Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razvojni plan as centar

194 views

Published on

Razvojni plan - AS Centar

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Razvojni plan as centar

  1. 1. Razvojni plan – AS Centar O organizaciji AS Centar je iniciran 2009. i formiran 2010. godine od strane osoba koje imaju HIV. Vodeći se Nacionalnom strategijom za HIV 2011-2015, i G.I.P.A. principima (Greater Involvement of People with HIV/AIDS), rad AS Centra doprinosi demokratiji, vladavini prava i izgradnji jedinstvenog sistema podrške kroz aktivno učestvovanje ljudi sa HIV-om u procesima donošenja, usvajanja i sprovođenja odluka i politika, u svim segmentima i na svim nivoima upravljanja. Vizija organizacije: Osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS aktivno, posvećeno i odgovorno učestvuju u savremenim društvenim tokovima, uživaju sva prava u punom kapacitetu, bez stigme i diskriminacije i u tome imaju efikasnu podršku društvene zajednice. Misija organizacije: osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, promovisanjem zdravih stilova života i zaštitom osnovnih ljudskih prava u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim zakonodavstvom, kroz naučno i stručno istraživanje prava i položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, obrazovanje javnosti, stručnjaka, roditelja i mladihirazvijanje svesti o ljudskim pravima. Aktivnosti organizacije usmerenu su ka podizanju svesti na teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ljudskih prava, zdravstvene bezbednosti, prevencije i suzbijanja korupcije, nasilja, stigme, diskriminacije, torture, polno prenosivih infekcija i HIV-a u društvu. AS Centar promoviše solidarnost, motiviše i podstiče društvenu zajednicu, osobe koje imaju HIV, članove njihovih porodica, prijatelje, osobe koje su pod uticajem predrasuda i u povećanom riziku za HIV infekciju, da udruženim snagama gradimo zdrave stilove života, toleranciju i ravnopravnost, da obezbedimo poštovanje ljudskih pravaisloboda, da kreiramo tolerantno okruženje u kojem se prihvataju i uvažavaju različitosti i da omogućimo kvalitetan i univerzalni pristup socijalnoj, pravnoj i zdrastvenoj zaštiti. Usluge AS Centra podrazumevaju organizovanje psihosocijalne podrške i savetovanja, grupe samopomoći, pravno savetovanje, kućne i bolničke posete, praktična pomoć i podrška, kursevi za unapređenje životnih veština, tribine, debate, okrugli stolovi, pozorišne i kreativne radionice, izložbe, festivali, koncerti, rođendani članova, druženja, izleti, sportske aktivnosti, usluge za najugroženije. Plan razvoja organizacije Plan razvoja organizacije kreiran je kao odgovor na trenutnu tešku situaciju u kojoj se nalazi organizacija. Plan se sastoji iz dva segmenta, prvi je obezbeđivanje sredstava za održavanje neophodnog minimuma aktivnosti organizacije, a drugi kreiranje I održavanje kanala komunikacije ka članstvu, ciljnoj grupi, donosiocima odluka, partnerima, široj javnosti.
  2. 2. Planirani koraci za dalji razvoj organizacije su: - SWOT analiza - Definisanje neophodnog minimuma usluga organizacije prema korisnicima i kalkulisanje troškova - Hitni fandrejzing – obezbeđivanje sredstava za minimalno funkcionisanje organizacije i održavanja aktivnosti sa korisnicima - Mapiranje slobodnih/raspoloživih javnih prostora - Kampanja za obezbeđivanje prostora – ciljano i jasno ka donosiocima odluka, gradskim upravama, javnim institucijama, privatnim subjektima - Filtriranje informacija i konkretizovanje zahteva pri obraćanju donosiocima odluka/partnerskim organizacijama - Kreiranje i održavanje kanala komunikacije, i to pojedinačno usmereno ka: - Članstvu - Korisnicima - Volonterima - Donatorima - Drugim organizacijama - Donosiocima odluka - Medijima - Široj javnosti - Mapiranje ljudskih resursa i jasna podela uloga i odgovornosti među aktivnim članovima/cama - Uspostavljanje sistema održavanja nedeljnih sastanaka aktivnih članova/ica - Saradnja sa Krovnom organizacijom mladih Srbije u vidu partnerstva na konkursu Ministarstva omladine i sporta, a u oblasti javnog zagovaranja

×