Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Власне висловлювання

60,707 views

Published on

Education

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Y8gKsI ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Власне висловлювання

 1. 1. О. М. Авраменко, Т. І. Дідух, В. Ф. Чукіно Готуємося до тематичних контрольних робіт і зовнішньою незалежного оцінювання ВЛАСНІ ВИСАЇІОВЛЕННЯ РЕКОМЕНДА ІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ВЛАСН ВИСЛОВЛЕННЯ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗРАЗКИ ВЛАСНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
 2. 2. 0. М. Авраменко, Т. І. Дідух, В. Ф. Чукіна УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛГГЕРАТУРА Власні висловлення Рекомендації щодо написати власного висловлення. Критерії оцінювання. Зразки власних висловлень Київ «Грамота» 2012
 3. 3. УДК 81і. ібі.2+82і. і6і.2.09|(079.і) ввк 51.2 Укр-92і ш Схвамно Міиіппграмш освіти і ноут, молоді та стшрту Україна для втосориапаияя в эагаяънтоосвітпкіх навчальних закладах (лист МО України М! 1-141/12-1167 від 29.02.2012 р. ) посібншгнрорєнрниоввтюеУкрамськомуцповріонфпостпц Рецензенти: К. В, Таранік-Тхпчук г головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді п спорту України. кандидат педагогічних наук; А, С. Пономаренко - викладач української мови Українською гумаиіприого ліцею Київською нвтніональиою університету імені Тараса Шевченка, учитель-методист. Авраменко 0. М. , Дідух Т. І. , Чукіна В. Ф. А2і Українська мова та літературш Власні висловлення: Ре- комендації щодо напишння власною вишювлення. Крте- ріі оцінювання. Зразки власних висловлень г К. : Грамота. 2012. - 96 с. ІБВМ 978-966-349-342-8 У посібнику викладено вимоги до написання власною вислов- лення, подано критерії його оцінювання, що розроблені Украін- ським центром оцінювання якості освіти. Вони мають чітку струк- туру, до частини а них додано методичні коментарі. Для зручності в користуванні в кінці посібника вміщено тематичний покажчик Видання призначене для підготовки випускників загально- освітніх навчальних закладів України до зовнішньою незалеж- ного оцінювання з української мови та літератури. Книжка адре- сована абітурієнтам і вчителям-словесиикам. УДК 811.16114-821.161.2.09](079.1) ББК 81.2 Укр-Ю! О Авраменко О. М. , Дідух Т. І. , Чукіна В. Ф„, 2012 БВК 978-966-349-342-8 © Видавництво оГрамоґтаэ. 2012 Шннтшвніучшйучияшвіі Одним із найскладніших видів робіт у кеті зовнішньою незалежно- го оцінювання з української мови п літератури с власне висловлення. Це завдання а розюрнутою відповіддю. У ньому треба висловити свою пови- цію щодо конкретної проблеми (теза), сформулювати два-три аргуменпи (докази). підкріпити їх прикладами іі зробити вннсновок. Свої думки по- трібно висловити логічно іі у чіткій послідовності. Це амістова частина власною висловлення. Друп як частина - мовне оформлення. яке так са- мо. як і зміст, оцінюється дваиадшітьма балами. У цьому посібнику подано рекомендації щодо написання власною висловлення, критерії оцінювання цвоно виду роботи (розроблені Українським центром оцінювання якості освіти) і, на нашу думку. най- цінніше - зразки завдання а розгорнуто! ) відповіддю. Радимо не тільки вчителям, а іі учням добре вивчити критерії оцінювання, адже, знаючи їх. лепне створювати текст-роздум. Самі критерії чітко визначають необхід- ні складники власною висловлення, особливості їх оформлення. При- клади текстів-роздумів краще зорієнпуютв вас у тому, як формулювати тезу, докази й висновок, якими можуть бути ілюстрації з різних видів мистецтва (переважно з української і світової літератур), з історії або З ІЛВСНОГО ЖИТТЯ. Зразки власних висловлень. поданих у посібнику, можуть бути орієнтиром, З навчальною метою ми виділили в них курсивом вртуменпи (адже формулювати допільні докази. як показує досвід. не тіросто). а після текстів часто додаються методичні коментарі. які мають на меті навчити бачити недоліки в оформленні різних компонентів власною ви- словлення. Радимо уважно й критично перечитати всі тексти, порівняти їх 7 це. на наше глибоке переконання, допоможе вам добре виконати цей вид роботи. Устгіхів!
 4. 4. ВЛАСНІ? ВИСЛОВЛЕННЯ (роаигюк моменти) Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання влас- ного висловлення. Цей вид роботи оцінюється даадцятыш чотирма балами. тож важливість йою очевидна. Уважно прочи- тайте настанови щодо підптювки до написання власною вислов- лення. Підтримайте або спростуйге думку: апарата - це наука, пі- яка перемога итак не так». Прочитайте наведений текст. Ідучи до им! метки, людина пізнав ціні. досягаючи усні- 41, зазнав і поразки. Будь-яка поразка повинна апаоатпи наукою. Випрацпючи помилки, кожен із нас навчається, набуває досвіду. А передала - це кінцпий резуяыпант піано- яо навчання. Викладіть свій погляд на цю проблему. висловлення має бути аргумеіггованим і написаним в один із таких трьох способів: г так, я погоджуюся з думкою. що поразка - це наука. і ніяка перемога так не вчить людину. .. (підтримка думки); о не зюдеи (не зюдна) з думкою про те. шо поразка - це наука. і ніяка перемога так не вчить людину. .. (спростування думки); ' це складне для мене питання: з одною боку. .. , а з іншою бо- (проміжна позиція). Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюст- рувати думки при з художньої літератури (зазначити назву твору, указати проблему. порушену письменником, худож- ній образ. через який проблему розкрию, навести цитату' з тво- ру тощо), історичними фактами або випашсамн з життя. У кінці треба сформулювати висновки. ' Зауважимо, наведення цитати бажане, проте не є обов'язковим (за на- явність чи відсутність цитати бали за зміст як не додають, так і не зніма- ють - див. далі Критерііоціэюваюц власного висловлення). І Увага! Не переказуйте змісту художньою твору, не давайте повної характеристики образів. Орієнтовний обсяг роботи - і сторінка формату А-4 (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не пе- ревірятимуть. Структура власного висловлення І. Теза. 2. Аргументи (два або три). 3. Один приклад із художньої літератури чи іншою віщу ми- СТЄІІТВа. 4. Один приклад з іс-юрії чи з власною життя. 5. Висновок. Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й гід-друк; вони можуть іти зразу після тези або ж кожен аргумент з абзацу перед прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший І доцільніший. Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так: Я вважаю, що поразка - це наука. і ніяка перемога так не вчить людину. .. ТЕЗА (2-3 речення) По-перше, поразка якнайкраще загартовус людину, робить її стійкішою в сучасному суспільстві, сповнено- му стресів і різноманітних викликів. переконливих прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку. образ Степана Радченка з роману «Місто» Валер'яна Підмо- гильного. .. АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД. Що його ілюструє (4-5 речень)
