Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ГТМ планирање за IV одд.2014/15

3,468 views

Published on

Четврто одделение

Published in: Education
 • Login to see the comments

ГТМ планирање за IV одд.2014/15

 1. 1. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево О.О.У „ СВ:КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,,ДЕЛЧЕВО ГОДИШНО, ТЕМАТСКО И МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА IV ОДД. ВО ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2014/15 Реализатори на наставата: АКТИВ ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ Директор: ВАЛЕНТИНА МИХАИЛОВСКА 1
 2. 2. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Септември 2014 НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ДЕВЕТГОДИШНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Наставни предмети Задолжителни предмети часови неделно годишно Македонски јазик 5 180 Англиски јазик 3 108 Математика 4 144 Природа 2 72 Општество 2 72 Музичко образование 2 72 Ликовно образование 2 72 Физичко и здравствено образование 3 108 Техничко образование 1 36 Дополнителна настава 1 36 Додатна настава 1 36 Час на одделенската заедница 1 36 Изборeн предмет 2
 3. 3. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Творештво 1 36 ЗАБЕЛЕШКИ: 1.Дополнителна и додатна настава се реализира така што се прават отстапки од планирањето, во зависност од потребите. Со помош на формативното оценување се врши проценка по кои предмети и со кои ученици ке се организираат дополнителни или додатни часови. Пожелно е диференцирана активност со учениците и работа во тандем групи, или индивидуално во зависност од поставената цел на активноста, за секој час поодделно. 2. Во текот на оваа учебна година ќе се реализира алатката Зелен пакет јуниор, за одделенска настава- образование за одржлив развој. 3.Во планирањето на содржините по предметот Македонски јазик, вметнати се голем број на стратегии и активности од Основи на јазичната писменост. 4.,Во наставната програма за IV одд., имплементирани се содржини од ЕКО- програмата. 5 Застапеност на ИКТ во сите предмети и наставни содржини. 3
 4. 4. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Годишен глобален план и програма за реализација на наставата по Македонски јазик во IV одделение во учебната 2014/2015 год. Автори на учебникот: Љубица Севдинска Весна Настоска Подрачја Бр.на часови Активности за усвојување на нови знаења Часови за вежби Часови за повторува ње Време на реализација Јазик 40 20 15 5 IX – VI Читање, литература и лектира 100 85 10 5 IX – VI Изразување и творење 30 13 13 4 IX – VI Медиумска култура 10 6 2 2 IX – VI Вкупно 180 124 40 16 Фонд на часови - 5 часа неделно, 180 годишнo ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: • да разликува народен говор (дијалекти) наспроти стандарниот јазик; 4
 5. 5. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево • да чита со разбирање различни текстови; • да користи именки, придавки, главни броеви и глаголи во усното и писменото изразување; • да користи правилен ред на зборовите ви реченицата; • да чита и прераскажува литературни дела од народната и уметничката литература соодветна на возраста; • да се оспособува да раскажува усно и писмено на литературен јазик; • да користи различни форми на писмено изразување (текст за честитка; покана); • да составува прашања по дадени одговори; • да учествува во разговор во кој искажува доживувања чувства и факти; • да го збогатува речникот; • да се поттикнува да следи содржини од различни медиуми и да пренесува кратки информации за нив; • да се оспособува за примена на ИКТ во функција на предметот. Наставни форми: • Фронтална, индивидуална, работа во парови, работа во групи, индивиду-ализиран пристап. Наставни методи: • Демоностративна метода, текст метода, дијалог, монолог, анализа и синитеза.примена на сите техники и стратегии за читање и пишување од Јазична писменост. Наставни средства: • Учебник - читанка; • енциклопедии, речници и сл ; • Интернет, образовни софтвери; • списанија; • аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот ЦД; • други извори на учење во непосредната околина, споменици на културата, музеи, домови на културата, библиотеки, кина, театри, национални паркови итн. • ИКТ ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Цели : 1.Граматика • да ги увидува способностите на народните говори наспроти стандардниот јазик, 5
 6. 6. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево • да го препознава усниот од писмениот говор • да усвои поим за согласки и самогласки и да ги разликува , • да го дели зборот на слогови, • да го усвојува поимот за конкретни и апстрактни именки, • да ги разликува конкретните од апстарктните именки, • да го разликува и правилно да го применува родот кај именките во усниот и писмениот говор, • да разликува и правилно да го применува бројот кај именките во усниот и писмениот говор, • да го усвои поимиот за описни придавки и правилно да ги применува во усниот и писмениот говор; • да го усвои поимот за заменка како збор кој замнува лице; • да употребува глаголи исказани во минато,сегашно и идно време( без дефиниција), • да усвојува поим за приближна бројност и да ја употребува во усниот и писмениот говор, • да усвојува поим за подмет и прирок, • да ги разликува подметот и прирокот во реченицата, • да го збогатува речникот со зборови кои имаат исто или слично значење, • да го збогатува речникот со зборови кои имаат спротивно значење, : 40ТЕМА ЈАЗИК часа Редброј СОДРЖИНИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА МЕСЕЦ СЕДМИЦА 1. Јазик: Устен и писмен говор (стр.10) 9 2/2 2. Јазик: Народен и стандарден (литературен)јазик (стр.16) 3/4 3. Вежби за воочување на карактеристиките на нар.јазик наспроти стандардниот (стр.17 3/5 4. Јазик: Пишување на голема буква (стр.26)- ИКТ во наставата 4/5 5. Јазик: Слог (стр.30) Јазик: Пишување на голема буква (стр.26)- ИКТ во наставата 10 1/5 6. Јазик - Пренесување на дел од зборот во нов ред (стр.31) 2/1 7. Граматички вежби (стр.45) – ИКТ во наставата 4/5 8. Јазик: Род кај именките (стр.50) 11 1/4 9. Јазик: Број кај именките (стр.51) – ИКТ во наставата 1/5 6
