Oppday CCP Q3/55

571 views

Published on

12 Nov 2012
http://vihybrid.wordpress.com

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppday CCP Q3/55

 1. 1. Chonburi Concrete Product PCL. 12 November 2012
 2. 2. สรุ ปโครงสร้ างกลุ่ม CCP บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (“CCP”) ทุนจดทะเบียน = 465 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายคอนกรีตผสมเสร็จ 95.71%99.79% และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูปทุกประเภท บจก.ตะวันออกการขนส่ง (“ETC”) บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (“CPP”) ทุนจดทะเบียน = 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน = 350 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่ารถบรรทุกประเภทต่างๆ ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน อาทิ ที่ดิน, พื้นที่ สานักงาน, โรงงาน เป็ นต้น 33.96% บริการตลอด 24 ชัวโมง ่ 99.99% 62.74% บจก.ชลบุรีกนยง (“CKY”) ั บจก.สมาร์ทคอนกรีต (“SMC”) ทุนจดทะเบียน = 250 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน = 530 ล้านบาท ธุรกิจศูนย์จาหน่ ายวัสดุก่อสร้างและ ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอิฐมวลเบา ตกแต่ง ชื่อร้าน “กันยง โฮมสโตร์” ตราสินค้า “Smart Block” 2
 3. 3. สิ่ งแวดล้ อมทีส่งผลการเติบโตและทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม ่Urbanizationค่าแรง 300 บาททังประเทศ ้งานภาครัฐ 3
 4. 4. Urbanizationการเติบโตในเขตหัวเมืองใหญ่นอกจากรุงเทพฯและปริมณฑล  การเติบโตของหัวเมืองใหญ่เนื่องจาก External Trade ทีดี ่ • ระบบการกระจายสินค้าทีเข้าไป Support เมือง ่ • การ Relocate ศูนย์กระจายสินค้าเพือการบริการเมืองทีมการเติบโตสูง ่ ่ ี – การได้เปรียบเรือง Logistic ่ • GDP ในจังหวัดเหล่านี้มการเติบโตทีชดเจนทาให้ทการย้ายถินฐานกลับ ี ่ ั ี ่ • การเติบโตของกลุม Retail ่ – กันยงโฮมสโตร์ • การออกต่างจังหวัดของ Developer ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ – การกดดันให้มการลดเวลาการก่อสร้างมากขึน ี ้ 4
 5. 5. UrbanizationLifestyle ทีเปลียนแปลงไป ่ ่  การบริโภคทีใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ่ • การอยูคอนโดในต่างจังหวัดจะมีมากขึน ่ ้ • การบริโภคสุขภัณฑ์ท่ี Premium ขึน ้ 5
 6. 6. Growth of Trade Real GDP Growth (%) 1 External Trade Growth (%) 2 Growth of Country Trade/GDP 2006-2010 2011-2017 2006-2010 2011-2017 ratioCambodia 6.8 6.9 12.0 12.3 1.78PDR Laos 7.9 7.5 23.6 22.1 2.97Myanmar 7.8 6.1 16.8 13.0 2.15Vietnam 7.0 6.7 18.1 17.3 2.58Malaysia 4.5 4.9 8.8 9.4 1.93China 11.2 8.7 17.4 13.4 1.55Thailand 3.6 4.6 11.9 15.0 3.28Note: (1) IMG forecasts, (2) External Trade Growth estimates byK- research using historical Trade / GDP growth ratio 6
 7. 7. จังหวัดทีมศักยภาพ ่ ีจังหวัด GDP Growth (%)นครราชสีมา 9.80%อุดรธานี 8.00%เชียงใหม่ 13.90%ระยอง 23.70%ชลบุรี 13.10%สงขลา 26.70%ภูเก็ต 14.20%ขอนแก่น 5.30%สุราษฏร์ธานี 31.70%กรุงเทพฯ 7.10% 7