 5. 5. ІІа-друве, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висновки, у майбуп-шому іх уника- ти, поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість здапта працювати над собою. Ось приклад із життя Мій батько змалку. .. АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що йою ілюструє (4-5 речень) Опис, поразка навчає людину жити. перемога ж не ВИСНОВОК (2-3 речення) Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чо- тири абзаци, кожен з яких починається відповідно такими слова- ми: я вважаю, по-перше, по-друи. вище (або на мою думку. з од- ного боку, з іншого баку, таким чином) і под. Обов'язково дотримуйтеся цієі поради - і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структуру, буде логічно організоване. Екзаменаюри відразу відчують, що ви готувалися до виконання цьою виду ро- боти. й відповідно оцінять цей параметр вашою роздуму (логіч- ність і послідовність). Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлен- ня, то не пропустите в роодумі жодною компонента. за який ек- заменатори виставляють певну кількість балів. Тож ознайомтеся а критеріями, за якими у 2011 р. оцінювали власне висловлення. Критерії оцінювання Іестовою видами в рояорвутою дзвонити' і. Власне висловлення оцінюється за критеріями змісту та мов- леннєвою оформлення. Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) - 24 бали. ' Критеріі. подані в таблицях і, 2 і З, розроблені Українським центром оцінювання якості освіти. б 2. Зміст власною виыовлення оцінюється за шістьома крите- ріями, як показано в таблицях Та6лш4я1 Оттіввтнпяаащтувпсвоеоввешваеама Змістовий вияв І композиційне оформлення критерію Учасник ЗНО чітко формулює тезу. Учас- ник може використовувати мовні кон- струкції на кшталт «Я иатпошэ, «Надаю дума/ ш», «Я підтримують. «Уоаасаіом, «Я поаоджуюся. ..э, «Мені здавтьсаьэ, «Пе- репанаяий. ..ь, «Я не тдтритгую, ..э, «Ямму цЯнепогоджуюся. . 0 «Хо- чу піддати суииіаушэ, «Як на мене. том, 43 одною бокуш, а з даною. ..» тощо У роботі немає чіткою формулювання тези, але наявні речення та ключові слова. що свідчать про розуміти теми Учасник не формулює тези. Учасник формулює тезу. яка не відповідає запропоноваиій темі. У роботі відсутні речення та ключові слова. що свідчать про нерозуміння теми Учасштк наводить принаймні два Ііоречних докази, підстави для обтУїіїУватшя, під- твердження висловлено! тези, які пов'язують іі з прикладом. Учасник може використовувати мовні конструкції на кшталт атому що». ще доводить», спід- цього є». ще засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути тощо
 6. 6. Змістовий вияв І композищйне оФФмления критерію Учасник наводить принаймні один доречний 1101933 ШШ ВИСЛОВІІЕИОЇ 1811. АРІУМШТИ догблтогь один ошшю. тобто дру- гий аргумент перефрааовуе зміст першою. Один з аріумеігтів не є доречним стосовно сформульованої тези Учасник не наводить жодною аргумент-у для обгрунтування тези або наведені аргумеіпи не є доречиими Учасник наводить принаймні один доречний приклад з художньо! літератури або інших видів мистецтва. Указано проблему. поруше- ну у творі. Художній образ. через який проб- лему розкрито. назву й автора твору. наведе- но цитату з твору. Учасник може також посилатися на факти з ЖИНЯ митців. якщо ці факт стосуються іх- ньоі творчості. Учасник може використовувати мовні кон- струкції на іаптшп снапртккяадто, трима- дом може слугувати», «яскравим прикла- дом цього може слугуеатим, ошможма не . ..э тощо Відсутня мотивація наведення цього при- кладу або приклад містить фактичні помил- ки чи приклад не конкретизований через Художній образ Приклад з літератури чи ііпцих видів ми- стецтва відсутній або недоречний Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії. або з власною життя. Учасник може покликатнся на факти а жит- тя мишііъякшоціфаісгинестосушьсяїх- ньої творчості Продовження табл. Змістовий вияв і композиційпе оформлення к-тъ “шарм критерію балів Учасник може виюористовувати мовні кои- -І струкцііиазразок . „.>, мошцугуоштж э «заграли того гід | ё Приклад иігпггь фактичні помилки Приклад з історії чи з власною життя відсутній або недоречний У роботі немає порушень причино-наиіідко- вих зв'язків. слідовиіств Учасник структуру: роботу за ашацами. використовує мовні кліше. слова-скріпи, що оформлютоггь текст, на кшталт что-перше». спи-друге», са цього випливає», сяк було за- значно», «повертались до думи», сяк можна побачити» тощо У роботі є порушення причинно-наслідкових зв'язків: І) теза подана після аргументів; 2) теза перернвається аргументом: З) аргумент подано після прикладу, що його ілюструє Логіка викладу відсутня 5. Вищою: Висновок відповідає ааттропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої ти, аргументів І прикладів. Учасник може використовувати мовні кон- струкції: сотки, плати чимало, шахти зробити зимового, «висновком може слугува- ти» тощо Висновок частково відповідає тезі Юо не 1 пов'язаний з аргуметпами та прикладами. Учасник неправильно оформліоє висновок. наприклад, починає його словами ся вважаю»
 7. 7. Продовження табл. “твій Змістовий вияв І компооиційпв офоромемия к-п, ФИТВРЮ балів Висновок відсутній, не відповідає тезі, не 0 пов'язаний з аргуменпмн та прикладами або е іншою тезою Рваом и З. У мовленнєвому оформленні власною висловлення врахо- ІУЄГЬСЯ відповідність роботи орфографічним. пуикгуаційним, тексичним. граматичним і стилістичним нормам української мо- іи. Мовленнєве оформлення власною висловлення оцінюється іадвома критеріями: 6 а та 6 6. 4. Орфографічна й пунктуаційна нормативність власного іисловлення оцінюється за критерієм 6 а, як це показано в -аблиці 2. Таблиця 2 МШП-ш огФот-Фічипі І шосту-шию! иормвтивиосгі ІЛІБІІОПІ ІІСІОІІСІІІ в в. Кількість орфографічиих іпунктуаційних помилок 0-1 (негруба) 1-2 3-4 5-7 8-12 13-15 16 і більше 5. Оцінюючи орфографічну й пунктуаційну нормативність ро- боти. 2 негрубі помилки треба рахувати як і трубу. До негрубих треба зараховувати такі помилки: - у винятках з усіх правил: - у написанні великої літери в сюіащннх власних назвах: д у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівни- ках. утворених від іменників із прийменниками: - у випадках. коли замість одного розділового знака поставле- ний інший: в у випадках нероорізнення все/ ні (иєлтш даний/ шию інший 444): ' у пропуску одного зі сполучуваннх розділових знаків або в порушенні їх послідовності. Негруба Орфографічна та негруба пунктуаційна помилка не сумуться й не зараховуються як одна труба. 6. Лексична. граматнчна та сгнлісгична нормативність власною висловлення оцінюється за критерієм 6 б, як це показано в таблиці З. Таблиця 3 Оцінювання деюсичиої, трввввтмчної гв стилістичної тюрмвтивиості е б. Кількість лексичних. грамоти-тих і стилістичних помилок . - 7. Систематичне порушення норм мнлозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у - в, і - й - ма, ся - св, з - зі - й) треба рахувати як одну стилістичну помилку. 8. Порушення правил переносу слів уважається орфографіч- ною помилкою. 11
