Portfolio opgave i didaktik

1,072 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio opgave i didaktik

  1. 1. Portfolio opgave i didaktik, oktober 2010 Fall 1 08 Af Ditte Trineke Staugaard Hansen2-dages forløb til frivillige arbejdere i MellemfolkeligtSamvirkeOverordnet vil jeg først beskrive hvilke tanker, jeg har med kurset og dereftergive et mere detaljeret bud på indhold og struktur i undervisningen. Jeg hargrundet opgavens omfang ikke knyttet mange teoretiske henvisninger til deforskellige valg, jeg har truffet. Forløbet er bygget op over de didaktiskegrundkategorier, jeg har fundet passende til denne sammenhæng, inspireret afHiim og Hippes relationsmodel.Rammefaktorer: Flere forskellige rammefaktorer gør sig gældende forforløbet. At denne undervisning overhovedet skal finde sted, kan finde sinberettigelse i en række samfundsmæssige overvejelser over verdens fattigdom,hvilket jeg ikke vil gå ind i her. Elevforudsætningerne er også en rammefaktor,som jeg har valgt at beskrive i sammenkobling med mål. Der er 25 tilmeldte tilkurset og to facilitatorer. De fysiske rammer vi har til rådighed spiller envæsentlig rolle, og til dette kursus har vi fået lokaler på Kalø højskole, der haralle de tekniske faciliteter, vi har brug for og har naturen tæt på, til at holdepauser og lave små øvelser. De frivillige skal overnatte på stedet og derfor vilundervisningen også finde sted om eftermiddagen, samt at der vil værearrangeret en event om aftenen.Formål med kurset: At gøre de frivillige klar og topmotiverede til at komme tilSydafrika, hvor de skal indgå i en work camp af varighed fra 2- 4 mdr. Deresarbejde kan karakteriseres som et socialt genopretningsprojekt. Man kan sige, aten tur som denne vil være en meget stor oplevelse og prøvelse for de fleste.Derfor vil det være vigtigt for MS og work camp lederen at overveje, hvor man vilhen med de unge mennesker. I modsætning til en folkeskolekontekst tænker jeg,at de unge ikke på samme måde skal ledes til en bestemt dannelse, men at derhelt sikkert vil være nogle menneskelige kvaliteter og værdier vi bærer med osog vil give videre. Man kan sige at selve opholdet dernede gerne skulle give deunge en følelse af handlekompetence, en lyst til at deltage i samarbejdet om enbedre verden og en følelse af, at de som personer kan bidrage, at det nytter og atde vil blive i stand til at reflektere kritisk ift. alverdens problemer, deres egenindsats osv. At være handlekompetent lægger, i min forståelse, sig tæt op adKlafkis ideal om kategorial dannelse.Elevforudsætninger og mål: De frivillige der deltager i dette kursus er ensamling unge mennesker, primært mellem 18 og 23 år, der efter deresungdomsuddannelse har lyst til at komme ud i verden og ”gøre en forskel”. Dekender ikke hinanden på forhånd. Mange af dem har desuden en stor rejsetrang,og tager også afsted med det formål at få en hel masse oplevelser. Jeg må gå udfra, at deres viden om Sydafrika og de problemer de står overfor er begrænset,og de skal derfor indføres i landets historie, udvikling og problemfelter fra”scratch”. Viden om og erfaring med udviklingsarbejde og hvad det vil sige atvære aktivist og en del af en work camp, vil også være nyt for de fleste, og på den
  2. 2. baggrund, vil det også her være nødvendigt at opbygge dels viden, men også givedem redskaber til at kunne indgå i den slags teamarbejde. Desuden vil en del afde unge ikke være vant til at være væk hjemmefra og har derfor også brug for atfå forklaret nøje, hvad opholdet indebærer, og hvad man skal forvente – både forat få skabt en tryghed, men også for at få afklaret, at det ikke er en feriekoloni, deuden videre kan tage hjem fra.De mere konkrete læringsmål vil derfor være: udvikling af samarbejdsevner,lære hinanden at kende, informationer om strukturen og hvad arbejdet