SlideShare a Scribd company logo

Мова художнього твору

Мова художнього твору у таблицях і схемах

1 of 13
Download to read offline
МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
У ТАБЛИЦЯХ ТА СХЕМАХ
2
ЛІТЕРАТУРА
сукупність писаних і
друкованих творів
певного народу,
епохи, людства
різновид мистецтва,
мистецтво слова, що
виражає дійсність у
художніх образах,
створює нову художню
реальність за законами
краси
результат творчого
процесу автора,
зафіксований у
відповідному тексті за
допомогою літер
3
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВСІХ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ
ЗА ЖАНРАМИ
ЛІРО-ПОЕТИЧНІ ЕПІЧНО-ПРОЗОВІ
ДРАМА-
ДРАМАТУРГІЧНІ
ЗА ВИДАМИ
ПОЕЗІЯ ПРОЗА ДРАМАТУРГІЯ
ЗА РОДАМИ
ЛІРИКА ЕПОС ДРАМА
4
ХУДОЖНЯ МОВА
(мова художньої
літератури)
ХУДОЖНЯ ЛЕКСИКА
епітети, порівняння,
алегорія, метафора,
синекдоха, перифраз,
символ, архаїзми,
неологізми, діалктизми,
слов'янизми тощо
СИНТАКСИЧНІ
ФІГУРИ
повтор, паралелізм,
антитеза, інверсія,
риторичні запитання,
звертання, оклики
тощо
ЕВФОНІЯ
(ОСОБЛИВОСТІ
ЗВУЧАННЯ)
милозвучність, ритм,
рима, анафора, епіфора,
алітерація, асонанс,
дисонанс, звукові
повтори
ЗАГАЛЬНОНАРОДНА
ЛЕКСИКА
ЛЕКСИКА, ОБМЕЖЕНА
СФЕРОЮ
СТИЛІСТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
СЛОВО
ПРЯМЕ
ЗНАЧЕННЯ
СЛОВА
ПЕРЕНОСНЕ
ЗНАЧЕННЯ
СЛОВА
-
Т Р О П И
5
•"А земля лежить медова"
М.Рильський
•"Покличу тебе до зеленого
шлюбу" Д.Чередниченко
ЕПІТЕТИ
(художнє означення,
що підкреслює якусь
властивість чи рису
предмета, явища й
викликає до нього
певне ставлення)
•"Блукай та їж недолі хліб і вмри,
як гордий флоренцієць" Ю.Клен
•"Мов водопаду рев, мов битви
гук кривавий, так наші молоти
гриміли раз у раз" І.Франко
ПОРІВНЯННЯ
(зіставлення двох
предметів, явищ,
подій за їх
спільними
ознаками)
•"Земле, поорана
горем, лихом засіяна
чорним" М.Рильський
•"Пакіл неба цвіте
глечиками хмар"
В.Голобородько
МЕТАФОРА
(образний вислів, у
якому ознаки одного
предмета чи дії
переносяться на
інший на підставі
подібності між ними)
• "Ще вечір спав в
очеретах"
А.Малишко
• "А море спить"
Т.Мельничук
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ
(УОСОБЛЕННЯ -
ВИД МЕТАФОРИ)
(якщо ознаки і
властивості людей
або якихось живих
істот перенесено на
неживий предмет чи
природне явище)
•"Подати рушники" (вийти
заміж)
•"З'їсти повну тарілку" (з'їсти
всю страву)
•"Клас читав Шевченка" (книга
написана письменником)
МЕТОНІМІЯ
(перенесення назви
одного явища на
інше, що перебуває з
ним в тісному
зв'язку)
•"Воїн врятував світ від
фашистської чуми"
•"Мріяти про обручку"
(тобто "мріяти про
одруження")
СИНЕКДОХА
(ВИД МЕТОНІМІЇ)
(художній вислів,
заснований на заміні
однини множиною,
цілого його частиною
або навпаки,
загального - назвою
конкретного)
•"З'їсти гору горіхів"
•"Та й виріс хлопець аж
до неба"
•"Дніпро горами хвилі
підійма" (Т.Шевченко)
ГІПЕРБОЛА
(художнє
перебільшення)
•"тихше води, нижче
трави"
•"з'ївши крихту хліба"
•"до сусіднього села двічі
палицею кинути"
ЛІТОТА
(художнє
применшення)
•"живий труп"
•"гарячий сніг"
•"серце слуха смертний
сміх"
•"так смутно прекрасні
осіннії дні"
ОКСИМОРОН
(поєднання
контрастних за
значенням слів, у
результаті якого
розкривається
суперечлива сутність
позначуваного)
•"Пам'ятай, Махтумкулі, що ти
гість на цій землі"
•"Антонич був хрущем і жив
