Vienna, May 28 29,2008 Rectorate Vienna

1,520 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vienna, May 28 29,2008 Rectorate Vienna

 1. 1. Univerzitetot vo Viena Rektorat- slu`bi vo Rektoratot 30 maj 2008 godina Klaudija Kogler Univerzitetot vo Viena, slu`bi vo Rektoratot
 2. 2. Fakti i brojki-Univerzitetot vo Viena kako mesto za nau~no istra`uvawe <ul><li>osnovan vo 1365 godina; </li></ul><ul><li>15 fakulteti i 3 centri; </li></ul><ul><li>8 edinici na administracijata i 4 edinici na nastavniot kadar; </li></ul><ul><li>6200 akademski kadar, 980 rabotat na proekti </li></ul><ul><li>1900 lica administrativen kadar; </li></ul><ul><li>72000 studenti; </li></ul><ul><li>godi{en buxet okolu 450 000 000 evra; </li></ul><ul><li>pove}e od 57 lokacii. </li></ul>
 3. 3. Vnatre{na organizacija: organizaciona tabela
 4. 4. Rektoratot gi opslu`uva rektorot i prorektorite vo: <ul><li>podgotovkata na strate{ki odluki vo sorabotka so drugi univerzitetski organi : </li></ul><ul><ul><li>Univerzitetskata uprava; </li></ul></ul><ul><ul><li>Senatot; </li></ul></ul><ul><ul><li>dekanite; </li></ul></ul><ul><ul><li>direktorite na studiski programi. </li></ul></ul><ul><li>podgotovki vo razvoj na strate{ki merki; </li></ul><ul><li>nadzorot pri nivnata implementacija; </li></ul><ul><li>kontrola na implmentacijata na strate{kite odluki. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ovoj proces vklu~uva podgotovka na: </li></ul><ul><li>plan za ravoj; </li></ul><ul><li>dogovor za realizacija; </li></ul><ul><li>celni dogovori so odnosnite fakulteti/centri i slu`bite na edinicite (rakovodewe preku celi); </li></ul><ul><li>plan za struktura na kadarot; </li></ul><ul><li>izve{tai (osobeno na univerzitetskata uprava); </li></ul><ul><li>sostanoci (agenda i realizacija) </li></ul><ul><li>Organizirawe na rabotata i procesot na donesuvawe odluki vo ramkite na Rektoratot. </li></ul>
 6. 6. Rabotata na slu`bite vo Rektoratot opfa}a tri dela: <ul><li>Podgotovka za sorabotka so razli~nite institucii vo ramkite na Univerzitetot. </li></ul><ul><li>Podgotovka za sorabotka so razli~ni institucii i nadvor od Univerzitetot (javni i privatni institucii, drugi univerziteti). </li></ul><ul><li>Organizirawe na rabotata i procesot na donesuvawe odluki vo ramkite na Rektoratot. </li></ul>
 7. 7. Rektorat <ul><li>Georg Vinkler- rektor ; </li></ul><ul><li>Hajnc Engl- prorektor za nau~no istra`uvawe i profesionalen razvoj; </li></ul><ul><li>Johan Jureni{- prorektor za infrastruktura/finansii i bibliote~ni pra{awa; </li></ul><ul><li>Artur Metinger- prorektor za razvoj na obrazovni programi i internacionalizacija; </li></ul><ul><li>Krista [nabl- prorektor za studentski pra{awa i kontinuirano obrazovanie. </li></ul>
 8. 8. Rektor- Georg Vinkler <ul><li>strate{ko planirawe (planovi za organizacija i razvoj): so site instanci na Rektoratot; </li></ul><ul><li>dogovor za realizacija so federalnata vlada; </li></ul><ul><li>zaklu~uvawe na godi{nite celni dogovori so fakultetite/centrite i univerzitetskite slu`bi; </li></ul><ul><li>~ove~ki resursi (vklu~itelno i nazna~uvawe na profesori); </li></ul><ul><li>finansiski pra{awa; </li></ul><ul><li>poddr{ka na `enite; </li></ul><ul><li>pretsedatel i pretsedava~ na Rektoratot, zadol`en za komunikacijata i odnosi so javnosta; </li></ul><ul><li>koordinirawe na procesot na pretstavuvaweto na Univerzitetot </li></ul><ul><li>dostavuvawe na predlozi za izbor na prorektori, razgleduvawe na dogovori za rabota so prorektorite. </li></ul>
 9. 9. Nau~no istra`uvawe i profesionalen razvoj- Hajnc Engl <ul><li>glaven zamenik na rektorot; </li></ul><ul><li>nau~noistra`uva~ki pra{awa i platformi (me|ufakultetska nau~noistra`uva~ka sorabotka), promocija i razvoj na nau~noto istra`uvawe, proekti finansirani od treti strani (vklu~uvaj}i gi i potrebnite ovlastuvawa), dobivawe na licenci; </li></ul><ul><li>osnovawe na postdiplomski studii, kolexi , doktorski programi na Evropskata unija i Avstriskiot fond za nauka; </li></ul><ul><li>poddr{ka na mladi nau~nici; </li></ul><ul><li>obezbeduvawe kvalitet vo nau~noto istra`uvawe, nastavniot proces i administracijata, kontrola na kvalitet; </li></ul><ul><li>sorabotka so nau~nite sovetodavni odbori na fakultetite. </li></ul>