 8. 8. ค่าแรง 300 บาท ทังประเทศ ้ผลักดันให้คาแรงในกรุงเทพฯและจังหวัดสาคัญยังคงขึนอย่างต่อเนื่อง ่ ้  การก่อสร้างแบบ Conventional จะเริมแพงขึน ่ ้  ราคาสินค้าโดยเปรียบเทียบกับค่าแรงจะถูกลง  การก่อสร้างจะเริมเน้นเวลามากกว่าราคามากขึน (ต้นทุนเวลาแพง ่ ้ ขึน) ้  การใช้เครืองจักรหนักในการก่อสร้างจะมากขีนเพือลดคนและ ่ ้ ่ ประหยัดเวลาอัตราการว่างงานของประเทศไทยอยูในระดับต่าอยูแล้ว 0.7-0.8 ่ ่ 8
 9. 9. โครงการภาครัฐผลักดันให้มการบริโภคคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ี  อุปสงค์ของคอนกรีตมากขึน ้  ราคาคอนกรีตจะมีการปรับตัวสูงขึน ้ผลักดันการจ้างงานแรงงานมากขึน ้  ส่งผลให้ภาวะการขาดแรงงานมากขึน ้  การใช้สนค้าทีประหยัดแรงงาน ิ ่การขาดแคลน หิน ทราย  การใช้ Precast มากขึน ้ • การสามารถลดความเสียงของการทางานหน้างาน ลดความผันผวนของ ่ การขาดแคลนวัตถุดบ เพราะผลิตรอได้ ิ 9
 10. 10. Infrastructure 2012-2016 Transportation Inland 1,470 mb Transportation Air and Water 149 mb Energy 499 mb Telecommunication 35 mb Utility 117 mbTotal 2,270 mb 10
 11. 11. Highlightผลักดันให้มการบริโภคคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ี  Urbanization และ Government Projectชลบุรเี ป็ นเขตทีได้ผลประโยชน์จากกระแส ่  10 จังหวัดแรกทีมี GDP โตทีสด ่ ุ่  10จังหวัดแรกทีการขออนุญาติทอยูอาศัยแนวราบมากทีสด ่ ่ี ่ ุ่  10 จังหวัดแรกทีการขออนุญาติทอยูอาศัยแนวสูงมากทีสด ่ ่ี ่ ุ่จังหวัดทีมศกยภาพในตารางอยูในเขตจัดส่งทีกลุ่มบริษทได้เปรียบอยู่ ่ ี ั ่ ่ ั ถึง 6 จังหวัด ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี ระยอง โคราช สมุทรปราการ 11
 12. 12. Highlightมีโครงการรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  Eastern Seaboard เป็ นเขตทีบริษทได้เปรียบ ่ ั • 149,180 ล้านบาท  บริษทมี Track record ทีดกบโครงการภาครัฐ ั ่ ี ัชลบุรจะมีความสาคัญมากขึนในเรืองของระบบ Logistic ี ้ ่ค่าแรงทีเพิมขึนยิงกระตุนให้มกาผลักดันงานหน้างานมาเป็ นในโรงงานมากขึน ่ ่ ้ ่ ้ ี ้  ใช้แรงงานน้อยกว่า  ใช้เวลาน้อยกว่า • Leverage ทีสงกว่าของ Concrete Producer เปรียบเทียบกับ Contractor ู่  การเติบโตของกลุ่มสินค้าทดแทนแรงงาน เช่น Precast และ อิฐมวลเบา 12
 13. 13. จังหวัดที่มีอตราการเติบโตของการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ั แนวราบสูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ปี 2555 จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย ่ 10 อันดับแรก 2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-25541 ปราจีนบุรี 66 144 32.0 657.9 25.42 เชียงราย 991 778 208.7 173.9 25.53 พังงา 501 135 15.4 92.9 3.64 มุกดาหาร 346 119 54.5 75.0 4.15 หนองบัวลาภู 377 92 31.4 72.8 8.86 สุ โขทัย 334 60 0.3 71.3 15.87 กระบี่ 1,110 391 -21.3 67.8 8.78 น่ าน 327 166 2.9 56.6 -1.49 อยุธยา 2,065 1,151 -35.5 52.0 3.310 ชลบุรี 15,290 4,884 14.0 47.9 -7.6 จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย ่ ภาค 2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-25541 ภาคตะวันออก 22,293 6,814 10.6 34.7 -8.32 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,454 12,512 3.4 7.5 5.33 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.24 ภาคใต้ 37,926 8,539 9.8 1.6 8.15 ภาคเหนือ 21,328 5,760 4.4 -1.6 0.26 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.2 13
