Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Истраживање потреба младих за информацијама, Обреновц, мај 2011.Информација је предуслов за учествовањеПоследњих година, у...
Подциљеви истраживања били су:  • да се истражи да ли постоји потреба младих за обједињеним извором информација у виду Ин...
Шта омладински инфо центар нуди?Омладински инфо центар нуди информације које траже млади људи. Он нуди пријатну и опуштену...
Ко су млади?У терминологији и пракси УН у употреби су следећи појмови:  • Деца су особе испод 18 година старости.  • А...
1.4 Методологија истраживањаТеренско анкетирање, комбиновано групно и индивидуално интервјуисање испитаника.Резултати истр...
9. погодности за студенте         83%   91%     48%     55%      69%(стипендије, кредити, смешта...
5. Да ли сматраш да су информације намењене младима довољно доступне?ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а    ...
Да нема довољно информација из области које су битне за младе процењује 66% младих испитаника, ачак 78 % сматра да информа...
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu

747 views

Published on

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu

 1. 1. Истраживање потреба младих за информацијама, Обреновц, мај 2011.Информација је предуслов за учествовањеПоследњих година, у потрази за развојем кохерентне и свеобухватне политике за младе, многе европскеземље дале су велики значај повећавању учешћа младих људи и њихових организација у формулисањуполитике за младе и организовању и вођењу програма и услуга намењених младим људима.И у овој области је широко познато да нема ефективног учешћа младих када они нису информисани омогућностима које су им доступне, на локалном, регионалном, националном, европском и светском нивоу.Неко ко је млада особа не може користити одређену услугу или учествовати у некој активности, ако незна да она постоји. Укратко, млада особа не може да користи своја права и одговорности каограђанин/ка∗или корисник, као родитељ или возач, као запослена или незапослена особа ако нијеадекватно информисана.Зашто ово истраживање?Колико су млади данас информисани о стварима које су њима битне? Да ли заиста нема никакве понудеза младе или они једноставно не знају како да дођу до ње? Које су то информације које они желе дадобију?Шта је то Инфо центар за младе – и да ли то младима уопште треба? Због чега код нас то не постоји?Ова, и сличне информације, добијене су на основу истраживања које је покренуто 2011. године од странеКанцеларије за младе Управе ГО Обреновац.Као и већина младих људи, трагали смо често и тешко долазили до информација које су нам билепотребне. Лако смо увидели да и други млади људи из нашег окружења имају исти проблем, али нисмознали како да дођемо до решења. Бавећи се омладинским радом, имали смо прилике да се упознамо саусловима за младе у другим европским земљама, и увидимо како друге земље препознају значајинформисаности младих зарад олакшавања и подстицања њиховог активног учествовања у друштву.Ангажовали смо се око идеје да се упознамо са конкретним инфо центрима у неким европским земљама,са намером да покушамо ту идеју да покренемо и у нашој земљи. Са том намером, посетили смо Инфоцентар у Осијеку и Омладински инфо центар у Вуковару.Остварили смо сарадњу и са Европском Агенцијом за информисање и саветовање младих (ERYICA -European Youth Information and Counselling Agency www.eryica.org ).Ерика је независна европска организација, сачињена од националних координационих тела заомладинске инфо центре. Њен циљ је интензивирање европске сарадње у области информација и другихуслуга за младе.Да покретање идеје отварања Инфо центра у Обреновцу не би било засновано искључиво на нашимпретпоставкама да је то потреба младих људи у нашем граду, покренули смо истраживање којим супрепознате/дефинисане реалне потребе младих.Полазећи од резултата истраживања које је спровела ОНО организација у Новом Саду, које је заснованона искуствима Инфо центара у Француској, и њиховог рада извршено је анкетирање 248 младих особа.Анкетни лист садржи питања на која су добијени одговори испитаних пружили непосредну и реалну сликуо мишљењу младих људи о доступности информација које су им потребне, њиховој заинтересованости задобијањем тих информација, називима организација код којих се информишу, као и њиховим ставовима оотварању информативог центра за младе у Обреновцу.Посебан простор у анкети је остављен за предлоге испитаника за изглед Инфо центра и практичнепредлоге.Циљ истраживања је био испитивање нивоа информисаности младих и њихових потреба заинформисањем.∗У даљем тексту, ради лакше читљивости, за све термине који се односе на особе оба пола биће употребљени облици у мушкомроду али важе и облици за женски род.