колись на вишнях, на вишнях
тих, що їх оспівував
Шевченко" (Б.-
І.Антонич)
СФРАГІДА
(згадка автором свого
імені або прізвища у
віршовому творі)
•"Академік знову одержав
двійку"
•"Я - алкоголік страченої
суті, її Сізіф, алхімік і
мурах" (Л.Костенко)
АНТИФРАЗИС
(образне
вживання слова
в протилежному
значенні, часто з
іронією)
•"джерело знань" (книга)
•"перлина Криму" (Ялта)
•"благородні птахи"
(лебеді)
•"чорне золото" (вугілля)
ПЕРИФРАЗА
(троп, заснований
на заміні назви
обєкта описом
його суттєвих
ознак, характерних
рис)
• "Добрий у нас пан: не
б'є, не лає...лише шкуру
знімає"
ІРОНІЯ
(тонка, прихована
насмішка, вживання слова
у творі в протилежному
значенні)
• "Якби моя бабуся
встали" О.Вишня
ГУМОР
(доброзичливий сміх,
спрямований на
викриття певних вад
людського характеру)
• "Сон", "Кавказ"
Т.Шевченко
САТИРА
(гостре висміювання
всього нечесного,
несправедливого)
ЗОБРАЖАЛЬНІ
ЗАСОБИ
6
ВИРАЖАЛЬНІ
ЗАСОБИ
СТИЛІСТИЧНІ
ФІГУРИ
АМПЛІФІКАЦІЯ
(нагромадження
однорідних мовних
засобів - синонімів,
епітетів, порівнянь,
антонімів тощо)
АНАФОРА
(повторення слів,
групи слів,
схожих звуків на
початку суміжних
компонентів
тексту)
ЕПІФОРА
(повторення слів,
групи слів, схожих
звуків у кінці
суміжних відтінків
тексту)
АНТИТЕЗА
(зіткнення в
одному
контексті прямо
протилежних
понять)
АСИНДЕТОН
(БЕЗСПОЛУЧНИКОВІСТЬ)
(поетичне мовлення, з
якого усунені
сполучники задля
стислості вислову)
ГРАДАЦІЯ
(розташування слів або
виразів у відповідності
зростання (висхідна
градація) чи зниження
(спадна градація)
ступеня їхньої
значимості)
ЕЛІПСИС
(випущення
структурно
важливого члена
речення)
ІНВЕРСІЯ
(порушення
звичайного
порядку
розташування
членів речення)
ПОЛІСИНДЕТОН
(БАГАТОСПОЛУЧНИКОВІСТЬ)
(багатосполучникова
сурядність)
РИТОРИЧНЕ
ЗАПИТАННЯ
(емоційне
заперечення у
формі запитання,
яке не потребує
відповіді)
РИТОРИЧНЕ
ЗВЕРТАННЯ
(називання
адресата або його
ознак, яке не
передбачає
встановлення
контакту)
УМОВЧАННЯ
(АПОСІОПЕЗА)
(зумисний обрив
висловлення в
розрахунку на творче
завершення його
адресатом)
ХІАЗМ
(перехресне,
зворотно
симетричне
розташування
однакових слів у
суміжних
конструкціях)
КІЛЬЦЕ
(повторення
однакових слів або
висловів на
початку і в кінці
речень, строфи чи
абзаца)
«Насторожена,
трохи перелякана.
Пригорталась ціла
– гаряча, гнучка,
тріпотлива…»
У.Самчук
«Дере коза лозу, а
вовк козу, а вовка
мужик, а мужика
пан, а пана юрист,
а юристу – чортів
триста»
«Заквіт
осінній
сум,
осінній
сум
заквіт»
«Я тоді з твоїм
ім'ям вмираю
і в твоєму імені
живу»
В.Симоненко
«Не дивись у сніги
на дорогу оту,
Не дивись на
заячий слід у
сльоту»
М.Вінграновський
«О, Боже
правий!Тяж
кий гріх від
літ колишніх
ліг над
нами!»
«Багатому
і чорт
гроші
носить»
«Ситий
голодного не
розуміє, старий
– молодого,
багатий –
«Хто серця
чистого добро
Злобою
чорною
поборе?»
М.Рильський»
«Будь мені,
неначе скарб
Сезама, -
Ключ
пропав…»
Б.Лепкий
«І виноград, і
водоспад удолі, і сад,
і дзвінкодзвонні
солов’ї, і їх пісні,
немов фонема «і», і
гай, і водограй, і
край на волі»
Б.-І.Антонич
«Зимовий вечір.
Тиша. Ми.»
П.Тичина
«Гримить!
Благодатная пора
наступає,
Природу розкішная
дрож пронимає…
Гримить!»
І.Франко
«-У тебе задовгі руки, -
сказав Прокруст, -
Відрубаємо – і ти
будеш щасливий.
-У тебе задовгі ноги,
сказав Прокруст, -
Відрубаємо – і ти
будеш щасливий.»
Н.Кир'ян

