Informatienota raad
AAN
ORGANISATIEONDERDEEL
PORTEFEUILLEHOUDER
BEHANDELEND AMBTENAAR
TOESTELNUMMER

de gemeenteraad
FZ
Pi...
Consequenties
Het ontbreken van een vastgesteld normenkader rechtmatigheid 2013 kan ertoe leiden dat de
accountant de opdr...
Bijlage 1 Normenkader rechtmatigheid 2013 van de gemeente De Ronde Venen

Inleiding
In algemene zin lijkt “rechtmatigheid”...
De interne toetsing of derden bij het gebruik van overheidsregelingen geen (rechts)handelingen
hebben verricht die in stri...
Normenkader 2013
Het normenkader voor de rechtmatigheid betreft een inventarisatie voor de accountantscontrole
relevante r...
gemeente gelden zijn geïnventariseerd. Hieruit bleek dat op peildatum eind 2013 in onze gemeente
224 verordeningen en bele...
Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013
In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van belangr...
Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013
Beleidsterrein

Specifieke activiteit

Externe wetgeving
sem...
Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013
Beleidsterrein

Specifieke activiteit

Externe wetgeving
•

...
Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013
Beleidsterrein

Specifieke activiteit

Externe wetgeving
•

...
Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013
Beleidsterrein

Specifieke activiteit

Externe wetgeving

•
...
Hoofdstuk 2 Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
In dit hoofdstuk is een inventaris...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

53

Fina...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

73
74
75...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

92
93
94...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

111

Bel...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

140

141...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

165

Fin...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

Financië...
Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013
Naam van de verordening

215

216...
Hoofdstuk 3 Overzicht specifieke doeluitkeringen 2013

Hoofdstuk 3 Overzicht specifieke doeluitkeringen 2013
Naam van de r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Normenkader rechtmatigheid 2013

514 views
315 views

Published on

Normenkader rechtmatigheid 2013 waarin de wetten en regels staan vermeld van de gemeente De Ronde Venen die getoetst worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Normenkader rechtmatigheid 2013

