SlideShare a Scribd company logo

Dečija nedelja 2013

M
milkak
1 of 17
Download to read offline
Dečija nedelja 2013 – Odgovorno
roditeljstvo
Dečija nedelja 2013 – Odgovorno
roditeljstvo
Ljubav deci pre svega.
Prva nedelja u oktobru u čitavom svetu i kod nas posvećena je deci.
Trajni ciljevi Dečije nedelje:
- usmeriti pažnju najšire javosti prema potrebama i mestu dece u
društvenoj zajednici
- organizovati posebno i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke
aktivnosti dece i za decu
- pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj dece
- podržavati volonterski, društveni i stručni rad odraslih s decom
- potsticati aktivnu participaciju dece u aktivnostima lokalne zajednice
Program aktivnosti za vreme trajanja dečije nedelje od 7. do 13. oktobra
2013. godine
Ove godine Dečija nedelja posebnu pažnju posvećuje doprinosu stvaranja
pozitivne klime za raĎanje i pružanje podrške razvoju modela odgovornog
roditeljstva, u skladu sa relevantnim meĎunarodnim i nacionalnim
dokumentima i pozitivnim propisima. Stoga Program aktivnosti
obeležavanja Dečije nedelje u 2013. godini odvijaće se pod motom:
Slušajte mama i tata,
želim sestru il’ brata!
Duga tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas, a na
inicijativu organizacije Prijatelji dece Srbije, sada već višedecenijskog
aktera ove manifestacije, 1987. godine je definisana Zakonom o društvenoj
brizi o deci. Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa
ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca
prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo
pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i
ostvarenje potencijala.
Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne
politike u realizaciji aktivnosti Dečije nedelje, kao i učešće drugih vladinih
institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem lokalnih
organizacija Prijatelja dece, škola i jedinica lokalne samouprave širom
Republike Srbije, Dečija nedelja u proteklim godinama kontinuirano i
vidljivo ukazuje na važna pitanja, i ističe potrebu razvoja integrisanog i
savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Na
taj način, podstiče se stvaranje uslova za još bolji položaj dece u društvu, i
pruža se podrška u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i
obrazovnom smislu, ka ostvarenju tog cilju.
Zajednička odgovornost svih aktera ovogodišnjeg programa aktivnosti
Dečije nedelje je doprinos kreiranju pozitivne populacione klime, kao i
podizanje reproduktivne svesti koja podrazumeva prihvatanje lične uloge i
odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema
zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione
posledice.
Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom
nivou širom Republike Srbije, uz punu participaciju dece i mladih.
Opšti ciljevi dečije nedelje su:
-skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,
-ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije
imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
- ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava
dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje
prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja
dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.
Programske aktivnosti i tema Dečije nedelje oslanjaju se na relevantna
meĎunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise koji prepoznaju
važne zadatke u procesu pridruživanja EU. Osnovni koncept programa
Dečije nedelje je koncept prava deteta, čije uvoĎenje u normativni sistem
Republike Srbije datira početkom ovoga veka, a potvrĎen je novim
Ustavom iz 2006. godine.
Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 20.
novembra 1989. godine, a koja je stupila na snagu 1990. godine, polazna
je osnova u pristupu osmišljavanja i realizacije Dečije nedelje.
MeĎunarodna zajednica je 2002. godine donela je dokument Svet po meri
dece, usvojen na Specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih
nacija o deci. Ovaj dokument, pozivajući se na Konvenciju UN o pravima
deteta, daje jasne smernice za oblikovanje sveta u kome će prava svakog
deteta biti priznata, zaštićena i ostvarena.
Republika Srbija je 2000. godine usvojila Milenijumsku deklaraciju, koja
sadrži milenijumske razvojne ciljeve, kao i Nacionalni plan akcije za decu
(NPA) koji predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike države
prema deci do 2015. godine. Njegov glavni cilj je da se svoj deci obezbedi
ravnopravnost, dostupnost, kvalitet i efikasnost javnih službi za decu, u
svim važnim oblastima. Ove dokumente je pratilo donošenje planova akcije
za decu u jedinicama lokalne samouprave (LPA).
Vlada Republike Srbije je 2005. godine usvojila i Opšti protokol za zaštitu
dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Porodičnim zakonom, iste godine, u
nacionalno zakonodavstvo ugraĎeni su glavni principi Konvencije o pravima
deteta (pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes deteta,
pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju).
Od posebnog značaja su dokumenta koja se odnose na integraciju dece sa
smetnjama u razvoju, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja,
sa posebnim akcentom na decu iz marginalizovanih grupa, i daju opšte
okvire za pojedinačne mere u cilju stvaranja naprednog inkluzivnog
društva.
U 2012. godini osnovan je Odbor za prava deteta kao novo radno telo
Narodne Skupštine Republike Srbije, a Republika Srbija je započela proces
izrade drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o
pravima deteta konstituisanjem radne grupe, koji bi trebalo da se okonča
tokom 2013. godine. U 2012. godini usvojena je i Strategija
obrazovanja do 2020. godine, a njeni glavni ciljevi su dostupnost,
efikasnost i relevantnost obrazovanja.
Od izuzetnog je značaja da se ostvarivanje strateških planova i planova
akcije posmatra kao instrument razvoja, i da se pristupi efektivnoj
koordinaciji i upravljanju aktivnosti u okviru poslova vezanih za prava
deteta u celini, na državnom nivou.
Dečija nedelja ove godine, a u skladu sa Strategijom podsticanja raĎanja
kao krovnog dokumenta za rešavanje problema niskog nataliteta,
posvećuje punu pažnju stvaranju podsticajne klime za raĎanje, uz pružanje
posebne podrške modelu odgovornog roditeljstva.
Republika Srbija se još sredinom prošlog veka suočila sa problemom
raĎanja dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije
stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih
promena u starosnoj strukturi stanovništva. Prema podacima Republičkog
zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji je u 2011. godini živoroĎeno 65.598
