ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กศน. 2555

1,123 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กศน. 2555

  1. 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ---------------------------------------------------------------- ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตาแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายขยายผล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดาเนินการติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จานวนทั้งสิ้น ๑๓๐ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ภาคเหนือ ๑ กศน.อาเภอพร้าว พร้าว เชียงใหม่ ๒ กศน.อาเภอหางดง หางดง เชียงใหม่ ๓ กศน.อาเภอสันกาแพง สันกาแพง เชียงใหม่ ๔ กศน.อาเภอแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ ๕ กศน.อาเภอสะเมิง สะเมิง เชียงใหม่
  2. 2. ๒ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ๖ กศน.อาเภอสบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน ๗ กศน.อาเภอป่าซาง ป่าซาง ลาพูน ๘ กศน.อาเภอบ้านหลวง บ้านหลวง น่าน ๙ กศน.อาเภอเชียงกลาง เชียงกลาง น่าน ๑๐ กศน.อาเภอทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ๑๑ กศน.อาเภอเชียงคา เชียงคา พะเยา ๑๒ กศน.อาเภอเวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย ๑๓ กศน.อาเภอเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย ๑๔ กศน.อาเภอป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ๑๕ กศน.อาเภอสอง สอง แพร่ ๑๖ กศน.อาเภอวังชิ้น วังชิ้น แพร่ ๑๗ กศน.อาเภอบางระกา บางระกา พิษณุโลก ๑๘ กศน.อาเภอบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย ๑๙ กศน.อาเภอศรีสาโรง ศรีสาโรง สุโขทัย ๒๐ กศน.อาเภอศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ๒๑ กศน.อาเภอฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ๒๒ กศน.อาเภอพิชัย พิชัย อุตรดิตถ์ ๒๓ กศน.อาเภอคลองลาน คลองลาน กาแพงเพชร ๒๔ กศน.อาเภอโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร กาแพงเพชร ๒๕ กศน.อาเภอโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ๒๖ กศน.อาเภอหนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ๒๗ กศน.อาเภอชุมแสง ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๒๘ กศน.อาเภอชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ๒๙ กศน.อาเภอบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ๓๐ กศน.อาเภอไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ๓๑ กศน.อาเภอสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๒ กศน.อาเภอเมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๓ กศน.อาเภอปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา ๓๔ กศน.อาเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา ๓๕ กศน.อาเภอเมืองนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
  3. 3. ๓ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๖ กศน.อาเภอชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา ๓๗ กศน.อาเภอนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ ๓๘ กศน.อาเภอลาปลายมาศ ลาปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๙ กศน.อาเภอหนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ ๔๐ กศน.อาเภอบ้านแพง บ้านแพง นครพนม ๔๑ กศน.อาเภอศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ๔๒ กศน.อาเภอนาหว้า นาหว้า นครพนม ๔๓ กศน.อาเภอวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร ๔๔ กศน.อาเภอบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร ๔๕ กศน.อาเภอวังสะพุง วังสะพุง เลย ๔๖ กศน.อาเภอท่าลี่ ท่าลี่ เลย ๔๗ กศน.อาเภอเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ๔๘ กศน.อาเภอกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี ๔๙ กศน.อาเภอประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ๕๐ กศน.อาเภอสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลาภู ๕๑ กศน.อาเภอโนนสัง โนนสัง หนองบัวลาภู ๕๒ กศน.อาเภอศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ๕๓ กศน.อาเภอเมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ๕๔ กศน.อาเภอธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ๕๕ กศน.อาเภอเชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ๕๖ กศน.อาเภอเมืองขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ๕๗ กศน.อาเภอสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น ๕๘ กศน.อาเภอชนบท ชนบท ขอนแก่น ๕๙ กศน.อาเภอบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ๖๐ กศน.อาเภอพระยืน พระยืน ขอนแก่น ๖๑ กศน.อาเภอกระนวน กระนวน ขอนแก่น ๖๒ กศน.อาเภอยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ ๖๓ กศน.อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ๖๔ กศน.อาเภอพนา พนา อานาจเจริญ ๖๕ กศน.อาเภอเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ๖๖ กศน.อาเภอพยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
