Prium Tempus Best Practice Zoglev (Mac)

1,211 views

Published on

From fragmentation to integration (Prof.d-r Zlatko Zhoglev, Rector)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Prium Tempus Best Practice Zoglev (Mac)

  1. 1. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,, - БИТОЛА
  2. 2. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) PRIUM – Promoting a Model of Integrated University in the Republic of Macedonia EXCHANGE OF BEST PRACTICE SEMINAR Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 12-13 November 2008 Prof.d-r Zlatko Zhoglev, Rector ,, From fragmentatiot to integration ,,
  3. 3. . ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) <ul><li>ПАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА </li></ul><ul><li>КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ </li></ul>ОД ФРАГМЕНТИРАНОСТ КОН ИНТЕГРИРАНОСТ:
  4. 4. . ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) <ul><li>СОСТОЈБАТА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈИЕ): </li></ul><ul><li>ОСВРТ ВРЗ НЕКОИ ПОЗНАЧАЈНИ ПРЕДУСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ </li></ul><ul><li>СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА </li></ul><ul><li>СОСТОЈБАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА </li></ul><ul><li>КАКО ПОНАТАМУ? ШТО ДА СЕ ПРАВИ? </li></ul>СОДРЖИНА:
  5. 5. <ul><li>Од фрагментација до соработка: Високо образование, истражување и развој во Југоисточна Европа </li></ul><ul><li>ИЗВОР: Тоби Линден и Нина Арнхолд со Кирил Василев. </li></ul><ul><li>Меѓународна банка за обнова и развој/Светска банка, јуни 2008 година, Вашингтон, ДЦ, САД. </li></ul>СОСТОЈБАТА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈЕИ) - 1
  6. 6. <ul><li>НЕОПХОДНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ: </li></ul><ul><li>1. СООДВЕТНА ЗАКОНСКА РАМКА </li></ul><ul><li>2. СИСТЕМ НА ЈАВНО ФИНАНСИРАЊЕ (ОБЕЗБЕДУВА МОТИВАЦИЈА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ ДА ГИ ИСПОЛНАТ СВОИТЕ СООДВЕТНИ МИСИИ) </li></ul>СОСТОЈБАТА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈЕИ) - 2
  7. 7. <ul><li>3. ОРГАНИЗАЦИОНО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ </li></ul><ul><li>(НЕУРАМНОТЕЖЕНИ И УРАМНОТЕЖЕНИ </li></ul><ul><li>ВИСОКООБРАЗОВНИ СИСТЕМИ) </li></ul><ul><li>4. ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА И ПОДРШКА ОД ВЛАДИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ ДРЖАВИ </li></ul><ul><li>5. ПОДОБРУВАЊЕ НА УПРАВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ </li></ul><ul><li>6. ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ </li></ul><ul><li>7. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ </li></ul>СОСТОЈБАТА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ЈЕИ) - 3
  8. 8. <ul><li>4 (ЧЕТИРИ) ЈАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ </li></ul><ul><li>КРИТЕРИУМ НА ФРАГМЕНТИРАНОСТ/ ИНТЕГРИРАНОСТ: </li></ul><ul><li>ДВА СПОРЕД МОДЕЛ СТРОГА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОСТ/ИНТЕГРИРАНОСТ (ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП) И ДВА ВО ФАЗА НА ПРЕМИН ОД ФРАГМЕНТИРАН КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ (УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ И УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“) </li></ul>СОСТОЈБАТА СО ЈАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА (МОДЕЛИ -1):
  9. 9. <ul><li>2. КРИТЕРИУМ НА ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА: </li></ul><ul><li>ДВА СЕ МУЛТИКАМПУС И ДИСПЕРЗИРАНИ ВО ПОВЕЌЕ ГРАДОВИ (УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП) И </li></ul><ul><li>ДВА СЕ СМЕСТЕНИ (ГЛАВНО ФАКУЛТЕТИТЕ) ВО ЕДЕН ГРАД (УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ /КОЈ ИМА ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО ШТИП, ВЕЛЕС , СТРУМИЦА … / И ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО) </li></ul>СОСТОЈБАТА СО ЈАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА (МОДЕЛИ -2):
  10. 10. <ul><li>ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ (март 2008 г.) </li></ul><ul><li>СТАТУТОТ НА Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола </li></ul><ul><li>ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТИ (Правилници, Упатства и сл.) </li></ul>ДЕТЕРМИНИРАЧКИ НОРМАТИВНИ АКТИ :
