Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LAP_Ivanjica

825 views

Published on

Lokalni akcioni plan 09 Ivanjica

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

LAP_Ivanjica

 1. 1. Локални акциони план за младе 2010 – 2014. године Општина Ивањица, децембар 2009. године
 2. 2. Локални акциони план за младе Структура ЛАП-а <ul><li>1.Увод – уводна реч председника општине, Савет за младе, ЛКЗМ </li></ul><ul><li>2. Визија и мисија </li></ul><ul><li>3. Принципи и вредности </li></ul><ul><li>4. Контекст </li></ul><ul><li>4.1. Подаци о општини Ивањица </li></ul><ul><li>4.2. Анализа кључних актера </li></ul><ul><li>4.3. Анализа расположивих ресурса </li></ul><ul><li>5. Приоритети </li></ul><ul><li>5.1. Општи циљеви </li></ul><ul><li>5.2. Специфични циљеви </li></ul><ul><li>6. Преглед стања положаја младих у општини Ивањица </li></ul><ul><li>7. Стратешки правци и циљеви </li></ul><ul><li>8. Усклађеност ЛАП-а са развојним документима </li></ul><ul><li>9. Механизми за спровођење ЛАП-а </li></ul><ul><li>10. Промоција ЛАП-а </li></ul><ul><li>11. Анекси: </li></ul><ul><li>11.1. План активности за </li></ul><ul><li>2010. годину </li></ul><ul><li>11.2. План активности за </li></ul><ul><li>период 2011 – 2014. </li></ul><ul><li>11.3. Реализоване </li></ul><ul><li>активности ЛКЗМ </li></ul>
 3. 3. Локални акциони план за младе Уводна реч председника општине Ивањица <ul><li>Циљ ЛАП-а : изградња систематског и одговорног приступа </li></ul><ul><li>унапређењу положаја младих; </li></ul><ul><li>Млади – најдрагоценији ресурс заједнице; </li></ul><ul><li>Локална самоуправа - одговорност за подстицај организовања и </li></ul><ul><li>активног анжовања младих у заједници; </li></ul><ul><li>Значај ЛАП-а: </li></ul><ul><li>заснован на аутентичним потребама младих; </li></ul><ul><li>млади укључени у процес израде овог развојног документа; </li></ul><ul><li>млади, у партнерству са локалном самоуправом и цивилним и пословним сектором, одговорни за имплементацију; </li></ul><ul><li>Отвара дугорочне процесе развоја потенцијала које младост носи у себи. </li></ul>
 4. 4. Локални акциони план за младе Визија <ul><li>Визија Стратегија одрживог развоја општине Ивањица: </li></ul><ul><li>„ Ивањица, место поверења, шанси и изазова . “ </li></ul><ul><li>Визија ЛАП-а за младе: </li></ul><ul><li>Млади општине Ивањица имају изграђено поверење у локалну заједницу која им </li></ul><ul><li>пружа оптималне шансе за подизање квалитета живота и нуди бројне и </li></ul><ul><li>ефикасне изазове за непрекидан развој , усавршавање и самопотврђивање . </li></ul><ul><li>2014. године млади препознају општину Ивањица као средиште својих радних и животних активности јер су, у партнерству јавног, пословног и цивилног сектора: </li></ul><ul><li>створени услови за афирмацију радних и професионалних капацитета младих; </li></ul><ul><li>развијене мреже услуга за унапређење њиховог положаја; </li></ul><ul><li>омогућено им равноправно учешће у јавном, политичком и културном животу; </li></ul><ul><li>створени услови за здраве начине живота у безбедном окружењу; </li></ul><ul><li>развијени канали комуникације између локалне управе и младих, којима је на тај начин омогућава да активно учествују у креирању оптималног окружења које је неопходно за пун развој индивидуалних и колективних потенцијала. </li></ul>