Recommended

Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."polyatikinalyubov
 
готуємось до зно. укрл т
готуємось до зно. укрл тготуємось до зно. укрл т
готуємось до зно. укрл тHelen Golovina
 
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxЗбірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxРепетитор Історія України
 
Спрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихСпрощення в групах приголосних
Спрощення в групах приголоснихDmytro Kryvenko
 
перифрази й цитати про письменників
перифрази й цитати про письменниківперифрази й цитати про письменників
перифрази й цитати про письменниківNatalya Kunashenko
 
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівМетодичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівГалина Сызько
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваTykhomirovaKaterina
 
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуванняТетяна Шинкаренко
 

More Related Content

What's hot

українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиannakalinichenko11
 
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиопорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиHelen Golovina
 
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdfДидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdfРепетитор Історія України
 
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича ГоголяПрезентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича ГоголяБогдан Лісовенко
 
урок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураурок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураSnezhana Pshenichnaya
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихDmytro Kryvenko
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичинаSvetikShvager
 
Презентація до уроку
Презентація до уроку Презентація до уроку
Презентація до уроку lena karuk
 
Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"Виктор Чёмов
 
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...larisanishchyk
 
апостроф, 5 клас
апостроф, 5 класапостроф, 5 клас
апостроф, 5 класOksanaTroshuna
 
Написання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 класНаписання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 класIrinaochakov
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Руслан Дидусь
 
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.Vitaliy01
 
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні слова
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні словатренуівльні вправи за темою звертання. вставні слова
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні словаВиктор Чёмов
 
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиNatalya Kunashenko
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШAdriana Himinets
 
презентація казка про яян
презентація казка про яянпрезентація казка про яян
презентація казка про яянkreminskaL
 

What's hot (20)

українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мови
 
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиопорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури
 
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdfДидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
Дидактичні матеріали для 5 класу укр літ (1) для шарінгу.pdf
 
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича ГоголяПрезентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
 
Тези МАН, 2016 р.
Тези МАН, 2016 р.Тези МАН, 2016 р.
Тези МАН, 2016 р.
 
урок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структураурок 2 біблія. її структура
урок 2 біблія. її структура
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичина
 
Презентація до уроку
Презентація до уроку Презентація до уроку
Презентація до уроку
 
Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"Презентація "Дієслово"
Презентація "Дієслово"
 
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...
Презентація до конспекту уроку "Усний твір-опис природи за власним спостереже...
 
апостроф, 5 клас
апостроф, 5 класапостроф, 5 клас
апостроф, 5 клас
 
Написання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 класНаписання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 клас
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
 
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
завдання іі етапу олімпіади з української мови і літер.
 
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні слова
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні словатренуівльні вправи за темою звертання. вставні слова
тренуівльні вправи за темою звертання. вставні слова
 
другорядні члени речення
другорядні члени реченнядругорядні члени речення
другорядні члени речення
 
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШ
 
презентація казка про яян
презентація казка про яянпрезентація казка про яян
презентація казка про яян
 

Viewers also liked

Переносне значення слова. Тропи
Переносне значення слова. ТропиПереносне значення слова. Тропи
Переносне значення слова. ТропиNatalya Kunashenko
 
географія творів зно
географія творів зногеографія творів зно
географія творів зноNatalya Kunashenko
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняHelen Golovina
 
Власне висловлювання
Власне висловлюванняВласне висловлювання
Власне висловлюванняJack Prinston
 
таблиця за творами
таблиця за творамитаблиця за творами
таблиця за творамиNatalya Kunashenko
 
Морфологія (підготовка до ЗНО)
Морфологія (підготовка до ЗНО)Морфологія (підготовка до ЗНО)
Морфологія (підготовка до ЗНО)Helen Golovina
 