 14. 14. จังหวัดที่มีอตราการเติบโตของการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวสูง ั สูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ปี 2555 จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย ่ 10 อันดับแรก 2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-25541 สงขลา 60 24 57.9 1,100.0 4.82 ระยอง 17 81 -37.0 912.5 5.53 ร้ อยเอ็ด 4 8 0.0 700.0 0.04 สมุทรปราการ 61 120 -15.3 605.9 -35.95 ภูเก็ต 93 72 4.5 350.0 3.06 อุดรธานี 38 89 -11.6 166.7 34.37 สุ ราษฏร์ ธานี 33 9 153.80 125.0 55.78 ชลบุรี 200 131 -24.6 115.8 -17.809 มหาสารคาม 46 28 0.0 86.7 657.310 พิษณุโลก 15 11 -6.3 57.1 -4.60 จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย ่ ภาค 2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-25541 ภาคใต้ 246 109 35.9 240.6 4.22 ภาคตะวันออก 218 212 -30.4 202.9 -16.703 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 169 75 -41.1 34.0 5.83 กรุงเทพฯและปริมณฑล 816 294 -23.60 16.7 -24.55 ภาคเหนือ 178 34 -16.4 -40.4 3.26 ภาคกลาง 90 17 9.8 -53.0 13.3 14
 15. 15. Approved Eastern Seaboard project by June 2012 Project Value (Million Baht)Laemchabang deep Sea Port Phase 3 35,000.00Distribution Center by Railway Expansion 3,167.00New Sea Port for Domestic 32,000.00Double Track Railway(Kangkoi-Saraburi-Laemchabang) 13,400.00Laemchabang Port-Entry Road Expansion 2,500.00Motorway(Chonburi-Pattaya)-Toll Plaza expansion 3,600.00Highway(Pattaya-Maptaphut) Expansion 36km 11,500.00Highway Route 331 improvement 14 Km 350.00Highway Laemchabag-Maptaphut 2,115.00Double Track Railway(Klong 19-Kangkoi-Laemchabang) 11,348.00Eleveate Expressway(Chonburi-Laemchabang) 34,200.00Total 149,180.00 15
 16. 16. Our Backlog Product / Customer Group P/O (mil.THB)Ready-mixed concrete : 1,316  Government and State Enterprise 632 (รถไฟฟ้ าสายสี ม่วงสัญญา 2 + รถไฟฟ้ าสายสี นาเงินสัญญา 4) ้  Private Sector 684Precast concrete : 734  Government and State Enterprise 400  Private Sector 334 Total Backlogs 2,050Remark : figure data as at ended Oct 2012This backlog was not include Smart Concrete’s Backlog 16
 17. 17. Our Backlogหจก. บางแสนมหานคร : เทศบาล นาจอมเทียนบมจ.ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น :โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน สัญญา 4บจก. ซี.อาร์ .ซี. การท่ าเรือ :ท่าเรื อพระสมุทรเจดีย ์บจก. เพอมาเน้ นท์ คอนสตรัคชั่น : นิคมฯปาร์คเวย์ กบินทร์บุรีบมจ. ช.การช่ าง : โครงการ รถไฟฟ้ าสายสี เขียวบจก.รุ่ งฟาเสริม : The Union พัทยากลาง คอนโด 4 แท่ง ้บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น : โครงการ ทางยกระดับ พัฒนาการ - อ่อนนุชบจก. โปทีม บิลเดอร์ : HITASHI FACTORYบจก.สยามคอมเมอร์ เชียล ซีพอร์ ท :ลานพักสิ นค้า ท่าเทียบเรื อสยามคอมฯส่ วนขยายบจก. ชาญนครวิศวกรรม : โรงงาน T-PARKบจก. ฟาไทย คอร์ ปอเรชั่น : BOLY PIPE Factory) ้ 17
