1            รายงานการประชุม    คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง           ...
2เปิด ประชุม เวลา 19.00 น.      น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุม...
ที่ป ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/                                    ...
5.1  ขอความอนุเ คราะห์ส นับ สนุน งบประมาณ                                    4    ...
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ณ อาคารสมาคม                             5      ศิษย์เก่าอั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#13

499 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 13 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#13

 1. 1. 1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 13/(3/2555) วัน อัง คารที่ 13 มีน าคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 6. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 7. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 8. นายสุวิชพรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ 9. นายวชิระ อินสุวรรณ์ อนุกรรมการ 10. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 11. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษาผู้ไม่ม าประชุม 1. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 2. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 3. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 5. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 6. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 7. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 8. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 9. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์
 2. 2. 2เปิด ประชุม เวลา 19.00 น. น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 การแข่ง ขัน กีฬ าประเพณีส ัม พัน ธ์ร ะหว่า ง ACLA กับ MCA ประธานแจ้ง ว่า การแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ระหว่าง ACLA กับ MCA เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ผลการแข่งขันเสมอ จึงครองถ้วยร่วมกัน 1.2 การเข้า ร่ว มแข่ง ขัน กอล์ฟ ชมรมอัส สัม ชัญ ลำา ปาง (กรุง เทพฯ) ประธานแจ้ง ว่า การเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟชมรมACLA(กรุงเทพฯ) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 1.3 ขอความอนุเ คราะห์ส นับ สนุน งบประมาณ ประธานแจ้ง ว่า ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนท์ในการทำาอัญมณี” และได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดโครงงานระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำาปี พ.ศ. 2554ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งผลงานนี้เข้าร่วมงานแสดงในงาน “lntellnternational Science and Engineering Fair (ISEF) 2012”ณ เมือง Pittsburgh, Pensylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่13-18 พฤษภาคม 2555 1.4 ขอความอนุเ คราะห์ส นับ สนุน เดิน การกุศ ล ประธานแจ้ง ว่า ในโอกาสที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งและดำาเนินงานเป็นประโยชน์ยิ่งจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาครบ 30 ปี พ.ศ.2555 ด้วยความศรัทธา ในผลงานของมูลนิธิฯ และตระหนักถึงความสำาคัญของเยาวชน ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยจึงร่วมกันจัดเดินการกุศลขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ สวนโมกข์กรุงเทพและสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบ 30 ปี เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำาลังการให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 12 / (2/2555)เมื่อ วัน อัง คารที่ 13 กุม ภาพัน ธ์ 2555
 3. 3. ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/ 3(2/2555) เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิกรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ของสมาคมฯ มีดังนี้ มีรายรับ 106,032.00 บาท และมีรายจ่าย 106,904 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จำานวนเงิน 214,812.97บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานประเพณีร ดนำ้า ดำา หัว คณะภราดาและครูอ าวุโ ส ประธานแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางจะทำาการจัดงานประเพณีรดนำ้าดำาหัวคณะภราดาและครูอาวุโสของโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและกตัญญูต่อคณะครูบาอาจาจารย์ และเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงามของสังคมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 นี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ใต้อาคารเซนต์หลุยส์ สมาคมฯจะเรียนเชิญคณะครูเกษียณและครูอาวุโสร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดนำ้าดำาหัว พบปะศิษย์เก่า เป็นกำาลังใจให้สมาคมฯ ระดมพลังศิษย์เก่าฯร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป และขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน กำา หนดการ 10.00 น. - พบปะ และ ลงทะเบียน 11.00 น. – เริ่มขบวนแห่หน้าพระแม่มารี 11.30 น. – เริ่มพิธีรดนำ้าดำาหัวคณะภราดาและครูอาวุโส 12.30 น. - รับประทานอาหารพร้อมกัน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ า CGA ประธานแจ้งว่า วันที่ 24 มีนาคม 2555 มีการแข่งขันกีฬา CGA โดยนายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ และนายสัตยาคำารังสี กรรมการสมาคมฯ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา CGA ท่านละ 10,000บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และให้การสนับสนุนส่งนักกีฬาฟุตบอลจากลำาปาง เข้าร่วมแข่งขันที่กรุงเทพฯ โดยอนุมัติเป็นค่านำ้ามันเบิกตามจริง ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา
 4. 4. 5.1 ขอความอนุเ คราะห์ส นับ สนุน งบประมาณ 4 ประธานแจ้งว่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ขอสนับสนุนงบประมาณ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนท์ในการทำาอัญมณี” แข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุม จะนำาไปพิจารณาครั้งต่อไป ที่ป ระชุม รับทราบ 5.2 ขอความอนุเ คราะห์ส นับ สนุน เดิน การกุศ ล ประธานแจ้งว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ จำานวนเงิน 2,000 บาทระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 ข่า วโรงเรีย น ม.สุร เดช ประสาทพร แจ้งข่าวโรงเรียน รายละเอียดดังนี้ สำานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ในระดับดีมาก และระดับปฐมวัย รับรางวัลพระราชทาน สิ้นเดือน มีนาคมนี้ ในปีการศึกษา 2555 จะส่งระดับมัธยมศึกษาตรวจประเมิน จากสำานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 6.1.1 วันที่ 16 มีนาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดจัดงานวันภราดา และงานสังสรรค์ก่อนปิดภาคเรียน ซึ่งในวันดังกล่าวจะทำาการแข่งขันกีฬาของคณะครูเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ 6.1.2 วันที่ 26 มีนาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 6.1.3 วันที่ 27-28 มีนาคม 2555 จำาหน่ายหนังสือเรียน 6.1.4 วันที่ 27 เมษายน 2555 จัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณ โดยมีครูที่เกษียณดังนี้ 1.มิสผ่องพรรณี กาวินชัย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 2.มิสอุทัยวรรณ อินทร์เอี่ยม ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ที่ประชุม รับทราบ 6.2 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 5. 5. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ณ อาคารสมาคม 5 ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×