власне висловлювання
власне висловлюваннявласне висловлювання
власне висловлюванняOlbrat
 
опорні схеми для підготовки до зно з української мови
опорні схеми для підготовки до зно з української мовиопорні схеми для підготовки до зно з української мови
опорні схеми для підготовки до зно з української мовиHelen Golovina
 
види помилок у зно
види помилок у зновиди помилок у зно
види помилок у зноkrasik_li
 
Види помилок
Види помилокВиди помилок
Види помилокlabinskiir-33
 
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Natalya Kunashenko
 

Viewers also liked (14)

Переносне значення слова. Тропи
Переносне значення слова. ТропиПереносне значення слова. Тропи
Переносне значення слова. Тропи
 
присвяти
присвятиприсвяти
присвяти
 
географія творів зно
географія творів зногеографія творів зно
географія творів зно
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлювання
 
Власне висловлювання
Власне висловлюванняВласне висловлювання
Власне висловлювання
 
таблиця за творами
таблиця за творамитаблиця за творами
таблиця за творами
 
Морфологія (підготовка до ЗНО)
Морфологія (підготовка до ЗНО)Морфологія (підготовка до ЗНО)
Морфологія (підготовка до ЗНО)
 
ВВ
ВВВВ
ВВ
 
власне висловлювання
власне висловлюваннявласне висловлювання
власне висловлювання
 
твір на зно
твір на знотвір на зно
твір на зно
 
опорні схеми для підготовки до зно з української мови
опорні схеми для підготовки до зно з української мовиопорні схеми для підготовки до зно з української мови
опорні схеми для підготовки до зно з української мови
 
види помилок у зно
види помилок у зновиди помилок у зно
види помилок у зно
 
Види помилок
Види помилокВиди помилок
Види помилок
 
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
 

Similar to Мова художнього твору

пам'ятка стан викл. у.м.
пам'ятка стан викл. у.м.пам'ятка стан викл. у.м.
пам'ятка стан викл. у.м.pr1nc1k
 
аналіз ліричного твору
аналіз ліричного творуаналіз ліричного твору
аналіз ліричного творуlilyas-2004
 
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.pr1nc1k
 
Роди літератури, їхні характерні ознаки
Роди літератури, їхні характерні ознакиРоди літератури, їхні характерні ознаки
Роди літератури, їхні характерні ознакиNadiya Trakalyuk
 
І.Котляревський"Енеїда"
І.Котляревський"Енеїда"І.Котляревський"Енеїда"
І.Котляревський"Енеїда"ufkbyf2205
 
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драма
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драмаЗ історії світової драматургії. Західноєвропейська драма
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драмаНБ МДУ
 
5 mi u_2013
5 mi u_20135 mi u_2013
5 mi u_2013UA4-6
 
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.com
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.comМистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.com
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.comfreegdz
 
Mystectvo 5-klas-masol
Mystectvo 5-klas-masolMystectvo 5-klas-masol
Mystectvo 5-klas-masolkreidaros1
 
5 M m
5 M m5 M m
5 M m5klas
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 20121551510
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 20121551510
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 20121551510
 
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...ssuser39b124
 
Програма. Зарубіжна література.
Програма. Зарубіжна література.Програма. Зарубіжна література.
Програма. Зарубіжна література.yakusheva
 

Similar to Мова художнього твору (20)

пам'ятка стан викл. у.м.
пам'ятка стан викл. у.м.пам'ятка стан викл. у.м.
пам'ятка стан викл. у.м.
 
аналіз ліричного твору
аналіз ліричного творуаналіз ліричного твору
аналіз ліричного твору
 
278
278278
278
 
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.
календрно темаичне планування факультативу теоря літератури 10 кл.
 
Роди літератури, їхні характерні ознаки
Роди літератури, їхні характерні ознакиРоди літератури, їхні характерні ознаки
Роди літератури, їхні характерні ознаки
 
І.Котляревський"Енеїда"
І.Котляревський"Енеїда"І.Котляревський"Енеїда"
І.Котляревський"Енеїда"
 
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драма
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драмаЗ історії світової драматургії. Західноєвропейська драма
З історії світової драматургії. Західноєвропейська драма
 
5 mi u_2013
5 mi u_20135 mi u_2013
5 mi u_2013
 
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.com
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.comМистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.com
Мистецтво 5 клас Масол 2013 от Freegdz.com
 
Mystectvo 5-klas-masol
Mystectvo 5-klas-masolMystectvo 5-klas-masol
Mystectvo 5-klas-masol
 
5 M m
5 M m5 M m
5 M m
 
теорія літератури
теорія літературитеорія літератури
теорія літератури
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 2012
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 2012
 
програма зно 2012
програма зно 2012програма зно 2012
програма зно 2012
 
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...
«Українська література» підручник для 6 класу закладів загальної середньої ос...
 