beba, tj. registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od deset
živoroĎenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa
najnižim vrednostima opšte stope nataliteta, tako da je prosečna starost
stanovnika Srbije čak 42,2 godine.
Dečija nedelja je prilika da se javno govori o ovom problemu, da se
analizira postojeće stanje, i da se podrže sva nastojanja i akteri u
uspostavljanju podsticajnijeg društveno-ekonomskog okvira za podizanje
nataliteta, ali i razvoja lične svesti o ovom problemu. To je prilika da se na
lokalnom i republičkom nivou podstaknu i konkretne aktivnosti sa ovim
ciljem.
Program:
1. Otvaranje dečije nedelje
Javna i medijska promocija Dečije nedelje
Najava Programa aktivnosti u vreme Dečije nedelje, prezentacija vizuelnog
identiteta.
Početak medijske kampanje. Upoznavanje javnosti sa najvažnijim telima i
zvaničnim dokumenatima koji doprinose napretku savremenog i
integrisanog nacionalnog sistema brige o deci, ostvarivanju prava deteta i
većem uključivanju dece i mladih u akcije koje se odnose na njih. Posebno
će se staviti akcenat na to da je centralna tema ovogodišnje Dečije nedelje
stvaranje podsticajne klime za raĎanje, i razvoj modela odgovornog
roditeljstva. U tom cilju, i u cilju afirmacije primera dobre prakse u pružanju
podrške deci i njihovom razvoju, kao i podršci odgovornom raĎanju, na
skupu će biti dodeljeno priznanje za dobročinstvo deci ,Maslačak, koje će
ove godine pripasti Mili Alijoski, babici iz Beograda, koja preko 50 godina
priprema trudnice da lakše donesu bebu na svet, te je do sada na taj način
pomogla raĎanje više od 100.000 beba. Nakon javne i medijske promocije
predviĎeno je da učesnici otvaranja Dečije nedelje, sa stručnjacima,
predstavnicima organizacija civilnog društva i medija, učestvuju u javnoj
debati na temu „Podrška raĎanju – izmeĎu mogućnosti i prepreka”.
1.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i
Prijatelji dece Srbije.
1.1.3. Oblik rada: Javna i medijska promocija, debata na temu uloge
medija u stvaranju pozitivne klime za raĎanje.
1.1.4. Učesnici: predstavnici Vlade Republike Srbije, Odbora Narodne
Skupštine za prava deteta, Zaštitnika prava graĎana-zamenika za prava
deteta, UNICEF-a, Prijatelja dece Srbije, organizacija civilnog društva koje
podržavaju i promovišu odgovorno roditeljstvo i porodične vrednosti,
udruženja nastavnika i vaspitača, medija i novinarskih udruženja, kao i
drugih institucija, organizacija, udruženja i pojedinci koji se angažuju na
stvaranju pozitivne klime za raĎanje, i promovišu model odgovornog
roditeljstva.
1.1.5. Dan i mesto: Ponedeljak, 7. oktobar, Dom omladine.
Aktivnosti na lokalnom nivou: Razni vidovi javne i medijske promocije
Dečije nedelje, Konvencije UN o pravima deteta i drugih pozitivnih
meĎunarodnih i domaćih propisa, kao i aktuelne teme – programi,
konferencije za štampu, okrugli stolovi, debate, specijalne emisije u
lokalnim medijima…
2. Sednica učeničkih parlamenata
Skup predstavnika učeničkih parlamenata iz dvadeset gradova Srbije
2.2.1. Namera: Stanje reproduktivnog zdravlja stanovništva od presudnog
je značaja za ostvarivanje roditeljstva, te je dodatna edukacija i
informisanost srednjoškolaca u ovoj oblasti neophodna, posebno imajući u
vidu sve ranije stupanje u seksualne odnose, kao i značajan broj abortusa i
polno prenosivih bolesti meĎu adolescentima. Kroz debatu „Pogled sa naše
strane – očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih u funkciji zdrave
porodice”, 50 srednjoškolaca iz 20 mesta u Srbiji, sa ostalim učesnicima,
aktivno i multidisciplinarno će se baviti podizanjem svesti mladih o
reproduktivnom zdravlju, identifikacijom rizičnih faktora reproduktivnog
zdravlja, kao i neophodnim oblicima vršnjačke i sistemske podrške, u
funkciji održavanja reproduktivnog zdravlja mladih (u porodici, školi,
medijima, društvu u celini…). Skup će biti organizovan kao pravo
skupštinsko zasedanje, sa radnim predsedništvom, utvrĎenim dnevnim
redom po pravilima skupštinske procedure, sa izlaganjima ograničenim na
pet minuta i zvaničnim zaključcima koji će biti usvojeni i prosleĎeni
javnosti. Glavna tema rasprave podržaće ideju vodilju cele Dečije nedelje.
2.2.2. Organizator: Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike,
Prijatelji dece Srbije i Ďački parlamenti.
2.2.3. Učesnici: Predstavnici Ďačkih parlamenata, školskih saveta roditelja,
nastavničkih udruženja, udruženja graĎana, medija, stručnjaci iz oblasti
reproduktivnog zdravlja…
2.2.4. Oblik rada: Interaktivna sednica.
2.2.5. Dan i mesto: Utorak, 8. oktobar, Narodna skupština Republike Srbije.
Aktivnosti na lokalnom nivou: Tribine – susreti Ďaka parlamentaraca sa
stručnjacima iz oblasti reproduktivnog zdravlja, i upoznavanje lokalne
zajednice sa merama i aktivnostima koje se mogu preduzeti za očuvanje
reproduktivnog zdravlja mladih. Specijalne emisije i prilozi na lokalnim
medijima.
3. Dan otvorenih vrata
Poseta porodica sa više dece predstavnicima Vlade
3.1.1. Namera: Ovaj prijem tradicionalno ima za cilj neposredan susret
dece i prijatelja dece, a ove godine i njihovih porodica, sa predstavnicima
Vlade Republike Srbije, koji svojim radom doprinose stvaranju pozitivne
klime za raĎanje, i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu. Deca i njihovi
roditelji će biti u prilici da iznesu mišljenja i predloge, postave pitanja i
saopšte svoja očekivanja. Susret ima za cilj podsticanje neposrednog
kontakta kao temelja participacije svih aktera u ostvarivanju inicijativa i
akcija za decu i sa decom, kao i njihovih porodica. U delegaciji koja će
posetiti predstavnike Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
biće porodice sa više dece, uključujući hraniteljske i usvojiteljske porodice.
Kao ambasadori roditeljstva, biće pozvani poznati, eminentni stvaraoci koji
rade sa decom i za decu, a koji su i sami roditelji više dece. Deci na
prijemu, predstavnici Ministarstva uručiće prigodne poklone.
3.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike,
Prijatelji dece Srbije.
3.1.3. Oblik rada: Prijem porodica sa više dece u Ministarstvu rada,
zapošljavanja i socijalne politike.
3.1.4. Učesnici: Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne
politike, Zaštitnik prava graĎana-zamenik za prava deteta, stvaraoci za
decu, deca i mladi različitog uzrasta u pratnji svojih porodica.
3.1.5. Dan i mesto: Sreda, 9. oktobar, Ministarstvo rada, zapošljavanja i
socijalne politike Vlade Republike Srbije.
Aktivnosti na lokalnom nivou: Posete porodica sa više dece gradonačelniku
i/ili lokalnim službama za brigu o deci; prijem, predstavljanje, razgovor,
razmena iskustava.