 18. 18. Smart Concreteแนวโน้ ยาว่ มีผลกระทบกับกิจการในระยะกลางถึง มทีการเติบโตของอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ทงประเทศ ั้  การกระจาย Lifestyle แบบกรุงเทพออกต่างจังหวัด • การอยู่ในอาคารสูง • การบริ โภคที่เพิ่มสูงขึ ้นในเขตต่างจังหวัด  การเคลื่อนย้ ายของโครงการบ้ านเดี่ยวมาทางตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ • ตาแหน่งความได้ เปรี ยบทางด้ าน Logistic ของบริษัท 18
 19. 19. Financial Performance Q3/2012 19
 20. 20. Financial Highlight : CCP 1,194 471 Including Profit of Unit: Million Baht land selling 78 MB 982 919 339 325 Q3-Y11 781 9M-Y11 277 Q3-Y12 9M-Y12 182 58 63 169 140 30 38 106 5 19 13 50Total Revenue COGS GP EBITDA NP Total Revenue COGS GP EBITDA NP CCP Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. CCP 9M Y11 9M Y12 Chg.Total Revenue 338.77 470.81 38.97% Total Revenue 982.46 1,193.82 21.51% -Sale & Service 335.53 387.92 15.62% -Sale & Service 974.21 1,101.12 13.03% -Other 3.25 82.89 2451.22% -Other 8.25 92.70 1023.45%COGS* 277.25 324.80 17.15% COGS* 781.20 919.31 17.68%GP* 58.28 63.12 8.31% GP* 169.05 181.82 7.55%EBITDA 39.80 44.40 11.56% EBITDA 114.78 132.02 15.02%NP** 4.71 18.61 295.01% NP** 12.84 50.28 291.54%GP Margin 17.37% 16.27% GP Margin 17.35% 16.51%EBITDA Margin 9.02% 9.79% EBITDA Margin 10.89% 12.73%NP Margin** 1.40% 4.80% NP Margin** 1.32% 4.57% ** Excluded Special Transaction * Excluded depreciation 20
 21. 21. Financial Highlight : CKY 553 557 Unit: Million Baht 208 186 453 443 167 Q3-Y11 9M-Y11 152 Q3-Y12 9M-Y12 32 39 96 107 8 9 2 11 -2 23 36 -4 Total COGS GP EBITDA NP Total COGS GP EBITDA NPRevenue Revenue CKY Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. CKY 9M Y11 9M Y12 Chg.Total Revenue 185.71 207.83 11.92% Total Revenue 552.82 556.78 0.72% -Sale & Service 183.48 206.10 12.33% -Sale & Service 548.43 550.23 0.33% -Other 2.22 1.73 -22.04% -Other 4.38 6.55 49.50%COGS* 151.66 166.87 10.03% COGS* 452.56 442.83 -2.15%GP* 31.82 39.23 23.28% GP* 95.87 107.40 12.02%EBITDA 2.03 11.22 453.25% EBITDA 23.38 36.07 54.32%NP -1.51 7.55 600.00% NP -4.10 8.65 310.98%GP Margin 17.34% 19.03% GP Margin 17.48% 19.52%EBITDA Margin 1.11% 5.44% EBITDA Margin 4.26% 6.56%NP Margin -0.82% 3.66% NP Margin -0.75% 1.57% 21
 22. 22. Financial Highlight : SMC 105 Unit: Million Baht 310 91 9M-Y11 268 Q3-Y11 73 67 201205 9M-Y12 Q3-Y12 32 104 84 23 25 66 52 44 13 6 17 11 Total COGS GP EBITDA NP Total COGS GP EBITDA NPRevenue Revenue SMC Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. SMC 9M Y11 9M Y12 Chg.Total Revenue 91.04 104.96 15.29% Total Revenue 267.59 309.88 15.80% -Sale & Service 90.88 104.86 15.38% -Sale & Service 267.16 309.00 15.66% -Other 0.16 0.10 -35.85% -Other 0.43 0.88 104.90%COGS* 67.45 72.73 7.82% COGS* 200.77 204.51 1.86%GP* 23.43 32.13 37.16% GP* 66.40 104.49 57.37%EBITDA 13.40 24.63 83.83% EBITDA 43.80 83.96 91.69%NP 5.71 16.71 192.83% NP 11.30 51.54 355.96%GP Margin 25.78% 30.64% GP Margin 24.85% 33.82%EBITDA Margin 14.74% 23.49% EBITDA Margin 16.40% 27.17%NP Margin** 6.28% 15.93% NP Margin** 4.23% 16.68% * Excluded depreciation 22