 5. 5. Локални акциони план за младе Мисија <ul><li>У циљу унапређења положаја младих и одрживог искорака у будућност, општина Ивањица се обавезује да ће: </li></ul><ul><li>Континуирано јачати локалне институционалне , организационе, људске и финансијске ресурсе ; </li></ul><ul><li>Унапређивати инфраструктурне ресурсе са циљем подстицаја развоја, </li></ul><ul><li>Поштовати принципе транспарентности рада институција и процеса израде и имплементације развојних програма; </li></ul><ul><li>Објективно и благовремено информисати младе о развојним проблемима и програмима ; </li></ul><ul><li>Заснивати програме подршке унапређењу положаја младих на њиховим аутентичним потребама и уз поштовање родне и социјалне равноправности ; </li></ul><ul><li>Пружати перманентну организациону, стручну, финансијску и искуствену подршку неопходну у процесу имплементације ЛАП-а ; </li></ul><ul><li>Обезбеђивати механизме за активно уључивање младих како у процес креирања развојних програма, тако и њихове имплемнатције, мониторинга и евалуације; </li></ul><ul><li>П е рманентно подизати ниво осетљивости заједнице на проблеме младих и подстицати учешће пословног и невладиног сектора на њиховом ублажавању; </li></ul><ul><li>Градити активне и одрживе облике међуопштинске и регионалне сарадње у области одрживог развоја заједнице. </li></ul>
 6. 6. Локални акциони план за младе ПРИНЦИПИ ЛАП-а <ul><li>Поштовање људских права - полну, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. </li></ul><ul><li>Равноправност - Омогућава се да с ви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, доживотно учење. запошљавање у складу са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. </li></ul><ul><li>Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима. </li></ul><ul><li>Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса младима. </li></ul><ul><li>Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима. </li></ul>
 7. 7. Локални акциони план за младе ПРИНЦИПИ ЛАП-а <ul><li>Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу. </li></ul><ul><li>Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи бољег друштва. </li></ul><ul><li>Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима. </li></ul><ul><li>Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у образовању. </li></ul><ul><li>Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања о младима. </li></ul>
 8. 8. Локални акциони план за младе Контекст ЛАП-а <ul><li>Општи подаци о општини: </li></ul><ul><li>географски, </li></ul><ul><li>историјски, </li></ul><ul><li>демокгарфски, </li></ul><ul><li>инфраструктурни, </li></ul><ul><li>економски, </li></ul><ul><li>друштвени. </li></ul>
 9. 9. Локални акциони план за младе Контекст ЛАП-а <ul><li>Анализа кључних актера: </li></ul><ul><li>Савет за младе; </li></ul><ul><li>Канцеларија за младе; </li></ul><ul><li>Локална самоуправа – Општинска управа, јавне установе и предузећа - Центар за социјални рад, Дом клутуре, Туристичка организација; </li></ul><ul><li>Републичке установе - образовне институције, Дом здравља, Библиотека, Национална служба за запошљавање, Полиција, тужилаштво и судство; </li></ul><ul><li>Удружења грађана – Црвени крст, Спортске организације, Друштво за церебралну и дечју парализу, Друштво за помоћ лицима ометеним у развоју, Удружење Рома, Удружење спортских риболоваца Моравица, Удружење ловаца Чемерница... </li></ul>
 10. 10. Локални акциони план за младе Анализа расположивих ресурса <ul><li>Табеларни приказ ресурса локалних актера: </li></ul><ul><li>Број запослених и ангажованих људских ресурса; </li></ul><ul><li>Реализовани едукативни програми; </li></ul><ul><li>Реализовани пројекти – просторни и материјални ресурси – опрема и возни парк. </li></ul>
 11. 11. Локални акциони план за младе Пресек стања положаја младих <ul><li>Објективна процена положаја младих – SWOT анализа; </li></ul><ul><li>Циљне групе ЛАП-а; </li></ul><ul><li>Дефинисани проблеми младих; </li></ul><ul><li>Приказ постојећих и недостајућих услуга у локалној заједници. </li></ul>
