสูชุมชนไดอยางมีพลังและทําใหประชาชนเขาใจระบบสหกรณและใชวิถีชีวิตแบบสหกรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการปฏิรูปหนวยงานที่เกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณมีผลทําใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหสอดคลองกับโครงสรางของหนวยงานที่จะปฏิรูปดวยในขณะเดียวกันกรมสงเสริมสหกรณจะทําการศึกษากฎหมายสหกรณที่มีอยูในปจจุบันเพื่อพิจารณาวากฎหมายมาตราใด สวนใดที่เปนปญหาหรืออุปสรรคการพัฒนาสหกรณ โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหเขมแข็งและอยูภายใตหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณเพื่อปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก เพื่อใหสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกรมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคพื้นฐานของสหกรณตรงตามความตองการของสมาชิก และแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอยางตอเนื่อง
 33. 33. การปฏิรูปโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณจะดําเนินการในลักษณะของการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยในระยะแรกจะปรับปรุงโครงสรางภายในกรมสงเสริมสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใหบริการแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรไดตรงตามความตองการ ในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนที่จะตองผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณใหถูกกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรหนึ่งในยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อใหนโยบายดานการสงเสริมสหกรณทุกประเภทมีความชัดเจนรวมทั้งไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณนอกจากนั้นจะตองสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจตรงกับวัตถุประสงคของสหกรณแตละประเภทเขามาสนับสนุนสงเสริมสหกรณในดาน กฎ ระเบียบและเทคนิคความรูวิชาการตางๆ เชน กรมการขนสงทางบกเขามาสนับสนุนสหกรณบริการ (รถแท็กซี่/รถยนตโดยส฀yle="margin-ba

×