More Related Content

Similar to Dečija nedelja 2013

Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"
Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"
Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"Connecting
 
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...Goran Mitrovic
 
IOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceLjiljana Rehner
 
Mladi u riziku goran radisavljević
Mladi u riziku  goran radisavljevićMladi u riziku  goran radisavljević
Mladi u riziku goran radisavljevićPinHealth
 
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)gordana comic
 
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar
 
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_webStanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_webUNICEF Srbija
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukTOC - Timočki omladinski centar
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaAS Centar
 
Studija o sreći - skraćena verzija
Studija o sreći - skraćena verzijaStudija o sreći - skraćena verzija
Studija o sreći - skraćena verzijaUNICEF Srbija
 

Similar to Dečija nedelja 2013 (20)

Publikacija
PublikacijaPublikacija
Publikacija
 
Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"
Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"
Radionica - Rodno senzitivni pristup u projektu "Obrazovanje za prava deteta"
 
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...
Deca i porodice izlozene socijalnom riziku u transgranicnom regionu Srbija - ...
 
IOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
 
Mladi u riziku goran radisavljević
Mladi u riziku  goran radisavljevićMladi u riziku  goran radisavljević
Mladi u riziku goran radisavljević
 
UNICEF.ppt
UNICEF.pptUNICEF.ppt
UNICEF.ppt
 
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u SrbijiPrimena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
 
LAP_Ivanjica
LAP_IvanjicaLAP_Ivanjica
LAP_Ivanjica
 
Prirucnikzaradsadecom
PrirucnikzaradsadecomPrirucnikzaradsadecom
Prirucnikzaradsadecom
 
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
 
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
 
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_webStanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
 
Prezentacija TOC
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week Srbija
 
Studija o sreći - skraćena verzija
Studija o sreći - skraćena verzijaStudija o sreći - skraćena verzija
Studija o sreći - skraćena verzija
 
Akcioni plan za mlade Gradske opstine Obrenovac
Akcioni plan za mlade Gradske opstine ObrenovacAkcioni plan za mlade Gradske opstine Obrenovac
Akcioni plan za mlade Gradske opstine Obrenovac
 
CMOK Omladinski aktivizam
CMOK Omladinski aktivizamCMOK Omladinski aktivizam
CMOK Omladinski aktivizam
 