 8. 8. до чистої мети треба йти чистою дорогою _ Підтримайте або спростуйте думку: «Да чистої мети треба ити чистою дорогою». Прочитайте наведений текст. Життя - направила Нам часто доводиться іти на ком- 'ІРФШС й Машка! сумліниям. Іноді для досягнення мети, а особливо висохоя, ми зраджушо своїй совісті. Тож засоби для досягнення світлоі мети можуть бути і чистими, і не зовсім тактики? Викладіть свій погляд на цю проблему. Ключові слова: - компроміс; - мета; і порядність; - сумління. 12 1. Як на мене, мета й засоби й досягнення тісно пов'язані між собою. Не можна досяптути навіть найвищої мети негідники за- собами. Насамперед тому, що подібне породжує подібне: добро поро- джує добро, зло породжує зло - тому і сама мета може невпізнан- ио змінитися залежна від того, у який спосіб йдосягають. У цьому нас переконує аналіз багатьох історичних фактів. Наприклад, інквізиція мала на меті духовний катарсис людей се- редиьовіччя. Але езуіти не змінювали їх. а влаштовували полю- вання на тих, хто не відповідав їхній схемі, і нищили їх. На ВОПЩ- шах інквізиції палали невинні жертви. і чиста. здавалося б. мега була заплямована. дорога насильства. жорсюкості не виправда- ла себе. Нині, зґддуючи про що похмуру епоху, відчуваємо насам- перед страх перед тими, хто має абсолютну владу карати безпід- СТЗВНО. Хтось може заперечити: мовляв, інквізиція - крайній антигу- манний випадок. А маленька хитрість не зашкодить справі. яка е дійсно важливою. виявляться, ще й як зашкодить. адже всякий переотуп - це гріх перед власним сумліншии. Справді, обдурити можна когось, ши не себе. І за свої вчинки . ни відповідальні насам- перед перед власною сов-істю. Згадаймо твір Федора Достоєвського «Злочин і кара». Рас- кольников намагався передусім довест собі перевагу певної ка- теюрії людей, до яких і себе зараховував. Але задля цьою він мав переступити межу моральною. Щоб довести свою свишістьь, Раскольников убиває, і Найстрашніша кара за це м муки совісті: він переконує себе, що вчинив правильно, і одночасно сам відчу- ває до себе відразу. Отже, однаково важливими є і цеп, і засоби Е досягнення. - ось чому до чисюї. високої мети потрібно йти тільки чесним шляхом. Методичний коментар: висновок відповідає тезі (1 бал), про- те в ньому немає прямого перегуку з аргументами й приклада- ми (0 балів). 13
 9. 9. До чистої мети треба йти чистою дорогою 2. На мою думку, питання високих прагнень і гуманних засобів у сучасному світі є надваяшивим. Я впевнений, що до чистої ме- ти треба йти чистою дорогою. Не знаю прикладів, коли людина жорстока, зневажлива, лицемірна й аморальна у своїх намаган- нях досягла чистої мети. Переконливим аргументом для доведення цієї тези є те, що не- гідні засоби можуть скомпро/ иетувати навіть найшляхетнішу мету. Яскравим прикладом цьою може слугувати прагнення збу- дувати комунізм - суспільну модель, за якої немає приватної власності й усі члени суспільства рівні. Як на мене, то це більш аніж Гідна мета. Однак скільки лихою сталося на шляху до неїі Було цзапущено» систему тотального контролю й репресивний апарат, який знищив мільйони ні в чому не винних людей. А що в результаті? Така політика зазнала краху, і нині навіть сама ця колись осяйна мета не здається більшості людей такою при- вабливою. Не менш вагомим доказом на користь цієї думки є те, що справж- ня людина ніколи не піде проти власного сумління. Прикладом цьою є ліричний герой поезії Григорія Сковороди евсякому міс- ту - звичай і права». Серед тих, хто, досягаючи мети, застосовує нечесні засоби: хабарництво, здирство, брехню й підкуп - він єдиний має совість, «як чистий криштальь, і шляхетні помисли. Ця людина має силу жити мудро й не боятися смерті, Отже, благородної мети треба досягати засобами, які не супе- речать суспільній моралі, і не сходити а цієї дороги, бо інакше ні- ЧОГО ПУТНЬОГО не ПОСЯГНЕШ. Методичний коментар: висновок тут - перефразована теза (1 бал), але чіпсої відповідності доказам і прикладам у ньому немає (0 бажав). М З. Я вважаю, що до кожної мети треба йти так. щоб ПШУЭЗТИСЯ людиною, не втрачати почуття шмоповаги й не принижуватн ІНШИХ- По-перше, ніхто не хоче. щоб через нього переступити не іт стати жертвою чужої волі. Тому ганебно здобувати щось За 111111' нок приниження інших, шанувати їхнє життя, бути толе- рантним, більш покладатися на власні лиш. По-друге, коли та чесний, а слово твоє не розходиться з ділом, тоді тебе поважають і власна совість токійна. Прикладом тою, як люди у своїх стосунках можуть бути Взаєм- но красивими, є моя мама. Вона змалку вчить мене шанувати ін- тереси інших людей, ставитися до них так. як би я хотів, щоб до мене ставилися. З нею радяться й мо] дрУзі: вона вміє втрима- ти, заспокоїти. без нудних нотацій. але з ГУ"9Р0М "Ідкдже ”тм 3' складної ситуації. Коли ми почали готуватися до ЗНО. мама бу- ла проти репетиторів: вона запропонувала проводити «мозком штурмиь у нас удома. Це ж так природно: хтось краще знає пев- ний предмета хтось ліпший організатор. Разом ми - сила. Жод- ного разу ми не зірвали занять, до яких готувалися разом, так що навіть відчули повагу до себе і гордість, адже ми покладаємося на власні сили! и яскравим художнім утіленням думки про красу праведиот до- роги є поезія Тараса Шевченка «Доля», у якій поет ВИСЛОВЛЮЄ вдячність долі за те, що вела його чесним шляхом: Ми не лукавили з тобою, Ми просто йшли: у нас нема Зерна неправди за собою. Хочеться заслужити право на такий підсумок життя. Отже, ідучи до мети, сприпідай собі голос матері, коли хочеш почути совість: (Д. ПМШІЧКП) - і Роб" "О совісті- Методнчний коментар: приклад із життя сумнівний, він прямо не ілюструє жоден з аргументів (0 балів); через таку невідповід- ність екзаменатори мають знизити бал за логіку (1 бал). 15
 10. 10. Книжка здатна змінити ття шодини Підтримайте або спростуйте думку: списка здатна . шти- ми життя любити. Прочитайте наведений текст. Людина як особистість формується під унлиаом бажати»: фаяпиоріщродина, друзі, Соціологи коментують, що останнім часом люди читають усе менше. Хоч у кошика. : іэдебільшою вигадали художня дійсність, проте вона, ма- бут, здатна змінити людину на краще. Викладіть свій погляд на цю проблему. Ключові слова: ' ДОЛЯі - зміни; - книжка; - пізнання; ' КУЛЬТУРИ? - духовний пошук. 