วิเคราะหเปรียบเทียบความไดเปรียบของอุตสาหกรรมกอสรางไทยกับอาเซียน+ 4       วิชา บร.603 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและก...
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย• การลงทุนภาคกอสรางของไทยเคยมีมูลคาสูงถึงปละ 8 แสนลานบาท• การลงทุนในโครงการภาครัฐและเอกช...
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)• ขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553) - ธุรกิจกอสรางที่จดทะเบี...
ปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางไทยปจจัยภายใน            ปจจัยภายนอก• ขาดหนวยงานเจาภาพ       • ระบบการเงิน...
SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย       จุดแข็ง (Strength)                     จุดออน (Weakn...
SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย     โอกาส (Opportunity)                    ภัยคุกคาม (Threats)1...
การเจรจาการคาบริการระหวางประเทศ• WTO ได จําแนกบริการออกเปน 12 ประเภท โดยประเภทที่ 3 คือ การ กอสรางและการบริการทางวิ...
ลักษณะธุรกิจและบริการ• ภายในประเทศมีผูประกอบการอยูมาก มีรายใหญไมกี่ราย ทําใหเปน ธุรกิจที่ไมสามารถผูกขาดไดโดยงาย•...
ลักษณะธุรกิจและบริการ (ตอ)• ขอมูลวารสาร “Engineering News Record” รายงานวาในป พ.ศ.2550 ผูรับเหมากอสรางรายใหญของโล...
The Top 20 Global Contractors (Based on Total Firm Contracting Revenue)แหลงที่มา : http://enr.construction.com/toplists/G...
Porter’s Diamond
วิเคราะหความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม      กอสรางไทยเมื่อเทียบกับอาเซียน+ 4ผูประกอบการของไทยยังไมมีความพร...
ขอเสนอแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมกอสรางขามชาติ ณ           ขณะนี้• การเขาไปเปนสวนหนึ่งของ Supply chain ในโคร...
แนวทางในอนาคตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกอสรางไทยในการ          แขงขันกับตางประเทศ   อุตสากรรมกอสรางจําเปนตอ...
จบการนําเสนอ
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Construction industry analysis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Construction industry analysis

1,060 views

Published on

present in class xm603 date 02022011

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Construction industry analysis