Bilten 1
Bilten 1Bilten 1
Bilten 1
 

Dečija nedelja 2013

 • 1. Dečija nedelja 2013 – Odgovorno roditeljstvo Dečija nedelja 2013 – Odgovorno roditeljstvo Ljubav deci pre svega. Prva nedelja u oktobru u čitavom svetu i kod nas posvećena je deci. Trajni ciljevi Dečije nedelje: - usmeriti pažnju najšire javosti prema potrebama i mestu dece u društvenoj zajednici - organizovati posebno i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti dece i za decu - pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj dece - podržavati volonterski, društveni i stručni rad odraslih s decom - potsticati aktivnu participaciju dece u aktivnostima lokalne zajednice Program aktivnosti za vreme trajanja dečije nedelje od 7. do 13. oktobra 2013. godine Ove godine Dečija nedelja posebnu pažnju posvećuje doprinosu stvaranja pozitivne klime za raĎanje i pružanje podrške razvoju modela odgovornog roditeljstva, u skladu sa relevantnim meĎunarodnim i nacionalnim dokumentima i pozitivnim propisima. Stoga Program aktivnosti obeležavanja Dečije nedelje u 2013. godini odvijaće se pod motom: Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata! Duga tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas, a na inicijativu organizacije Prijatelji dece Srbije, sada već višedecenijskog aktera ove manifestacije, 1987. godine je definisana Zakonom o društvenoj brizi o deci. Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca
 • 2. prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u realizaciji aktivnosti Dečije nedelje, kao i učešće drugih vladinih institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem lokalnih organizacija Prijatelja dece, škola i jedinica lokalne samouprave širom Republike Srbije, Dečija nedelja u proteklim godinama kontinuirano i vidljivo ukazuje na važna pitanja, i ističe potrebu razvoja integrisanog i savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Na taj način, podstiče se stvaranje uslova za još bolji položaj dece u društvu, i pruža se podrška u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i obrazovnom smislu, ka ostvarenju tog cilju. Zajednička odgovornost svih aktera ovogodišnjeg programa aktivnosti Dečije nedelje je doprinos kreiranju pozitivne populacione klime, kao i podizanje reproduktivne svesti koja podrazumeva prihvatanje lične uloge i odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione posledice. Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz punu participaciju dece i mladih. Opšti ciljevi dečije nedelje su: -skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece, -ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece, -prezentacija postignutih rezultata, - ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece, -podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta, -promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču, -pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava. Programske aktivnosti i tema Dečije nedelje oslanjaju se na relevantna meĎunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise koji prepoznaju važne zadatke u procesu pridruživanja EU. Osnovni koncept programa Dečije nedelje je koncept prava deteta, čije uvoĎenje u normativni sistem Republike Srbije datira početkom ovoga veka, a potvrĎen je novim
 • 3. Ustavom iz 2006. godine. Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 20. novembra 1989. godine, a koja je stupila na snagu 1990. godine, polazna je osnova u pristupu osmišljavanja i realizacije Dečije nedelje. MeĎunarodna zajednica je 2002. godine donela je dokument Svet po meri dece, usvojen na Specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o deci. Ovaj dokument, pozivajući se na Konvenciju UN o pravima deteta, daje jasne smernice za oblikovanje sveta u kome će prava svakog deteta biti priznata, zaštićena i ostvarena. Republika Srbija je 2000. godine usvojila Milenijumsku deklaraciju, koja sadrži milenijumske razvojne ciljeve, kao i Nacionalni plan akcije za decu (NPA) koji predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike države prema deci do 2015. godine. Njegov glavni cilj je da se svoj deci obezbedi ravnopravnost, dostupnost, kvalitet i efikasnost javnih službi za decu, u svim važnim oblastima. Ove dokumente je pratilo donošenje planova akcije za decu u jedinicama lokalne samouprave (LPA). Vlada Republike Srbije je 2005. godine usvojila i Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Porodičnim zakonom, iste godine, u nacionalno zakonodavstvo ugraĎeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta (pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju). Od posebnog značaja su dokumenta koja se odnose na integraciju dece sa smetnjama u razvoju, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, sa posebnim akcentom na decu iz marginalizovanih grupa, i daju opšte okvire za pojedinačne mere u cilju stvaranja naprednog inkluzivnog društva. U 2012. godini osnovan je Odbor za prava deteta kao novo radno telo Narodne Skupštine Republike Srbije, a Republika Srbija je započela proces izrade drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta konstituisanjem radne grupe, koji bi trebalo da se okonča tokom 2013. godine. U 2012. godini usvojena je i Strategija obrazovanja do 2020. godine, a njeni glavni ciljevi su dostupnost, efikasnost i relevantnost obrazovanja. Od izuzetnog je značaja da se ostvarivanje strateških planova i planova akcije posmatra kao instrument razvoja, i da se pristupi efektivnoj koordinaciji i upravljanju aktivnosti u okviru poslova vezanih za prava deteta u celini, na državnom nivou.
 • 4. Dečija nedelja ove godine, a u skladu sa Strategijom podsticanja raĎanja kao krovnog dokumenta za rešavanje problema niskog nataliteta, posvećuje punu pažnju stvaranju podsticajne klime za raĎanje, uz pružanje posebne podrške modelu odgovornog roditeljstva. Republika Srbija se još sredinom prošlog veka suočila sa problemom raĎanja dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih promena u starosnoj strukturi stanovništva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji je u 2011. godini živoroĎeno 65.598 beba, tj. registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od deset živoroĎenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najnižim vrednostima opšte stope nataliteta, tako da je prosečna starost stanovnika Srbije čak 42,2 godine. Dečija nedelja je prilika da se javno govori o ovom problemu, da se analizira postojeće stanje, i da se podrže sva nastojanja i akteri u uspostavljanju podsticajnijeg društveno-ekonomskog okvira za podizanje nataliteta, ali i razvoja lične svesti o ovom problemu. To je prilika da se na lokalnom i republičkom nivou podstaknu i konkretne aktivnosti sa ovim ciljem. Program: 1. Otvaranje dečije nedelje Javna i medijska promocija Dečije nedelje Najava Programa aktivnosti u vreme Dečije nedelje, prezentacija vizuelnog identiteta. Početak medijske kampanje. Upoznavanje javnosti sa najvažnijim telima i zvaničnim dokumenatima koji doprinose napretku savremenog i integrisanog nacionalnog sistema brige o deci, ostvarivanju prava deteta i većem uključivanju dece i mladih u akcije koje se odnose na njih. Posebno će se staviti akcenat na to da je centralna tema ovogodišnje Dečije nedelje stvaranje podsticajne klime za raĎanje, i razvoj modela odgovornog roditeljstva. U tom cilju, i u cilju afirmacije primera dobre prakse u pružanju podrške deci i njihovom razvoju, kao i podršci odgovornom raĎanju, na skupu će biti dodeljeno priznanje za dobročinstvo deci ,Maslačak, koje će ove godine pripasti Mili Alijoski, babici iz Beograda, koja preko 50 godina priprema trudnice da lakše donesu bebu na svet, te je do sada na taj način pomogla raĎanje više od 100.000 beba. Nakon javne i medijske promocije predviĎeno je da učesnici otvaranja Dečije nedelje, sa stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva i medija, učestvuju u javnoj