 7. 7. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 10. Јазик: Конкретни и апстрактни именки (стр.57) 3/1 11. Јазик: Описни придавки (стр.66) (ОЈП- техника: Тематско бинго) 4/2 12. Јазик: Граматички вежби (стр.67) – ИКТ во наставата 4/3 13. Јазик: Лични заменки (стр.79) 12 1/5 14. Јазик: Со броевите се искажува приближна бројност (стр.86) 2/5 15. Јазик: Пишување на броеви за приближна бројност и повеќциф. броеви (стр.87) 3/1 16. Јазик: Време кај глаголите (стр.99) 4/1 17. Јазик: Граматички вежби 1 3/3 18. Јазик: Јазична вежба (стр.98) 4/1 19. Јазик: Граматички вежби:Описни придавки 4/2 20. Јазик: Граматички вежби:Описни придавки 4/3 21. Јазик: Главни членови на реченицата:Подмет (стр.111) (ОЈП- техника Тематско бинго) 2 2/2 22. Јазик: Главни членови на реченицата:Прирок (стр.112) 2/3 23. Јазик: Граматички вежби:Главни членови на реченицата 2/4 24. Јазик: Зборови со исто или слично значење (стр.128) (изготвување речник со синоними, техника „Бинго“) 4/2 25. Јазик: Зборови со спротивно значење (стр.129) (изготвување речник со антоними, техника „Бинго“) 4/3 26. Јазик: Правописни знаци. - наводници стр.145 (техника: листа на проверка- самооценување) 3 2/2 27. Јазик: Граматички вежби:Наводници (техника: листа на проверка - самооценување) 2/3 28. Јазик: Граматички вежби:Синоними и антономи 4/1 29. Јазик: Граматички вежби:Подмет и прирок 4/2 30. Јазик: Граматички вежби:Броеви 4/5 31. Јазик: Граматички вежби:Именки и глаголи во песната:Игра со дете (стр.130) 4 1/3 32. Јазик: Граматички вежби:Именки и глаголи во песната:Игра со дете (стр.130)- 1/4 33. Јазик: Граматички вежби 2/1 7
 8. 8. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 34. Јазик - граматички вежби: Видови зборови во песната 3/1 35. Проверка: Граматика 4/5 36. Јазик: Граматички вежби:Вежби за употреба на глаголи во минато,сегашно и идно време 5/1 37. Јазик: Јазична вежба (стр157) 5 2/2 38. Јазик: Граматички вежби:Видови на зборови во текстот 3/5 39. Јазик: Граматички вежби:Подмет и прирок во реченицата – повторување 4/1 40 ПИ: Повторувам и се проверувам стр.162) 6 1/2 Активности: • вежби за воочување на карактеристиките на народниот јазик наспроти станрардниот јазик • вежби за разликување на усниот од писмениот говор • вежби за разликување на согласки и самогласки, • вежби за определување на бројот на слогови во зборот, • вежби за препознавање на конкретни и апстрактни именки, • вежби за разликување конкретните од апстарктните именки, • вежби за утврдување на родот кај именките • вежби за правилна примена на родот кај именките, • вежби за утврдување на бројот кај именките • вежби за правилна примена на бројот кај именките, • вежби за разликување на описни придавки • вежби за правилна употреба на описни придавки во реченица • вежби за разликување на заменка од другите зборови и нивна правилна употреба во усниот и писмениот говор , • вежби за употреба на глаголите во минато,сегашно и идно време, • вежби за разликување на броевите за приближна бројност од главните и редните броеви, • вежби за издвојување на подметот и прирокот во реченицата и нивно разликување според значењето и примената во реченицата, 8
 9. 9. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево • вежби за усвојување на синонимите како видови зборови кои имаат исто или слично значење, • вежби за усвојување на антонимите како видови зборови со спротивно значење, 2. Правопис • да ги усвојува правописните правила за пренесување на дел од зборот од еден ред во друг, • да знае да ги употребува наводниците за изделување на имиња на институции,улици,списанија и книги во реченицата, • да ги усвојува правописните правила за пишување на сопствените именки за сложени географски имиња ,институции,адреси,списанија,празници и др. • Да го усвојува правилното пишување на приближна бројност и повеќецифрени броеви со зборови Активности: • вежби за пренесување на дел од зборот од еден ред во друг, • вежби за препознавање и употреба на наводниците за изделување на имиња на институции,улици,списанија и книги во реченицата, • вежби за правилна примена на правописните правила за пишување на сопствените именки за сложени географски имиња ,институции,адреси,списанија,празници и др. • Вежби за правилно пишување на зборови кои означуваат приближна бројност и повеќецифрени броеви со зборови Методи на работа: • монолошка, дијалошка, демонстративна, текст, набљудување, опишување. Форми на работа: • фронтална, групна, тандем, индивидуална. Извори на знаење: • учебник, слики, говор на наставникот, ученички предзнаења, лексикони, енциклопедии. Наставни средства: • учебник, слики, плакати, наставно ливче, табла, креда. Корелација: • математика, ликовно образование, општество. 9
 10. 10. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево ЧИТАЊЕ Цели : Ученикот / ученичката:  се оспособува: за изразно читање на уметнички и научно-популарни текстови на двете писма;  за читање на текст по улоги;  : . 100ТЕМА ЧИТАЊЕ ЛИТЕРАТУРА И ЛЕКТИРА часа Реденброј СОДРЖИНИ Време на реализација месец седмица 1. Песна : Татковина (ОЈП –техники: Бура на идеи, Ѕид на зборови, Мрежа на темата. 9 1/3 2. Песна: Татковина- 2 часа 1/4 3. Текст: Новите другари(ОЈП-Наставникот чита на глас,индивидуално читање, читање во себе,читање со партнерот) 1/5 4. Текст: Новите другари - изразно читање 2/1 5. Текст: Скарување и смирување (ОЈП- техника: Коцка со прашања 3/2 6. Текст : Скарување и смирување -2 часа 3/3 7. Текст: На гости в село (ОЈП- Ленти на приказната, Бодовна листа, Вокабулар во 4 агли.) 4/1 10