 1. 1. วิเคราะหเปรียบเทียบความไดเปรียบของอุตสาหกรรมกอสรางไทยกับอาเซียน+ 4 วิชา บร.603 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน Team Member ขวัญตา จันทรสองแสง เลขทะเบียน 5302010110 จารุณัฐ จิรรัตนสถิต เลขทะเบียน 5302010128 กรกช วิเศษสินธุ เลขทะเบียน 5302010169 1
 2. 2. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย• การลงทุนภาคกอสรางของไทยเคยมีมูลคาสูงถึงปละ 8 แสนลานบาท• การลงทุนในโครงการภาครัฐและเอกชนมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน• ชวง 5 ปกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540) อุตสาหรรมกอสรางมี สัดสวนรอยละ 6-6.4 ตอ GDP ของประเทศและลดเหลือ รอยละ 4.8 ใน ป พ.ศ. 2540 และลดลงอยางตอเนื่องจนอยูในระดับประมาณรอยละ 2.72 ของ GDP ในชวงป พ.ศ.2552• การขยายตัวและการหดตัวของภาคกอสรางมีความผันผวนมากเนื่องจาก ขาดทิศทางและเสถียรภาพจากนโยบายของรัฐบาลและความไมแนนอน ทางการเมือง
 3. 3. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)
 4. 4. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)• ขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553) - ธุรกิจกอสรางที่จดทะเบียนในประเทศไทย 74,965 ราย - อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจกอสราง 436 ราย - ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 238 ราย• ขอมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย - กอนวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 มีแรงงานประมาณ 4 ลานคน - ป พ.ศ.2553 ลดลงเหลือประมาณ 2.5 ลานคน - มีวิศวกรที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกรประมาณ 108,000 คน
 5. 5. ปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางไทยปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก• ขาดหนวยงานเจาภาพ • ระบบการเงิน/ภาษี• ระบบราชการไมทันสมัย • มีขอผูกมัดดานการชวยเหลือและ• ขาดการพัฒนาฝมือและแรงงาน เงินกู• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางเปน • เงื่อนไขทางกฏหมายวาดวยการ ระบบและตอเนื่อง ประกอบอาชีพวิศวกรรม • ขาดประสบการณตางประเทศ
 6. 6. SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses)1. มีประสบการณยาวนาน 1. ขาดนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจน และเปนการพัฒนา2. สถาปนิก วิศวกร ชางเทคนิค และชางฝมือแรงงานมี อยางไรทิศทาง ศักยภาพ 2. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐในการแขงขันระดับสากล3. มีผูประกอบการจํานวนมาก 3. ยังคงตองพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศอยางมาก4. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนมาก 4. ขาดความเปนชาตินิยม5. มีความสามารถในการปรับตัวสูง 5. การถายโอนเทคโนโลยียังมีไมมาก/ไมมี R&D 6. ขาดแหลงขอมูลที่ใชอางอิง 7. ขาดความคลองตัวในการทํางานเนื่องจากมีหนวยงานภาครัฐเกียวของ ่ มากและไมมเี อกภาพ 8. ระบบการจายเงินที่ลาชาของทางราชการ 9. ระบบจัดซื้อจัดจางที่ไมสะทอนความเปนจริง 10. ขาดการพัฒนาฝมือแรงงานและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและ ตอเนื่อง 11. ขาดเกณฑมาตรฐานในการวัดการทํางาน 12. คนงานมีคุณภาพชีวตต่ํา ิ 13. การไหลออกจากระบบของแรงงานฝมือ 14. ผลิตผลแรงงานอยูในเกณฑต่ํา 15. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาการใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
 7. 7. SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats)1. โครงการทีมขนาดใหญและใชเทคโนโลยีสูงมี ่ ี 1. การบังคับใหเปดเสรีทางการคาและบริการของ WTO, APEC จํานวนมาก ไทยยังมีสวนแบงนอยมาก และ AFTA2. ประเทศเพื่อนบานกําลังพัฒนาโครงการกอสราง 2. การบังคับใชมาตรฐานทีสูงขึนจากประเทศที่เจริญแลว (เชน ISO ่ ้ สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ 9002, ISO 14000, ISO 18000, UIA)3. โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ 3. การแขงขันกับบริษัทตางชาติที่ตนทุนต่ํากวา เพราะไดรับการ กับอุตสาหกรรมกอสราง สนับสนุนดานเงินทุนจากรัฐบาล4. การเปดการคาเสรีทําใหไทยมีโอกาสมากขึน ้ 4. การแขงขันทีใชเทคโนโลยีสูงกวา ่5. เศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัว 5. มีการไหลเขาของแรงงานตางชาติราคาถูก
