Vienna, May 28 29, 2008 Phd Studies Vienna

1,268 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vienna, May 28 29, 2008 Phd Studies Vienna

 1. 1. Doktorski studii na Univerzitetot vo Viena Karl Luger Ring br. 1 A- 1010 Viena, Avstrija http://international.univie.ac.at
 2. 2. <ul><li>Nacionalna/institucionalna ramka </li></ul><ul><li>Zakon za univerzitet od 2002 godina (UG2002); </li></ul><ul><li>Plan za razvoj na Univerzitetot vo Viena do 2010 godina; </li></ul><ul><li>Inicijativa za odli~nost na Avstriskiot fond za nauka; </li></ul><ul><li>Politika na avstriskata vlada. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Me|unarodno nivo: </li></ul><ul><li>Evropski nau~noistra`uva~ki prostor (ERA) </li></ul><ul><li>Bolowska obrazovna struktura ; </li></ul><ul><li>Evropska nau~noistra`uva~ka povelba; </li></ul><ul><li>Kodeks za regrutirawe </li></ul><ul><li>Vklu~enost na Evropskata univerzitetska asocijacija vo procesot na ponatamo{no definirawe na programite za doktorski studii kako tret ciklus na studii vo bolowskiot proces. </li></ul>
 4. 4. Glazgovska deklaracija (2005 godina) Strukturata na doktorskite programi }e obezbedi: dodeka centralniot element na doktorskite programi ostanuva unapreduvawe na znaeweto preku nau~no istra`uvawe, doktorskata obuka }e gi zadovoli potrebite na pazarot na vrabotuvawe i nadvor od univerzitetskite ramki, preku razvoj na nau~noistra`uva~ki kompetencii i prenoslivi ve{tini; doktorskite programi odgovaraat na tri odnosno ~etiri godini kontinuirana rabota; zaedni~kite trans-nacionalni doktorski programi se zajaknati, a doktorandite se smetaat i za studenti, no i za mladi nau~ni istra`uva~i so svoi prava.
 5. 5. <ul><li>Salzburg 2005 godina: „10 osnovni na~ela“ </li></ul><ul><li>Klu~niot element vo doktorskoto obrazovanie e unapreduvawe na znaeweto preku nau~no istra`uvawe. </li></ul><ul><li>Vklu~uvawe vo institucionalnite strategii i na~ela. </li></ul><ul><li>Zna~eweto na raznovidnosta. </li></ul><ul><li>Doktorandite kako mladi nau~ni istra`uva~i. </li></ul><ul><li>Ogromno zna~ewe na ulogata na mentorstvo i ocenuvawe </li></ul><ul><li>European Researcher‘s Charter </li></ul><ul><li>EU Code of Conduct f. Recruitment </li></ul><ul><li>EUA Involvement to further define Doctoral Programmes as the third cycle in the Bologna Process </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Salzburg 2005 godina „Deset osnovni na~ela“ </li></ul><ul><li>Postignuvawe na posakuvaniot broj doktorandi. </li></ul><ul><li>Dejstvuvawe na doktorskite programi vo ramkite na soodvetno vreme. </li></ul><ul><li>Promovirawe na inovativni formi i strukturi. </li></ul><ul><li>Zgolemuvawe na brojot na mobilnostite. </li></ul><ul><li>Obezbeduvawe soodvetno finansirawe. </li></ul>
 7. 7. Preporaki od Salzburg (2005 godina ) Kominike od Bergen (2005 godina) 5. Najzna~ajnata uloga na mentorstvoto i ocenuvaweto: Vo pogled na sekoj individualen doktorand, mentorstvoto i ocenuvaweto treba da se zasnovaat na transparentna dogovorna ramka na zaedni~kite odgovornosti me|u doktorandite, mentorite i institucijata (a, vo slu~aite koga e toa mo`no i drugite partneri. ) III. Ponatamo{ni predizvici i prioriteti Visoko obrazovanie i nau~no istra`uvawe … Zemaj}i ja predvid potrebata od strukturirani doktorski programi i potrebata od transparentno mentorstvo i ocenuvawe , … Na~elata od Salzburg: primer
 8. 8. EURODOC Povelba za mentorstvo i obuka za ESR (2004 godina ) Evropska povelba za istra`uva~i i kodeks za regrutirawe na istra`uva~i (2005 godina ) Mentorstvo i rakovodni obvrski … Vo pogled na nivnata uloga kako mentori …, postarite i poiskusnite nau~ni istra`uva~i bi trebalo da gradat konstruktiven i pozitiven odnos kon mladite istra`uva~i … Mentorstvo … nazna~enite mentori se dovolno stru~ni vo mentorirawe na istra`uva~i, imaat vreme, znaewe, iskustvo, ekspertiza i posvetenost da mo`at na praktikantite da im ja dadat neophodnata poddr{ka i da im go ovozmo`at potrebniot napredok, kako i steknuvawe so potrebnite mehanizmi “ @albi/poplaki … soodvetni proceduri … za pristapuvawe na `albite od istra`uva~ite, vklu~uvaj}i gi i onie koi opfa}aat konfliktni situacii me|u mentorite i mladite istra`uva~i.