 1. 1. Informatienota raad AAN ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad FZ Pieter Palm L. Steenbergen en G. Okx 291765 of 291685 REGISTRATIENUMMER TER INZAGE BIJLAGE(N) 14.0002489 Niet van toepassing Normenkader rechtmatigheid 2013 van de gemeente De Ronde Venen Onderwerp Normenkader rechtmatigheid 2013 Kennisnemen van Deze informatienota geeft inzicht in de wet- en regelgeving die door de accountant wordt gebruikt bij het controleren van de programmarekening 2013. Inleiding Het College van Burgemeester en Wethouders heeft als wettelijke taak (artikel 3 van de Controleverordening gemeente De Ronde Venen 2011) een normenkader op te stellen, waarin wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant. Dit normenkader wordt door de accountant gebruikt bij het beoordelen van de financiële rechtmatigheid. Voor de jaarrekeningen 2011 - 2014 is door de gemeenteraad gekozen voor Deloitte als accountant. Bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant gaat het om materiële processen. Het normenkader voor deze rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden (externe regelgeving) en van de gemeente zelf (verordeningen) ten aanzien van de relevante materiële processen. Het normenkader is afgestemd met de externe accountant. De informatienota Raad heeft tot doel de gemeenteraad te informeren over het normenkader rechtmatigheid 2013. Kernboodschap De accountant heeft aangegeven dat de gemeente De Ronde Venen met dit normenkader voldoende informatie heeft om de controlewerkzaamheden van de programmarekening 2013 te kunnen starten. Informatienota raad - documentnummer: 1129783
 2. 2. Consequenties Het ontbreken van een vastgesteld normenkader rechtmatigheid 2013 kan ertoe leiden dat de accountant de opdracht tot de controle niet kan uitvoeren. Dit risico is niet meer van toepassing na het vaststellen van dit advies. Communicatie Het voorstel is afgestemd met het accountantskantoor Deloitte. Vervolg De accountant geeft in hun rapport van bevindingen over de programmarekening 2013 een oordeel over de uitkomsten van de rechtmatigheidscontrole. Deze bevindingen worden gebruikt voor verdere verbetering van bedrijfsprocessen. Het rapport van de accountant zal in mei 2014 worden uitgebracht. Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 2
 3. 3. Bijlage 1 Normenkader rechtmatigheid 2013 van de gemeente De Ronde Venen Inleiding In algemene zin lijkt “rechtmatigheid” een duidelijke term: iedereen wordt geacht zich aan de wet- en regelgeving te houden, dus ook gemeenten. Bij nadere beschouwing is dit echter veel ingewikkelder. Er rijzen vragen als: “welke regels gelden nu precies?” en “in hoeverre is niet (of niet tijdige) naleving van alle bepalingen uit alle wetten van belang voor het oordeel van de jaarrekening?” etc. Het voldoen aan alle regels lijkt logisch, maar is toch minder vanzelfsprekend. Dit geldt voornamelijk voor de eigen gemeentelijke regelgeving. Deze regelgeving heeft soms een ordenend karakter of, beter gezegd, geeft een te bereiken ambitieniveau aan. Een voorbeeld hiervan is het terugvorderen van een subsidie bij een te late aanlevering van jaarstukken. Conform de subsidieverordening zou de subsidie moeten worden teruggevorderd, dit is echter in de praktijk niet altijd het geval. Het is belangrijk om vast te leggen welke ambtenaar bevoegd is om opdrachten te ondertekenen. Wanneer bijvoorbeeld een declaratielijst is ondertekend door een ambtenaar die niet bevoegd is, zal de accountant de uitgaven zien als een onrechtmatige uitgave. Onder rechtmatigheid wordt bij de rechtmatigheidtoets door de accountant verstaan: “dat de in de rekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen”. Dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en met de toepassing van de wettelijke regelingen, zowel intern als extern. Rechtmatigheidscriteria Er zijn negen rechtmatigheidcriteria waaraan voldaan moet worden. Om inzicht te geven zijn deze negen criteria – met omschrijving en voorbeeld- hierna opgenomen. 1. Begroting Financiële handelingen moeten passen binnen het opgestelde en geautoriseerde programma van de begroting. Voorbeeld: overschrijding van een programma of investering met meer dan € 50.000. 2. Voorwaarde Nadere eisen die worden gesteld bij het uitvoeren van financiële handelingen. Voorbeeld: subsidievoorwaarden, aanbesteding en belastingwetgeving. 3. Misbruik & oneigenlijk gebruik De interne toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt bij het gebruik van overheidsregelingen (= misbruik). Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 3
 4. 4. De interne toetsing of derden bij het gebruik van overheidsregelingen geen (rechts)handelingen hebben verricht die in strijd zijn met het doel of de strekking van de regeling (= oneigenlijk gebruik). Voorbeeld: subsidieregelingen, kwijtschelding en uitkeringen. 4. Calculatie De vastgestelde bedragen zijn juist berekend. Voorbeeld: legesbedragen, facturen en tarieven van sportaccommodaties. 5. Valutering Het tijdstip van betaling en de verantwoording van verplichtingen is juist. Voorbeeld: aangaan en verantwoording van contracten en verplichtingen. 6. Levering Juistheid van ontvangen goederen en diensten. Voorbeeld: de ontvangen goederen en diensten sluiten aan met de verstrekte opdracht. 7. Adressering De persoon of organisatie waar een financiële stroom naar toe is gegaan, is juist (rechthebbende). Voorbeeld: betalingsverkeer. 8. Volledigheid Alle opbrengsten die verantwoord zouden moeten zijn, zijn ook verantwoord. Voorbeeld: legesopbrengsten, onroerende zaakbelastingen, forensenbelasting, rioolheffingen, reinigingsheffingen, grondverkopen, rentebaten en dividendopbrengsten. 9. Aanvaardbaarheid De financiële handeling past bij de activiteiten van de gemeente en in relatie tot de kosten is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen. Voorbeeld: inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies. Deze negen criteria worden voor verschillende processen en activiteiten via rechtmatigheid- , verband- en totaalcontroles intern getoetst. In de paragraaf bedrijfsvoering van de programmarekening 2013 wordt een samenvatting opgenomen over de werkwijze en resultaten van de rechtmatigheidscontroles. De accountant zal in zijn verslag van bevindingen ook ingaan op de resultaten van zijn controles. Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 4