 23. 23. Financial Highlight : Consolidated CCP Including Profit of 1,912 Unit: Million Baht land selling 78 MB 1,682 1,418 9M-Y11 1,336 9M-Y12 400 339 177245 105 14 Total Revenue COGS GP EBITDA NPConsolidation Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. Consolidation 9M Y11 9M Y12 Chg.Total Revenue 576.66 707.32 22.66% Total Revenue 1,682.42 1,911.55 13.62% -Sale & Service 572.62 625.03 9.15% -Sale & Service 1,675.63 1,818.04 8.50% -Other 4.04 82.29 1936.40% -Other 6.80 93.51 1275.88%COGS* 456.52 488.17 6.93% COGS* 1,336.41 1,418.27 6.13%GP* 116.10 136.86 17.88% GP* 339.22 399.77 17.85%EBITDA 48.16 53.00 10.06% EBITDA 177.46 244.70 37.90%NP** 7.88 40.80 417.53% NP** 14.36 105.24 632.72%GP Margin 20.28% 21.90% GP Margin 20.24% 21.99%EBITDA Margin 8.41% 8.48% EBITDA Margin 10.59% 13.46%NP Margin** 1.38% 6.53% NP Margin** 0.86% 5.79% ** Excluded Special Transaction * Excluded depreciation 23
 24. 24. Financial Highlight: CCP-Consolidate Financial Position Unit: Million Baht 2,491 DEC.2011 SEP.2012 2,197 1,914 Current Assets 597.79 830.80 2,040 DEC.2011 Current Liabilities 1,361.21 1,511.75 Total Bank Debt 697.28 635.36 SEP.2012 Current Ratio 0.44 0.55 D/E Ratio-Bank 2.77 1.52 D/E Ratio 7.60 4.89 451 283 DEC.2011 SEP.2012Total Assets Total Assets 2,197.39 2,491.46 Total Debt Total Debt 1,914.48 2,040.23 Total Equity Total Equity 282.91 451.23 Holders of Parent Equity 251.89 417.26 24
 25. 25. Reference Project Central World บ้านนับคลื่น หัวหิ น ในเครื อของ SANSIRIรถไฟฟ้ าสายสาทร-ท่าพระ 25
 26. 26. สรุ ปข้ อมูลใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CCP-W1ชื่อย่ อหลักทรัพย์ CCP-W1ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญวันที่เข้ าซือขายวันแรก ้ 27 ตุลำคม 2554หลักทรัพย์ อ้างอิง CCPราคาใช้ สิทธิ 1.00 บำทอัตราใช้ สทธิ (หลักทรัพย์ :หลักทรั พย์ อ้างอิง) ิ 1:1จานวนหลักทรัพย์ จดทะเบียนกับ SET 154,991,583 หน่วยจานวนหุ้นคงเหลือที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ 155,000,000 หุ้นยอดรวมสะสมจานวนหลักทรัพย์ ท่ ีนามาใช้ สิทธิ - (ยังไม่ถึงเวลำใช้ สิทธิ)วันที่ใช้ สิทธิครั งแรก ้ 28 ธันวาคม 2555วันที่ใช้ สิทธิครังสุดท้ าย ้ 29 กันยำยน 2557วันหมดอายุ 29 กันยำยน 2557 26
 27. 27. แจ้งการใช้สิทธิ Warrant ครังแรก ้ 27
 28. 28. บริษัท ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตชลบุรี จากัด (มหาชน) โรงงานและสานักงานใหญ่ :39/1 หมูที่ 1 ถนนสุขมวิท ตาบลห้ วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ่ ุ โทรศัพท์ : (038) 265-400 โทรสาร : (038) 275-894 www.themegallery.com Website: www.ccp.co.th
 29. 29. 29

×