iSydafrika indebærer, hvilke udfordringer de kan møde, viden om Sydafrika,redskaber til at indgå i en work camp.Organisering: Som jeg ser det lægger de forskellige mål også op til forskelligslags undervisning. Det vil f.eks. være hensigtsmæssigt at introducere struktureni for kurset ved en mere deduktiv form, f.eks. tavleundervisning, men når de skaltil at lære hinanden at kende kunne det være en idé at arbejde merekollaborativt og evt. gøre brug af nogle metoder fra cooperative learning, hvoralle deltager aktivt og evt. også bevæger sig fysisk. Når der skal opnås en størreviden om landets historie og betingelser kunne man arrangere undervisningensåledes, at eleverne bliver givet en mere undersøgende tilgang, der kunne mindeom et mini-projekt, og dermed ville dette være et eksempel på en mere induktivundervisning. For at motivere mest muligt, ser jeg det som særdeles vigtigt, atundervisningen i høj grad varieres og opleves som meningsfuld.Overordnet ser jeg undervisningen på kurset som delt op i mindre”fag”/”temaer” som hver især skal bygges op over en tredeling. En slags optakthvor de frivilliges egne forudsætninger og kompetencer bliver taget op,hvorefter der på baggrund af dem og det stof, der skal tilegnes finder enundervisning sted, der kan variere alt efter indholdet, hvorefter der til sidstevalueres eller samles op, og hvor det nye stof evt. perspektiveres og reflekteresover ift. nytteværdi og udbytte.Indhold: De frivillige får for det første udleveret materiale, der informerer om,hvad der skal ske de følgende to dage på kurset og materiale om opholdet iSydafrika (indkvartering, pakkeliste etc). Ellers arbejdes der primært med casesog materiale fra internettet.Indholdet skal med Klafkis begreb den dobbelte åbning, åbnes op for de frivilligeog omvendt. Det er her de frivilliges forudsætninger bringes i spil, og hvor det ervigtigt, at de ser meningen med den viden, de skal tilegne sig. Indholdet er så vidtmuligt sigtet på at være både autentisk og eksemplarisk.Evaluering: Evalueringen sker som sagt fordelt hen ad vejen, men tanken er, atder både evalueres på proces og produkt. Hvad har vi lært? og hvordan var det atlære på den her måde?
  3. 3. Dag 1:8.00 - 9.15 - Velkomst, fotografering og grupperIndhold (hvad?): Introduktion til forløbet, møder facilitatorer og hinanden, fårmorgenmad, bliver fotograferet og delt i grupper.Principper og organisering (hvordan?): De frivillige møder ind til borde igrupper med skilt over hvem, der skal sidde ved hvilke borde. 5 ved hver gruppeaf borde. Der skal tages et billede til brug i vores arkiv, her får man en lilleuformel snak hver især med facilitatorerne. Der er samtidig morgenmad, dvs. tosideløbende aktiviteter de første tre kvarter.Derefter informeres der ved de to facilitatorer om, hvad der kommer til at ske påkurset, og hvad der er målet. Deduktiv undervisning - tavleundervisning.Læringsmål (hvorfor?): Praktiske oplysninger om kurset.Undervisningsmål (hvorfor?): Møde hinanden i en uformel stemning,fotografiet skal gerne sætte det personlige i fokus - de er måske lidtspændte/nervøse, og her får de fornemmelsen af, at de hver især er vigtige, og atfacilitatorerne, som jo skal undervise dem, interesserer sig for dem. At navneneer sat på bordet gør igen, at alle føler de har en plads og man undgår at føle sigusikker om, ved hvilket bord man kan tillade sig at sætte sig. De kan ogsåallerede nu føle sig som en del af en gruppe, tryghed er derfor klart pådagsorden. At der skal indtages morgenmad gør lige, at de kan nå at hilse påhinanden kort, udveksle navne og baggrund inden der kommer informationer.Det er vigtigt - igen for tryghedens skyld og for at skabe mening, at de frivilligeved, hvad der skal ske og kender målet med de kommende aktiviteter. Det skaberogså motivation.9.25 - 11.30 - Lær hinanden at kende, forventningssafstemning,info om strukturen og campens arbejde i Sydafrika.Indhold (hvad?): 2 lær-hinanden at kende aktiviteter, forventningsaftemningift. opholdet i Sydafrika, film fra campen med tidligere frivilligePrincipper og organisering (hvordan?): 1) Cooperative learning aktivitetkaldet "find en der", hvor de går rundt imellem hinanden, hilser på med navn ogderefter skal stille hinanden spørgsmål. 