โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

636 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  1. 1. ใบงานที่ 4 เรือง โครงงานประเภท “การพัฒนาสือเพือการศึกษา” ่ ่ ่ ษา” เปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บททบทวนและคําถามคําตอบไวพรอม ผูเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุมการสอน  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถือวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอน ซึ่งอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน ใหผเรียนเขามาศึกษาดวยตนเองก็ได โครงงานประเภท ูนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพือใชประกอบการสอนในวิชาตางๆ โดยผูเรียนอาจคัดเลือก ่เนื้อหาที่เขาใจยาก มาเปนหัวขอในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาตัวอยางโครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา งโครงงานพั ่ ่1. โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต3. โปรแกรมฝกอานออกเสียงภาษาอังกฤษ4. โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก5. โปรแกรมเรียนรูคณิตศาสตรตัวอยางโครงงานประเภท พัฒนาสือเพือการสือสาร ่ ่ ่ การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สําคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต วิถชีวิตของคนไทยพวน ีโปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝกอานออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรูคณิตศาสตร ชื่อโครงงาน การเคลื่อนที่แบบหมุนควง ชื่อผูทําโครงงาน นายศุภชัย อาวิพนธุ ั
  2. 2. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศิลป ปนสุข  สถาบันการศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ระดับชั้น มัธยมปลาย บทคัดยอ การเคลื่อนที่แบบหมุนควงในปจจุบัน ไดมีสมการการคํานวณคาอัตราเร็วเชิงมุมการหมุนควงของวัตถุท่มการเคลื่อนที่แบบหมุนควงซึ่งเปนที่ยอมรับกัน ีีอยางทั่วไป แตผูจัดทําโครงงานตองการทราบวาคาที่ไดจากการทดลองจริงในธรรมชาติจะมีคาใกลเคียงกับคาที่จากการคํานวณจากสมการหรือไม ผูจัดทําโครงงานจึงไดทําการศึกษาโดยการทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคาดังกลาว ซึ่งผูจัดทําโครงงานไดทําการทดลองในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบหมุนควบ 2 รูปแบบไดแก การเคลื่อนที่แบบหมุนควงของบูมเมอแรง โดยการทดลองขวางบูมเมอแรงทั้งหมด 250 ครั้ง และการเคลือนที่แบบหมุนควงของลูกขาง โดยการทดลองหมุน ่ลูกขางทั้งหมด 100 ครัง นอกจากนีผจัดทําโครงงานทําการศึกษารูปแบบการ ้ ้ ูเคลื่อนที่แบบหมุนควงของโลก เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองกับคาที่ไดจากการคํานวณจากสมการวามีคาแตกตางกันหรือไมอยางไรที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 http://www.vcharkarn.com/project/view/274จัดทําโดย น.ส.บัณฑิตา ใจกลา เลขที่ 14 น.ส.ธัญญาภรณ พุทธวรรณ เลขที่ 29 น.ส.สุพิชฌาย อังกาบสุวรรณ เลขที่ 35 ชั้น ม.6/8

×