 8. 8. การเจรจาการคาบริการระหวางประเทศ• WTO ได จําแนกบริการออกเปน 12 ประเภท โดยประเภทที่ 3 คือ การ กอสรางและการบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง• ในการเจราจาการคาระหวางประเทศ มีประเทศที่ผลักดันการเปดตลาด การคาบริการการกอสรางระหวางประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ไตหวัน สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด นอรเวย สิงคโปร ตุรกีและสหรัฐอเมริกา โดยจัดทําขอเรียกรอง โดยเฉพาะการยกเลิกการจํากัดสัดสวนหุนตางชาติ และขอยกเลิกการ จํากัดประเภท• ไทยมี พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ถือเปนธุรกิจที่ ยังไมพรอมแขงขัน
 9. 9. ลักษณะธุรกิจและบริการ• ภายในประเทศมีผูประกอบการอยูมาก มีรายใหญไมกี่ราย ทําใหเปน ธุรกิจที่ไมสามารถผูกขาดไดโดยงาย• เปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง โดยเนนการแขงขันในเชิงราคาเปนหลัก• เปนการแขงขันราคาดวยกันเองระหวางผูประกอบการภายในประเทศ และบริษัทขามชาติ (Multinational Contractors)• สหรัฐอเมริกา มีความชํานาญดานการปโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี• ญี่ปุนและเกาหลี มีความชํานาญดานการกอสรางโรงงานการผลิต• ยุโรป มีความชํานาญดานการกอสรางอาคาร สาธารณูปโภค• จีน เริ่มมีบทบาทอยางยิ่งในชวง 5 ปที่ผานมา โดนมีรัฐบาลเปน ผูสนับสนุน
 10. 10. ลักษณะธุรกิจและบริการ (ตอ)• ขอมูลวารสาร “Engineering News Record” รายงานวาในป พ.ศ.2550 ผูรับเหมากอสรางรายใหญของโลก 225 อันดับแรก มีรายรับจากนอก ประเทศรวมกันเปนมูลคา 310.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวน รายรับจากนอกประเทศตอรายรับทั้งหมด ดังนี้ ยุโรปรอยละ 31 ตะวันออกกลางรอยละ 20 เอเซียแปซิฟกรอยละ 18 สหรัฐฯรอยละ 12 แอฟริการอยละ 9• ผูรับเหมารายใหญ 3 อันดับแรก ไดแก Hochtief AG จากเยอรมัน Vinci จากฝรั่งเศส และ SKANSKA จากสวีเดน มีรายรับจากนอกประเทศตอ รายรับทั้งหมด เปนสัดสวนรอยละ 89 ,35 และ 75 ตามลําดับ
 11. 11. The Top 20 Global Contractors (Based on Total Firm Contracting Revenue)แหลงที่มา : http://enr.construction.com/toplists/GlobalContractors/101-200.asp
 12. 12. Porter’s Diamond
 13. 13. วิเคราะหความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม กอสรางไทยเมื่อเทียบกับอาเซียน+ 4ผูประกอบการของไทยยังไมมีความพรอมในการออกไปแขงขันโดยตรงกับผูแขงขันในอาเซียน+4 ทั้งนี้เนื่องจาก1.ดานเงินทุน ไดแก แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํากวาแบงคตางชาติ , คาธรรมเนียมในการ จัดทําหลักทรัพยค้ําประกัน2.ดานศักยภาพของผูประกอบการ ไดแก ระบบการบริหารงาน ความเปนมืออาชีพดานภาษา ดานกฏหมาย3.ดานการตลาด ไดแก ขาดขอมูลวิเคราะหการลงทุนที่มีความแมนยําแตสิ่งที่ไทยไดเปรียบคือ1.ชางฝมือที่มีศักยภาพ โดยมีตนทุนคาแรงงานที่ต่ํา
 14. 14. ขอเสนอแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมกอสรางขามชาติ ณ ขณะนี้• การเขาไปเปนสวนหนึ่งของ Supply chain ในโครงการกอสรางตางชาติ เพื่อใหเกิดการเรียนรู การเสริมสรางทักษะ วัฒนธรรม เชน การเขาไปเปน ผูรับเหมาเฉพาะคาแรงงานในการกอสราง• การใชฐานผลิตในไทยและสงออกไปยังตางประเทศ เชน การประกอบโรงงาน สําเร็จรูปแลวขนยายลงเรือสงไปยังประเทศญี่ปุน• การรวมมือกันระหวาง ผูประกอบการ ธนาคาร ผูจาหนายสินคา เพื่อออกไป ํ แขงขันยังตางประเทศ
 15. 15. แนวทางในอนาคตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกอสรางไทยในการ แขงขันกับตางประเทศ อุตสากรรมกอสรางจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและความสัมพันธของธุรกิจเพื่อรองรับ Globalization โดยบทบาทของภาครัฐบาลเปนสิ่งทีจาเปนอยางยิงในการผลักดันอุตสาหกรรมกอสราง ่ํ ่ ใหกาวหนาอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 1. การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และระหวางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยรัฐเปนผูนํา2. การสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมกอสรางเหมือนเชนเดียวกับอุตสาหกรรมสงออกทีสาคัญอื่นๆ ่ ํ โดยรัฐ3. การจูงใจใหสิทธิประโยชนในการสงออกและการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการกอสรางโดย รัฐ4. การยกระดับทักษะแรงงานกอสรางใหเปน Knowledge Worker5. การปรับปรุงมาตรฐานและเทคนิคการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐ6. การยกระดับความเปนมืออาชีพ7. การพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวทันตอตางชาติ8. สรางอาชีพชางไม ชางปูน กรรมกร ฯลฯ ใหเปนอาชีพทีแทจริงถาวร ่9. ใหมีการจัดตังธนาคารรัฐเพื่อสนับสนุนทางการเงินใหกับผูประกอบการกอสรางที่ไปลงทุน ้ ตางประเทศ (Construction bank of Thailand)
 16. 16. จบการนําเสนอ

×