 12. 12. Локални акциони план за младе SWOT анализа <ul><li>Унутрашње СНАГЕ: </li></ul><ul><li>Усвојена стратешка документа на локалном нивоу; </li></ul><ul><li>У стратешким документима млади препознати као приоритетна циљна група; </li></ul><ul><li>Основани ЛКЗМ и Савет за младе; </li></ul><ul><li>Постојеће организације грађанског друштва са великим бројем едукованих волонтера; </li></ul><ul><li>Основана канцеларија за ЛЕР; </li></ul><ul><li>Локални медији – три радио и једна ТВ станица; </li></ul><ul><li>Досадашња успешна сарадња са донаторима општинске управе, локалних јавних институција и удружења грађана; </li></ul><ul><li>Постојећи природни, инфраструктурни и институционални ресурси . </li></ul>
 13. 13. Локални акциони план за младе SWOT анализа <ul><li>Унутрашње СЛАБОСТИ: </li></ul><ul><li>Неповољна демографска слика у општини и велики одлив младих и стручних кадрова; </li></ul><ul><li>Недостатак просторних капацитета и недовољна техничка опремљеност локалних институција; </li></ul><ul><li>Недостатак релевантне базе података о младима; </li></ul><ul><li>Недовољна информисаност младих; </li></ul><ul><li>Незаинтересованост младих за активно учешће у локалним развојним програмима; </li></ul><ul><li>Недовољна организованост младих; </li></ul><ul><li>Могућа промена власти на локалном нивоу; </li></ul><ul><li>Недовољна буџетска издвајања намењена унапређењу положаја младих и нередован прилив буџетских средстава; </li></ul><ul><li>Недовољно искоришћени постојећи природни, инфрастуруктурни и институционални ресурси; </li></ul><ul><li>Недовољна транспарентност рада институција и удружења на локалном нивоу; </li></ul><ul><li>Неискоришћене медијске могућности три локалне радио-станице и једне телевизије. </li></ul>
 14. 14. Локални акциони план за младе SWOT анализа <ul><li>Спољашње МОГУЋНОСТИ: </li></ul><ul><li>Национална стратегија за младе и друга национална развојна документа; </li></ul><ul><li>Подршка Министарства омладине и спорта у процесу имплементације Националне стратегије за младе; </li></ul><ul><li>Постојећи донаторски програми који су намењени унапређењу положаја младих и одрживом развоју локалне заједнице; </li></ul><ul><li>Размена искустава и примера добре праксе са локалнима институцијама и цивилним сектором; </li></ul><ul><li>Могућности сарадње на међуопштинском и регионалном нивоу у области унапређења положаја младих; </li></ul><ul><li>Регионални и републички медији. </li></ul>
 15. 15. Локални акциони план за младе SWOT анализа <ul><li>Спољашње ПРЕПРЕКЕ: </li></ul><ul><li>Могућа промена политичке власти на националном нивоу може да угрози имплементацију Националне стратегије за младе; </li></ul><ul><li>Неконкретизована и недовољно координисана улога ресорних министарстава у процесу инплементације СЗМ; </li></ul><ul><li>Неизграђени партнерски односи на републичком нивоу у области унапређења положаја младих; </li></ul><ul><li>Непоштовање принципа транспарентности рада институција на националном нивоу; </li></ul><ul><li>Неизграђени односи међуопштинске сарадње у области одрживог развоја заједнице, па и унапређења положаја младих; </li></ul><ul><li>Економска криза и рестриктиван буџет на националном нивоу могу да угрозе реализацију планираних активности. </li></ul>
 16. 16. Локални акциони план за младе Циљне групе <ul><li>Ученици VII и VIII разреда основних и средњих школа </li></ul><ul><li>Млади студенти </li></ul><ul><li>Млади из руралних подручја ; </li></ul><ul><li>Незапослени млади ; </li></ul><ul><li>Млади из сиромашних породица ; </li></ul><ul><li>Млади под ризиком болести зависности ; </li></ul><ul><li>Млади ОСИ ; </li></ul><ul><li>Млади у сукобу са законом; </li></ul><ul><li>Млади без родитељског старања и из породица са поремећеним односима; </li></ul><ul><li>Млади таленти . </li></ul>