  11. 11. <ul><li>ОСНОВАН – 1979 година </li></ul><ul><li>ТИП НА УНИВЕРЗИТЕТ </li></ul><ul><li>1. СПОРЕД ПРОСТОРНИОТ КРИТЕРИУМ): МУЛТИКАМПУС </li></ul><ul><li>УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА Е СМЕСТЕН ВО </li></ul><ul><li>6 (ШЕСТ) ГРАДОВИ ОД МАКЕДОНИЈА И ТОА: БИТОЛА (СЕДИШТЕ НА УНИВЕРЗИ - ТЕТОТ), ПРИЛЕП, ОХРИД, СКОПЈЕ, ВЕЛЕС И КИЧЕВО. </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (1)
  12. 12. <ul><li>ТИП НА УНИВЕРЗИТЕТ СПОРЕД КРИТЕ - РИУМОТ НА ФРАГМЕНТИРАНОСТ/ ИНТЕГРИРАНОСТ: </li></ul><ul><li>УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПРЕОДНА ФАЗА ОД ФРАГМЕНТИРАН КОН ИНТЕГРИРАН, СО НИСКО НИВО НА ФИНАНСИСКА ИНТЕГРИРАНОСТ (НИВО НА ДЕЛОВНИТЕ ТРОШОЦИ = 10%) </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (2)
  13. 13. <ul><li>1. ПОЛНОПРАВНО </li></ul><ul><li>2. ПРИДРУЖНО </li></ul><ul><li>БРОЈ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СЕНАТОТ: </li></ul><ul><li>ФАКУЛТЕТИ СО ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО = 3 ПРЕТСТАВНИЦИ </li></ul><ul><li>ИНСТИТУТИ СО ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО = 2 ПРЕТСТАВНИЦИ </li></ul><ul><li>ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ = 1 ПРЕТСТАВНИК </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (3) ЧЛЕНКИ И ВИД / ТИП НА ЧЛЕНСТВО:
  14. 14. <ul><li>ВКУПНО = 15 ЧЛЕНКИ: 9 факултети, 1 висока школа, 3 институти, Универзитетска библиотека и Студентски дом </li></ul><ul><li>ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА </li></ul><ul><li>ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП </li></ul><ul><li>ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД </li></ul><ul><li>ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА </li></ul><ul><li>ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (4) ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1-5):
  15. 15. <ul><li>ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ </li></ul><ul><li>ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА </li></ul><ul><li>ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ </li></ul><ul><li>ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО (од 2008 г.) </li></ul><ul><li>ТЕХНОЛОШКО – ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС (од 2008 г.) </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (5) ЧЛЕНКИ НА УКЛО (6-10):
  16. 16. <ul><li>ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП </li></ul><ul><li>ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСТА КУЛТУРА - ПРИЛЕП </li></ul><ul><li>ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА УНИВЕЗРИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - БИТОЛА </li></ul><ul><li>СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,КОЦО РАЦИН ’’ - БИТОЛА </li></ul>ФАКТИ ЗА УКЛО (6) ЧЛЕНКИ НА УКЛО (11-15):
  17. 17. ФАКТИ ЗА УКЛО (7) БРОЈ НА СТУДЕНТИ (1) <ul><li>до академската 2007/2008 година </li></ul><ul><li>( кои првпат запишале година )........................ 10518 студенти </li></ul>ПО ОБЛАСТИ Технички науки (Технички, Биотехнички факултет) 3001 студент Општествени науки (Педагошки, ФАМИС, Туризам и угостителство, Полициска академија, Економски факултет) 6278 студенти Хуманистички науки (Висока медицинска школа) 1239 студенти
  18. 18. ФАКТИ ЗА УКЛО (8) БРОЈ НА СТУДЕНТИ (2) <ul><li>во академската 2008/2009 година </li></ul><ul><li>(запишани во прва година)......................................... 3011 студенти </li></ul>ПО ОБЛАСТИ Технички науки (Технички, Биотехнички, Технолошко- технички факултет) 748 студенти Општествени науки (Педагошки, ФАМИС, Туризам и угостителство, Безбедност, Економски факултет) 2002 студенти Хуманистички науки (Висока медицинска школа) 261 студент
  19. 19. ФАКТИ ЗА УКЛО (9) БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ <ul><li>Академска 2008/2009 година </li></ul><ul><li>Наставен, соработнички и научен кадар </li></ul><ul><li>вкупно: 474 извршители </li></ul>
  20. 20. <ul><li>ФУНКЦИИТЕ/ДЕЈНОСТИТЕ/АКТИВНОСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И ОБВРСКИТЕ НАСПРОТИ ОДГОВОРНОСТА </li></ul><ul><li>- Во рамките на својата дејност универзитетот учествува во утврдувањето на Програмата за остварување и развој на високообразовната дејност во РМ. Универзитетот ги интегрира функциите на своите единици ( функционална интеграција) и со своите органи го обезбедува нивното усогласено дејствување преку вршење на дејности и работи определени со Законот и Статутот на универзитетот) </li></ul>ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ (Сл. Весник на РМ бр.35/2008 г.) - 1
