โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี

5,223 views

Published on

1

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี

  1. 1. ใบงานที่ 6 เรือง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ่ เปนโครงงานที่ไดเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายก็ได โดยผูเสนอไดต้งกติกา หรือขอตกลงนั้น หรืออาจใชกติกาและ ัขอตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไมมีใครคิดมากอน อาจเปนการขัดแยงหรือขยายทฤษฎีเดิม แตจะตองมีขอมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุนอางอิงตัวอยางโครงงานประเภทการสรางทฤษฎี - ทฤษฎีสัมพันธภาพ (E = mc2) - การอธิบายอวกาศแนวใหม - กําเนิดของทวีปและมหาสมุทร - การกําเนิดของแผนดินไหวในประเทศไทย - การอธิบายเรื่องราวการดํารงชีวิตในอวกาศของมนุษยทีมา ่ - http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a01.htm - http://www.slideshare.net/thanaporn2118/ss-6835008จัดทําโดย น.ส.บัณฑิตา ใจกลา เลขที่ 14 น.ส.ธัญญาภรณ พุทธวรรณ เลขที่ 29 น.ส.สุพิชฌาย อังกาบสุวรรณ เลขที่ 35 ชั้น ม.6/8

×