 5. 5. Normenkader 2013 Het normenkader voor de rechtmatigheid betreft een inventarisatie voor de accountantscontrole relevante regelgeving van de rijksoverheid en van de gemeente zelf. De gemeente heeft te maken met een groot aantal wetten en regels waaraan zij moet voldoen. Er wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen externe, interne regelgeving en de verantwoording over doeluitkeringen. Externe regelgeving Onder externe wetten en regels vallen: • wet- en regelgeving van de rijksoverheid (bijvoorbeeld de Grondwet, Algemene Wet Bestuursrecht en ook de Gemeentewet) • wet- en regelgeving op het gebied van specifieke uitkeringen en subsidies (bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en het onderwijsachterstandenbeleid) • wet- en regelgeving die voortkomen uit internationale verdragen (bijvoorbeeld aanbestedingsregels van de Europese Unie). In hoofdstuk 1 is een overzicht opgenomen van belangrijke externe wetten en regels gerangschikt naar beleidsterreinen. Ten opzichte van 2012 zijn in 2013 externe wetten en regels toegevoegd en vervallen die gevolgen hebben voor de gemeente. Deze wijzigingen zijn tevens verwerkt in hoofdstuk 1. Nieuwe landelijke wetgeving: • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector • Aanbestedingswet 2012 • Wet dieren • Politiewet 2012 • Wijzigingswet Drank- en Horecawet • Kiesregeling Vervallen landelijke wetgeving: • Wet Openbaarmaking Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Interne regelgeving Onder interne regelgeving valt alles wat de raad vaststelt als beleid in de vorm van verordeningen, protocollen en andere raadsbesluiten zoals de programmabegroting. Ook besluiten van het college van burgemeester en wethouders vallen onder interne regelgeving. Dit geldt alleen voor zover zij betrekking hebben op financiële beheershandelingen die een nadere uitwerking zijn van het uitvoeren van externe regelgeving of een door de gemeenteraad vastgestelde verordening waarbij het college het beslissingsorgaan is. Door de externe werking van aanbestedingen en subsidies vallen collegebesluiten met betrekking tot deze onderwerpen ook onder de rechtmatigheid. Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen maken onderdeel uit van het normenkader. De verordeningen die voor onze Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 5
 6. 6. gemeente gelden zijn geïnventariseerd. Hieruit bleek dat op peildatum eind 2013 in onze gemeente 224 verordeningen en beleidsregels gelden. Van al deze verordeningen en beleidsregels bevatten 111 bepalingen over financiële beheershandelingen. Een totaaloverzicht van de interne regelgeving is opgenomen in hoofdstuk 2. Doeluitkeringen en Sisa 2013 Ook de Single information single audit 2013 (Sisa) maakt onderdeel uit van het normenkader. In de programmarekening 2012 wordt een bijlage opgenomen met daarin de verantwoordingsinformatie over doeluitkeringen. Het financieel belang is € 14,7 miljoen van de gemeente De Ronde Venen om doeluitkeringen van het Rijk en provincie op een rechtmatige wijze uit te voeren en tijdig aan te leveren is groot. Bij te late of onjuiste levering van de Sisa-verantwoordingsinformatie geldt als sanctie: • Terugvordering doeluitkering • Geen voorschotten doeluitkeringen en de algemene uitkering van het volgende jaar wordt stopgezet totdat de overzichten alsnog zijn aangeleverd. In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de te verantwoorden doeluitkeringen 2013. Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 6
 7. 7. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van belangrijke externe wet- en regelegeving: • In de eerste kolom is het betreffende beleidsterrein vermeld. • In de tweede kolom is dit nader uitgewerkt in specifieke activiteiten. • In de derde kolom is de naam van de externe wet- en regelgeving opgenomen. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer en inrichting financiële organisatie • • • • • • • • • • • • • • Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit accountantscontrole decentrale overheden Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Financiële verhoudingswet Ministeriële besluiten en regelingen zoals Informatie voor derden (IV3) Wet op het BTW – compensatiefonds Single Information Single Audit Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Wet markt en overheid Wet revitalisering generiek toezicht • Treasurybeheer Overige fiscale wetgeving • Wet financiering decentrale overheden (Fido) Besluit schatkistbankieren Uitvoering financiering decentrale overheden (Ufdo) Regeling uitvoering derivaten decentrale overheden (Ruddo) • • • Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid • • • • • • • • Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 7 Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Arbeidsomstandighedenwet Arbeidstijdenwet Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
 8. 8. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving semipublieke sector (nieuw vanaf 2013) • EU-aanbestedingsregels • Inkopen en contractbeheer Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten Aanbestedingswet 2012 • Burgerzaken en Belastingen Burgerlijke stand en afgifte documenten • • • • • • • • • • • • • Onroerende zaakbelastingen • • • • Burgerlijk wetboek Gemeentewet Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand Legesbesluit akten burgerlijke stand Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen Besluit optie- en naturalisatiegelden Verklaring omtrent gedrag Besluit paspoortgelden Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Tijdelijke experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (m.i.v. 2014) Kiesregeling Regeling modellen eigen verklaring Wet waardering onroerende zaken Gemeentewet Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet Parkeerbeheer • • Gemeentewet Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen Toeristenbelasting • • Gemeentewet Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet • Forensenbelasting • • • Grafrechten Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 8 Gemeentewet Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet • Gemeentewet