16 і. Ншшвіічайно іірикрим є той факт, що нині література біль- ше не є одним з основних способів пізнання навколишнього, фор- мування й розширення світогляду. Хоча, на мою думку, книжка таки спроможна якісно змінити життя людини. Пиишньмо хоча 6 на взаємозвїпзок читання й інтелекту. Безпе- речна, перше неабияк сприяє розвитку другого. Із книжок ми чер- паємв досвід, мудрість, відкривати для себе все те, що нам трап- ляється в реальному житті. Книжка творить людину, живить П род/ м. робить й життя наповненішим й змістовиішим. На думку одразу спадає образ Ярослава Мудрого з одноймен- ної драми Івана Кочерги. Це реальна історія про київською князя. якого. попри аовп ппо пепривабливість і фізичні вади. любили у своїй країні й далеко за її межами завдяки непересіч- ному розуму. У цьому творі великий князь усе дитинство та юність ііроношіть за книжками уже навіть ставши правите- лем. пе ііолншає читання. Промовистий і той факт, що його біб- ліотека при Софійському соборі була першою й найбільшою п Київській Русі. Ще одним пра/ меншим на підтвердження тези є те, що в різних книжках ми часом відкривати для себе ті істини, які наче й були на поверхні. але били недоступні для нашого розуму. Так, багато людей прийшло до віри й до Бога якраз через Біб- лію -у кюнопоположну книгу християн. У ній вони знайшли на- ставника у формуванні фундаментальних життєвих принципів. Отже. не можна не погодитися з тим, що книжка г невичерп- не джерело зпапь. досвіду й людської мудрості. І нехай низько- пробиої літератури все білыце. а поціновувачів прекрасного все менше. книжка завжди залишатиметься чи не найважливі- шим культурним надбанням людства, яке, без сумнівів. зміни- ло й спроможпс зміпнти життя. Методичний коментар: висновок часгково випливає із сказаного вище. адже в тексті не йшлося про низькопробну літературу. якої дедалі стає більше, а поціновувачів прекрасною п менше (1 бал), 17
 11. 11. Ктшжка здапіа змінити лип-тя людини 2. Мені здається, що тільки сліпий не може не бачити того, як на життя людини впливає книжка. Це - одне з найвидатніших творінь культури. дієвий засіб п виховання й захисту. На під- твердження висловленої думки можна навести чимало перекон- ливих аргументів. По-лерше, у юсижках перед нами постає весь світ і слонуки до його лізі-какая. Під-друге, вони допомагають нам знайти друзів і од- нодумців у різних епохах і країнах, збагнути універсалії буття. А найголовніше - пробуджують почуття та духовність. Звичайно, це не всі аргументи «за». Та деякі з них уже можу підтвердити власним досвідом. Так, послання «І мертвим, іжи- вим. ..о Тараса Шевченка просто приголомшило мене: я постійно перебував у стані уявною діалогу з автором. Читав упівголоса рядки і ніби чув поетові уроки історії. А в його словах - і гірко- та, і докір, і віра, і така любов до людей, що будить приспане сумління, прагнення діяти, бо «в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», що їх ти мусиш знайти. прикладів художнього осягнення ролі Шевченкового слова для самоусвідомлення українців - океан. «Прометеїв дух Тара- са - це полум'я, котре нищить тьмуь, - писав Є. Маланюк у вір- шах «Невичерпальністьэ і «Шевченко». Тарасовим словом гар- тували себе М. Рильський і В. Стус. І. Марчук і М. Лисенко, В, Симоненко і Є. Сверстюк - світочі українського духу. А хто запродав душу нечистій силі. тому, як сумнозвісному О. Бузині. ввижається свурдалак Тарас Шевченкт, Бій світла і тьми три- ває. І Тарасове слово на боці світла. Отже. як бачимо, книжка допомагає нам відкривати світ, ос- мислювати власне призначення в ньому, своє місце в історії, уборотьбі проти зла, знаходити підтримку й розуміння тих, із ким нам у житті по дорозі. 18 З. Я можу впевнено сказати, що книжка здатна виховати люди- ну, вплинути на й життя, навіть змінити його. По-перше, часто людина відчуває потребу щось удосконалити в собі, знайти свій имя. : і думає про те, як це зробити, шукає від- повідних порадииків. Не лише старші мудрі люди, а й книжки мо- жуть підказати нам, як жити. яскравий приклад - книжки з філософії або психології. що по- яснюють природу певною явища, впливають на читача, іноді на- віть можугь ЗМЇНУГГИ світосприйняття п спосіб життя. власні пріо- ритети. Отримавши наукове підґрунтя для роздумів, ми помічаємо в житті те, на що раніше не звертали уваги. Так, бага- то хто засвідчує. що. навчаючись поводити себе в колективі. ви- користовував поради і. Томана та Д. Карнегі. А мене, наприклад. бапто чого навчила повість новозеланцською вченого-психогіп- нолога Ргвебера «Сім секретів успіху. історія сподівань». Пора- ди. подані в шкзвому сюжеті, що змушує співпереживати голов- ному героєві Кевіну, у простих і ясних прикладах й учать творити добро, не занепадати духом у складних обставинах. По-друге, часто книжка будить такі сильні почуття, які вам: - ко вимооити. Не знаю, як передати ту бурю переживань, яку ви- кликала в моїй душі книжка М. Матіос «Солодка Дарусяэ. і те відчуття крихкості людською життя перед безжалісним злом - історичним пеклом наприкінці ЗО-х років двздцятою століття на Західній Україні. Отже, книжка може сильно вплинути на життя людини та до- помогти їй уникнути проблем так, як ніхто інший не допоможе. учить не занепадати духом, учить співпереживати. цінувати люд- СЬКЄ ЖИТТЯ. ГОЛОВНЕ _ не ПРОПУСТИТИ Ту КНИЖКУ, ЯКЕ нам трапиться в житті. 19
 12. 12. Книжка здатна змінити жіптя людитш 4. Я твердо переконана в тому. що книжки можуть змінити ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ЗВИЧЭЙНО, ЯКЩО ВОНЗ ВМЇЄ ВДУМЛНВО ЧИТВТИ, шукає способів стати кращою та орієнтири на шляху до своїх ідеалів. Чому це є можливим? Насамперед тому, що нині книжка й це иайнадійнііце джерело знань про світ, про духовні цінності. А ін- фармація в ній записана так, що не можна одним дотиком владної руки й знищити, закривши або заборонивши, як сайт. наприклад. Усупереч різним маніпулятивним впливам, книжки є надійним орієнтиром у духовному пошуку людини. Яскраве художнє втілення цієї думки А повість Рея Бредбері 4451 градус за Фаренгейтомэ. У страшному світі бездуховності читання є державним злочином, а стіни квартир замінені телеві- зійними екранами, де йде шось подібне до наших реаліті-іііоу. Го- ловний герой твору пожежник Гай Монтег. обов'язком якого є спалення книжок. усвідомивши злочинність своєї діяльності, ОПИНЯПЬСЯ СЕРЕД ТИХ, ХТО НВМВШЄГЬСЯ ІІОНЄСТИ ЗМЇСТ ЗНИІІІЕНИХ книжок до нащадків. Книжки - це духовний спротив усякому насильству. Прига- даймо, як мріяв грибоєдовський Скалозуб зібрати й спалити всі книжки, щоб знищити вільнодумство, а фашисти не мріяли - палили. Радянська імперія ув'язнювала поетів і забороняла їхні книжки. Отже, книжки можуть змінити життя людини, але тільки тоді, коли в неї з'являється потреба щось зрозуміти в собі й у житті, коли серце й душа П настроєні на духовний пошук. Ці зміни від- буваються на основі правдивоі інформації, яка здатна бути осно- вою в боротьбі за людяність проти насильства та бездуховностт, дає надію на перемогу добра над злом. пробуджує високі почуття. Будь-яка ема - пе можливість стати кращим Підтримайте або спростуйте думку: чбудь-яха проблема - це можливість стати кращим». Прочитайте наведений текст. Будь-яки проблема - це істинність суперечливі ситуації, питання, що потребують розв звання. Кожен знаходить ріт- номанітні шляхи їх вирішення. долаючи випробування, спмовдоскакалюєшся. Проблема - та завжди можливість змінитися, стати кращим. Викладіть свій ПОГЛЯД на цю проблему, Ключові слова: о зміни: 0 проблема; - удосконалення; * випробування; - характер. 21