 17. 17. Локални акциони план за младе Проблеми младих <ul><li>Недовољно изграђени локални институционални ресурси неопходни за унапређење положаја младих ; </li></ul><ul><li>Недовољна информисаност младих; </li></ul><ul><li>Није остварена процедурална комуникација у размени информација; </li></ul><ul><li>Не постоји јединствена база података о младима и услугама које су неопходне за унапређење њиховог положаја; </li></ul><ul><li>Тешка економска ситуација која угрожава егзистенцију породице , а самим тим онемогућава перспективу за нормалан и срећан живот младих; </li></ul><ul><li>Мало простора за подстицај запошљавања - неразвијена привреда и недостатак подстицајних програма </li></ul><ul><li>Недовољна организованост локалних институција и недостатак развојних програма намењених унапређењу положаја младих к адрова, што изазива велики одлив у друге градове и веће центре; </li></ul><ul><li>Недовољно развијене услуге у локалној заједници засноване на аутентичним потребама младих у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе и спорта; </li></ul><ul><li>Све присутнија угроженост здравља и безбедности младих; </li></ul><ul><li>Све присутнији облици зависности младих од дроге, алкохола... </li></ul>
 18. 18. Локални акциони план за младе Проблеми младих <ul><li>У руралним срединама је евидентан недостатак садржаја за младе и изузетно је отежана доступност информација и услуга; </li></ul><ul><li>Млади се искључиво ослањају на властите снаге или на породицу; </li></ul><ul><li>Крути и формални облици образовања који остављају мало простора и времена за ослобађање креативности и талената; </li></ul><ul><li>Недовољно развијен цивилни сектор који се бави проблемима младих; </li></ul><ul><li>Млади у локалној заједници нису у довољној мери укључени у процесе дефинисања аутентичних потреба, активности праћења и контроле реализације развојних програма; </li></ul><ul><li>Волонтерски рад је недовољно развијен, вреднован и промовисан; </li></ul><ul><li>Пословни сектор није интересно удружен и подстакнут за преузимање улоге социјално одговорног актера развоја локалне заједнице; </li></ul><ul><li>Информативне, комуникациононе и промотивне могућности локалних и регионалних медија нису глобално сагледане ни стратешки планиране; </li></ul><ul><li>Неизграђени облици међуопштинске и регионалне сарадње у области унапређења положаја младих; </li></ul><ul><li>Неинформисаност и неукљученост младих у процесе одрживог развоја локалне заједнице </li></ul>
 19. 19. Локални акциони план за младе Анализа услуга <ul><li>Анализа постојећих и препознавање недостајућих услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих, са јасно дефинисаним: </li></ul><ul><li>циљним групама; </li></ul><ul><li>расположивим ресурсима; </li></ul><ul><li>одговорним институцијама; </li></ul><ul><li>реализаторима и партнерима. </li></ul>
 20. 20. Локални акциони план за младе Стратешки правци ЛАП-а <ul><li>1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих; </li></ul><ul><li>Развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих; </li></ul><ul><li>3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице. </li></ul>
 21. 21. Локални акциони план за младе 1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих <ul><ul><li>1.1. Успостављање одрживих локалних мултисекторских механизама за имплементацију, мониторинг и евалуацију ЛПА кроз: </li></ul></ul><ul><ul><li>1.1.1. Јачање улоге и континуирано унапређење Савета за младе; </li></ul></ul><ul><ul><li>1.1.2. Унапређење рада Канцеларије за младе; </li></ul></ul><ul><ul><li>1.1.3. Успостваљање одрживих и транспарентних механизама локалне самоуправе за наручивање, праћење и процену услуга намењених младима; </li></ul></ul><ul><ul><li>1.1.4. Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих. </li></ul></ul>