 9. 9. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving • Wet op de lijkbezorging Rioolrechten • • Gemeentewet Invorderingswet Reinigingsrechten • • Gemeentewet Invorderingswet Hondenbelasting • • Gemeentewet Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet • Baatbelasting • • • Marktgelden • Gemeentewet Reclame en precariorechten Openbare orde en veiligheid Gemeentewet Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet • Gemeentewet Handhaving • • • • Gemeentewet Winkeltijdenwet Wrakkenwet Wet ontheffing onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Politiewet 2012 Wijzigingswet Drank- en Horecawet • • Brandweer en rampenbestrijding • • • Wet Veiligheidsregio’s Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s enz. Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en ongevallen (dijkdoorbraak Wilnis) Wet dieren (nieuw vanaf 2013) Brandbeveiligingsvergunningen • Gemeentewet Woonwagens • Gemeentewet Vreemdelingenzaken • Vreemdelingenwet Integratie • • Wet inburgering Wijzigingswet Wet inburgering, enz. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. • Vreemdelingenzaken en integratie • Verkeer en Vervoer Wegenbeheer Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 9 • • Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
 10. 10. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving • Havenbeheer Binnenschepenwet Besluit administratieve bepalingen wegverkeer • Taxiwet Groenbeheer • • Boswet Kaderwet LNV-subsidies Afvalstoffenbeheer • Gemeentewet Rioolbeheer en reiniging • • • Gemeentewet Waterwet Waterleidingwet Milieubeheer • Wet belastingen op milieugrondslag Grondexploitatie • • • • • Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Grondexploitatiewet Wet ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Intensivering Stedelijke Vernieuwing • Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing Telecommunicatie • Telecommunicatiewet Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties Stedelijke ontwikkeling, wonen en economie • • Taxi Groen en milieubeheer Wet personenvervoer • • • • • • • Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Huursubsidiewet Besluit woninggebonden subsidies Wet bevordering eigen woningbezit Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht Bouwbesluit • • • Zorg, Welzijn en Sport Algemeen welzijn en sport • • Wet maatschappelijke ondersteuning Algemene wet bestuursrecht Gehandicaptenzorg • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kinderopvang • Wet basisvoorziening Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 10
 11. 11. Hoofdstuk 1 Overzicht belangrijke externe wetgeving voor 2013 Beleidsterrein Specifieke activiteit Externe wetgeving • kinderopvang Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Overig Jeugd, onderwijs en cultuur • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Verzorgen basis- en speciaal onderwijs • • • • Wet primair onderwijs Wet op de basiseducatie OAB Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Leerplichtwet • Verzorgen voortgezet onderwijs • • • Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet educatie- en beroepsonderwijs Cultuur en lokale media Ambulancevervoer • Wet ambulancevervoer • Gemeentewet Jeugdgezondheidszorg Werk en inkomen Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid Ongediertebestrijding Volksgezondheid • • • • Wet voor de publieke gezondheid Besluit jeugdgezondheidszorg Inkomensvoorzieningen • • • Wet werk en bijstand IOAW en IOAZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Wet Buig Sociale en Fiscale wetgeving Wet participatiebudget Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten Wet besluit sociale werkvoorziening Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013 • • • • • • Schuldhulpverlening Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 11 • • Wet op het kredietbeheer Wet gemeentelijke schulphulpverlening
 12. 12. Hoofdstuk 2 Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van eigen verordeningen en beleidsregels die voor het jaar 2013 gelden. Hierbij is per verordening of beleidsregel aangegeven of er bepalingen zijn die gevolgen hebben voor de financiële rechtmatigheid. Vervolgens is het financieel belang aangegeven en eventuele opmerkingen. Om dubbeltellingen te voorkomen is bij een aantal verordeningen of beleidsregels het financieel belang op nul gezet. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Hoofdstuk 1 Automatisering en informatisering 1 2 3 4 5 Beheersregeling gemeentelijke basisadministratie Besluit informatiebeheer 2001 Privacyreglement BRP gemeente De Ronde Venen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verordening documentaire informatie De Ronde Venen 1997 Nee Nee Nee Nee Nee - Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Ja Ja Ja 0 0 0 Ja Nee Nee 0 - Zie hoofdstuk 8. Idem Betreft toewijzing algemene bevoegdheden. Idem Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Hoofdstuk 2 Bestuur en recht 6 7 8 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Algemeen delegatiebesluit De Ronde Venen 2011 9 10 11 Algemeen mandaatbesluit en bijbehorend overzicht 2013.1 Delegatiebesluit aanwijzen Huis der Gemeente Gedragscode bestuurlijke integriteit raad De Ronde Venen 2011 Informatienota raad - documentnummer: 1129783