 13. 13. Будь-яка проблема - це можливість стати кращим і. На мою думку, будь-яка проблема - це випробування, а різ- ні люди неоднаково їх долають. Для одних це змога змінитися на краще, стати сильнішим, упев- нгнішим. Для інших певне випробування далі стає фатальним. Не віра-ш у власні сили, вони або й не намагаються розвивати проб- лему, або після кількох невдалих спроб занепадають духом, опус- кають руки, не шукають іншого палату подолання перешкод. Прикладом того, як під тягарем нерозііязаних життєвих проб- лем людина може поступово деградувати, перетворитися на єпропащу силу». може слугувати герой роману «Хіба ревуть во- ли, як ясла повні? ь Панаса мирного та Івана Білика Чіпка Варе- ник, Утративши землю та зневірившись у справедливості влади. Чіпка пішов злочинною дорогою. взірцем подолання випробувань долі. загартуваиня характеру є життя та творчість української поетеси Лесі Українки. Борю- чись із нєдугоіо, вона довела всьому світові, що будь-які трудно- щі можна подолати. Лесі допоматало в цьому життєве кредо. яке вона пронесла, як свічку, дорогою життя: Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити! - Геть думи сумні! На прикладі з власною досвіду я переконалася, що людина, гідно долаючи складні проблеми, стає сильнішою, більше вірить у свої сили, глибше відчуває підтримку людей. Так, моя мама, ще не повністю одужавши після аварії, почала вести активний спосіб життя: через півроку повернулася на роботу, до своїх учнів та ко- лет, які їй у всьому допомагали. Отже, кожна проблема - це МОЖІШВЇІТЬ змінитися. Якими бущіть зміни, залежить передусім від самої людини: якщо вона сильна ду- хом, то зміни бущггь на краще, а якшо ж слабка А на гірше. 22 2. Часто у житті в нас з'являються проблеми. Дехто може легко впоратись із випробуваннями, інші, на жаль. занепадають духом і чпливуть за течією». Я переконана, що боротися з труднощами й невдачами потрібно, бо це - стимул і можливість стати кращим. Черезліноидійслабіюдулспіьлюдинерозшвоэотьсщацшашіщде- Чи не в кожному класі є такі особи з «тонкими» душами (іх не можна нервувати) та істеричними харакгерами (кожна пробле- ма - це стрес. тож: «Пожалійте мене! Зробіть усе за менег). Це неправильно! Людина мусить і повинна шукати в собі сили, щоб подолати життєві випробування, - тільки так можна вдосконалити себе й довколишній світ. Людство знає безліч таких прикладів. Взірцем є жигґя Лесі Українки, яка знаходила мужність протистояти недузі й творити. Завдяки наполегливості, наперекір болю. за свій короткий вік во- на встигла зробити стільки, що вистачило б на кількох. Усі Леси- ні твори насичені внутрішньою силою, яка особливо потужно струменить із поезії сСотта зрет зреґоіэ. Великим випробуванням для людини є також нерозуміння Е близькими. Особливо важко, коли родина не підтримує тебе у вті- ленні покликання. у дорозі до мети. Катерина Білокур - художни- ця від Бога - мусила пройти це випробування. Родина не схвалю- вала й захоплення. мовляв, головне призначення селянки - працювати в полі. Однак вона витримала всі образи, роовивала свій талант і досягла успіху. Її полотна на виставці українською мистец- тва в Парижі високо оцінені майсгром пензля Пабло Пікассо! Отже. як бачимо, будь-яка проблемадає нам мояошвіпъ стати ієра- шими, однак і не можуть реалізувати ледачі й слабкошхі, це під силу тільки сміливим і наполетливим людям, здатним до праці й боротьби
 14. 14. дъ-якя проблема - це иоэкливість стати кращим 3. Думаю, Що, якби не було проблем, люди б не змінювалися на краще. ІІа-перше, у кожної людини в житті виникають певні перешко- ди. У декого - це негаразди в сім'ї, в інших н це проблеми в навчан- ні. .. випробувань може бути безліч, їх необхідно вміти долати. ІІо-друге, не всім людям притаманні риси характеру, які допо- магають вирішувати проблеми. Хто не спроможний боротися, зц- непадає духом, утрачає інтерес до життя. Пршою катешрівю є особи, які створюють проблеми іншим. Вони позбавляють радос- ті життя і себе, й усіх, хто поряд. Але, на щастя, людей, які зна- хадять у собі сили, щоб перебирювати труднощі й ставати кра- щими, значно більше. Герої повісті «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левипького с прикладом того. як можна створювати проблеми з найменших дрібниць. Маруся Юійдашиха, а пізніше й Мотря з будь-якого приводу ОДРЗЗУ Ріїзпочинатоть сварку. Ніхто з героїв твору не прагнув злагоди, не хотів вирішувати проблеми, а лише їх по- глиблював. Цей твір навчає нас не бути егоїстами. шукати мир- них шляхів розв'язання родинних конфліктів. У житгі моїх знайомих також є проблеми, буває, що вони їх створюють самі, Наприклад, мій друг Юрій вирішив стрибнути з парашутом, Хоча мама й відмовляла його, хлонцеві здавалося, буцімто від цього одразу зміниться його життя. Він за тиждень пройшов курс підготовки, але під час стрибка не зумів мобілізу- ватттся - і зламав ногу. Юрко зрозумів, що не можна раптово ста- ти сштьним і смілнвим, вибачився перед мамою. Отже, вирішення власних проблем робить нас сильнішими, учить бут витривалішими й вирішувати проблеми, які виника- ють у жи-пі. Будь-яка проблема т це досвід, а досвід завжди за- стерігає нас від помилок у майбутньому. 4. Ставлення до життя в усіх його проявах у людей буває різним. Дехто мріє, щоб усі йою бажання здійснювалися, а на жипєвому шляху не було жодних перешкод. Я не поділяю такої позиції та вважаю. що проблеми, навпаки, можуть бути корисними людині, зміцнювати П духовно й морально, робити П кращою. По-перше, якби наш життя складалося із суцільна. : успіхів, люди б не сановдосконалювалися, не розвивали свій внутрішній світ, культуру, не прагнули б чогось кращого. По-друге. якби абсолютно все складалося добре, як же масла 6 ми це оцінити? Адже в нас не було 6 навіть можливості порівню- вати успіхи з невдачами, перемоги з поразками. Яскравим прикладом, шо підтверджує мої думки, може слугу- вати новела Григора Ттотюнника «Три зозулі з поклоном». Усі й головні герої приречені на страждання. Проте саме завдяки випробуванням персонажі стають кращими: Марфу вивишує по- чуття щирого кохання; Соня, відчуваючи його. не обурюється, а співчунає дівчині: Михайло ніби знаходить коло себе Марфину душу й бажає їй звільнення та спокою. Лихо об'єднані) героїв, ви- явило найпрекрасніші їхні риси характеру. Не можу не згадати й свою подругу Лесю. яка в дитинстві була дратівливою та егоїстичною. Вона не вміла гідно приймати життєві труднощі й тривоги. Проте згодом. подорослішавши. Леся зрозумі- ла, ЩО ПРО6ЛЕМИ - ЦС не ТЇІІЬКИ ПОШНО, ТЕПЄР ВОНИ ВМЇЄ ЗНЕХОДИТИ позіпивнс в будь-якій ситуації та мужньо долає всі перешкоди. Отже, до всього неіативного, що трапляється на нашому шля- ХУ, треба СТВВИТИСЯ НЕ лише ЯК ДО ЛИХЗ, і і ЯК ДО МОЖЛИВОСТЇ ВДОС' коналитися, стати кращим. Методичний тлаентар: висновок логічно пов'язаний з тезою (1 бал), але не повніспо відтворює наведені аргументи (0 балів).