 22. 22. Локални акциони план за младе 1. Изградња локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих <ul><li>1.2. Подстицај учешћа младих у јавно-политичком животу локалне заједнице кроз: </li></ul><ul><li>1.2.1.Обезбеђивање благовременог и континуираног информисања </li></ul><ul><li>младих; </li></ul><ul><li>1.2.2. Укључивање младих у процесе изградње и имплементације </li></ul><ul><li>развојних програма; </li></ul><ul><li>1.2.3. Подстицај развоја волонтеризма. </li></ul>
 23. 23. Локални акциони план за младе 2. Развој услуга у локалној заједници <ul><li>2.1. Смањење ризика од социјалне угрожености, искључености и </li></ul><ul><li>неједнакости младих кроз: </li></ul><ul><li>2.1.1. Унапређење здравља младих; </li></ul><ul><li>2.1.2. Унапређење безбедности младих; </li></ul><ul><li>2.1.3. Смањење дискриминације младих угроженог здравља, </li></ul><ul><li>ОСИ, сиромашних и по основу родне равноправности; </li></ul><ul><li>2.1.4. Подстицај запошљавања младих; </li></ul><ul><li>2.1.5. Подршка младим талентима. </li></ul>
 24. 24. Локални акциони план за младе 2. Развој услуга у локалној заједници <ul><li>2.2. Слободно време младих: </li></ul><ul><li>2.2.1. Подстицај активног учешћа младих у културном животу </li></ul><ul><li>локалне заједнице; </li></ul><ul><li>2.2.2. Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно </li></ul><ul><li>бављење младих спортом. </li></ul>
 25. 25. Локални акциони план за младе 3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице <ul><li>3.1. Изградња свести и понашања младих у духу одрживог развоја </li></ul><ul><li>заједнице </li></ul><ul><li>3.1.1. Информисање младих и промоција одрживог развоја </li></ul><ul><li>заједнице; </li></ul><ul><li>3.1.2. Подстицај активног доприноса младих очувању животне </li></ul><ul><li>средине. </li></ul>
 26. 26. Локални акциони план за младе 3. Подстицај учешћа младих у одрживом развоју заједнице <ul><li>3.2. Подстицај међуопштинске, регионалне и међународне сарадње у </li></ul><ul><li>области одрживог развоја заједнице и унапређења положаја </li></ul><ul><li>младих </li></ul><ul><li>3.2.1. Упознавање младих са потребом и могућностима </li></ul><ul><li>међуопштинске, регионалне и међународне сарадње у области </li></ul><ul><li>одрживог развоја заједнице и унапређења положаја младих; </li></ul><ul><li>3.2.2. Иницирање израде међуопштинске – регионалне Стратегије за </li></ul><ul><li>младе; </li></ul><ul><li>3.2.3. Размена знања и искустава у области унапређења положаја </li></ul><ul><li>младих на међуопштинском – регионалном нивоу. </li></ul>
 27. 27. Локални акциони план за младе Усклађеност са развојним документима <ul><li>Међународни развојни документи : </li></ul><ul><li>Миленијумски циљеви </li></ul><ul><li>Локална агенда 21 </li></ul><ul><li>Европска повеља о родној равноправности </li></ul><ul><li>Национални стратешки документи: </li></ul><ul><li>Стратегија одрживог развоја РС </li></ul><ul><li>Стратегија за смањење сиромаштва РС </li></ul><ul><li>Стратегија развоја социјалне заштите РС </li></ul><ul><li>Национална стратегија за младе РС </li></ul><ul><li>Национална стратегија за равноправност полова РС </li></ul><ul><li>Локални развојни документи: </li></ul><ul><li>Стратегија одрживог развоја општине Ивањица </li></ul><ul><li>Стратегија социјалне заштите општине Ивањица </li></ul>