 13. 13. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 12 13 14 Inspraakverordening Instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen 2011 Mandaat- en machtigingsbesluit A2 Holendrecht -Oudenrijn Nee Nee Nee - 15 Mandaatbesluit PLAN groep Nee - 16 Nee - 17 Mandaatbesluit RDW voor ontheffingen landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2011 Nee - 18 Mandaatbesluit woonruimteverdeling De Ronde Venen 2011 Nee - 19 20 21 Regeling Adviescommissie beeldende kunst De Ronde Venen 2011 Regeling mandaatverstrekking aan de gemeente Amstelveen Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmacht verlening aan de SVB Reglement van orde van het college 2012 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van De Ronde Venen 2011 Verordening Burgerinitiatief gemeente De Ronde Venen 2011 Verordening Programmaraad weidegebied Verordening alleenrecht onderhoud groenvoorziening De Ronde Venen 2012 Instructie voor de griffier van de gemeente De Ronde Venen Ja Ja Nee 2.000 5.000 - Nee Nee - Nee Nee Ja 802.000 Nee - 22 23 24 25 26 27 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 13 Opmerking(en) Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Inwerkingtreding per 22 november 2013 en geldt tot 1 januari 2014 Betreft toewijzing algemene bevoegdheden. Inwerkingtreding per 25 januari 2013 Betreft toewijzing algemene bevoegdheden. Betreft toewijzing algemene bevoegdheden. Betreft presentiegelden. Zie artikel 2 van de verordening. Betreft toewijzing algemene bevoegdheden. Betreft procedurele afspraken. Idem Idem idem Inwerkingtreding per 25 januari 2013. Betreft procedurele afspraken.
 14. 14. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 28 Verordening commissie bezwaarschriften De Ronde Venen 2011 Ja 21.000 29 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en fractieassistenten gemeente De Ronde Venen 2011 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer inzake indiening van bezwaarschriften in gemeente DRV Verordening op de adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid 2004 Verordening op de adviescommissie voor het ouderenbeleid DRV 2004 Verordening op de onderscheiding der gemeente De Ronde Venen Verordening op de raadscommissies gemeente De Ronde Venen 2011 Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature De Ronde Venen 2011 Verordening outplacement gewezen wethouders 2011 Ja 495.000 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie De Ronde Venen 2013 Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 14 Nee Ja 8.000 Opmerking(en) Betreft presentiegelden voor zowel algemene zaken als sociale zekerheid. Betreft onder meer een vergoeding voor de werkzaamheden. - Nee - Nee Nee - Nee - Betreft presentiegelden en vergaderkosten. Opgegaan in de WMO raad (nr. 127). Betreft vooral procedurele afspraken. Idem Ja 0 Geen apart budget. Ja 24.000 Ja 187.000 Betreft presentiegelden en onderzoekskosten derden. Betreft het alleenrecht voor PAUW Bedrijven voor het schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen.
 15. 15. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Hoofdstuk 3 Financiën en economie 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters 2010 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 43, 50, 52 en 55 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 38, 42 en 49 Ja Ja 0 0 Ja 0 Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 clusters 37, 39, 48 en 51 Beleidsnotitie "Magazijnverkoop bedrijventerrein Mijdrecht" Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit Beleidsregels forensenbelasting 2013 Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt gemeente DRV 2013 Beleidsregels met betrekking tot de waarde-herziening en navordering 2012 Beleidsregels rioolheffing (gebruikersdeel) Ja 0 Zie nr. 99. Zie nr. 76 en 80 Cluster 50 en 52 zijn afgerond Zie nr. 75 en 78 Cluster 38 is afgerond Zie nr. 73, 74, 77 en 79 Nee Ja 0 Betreft procedurele afspraken. Zie nr. 60. Ja Nee 0 - Zie nr. 93. Betreft procedurele afspraken. Ja 0 Zie nr. 98. Ja 0 Nee - Zie nr. 101 Inwerking 1 januari 2013 Betreft procedurele afspraken. Nee - Betreft procedurele afspraken. Nee - Betreft procedurele afspraken. Ja 0 Zie nr. 70, 71, 92 - 96, 98 - 103 Beleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in fiscale procedures 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering gemeente De Ronde Venen 2012 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 15
 16. 16. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 53 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 54 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van de vastgestelde waarde ingevolge de Wet waardering onroerende zaken 2013 Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 55 56 57 58 Besluit tot het instellen van warenmarkten in Abcoude en Mijdrecht Branche-indeling Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2013 Controleverordening gemeente De Ronde Venen 2011 Financiële verordening gemeente De Ronde Venen Nee Nee Nee Ja 0 59 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente De Ronde Venen Nee - 60 Legesverordening De Ronde Venen 2013 61 62 Marktreglement gemeente De Ronde Venen 2013 Marktverordening De Ronde Venen 2013 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 16 Ja 0 Ja 124.000 Ja Nee Nee 1.299.000 - Opmerking(en) Zie nr. 70, 71, 92 - 96, 98 - 103 Zie nr. 71, 94, 98 en 101 Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 Betreft procedurele afspraken Betreft procedurele afspraken Betreft procedurele afspraken Algemene regels inrichting financiële organisatie en artikel 212 Gemeentewet. Betreft alle lasten en baten en balansmutaties. Betreft vooral procedurele afspraken naast de Europese aanbestedingsregels. De Europese regels zijn opgenomen in bijlage 1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente De Ronde Venen geldt vanaf 19 juli 2013. Betreft zowel de bouwleges als de leges van burgerzaken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken.