 9. 9. <ul><li>‘ masifikacija ’; </li></ul><ul><li>promena vo strukturna obuka; </li></ul><ul><li>razvoj na organizaciskite strukturi (fakulteti itn.); </li></ul><ul><li>raznovidnost </li></ul><ul><ul><li>nau~noistra`uva~ki/ profesionalni stepeni na obrazovanie; </li></ul></ul><ul><ul><li>redovno/ vonredno studirawe; </li></ul></ul><ul><ul><li>razli~na motiviranost na kandidatite; </li></ul></ul><ul><ul><li>razli~en status na kandidatite; </li></ul></ul><ul><ul><li>razli~ni uslovi za upis; </li></ul></ul><ul><ul><li>(BS/MS) </li></ul></ul><ul><li>internacionalizacija ( zaedni~ki diplomi , …) </li></ul><ul><li>interdisciplinaren pristap </li></ul>trendovi vo doktorskata obuka MENTORSTVO SLEDEWE PROCENKA nacionalna tradicija institucionalna kultura disciplinska kultura
 10. 10. <ul><li>… </li></ul><ul><li>institucionalna odgovornost za kvalitetot na mentorstvoto, sledeweto i ocenuvaweto; </li></ul><ul><li>… </li></ul>strukturirano doktorsko obrazovanie nestrukturirano doktorsko obrazovanie <ul><li>… </li></ul><ul><li>sopstvena odgovornost za kvalitetot na mentorstvoto, sledeweto i ocenuvaweto; </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 11. 11. SLEDEWE I OCENUVAWE na~ini na mentorirawe Mentorstvo kvalifikaciski uslovi za mentor obuka na mentorite izbirawe i nazna~uvawe na mentor formalni dogovori problem re{enie uloga i odgovornost na mentorot
 12. 12. <ul><li>Dali treba da se predvidi minimalen broj na kontakt ~asovi? </li></ul><ul><li>Vo kolkav razmer treba da se primenuva mentorstvoto? (mentorstvoto vo golemi razmeri mo`e da bide kontraproduktivno); </li></ul><ul><li>Dali mentorot e odgovoren za finansiskata poddr{ka? </li></ul><ul><li>Dali mentorot treba da go za{titi kandidatot od nepotrebno istra`uvawe-nesrodni i nepotrtebni obvrski? </li></ul><ul><li>Dali mentorite na profesionalnite doktorati imaat nekoi posebni zada~i? </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>voo~uvawe na potrebite za obuka na kandidatot; </li></ul><ul><li>obezbeduvawe na soodvetna obuka (predlo`uvawe na materijali za rabota itn.); </li></ul><ul><li>pomo{ pri razvivawe na planot za rabota; </li></ul><ul><li>aktivno naso~uvawe preku istra`uvawe; </li></ul><ul><li>davawe kriti~ki osvrt na nau~noistra`uva~kite rezultati i napredokot vo tekot na istra`uvaweto; </li></ul><ul><li>obezbeduvawe i olesnuvawe na pristap do oprema i sredstva; </li></ul><ul><li>davawe mo`nost na kandidatot da gi prezentira svoite rezultati pred razli~en auditorium i na razli~en na~in (seminari, konferencii, publikacii); </li></ul><ul><li>… </li></ul>Uloga i odgovornost na mentorot
 13. 13. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- povici </li></ul><ul><li>Plan za razvoj na Univerzitetot 2010 godina : Po~etok na implementacijata na 12 Initiativkollegs vo 2006 godina. </li></ul><ul><li>2 otvoreni povika; </li></ul><ul><li>otvoreni za site disciplini; </li></ul><ul><li>bez odnapred opredeleni kvoti. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena-selekciona procedura </li></ul><ul><li>me|unarodno ispituvawe i na drugi univerziteti; </li></ul><ul><li>proceduri (transparentnost i pravednost/ sorabotka so FWF – Avstriski fond za nauka ) </li></ul><ul><li>selekcija (nau~en sovetodaven odbor na Univerzitetot i rektor/ zasnovan na postignuvawe odli~ni rezultati). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- upatstva za podnesuvawe doktorat </li></ul><ul><li>nau~ni celi i aktuelnost; </li></ul><ul><li>inovativen potencijal na teoretskite i metodolo{kite metodi; </li></ul><ul><li>sposobnost za natprevaruvawe na me|unarodno nivo; </li></ul><ul><li>vnatre{na struktura i koherentnost; </li></ul><ul><li>nau~na reputacija i potencijal na vklu~enite nau~nici. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- upatstva za podnesuvawe doktorat Obuka </li></ul><ul><li>celi na obukata (planirani kvalifikaciski profili); </li></ul><ul><li>nau~na programa za obuka; </li></ul><ul><li>nau~no mentorstvo; </li></ul><ul><li>dopolnitelni programi za obuka; </li></ul><ul><li>me|unarodni kontakti i sorabotka. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- upatstva za podnesuvawe doktorat Dostapna infrastruktura i dopolnitelni finansiski sredstva. </li></ul><ul><li>predlo`eni proceduri za selekcija na doktorandite; </li></ul><ul><li>vnatre{no sledewe; </li></ul><ul><li>dodadena vrednost (na istra`uvawe koe }e rezultira od osnovawe na Initiativkolleg) </li></ul>