 15. 15. Будь-яки проблема - це иошптвіс-іъ стати кращим 5. На життєвому шляху трапляються різні випробування, Є проблеми, які вирішити просто. але буває й так, що не люди- на долає перешкоду, а перешкода нищить людину. Тому мені здається, що не кожен може стати кращим після сутички з труд- нощами. Неможливо жити так, щоб ніякі проблеми не виникали перед ва- ми. І шлях кожною - це їх паслідовне вирішення. Нерідко трапляється, що людина падає духом і проблема зда- ється їй ісездоланною фортецеіо. На жаль. не завжди поруч може опинитися шось. здатний підтримати, допомогти, Яскравим прикладом цього є Чіпка - головний герой роману Панаса Мирною та Івана Білика <Хіба ревуть воли. як ясла пов- ні? э, що під тягарем проблем і невдач зійшов на криву стежку й став пропашою силою. Бирісши в злиднях, в атмосфері ворожос- ті, згодом він мав проблеми з власною землею та панством. що пі- дірвала віру в добро й справедливість. Так у його душі закипіла ненависть до всіх людей. Свое горе Чіпка заливав юрілкоіо, по- чав грабувати, урешті-решт став на цілях убивства. Він намагав- ся подолати перешкоди, але вони, на жаль. здолали його. А скільки юнаків і дівчат нині знаходяться у виправних коло- ніях за злочини. які вони скоїли в безвихідних. як їм здавалося. ситуаціях. Щодня в новинах ми чуємо якусь історію про загубле- ну доліо. А нещодавно в сусідньому зі мною будинку 20-річний юнак через нещасливе кохання заподіяв собі смерть. Безперечно, це слабкодухість. Але як їй запобігти? Підсумовуючи, мушу сказати, що життя дуже непередбачува- не. Коли виникає проблема, не кожна людина має силу волі здо- лати П, і, як не прикро це констатувати, потрапляючи в безви- хідь, слабкодухі опускаються на дно життя або зводять із ним РЗХУНКИ, 26 Довгий шлях починається з першою кроку Підтримайте або спростуйте думку китайського філософа Лао- цзи: «Довгий інших починається з першого току». Прочитайте наведений текст. У кожної людини свій життєвий Ших. Він не начинается одразу з переход, досягнень. ЭКодна ідея не може реалізува- тися миттєво. Будь-які справи мають свої витоки. Зі стар- ту, першого кроку починається шлях до незвіданого. Викладіть свій погляд на цю проблему, Ключові слова: ' досвід: - мотивація: - самовдосконалення: - вибір: - життєвий шлях.
 16. 16. Довгий шлях починається а першою кроку 1. На мою думку. у кожної людини є свій пшях, але ні в кого він не починається одразу ж із перемог і великих здобутків. Усякий РУХ ГІО ЦЬОМУ ШІІЛХУ, уСЯКЄ ДОСЛГНЄННЯ ПОЧИНЗЄТЬСЯ З МЗЛЄНЬКОЇО невпевненого кроку. Адже ми як маленькі діти, які лише почина- ють робити перші кроки в незвідане. А зі стежок і зусиль окремих людей сплітаютызі дороги людства. Не завжди той. то йде дорогою. уявляє собі, що буде в П кін- ці, - ще одна дорога чи стежина до останньої межі. Та його думки й сподівання стануть крапликками досвіду для інших, майбутніх подоражан. Прикладом цього можуть бути герої ро- ману Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотностіь. Родина Буендіа зробила перший крок у створенні вільного та щасли- вого жипя, У творі описується динаміка розвитку маленькою містечка, що згодом перетворилося на велике квітуче місто. Разом із містом зростає і сама родина. Та. на жаль. усе має свій кінець. Місто поступово піддалося владі часу, занепало, а славнозвісний рід. що, здавалося, буде нічним, просто загу- бився у швидкоплинності жигґя. Але спраглий, що йде доро- гою. немов із криниці, нап'ється життєвої сили з чистих дже- рел роману. Ніхто не знає, що було б із людством, якби не йою бажання ді- знатися більше, досягати мети та розвиватися. Згадаймо. на- приклад, першу спрогулянку» по поверхні Місяця. Ніл Арм- стронг здійснив величезний прорив, що мав неймовірне значення. <Це був маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людстваь. Виходячи з вищесказаноґо, я хочу зробити висновок: кожен довгий шлях починається з одною кроку: зусилля того, хто торує шлях, не марні; зі стежинок окремих людей складаються дороги людства. 2. Із найдрібніших зоряних крихті Вічна математика віку З суми бєзконечно малих Виникає беаконечно велике. Л. Костенко Я переконана, що кожний довгий цілях починається з одного невеликою кроку. Підтвердженням цього є той факт. що жодна ідея чи задум не може реалізуватися миттєво. Поет створює вірш із невловимоі думки чи образу, архітектор зводить грандіозні та величні храми, але перший крок у його роботі н елементарні креслення та ескі- зи. Яскравим прикладом може слугувати головний герой опові- дання «Талантэ Степана Васильченка - молодий учитель із сіль- ської школи. Він має заповітну мрію - продовжити ІІЭВЧЗННЯ В університе-гі. Задля досягнення мети ґерой починає з простого - старанно й наполегливо перечитує підручники 'П Власні Записи. тим самим робить перший крок на шляху до омріяних вершин. Продовжуючи свою думку, маю сказати, що будь-які трави, витвори, здобутки. учинни мають свої витоки ти джерела. На- приклад, Акт проголошення незалежності України пан першою сходинкою в складному й багатогранному процесі творення суве- ренної та могутньої держави. Цей документ є першим кроком, що починає відлік на шляху нашої самостійної країни. МОЖНЗ ЗРО6ИТИ ВИСНОВОК, ЩО КОЖНЗ ЖИПЄВЗ ПуТЬ ПОЧИННГГЬ' ся зі старту і жоден із нас не може його уникнути, «Почнемо з МЕЛОГО. МОЖЛИВО, ТИМ КОЛИСЬ ОДКРИЄМО і ВЄЛИКЕР. т СКВЗЗВ укра- їнський письменник Василь Земляк. Справді. робімо перший крок!