  4. 4. ๔ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ๖๗ กศน.อาเภอวังหิน วังหิน ศรีสะเกษ ๖๘ กศน.อาเภอราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ ๖๙ กศน.อาเภอพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ๗๐ กศน.อาเภอสิรินธร สิรินธร อุบลราชธานี ๗๑ กศน.อาเภอเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี ภาคกลาง ๗๒ กศน.อาเภอบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ๗๓ กศน.อาเภอคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี ๗๔ กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ๗๕ กศน.อาเภอบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา ๗๖ กศน.อาเภอมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา ๗๗ กศน.อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ๗๘ กศน.อาเภอเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี ๗๙ กศน.อาเภอสามโก้ สามโก้ อ่างทอง ๘๐ กศน.อาเภอไชโย ไชโย อ่างทอง ๘๑ กศน.อาเภอบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี ๘๒ กศน.อาเภอโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ๘๓ กศน.อาเภอบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี ๘๔ กศน.อาเภอบางเลน บางเลน นครปฐม ๘๕ กศน.อาเภอสามพราน สามพราน นครปฐม ๘๖ กศน.อาเภอเมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ๘๗ กศน.อาเภอหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ๘๘ กศน.อาเภอปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ๘๙ กศน.อาเภอหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๙๐ กศน.อาเภอบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ภาคใต้ ๙๑ กศน.อาเภอหลังสวน หลังสวน ชุมพร ๙๒ กศน.อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ๙๓ กศน.อาเภอบ้านนาเดิม บ้านนาเดิม สุราษฏร์ธานี ๙๔ กศน.อาเภอบ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฏร์ธานี ๙๕ กศน.อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ๙๖ กศน..อาเภอขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
  5. 5. ๕ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ๙๗ กศน.อาเภอฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช ๙๘ กศน.อาเภอพิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช ๙๙ กศน.อาเภอหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ๑๐๐ กศน.อาเภอเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง ๑๐๑ กศน.อาเภอเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ ๑๐๒ กศน.อาเภอนาโยง นาโยง ตรัง ๑๐๓ กศน.อาเภอหาดสาราญ หาดสาราญ ตรัง ๑๐๔ กศน.อาเภอนาทวี นาทวี สงขลา ๑๐๕ กศน.อาเภอสะเดา สะเดา สงขลา ๑๐๖ กศน.อาเภอเทพา เทพา สงขลา ๑๐๗ กศน.อาเภอท่าแพ ท่าแพ สตูล ๑๐๘ กศน.อาเภอเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล ๑๐๙ กศน.อาเภอเมืองยะลา เมืองยะลา ยะลา ๑๑๐ กศน.อาเภอเบตง เบตง ยะลา ๑๑๑ กศน.อาเภอระแงะ ระแงะ นราธิวาส ๑๑๒ กศน.สุคิริน สุคิริน นราธิวาส ภาคตะวันออก ๑๑๓ กศน.อาเภอบ่อไร่ บ่อไร่ ตราด ๑๑๔ กศน.อาเภอบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง ๑๑๕ กศน.อาเภอพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ๑๑๖ กศน.อาเภอบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ๑๑๗ กศน.อาเภอเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี ๑๑๘ กศน.อาเภอแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ๑๑๙ กศน.อาเภอพระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๒๐ กศน.อาเภอศรีมโหสถ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๒๑ กศน.เขตมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๒๒ กศน.เขตสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๒๓ กศน.เขตบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๒๔ กศน.เขตบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๒๕ กศน.เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  6. 6. ๖ ที่ ชื่อสถานศึกษา อาเภอ จังหวัด ๑๒๖ กศน.เขตจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๒๗ กศน.เขตประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๒๙ กศน.เขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๓๐ กศน.เขตบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๑๓๐ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

×