2) Navneleg i cirkel med bold. 3) Debliver placeret i deres grupper. Individuelt skal de overveje og skrive på en post-it, hvad deres forventninger til opholdet er, og hvad de gerne vil lære, bådefagligt og personligt. De deler på tur deres tanker med resten af gruppen. 4)Energizer hele holdet 5)De ser en film fra campen, om hvad der foregår dernedeog hvad de på den måde kan forvente. Facilitatoren supplerer efterfølgende.Læringsmål (hvorfor?): Informationer om campens arbejdeUndervisningsmål (hvorfor?): CL er en god måde at aktivere folk på, dekommer til at grine og fremmer den uformelle stemning, det samme gældernavnelegen. Det er vigtigt at explicitere deres forventninger først for dem selv,fordi det er og fortsat skal være personligt, men dernæst italesætte tankerne for
  4. 4. resten af gruppen for at opnå en bevidsthed om, hvorfor man faktisk vil af sted,sikrer at man rent faktisk har tænkt sig om, og specielt for gruppen for at få enfælles forståelse at arbejde ud fra.Energizers er vigtige for at få ny energi og motivation.De ser filmen for at udbygge den fælles forståelse for, hvad der skal ske og for atafmystificere, de bange anelser de kunne have for, hvad der kan ske dernede. Dehar nu et mere fair udgangspunkt at dømme ud fra, om de sikre på, at de vilafsted. Desuden virker den sammen med facilitatorens fortælling som"portåbner".12.00 - 15.00 - Gruppesamarbejde og viden om SydafrikaIndhold (hvad?): Diskussion af "det gode samarbejde", hvad betyder det for jer?og for campen, formulering af gruppekontrakt, undersøgelse af forhold iSydafrika efter det eksemplariske princip.Principper og organisering (hvordan?): De skriver først individuelt, hvad derfor dem er vigtigt i et samarbejde, dernæst deler de det med gruppen. Gruppenbliver så enige om 5 forhold, der er vigtige ifm. netop deres samarbejde ogskriver dem på en stor planche, der skal hænges op ved deres gruppe. Gruppenfår at vide, at de dagen efter skal evaluere på samarbejdet.Grupperne får nu hver tildelt et emne om Sydafrika, der handler henholdsvist omNGOernes arbejde, kultur, politik, historie lokalt og historie nationalt. De får atvide, at det skal ende ud med, at de underviser resten af holdet 15 min. i deresemne, dagen efter. I gruppen skal de først afklare, hvad de ved om emnet iforvejen og dernæst bestemme hvad de har brug for at vide og hvordan de vil fåden viden, herunder uddelegering af opgaver.EnergizerVidensafsøgning. Induktiv undervisning med facilitatoren som vejleder ogsparringspartner.Læringsmål (hvorfor?): viden om S.A. og samarbejde i grupper.Undervisningsmål (hvorfor?): Med den indledende snak om samarbejde skulleder gerne vokse en spirende teamspirit og en forståelse for, hvorfor det er vigtigtat kunne samarbejde i en camp. At de først hver især bliver hørt gør at alle føler,at de bliver hørt og dermed er en del af gruppen. I arbejdet med at finde videnafprøver de samarbejdet og de regler, de har stillet op for det, og fordi de har fåetat vide, at der skal evalueres på det, vil det være i deres bevidsthed. Med envidensafklaring bliver deres forforståelse og erfaringer bragt i spil, og de fårforhåbentlig fornemmelsen af, at de faktisk ved en del samlet set i forvejen,hvilket skal motivere, men også give retning på opgaven. Tidsfaktoren forundervisningen skal gøre dem super skarpe på at udvælge det vigtigste at givevidere.