 17. 17. Довгий шлях починається з першого кроку 3. На моє глибоке переконання, яким би довгим не був шлях, він не почнеться, якщо ми не зробимо жодною кроку. На підтвердження своєї позиції наведу такі аргументи, Наше життя й це і є цілях, який починається ще в дитинстві. Відтоді крок за кроком, лізнаючи світ, прокладаєма свою дорогу. Хоча ми постійно в русі, це зовсім не означає, що вибрали правильний на- прям. Свідомо забравши життєву дорогу, людина замислюється над тим, чи противник шляхом іде, Буває. що ми зневірюємося в собі й не бачимо виходу зі скрутної ситуації, але, зробивши лише один крок. знаходимо інший шлях. Прикладом може слугувати роман «Містоь Валер'ян Підмо- гильною, Головний герой Степан Радченко приїхав до міста на- вчатися в технічному інституті, а став письменником. На дорозі успішного кар'єрного зростання Степана мучить внутрішня роз- двоєність: він продовжує свій рух уперед і в той же час не має си- ли відродити в собі первісну суть. Тому його перемога над містом ЗДЗЄГЬСЯ НЄПЄРЄКОНЛИЕОЮ, Другий яскравий приклад - із сучасного життя. Олексій, мій друг. мріяв стати зіркою телеекраиу, але здобув зовсім іншу осві- ту, Та юнак не забував своєї мрії ні на мить, Якось він дізнався про кастинг для участі в епізодах фільму, спробував свої сили - і йому дали невеличку роль, Згодом Олексій знявся в декількох фільмах, а нещодавно отримав одну з головних ролей у телесеріа- лі. Зробив крок - і став ближчим до своєї мети. Отже. нам потрібно, безсумнівно, робити перші кроки назуст- річ долі. довіряти своєму єству, прислухатися до свого серця й ЗЗВЯШИ ПЗМЇІТЗТИ, ЩО ДОВГИЙ ШЛЯХ ПОЧИНЗЄТЬСЯ З ОДНОГО Але яким буде цей шлях, обирати тільки нам. 30 4. Я погоджуюся з китайським філософом Лаоцзи, який ска- зав: «Довгий шлях починається з першого крокуь. Більшість із нас прагне бути успішним, але не всі досягають своєї мети, Річ у тім, що лише одиницям притаманні потрібні для цього риси характеру: цілеспрямованість, рішучість. упевненість, здат- ність сконцентруватися й повністю присвятити себе справі. По-перше, початковий крок є найважливішим, адже на шляху до здійснення своєї мрії часто доводиться боротися із самим собою: ми вимушені робити те. чого не хочемо, і відмовлятися від того, що робимо із задоволенням. По-друзе, саме перший крок зазвичай і стає мотивацією для ло- дальших дій, а рішучий, вдалий початок здатен надихнути на ае- ликі завершення. Прикладом може слугувати біблійний герой Мойсей, який на- магався врятувати єврейський народ, звільнивши його від раб- ства. Іван Франко у своїй поемі «Мойсей» описав довгий сорока- річний шлях блукань пустелями колишніх рабів-євреїв, яких пророк повів за собою в пошуках «землі обіцяноїь. кращої долі. Цікавим прикладом із життя є видатний боксер, иаймолодший абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон, Він народився в небла- гонадійній родині в одному з кримінальних районів Нью-Йорка. До тринадцяти років хлопець був хуліганом, доки не потрапив до спецшколи для неповнолітніх злочинців. Там Майк попросив учителя фізкультури (колишнього боксера) стати його тренером. Зробивши крок назустріч спорту, юнак назавжди змінив своє жигґя. З того моменту він повністю присвятив себе тренуванням, згодом здобувши титули, визнання та любов фанатів. Отже, довгий шлях, безперечно. починається з першою кроку. Головне, зробити йою назустріч своїм мріям. адже кожна по- справжньому успішна людина робить себе сама. пройшовши трі- умфальний шлях до успіху. 31
 18. 18. Будувати повітряні замки легше, пі: у них экити Підтримайте або спростуйте думку: «Будуаами ЯЮИРШ" замки легше, ніж у ни. : жити». Прочитайте наведений текст. __ Мрії - це прекрасно! Людина, як . художиихпмалює у попи уяві повітряні замки. Із легкістю створює маибутиє. Та до- рога до цих замків піерниспш. Що ж вали-се: будувати над- хмарні споруди чи шини а них? Виюіадіть свій погляд на шо проблему. Ключові слова: - мрії: повітряні замки: тернистий шлях: реальність: - реалізація задумів. о 32 1. Як на мене, просто жити мріями набапто легше. ніж утіліо- вати їх у жигґя. Мрія и це неначе сценарій. а ми - режисери. Людина має права створити все, що захоче, нагадати найдиеооижніші об- ставини, зануритися в неймовірні пригоди й, урешті-решт. відчути себе володарем світу. Але, на жаль, найчастіше сцена- рій залишається лише сценарієм, купою паперу з ідеального мо- деллю життя. А ми вже починаємо свято вірити, що живемо в низці. Яскравим прикладом з історії можуть бути часи Радянською Союзу. коли люди мріяли про життя в повітряному замку - ко- мунізмі. але так йою й не побудували. Буває. що людина зробить лише півділа, а вважає, що справа ао- вершена. Начебто й починає йти назустріч мрії, але на кульніна- ційному моменті зупиниться з думкою про те, що далі все піде са- мо собою, уже багато чого о. тож можна одягти ворожу, хоча палацу ще не існує. І тільки згодом починає розуміти, що на- справді жила в повітряному замку. Саме це й сталося а героєм драми Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Він ше не мав ніяких доказів про дворянське походження, але жити по-панськи це йому не заважало, Мало ю- го, Боруля навіть і подумати не міг, що чстанпъся не як пддєть- сяэ, тож привчав до панських звичок і дружину, і дітей. Фінал п'єси всім добре відомий: казкове життя зникло. З усього зазначеного вище можна зробити висновок, що буду- вати повітряні замки леппе, ніж у них жити. Мрії - це прекрас- но. та потрібно багато працювати й не спинятися на половині до- роги, щоб перетворити їх на реальність.
 19. 19. Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити 2. Я твердо переконана, шо будувати повітряні замки легше, ніж у них жити. адже для здійснення своїх мрій, бажань і праг- нень потрібно неабияк трудитися. Свою думку хотіла б аргументувати такими міркуваннями. З одного боку, до надхнарних замків д омріянщ задумів - прос- тягається довга терниста дорога, яку необхідно здолати, щоб до- сягти мети. Не варта літати в хмар . ставити нездійпаеггну ме- ту та перебільшувити свої можливості. безумовно, кожен полюбляє високо літати думками. та не кожен зуміє здійснити Бажане. Звідси розчарування, відчай та безнадія в житті. Яскравим прикладом із літератури щодо цього аргументу я вважаю сім'ю Дідухів із новели «Камінний хрест» Василя Стефа- ника. Родина прощаєгься з рідним селом. вирушаючи до Канади на пошуки кращої долі. Дідухи це роблять заради майбутнього, у яке вірять. Вони наповнені одвічною жаюю щастя й тугою че- рез його недосяжність. Сім'я вирушила шукати новий «замок», але не знає. де йою знайти і як у ньому жити. Варто розуміти, на- скільки може бути важким шлях до здійснення мрій. Однак мріяти потрібно! Погано жити без бажань. Мріі - це рушійна сила. яка допомагає нам, підштовхує до дій, рятує від су- вороі реальності. мріючи, люди стають щасливіші. Факти з ісюрії переконують у правдивості цьою твердження. За часів, коли українська земля була поневолена чужинііями, наш народ завжди рятувався мрією про визволення, надією на світле майбутнє. боровся, вірив у перемогу. Доречно задати українську приказку тих часів: «Сам у неволі, а мрії на волі». 1 таких прикладів безліч. Насамкінець хотіла 6 ще раз наголосити, що мрії повинні бути досяжиими. Потрібно пам'ятати, що будувати повітряні замки леппе, ніж у них жити. Методичний коментар: висновок логічно випливає з тези (1 бал ), проте непрямо перегукується з аргументами (0 балів). 34 31533 "ЄРЄЫЛЬШВРНЯ МОЖНВ стверджувати. Що бущвати повіт- ряні замки ЛЄПІЇЕ, НІЖ У НИХ ЖИТИ. доказом цього може бути те, що повітря, з якого ми будуємп замки, не є міцним фундаментам чи дахом: уже саме слово «повіт- ря» вказує, що це світ нерешгьний та існуєлише в нашійуяаі, адо справжнього ще дуже І замок, створений уявою, зовсім не придатний для реального життя в ньому. Це засвідчує, що мрії набагато тяасче відтворити е реальному житті й для цього потрібна докласти напали: зусиль. Не можна не згадати драму-феєрію «Лісова пісня» Лесі Украін- ки. Мавка закохуєгься в Лукаша га прихощпъ до иьою_ задишдр- чи ліс, у якому пройшло П жигґя. Попри застереження Лісовика, Вона йде до_світу людей, де зазнає нещастя, труднощів і горя. А цповхало н на цей крок не що інше, як примарні мрії про те, що два світи можуть тісно співіснувати, хоч уся ПРИРОПа й проги цього, Зупинюся ще на одному прикладі, але вже з власного життя. Моя подруга дуже хоче стати відомим хореографом. Зараз вона навчається в хореографічному коледжі й увесь вільний час при- свячує танцям, роблячи все можливе для здійснення мрії. Ця дів- чина с взірцем того, як потрібно будувати справжні замки, а не повітряні. 40тже, мріяти леппе, ніж утіліовати мрії в життя; будуючи по- ВІТРЯНІ ЗЗМКИ, ВЗРТО ПЗМЙТЗТИ, ЩО ВОНИ ПОКИ ЩО НЄСПРЕВЖИЇ, ЗІІС в наших силах зробиш все. шоб мрії стали реальними.