Програма. Зарубіжна література.
Програма. Зарубіжна література.Програма. Зарубіжна література.
Програма. Зарубіжна література.
 
Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015
 
Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015Zl 5 kl 2015
Zl 5 kl 2015
 
Ukr mova i-2012
Ukr mova i-2012Ukr mova i-2012
Ukr mova i-2012
 

More from Natalya Kunashenko

Василь Симоненко. Життя і творчість
Василь Симоненко. Життя і творчістьВасиль Симоненко. Життя і творчість
Василь Симоненко. Життя і творчістьNatalya Kunashenko
 
Твір-опис тварини в художньому стилі
Твір-опис тварини в художньому стиліТвір-опис тварини в художньому стилі
Твір-опис тварини в художньому стиліNatalya Kunashenko
 
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язкомСкладні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язкомNatalya Kunashenko
 
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'які
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'якіПриголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'які
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'якіNatalya Kunashenko
 
Займенник. Особові займенники
Займенник. Особові займенникиЗайменник. Особові займенники
Займенник. Особові займенникиNatalya Kunashenko
 
Леонід Глібов. Акровірші
Леонід Глібов. АкровіршіЛеонід Глібов. Акровірші
Леонід Глібов. АкровіршіNatalya Kunashenko
 
Види речень за метою висловлювання
Види речень за метою висловлюванняВиди речень за метою висловлювання
Види речень за метою висловлюванняNatalya Kunashenko
 
01. значення мови в житті суспільства
01. значення мови в житті суспільства01. значення мови в житті суспільства
01. значення мови в житті суспільстваNatalya Kunashenko
 
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.Natalya Kunashenko
 

More from Natalya Kunashenko (14)

Про мене
Про менеПро мене
Про мене
 
Василь Симоненко. Життя і творчість
Василь Симоненко. Життя і творчістьВасиль Симоненко. Життя і творчість
Василь Симоненко. Життя і творчість
 
Числівник
ЧислівникЧислівник
Числівник
 
Лист.Адреса
Лист.АдресаЛист.Адреса
Лист.Адреса
 
Твір-опис тварини в художньому стилі
Твір-опис тварини в художньому стиліТвір-опис тварини в художньому стилі
Твір-опис тварини в художньому стилі
 
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язкомСкладні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
 
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'які
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'якіПриголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'які
Приголосні дзвінкі, глухі, тверді, м'які
 
Займенник. Особові займенники
Займенник. Особові займенникиЗайменник. Особові займенники
Займенник. Особові займенники
 
Алфавіт
АлфавітАлфавіт
Алфавіт
 
Леонід Глібов. Акровірші
Леонід Глібов. АкровіршіЛеонід Глібов. Акровірші
Леонід Глібов. Акровірші
 
Види речень за метою висловлювання
Види речень за метою висловлюванняВиди речень за метою висловлювання
Види речень за метою висловлювання
 
01. значення мови в житті суспільства
01. значення мови в житті суспільства01. значення мови в житті суспільства
01. значення мови в житті суспільства
 
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.
Електронне портфоліо Кунашенко Н.Г.
 
алфавіт
алфавіталфавіт
алфавіт
 

Recently uploaded

Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxznzposnan
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”ssuser5da4be
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Natali Rafalska
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумНБУ для дітей
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 

Recently uploaded (18)

Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 

Мова художнього твору

 • 1. МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ У ТАБЛИЦЯХ ТА СХЕМАХ
 • 2. 2 ЛІТЕРАТУРА сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства різновид мистецтва, мистецтво слова, що виражає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність за законами краси результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер
 • 3. 3 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВСІХ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ЖАНРАМИ ЛІРО-ПОЕТИЧНІ ЕПІЧНО-ПРОЗОВІ ДРАМА- ДРАМАТУРГІЧНІ ЗА ВИДАМИ ПОЕЗІЯ ПРОЗА ДРАМАТУРГІЯ ЗА РОДАМИ ЛІРИКА ЕПОС ДРАМА
 • 4. 4 ХУДОЖНЯ МОВА (мова художньої літератури) ХУДОЖНЯ ЛЕКСИКА епітети, порівняння, алегорія, метафора, синекдоха, перифраз, символ, архаїзми, неологізми, діалктизми, слов'янизми тощо СИНТАКСИЧНІ ФІГУРИ повтор, паралелізм, антитеза, інверсія, риторичні запитання, звертання, оклики тощо ЕВФОНІЯ (ОСОБЛИВОСТІ ЗВУЧАННЯ) милозвучність, ритм, рима, анафора, епіфора, алітерація, асонанс, дисонанс, звукові повтори ЗАГАЛЬНОНАРОДНА ЛЕКСИКА ЛЕКСИКА, ОБМЕЖЕНА СФЕРОЮ СТИЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СЛОВО ПРЯМЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА - Т Р О П И
 • 5. 5 •"А земля лежить медова" М.Рильський •"Покличу тебе до зеленого шлюбу" Д.Чередниченко ЕПІТЕТИ (художнє означення, що підкреслює якусь властивість чи рису предмета, явища й викликає до нього певне ставлення) •"Блукай та їж недолі хліб і вмри, як гордий флоренцієць" Ю.Клен •"Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз" І.Франко ПОРІВНЯННЯ (зіставлення двох предметів, явищ, подій за їх спільними ознаками) •"Земле, поорана горем, лихом засіяна чорним" М.Рильський •"Пакіл неба цвіте глечиками хмар" В.Голобородько МЕТАФОРА (образний вислів, у якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший на підставі подібності між ними) • "Ще вечір спав в очеретах" А.Малишко • "А море спить" Т.Мельничук ПЕРСОНІФІКАЦІЯ (УОСОБЛЕННЯ - ВИД МЕТАФОРИ) (якщо ознаки і властивості людей або якихось живих істот перенесено на неживий предмет чи природне явище) •"Подати рушники" (вийти заміж) •"З'їсти повну тарілку" (з'їсти всю страву) •"Клас читав Шевченка" (книга написана письменником) МЕТОНІМІЯ (перенесення назви одного явища на інше, що перебуває з ним в тісному зв'язку) •"Воїн врятував світ від фашистської чуми" •"Мріяти про обручку" (тобто "мріяти про одруження") СИНЕКДОХА (ВИД МЕТОНІМІЇ) (художній вислів, заснований на заміні однини множиною, цілого його частиною або навпаки, загального - назвою конкретного) •"З'їсти гору горіхів" •"Та й виріс хлопець аж до неба" •"Дніпро горами хвилі підійма" (Т.Шевченко) ГІПЕРБОЛА (художнє перебільшення) •"тихше води, нижче трави" •"з'ївши крихту хліба" •"до сусіднього села двічі палицею кинути" ЛІТОТА (художнє применшення) •"живий труп" •"гарячий сніг" •"серце слуха смертний сміх" •"так смутно прекрасні осіннії дні" ОКСИМОРОН (поєднання контрастних за значенням слів, у результаті якого розкривається суперечлива сутність позначуваного) •"Пам'ятай, Махтумкулі, що ти гість на цій землі" •"Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко" (Б.- І.Антонич) СФРАГІДА (згадка автором свого імені або прізвища у віршовому творі) •"Академік знову одержав двійку" •"Я - алкоголік страченої суті, її Сізіф, алхімік і мурах" (Л.Костенко) АНТИФРАЗИС (образне вживання слова в протилежному значенні, часто з іронією) •"джерело знань" (книга) •"перлина Криму" (Ялта) •"благородні птахи" (лебеді) •"чорне золото" (вугілля) ПЕРИФРАЗА (троп, заснований на заміні назви обєкта описом його суттєвих ознак, характерних рис) • "Добрий у нас пан: не б'є, не лає...лише шкуру знімає" ІРОНІЯ (тонка, прихована насмішка, вживання слова у творі в протилежному значенні) • "Якби моя бабуся встали" О.Вишня ГУМОР (доброзичливий сміх, спрямований на викриття певних вад людського характеру) • "Сон", "Кавказ" Т.Шевченко САТИРА (гостре висміювання всього нечесного, несправедливого) ЗОБРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ
 • 6. 6 ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ АМПЛІФІКАЦІЯ (нагромадження однорідних мовних засобів - синонімів, епітетів, порівнянь, антонімів тощо) АНАФОРА (повторення слів, групи слів, схожих звуків на початку суміжних компонентів тексту) ЕПІФОРА (повторення слів, групи слів, схожих звуків у кінці суміжних відтінків тексту) АНТИТЕЗА (зіткнення в одному контексті прямо протилежних понять) АСИНДЕТОН (БЕЗСПОЛУЧНИКОВІСТЬ) (поетичне мовлення, з якого усунені сполучники задля стислості вислову) ГРАДАЦІЯ (розташування слів або виразів у відповідності зростання (висхідна градація) чи зниження (спадна градація) ступеня їхньої значимості) ЕЛІПСИС (випущення структурно важливого члена речення) ІНВЕРСІЯ (порушення звичайного порядку розташування членів речення) ПОЛІСИНДЕТОН (БАГАТОСПОЛУЧНИКОВІСТЬ) (багатосполучникова сурядність) РИТОРИЧНЕ ЗАПИТАННЯ (емоційне заперечення у формі запитання, яке не потребує відповіді) РИТОРИЧНЕ ЗВЕРТАННЯ (називання адресата або його ознак, яке не передбачає встановлення контакту) УМОВЧАННЯ (АПОСІОПЕЗА) (зумисний обрив висловлення в розрахунку на творче завершення його адресатом) ХІАЗМ (перехресне, зворотно симетричне розташування однакових слів у суміжних конструкціях) КІЛЬЦЕ (повторення однакових слів або висловів на початку і в кінці речень, строфи чи абзаца) «Насторожена, трохи перелякана. Пригорталась ціла – гаряча, гнучка, тріпотлива…» У.Самчук «Дере коза лозу, а вовк козу, а вовка мужик, а мужика пан, а пана юрист, а юристу – чортів триста» «Заквіт осінній сум, осінній сум заквіт» «Я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу» В.Симоненко «Не дивись у сніги на дорогу оту, Не дивись на заячий слід у сльоту» М.Вінграновський «О, Боже правий!Тяж кий гріх від літ колишніх ліг над нами!» «Багатому і чорт гроші носить» «Ситий голодного не розуміє, старий – молодого, багатий – «Хто серця чистого добро Злобою чорною поборе?» М.Рильський» «Будь мені, неначе скарб Сезама, - Ключ пропав…» Б.Лепкий «І виноград, і водоспад удолі, і сад, і дзвінкодзвонні солов’ї, і їх пісні, немов фонема «і», і гай, і водограй, і край на волі» Б.-І.Антонич «Зимовий вечір. Тиша. Ми.» П.Тичина «Гримить! Благодатная пора наступає, Природу розкішная дрож пронимає… Гримить!» І.Франко «-У тебе задовгі руки, - сказав Прокруст, - Відрубаємо – і ти будеш щасливий. -У тебе задовгі ноги, сказав Прокруст, - Відрубаємо – і ти будеш щасливий.» Н.Кир'ян
 • 8. 8 • "Не буде з швачки багачки, а з ткача - багача" • "І потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров!" (Т.Шевченко) АЛІТЕРАЦІЯ (повторення приголосних звуків) • "Було червоне поле бою" • "Корови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком" (Б.-І.Антонич) АСОНАНС (повторення голосних звуків) • "Над бором хмари муром" (П.Тичина) • "Тінь там тоне, тінь там десь" (П.Тичина) • "Блакитна Панна" М.Вороний ЗВУКОПИС (система звукового інструментування (алітерація + асонанс), спрямована на створення звукового образу) • "Хлип...хлип...Дайте мені на хліб!" (Є.Плужник) • "Жду твоїх вітрил я - тінь там тоне, тінь там десь..." (П.Тичина) ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ (відтворення за допомогою звуків людської мови крику тварин, співу пташок, звучання різних предметів) • "Вивчають скорочені курси естетики Погромів Петлюри і кар Колчака" ЗВУКОВА АНАФОРА (початковий повтор)