 11. 11. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 8. Текст:На гости в село – 2 часа 4/2 9. Песна: Есен (поетски слики -стр.22) 4/3 10. Песна: Октомвриски патоказ (ОЈП- Техники- Тематско бинго, Ѕид на зборови) 10 1/3 11. Рецитирање на песната - интеграција со ликовно образование 1/4 12. Лектира бр.1 - „Шеќерна приказна“ –(ОЈП- техники:Наставникот чита на глас,Читај во пар и сподели,читање во себе) содржинска структура, кратка биографија за авторот 2/2 13. Лектира: „Шеќерна приказна“ - запознавање и доживување на содржината од книгата ( ОЈП-техники: Читање на глас, театар на читателот, „Ѕид на зборови“ Лента на приказната, вокабулар во четири агли,) 2/3 14. Лектира: „Шеќерна приказна“ – анализа на ликовите во приказните: главни и споредни ликови (ОЈП- Ѕвезда на приказната“, карта на ликови) 2/4 15. Лектира: „ Шеќерна приказна (ОЈП -Бинго,) 2/5 16. Лектира: „ Шеќерна приказна (ОЈП- Видови прашања) 3/1 17. Текст: Немил гостин (ОЈП-наставникот чита на глас,читање со партнерот) 3/3 18. Текст: Немил гостин (одговорност стр.34,35)- 2 часа 3/4 19. Песна: Зимница (поетски слики -стр.37) 4/1 20. Рецитирање на песната 4/2 21. Текст: Зошто граматиката е тешка (дискусии -44) 4/5 22. Басна: Белата чавка (поговорка -стр.47) 11 1/1 23. Современа бајка: Волшебната тетратка(ОЈП-Техники- Ѕвезда на приказната, Вокабулар со 4 агли) 1/2 24. . Песна: Вечер (поетски слики -стр.52) 2/1 25. Песна: Вечер -2 часа 2/2 26. Драмски текст: Овошна караница (ОЈП- техники -Театар на читателот, разговарај во пар, сподели во група) 2/3 27. Драматизација на драмскиот текст-2 часа 2/4 28. Басна: Магарето,лисицата и лавот (поука -стр 60) (ОЈП-Лента со прашања, Бодовна листа) 3/3 29. Текст: Од добро подобро (ОЈП-техники- Ѕвезда на приказната за особините на ликовите, „Коцка на прашања“, карта на ликови, Сложувалка) 3/5 30. Анализа на расказот -2 часа 4/1 31. Бајка: Девојчето со кибритчињата (време, место, ликови -стр.68) (читај во пар и сподели во група) 4/4 32. Анализа на бајката - интеграција со ликовно образование (собирање печатен текст од животната средина, ненајавен квиз) 4/5 33 Песна: ,,Игра со снегулките.. стр.72 12 1/1 Рецитирање на песната: ,,Игра на снегулките 1/2 34. Песна: Добрина (Вежбаме убаво пишување -стр.74,75) 1/3 11
 12. 12. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Рецитирање и Автодиктат на песната Добрина 1/4 35 Текст: ,,Сказна за вџашената принцеза,, стр.40 1 час 2/1 36. Текст: ,,Сказна за вџашената принцеза,, стр.40 1 час 2/2 37. Песна: Другарството е нешто свето (стих,строфа рима-стр.84) ( ОЈП-индивидуално читање, читај во пар и сподели, собирање печатен текст од животната средина, вокабулар во четири агли) 2/3 38. Рецитирање на песната: ,,Другарството е нешто свето,, УИ: Опис на мојот најдобар другар (ОЈП- техники-Мини лекции со добри почетоци и завршетоци 2/4 39. Лектира бр. 2.: „Орхан“ – Н. Зекерија – содржинска структура, биографски податоци за авторот, идеја, порака ( ОЈП- читање на глас, читање во себе,читање со партнерот) 3/3 40. Лектира: „Орхан“ – Н. Зекерија – запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники- „Ѕид на зборови“, Вокабулар во четири агли, Видови прашања, Бинго) 3/4 41. Лектира: „Орхан“ – Н. Зекерија (ОЈП-техники-„Ѕвезда на приказната“, Карта на ликови, театар на читателот, листа за аналитичко оценување) 16.Јазик: Време кај глаголите (стр.99) 3/5 42. Текст: Божиќни снегулки (ОЈП-планер, мини лекција – добри почетоци, бодовна листа) 4/3 43. Песна: Како доаѓа Новата година(ОЈП –техники -читање на глас, повторно усно читање со упатување, разговарај во пар и сподели) 4/4 44. Текст: Препирка (авторитет -стр.96)(ОЈП- техника – Коцка со прашања) 1 3/4 45. Песна ,,Вечер,, стр.53 (ОЈП ленти на приказната-поетски слики). 4/4 46. Рецитирање на песната: ,,Вечер,, 4/5 47. Текст: Валканата училница (тема,идеја – стр.103) - (индивидуално читање, читај во пар, и сподели, повторно усно читање со упатување) 2 1/1 48. Текст: Валканата училница (порака) (ОЈП- техники-„Ѕид на зборови“, „Ѕвезда на приказната“, дијалошки дневник) 1/2 49. Драмски текст: Пластеса, Хартеса и Платнеса (драмско читање -стр.104) (драмско читање-театар на читателот, во група, разговарај во пар сподели во група) 1/3 50. Драматизација на драмскиот текст: Пластеса,Хартеса и Платнеса 2 1/4 51. Песна: Писмо од децата на големиот град (изразно читање -стр.107) - 1/5 12
 13. 13. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 52. Песна: Моето село (основно чувство,поетски слики) (стр.118) 2/5 53. Песна: Моето село (споредба и римувани зборови) (вежби за препознавање на споредба како изразно средство, ненајавен квиз) 3/1 54. Народна приказна: Царот и орачот (ликови стр.120) (ОЈП- техники-Лента со прашања,Бодовна листа, вокабулар во четири агли) 3/2 55. Приказна:;,,Царот и орачот,, 2 час : Прераскажување на приказната со изменување на крајот –(ОЈП- техники-Добар завршеток, разговор со пишувачот) 3/3 56. .Песна ,,Птици,, основно чувство и поетски слики -стр123 3/4 57. Рецитирање на песна: ,,Птици,, – ИКТ во наставата - презентација 3/5 58. Забавна традиција: Гатанки,брзозборки,поговорки (стр.139) – ИКТ во наставата - презентација 4/1 59. Лектира бр. 3: Двојната Лота – Е. Кестнер- запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП техники: читање на глас, читање во себе, читај во пар и сподели) 4/4 60. Лектира: Двојната Лота – Е. Кестнер ,запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники: театар на читателот, „Ѕид на зборови“, Лента на приказната, вокабулар во четири агли, видови прашања) 4/5 61. Лектира: Двојната Лота – Е. Кестнер: (ОЈП- техника – Ѕвезда на приказната) 5/1 62. Песна: На мојата мајка (споредба,порака - стр.109 3 1/1 63. Рецитирање на песната ,,На мојата мајка,, 1/2 64. 2.Текст: Каменен цвет (изразно читање - стр.113) 1/3 65. Текст ,,Каменен цвет ,, 2 час 1/4 66. За празникот на мама...– ИКТ во наставата - презентација 1/2 67. Народна приказна: Лисицата, ежот и кртот (правење речник со народни и литературни зборови -стр.136,137) (ОЈП-техника: видови прашања, театар на читателот, бодовна листа за самооценување, „Ѕид на зборови“) 2/4 68. Техника: Коцка (стр.138) 2/5 69. Песна: Шушкач шушка -шутре душка (именки и глаголи кои ја содржат согласката ш -стр134) – ИКТ во наставата (игри шуш - шуш, буш – буш, техники: читање на глас, повторно усно читање со упатување) 3/1 70. Натпревар во рецитирање без грешка 3/2 13