 20. 20. Будувати повітряні замки легше, ніж у гшх жити 4. Я важаго, що будувати повітряні замки леппе, ніж у них жити. Повітряні замки - це символ людської м іі далекої та недослж- ної. Коли людина прагне досягнути цієї мрії, то може виявитись, що це становить для неї проблему, Для того щоб упевнитись у правильності цього твердження, згадаємо деякі твори українських письменників. Прикладом мо- же слугувати образ Степана Радченка з роману Валер`яна Підмо- гильного «місто». Молодий сільський хлопець хотів підкорити місто, і це йому вдалося. Але, замість очікуваного щастя, він мо- рально виродився й був приречений на самотність. іншим прик- ладом може бути головний герой новели «Іпсеггпеиоэ Михайла Коцюбинського. Він намагався втекти від буденності життя та міської метушні на природу. Тут провів кілька щасливих днів на самоті. Проте героєві довелося визнати, що нікуди подітися від сірості життя. Факти історії, як ніщо інше, свідчать про непростий шлях до мр . У зв'язку з цим не можна не згадати про комуністичний рай - суспільство процвітання без бідності та експлуатації люди- ни людиною. Його побудова була позначена жорстокими репре- сіями, розкуркуленням і колективізацієго селян (по суті, їх не- щадною експлуатацією), придушениям духовно-релігійного та культурного життя. Невдала зовнішня політика, прапгення роз- ширити межі свого впливу призвели до антаюнізму з іншою то- талітарного державою - нацистською Німеччиною т ІДругої сві- тової війни. Перелічені проблеми свідчать про цю державу як про образ тих самих повітряних замків: вона була створена дуже швидко, але життя в ній було досить важким. Отже, не завжди кожну мрію можна втілити в життя; про не- простий шлях до мрій переконливо свідчить історичний досвід; не завжди реалізація задумів веде до очікуваного результату. 36 Ми - не безліч стандарті-авт <я>, в безліч всесвіт-ін різних Підтримайте або спростуйте думку: <Ми - не безліч стандар- тних “я", а безліч всесеітів різних». Прочитайте наведений текст. Ми живемо в оточенні інших людей. Це не проста натовп сагандартних ся». Ііожен іт нас - неповторна особистість із власними переконаннями, бджаниллш, мріями. займаючи власне місце в цьому світі, людина стає неповторна-лию, створює свій усесоім. Викладіть свій погляд на цю проблему. Ключові слова: 0 людина; ч неповторність; особистість; - толерантність.
 21. 21. Ми - не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних і. Багато хто вважає, що люди довкола нас 7 не просто натовп стандарпіих «я», а неймовірна кількіс1ъ неповторних світів. Не можу не приєднатися до такої думки. Цю позицію я хотіла б ар- гументувати низкою міркувань. По-перше, кожен із нас - особистість, яка прагне виявити свою індивідуальність. Ніхто не хоче бути нецікавим, безбароним. Підтвердженням такої думки є вислів Михайла Стельмаха: «Погано, коли в людини все сіре: і душа, і думки, і погляд. Сірі тільки перепілки гарні». і сам письменник був індивідуальністю в усесвіті українською письменства. За неповторність високо оцінена і творчість Олександра Довженка. «Земля», «Україна в огні», «Повість полум'яних літ», «Зачарована Десна» - усі ці твори зробили видатного митця справжнім поетом кіно. По-друге. поваги до інших, толерантне ставлення до іжніх пере- кпнано, смоків і почуттів - якості, котрі підтримують людей у соціальному розвитку і які ми не повинні втрачати за жодних об- СШЛВИК. Факти історії, як ніщо інше, переконують у слушності наведе- них вище міркувань. Усім відома трагедія Голокосту, що пока- зала, до яких жахливих наслідків може призвести приниження нації. Побутова нетерпимість до чужих суспільних ознак пере- росла в глобальну катастрофу, яка принесла смерть і горе. Безперечно, можна навести ще чимало аргументів і прикла- дів на користь моєї позиції, але й запропоновані вище пере- конливо доводять, що кожна людина - унікальний, неповтор- ний світ. Методичний коментар: приклад з історії непрямо ілюструє думку про те, що кожна людина - особистість, тому його можуть оцінити лише 1 балом. 2. ЗВИЧЗЙНО. КОЖНЗ ЛЮДИНВ Є ОСОбІІИВОЮ. ВИРЇЗНЯЕГЬСЯ З-ПО' між інших. Тому я погоджуюсь із цією думкою та підтримую й. Головною причиною втрати індивідуальності неординарною особистістю є прийняття нею моральних правил суппльства, 06- меження й прав, нас Зізувотся їй стандартів поведінки. Таку політику уніфікації вів Радянський Союз. Вислів «Ми я не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних» належить по- ету-шістдесятнику Василю Симоненкові. Хоча в 60-х років ХХ століття після смерті Сталіна відбувалася певна лібераліза- ція, діячів мистецтва все ще переслідували. Свободу слова пору- шували. контролюючи дії та навіть думки. Людині варта своєчасно зрозуміти, що. відрікшись від власною світу, вони змінюється і вже ніколи не буде такою, як раніше. Цій проблемі присвятила сторінки й видатна українська поете- са Леся Українка. У драмі-феєрії «Лісова пісня» головні герої Лукаш і Мавка закохуються одне в одного. Проте свекрусі неор- динарна лісова жителька не до вподоби, хоча дівчина вирізняла- ся красою душі 7 ніжністю, щирістю. доброзичливістю. Дивна то була новина, коли б парубок одружився з лісовою красунею. Мати не підтримала б його. а все село обурилось би. Піллашту- вавшись під шаблони суспільства. Лукаш утрачає індивідуаль- НІСТЬ І ЩВСТЯ. Отже, хочу зробити висновок, що всі ми - «безліч всесвітів різ- них». а в кожному з нас є неповторне, індивідуальне. Ми маємо берегти й плекати його, не зрікатися своєї унікальності й не дава- ти нікому П нищити

×