 2. 2. Подциљеви истраживања били су: • да се истражи да ли постоји потреба младих за обједињеним извором информација у виду Инфо центра за младе • да се истражи да ли је довољна доступност информација за младе • да се истражи ко су тренутни извори информација које се тичу младих • да се истраже предлози у вези са изгледом, услугама и активностима Инфо центра и предлог о побољшању информисаности младих у Новом Саду уопште • да се истражи за којом врстом информација постоји најинтензивнија потреба младихШта су инфо центри?Инфо центри за младе су центри у којима се нуди велики избор информација из различитихобласти живота и рада. Информације и савети су доступни бесплатно свим младим људима без разлике.Основни циљ Омладинског инфо центра јесте да одговори на питања и потребе младих људи који у његасвакодневно долазе. То је центар отворен за младе људе који су у потрази за различитим „општим“информацијама а које су им потребне за лакше доношење одлука и сналажење у животу.У суштини, Омладински инфо центар користи приступ који је усмерен ка кориснику. То значи даИнформативни центар за младе усваја као своју почетну тачку питања и потребе младих људи –корисника центра. Ово покрива велики распон питања и проблема, тако да је Центар организован тако даили директно одговара на велики број тема (отуд термин „општи“ као супротност „специјализованим“сервисима за информисање у виду професионалне оријентације, здравља итд.) или упућује корисника надруги сервис који је компетентан за жељену област.У својим контактима са сваким корисником појединачно, примарна брига Центра или Сервиса јесте даодговори на питање које је корисник поставио, без обзира на интересе околине. Центар тежи да ово учинина начин који ће омогућити кориснику да има максимум избора, и који ће поштовати његову аутономију ианонимност.Генерално, „опште“ информације за младе, саветовалишта и сервиси имају следеће карактеристике којесу засноване на Европској повељи о информацијама за младе (European Youth Information Charter) или нанационалном сету стандарда или повељи где оне постоје. • они су специфично креирани да одговоре на потребе младих • отворени су за све младе људе, и нема потребе за заказивањем • пружају информације о широком распону тема, у разним облицима, припремљене за • младе људе уопште и за групе са тзв. специјалним потребама (где се убрајају млади са менталним и физичким инвалидитетом, талентовани и надарени млади, млади ризичног понашања и сл.) • информације су практичне, многостране, тачне, и редовно обнављане • функционишу на начин који персонализује пријем сваког корисника, поштује поверење, • пружа максимум избора и промовише његову аутономију • када је потребно, упућују корисника на компетентан сервис“Информације за младе“ и рад са њима је широко распрострањен део омладинског рада у многимевропским земљама. Године 1990, Савет Европе је усвојио препоруку Р-(90)-7 која препоручује да њенеземље чланице придају већу пажњу “информацијама и саветима које треба пружити младим људима”.Почетком 2001 године, регистровано је више од 7.000 омладинских информативних центара и тачака ивише од 12.000 особа које су радиле као радници на информацијама за младе у 36 европских земаља.Ово је јасан показатељ раста комплексности нашег друштва и потребе пружања информација које бипомогле младим људима да се снађу у животу и да остваре своје аспирације. Чињеница да ове сервисе(обично постоје у структурама намењеним младим људима) води особље које је специјално обучено заовај рад такође указују на то да постоји људска димензија овог рада која не може бити замењенаинтернетом или полицама са књигама, атрактивним флајерима, ни фолдерима препуним кориснедокументације.