 28. 28. Локални акциони план за младе Механизми спровођења ЛАП-а <ul><li>Успостављање   механизама за спровођење ЛАП-а за младе треба да обезбеди: </li></ul><ul><li>Примену ЛАП за младе у назначеном периоду ради унапређења положаја младих у свим дефинисаним областима; </li></ul><ul><li>Успостављање мултисекторсте сарадње између кључних актера у примени ЛАП за младе; </li></ul><ul><li>Коришћење организационих, људских и других ресурса у међусекторској повезаности, како би се избегла преклапања и омогућило максимално функционисање свих расположивих ресурса; </li></ul><ul><li>Успостављање механизама наручивања услуга у циљу интегративног приступа решавању проблема младих и задовољењу њихових приоритетних потреба; </li></ul><ul><li>Јачањење партнерства локалних институција, организација грађанског друштва и привредних субјеката у циљу примене политике према младима дефинисане ЛАП за младе; </li></ul><ul><li>Јавност процеса у циљу анимације грађана, повећања поверења између институција и   грађана, као предуслова за подизање квалитета живота младих у заједници. </li></ul>
 29. 29. Локални акциони план за младе Структуре управљања <ul><li>Скупштина општине Ивањица: </li></ul><ul><li>Разматра   и   одлучује о   усвајању ЛАП-а за младе општине Ивањица; </li></ul><ul><li>Доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим плановима; </li></ul><ul><li>Годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАП за младе. </li></ul>
 30. 30. Локални акциони план за младе Структуре управљања <ul><li>Савет за младе: </li></ul><ul><li>Иницира и   учествује   у   изради локалне омладинске политике у области од значаја за младе; </li></ul><ul><li>Учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласности са Националном стратегијом за младе; </li></ul><ul><li>Прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске политике; </li></ul><ul><li>Доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе општине; </li></ul><ul><li>Даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине Ивањица у областима значајним за младе; </li></ul><ul><li>Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини на усвајање; </li></ul><ul><li>Иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима за младе; </li></ul><ul><li>Координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и пружа помоћ у реализацији њихових активности; </li></ul><ul><li>Координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе града. </li></ul>
 31. 31. Локални акциони план за младе Оперативне структуре <ul><li>Канцеларија за младе </li></ul><ul><li>Учествује у   изради локалне   омладинске политике у   области   образовања, спорта, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, </li></ul><ul><li>Учествује у изради посебних локалних акционих планова   и програма у складу са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање, </li></ul><ul><li>Даје мишљење о питањима од значаја за младе, иницира припрему пројеката на конкурсима   на националном нивоу и   учествује у њиховој изради у циљу унапређења положаја младих, </li></ul><ul><li>Учествује у комплетном пројектном процесу по конкурсима које расписује општина, </li></ul><ul><li>Подстиче сарадњу града и омладинских организација и удружења, као и сарадњу са другим градовима и општинама у планирању и реализацији програма за младе, </li></ul><ul><li>Учествује у раду стручних комисија и других тела за питања младих, </li></ul><ul><li>Врши и друге послове по налогу шефа Одсека. </li></ul>
 32. 32. Локални акциони план за младе Оперативне структуре <ul><li>Општинска управа општине Ивањица са надлежним одељењима и службама; </li></ul><ul><li>Локалне и републичке јавне установе и предузећа, удружења грађана... </li></ul><ul><li>Мрежа оперативне структуре   отворена је за све   институције, организације и   појединце   у   циљу подстицања плуралитета   пружалаца   услуга и увећавања броја актера који делују на пољу реализације политике за младе. </li></ul>
