Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marknadsføringa si historie               Foto: Scanpix
Den industrielle revolusjonenDen industrielle revolusjonenstarta i England rundt 1750 og blirkarakterisert som ei rasktind...
Opphøyr av naturalhushaldetEin gjekk frå tradisjonelt naturalhushald motpengehushald.• Folk kjøpte klede og mat i staden f...
Frå musklar til maskiner• Maskiner tok over som produksjonsinnsats.• Det blei brukt mykje arbeidskraft frå barn i  fabrik...
Storbritannia i sentrumStorbritannia hadde gode føresetnader forindustriutvikling:•  teknologi•  arbeidskraft•  råvarer...
Kjønnsdelt arbeidsmarknadKvinner jobba i tekstilindustrien, medan mennjobba i verkstader, tungindustri og transport.Kvinne...
Høgare levestandardSamanlikna med livet på landsbygda bleilevestandarden til folk høgare, men det bleiogså•  meir bruk av...
Den produksjonsorienterteperiodenEin konsentrerte seg om å produserenok varer til å dekkje etterspørselen.Bedriftene produ...
Den salsorienterte perioden• Ein brukte reklame for å vise kor framifrå produktet var.• Bodskapen om produktet var enkel...
Den marknadsorienterte periodenDen perioden vi er i no.•  Kunden sitt behov står i sentrum.•  Det er sterk konkurranse m...
Samfunnsorientering og sosialorienteringBedrifter har ei sentral rolle i  Mange bruker det sosiale            ...
Målgruppetenking ogkundeorienteringBedrifter må forstå kva kunden ønskjer seg,sett frå kunden sin ståstad – ikkje bedrifta...
Koordinert marknadsføringKvar i bedrifta skalmarknadsføringstankegangeneksistere? Berre imarknadsavdelinga, eller…?    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marknadsføringa si historie

1,412 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marknadsføringa si historie

 1. 1. Marknadsføringa si historie Foto: Scanpix
 2. 2. Den industrielle revolusjonenDen industrielle revolusjonenstarta i England rundt 1750 og blirkarakterisert som ei rasktindustrialisering som resulterte iendringar i samfunnstilhøva.• Det bli utvikla spinne- og vevemaskiner.• Etterspørselen i folkesetnaden auka raskt.• Med den nye dampmaskina i industrien og transporten auka vareproduksjonen og distribusjonen. Har du sett ei dampmaskin• Omsetninga i bedriftene blei større. eller ei spinnemaskin? Foto: Scanpix
 3. 3. Opphøyr av naturalhushaldetEin gjekk frå tradisjonelt naturalhushald motpengehushald.• Folk kjøpte klede og mat i staden for å lage det sjølve.• Folk busette seg nærare byen.Kjenner du nokon som klarer å leveav det dei produserer sjølve, i dag?Kan du komme på nokon trendar i vårtid som taler for dette idealet? Søk pånettet og fortel. Foto: Scanpix
 4. 4. Frå musklar til maskiner• Maskiner tok over som produksjonsinnsats.• Det blei brukt mykje arbeidskraft frå barn i fabrikkane.• Arbeidsdagane var lange.• Folketettleiken på landsbygda blei tynna ut, og det var stor innflytting til byane. Prøv å finne ut noko om barnearbeid. Kva haldning har vi til dette i dag? Skjer det? Har barnearbeid noko med marknadsføring å gjere? Foto: Scanpix
 5. 5. Storbritannia i sentrumStorbritannia hadde gode føresetnader forindustriutvikling:• teknologi• arbeidskraft• råvarer• marknad• transportStorbritannia var staden der den industriellerevolusjonen starta, og blei verdas verkstad fortekstilvarer, kol og jern. Industrisamfunnet førte med seg overfolka byar med miljøproblem, dårlege hygieniske tilhøve og harde og lange arbeidsdagar i fabrikkane. Foto: Scanpix
 6. 6. Kjønnsdelt arbeidsmarknadKvinner jobba i tekstilindustrien, medan mennjobba i verkstader, tungindustri og transport.Kvinner tente halvparten av det mennenegjorde!Korleis vil du skildre dagens arbeidsmarknad medomsyn til kjønnsdeling? Har vi nådd målet om fulllikestilling? Foto: Scanpix
 7. 7. Høgare levestandardSamanlikna med livet på landsbygda bleilevestandarden til folk høgare, men det bleiogså• meir bruk av ikkje-fornybare energikjelder• meir forureining• større folketettleik i byane Trur du vi har det betre i dag enn vi hadde det før, eller har industrialiseringa kosta for mykje? Foto: Scanpix
 8. 8. Den produksjonsorienterteperiodenEin konsentrerte seg om å produserenok varer til å dekkje etterspørselen.Bedriftene produserte det dei vargode på, og kva behov kunden hadde,var mindre viktig.Kva skal til for at Omgrepet produksjonsorienteringproduksjonsorientering held handlar altså om å konsentrere seg meir om produktet enn omsom filosofi? kunden sitt behov. Foto: Scanpix
 9. 9. Den salsorienterte perioden• Ein brukte reklame for å vise kor framifrå produktet var.• Bodskapen om produktet var enkelt. Leit på Internett og prøv å finne historiske reklamar som høyrde til i den salsorienterte perioden. Foto: Scanpix
 10. 10. Den marknadsorienterte periodenDen perioden vi er i no.• Kunden sitt behov står i sentrum.• Det er sterk konkurranse mellom bedrifter.• Vi møter store mengder reklame- og marknadsføringsbodskapar.• Bedrifter tek i bruk kreative metodar for å nå kundane sine. Trur du at du blir påverka av alle bedriftene som har logoen sin på biletet over? Korleis? Foto: Scanpix
 11. 11. Samfunnsorientering og sosialorienteringBedrifter har ei sentral rolle i Mange bruker det sosiale engasjementet sitt aktivt isamfunnet vårt og må ta marknadsføringa for å vinne fram ilokale og globale ansvar. konkurransen med andre bedrifter. Foto: Scanpix
 12. 12. Målgruppetenking ogkundeorienteringBedrifter må forstå kva kunden ønskjer seg,sett frå kunden sin ståstad – ikkje bedriftasin. I slikt arbeid kan bedrifta til dømes gjeremarknadsundersøkingar.I tillegg er det viktig å avgjere «kven ein skal vere godfor». Bedrifta må velje éi eller nokre få målgrupper oggå inn for å dekkje dei behova den kundegruppa har –ikkje behova til alle kundar. Foto: Scanpix
 13. 13. Koordinert marknadsføringKvar i bedrifta skalmarknadsføringstankegangeneksistere? Berre imarknadsavdelinga, eller…? Foto: Scanpix

×