 • 5. debati na temu „Podrška raĎanju – izmeĎu mogućnosti i prepreka”. 1.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije. 1.1.3. Oblik rada: Javna i medijska promocija, debata na temu uloge medija u stvaranju pozitivne klime za raĎanje. 1.1.4. Učesnici: predstavnici Vlade Republike Srbije, Odbora Narodne Skupštine za prava deteta, Zaštitnika prava graĎana-zamenika za prava deteta, UNICEF-a, Prijatelja dece Srbije, organizacija civilnog društva koje podržavaju i promovišu odgovorno roditeljstvo i porodične vrednosti, udruženja nastavnika i vaspitača, medija i novinarskih udruženja, kao i drugih institucija, organizacija, udruženja i pojedinci koji se angažuju na stvaranju pozitivne klime za raĎanje, i promovišu model odgovornog roditeljstva. 1.1.5. Dan i mesto: Ponedeljak, 7. oktobar, Dom omladine. Aktivnosti na lokalnom nivou: Razni vidovi javne i medijske promocije Dečije nedelje, Konvencije UN o pravima deteta i drugih pozitivnih meĎunarodnih i domaćih propisa, kao i aktuelne teme – programi, konferencije za štampu, okrugli stolovi, debate, specijalne emisije u lokalnim medijima… 2. Sednica učeničkih parlamenata Skup predstavnika učeničkih parlamenata iz dvadeset gradova Srbije 2.2.1. Namera: Stanje reproduktivnog zdravlja stanovništva od presudnog je značaja za ostvarivanje roditeljstva, te je dodatna edukacija i informisanost srednjoškolaca u ovoj oblasti neophodna, posebno imajući u vidu sve ranije stupanje u seksualne odnose, kao i značajan broj abortusa i polno prenosivih bolesti meĎu adolescentima. Kroz debatu „Pogled sa naše strane – očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih u funkciji zdrave porodice”, 50 srednjoškolaca iz 20 mesta u Srbiji, sa ostalim učesnicima, aktivno i multidisciplinarno će se baviti podizanjem svesti mladih o reproduktivnom zdravlju, identifikacijom rizičnih faktora reproduktivnog zdravlja, kao i neophodnim oblicima vršnjačke i sistemske podrške, u funkciji održavanja reproduktivnog zdravlja mladih (u porodici, školi, medijima, društvu u celini…). Skup će biti organizovan kao pravo skupštinsko zasedanje, sa radnim predsedništvom, utvrĎenim dnevnim redom po pravilima skupštinske procedure, sa izlaganjima ograničenim na pet minuta i zvaničnim zaključcima koji će biti usvojeni i prosleĎeni javnosti. Glavna tema rasprave podržaće ideju vodilju cele Dečije nedelje. 2.2.2. Organizator: Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike,
 • 6. Prijatelji dece Srbije i Ďački parlamenti. 2.2.3. Učesnici: Predstavnici Ďačkih parlamenata, školskih saveta roditelja, nastavničkih udruženja, udruženja graĎana, medija, stručnjaci iz oblasti reproduktivnog zdravlja… 2.2.4. Oblik rada: Interaktivna sednica. 2.2.5. Dan i mesto: Utorak, 8. oktobar, Narodna skupština Republike Srbije. Aktivnosti na lokalnom nivou: Tribine – susreti Ďaka parlamentaraca sa stručnjacima iz oblasti reproduktivnog zdravlja, i upoznavanje lokalne zajednice sa merama i aktivnostima koje se mogu preduzeti za očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih. Specijalne emisije i prilozi na lokalnim medijima. 3. Dan otvorenih vrata Poseta porodica sa više dece predstavnicima Vlade 3.1.1. Namera: Ovaj prijem tradicionalno ima za cilj neposredan susret dece i prijatelja dece, a ove godine i njihovih porodica, sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, koji svojim radom doprinose stvaranju pozitivne klime za raĎanje, i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu. Deca i njihovi roditelji će biti u prilici da iznesu mišljenja i predloge, postave pitanja i saopšte svoja očekivanja. Susret ima za cilj podsticanje neposrednog kontakta kao temelja participacije svih aktera u ostvarivanju inicijativa i akcija za decu i sa decom, kao i njihovih porodica. U delegaciji koja će posetiti predstavnike Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike biće porodice sa više dece, uključujući hraniteljske i usvojiteljske porodice. Kao ambasadori roditeljstva, biće pozvani poznati, eminentni stvaraoci koji rade sa decom i za decu, a koji su i sami roditelji više dece. Deci na prijemu, predstavnici Ministarstva uručiće prigodne poklone. 3.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije. 3.1.3. Oblik rada: Prijem porodica sa više dece u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. 3.1.4. Učesnici: Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zaštitnik prava graĎana-zamenik za prava deteta, stvaraoci za decu, deca i mladi različitog uzrasta u pratnji svojih porodica. 3.1.5. Dan i mesto: Sreda, 9. oktobar, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije. Aktivnosti na lokalnom nivou: Posete porodica sa više dece gradonačelniku i/ili lokalnim službama za brigu o deci; prijem, predstavljanje, razgovor, razmena iskustava.
 • 7. 4. Dodela godišnjih nagrada NEVEN i DOBRA IGRAČKA Književna nagrada ,,Neven” 4.1.1. Namera: Podsticanje umetničkog stvaralaštva za decu, afirmisanje autora i najuspešnijih ostvarenja za decu u protekloj godini, dodela nagrada za beletristiku, ilustraciju i knjigu iz oblasti popularne nauke. Poseban cilj: obezbeĎivanje knjiga prispelih na konkurs za porodice sa više dece, u vidu poklona i podrške. 4.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije. 4.1.3. Oblici rada: Žiriranje profesionalnog žirija i dodela nagrada, rad na medijskoj promociji. 4.1.4. Učesnici: Dečija čitalačka publika, nastavnici, vaspitači, predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, stvaraoci za decu, stručnjaci – promoteri kvalitetne dečije literature. 4.1.5. Dan i mesto: Četvrtak, 10. oktobar, Beograd, Skupština grada. Aktivnosti na lokalnom nivou: Dečije akcije razmene knjiga na trgovima ili ulicama, javni nastupi dece recitatora i dečjih dramskih grupa čija ostvarenja počivaju na tekstovima savremene literature za decu kod nas i u svetu, lokalne akcije poklanjanja i razmenjivanja knjiga. · Priznanje za kvalitet ,,Dobra igračka” 4.2.1. Namera: Promovisanje domaće kvalitetne igračke, podsticanje proizvoĎača i uvoznika da ih obezbede na tržištu; informisanje javnosti o kriterijumima kvaliteta igračke (vaspitno-obrazovni, zdravstveni, estetski, tehničko-tehnološki). Poseban cilj: dostavljanje igračaka prispelih na konkurs porodicama sa više dece, u vidu poklona i podrške. 4.2.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije. 4.2.3. Oblici rada: Izbor i žiriranje profesionalnog žirija, dodela priznanja. 4.2.4. Učesnici: ProizvoĎači i uvoznici igračaka, psiholozi, pedagozi, vaspitači, tehnolozi, defektolozi, deca. 4.2.5. Dan i mesto: Četvrtak, 10. oktobar, Beograd, Skupština grada. Aktivnosti na lokalnom nivou: Revije igračaka koje su pravila deca i odrasli za svoje potrebe, revije tradicionalnih igračaka i igara, otvorene kreativne radionice za izradu igračaka od prirodnih materijala, lokalne akcije poklanjanja igračaka porodicama sa više dece. 5. Festival dečijeg stvaralaštva na Kalemegdanu Prezentacija dečjeg stvaralaštva, kreativne radionice, izložba na otvorenom