 3. 3. Шта омладински инфо центар нуди?Омладински инфо центар нуди информације које траже млади људи. Он нуди пријатну и опуштенуатмосферу. Такође, Омладински инфо центар нуди саветовање и информисање путем е-маила ителефона.Најранији примери „општих” информативних центара за младе су створени у касним шездесетим да биодговорили на потребе јавности, као једини сервис у коме постоје одговори на многа питања да би сеизбегло, као што се често дешавало, да млада особа „шета“ од једног сервиса до другог, и да не успевада пронађе оно што тражи. Када информативни центар за младе није у стању да адекватно одговори напитање, може користити контакте организација са којима је умрежен, и омогућити да неко други ко јекомпетентан у одређеном пољу пружи одговор. “Општи” информативни центри за младе су специфичнаформа интервенције, која, усарадњи са бројним професионалним принципима, сматра да је информисање младих људи средствокоје води ка одређеном циљу, ставља нагласак на повећање њихових опција, учешћа, одговорности иаутономије. Те услуге чине један од многих извора информација доступних младим људима, као што суформалне и неформалне мреже, средства јавног информисања, државне службе и специјализованисервиси за информисање, о темама као што су здравље и сексуалност, социјална помоћ, могућности којепружа Европа итд.Ко је омладински инфо радник ?Омладински инфо радник је особа која је образована и има искуства у раду са младима, а која је прошлапосебан тренинг за ту врсту посла. Такође, пожељно је да је омладински инфо радник млада особа ипријемчива младима који посећују Центар. То је битно због тога што желимо да се корисници нашихуслуга осећају опуштено, схваћено и прихваћено без предрасуда, како би са задовољством долазили итај простор осећали као свој.Визуелни идентитет омладинског инфо центраОмладински инфо центар је простор у којем се налазе полице са фасциклама организованим тако дабуду лако доступне, прегледне, јасно нумерисане по областима и омогућују младима да се међу њималако сналазе.На уласку у сам центар налази се пријемни деск за којим седи млада особа која помаже и упућујекорисника на одељење на којем се налазе њему потребне информације или директно прослеђујеинформацију потребну кориснику. У тој просторији налазе се и столови за којима млади могу да радеистражујући документацију, али исто тако и неформалнији део у којем могу да се опусте и да се друже садругим младима који посећују инфо центар.Омладински инфо центар најчешће нуди информације у областима:1. образовање и професионална оријентација (одабир школе, факултета, професије...)2. тражење запослења3. погодности за студенте (стипендије, кредити, смештај...)4. студије и семинари у иностранству5. погодности за младе (попусти, картице, бесплатне услуге...)6. могућности за путовања, волонтирање и боравак у иностранству7. активизам (друштвено деловање, стваралаштво, иницијативе...)8. неформално образовање9. права младих људи10. помоћ групама са специјалним потребама (млади са менталним и физичким инвалидитетом)11. културна дешавања12. спортска дешавања13. психолошко саветовање14. контрацепција, полне болести...15. психоактивне супстанце16. административне процедуре (вађење личне карте, пасоша...)17. локални објекти и сервиси за младе људе