 33. 33. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација <ul><li>Циљ мониторинга   и   евалуације је: </li></ul><ul><li>Систематично и редовно прикупљање података; </li></ul><ul><li>Праћење   процеса имплементације стратешких циљева и задатака; </li></ul><ul><li>Процена успешности реализације овог стратешког документа. </li></ul><ul><li>Сврха мониторинга   и   евалуације је: </li></ul><ul><li>Побољшање ефикасности и успешности ЛАП за млада; </li></ul><ul><li>Предлагање измена на основу извештаја о реализованим активностима. </li></ul>
 34. 34. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација <ul><li>Предмет мониторинга  и  евалуације </li></ul><ul><li>Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање реализације стратешког и оперативних циљева и приоритета кроз: </li></ul><ul><li>Праћење процеса имплементације; </li></ul><ul><li>Праћење резултата спроведених активности; </li></ul><ul><li>Процену утицаја активности на квалитет живота корисника услуга. </li></ul>
 35. 35. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација <ul><li>Временски оквир </li></ul><ul><li>Мониторинг се спроводи   у континуитету за цео период имплеметнације Локалног акционог плана за младе. </li></ul><ul><li>Евалуација   ће се спроводити једном годишње и пратиће имплеметнацију   акционих планова. </li></ul><ul><li>Евалуација ЛАП-а ће бити саставни део годишњег извештаја о спровођењу Стратегије који се подноси    Скупштини општине. </li></ul><ul><li>Коначну евалуацију Локалног акционог плана за младе општине Ивањица поднеће Савет за младе на крају 2014.године. </li></ul>
 36. 36. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација <ul><li>Носиоци процеса:   </li></ul><ul><li>Мониторинг   ће реализаовати регионална и локална канцеларија   за младе   уз сручну помоћ   Канцеларије   за ЛЕР; </li></ul><ul><li>Евалуацију ће реализовати Савет за младе, уз стручну помоћ Регионалне и локалне канцеларије за младе и Канцеларије за ЛЕР развој у складу са дефинисаним индикаторима успешности. </li></ul><ul><li>Методе и   технике   процеса: </li></ul><ul><li>Евидентирање корисника и услуга; </li></ul><ul><li>Анкете међу корисницима и пружаоцима услуга; </li></ul><ul><li>И нтервјуи; </li></ul><ul><li>С кале процене; </li></ul><ul><li>А нализа документације; </li></ul><ul><li>Ф окус групе; </li></ul><ul><li>Редовни извештаји о реализацији активности; </li></ul><ul><li>А удио и видео записи . </li></ul>
 37. 37. Локални акциони план за младе Мониторинг и евалуација <ul><li>Индикатор и напретка и успешности: </li></ul><ul><li>Одређени су прецизно за сваку приоритетну циљну групу и на нивоу сваког оперативног циља. </li></ul><ul><li>Врсте - квалитативни и квантитативни индикатори.   </li></ul><ul><li>Проверљивост – средствима верификације. </li></ul>
 38. 38. Локални акциони план за младе Промоција ЛАП-а <ul><li>Циљ јавне расправе: </li></ul><ul><li>Подстицај дијалога и допринос проширењу обима консултативног процеса у заједници; </li></ul><ul><li>Усклађеност приоритета, циљева и активности ЛАП-а са стварним потребама младих у локалној заједници; </li></ul><ul><li>Оптимална искоришћеност постојећих ресурса. </li></ul><ul><li>Механизми промоције: </li></ul><ul><li>ЛАП за младе ће бити постављен на званични сајт општине Ивањица </li></ul><ul><li>www.ivanjica .org ; а и на сајт IOM-a </li></ul><ul><li>Нацрт ЛАП ће бити достављен ресорним институцијама, организацијама грађанског друштва и локалним одборима политичких странака, саветима месних заједница... </li></ul><ul><li>Емисија на локалним радио и ТВ станицама ; </li></ul><ul><li>Дискусиона група на Facebook; </li></ul>
 39. 39. Локални акциони план за младе Општине Ивањица <ul><li>Хвала на пажњи! </li></ul><ul><li>ЛКЗМ и Радна група за израду ЛАП-а </li></ul>

×