 14. 14. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 71. Текст: Навреда (изразно читање целини стр.126) – ИКТ во наставата - истражување - поговорки 3/4 72. Песна: Априлска (гласно читање -стр.124) - интеграција со техничко образование – маски различни видови материјали 5/1 73. Текст: Велигден (разговор за текстот стр.132) 4 1/1 74. Народна приказна: Вредна лекција (поговорка стр.141) (видови прашања, бодовна листа за самооценување на читањето со разбирање, „Ѕид на зборови“ и театар на читателот) 1/5 75. Текст : Жителите на Охохо (разговор за необичното во текстот -стр143) (ОЈП-техники-индивидуално читање, читај во пар и сподели, „Ѕид на зборови“, „Коцка со прашања“), 2/2 76. Текст : Жителите на Охохо-2 часа 2/3 77. Песна: Зошто е сладок лебот (поетски слики-стр.146) 2/5 78. Текст: За еден Диме и неговата желба (изразно читање на латиница -стр.148) 3/2 79. Песна: Железничар (стих,строфа,рима -стр.150) 3/4 80 Техника: Сега и потоа (стр.151) 3/5 81. Песна: Наш Гоце (изразно читање -стр.90) 5 1/1 82. Натпревар во најубаво и најизразно рецитирање на песната 1/2 83. Бајка: Водната самовила (ликови и особини -стр.154) 1/3 84. Бајка ,,Водната самовила,, ПИ: Измена на крајот на бајката (стр. 154) 1/4 85. Песна: Имиња (разговор за значењето на имињата -стр.156) 1/5 86. Рецитирање на песната: ,,Имиња,,: 2/1 87. Песна: Железничар,, стр.150 2/2 88. Лектира бр. 4: Народни приказни од балкански народи – содржинска структура, биографски податоци за авторот, идеја, порака (повторно усно читање со упатување) 2/4 89. Лектира: Народни приказни од балкански народи – запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники-Видови прашања, Спин, Коцка на прашања, состави прашања) 2/5 90. Лектира: Народни приказни од балкански народи – анализа на расказите, определување тема, споредби, описен јазик во текстовите (повторно усно читање со упатување, видови прашања- читање со разбирање) 3/1 91. Правење на сликовница за лектира(ОЈП-техника- Изработка на книга ) 3/2 92. Текст: Кој ќе го чува училиштето (целини -стр158) (Наставникот чита на глас,индивидуално читање, Дневник со двојни белешки) 3/4 14
 15. 15. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 93. 24 Мај- Денот на словенските просветители (ОЈП- техники-Подготовка –претпишување, бура на идеи, Планер , Мрежа на темата, Разговор со писателот 4/2 94. Текст ,,Вредна лекција,, стр.141 4/3 95. Песна: Во лето најубаво се сонува (поетски слики -стр.160) 4/4 96. Двоен прозорец: Досега-отсега (стр.161) – ИКТ во наставата - ToolKid 4/5 97. Рецитирање на песната 5/1 98. Запознавање со лектирите за петто одделение 6 1/5 99. Песна: ,,Зошто есладок лебот,, 2/1 100. Рецитирање на песната: ,,Зошто е сладок лебот,, 2/2 Активности: - Вежби за изразно читање врз текстови со уметничка и научно-популарна содржина на двете писма,со анализа и толкување на значењето на зборовите ,карактеристики за изразното читање: првилен,јасен и чист изговор и силината на гласот; - Вежби за драмско читање на улогите; ЛИТЕРАТУРА Цели : Ученикот / ученичката: а) проза  да врши анализа на текст;  самостојно да прави план за анализа на текст,  да го определи местото и времето на настан,  да опишува лик со неговите надворешни особини, Активности: - Вежби за анализа на текстот ( по насочувачки прашања), - Вежби за композициска анлиза(по план на текстот); - Вежби за локализирање на местото и времето на настанот, - Вежби за анализа на ликовите (надворешен опис). б) поезија 15
 16. 16. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево • да открива поетска слика во лирска песна; • да ја препознава споредбата како изразно средство( без дефиниција) • да ги пронаоѓа сопствените чувства при читање лирски песни. Активности: - Вежби за определување на поетска слика во лирска песна; - Вежби за препознавање на споредбата како изразно средство, ЛЕКТИРА 1.Шеќерна приказна – С. Јаневски 2.Орхан - Н. Зекерија 3. Двојната Лота – Е. Кестнер 4.Народни приказни од балканските народи Ученикот / ученичката: • самостојно да чита дела од македонската и светската литература; • да ја открива тематско-идејната основа во делото, • да одговара и да поставува прашања во врска со прочитаниот текст; • аргументирано да говори за ликовите и настаните во текстот; • да врши локализација на настаните по време и простор. Активности: - Дискусија за читање на текстови надвор од предвидените наставни содржини, - Запознавање со основните биографски податоци на авторите на литературните дела; - Вежби за самостојно откривање на тематско-идејната основа на делото - Разговор за прочитаниот текст со аргументирано говорење за ликовоите и настаните во текстот; - Вежби за локализација на настаните во време и простор. Методи на работа: • монолошка, дијалошка, демонстративна, текст, набљудување, опишување. Форми на работа: • фронтална, групна, тандем, индивидуална. 16
 17. 17. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Извори на знаење: • учебник, слики, говор на наставникот, ученички предзнаења, лексикони, енциклопедии. Наставни средства: • учебник, слики, плакати, наставно ливче, табла, креда. Корелација: • математика, ликовно образование, општество. Цели: а) Усно изразување  да составува прашања по дадени одговори  самостојно да прераскажува текстови по даден план  самостојно да раскажува за сопствени доживувања од посета на установа (по даден план)  самостојно са опишува театарски костими ,сцена од гледана претстава ,ликови  да известува за актуелни настани ,настани и доживувања од екскурзии,посета на институции : 30ТЕМА ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ часа РЕДЕНБРОЈ СОДРЖИНИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА МЕСЕЦ СЕДМИЦА 1. У.И.: Како го поминав летниот распуст 9 1/1 2. П.И.: Раскажување на доживеан настан 1/2 3. Препишување на песната од кирилица на латиница (ОЈП-техника: Менторски текст) 2/4 4. .Работа во групи: Телефонски бонтон – ИКТ во наставата 3/1 5. ПИ: Препишување на песната од латиница на кирилица. (техника: менторски текст) 4/4 6. ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.26) 10 1/1 7. УИ: Помогни им на птиците (стр.36) 3/5 8. УИ: „Книгата за мене е...“ (ОЈП- Интерактивно пишување) 4/3 9. ПИ: „Книгата за мене е...“ (пишување на прва верзија и уредување на напишаното, објавување) 4/4 10 Читко и разбирливо препишување (стр.49) 11 1/3 11. ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.102) 3/2 12. Пишување на честитка – ИКТ во наставата 4/5 17