 4. 4. Ко су млади?У терминологији и пракси УН у употреби су следећи појмови: • Деца су особе испод 18 година старости. • Адолесценти су особе у старосном добу од 10 до 19 година (ту су укључене рана, средња и касна адолесценција). • Млади људи представљају узрасну групу од 10 до 24 године старости. • Омладина су млади људи у старосном добу од 15 до 24 године живота.Преузето из: Храбра нова генерација. Млади у Савезној Републици Југославији, чињенице и препоруке.Уницеф. Београд.У Републици Србији око миллион и по становника су млади људи, или око 20 % укупног броја становника.Млади представљају изузетно значајну категорију становништва и будуће носиоце промена. Зато јенеопходно посветити адекватну пажњу њиховим потребама, ставовима и жељама. Млада особа је појамкоји се може веома различито дефинисати. У овом раду се под младом особом (циљна групаистраживања) подразумева особа од 15 до 29 година.По актуелној Националној стратегији за младе Републике Србије, млади су особе узраста од петнаест дотридесет година старости.Наведена група младих је изражена је и у Акционог плана политике за младе ГО Обреновац, а групација укојој се млади рачунају до узрасне границе од 15. до 29. године, више је изузетак него правило у осталимземљама Европе (у Енглеској 11-19 година, а у Италији је 14-25 година).При овој подели морамо узети у обзир све околности кроз које су млади пролазили деведесетих година, исхватити због чега је код нас граница другачије постављена.О истраживању1.1 Циљ истраживањаЦиљ истраживања је био испитивање нивоа информисаности младих и потреба за информисањем.1.2 Прикупљање податакаПрикупљање података је извршено током маја 2011. године у Обреновцу.1.3 Опис узорка и узорак по категоријама
 5. 5. 1.4 Методологија истраживањаТеренско анкетирање, комбиновано групно и индивидуално интервјуисање испитаника.Резултати истраживања1. Колико су ти доступне информације из наведених области? (У табели је наведен проценат испитаникакоји је одговорио потврдно) недовољно делимично довољно1. студије и семинари у иностранству 69 % 29% 2%2. могућности за путовања, волонтирање и боравак у 71% 25% 4%иностранству3. помоћ групама са специјалним потребама (са менталним 76% 20% 4%и физичким инвалидитетом)4. тражење запослења 65% 27% 8%5. погодности за студенте (стипендије, кредити, смештај...) 62% 30% 8%6. погодности за младе (попусти, картице, бесплатне 69% 25% 6%услуге...)7. активизам (друштвено деловање, стваралаштво, 47% 47% 6%иницијативе...)8. права младих људи 75% 15% 10%9. неформално образовање 45% 46% 9%10. психолошко саветовање 67% 25% 8%11. административне процедуре (вађење личне карте, 42% 39% 19%пасоша...)12. професионална оријентација – одабир школе, 52% 37% 11%факултета, професије13. психоактивне супстанце 44% 33% 23%14. контрацепција, полне болести... 24% 40% 36%15. културна дешавања 23% 52% 25%16. спортска дешавања за младе 20% 40% 40%2. Да ли си заинтересован/а за добијање информација из следећих области: ученик студент запослен незапослен УКУПНО1. могућности за путовања, 91% 89% 92% 93% 91%волонтирање и боравак уиностранству2. погодности за младе (попусти, 95% 91% 88% 91% 91%картице, бесплатне услуге...)3. културна дешавања 80% 83% 91% 82% 84%4. права младих људи 81% 87% 77% 89% 83%5. тражење запослења 68% 92% 74% 99% 83%6. студије и семинари у иностранству 71% 85% 68% 87% 78%7. професионална оријентација – 93% 92% 66% 59% 77%одабир школе, факултета, професије8.контрацепција, полне болести... 84% 88% 75% 75% 80%
 6. 6. 9. погодности за студенте 83% 91% 48% 55% 69%(стипендије, кредити, смештај...)10. неформално образовање 74% 87% 84% 82% 82%11. активизам (друштвено деловање, 76% 83% 77% 76% 78%стваралаштво, иницијативе...)12. спортска дешавања 73% 76% 78% 78% 76%13. помоћ групама са специјалним 64% 69% 70% 66% 67%потребама14. административне процедуре 71% 82% 79% 90% 80%(вађење личне карте, пасоша...)15. психолошко саветовање 78% 82% 64% 71% 73%16. психоактивне супстанце 66% 72% 54% 64% 64%3. Из којих извора најчешће добијаш информације о областима које те интересују?Ученици/це (проценат у односу на укупан број испитаних ученика)ИЗВОР %интернет 73 %пријатељи и родитељи 66%медији – радио, ТВ, новине 62%остало: стручни људи, организације, плакати,школа, трибине, психологСтуденти/киње (проценат у односу на укупан број испитанихстудената)ИЗВОР %интернет 78%медији – радио, ТВ, новине 65%пријатељи и родитељи 61%остало: књиге, семинари, НВО, трибине, колеге…Запослени/е и незапослени/е ( проценат у односу на укупан број испитаних запослених/незапосленихособа)ИЗВОР %пријатељи и родитељи 55%интернет 47%медији – радио, ТВ, новине 44%остало: на послу, стручна литература, %организације, свакодневне активности ...4. Да ли сматраш да си довољно информисан у областима које су битне за младе?ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а УКУПНОда 29% 37% 44% 28% 34%не 71% 63% 56% 72% 66%