  5. 5. 15.00 - 18.00 - Grupperne kan arbejde videre med projektet. Og hvergruppe står for at arrangere en lille, sjov aktivitet til aftenens fest. (mål:ejerskab og engagement)20.00 - 24.00 - Lille festDag 2:8.00 - 10.00 - Workcamp redskaberIndhold (hvad?): fem forskellige cases der handler om mulige scenarier icampen - spilles af grupperne. Efter hver case diskuteres denne.Principper og organisering (hvordan?): Grupperne får hver tildelt et muligtscenarie, de skal spille for de andre. De får 20 min til at øve sig og blive klar.Grupperne fremviser én efter én. Efter hver spillet case diskuteres i par, hvad derer på spil, og hvordan man ville reagere i pågældende situation. Derefter fællesklassediskussion. Til slut kort evaluering.Evaluering: Fælles diskussion af, hvad de fik ud af at arbejde med cases på denmåde, og om det var ubehageligt at spille situationerne, stå foran de andre osv.Læringsmål (hvorfor?): handleredskaber til vanskelige situationer.Undervisningsmål (hvorfor?): At grupperne får tildelt en case, de skal spille,kan virke angstprovokerende, men fordi de har så kort tid til forberedelsen, vedde også, at der ikke er store forventninger til skuespilsevnerne (skal også gøresklart). Gruppen der spiller, prøver en situation, de ville kunne møde ivirkeligheden, på kroppen, hvilket gør, at det efterlader et større indtryk end,hvis det f.eks. var blevet fortalt. For tilskuerne giver det også på samme mådestørre indtryk og er visuelt "forstærkende" på deres læreproces. De vil blive bedtom at diskutere i grupperne, hvad der sker, og hvad de ville gøre i situationen.Der lægges med denne form op til akkomodationer (Piaget). Evalueringen er tilfor dels at sætte ord på deres læring for at forstærke denne og dels for at fåsnakket om, om situationen var ubehagelig, for dermed at gøre den mindreubehagelig.10.15 - 11.30 - Gruppearbejdet om Sydafrika fortsættes og dergøres klar til undervisning12.00 - 15.00 - Undervisning, evaluering af gruppesamarbejdetog afslutningIndhold (hvad?): Undervisning af hinanden i grupper, evaluering afgruppesamarbejdet - overholdt vi kontrakten? hvad skal der gøres fremover? fikvi den viden, vi havde brug for?, afslutning på kursetPrincipper og organisering (hvordan?): Grupperne underviser hinanden 15
  6. 6. min ad gangen om forhold i Sydafrika. Energizer imellem gruppe 3 og 4 og indenevalueringen. Evaluering af gruppesamarbejde og undervisningen (seevaluering). Som afslutning på de to dage skal alle individuelt skrive 7 ting, derer vigtige at tage med fra kurset, som de kan bruge i deres ophold. Derefter gårde i par og vælger 7 ud af deres 14 punkter, de kan tage med videre. Derefter igruppen vælger de 7 ting og til sidst bliver de på hele holdet enige om 7 fællesting.Afslutningsvis vil de to facilitatorer sige farvel og tak!Evaluering: gruppesamarbejdet evalueres ved på omgang i gruppen at svare på,om den enkelte mener kontrakten blev overholdt, og hvad man skulle tænke påfremover. De skal også enkeltvis tage stilling til om gruppen fik indsamlet dennødvendige viden, hvorfor/hvorfor ikke?Læringsmål (hvorfor?): viden om Sydafrika og gruppeprocesser.Undervisningsmål (hvorfor?): Ved at undervise hinanden, bliver man nødt tilselv at være rigtig godt inde i stoffet. Det er også vigtigt at tænke brugsværdienfor de andre ind i det - det skulle gerne være nyttig viden at have med derned -for alle! Evalueringen styrker den refleksive proces og fremhæver og bevidstgør,de elementer, der er vigtige at huske i det fremtidige samarbejde. De 7 vigtigeting skal vælges ud for, at man har noget at tage med derned som de kanforholde sig til og pejle efter. At det er de frivillige selv, der formulerer dem, giverejerskab og engagement til turen og arbejdet dernede.

×