 18. 18. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево (разговор со пишувачот 13. УИ: Како го поминав зимскиот распуст ( -ОЈП Предпишување- ( планер, бура на идеи, Мрежа на темата) 1 3/1 14. ПИ: Мојата брза санка -Разговор со пишувачот 3/2 15. ПИ: Новогодишни празнувања(ОЈП-техника –Книга на паралелката) 3/5 16. Изработка на еко плакат 2 2/1 17. ПИ: Прераскажување на приказната со изменување на крајот –(ОЈП-техники-Добар завршеток, разговор со пишувачот) 3/3 18. УИ: „Мила мамо ти благодарам...“ (ОЈП-процесот на пишување е графички организатор за предпишувањето) 3 1/2 19. ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.140) 3/2 20. Писмено поставување на прашања и давање одговор на истите 3/5 21. Писмен извештај од одржана пролетна акција-(ОЈП- техника - Интерактивно пишување) 4/4 22. Известување за Велигденски обичаи(ОЈП- техника –Менторски текст. Т-шема, Пишување рецепти) 4 1/2 23. ПИ: Пишување на писмо до непознато другарче од друга планета – ИКТ во наставата (индивидуално читање на глас, читај во пар и сподели во група) 2/4 24. ПИ: Довршување на текст (стр.149) (ОЈП-техника: разговор со пишувачот) 3/2 25. ПИ:Состав: „Супер роденден“(ОЈП-пишување прва верзија и уредување на напишаното) 4/1 26. ПИ:Состав: „Супер роденден“(ОЈП-пишување втора верзија и уредување на напишаното, на компјутер) 4/2 27. УИ: Опис на вкус и изглед на торта што најмногу ја сакаш 4/3 28. .Изготвување речник: Синоними и антоними 5 3/3 29. Писмено поставување на прашања и давање одговор на истите 3/5 30. УИ: Каде сакам да летувам (разговарај во пар сподели во група) 1/4 Активности:  прераскажување на обработени текстови,  Раскажување на доживувања од посета на установа (по даден план)  Опишување на театарски костими ,сцена од гледана претстава ,ликови(по даден план)  Известување по хроноилошки даден план 18
 19. 19. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево б) Писмено изразување  Да препишува кратки текстови или делови од текстови (од латиница на латиница,од кирилица на латиница,од латиница на кирилица)  Да препишува текстови со замена на именки,придавки и глаголи со синонимно и антонимно значење (без именување)  да прераскажува обработен текст со менување на крајот од текстот-раскажување по даден почеток;  Да одговара писмено на прашања од обработен текст,  да раскажува доживеан настан;  опишување (по даден план): - театарски костими ,сцена од гледана претстава , -ликови  самостојно да известува за настани и доживувања од ексурзии,посета на институции,производни институции и др.  Самостојно да составува текстови (писмо до непознато другарче). Активности:  Препишување на кратки текстови или делови од текстови (од латиница на латиница,од кирилица на латиница,од латиница на кирилица)  Препишување на текстови со замена на именки,придавки и глаголи со синонимно и антонимно значење (без именување)  Прераскажување на обработен текст со менување на крајот од текстот-раскажување по даден почеток;  Писмено одговарање на прашања од обработен текст,  Раскажување на доживеан настан;  Раскажување по даден почеток,  опишување (по даден план): - театарски костими ,сцена од гледана претстава ,ТВ емисии, -ликови  известување за настани и доживувања од ексурзии,посета на институции,производни институции и др.  писмо до непознато другарче. Методи на работа: • монолошка, дијалошка, демонстративна, текст, набљудување, опишување. 19
 20. 20. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Форми на работа: • фронтална, групна, тандем, индивидуална. Извори на знаење: • учебник, слики, говор на наставникот, ученички предзнаења, лексикони, енциклопедии. Наставни средства: • учебник, слики, плакати, наставно ливче, табла, креда. Корелација: • математика, ликовно образование, општество. Цели : Ученикот / ученичката:  да ги разликува видовите радио емисии  да ги разликува видовите ТВ емисии  да ги следи и разликува неколку видови филмови,  правилно да води телефонски разговор од јавна говорница  самостојно да користи информации од детскиот и дневниот печат,  правилно користење на енциклопедиите како извори за стекнување на знаења. : 10ТЕМА МЕДИУМСКА КУЛТУРА часа РЕДЕНБРОЈ СОДРЖИНИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА МЕСЕЦ СЕДМИЦА 1. МК: Телефон – јавна говорница (стр.12) 9 2/5 2. Работа во групи: Телефонски бонтон – ИКТ во наставата 3/1 3. МК: Библиотека-градска (Книгата е извор -стр.38,39) – ИКТ во наставата 10 1/2 4. МК: Радио и ТВ емисии (стр.43) 3/2 5. МК: Куклена претстава 11 2/5 6. МК: Филм (стр.61) (ОЈП-техника: „Ѕид на зборови“, разговарај во пар и сподели, „Ѕвезда на ликовите“) 3/4 7. МК: Театар (стр.71) ( „Ѕид на зборови“, разговарај во пар и сподели) 5/1 20
