Marknadsføringsomgrepet             Foto: Scanpix
Omgrepet marknadsføringMarknadsføring er å utføre marknadsførings-aktivitetar som fører til at det oppstårbytehandel mello...
OrganisasjonarEin organisasjon er to eller fleire menneske somarbeider saman og utfører oppgåver for å nå eitklart definer...
Privat sektorI privat sektor finn vi alle dei bedriftene som er eigdeav privatpersonar, eller som er aksjeselskap (AS).For...
Offentleg sektorStat og kommuneBedrifter i offentleg sektor har ofte somoppgåve å syte for at infrastrukturen i landetfung...
Frivillig sektorInteresseorganisasjonar og velgjerdsorganisasjonarI frivillig sektor finn du dei organisasjonanesom jobbar...
MålProdukt – Konkurrentar – Leverandørar – KundarDet som er felles for alle organisasjonar, erat dei må jobbe for å nå eit...
Produkt og tenester•  Produkt er konkrete.•  Tenester er immaterielle.•  Tenester er «ferskvare» og blir produserte og ...
BehovEin marknadsførar skaper ikkje behov, men kan vekkje –og dekkje dei.Marknadsorientering er å finne ut av kunden sine ...
Behov  EtterspørselBehov medføreretterspørsel. Kva vietterspør, kjem an påkvar i Maslowsbehovshierarki vier, eller kva fo...
MarknadsførarenAlle som spreier marknadsføringsbodskaparom produkt, tenester, haldningar ogbodskapar, er marknadsførarar. ...
KjøparenKjøparen har mange namn:•  klient•  kunde•  abonnent•  pasientSom kjøparar er vi ulike på grunn av kultur,hald...
MarknaderMarknader er der kjøparen og seljaren møtest og det gårføre seg bytehandel.Marknadsplassar kan vere både fysiske ...
MarknadsføringsaktivitetarMarknadsføringsaktivitetar er ting vi gjer sommarknadsførarar for å fremje bodskapen vår:•  rek...
Sosiale mediumSosiale medium har blitt svært viktigemarknadsføringskanalar fordi•  dei når mange – lett og fort•  det ...
NettverksmarknadsføringNettverksmarknadsføring er ein måte å brukerelasjonar på for å fremje marknadsføringsbodskaparog op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marknadsføringsomgrepet

1,155 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marknadsføringsomgrepet