 17. 17. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 63 64 Nadeelcompensatie verordening gemeente De Ronde Venen 2010 Nota Detailhandelsstructuur De Ronde Venen 2020 Kracht van Kernen Ja Nee 8.000 - 65 Nota Grondbeleid 2013-2016 Nee - 66 Reglement automatische incasso Ja 0 67 Reglement draagvlakmeting BIZ Nee - 68 Treasurystatuut gemeente De Ronde Venen 69 70 71 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeente De Ronde Venen 2012 Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 Verordening afvalstoffenheffing 2013 72 Verordening baatbelasting cluster 29 Tienboerenweg, Amstelkade Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 17 Ja Nee 18.533.000 0 Ja Ja 150.000 4.544.000 Ja 0 Opmerking(en) Geldt vanaf 21 juni 2013 voor de uitvoeringsagenda 2013 – 2016. De nota Grondbeleid geldt vanaf 22 februari 2013. Deze nota heeft een sterke relatie met de financiële verordening (nr. 58). Is onderdeel van de invordering van de onroerendezaakbelastingen, de belastingen op roerende ruimten, rioolheffing, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Betreft procedurele afspraken. Zie ook nr. 70. Bevat rentekosten en opbrengsten, het aantrekken en aflossen van geldleningen Betreft procedurele afspraken. Inclusief eenmalige teruggave 2013. Betreft inning van al opgelegde heffingen.
 18. 18. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Verordening baatbelasting cluster 37 Westerlandweg, Schattekerkerweg Verordening baatbelasting cluster 39 De Hoef OostzijdeSchattekerkerweg Verordening baatbelasting cluster 42 Hoofdweg (ged.), Westerlandweg (ged.) Molenlands (ged.) Verordening baatbelasting cluster 43 De Hoef Westzijde (ged.) Verordening baatbelasting cluster 48 AC Verhoefweg-Tweede Zijweg Verordening baatbelasting cluster 49 Ringdijk Tweede bedijking Verordening baatbelasting cluster 51 Derde Zijweg Verordening baatbelasting cluster 55a park Veenvliet Wilnisse Zuwe Verordening baatbelasting cluster A1 Gein-Noord Ja 0 Idem Ja 0 Idem Ja 0 Idem Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 0 0 0 Verordening baatbelasting cluster A2 Gein-Zuid Verordening baatbelasting cluster C De Horn Verordening baatbelasting cluster D1 en D2 Verordening baatbelasting cluster E/FB Binnenweg, Rijksstraatweg en Donkervaartse Binnenweg Verordening baatbelasting cluster G/H1 Oude Dijk Verordening baatbelasting cluster J 2a + J 3 Winkeldijk Verordening baatbelasting cluster J 2b en J 5 Dwarskade/Winkeldijk Verordening baatbelasting cluster J4 + J6 Botshol Verordening baatbelasting cluster Rijksstraatweg Verordening baatbelasting riolering buitengebied clusters B2 en H3 (Rijksstraatweg 1 t/m 53) Ja Ja Ja Ja 0 0 0 0 Idem Idem Idem Idem Idem Belastingschuld ontstaat vanaf 2014. Idem Idem Idem Idem Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 0 0 0 0 0 Idem Idem Idem Idem Idem Idem Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 18
 19. 19. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013 Verordening forensenbelasting 2013 Verordening hondenbelasting 2013 Verordening lijkbezorgingsrechten De Ronde Venen 2012 Verordening marktgelden 2013 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente DRV 2011 Verordening onroerende zaakbelastingen 2013 Verordening parkeerbelastingen 2012 Verordening rechten woonschepen 1973 Verordening rioolheffing 2013 Verordening toeristenbelasting 2013 Verordening watertoeristenbelasting 2013 Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Ja Ja Ja Ja Ja Nee 40.000 187.000 185.000 309.000 53.000 - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 6.763.000 13.000 0 4.278.000 148.000 54.000 - Ja Nee Ja 3.792.000 0 Opmerking(en) Betreft procedurele afspraken. Onderdeel van nr. 60. Betreft procedurele afspraken. Hoofdstuk 4 Maatschappelijke zorg, welzijn, ontspanning e.d. 105 106 107 Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 Archeologische Beleidsregels De Ronde Venen 2010 Beleidsregels bestuurlijke boete 2013 108 Ja 614.000 109 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2012 gemeente De Ronde Venen Beleidsregels debiteurenplan Ja 0 110 Beleidsregels lokale initiatieven ontwikkelingssamenwerking 2009 Nee - Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 19 Zie ook nr. 116 en 117. Betreft procedurele afspraken. Onderdeel van bijlage 3 specifieke uitkeringen. Exclusief nr. 54 om dubbeltellingen te voorkomen. Onderdeel van bijlage 3 specifieke uitkeringen. Betreft procedurele afspraken.
 20. 20. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 111 Beleidsregels re-integratie 2011 gemeente De Ronde Venen 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Ja 0 Beleidsregels werkleeraanbod wet investeren in jongeren gemeente De Ronde Venen Besluit maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2011 Erfgoedverordening De Ronde Venen 2013 Nee - Ja Nee 0 - Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 gemeente De Ronde Venen Nadere regels Samen voor Duurzaamprijs Nadere regels ten aanzien van het eigen vermogen en de reserves van de subsidieontvangers van de gemeente De Ronde Venen 2013 Nee Onderdeel van nr.135. Geldt van 1 juni 2013 en bevat procedurele afspraken. Bevat procedurele afspraken. Ja Ja 0 0 Zie nummer 105 Zie nummer 105 Nadere regels vergunningsvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2013 Privacyreglement Civision Zorg stichting Servicepunten Re-integratieverordening 2011 gemeente De Ronde Venen Nee - Bevat procedurele afspraken. Nee Ja 0 Bevat procedurele afspraken. Onderdeel van bijlage 3 specifieke uitkeringen. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2011 Verordening cliëntenparticipatie WWB Verordening Inrichting antidiscriminatievoorzieningen Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Abcoude Verordening Vinkeveense Plassen 2009 Verordening Wet inburgering gemeente De Ronde Venen 2007 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 20 Ja 51.000 Ja Nee 2.000 - Nee Ja 0 Onderdeel van bijlage 3 specifieke uitkeringen. Wet Wij is landelijk ingetrokken. Betreft presentiegelden. Bevat procedurele afspraken. Bevat procedurele afspraken. Onderdeel van bijlage 3, nr. 5.