 21. 21. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 8. МК: Интернет (стр.92) – ИКТ во наставата 12 3/2 9. МК: Детски и дневен печат (техника: собирање печатен текст од животната средина) 3 4/2 10. МК: Користење на енциклопедиите како извори за стекнување на знаења 4 4/5 Активности:  разликување на видовите радио емисии  Следење на говорот ,музиката и другите ефекти на радио емисиите,  Следење на ТВ емисии и нивно разликување  Следење и разликување на видовите филмови,  Вежби за користење на информации од детскиот и дневниот печат,  користење на енциклопедиите како извори за стекнување на знаења. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ По македонски јазик во четврто одделение се препорачува формативно следење кое ќе овозможи формирање на објективни описи, како повратна информација за постигањата на учениците во определен временски период. Формативното следење на постигањата на учениците наставникот може да го реализира со користење на соодветни методи и постапки: разговори наставник/ученик;усни презентации;писмени вежби;тестови;домашни работи; портфолио - собирање на показатели (детски изработки, творби, искази и сл.) за секој ученик посебно. Портфолиото треба, во текот на целата година, да им е достап но на родителите за да можат да придонесат во квалитетната реализација на наставата по македонски јазик. Портфолиото на ученикот со прочистени и селектирани податоци продолжува во наредното, повисоко одделение. Добиените резултати од следењето на постигањата на учениците овозможуваат креирање на планирани усни и пишани повратни информации кои во форма на креирани описи се наменети за учениците, за родителите и за самите наставници. На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување, се реализира микросумативно оцену вање од чиишто резултати се оформуваат тримесечните опис ни вреднувања на постигањата на учениците. СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ 21
 22. 22. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Врз основа на целокупните податоци добиени од следењето и проверката на постигањата на учениците во текот на реализацијата на наставната про-грама наставникот ја констатира (опишува) развојната состојба на секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско подрачје. Од формираните сумативни описни оценки формулирани за секој ученик посебно, раководејќи се од поставените нивоа на постигања во тек на определени временски периоди, наставникот на крајот од учебната година внесува соодветни нумерички оценки МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (180 часа ) СЕПТЕМВРИ –(20 часа) 1.У.И.: Како го поминав летниот распуст 2.П.И.: Раскажување на доживеан настан 3.Песна : Татковина (ОЈП –техники: Бура на идеи, Ѕид на зборови, Мрежа на темата. 4.Песна: Татковина- 2 часа 5.Текст: Новите другари(ОЈП-Наставникот чита на глас,индивидуално читање, читање во себе,читање со партнерот) 6.Текст: Новите другари - изразно читање 22
 23. 23. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 7.Јазик: Устен и писмен говор (стр.10) 8.Песна: Училишната табла постројува (стих,строфа,рима -стр.11) 9.Препишување на песната од кирилица на латиница (ОЈП-техника: Менторски текст) 10.МК: Телефон – јавна говорница (стр.12) 11.Работа во групи: Телефонски бонтон – ИКТ во наставата 12.Текст: Скарување и смирување (ОЈП- техника: Коцка со прашања) 13.Текст : Скарување и смирување -2 часа 14.Јазик: Народен и стандарден (литературен)јазик (стр.16) 15.Вежби за воочување на карактеристиките на нар.јазик наспроти стандардниот (стр.17) 16.Текст: На гости в село (ОЈП- Ленти на приказната, Бодовна листа, Вокабулар во 4 агли.) 17.Текст:На гости в село – 2 часа 18.Песна: Есен (поетски слики -стр.22) 19.ПИ: Препишување на песната од латиница на кирилица. (техника: менторски текст) 20.Јазик: Пишување на голема буква (стр.26)- ИКТ во наставата ОКТОМВРИ –(21час) 1.ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.26) 2.МК: Библиотека-градска (Книгата е извор -стр.38,39) – ИКТ во наставата 3.Песна: Октомвриски патоказ (ОЈП- Техники- Тематско бинго, Ѕид на зборови) 4.Рецитирање на песната - интеграција со ликовно образование 5.Јазик: Слог (стр.30) Јазик: Пишување на голема буква (стр.26)- ИКТ во наставата 6.Јазик - Пренесување на дел од зборот во нов ред (стр.31) 7.Лектира бр.1 - „Шеќерна приказна“ –(ОЈП- техники:Наставникот чита на глас,Читај во пар и сподели,читање во себе) содржинска структура, кратка биографија за авторот. 8.Лектира: „Шеќерна приказна“ - запознавање и доживување на содржината од книгата ( ОЈП-техники: Читање на глас, театар на читателот, „Ѕид на зборови“ Лента на приказната, вокабулар во четири агли,) 9.Лектира: „Шеќерна приказна“ – анализа на ликовите во приказните: главни и споредни ликови (ОЈП- Ѕвезда на приказната“, карта на ликови) 10. Лектира: „ Шеќерна приказна (ОЈП -Бинго,) 11. Лектира: „ Шеќерна приказна (ОЈП- Видови прашања) 12.МК: Радио и ТВ емисии (стр.43) 13. Текст: Немил гостин (ОЈП-наставникот чита на глас,читање со партнерот) 14.Текст: Немил гостин (одговорност стр.34,35)- 2 часа 15.УИ: Помогни им на птиците (стр.36) 16.Песна: Зимница (поетски слики -стр.37) 17. Рецитирање на песната 18.УИ: „Книгата за мене е...“ (ОЈП- Интерактивно пишување) 23
 24. 24. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 19..ПИ: „Книгата за мене е...“ (пишување на прва верзија и уредување на напишаното, објавување) 20..Текст: Зошто граматиката е тешка (дискусии -44) 21.Граматички вежби (стр.45) – ИКТ во наставата НОЕМВРИ -(21час) 1.Басна: Белата чавка (поговорка -стр.47) 2.Современа бајка: Волшебната тетратка(ОЈП-Техники-Ѕвезда на приказната, Вокабулар со 4 агли) 3.Читко и разбирливо препишување (стр.49) 4.Јазик: Род кај именките (стр.50) 5.Јазик: Број кај именките (стр.51) – ИКТ во наставата 6. Песна: Вечер (поетски слики -стр.52) 7.Песна: Вечер -2 часа 8.Драмски текст: Овошна караница (ОЈП- техники -Театар на читателот, разговарај во пар, сподели во група) 9.Драматизација на драмскиот текст-2 часа 10.МК: Куклена претстава 11.Јазик: Конкретни и апстрактни именки (стр.57) 12.Јазик: Граматички вежби (стр.57) – ИКТ во наставата 13.Басна: Магарето,лисицата и лавот (поука -стр 60)(ОЈП-Лента со прашања, Бодовна листа) 14.МК: Филм (стр.61) (ОЈП-техника: „Ѕид на зборови“, разговарај во пар и сподели, „Ѕвезда на ликовите“) 15.Текст: Од добро подобро (ОЈП-техники- Ѕвезда на приказната за особините на ликовите, „Коцка на прашања“, карта на ликови, Сложувалка) 16. Анализа на расказот -2 часа 17.Јазик: Описни придавки (стр.66) (ОЈП-техника: Тематско бинго) 18.Јазик: Граматички вежби (стр.67) – ИКТ во наставата 19.Бајка: Девојчето со кибритчињата (време, место, ликови -стр.68) (читај во пар и сподели во група) 20. Анализа на бајката - интеграција со ликовно образование (собирање печатен текст од животната средина, ненајавен квиз) 21.МК: Театар (стр.71) ( „Ѕид на зборови“, разговарај во пар и сподели) ДЕКЕМВРИ -(20 часа) 1. Песна: ,,Игра со снегулките.. стр.72 2.Рецитирање на песната: ,,Игра на снегулките,, 3 .Песна: Добрина (Вежбаме убаво пишување -стр.74,75) 4. Автодиктат на песната Добрина 5.Јазик: Лични заменки (стр.79) 6.Текст: ,,Сказна за вџашената принцеза,, стр.40 1 час 7. Текст: ,,Сказна за вџашената принцеза,, стр.40 1 час 24