  21. 21. <ul><li>СТАТУС НА ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ НИВНИТЕ </li></ul><ul><li>- ,, Организациона единица во состав на универзитетот ,, е внатрешна организациона форма на универзитетот организирана според статут на универзитет или со одлука, односно општ акт донесен врз основа на статутот на универзитетот за чии обврски неограничено одговара универзитетот кој ја организирал. </li></ul>ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ (Сл. Весник на РМ бр.35/2008 г.) - 2
  22. 22. ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ (Сл. Весник на РМ бр.35/2008 г.) - 3 <ul><li>ОВЛАСТУВАЊАТА НА РЕКТОРОТ НАСПРОТИ </li></ul><ul><li>НЕГОВАТА ОДГОВОРНОСТ </li></ul><ul><li>- Ректорот во рамките на раководењето со Универзитетот има вкупно 14 надлежности ( чл.54 ) </li></ul><ul><li>- Тој е должен најмалку еднаш во годината до Сенатот, Универзитетскиот совет и основачот да поднесува извештај за својата работа и работата на Универзитетот </li></ul><ul><li>- Ако Сенатот не го прифати Извештајот поведува постапка за разрешување на Ректорот на Универзитетот </li></ul>
  23. 23. <ul><li>ОВЛАСТУВАЊАТА НА ДЕКАНИТЕ /ДИРЕКТОРИТЕ НАСПРОТИ НИВНАТА ОДГОВОРНОСТ </li></ul><ul><li>Деканот/директорот во рамките на вршењето на својата раководна функција има 10 овластувања </li></ul><ul><li>Деканот/директорот е должен најмалку еднаш во годината до наставно-научниот/наставничкиот совет и до Ректорот на Универзитетот да поденсува извештај за својата работа </li></ul><ul><li>За вршење на дел од своите права и обврски деканот/ директорот може да овластува одделни продекани/заменици на директорот. </li></ul>ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ (Сл. Весник на РМ бр.35/2008 г.) - 4
  24. 24. <ul><li>СТАТУСОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ </li></ul><ul><li>СТАТУСОТ НА ЧЛЕНКИТЕ </li></ul><ul><li>ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТ НА РЕКТОРОТ </li></ul><ul><li>ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТ НА ДЕКАНИТЕ/ДИРЕКТОРИТЕ </li></ul><ul><li>ИНТЕГРИРАЧКИ АКТИВНОСТИ </li></ul>ПРЕДЛОГ – СТАТУТ НА УКЛО
  25. 25. <ul><li>СТАТУСОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ </li></ul><ul><li>СТАТУСОТ НА ЧЛЕНКИТЕ </li></ul><ul><li>- Основен акт на универзитетот е Статутот . Со него поблиску се уредуваат внатрешната организација, начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и одлучување и други прашања од значење за вршење на високообразовната дејност. </li></ul><ul><li>Единица на Универзитетот има Правилник со кој во согласност со Статутот на Универзитетот се уредуваат внатрешните односи и работењето на единиците. </li></ul><ul><li>На Статутот на Универзитетот согласност дава Собранието на РМ. </li></ul><ul><li>На Правилникот на единицата согласност дава Сенатот на Универзитетот. </li></ul>ПРЕДЛОГ – СТАТУТ НА УКЛО
  26. 26. <ul><li>1. КОЛКАВ СТЕПЕН НА ФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕГРИРАНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ? </li></ul><ul><li>2. КОЛКАВ СТЕПЕН НА ФИНАНСИСКА ИНТЕГРИРАНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ? (КОЛКАВА ТРЕБА ДА БИДЕ ВИСИНАТА НА ДЕЛОВНИЕ ТРОШОЦИ? – ИЗРАЗЕНА ВО ПРОЦЕНТИ) </li></ul><ul><li>3. КАКО ДА СЕ ИЗБАЛАНСИРА МОЌТА НА РЕКТОРОТ СО НЕГОВАТА ОДГОВОРНОСТ? </li></ul>КЛУЧНИ ПРАШАЊА - 1
  27. 27. <ul><li>4. ДАЛИ ДЕКАНИТЕ/ДИРЕКТОРИТЕ ЌЕ/ТРЕБА ДА ЈА ИМААТ ИСТАТА МОЌ КАКО И ДОСЕГА? </li></ul><ul><li>5. ШТО ДА СЕ ПРАВИ ПОНАТАМУ? </li></ul><ul><li>6. КАКО ДА СЕ МЕНАЏИРА УСПЕШНО ЕДЕН ДИСПЕРЗИРАН УНИВЕРЗИТЕТ? </li></ul><ul><li>(ТРАНСПОРТНИТЕ ТРОШОЦИ, МОТИВАЦИЈА НА ПАТУВАЧКИТЕ ПРОФЕСОРИ И СОРАБОТНИЦИ) </li></ul><ul><li>ИНФОРМАЦИСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА КАКО СИЛНА ПОДРШКА И МОЖНО РЕШЕНИЕ- ЕДИНСТВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ, ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ. </li></ul>КЛУЧНИ ПРАШАЊА - 2
  28. 28. <ul><li>ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО! </li></ul><ul><li>☺ </li></ul>ЗА КРАЈ

  ×