 • 9. 9 фонічно викінчена віршова сполука (група віршованих рядків), яка повторюється в поетичному творі, об’єднана спільним римуванням, представлена інтонаційно та ритміко-синтаксичною цілісністю ЕЛЕМЕНТИ ВІРШУВАННЯ СТРОФА ВІРШОВИЙ РЯДОК ВІРШ ДИСТИХ (двовірш) ТЕРЦЕТ (тривірш) КАТРЕН (чотиривірш) П'ЯТИВІРШ СЕКСТИНА (шестивірш) ОКТАВА (восьмивірш) НОН (дев'ятивірш) ДЕЦИМА (десятивірш) СОНЕТ ТРІОЛЕТ РОНДО РУБАЇ... Рівнорядкова строфа Різнорядкова строфа
 • 10. 10 ХОРЕЙ (перший склад наголошений) ЯМБ (другий склад наголошений) •"На майдані пил спадає ." (П.Тичина) • __' __ / __'__ / __'__ / __'__ •"Вишневий цвіт З вишневих віт Вишневий вітер Звіває з віт." (І.Драч) •__ __'/ __ __'/ __ __' ДАКТИЛЬ (наголос на першому складі) АМФІБРАХІЙ (наголос на другому складі) АНАПЕСТ (наголос на третьому складі) •"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти?" (П.Грабовський) •__'__ __/ __'__ __/ __'__ __ •"Не раз ми ходили в дорогу, Не раз ми вертали до хати" (П.Грабовський) •__ __'__/ __ __'__/ __ __'__ •"Обриваються звільна всі пута, Що в'язали з давнім життєм" (І.Франко) •__ __ __'/ __ __ __'/ __ __ __' СПОНДЕЙ (обидва склади наголошені) ПІРИХІЙ (обидва склади ненаголошені) • "Я єсть народ, якого правди сила" (П.Тичина) • __'__'/ __ __'/ __ __'/ __ __'/ __ __'/ __ • "Ніким звойована ще не була" (П.Тичина) • __ __'/ __ __'/ __ __ / __'__'/ __ __' НАГОЛОШЕНИЙ СКЛАД НЕНАГОЛОШЕНИЙ СКЛАД СТОПА СИЛАБО – ТОНІЧНА СИСТЕМА ВІРШУВАНН
 • 11. 11 ЧОЛОВІЧА (наголос на останньому складі) •"Як зараз бачу: з-за ріки Дві кручі наче маяки..." ЖІНОЧА (наголос на передостанньому складі) •"Одна зелена, чорна друга Чи вічне сонце, чи зав'юга..." ДАКТИЛІЧНА (наголос на третьому від кінця складі) •"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... З раннього ранку до пізньої ніченьки" П.Грабовський ГІПЕРДАКТИЛІЧНА (наголос на четвертому від кінця складі) •"Як була я молодою преподобницею, Повісила фартушину над віконницею" Т.Шевченко МЕЧ::ПЛЕЧ, ПРОСТИМ:: ЛАСКАВИМ, РІКИ::МАЯКИ::ВІКИ НИВАХ::НЕЖИВА, ГОРИТЬ::ГОРЕ, НЕНЬКИ::СЕРДЕНЬКО РИМА – співзвуччя в закінченні віршованих рядків «Біліли зорі, мов кульбаба, І місяць ріс, мов молочай, Як поле ширшало під вітром, Коні прийшли до водопою» (Патриція Килина)
 • 13. 13 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Аврахів Г.Г. Виховання в наймолодших розуміння естетичної природи художнього твору.// УМЛШ. – 1990.-№2.-С.60 2. Бандура О.Основи теорії літератури. – К.:Рад.шк.,1961. 3. Бандура О. Мова художнього твору. Серія «Бесіди про літературу». К., «Дніпро», 1964. 4. Бондаренко І.І.Стиль та принципи його аналізу.// УМЛШ.-1982.-№10.- С.26. 5. Волиневський К.Основи теорії літератури.-К.:Рад.шк.,1969. 6. Гуковський Т.О.Вивчення літературного твору в школі.// Література і виховання.Зб.матеріалів.-К.,1989.-С.141-144. 7. Зубожко Н.Я.Особливості вивчення лірики та її виховне значення.// УМЛШ.-1988.-№4.-С.24. 8. Кациельсон А. Краса і сила віршованого слова. Серія «Бесіди про літературу». К., «Дніпро», 1964. 9. Козлов А.В., Козлов Р.А. Азбука літературознавства: Навчально- методичний посібник.-Кривий Ріг,2001.-200с. 10.Пасічник Є.А.Аспекти і прийоми аналізу художнього твору.//УМЛШ.- 1982.-№8.-С.30. 11. Самостійна робота учнів у процесі вивчення літературного твору.// Степанишин Б.У. Література-вчитель-учень.-К.,1993.-С.95-137. 12. Теорія літератури.-К.:Вища школа,1975. 13. Українська література.//Неділька В.Я.,Петик В.Г.-К.:Вища шк.,1976. 14. Фролова К.П.Аналіз художнього твору (посібник для вчителів).- К.:Рад.шк.,1975.