 25. 25. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 8.Песна: Другарството е нешто свето (стих,строфа рима-стр.84) ( ОЈП- индивидуално читање, читај во пар и сподели, собирање печатен текст од животната средина, вокабулар во четири агли) 9.УИ: Опис на мојот најдобар другар (ОЈП-техники-Мини лекции со добри почетоци и завршетоци) 10.Јазик: Со броевите се искажува приближна бројност (стр.86) 11.Јазик: Пишување на броеви за приближна бројност и повеќциф. броеви (стр.87) 12.МК: Интернет (стр.92) – ИКТ во наставата 13.Лектира бр. 2.: „Орхан“ – Н. Зекерија – содржинска структура, биографски податоци за авторот, идеја, порака ( ОЈП- читање на глас, читање во себе,читање со партнерот) 14.Лектира: „Орхан“ – Н. Зекерија – запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники- „Ѕид на зборови“, Вокабулар во четири агли, Видови прашања, Бинго) 15.Лектира: „Орхан“ – Н. Зекерија (ОЈП-техники-„Ѕвезда на приказната“, Карта на ликови, театар на читателот, листа за аналитичко оценување) 16.Јазик: Време кај глаголите (стр.99) 17.ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.102) 18.Текст: Божиќни снегулки (ОЈП-планер, мини лекција – добри почетоци, бодовна листа) 19.Песна: Како доаѓа Новата година(ОЈП –техники -читање на глас, повторно усно читање со упатување, разговарај во пар и сподели) 20.Пишување на честитка – ИКТ во наставата (разговор со пишувачот) ЈАНУАРИ 1.УИ: Како го поминав зимскиот распуст ( -ОЈП Предпишување- ( планер, бура на идеи, Мрежа на темата) 2.ПИ: Мојата брза санка -Разговор со пишувачот 3.Јазик: Граматички вежби 4.Текст: Препирка (авторитет -стр.96)(ОЈП- техника – Коцка со прашања) 5.ПИ: Новогодишни празнувања(ОЈП-техника –Книга на паралелката) 6.Јазик: Јазична вежба (стр.98) 7.Јазик: Граматички вежби:Описни придавки 8. Јазик: Граматички вежби:Лични заменки и описни придавки . 9.Песна ,,Вечер,, стр.53 (ОЈП ленти на приказната-поетски слики). 10.Рецитирање на песната: ,,Вечер,, ФЕВРУАРИ -(20 часа) 1.Текст: Валканата училница (тема,идеја – стр.103) - (индивидуално читање, читај во пар, и сподели, повторно усно читање со упатување) 2.Текст: Валканата училница (порака) (ОЈП- техники-„Ѕид на зборови“, „Ѕвезда на приказната“, дијалошки дневник) 3.Драмски текст: Пластеса, Хартеса и Платнеса (драмско читање -стр.104) (драмско читање-театар на читателот, во група, разговарај во пар сподели во група) 25
 26. 26. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 4.Драматизација на драмскиот текст: Пластеса,Хартеса и Платнеса 5.Песна: Писмо од децата на големиот град (изразно читање -стр.107) - 6.Изработка на еко плакат 7.Јазик: Главни членови на реченицата:Подмет (стр.111) (ОЈП- техника Тематско бинго) 8.Јазик: Главни членови на реченицата:Прирок (стр.112) 9.Јазик: Граматички вежби:Главни членови на реченицата 10.Песна: Моето село (основно чувство,поетски слики) (стр.118) 11.Песна: Моето село (споредба и римувани зборови) (вежби за препознавање на споредба како изразно средство, ненајавен квиз) 12.Народна приказна: Царот и орачот (ликови стр.120) (ОЈП- техники-Лента со прашања,Бодовна листа, вокабулар во четири агли) http://www.ringeraja.mk/clanki/detsko-katche/narodni-prikazni_148.html 13. ,,Царот и орачот ,,: 2 час Прераскажување на приказната со изменување на крајот –(ОЈП-техники-Добар завршеток, разговор со пишувачот) 14.Песна ,,Птици,, основно чувство и поетски слики -стр123 15.Рецитирање на песната:,Птици– ИКТ во наставата - презентација 16.Забавна традиција: Гатанки,брзозборки,поговорки (стр.139) – ИКТ во наставата - презентација 17.Јазик: Зборови со исто или слично значење (стр.128) (изготвување речник со синоними, техника „Бинго“) 18.Јазик: Зборови со спротивно значење (стр.129) (изготвување речник со антоними, техника „Бинго“) 19. Лектира бр. 3: Двојната Лота – Е. Кестнер-запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП техники: читање на глас, читање во себе, читај во пар и сподели) 20. Лектира: Двојната Лота – Е. Кестнер ,запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники: театар на читателот, „Ѕид на зборови“, Лента на приказната, вокабулар во четири агли, видови прашања) 21. Лектира: Двојната Лота – Е. Кестнер: (ОЈП- техника – Ѕвезда на приказната) МАРТ- (21 час) 1.Песна: На мојата мајка (споредба,порака - стр.109 2.Рецитирање на песната:,,На мојата мајка,, 3Текст: Каменен цвет (изразно читање - стр.113) 4.Текст: ,,Каменен цвет,, 2 час 5.За празникот на мама...– ИКТ во наставата - презентација 6..УИ: „Мила мамо ти благодарам...“ (ОЈП-процесот на пишување е графички организатор за предпишувањето). 7.Јазик: Правописни знаци. - наводници стр.145 (техника: листа на проверка- самооценување) 8.Јазик: Граматички вежби:Наводници (техника: листа на проверка - самооценување) 9.Народна приказна: Лисицата, ежот и кртот (правење речник со народни и 26