 21. 21. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Verordening Wet Kinderopvang (WVK) gemeente DRV 127 128 Verordening Wmo Raad Gemeente De Ronde Venen 2011 Verordening afstemming en handhaving 2012 gemeente De Ronde Venen Verordening langdurigheidstoeslag 2009 gemeente De Ronde Venen Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 gemeente De Ronde Venen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen De Ronde Venen 2011 Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 De Ronde Venen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente De Ronde Venen Ja Nee Verordening voor de toepassing van kunst in De Ronde Venen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente DRV 2011 Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente De Ronde Venen 2011 Nee Ja 4.838.000 Nee - Verstrekkingenboek individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen Ja 0 Onderdeel van bijlage 3 en nr. 3. Regeling geldt vanaf 26 april 2013 en maakt onderdeel uit bijlage 3 en nr. 3. Bevat procedurele afspraken. Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen. Wet Wij is landelijk ingetrokken Zie ook nr. 112. Maakt onderdeel uit van nr. 135. Nee Nee - Betreft procedurele afspraken. Idem 131 132 133 134 135 136 137 0 Opmerking(en) 126 129 130 Ja Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 4.000 - Overgeheveld vanaf 2013 naar de belastingdienst. Betreft presentiegelden. Bevat procedurele afspraken. Ja Ja 0 0 Onderdeel van nr. 108. Onderdeel van nr. 108. Nee - Bevat procedurele afspraken. Ja Ja 0 1.000 Hoofdstuk 5 Milieu 138 139 Afvalstoffenverordening De Ronde Venen 2011 Beleid hogere waarden wet geluidhinder gemeente De Ronde Venen Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 21
 22. 22. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 140 141 142 143 144 145 146 147 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Beleidsregels voor het gedogen van nader genoemde handelingen met grond en bagger binnen het toemaakdekgebied op het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen Beleidsregels textielinzameling Route vervoer gevaarlijke stoffen in de gemeente De Ronde Venen Uitvoeringsbesluit afvalstoffen en afvalbrengstation De Ronde Venen 2011 Nee - Inwerkingtreding per 8 november 2013. Nee Nee Ja 0 Verordening lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente Abcoude Verordening lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen Verordening oud-papier Abcoude Verordening regelende de stimulering van de inzameling van oud papier en karton 2009 Nee - Inwerkingtreding per 1 juli 2013. Toegestane routekaart. Betreft vooral uitleg definities en procedurele afspraken. Het uitvoeringsbesluit is mede gebaseerd op de afvalstoffenverordening (nr. 138) Betreft procedurele afspraken. Nee - Betreft procedurele afspraken. Ja Ja 0 63.000 Zie nr. 146 Ja 35.000 Onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Betreft procedurele afspraken. Idem Idem Hoofdstuk 6 Onderwijs 148 Beleidskader en verdeelregel Brede Schoolontwikkeling 2012 - 2014 149 150 151 Beleidsregel “praktische bezwaren leerlingenvervoer” Beleidsregel “Reistijd Prof. Van Houteschool” Beleidsregel “kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijzijnde school (Prof. Van Houteschool), vergoeden” Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 22 Nee Nee Nee -
 23. 23. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 152 Beleidsregel leerlingenvervoer artikel 5 Ja 0 153 Lokaal Onderwijsbeleid Ja 183.000 154 Overgangsregel dichtstbijzijnde toegankelijke school leerlingenvervoer Ja 0 155 Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2012 Ja 831.000 156 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente DRV 2011 Ja 12.000 Opmerking(en) Nadere uitwerking van de verordening leerlingenvervoer (nr. 155) Betreft gemeentelijk deel van het onderwijsachterstanden-beleid. Nadere uitwerking van de verordening leerlingenvervoer (nr. 155) Betreft bijdragen voor eigen, openbaar en taxivervoer. Gebaseerd op het onderwijshuisvestingsprogramma 2013.- Hoofdstuk 7 Openbare orde en veiligheid 157 Aanwijzingsbesluit gebied alcoholverbod 2011 Nee - 158 159 160 161 162 163 164 Aanwijzingsbesluit gebied openlijk drugsgebruik 2011 Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011 Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen II 2011 Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen IV 2011 Aanwijzingsbesluit hondenverbod fietscrossbaan Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011 Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 23 Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem
 24. 24. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 165 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Nee - 166 167 Aanwijzingsbesluit motorvoertuigen, bromfietsen en paardenverbod fietscrossbaan Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 BIBOB beleidslijn gemeente DRV Nee Ja 0 168 169 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 DRV Beleidsregels sandwich- en driehoeksborden De Ronde Venen 2013 Nee Nee - 170 171 172 Nee Nee Ja 23.000 173 Beleidsnotitie softdrugs Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De Ronde Venen 2012 Beleidsregels standplaatsvergunningen en venten De Ronde Venen 2013 Besluit Straatfeesten en Straatbarbeques 174 Bibob beleidslijn vergunningen horeca- en seksinrichtingen 175 Bomenbeleid groener dan nu Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 24 Nee Ja 0 Nee - Opmerking(en) Idem Onderdeel van de legesverordening (nr. 60) Betreft procedurele afspraken. Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Inwerkingtreding vanaf 19 juli 2013. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Inwerkingtreding vanaf 2 augustus 2013. Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Leges via de legesverordening (nr. 60). Onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Inwerkingtreding vanaf 16 mei 2013. Kapvergunning is onderdeel van de legesverordening (nr. 60).