 1. 1. Marknadsføringsomgrepet Foto: Scanpix
 2. 2. Omgrepet marknadsføringMarknadsføring er å utføre marknadsførings-aktivitetar som fører til at det oppstårbytehandel mellom bedrifta eller organisasjonenog forbrukaren av vara eller tenesta. Nøkkelord:• behov• tilbod og etterspørsel• produkt, tenester og haldningar Tenk etter kor mange gonger du har fått ein marknadsføringsbodskap i dag. Diskuter to minutt med den du sit ved sida av. Foto: Scanpix
 3. 3. OrganisasjonarEin organisasjon er to eller fleire menneske somarbeider saman og utfører oppgåver for å nå eitklart definert mål. Dette medfører• rollefordeling• oppgåvespesialiseringVi har tre ulike sektorar: frivillig, privat ogoffentleg. Prøv å komme på døme på organisasjonar i dei ulike sektorane. Foto: Scanpix
 4. 4. Privat sektorI privat sektor finn vi alle dei bedriftene som er eigdeav privatpersonar, eller som er aksjeselskap (AS).For å overleve på lang sikt må private bedrifter• tene pengar• auke verdien i bedriftaFor at dette skal skje, må dei dekkje behova kundanehar, dei må altså vere marknadsorienterte. Når kjøpte du sist eit produkt frå eit privat firma? Lag ei liste over dei innkjøpa du har gjort dei siste vekene. Foto: Scanpix
 5. 5. Offentleg sektorStat og kommuneBedrifter i offentleg sektor har ofte somoppgåve å syte for at infrastrukturen i landetfungerer godt, som til dømes• vegar• skular• sjukehus• postombering Prøv å hugse kva du har lese om postombering og EU/EØS det siste året. Det er eit EU-direktiv som har vore mykje diskutert i Noreg, som handlar om EØS-tilpassing. Leit på Internett og forklar saka for dei andre. Dette er marknadsføring! Foto: Scanpix
 6. 6. Frivillig sektorInteresseorganisasjonar og velgjerdsorganisasjonarI frivillig sektor finn du dei organisasjonanesom jobbar for ei god sak, eller som jobbarfor å fremje ei interesse, som til dømes• politiske organisasjonar (parti)• ad hoc-alliansar• velgjerdsorganisasjonar• interesseorganisasjonar Er du medlem av ein velgjerdsorganisasjon? Støttar du ein organisasjon? Er du medlem av eit idrettslag? Foto: Scanpix
 7. 7. MålProdukt – Konkurrentar – Leverandørar – KundarDet som er felles for alle organisasjonar, erat dei må jobbe for å nå eit felles mål. Alledei tilsette har si oppgåve for å nå dettemålet. I tillegg har dei fleste organisasjonar• produkt/tenester• konkurrentar• leverandørar• kundar Vel deg ut ein organisasjon og finn ut: Kven er konkurrentane? Kva produkt sel dei? Foto: Scanpix
 8. 8. Produkt og tenester• Produkt er konkrete.• Tenester er immaterielle.• Tenester er «ferskvare» og blir produserte og konsumerte på same tid.For å gjere det enkelt har vi valt å bruke omgrepet produkt om både konkrete varerog abstrakte tenester.Ein sportsklubb er ein stad mellom produkt og teneste; det er ein konkret stad, mendet er opplevinga av å vere der, altså trene der, som skaper eit vellykka produkt. List opp for deg sjølv kva som skal til for at du skal bli nøgd når du har kjøpt ei teneste. Foto: Scanpix
 9. 9. BehovEin marknadsførar skaper ikkje behov, men kan vekkje –og dekkje dei.Marknadsorientering er å finne ut av kunden sine behovog deretter produsere det som skal til for å dekkje dei.Marknadsorientering = ProduktorienteringDei grunnleggjande behova våre, som tryggleik, tilhøyrselog mat og drikke, må bli dekte før andre behov melderseg. Kva for nokre behov trur du menneska på biletet er mest opptekne av? Foto: Scanpix
 10. 10. Behov  EtterspørselBehov medføreretterspørsel. Kva vietterspør, kjem an påkvar i Maslowsbehovshierarki vier, eller kva for nokrebehov vi allereie hardekt.Kvar trur du at duer i pyramiden? Foto: Scanpix
 11. 11. MarknadsførarenAlle som spreier marknadsføringsbodskaparom produkt, tenester, haldningar ogbodskapar, er marknadsførarar. Har du nokon gong vore marknadsførar av noko? Kva gjorde du? Kva var responsen hos kunden? Kven var kunden? Foto: Scanpix
 12. 12. KjøparenKjøparen har mange namn:• klient• kunde• abonnent• pasientSom kjøparar er vi ulike på grunn av kultur,haldningar, livsstil, religion, personlegdom, alder,geografisk tilknyting, utdanning og så vidare. Prøv å beskrive den du sit ved sida av, som forbrukar. Kva slags forbruksmønster trur du han eller ho har? Kva er det som har påverka vedkommande til å bli ein slik forbrukar, trur du? Kva ville du ha gjort som marknadsførar for å nå fram til han eller henne? Foto: Scanpix
 13. 13. MarknaderMarknader er der kjøparen og seljaren møtest og det gårføre seg bytehandel.Marknadsplassar kan vere både fysiske og ikkje-fysiske stader.Vi deler inn i forbrukarmarknaden, bedriftsmarknaden ogmellomhandlarmarknaden.Marknader kan, men treng ikkje å ha, innarbeidde namn:• bustadmarknaden• bilmarknaden• aksjemarknaden Foto: Scanpix
 14. 14. MarknadsføringsaktivitetarMarknadsføringsaktivitetar er ting vi gjer sommarknadsførarar for å fremje bodskapen vår:• reklame• salsfremjande tiltak• PR• direkte marknadsføring (DM) Kva slags DM har du fått i det siste? Har du gitt informasjon om deg sjølv til denne bedrifta? Foto: Scanpix
 15. 15. Sosiale mediumSosiale medium har blitt svært viktigemarknadsføringskanalar fordi• dei når mange – lett og fort• det er kostnadsfritt• «alle» har pc, mobiltelefon og lesebrett• det er «in» å følgje med på Twitter, Facebook og liknandeLag ein marknadsføringskampanje på Facebook og Korleis trur du til dømes helsestellet kunne ha nyttasjå kor mange du når i rett målgruppe ved «eit seg av YouTube for å få fram bodskapane sine?tastetrykk». Diskuter i klassen og lag ei liste over tema de synest det hadde vore naturleg å få informasjon om påKva synest du om at organisasjonar bruker dette YouTube.som marknadsføringskanal? Foto: Scanpix
 16. 16. NettverksmarknadsføringNettverksmarknadsføring er ein måte å brukerelasjonar på for å fremje marknadsføringsbodskaparog oppnå sal.Fordelane ved dette er mellom anna• at det ikkje medfører nokon direkte kostnader til butikklokale (ein held «homeparty»)• at det ikkje medfører direkte kostnader til reklame• at private tilrådingar er sterk og truverdig marknadsføring• at ein handlar med venner og kjendeKopier lenkja under og finn informasjon omTupperware-organisasjonen. Kva synest du? Kor mange organisasjonar kjenner du som brukerhttp://www.twforum.no/853/hvem-er-egentlig- nettverksmarknadsføring somtupperware/ marknadsføringskanal? Fortel! Foto: Scanpix

×