 18. 18. Pregled i na drugi univerziteti vo me|unarodni ramki
 19. 19. <ul><li>Initiativkollegs – rezultati </li></ul><ul><li>diferencijalna geometrija i Lie Groups; </li></ul><ul><li>eksperimentalna nauka za sustanci- nanostrukturirani supstanci; </li></ul><ul><li>funkcionalna organizacija na jadroto; </li></ul><ul><li>problemi vo globalnata ekonomija; </li></ul><ul><li>celi za molekularni lekovi; </li></ul><ul><li>~uvstva, tehnologija, mediumi i vospriemawe. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Initiativkollegs – rezultati </li></ul><ul><li>simbiotsko dejstvuvawe; </li></ul><ul><li>kosmi~ko kru`ewe; </li></ul><ul><li>naukata niz istoriski kontekst; </li></ul><ul><li>analizi za za~estenost i mikrolokalni analizi; </li></ul><ul><li>transformacioni procesi vo Centralna Evropa; </li></ul><ul><li>[kola za upravuvawe i rakovodewe vo Viena (ViGo) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Doktorski programi- fakti i brojki </li></ul><ul><li>12 Initiativkollegs + 7 kolexi za doktorski studii </li></ul><ul><li>internacionalno regrutirawe na kandidati (50% od niv ne se Avstrijci); </li></ul><ul><li>me|unarodna obrazovna sredina; </li></ul><ul><li>balans me|u ma{ki i `enski studenti; </li></ul><ul><li>priviligiran odnos nastavnik/student; </li></ul><ul><li>naso~en kon nau~noto istra`uvawe; </li></ul><ul><li>inter-/ multi- institucionalna sorabotka. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- institucionalna poddr{ka </li></ul><ul><li>mladi istra`uva~i (finansiska posvetenost/ mo`nosti za vrabotuvawe); </li></ul><ul><li>administrativna poddr{ka (predava~i, profesori, viziting-profesori); </li></ul><ul><li>dopolnitelna sodr`ina (prenoslivi ve{tini). </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- institucionalna poddr{ka Me|unarodna poddr{ka za realizirawe na mobilnosti (stipendirawa) </li></ul><ul><li>kratki nau~noistra`uva~ki prestoi vo stranstvo (za period od najmnogu 3 meseci); </li></ul><ul><li>u~estvo na me|unarodni konferencii; </li></ul><ul><li>ERASMUS mobilnost (pove}e od 300 partneri od Evropskata unija, 1.900 institucii za realizirawe na mobilnostite ). </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Implementacija na Univerzitetot vo Viena- institucionalna poddr{ka </li></ul><ul><li>Dopolnitelna sodr`ina (prenoslivi ve{tini): </li></ul><ul><ul><li>komunikaciski ve{tini, prava na intelektualna sopstvenost; </li></ul></ul><ul><ul><li>kursevi po stranski jazik, tehniki na prezentirawe; </li></ul></ul><ul><ul><li>etika vo naukata, prava i obvrski na istra`uva~ite; </li></ul></ul><ul><ul><li>sostavuvawe i podnesuvawe na predlogot; </li></ul></ul><ul><ul><li>planirawe na proektot; finansiski sredstva. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Doktorski programi - perspektiva </li></ul><ul><li>Osnovawe na doktorski programi so zaedni~ki temi. </li></ul><ul><li>sistem za obezbeduvawe kvalitet (vnatre{en i nadvore{en); </li></ul><ul><li>standardi za visok kvalitet vo pogled na mentori i doktorandi; </li></ul><ul><li>jasni upatstva i transparentni proceduri za u~estvo (mentori i doktorandi); </li></ul><ul><li>centralni slu`bi. </li></ul>sleden plan za razvoj
 26. 26. Kontakt: Lukas Ciner zamenik direktor/ programski menaxer, Oddelenie za nau~no istra`uvawe i me|unarodna sorabotka e-mail: lucas.zinner@univie.ac.at Izvori : http://international.univie.ac.at http://www.eua.be Doktorski programi za evropskoto op{testvo na znaewe; rezultati od proektot za doktorski programi na Evropskata univerzitetska asocijacija, 2005 godina.

×