 10. 10. Infrastruktura/finansii i bibliote~ni pra{awa- Johan Jureni{ <ul><li>razvoj na infrastrukturata, strate{ko planirawe i upravuvawe, osobeno vo oblasta na informati~kata tehnologija i bibliote~nite fondovi i uslugi; </li></ul><ul><li>mestopolo`ba i prostorno planirawe vrz osnova na konceptot na iskoristuvawe na prostorot; profesionalno zdravje i bezbednost (medicinska pomo{, podra~ja povrzani so bezbedonosta); </li></ul><ul><li>investicii vo infrastrukturata na nau~noto istra`uvawe (planirawe za investicii vo aparatura i sredstva) vo dogovor so prorektorot Engl; </li></ul><ul><li>ponatamo{en razvoj na rakovodnite informaciski sistemi i obezbeduvawe na koordiniran sistem na izvestuvawe vo ramkite na celiot univerzitet. </li></ul>
 11. 11. Razvoj na obrazovni programi i internacionalizacija- Artur Metinger <ul><li>razvoj na studiskite programi i kurikulumi( vo soglasnost so Senatot); </li></ul><ul><li>razvoj i koordinirawe na didaktikata, kako i upotreba na novi mediumi vo oblasta na obrazovanieto (Centar za obrazovanie i u~ewe); </li></ul><ul><li>sorabotka so univerzitetskite kolexi za obuka na nastavnici ( Pädagogische Hochschulen ) vo odnos na programite za akreditacija na nastavnici, osobeno metodolo{ka obuka (nacionalni i univerzitetski metodolo{ki centri- „Avstriski obrazovni centri za kompetencii”); </li></ul><ul><li>internacionalizacija: </li></ul><ul><ul><li>podobruvawe na pozicijata vo me|unarodni ramki na Univerzitetot vo Viena, osobeno vo Centralna Evropa; </li></ul></ul><ul><ul><li>zgolemuvawe na brojot na mobilnostite na studentite i akademskiot kadar, pr. preku stipendii za mobilnosti, kako i preku sklu~uvawe me|unarodni dogovori za sorabotka ; </li></ul></ul><ul><ul><li>implementirawe na me|unarodni programi za zaedni~ki diplomi . </li></ul></ul>
 12. 12. Studentski pra{awa i kontinuirano obrazovanie- Krista [nabl <ul><li>upis na studenti i drugi pra{awa povrzani so upisot, osobeno ureduvawe i regulirawe na dopolnitelnite ispiti, pra{awa povrzani so {kolarinata, otsustva itn .; </li></ul><ul><li>inicirawe razvojni i usoglaseni merki za podobruvawe na uslovite i uslugite na idnite, tekovnite i diplomiranite studenti; </li></ul><ul><li>strate{ki razvoj i prezemawe merki za kontinuirano obrazovanie na univerzitetsko nivo, odrazuvaj}i go principot na do`ivotno u~ewe; </li></ul><ul><li>organizirawe i rakovodewe na studiskite programi zaedno so nadle`nite organi; planirawe na obrazovanite fondovi i buxetot; nadzor na direktorite i odgovornite na studiskite programi. </li></ul>
 13. 13. Tim <ul><li>6 ~lenovi so sledniov tematski fokus: </li></ul><ul><li>rakovoditel na slu`bata, razvoj na internacionalniot visokoobrazoven prostor, strate{ko planirawe (osoben akcent na ~ove~kite resursi i buxetot), strate{ka sorabotka, transfer na znaewe; </li></ul><ul><li>portparol, zamenik rakovoditel vo Rektoratot, vnatre{na i nadvore{na komunikacija; </li></ul><ul><li>poddr{ka vo procesite na organizirawe i razvojno planirawe (osoben akcent na nau~noistra`uva~kite prioriteti), primena na sredstva za strate{ka kontrola (Wissensbilanz, klu~ni podatoci ) </li></ul><ul><li>ben~marking vo univerzitetskiot sektor, internacionalen nau~en razvoj (osoben akcent na nau~noistra`uva~kata oblast), univerzitetska infrastruktura; </li></ul><ul><li>poddr{ka na strate{kiot razvoj na obrazovanata oblast (osobeno doktorskite studii), organizirawe na studiite i studentskata slu`ba; </li></ul><ul><li>razvoj na studiskite programi, inovacii vo naukata i op{testvoto, kombinirano obrazovanie, didaktika; </li></ul><ul><li>5 ~lenovi od administrativniot kadar, ~ija nadle`nost e rakovodewe so administrativnite pra{awa (rasporedi, korespodencija, organizirawe sostanoci i sl.) </li></ul>
 14. 14. Proces na donesuvawe na odluki vo ramkite na Rektoratot <ul><li>Vrz osnova na pravilata: </li></ul><ul><li>~lenovite na rektorskiot tim treba da se sretnuvaat sekoja nedela; </li></ul><ul><li>treba da se izgotvi dneven red vklu~uvaj}i podgotveni dokumenti (eden den pred sredbata); </li></ul><ul><li>da se navedat odlukite i potto~kite od diskusijata; </li></ul><ul><li>da se izgotvi zapisnik. </li></ul>

×