 • 8. 5.1.1. Namera: Promocija prava deteta na stvaralaštvo, kulturu i igru, skretanje pažnje na dečije potrebe za slobodnim vremenom i mogućnostima da iskažu svoje fizičke i mentalne sposobnosti, znanja i veštine. Poseban cilj: Zajedničko druženje u cilju predstavljanje stvaralačkih aktivnosti kao razvojnog podsticaja. 5.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije i Prijatelji dece Beograda. 5.1.3. Oblici rada: Scenski prikaz dečijeg stvaralaštva u festivalskoj atmosferi, umetničke radionice i radionice dečjih igara, punkt tradicionalnih igara. Otvorena izložba likovnih radova osnovaca iz beogradskih škola, na temu ovogodišnjeg motoa Dečije nedelje: „Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata”. 5.1.4. Učesnici: Predškolci iz vrtića, osnovnoškolci, njihove porodice, porodice sa decom, nastavnici, poznati umetnici i javne ličnosti. 5.1.5. Dan i mesto: Petak, 11. oktobar, Kalemegdan, park i plato ispred Paviljona ,,Cvijeta Zuzorić”. Aktivnosti na lokalnom nivou: Organizovani dečiji festivali u jedinicama lokalne samouprave, zajedničko druženje dece i mladih različitih uzrasta. Lokalne izložbe učenika osnovnih škola na temu ovogodišnjeg motoa Dečije nedelje. U toku Dečije nedelje biće aktivna internet izložba na istu temu, otvorena za svu decu iz Srbije, koja će i nakon Dečije nedelje ostati kao jedan od trajnih rezultata realizovanih aktivnosti. 6. Mostovi meĎu generacijama Druženje dece i starih kroz razmenu stvaralačkih aktivnosti i podršku porodice 6.1.1.Namera: U cilju razvijanja solidarnosti prema starima i poštovanja njihovog životnog iskustva, a kao podrška novim generacijama roditelja, deca i mladi će u toku Dečije nedelje imati organizovane susrete sa starima u neposrednom okruženju. 6.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije u partnerstvu sa organizacijama i udruženjima koja se bave pravima starih, i ustanovama za njihov smeštaj. 6.1.3. Oblici rada: Zajednički program hora i pesnika iz Gerontološkog centra Bežanijska kosa, i darovite i nagraĎivane dece svih uzrasta (predškolaca, školske dece, mladih), kroz muzičke, dramske i literarne tačke, u skladu sa ovogodišnjom temom i motom Dečije nedelje. Na interaktivno druženje kroz program i zajednički ručak biće pozvana deca, unuci, praunici korisnika usluga Gerontološkog centra, i roditelji dece
 • 9. učesnika. 6.1.4. Učesnici: Stari na smeštaju u Gerontološkom centru Bežanijska kosa, deca i mladi predškolskog i školskog uzrasta, vaspitači, nastavnici, roditelji, javne ličnosti. 6.1.5. Dan i mesto: Subota, 12. oktobar, Gerontološki centar Bežanijska kosa. Aktivnosti na lokalnom nivou: Organizovani susreti dece i mladih, uz podršku porodica, sa starima u lokalnoj zajednici; odgovarajuće aktivnost u vrtićima, školama i opštinama. 7. Sajam udruženja i akcija DECA – DECI · Predstavljanje aktivnosti i akcija 7.1.1. Namera: Predstavljanje aktivnosti i akcija udruženja koja promovišu porodične vrednosti, doprinose pozitivnoj klimi za raĎanje, i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu, a posebno udruženja koje se putem kreativnih i umetničkih aktivnosti u različitim oblastima bave decom i mladima. Razmena iskustava dobre prakse. 7.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije i udruženja koja se bave porodicom, decom i mladima. 7.1.3. Oblici rada: Prethodna najava akcije „Deca – deci” u vrtićima i školama (akcija podrazumeva sakupljanje školskog pribora, knjiga, igračaka koje će po završetku Dečije nedelje biti uručene porodicama sa više dece), promotivni štandovi udruženja sa izloženim radovima, otvorene radionice, kratki scenski performansi. 7.1.4. Učesnici: Lokalne organizacije Prijatelja dece, udruženja koja se bave porodicom, decom i mladima, deca, roditelji, škole, vrtići, sponzori… 7.1.5. Dan i mesto: Nedelja, 13.oktobar, Trg Republike, Beograd. Aktivnosti na lokalnom nivou: Lokalni sajmovi udruženja, predstavljanje lokalnih aktivnosti i akcija lokalnih udruženja koja podstiču i promovišu porodične vrednosti, pozitivnu klimu za raĎanje i aktivna su na pružanju podrške odgovornom roditeljstvu; udruženja koja se kroz kreativne i umetničke aktivnosti, bave decom i mladima, deca, roditelji… Dečija nedelja 2013 – Odgovorno roditeljstvo decija-nedeljaDečija nedelja 2013 – Odgovorno roditeljstvo Ljubav deci pre svega. Prva nedelja u oktobru u čitavom svetu i kod nas posvedena je deci.
 • 10. Trajni ciljevi Dečije nedelje: - usmeriti pažnju najšire javosti prema potrebama i mestu dece u društvenoj zajednici - organizovati posebno i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti dece i za decu - pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj dece - podržavati volonterski, društveni i stručni rad odraslih s decom - potsticati aktivnu participaciju dece u aktivnostima lokalne zajednice Program aktivnosti za vreme trajanja dečije nedelje od 7. do 13. oktobra 2013. godine Ove godine Dečija nedelja posebnu pažnju posveduje doprinosu stvaranja pozitivne klime za rađanje i pružanje podrške razvoju modela odgovornog roditeljstva, u skladu sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i pozitivnim propisima. Stoga Program aktivnosti obeležavanja Dečije nedelje u 2013. godini odvijade se pod motom: Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata! Duga tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas, a na inicijativu organizacije Prijatelji dece Srbije, sada ved višedecenijskog aktera ove manifestacije, 1987. godine je definisana Zakonom o društvenoj brizi o deci. Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u realizaciji aktivnosti Dečije nedelje, kao i učešde drugih vladinih institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem lokalnih organizacija Prijatelja dece, škola i jedinica lokalne samouprave širom Republike Srbije, Dečija nedelja u proteklim godinama kontinuirano i vidljivo ukazuje na važna pitanja, i ističe potrebu razvoja integrisanog i savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Na taj način, podstiče se stvaranje uslova za još bolji položaj dece u društvu, i pruža se podrška u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i obrazovnom smislu, ka ostvarenju tog cilju. Zajednička odgovornost svih aktera ovogodišnjeg programa aktivnosti Dečije nedelje je doprinos kreiranju pozitivne populacione klime, kao i podizanje reproduktivne svesti koja podrazumeva prihvatanje lične uloge i odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione posledice. Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz punu participaciju dece i mladih. Opšti ciljevi dečije nedelje su:
 • 11. -skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece, -ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece, -prezentacija postignutih rezultata, - ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece, -podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta, -promocija aktivnog učešda same dece u donošenju odluka koje ih se tiču, -pokretanje inicijativa i novih akcija koje de doprinositi poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji i ostvarivanju njihovih prava. Programske aktivnosti i tema Dečije nedelje oslanjaju se na relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise koji prepoznaju važne zadatke u procesu pridruživanja EU. Osnovni koncept programa Dečije nedelje je koncept prava deteta, čije uvođenje u normativni sistem Republike Srbije datira početkom ovoga veka, a potvrđen je novim Ustavom iz 2006. godine. Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 20. novembra 1989. godine, a koja je stupila na snagu 1990. godine, polazna je osnova u pristupu osmišljavanja i realizacije Dečije nedelje. Međunarodna zajednica je 2002. godine donela je dokument Svet po meri dece, usvojen na Specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o deci. Ovaj dokument, pozivajudi se na Konvenciju UN o pravima deteta, daje jasne smernice za oblikovanje sveta u kome de prava svakog deteta biti priznata, zaštidena i ostvarena. Republika Srbija je 2000. godine usvojila Milenijumsku deklaraciju, koja sadrži milenijumske razvojne ciljeve, kao i Nacionalni plan akcije za decu (NPA) koji predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike države prema deci do 2015. godine. Njegov glavni cilj je da se svoj deci obezbedi ravnopravnost, dostupnost, kvalitet i efikasnost javnih službi za decu, u svim važnim oblastima. Ove dokumente je pratilo donošenje planova akcije za decu u jedinicama lokalne samouprave (LPA). Vlada Republike Srbije je 2005. godine usvojila i Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Porodičnim zakonom, iste godine, u nacionalno zakonodavstvo ugrađeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta (pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju). Od posebnog značaja su dokumenta koja se odnose na integraciju dece sa smetnjama u razvoju, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, sa posebnim akcentom na decu iz marginalizovanih grupa, i daju opšte okvire za pojedinačne mere u cilju stvaranja naprednog inkluzivnog društva. U 2012. godini osnovan je Odbor za prava deteta kao novo radno telo Narodne Skupštine Republike Srbije, a Republika Srbija je započela proces izrade drugog i tredeg periodičnog izveštaja o primeni
 • 12. Konvencije o pravima deteta konstituisanjem radne grupe, koji bi trebalo da se okonča tokom 2013. godine. U 2012. godini usvojena je i Strategija obrazovanja do 2020. godine, a njeni glavni ciljevi su dostupnost, efikasnost i relevantnost obrazovanja. Od izuzetnog je značaja da se ostvarivanje strateških planova i planova akcije posmatra kao instrument razvoja, i da se pristupi efektivnoj koordinaciji i upravljanju aktivnosti u okviru poslova vezanih za prava deteta u celini, na državnom nivou. Dečija nedelja ove godine, a u skladu sa Strategijom podsticanja rađanja kao krovnog dokumenta za rešavanje problema niskog nataliteta, posveduje punu pažnju stvaranju podsticajne klime za rađanje, uz pružanje posebne podrške modelu odgovornog roditeljstva. Republika Srbija se još sredinom prošlog veka suočila sa problemom rađanja dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih promena u starosnoj strukturi stanovništva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji je u 2011. godini živorođeno 65.598 beba, tj. registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od deset živorođenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najnižim vrednostima opšte stope nataliteta, tako da je prosečna starost stanovnika Srbije čak 42,2 godine. Dečija nedelja je prilika da se javno govori o ovom problemu, da se analizira postojede stanje, i da se podrže sva nastojanja i akteri u uspostavljanju podsticajnijeg društveno-ekonomskog okvira za podizanje nataliteta, ali i razvoja lične svesti o ovom problemu. To je prilika da se na lokalnom i republičkom nivou podstaknu i konkretne aktivnosti sa ovim ciljem. Program: 1. Otvaranje dečije nedelje Javna i medijska promocija Dečije nedelje Najava Programa aktivnosti u vreme Dečije nedelje, prezentacija vizuelnog identiteta. Početak medijske kampanje. Upoznavanje javnosti sa najvažnijim telima i zvaničnim dokumenatima koji doprinose napretku savremenog i integrisanog nacionalnog sistema brige o deci, ostvarivanju prava deteta i vedem uključivanju dece i mladih u akcije koje se odnose na njih. Posebno de se staviti akcenat na to da je centralna tema ovogodišnje Dečije nedelje stvaranje podsticajne klime za rađanje, i razvoj modela odgovornog roditeljstva. U tom cilju, i u cilju afirmacije primera dobre prakse u pružanju podrške deci i njihovom razvoju, kao i podršci odgovornom rađanju, na skupu de biti dodeljeno priznanje za dobročinstvo deci ,Maslačak, koje de ove godine pripasti Mili Alijoski, babici iz Beograda, koja preko 50 godina priprema trudnice da lakše donesu bebu na svet, te je do sada na taj način pomogla rađanje više od 100.000 beba. Nakon javne i medijske promocije predviđeno je da učesnici otvaranja Dečije nedelje, sa stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva i medija, učestvuju u javnoj debati na temu „Podrška rađanju – između mogudnosti i prepreka”. 1.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije.
 • 13. 1.1.3. Oblik rada: Javna i medijska promocija, debata na temu uloge medija u stvaranju pozitivne klime za rađanje. 1.1.4. Učesnici: predstavnici Vlade Republike Srbije, Odbora Narodne Skupštine za prava deteta, Zaštitnika prava građana-zamenika za prava deteta, UNICEF-a, Prijatelja dece Srbije, organizacija civilnog društva koje podržavaju i promovišu odgovorno roditeljstvo i porodične vrednosti, udruženja nastavnika i vaspitača, medija i novinarskih udruženja, kao i drugih institucija, organizacija, udruženja i pojedinci koji se angažuju na stvaranju pozitivne klime za rađanje, i promovišu model odgovornog roditeljstva. 1.1.5. Dan i mesto: Ponedeljak, 7. oktobar, Dom omladine. Aktivnosti na lokalnom nivou: Razni vidovi javne i medijske promocije Dečije nedelje, Konvencije UN o pravima deteta i drugih pozitivnih međunarodnih i domadih propisa, kao i aktuelne teme – programi, konferencije za štampu, okrugli stolovi, debate, specijalne emisije u lokalnim medijima… 2. Sednica učeničkih parlamenata Skup predstavnika učeničkih parlamenata iz dvadeset gradova Srbije 2.2.1. Namera: Stanje reproduktivnog zdravlja stanovništva od presudnog je značaja za ostvarivanje roditeljstva, te je dodatna edukacija i informisanost srednjoškolaca u ovoj oblasti neophodna, posebno imajudi u vidu sve ranije stupanje u seksualne odnose, kao i značajan broj abortusa i polno prenosivih bolesti među adolescentima. Kroz debatu „Pogled sa naše strane – očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih u funkciji zdrave porodice”, 50 srednjoškolaca iz 20 mesta u Srbiji, sa ostalim učesnicima, aktivno i multidisciplinarno de se baviti podizanjem svesti mladih o reproduktivnom zdravlju, identifikacijom rizičnih faktora reproduktivnog zdravlja, kao i neophodnim oblicima vršnjačke i sistemske podrške, u funkciji održavanja reproduktivnog zdravlja mladih (u porodici, školi, medijima, društvu u celini…). Skup de biti organizovan kao pravo skupštinsko zasedanje, sa radnim predsedništvom, utvrđenim dnevnim redom po pravilima skupštinske procedure, sa izlaganjima ograničenim na pet minuta i zvaničnim zaključcima koji de biti usvojeni i prosleđeni javnosti. Glavna tema rasprave podržade ideju vodilju cele Dečije nedelje. 2.2.2. Organizator: Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije i đački parlamenti. 2.2.3. Učesnici: Predstavnici đačkih parlamenata, školskih saveta roditelja, nastavničkih udruženja, udruženja građana, medija, stručnjaci iz oblasti reproduktivnog zdravlja… 2.2.4. Oblik rada: Interaktivna sednica. 2.2.5. Dan i mesto: Utorak, 8. oktobar, Narodna skupština Republike Srbije. Aktivnosti na lokalnom nivou: Tribine – susreti đaka parlamentaraca sa stručnjacima iz oblasti reproduktivnog zdravlja, i upoznavanje lokalne zajednice sa merama i aktivnostima koje se mogu preduzeti za očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih. Specijalne emisije i prilozi na lokalnim medijima.