 25. 25. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) 176 Gladheidbestrijdingsplan 2013 - 2014 Nee - 177 Horecabeleid vergunningen en handhaving Nee - 178 179 Integraal Handhavingsbeleidsplan 2012 - 2014 Lijst waardevolle- en monumentale bomen gemeente De Ronde Venen Nee Nee - 180 Nota Deregulering buitenevenementen Gemeente De Ronde Venen Nee - 181 Notitie evenementenbeleid De Ronde Venen Vinger aan de pols Nee - 182 183 Richtlijnen feesten buiten horeca Tent- en schuurfeestenbeleid gemeente De Ronde Venen Nee Ja 0 184 185 Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Nee Nee - Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 25 Opmerking(en) Betreft procedurele afspraken. Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2013. Leges voor de vergunningen is onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Betreft procedurele afspraken. Betreft een totaaloverzicht van de waardevolle- en monumentale bomen. Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Leges via de legesverordening (nr. 60). Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Leges via de legesverordening (nr. 60). Betreft procedurele afspraken. Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Leges via de legesverordening (nr. 60). Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken.
 26. 26. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Hoofdstuk 8 Personeel en organisatie 186 CAR/UWO Ja 17.452.000 Hoofdstuk 9 Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer 187 188 189 190 Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Dorpszicht Aanwijzingsbesluit gebied parkeervergunningen Molenkade Beleidsplan Verkeer en Vervoer Abcoude Beleidsregels vaststellen noodzakelijkheid zakelijke parkeervergunning Beleidsregels ontheffing verplicht gebruik parkeerschijf in de parkeerschijfzone van Mijdrecht Beleidsregels ontheffing verplichte gebruik parkeerschijf in de parkeerschijfzone van Vinkeveen Beleidsregels voor laadpalen elektrische auto’s Ja Ja Nee Nee 0 0 - Zie hiervoor nr.99. Zie hiervoor nr. 99 Betreft procedurele afspraken. Idem Nee - Idem Nee - Idem Nee - Nee - 195 Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009 Nota handhavingsbeleid voertuigwrakken De Ronde Venen Inwerkingtreding vanaf 6 september 2013 en betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Nee - 196 197 198 199 Notitie parkeernormen gemeente De Ronde Venen 2004 Parkeerverordening gemeente Abcoude Uitgiftebeleid parkeervergunningen Verordening parkeervergunningen De Ronde Venen 2007 Nee Ja Nee Ja 0 0 191 191 193 194 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 26 Nadere uitwerking van de Algemene Plaatselijke Verordening (nr. 166). Betreft procedurele afspraken. Zie hiervoor nr.99. Betreft procedurele afspraken. Zie hiervoor nr.99.
 27. 27. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Opmerking(en) Hoofdstuk 10 Volkshuisvesting, bouwen en wonen 200 Beleid en procedure intrekken bouwvergunningen Ja 0 201 202 203 204 Ja Nee Nee Nee 0 - Nee Ja 0 Ja 0 208 Beleidsnota planschade en risicomanagement 2012 Beleidsnotitie Duurzaam Bouwen 2008 - 2010 Beleidsregels steigers Lintbebouwing Vinkeveen Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm kleine gebouwen van openbaar nut Beleidsregels mantelzorg “woningen” Beleidsregels permanente bewoning van recreatiewoningen en appartementen Beleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006 Bouwverordening De Ronde Venen 2011 Ja 0 209 210 211 Brandbeveiligingsverordening Geluidsnota en verordening bedrijventerrein Mijdrecht Handboek leidingen 2011 Nee Nee Ja 0 212 213 Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 Nee Ja 0 214 Leidraad Dakopbouwen De Ronde Venen Nee - 205 206 207 Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 27 Onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Zie nr. 63 en 217. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Is onderdeel van de bouwleges in de legesverordening. Zie nummer 60. Betreft procedurele afspraken. Betreft procedurele afspraken. Zie nummer 213 en is onderdeel van de legesverordening (nr. 60). Betreft procedurele afspraken. Is onderdeel van de legesverordening. Zie nummer 60. Betreft uitleg definities en procedurele afspraken.
 28. 28. Hoofdstuk 2: Overzicht rechtmatigheid verordeningen en beleidsregels De Ronde Venen 2013 Naam van de verordening 215 216 217 Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 6.5 lid 3 van het besluit omgevingsrecht (hierna Bor) Plan van aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen 219 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Tarieventabel 2013 voor schade als gevolg van ingravingen in verhardingen Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011 220 218 Financiële gevolgen voor rechtmatigheid Financieel belang volgens begroting 2013 (lasten + baten + balansmutatie) Nee - Betreft uitleg definities en procedurele afspraken. Nee - Ja 0 Betreft uitleg definities en procedurele afspraken. Is onderdeel van nr. 63. Ja 42.000 Nee - Verlegregeling De Ronde Venen 2011 Ja 0 221 Verordening VROM Starterslening De Ronde Venen 2009 Ja 72.000 222 Welstand De Ronde Venen Nee - 223 Welstandsnota Breukelen, Loenen en Abcoude Nee - 224 Woonvisie De Ronde Venen Nee - Informatienota raad - documentnummer: 1129783 - pagina 28 Opmerking(en) Betreft uitleg definities en procedurele afspraken. Is onderdeel van de legesverordening. Zie nummer 60. Onderdeel van de balanspost “Financiële vaste activa”. Betreft uitleg definities en procedurele afspraken. Betreft uitleg definities en procedurele afspraken. Betreft uitleg definities en procedurele afspraken.
 29. 29. Hoofdstuk 3 Overzicht specifieke doeluitkeringen 2013 Hoofdstuk 3 Overzicht specifieke doeluitkeringen 2013 Naam van de regeling Financieel belang (lasten plus baten plus balans mutatie) Single information single audit: 01. Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014 (OAB) 452.000 02. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 3.342.000 03. Gebundelde uitkering (WWB + WIJ + IOAW + IOAZ + levensonderhoud 9.568.000 startende zelfstandigen Bbz 2004 + WWIK) 04. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud 336.000 startende zelfstandigen) 05. Wet participatiebudget (WPB) Totaal doeluitkeringen Informatienota raad - documentnummer: 1129783 1.064.000 14.762.000

×