 7. 7. 5. Да ли сматраш да су информације намењене младима довољно доступне?ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а УКУПНОда 28% 24% 19% 16% 22%не 72% 76% 81% 85% 78%6. По твом мишљењу, да ли је Обреновцупотребно место/служба на којој би млади људи могли да добијусве информације које су им потребне? ученик/ца студент/киња запослен/а незапослен/а УКУПНОда 91% 89% 94% 93% 92%не 9% 11% 6% 7% 8%ПРЕДЛОЗИ у вези са изгледом, услугама и активностима Омладинског инфо центра (или сличног места)и предлози о побољшању информисаности младих у Обреновцу уопште. • већи простор у центру • бесплатне услуге • доступно свима • организовати различите радионице • изглед није битан, битне су информације које су нам потребне • практиичне ствари • да може да дође свако да се информише о свему, све информације на једном месту • добар приступ младима • информације шта после школовања • изглед није важана, важно је да постоји и да буде квалитетно • да неке услуге можемо анонимно корисстити • приступ интернету, телефону • да се простор може користити као читаоница • позитивни, љубазни и обучени запослениЗакључакКао закључак истраживања можемо истаћи да је очигледна потреба младих за већом доступношћуинформација из области које су релевантне за њих. Чак 92 % младих испитаника сматра да је Обреновцупотребно место/служба на којој би млади људи могли да добију све информације које су им потребне.Све ставке истраживања потврђују овај закључак и подстичу на активније бављење информисањеммладих као значајним пољем омладинског рада.На питање о доступности информација млади су у највећем броју случајева изјавили да сматрају да суим информације недовољно доступне, и то пре свега у областима:студије и семинари у иностранству; могућности за путовања, волонтирање и боравак у иностранству;помоћ групама са специјалним потребама (са менталним и физичким инвалидитетом); психолошкосаветовање, права младих; тражење запослења и погодности за студенте (стипендије, кредити,смештај...). У овим областима је преко 60% младих закључило да информације нису довољно доступне.За сваку од наведених 16 области је мање од 10% младих изјавило да има довољно информација.На питање да ли си заинтересован/а за добијање информација из следећих области, за сваку од областипотврдно је одговорило између 50% и 100% младих из свих група укључених у истраживање (ученик,студент, запослен, незапослен). Као најчешће изворе информација млади наводе интернет, медије ипријатеље и родитеље. Организације за младе, па чак и школе, се само код 1% младих појављују каоизвор информација.
 8. 8. Да нема довољно информација из области које су битне за младе процењује 66% младих испитаника, ачак 78 % сматра да информације намењене младима нису довољно доступне.Међу предлозима младих како би место на којима би им биле пружане информације изгледало,преовлађују описи као што су љубазно, пријатно, приступачно и опуштено. Млади су сами навели иостале карактеристике функционалног инфо центра као што су бесплатне услуге, доступностинформација, стучност и покривеност свих области.Сматрамо да резултати истраживања не само што показују потребу за отварањем Омладинскогинформативног центра у Обреновцу, већ и говоре о томе колико је важно младе укључити и сваки аспектовог процеса.

×