 • 14. 3. Dan otvorenih vrata Poseta porodica sa više dece predstavnicima Vlade 3.1.1. Namera: Ovaj prijem tradicionalno ima za cilj neposredan susret dece i prijatelja dece, a ove godine i njihovih porodica, sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, koji svojim radom doprinose stvaranju pozitivne klime za rađanje, i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu. Deca i njihovi roditelji de biti u prilici da iznesu mišljenja i predloge, postave pitanja i saopšte svoja očekivanja. Susret ima za cilj podsticanje neposrednog kontakta kao temelja participacije svih aktera u ostvarivanju inicijativa i akcija za decu i sa decom, kao i njihovih porodica. U delegaciji koja de posetiti predstavnike Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike bide porodice sa više dece, uključujudi hraniteljske i usvojiteljske porodice. Kao ambasadori roditeljstva, bide pozvani poznati, eminentni stvaraoci koji rade sa decom i za decu, a koji su i sami roditelji više dece. Deci na prijemu, predstavnici Ministarstva uručide prigodne poklone. 3.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije. 3.1.3. Oblik rada: Prijem porodica sa više dece u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. 3.1.4. Učesnici: Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zaštitnik prava građana- zamenik za prava deteta, stvaraoci za decu, deca i mladi različitog uzrasta u pratnji svojih porodica. 3.1.5. Dan i mesto: Sreda, 9. oktobar, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije. Aktivnosti na lokalnom nivou: Posete porodica sa više dece gradonačelniku i/ili lokalnim službama za brigu o deci; prijem, predstavljanje, razgovor, razmena iskustava. 4. Dodela godišnjih nagrada NEVEN i DOBRA IGRAČKA Književna nagrada ,,Neven” 4.1.1. Namera: Podsticanje umetničkog stvaralaštva za decu, afirmisanje autora i najuspešnijih ostvarenja za decu u protekloj godini, dodela nagrada za beletristiku, ilustraciju i knjigu iz oblasti popularne nauke. Poseban cilj: obezbeđivanje knjiga prispelih na konkurs za porodice sa više dece, u vidu poklona i podrške. 4.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije. 4.1.3. Oblici rada: Žiriranje profesionalnog žirija i dodela nagrada, rad na medijskoj promociji. 4.1.4. Učesnici: Dečija čitalačka publika, nastavnici, vaspitači, predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, stvaraoci za decu, stručnjaci – promoteri kvalitetne dečije literature. 4.1.5. Dan i mesto: Četvrtak, 10. oktobar, Beograd, Skupština grada.
 • 15. Aktivnosti na lokalnom nivou: Dečije akcije razmene knjiga na trgovima ili ulicama, javni nastupi dece recitatora i dečjih dramskih grupa čija ostvarenja počivaju na tekstovima savremene literature za decu kod nas i u svetu, lokalne akcije poklanjanja i razmenjivanja knjiga. · Priznanje za kvalitet ,,Dobra igračka” 4.2.1. Namera: Promovisanje domade kvalitetne igračke, podsticanje proizvođača i uvoznika da ih obezbede na tržištu; informisanje javnosti o kriterijumima kvaliteta igračke (vaspitno-obrazovni, zdravstveni, estetski, tehničko-tehnološki). Poseban cilj: dostavljanje igračaka prispelih na konkurs porodicama sa više dece, u vidu poklona i podrške. 4.2.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Prijatelji dece Srbije. 4.2.3. Oblici rada: Izbor i žiriranje profesionalnog žirija, dodela priznanja. 4.2.4. Učesnici: Proizvođači i uvoznici igračaka, psiholozi, pedagozi, vaspitači, tehnolozi, defektolozi, deca. 4.2.5. Dan i mesto: Četvrtak, 10. oktobar, Beograd, Skupština grada. Aktivnosti na lokalnom nivou: Revije igračaka koje su pravila deca i odrasli za svoje potrebe, revije tradicionalnih igračaka i igara, otvorene kreativne radionice za izradu igračaka od prirodnih materijala, lokalne akcije poklanjanja igračaka porodicama sa više dece. 5. Festival dečijeg stvaralaštva na Kalemegdanu Prezentacija dečjeg stvaralaštva, kreativne radionice, izložba na otvorenom 5.1.1. Namera: Promocija prava deteta na stvaralaštvo, kulturu i igru, skretanje pažnje na dečije potrebe za slobodnim vremenom i mogudnostima da iskažu svoje fizičke i mentalne sposobnosti, znanja i veštine. Poseban cilj: Zajedničko druženje u cilju predstavljanje stvaralačkih aktivnosti kao razvojnog podsticaja. 5.1.2. Organizator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije i Prijatelji dece Beograda. 5.1.3. Oblici rada: Scenski prikaz dečijeg stvaralaštva u festivalskoj atmosferi, umetničke radionice i radionice dečjih igara, punkt tradicionalnih igara. Otvorena izložba likovnih radova osnovaca iz beogradskih škola, na temu ovogodišnjeg motoa Dečije nedelje: „Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata”. 5.1.4. Učesnici: Predškolci iz vrtida, osnovnoškolci, njihove porodice, porodice sa decom, nastavnici, poznati umetnici i javne ličnosti. 5.1.5. Dan i mesto: Petak, 11. oktobar, Kalemegdan, park i plato ispred Paviljona ,,Cvijeta Zuzorid”. Aktivnosti na lokalnom nivou: Organizovani dečiji festivali u jedinicama lokalne samouprave, zajedničko druženje dece i mladih različitih uzrasta. Lokalne izložbe učenika osnovnih škola na temu ovogodišnjeg
 • 16. motoa Dečije nedelje. U toku Dečije nedelje bide aktivna internet izložba na istu temu, otvorena za svu decu iz Srbije, koja de i nakon Dečije nedelje ostati kao jedan od trajnih rezultata realizovanih aktivnosti. 6. Mostovi među generacijama Druženje dece i starih kroz razmenu stvaralačkih aktivnosti i podršku porodice 6.1.1.Namera: U cilju razvijanja solidarnosti prema starima i poštovanja njihovog životnog iskustva, a kao podrška novim generacijama roditelja, deca i mladi de u toku Dečije nedelje imati organizovane susrete sa starima u neposrednom okruženju. 6.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije u partnerstvu sa organizacijama i udruženjima koja se bave pravima starih, i ustanovama za njihov smeštaj. 6.1.3. Oblici rada: Zajednički program hora i pesnika iz Gerontološkog centra Bežanijska kosa, i darovite i nagrađivane dece svih uzrasta (predškolaca, školske dece, mladih), kroz muzičke, dramske i literarne tačke, u skladu sa ovogodišnjom temom i motom Dečije nedelje. Na interaktivno druženje kroz program i zajednički ručak bide pozvana deca, unuci, praunici korisnika usluga Gerontološkog centra, i roditelji dece učesnika. 6.1.4. Učesnici: Stari na smeštaju u Gerontološkom centru Bežanijska kosa, deca i mladi predškolskog i školskog uzrasta, vaspitači, nastavnici, roditelji, javne ličnosti. 6.1.5. Dan i mesto: Subota, 12. oktobar, Gerontološki centar Bežanijska kosa. Aktivnosti na lokalnom nivou: Organizovani susreti dece i mladih, uz podršku porodica, sa starima u lokalnoj zajednici; odgovarajude aktivnost u vrtidima, školama i opštinama. 7. Sajam udruženja i akcija DECA – DECI · Predstavljanje aktivnosti i akcija 7.1.1. Namera: Predstavljanje aktivnosti i akcija udruženja koja promovišu porodične vrednosti, doprinose pozitivnoj klimi za rađanje, i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu, a posebno udruženja koje se putem kreativnih i umetničkih aktivnosti u različitim oblastima bave decom i mladima. Razmena iskustava dobre prakse. 7.1.2. Organizatori: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Prijatelji dece Srbije i udruženja koja se bave porodicom, decom i mladima. 7.1.3. Oblici rada: Prethodna najava akcije „Deca – deci” u vrtidima i školama (akcija podrazumeva sakupljanje školskog pribora, knjiga, igračaka koje de po završetku Dečije nedelje biti uručene porodicama sa više dece), promotivni štandovi udruženja sa izloženim radovima, otvorene radionice, kratki scenski performansi.
 • 17. 7.1.4. Učesnici: Lokalne organizacije Prijatelja dece, udruženja koja se bave porodicom, decom i mladima, deca, roditelji, škole, vrtidi, sponzori… 7.1.5. Dan i mesto: Nedelja, 13.oktobar, Trg Republike, Beograd. Aktivnosti na lokalnom nivou: Lokalni sajmovi udruženja, predstavljanje lokalnih aktivnosti i akcija lokalnih udruženja koja podstiču i promovišu porodične vrednosti, pozitivnu klimu za rađanje i aktivna su na pružanju podrške odgovornom roditeljstvu; udruženja koja se kroz kreativne i umetničke aktivnosti, bave decom i mladima, deca, roditelji…