 27. 27. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево литературни зборови -стр.136,137) (ОЈП-техника: видови прашања, театар на читателот, бодовна листа за самооценување, „Ѕид на зборови“) 10.Техника: Коцка (стр.138) 11.Песна: Шушкач шушка -шутре душка (именки и глаголи кои ја содржат согласката ш -стр134) – ИКТ во наставата (игри шуш - шуш, буш – буш, техники: читање на глас, повторно усно читање со упатување) 12.Натпревар во рецитирање без грешка 13.ПИ: Повторувам и се проверувам (стр.140) 14.Текст: Навреда (изразно читање целини стр.126) – ИКТ во наставата - истражување - поговорки 15.Писмено поставување на прашања и давање одговор на истите 16.Јазик: Граматички вежби:Синоними и антономи 17.Јазик: Граматички вежби:Подмет и прирок 18.МК: Детски и дневен печат (техника: собирање печатен текст од животната средина) 19. Писмен извештај од одржана пролетна акција-(ОЈП-техника - Интерактивно пишување) 20.Јазик: Граматички вежби:Броеви 21.Песна: Априлска (гласно читање -стр.124) - интеграција со техничко образование – маски различни видови материјали АПРИЛ –(22 часа) 1.Текст: Велигден (разговор за текстот стр.132) 2.Известување за Велигденски обичаи(ОЈП-техника –Менторски текст. Т-шема, Пишување рецепти) 3.Јазик: Граматички вежби:Именки и глаголи во песната:Игра со дете (стр.130) . 4.Јазик: Граматички вежби:Именки и глаголи во песната:Игра со дете (стр.130)- 2 часа 5 .Народна приказна: Вредна лекција (поговорка стр.141) (видови прашања, бодовна листа за самооценување на читањето со разбирање, „Ѕид на зборови“ и театар на читателот) 6.Јазик: Граматички вежби 7.Текст : Жителите на Охохо (разговор за необичното во текстот -стр143) (ОЈП- техники-индивидуално читање, читај во пар и сподели, „Ѕид на зборови“, „Коцка со прашања“), 8.Текст : Жителите на Охохо-2 часа 9.ПИ: Пишување на писмо до непознато другарче од друга планета – ИКТ во наставата (индивидуално читање на глас, читај во пар и сподели во група) 10.Песна: Зошто е сладок лебот (поетски слики-стр.146) 11.Јазик - граматички вежби: Видови зборови во песната 12.Текст: За еден Диме и неговата желба (изразно читање на латиница -стр.148) 13.ПИ: Довршување на текст (стр.149) (ОЈП-техника: разговор со пишувачот) 14.Песна: Железничар (стих,строфа,рима -стр.150) 15.Техника: Сега и потоа (стр.151) 27
 28. 28. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 16.ПИ:Состав: „Супер роденден“(ОЈП-пишување прва верзија и уредување на напишаното) 17.ПИ:Состав: „Супер роденден“(ОЈП-пишување втора верзија и уредување на напишаното, на компјутер) 18.УИ: Опис на вкус и изглед на торта што најмногу ја сакаш 19..Проверка: Граматика 20.МК: Користење на енциклопедиите како извори за стекнување на знаења 21..Јазик: Граматички вежби:Вежби за употреба на глаголи во минато,сегашно и идно време МАЈ – (21 час) 1.Песна: Наш Гоце (изразно читање -стр.90) 2.Натпревар во најубаво и најизразно рецитирање на песната 3.Бајка: Водната самовила (ликови и особини -стр.154) 4.Бајка: ,,Водната самовила,, Измена на крајот на бајката (стр. 154) 5.Песна: Имиња (разговор за значењето на имињата -стр.156) 6.Рецитирање на песната: ,,Имиња,,: 7.Јазик: Јазична вежба (стр157) 8.Песна: ,,Железничар,, стр.150 9.Лектира бр. 4: Народни приказни од балкански народи – содржинска структура, биографски податоци за авторот, идеја, порака (повторно усно читање со упатување) 10.Лектира: Народни приказни од балкански народи – запознавање и доживување на содржината од книгата (ОЈП-техники-Видови прашања, Спин, Коцка на прашања, состави прашања) 11.Лектира: Народни приказни од балкански народи – анализа на расказите, определување тема, споредби, описен јазик во текстовите (повторно усно читање со упатување, видови прашања- читање со разбирање) 12.Правење на сликовница за лектира(ОЈП-техника-Изработка на книга ) 13.Изготвување речник: Синоними и антоними 14.Текст: Кој ќе го чува училиштето (целини -стр158) (Наставникот чита на глас,индивидуално читање, Дневник со двојни белешки) 15.Јазик: Граматички вежби:Видови на зборови во текстот 16.Јазик: Граматички вежби:Подмет и прирок во реченицата – повторување 17.24 Мај- Денот на словенските просветители (ОЈП- техники-Подготовка – претпишување, бура на идеи, Планер , Мрежа на темата, Разговор со писателот) 18.Текст ,,Вредна лекција,, стр.141 19. Текст: ,,Кој ќе го чува училиштето,, 1 час 20. Текст: ,,Кој ќе го чува училиштето,, 2 час ЈУНИ –(6часа) 1. Детски изворчиња ,,На летен одмор,, стр.159 2.ПИ: Повторувам и се проверувам стр.162) 28
 29. 29. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 3.Песна: ,,Во летото најубаво се сонува,, стр.160 4.Рецитирање на песната ,,Во летото најубаво се сонува,, Двоен прозорец: Досега- отсега (стр.161) – ИКТ во наставата - ToolKid 5 .УИ: Каде сакам да летувам (разговарај во пар сподели во група) 6.Запознавање со лектирите за петто одделение 7..Песна: ,,Зошто есладок лебот,, 8. Рецитирање на песната: ,,Зошто е сладок лебот,, Годишен глобален план и програма за реализација на наставата по математика во IV одделение во учебната 2014/2015 год. 29 Автори на учебникот: Донч о Димовски Робе рта Јордановска Викт орија Пауноска Билј ана Крстеска
 30. 30. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Годишен глобален план: 4 часа неделно, вкупно 144 Цели:ученикот/ученичката • да ги извршува основните аритметички операции во множеството на природните броеви до 1 000; • да ги применува основните аритметички операции при решавање на проблеми од практиката; • да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и да наоѓа начини за решавање; • да ги разликува и црта геометриските фигури: точка, права,отсечка, полуправа, рамнина, агол и триаголник; • да ракува и да мери со инструментите за мерење должина ,маса, време, течност; • да врши проценки при мерењето на величините и со мерење да ги проверува своите проценки; • да прибира, класифицира, споредува, чита, презентира и интерпретира податоци; • логички да размислува; • да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност, љубопитност, истрајност во работата; • да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што математиката ја доживува како пријатно искуство. Ред. бр. Теми ННС В КВ вкупно реализација 1 Броеви до 100.Собирање и одземање до 1000 29 18 3 50 IX,X,XI,XII 30
 31. 31. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 2 Геометриски фигури во рамнина 14 14 2 30 XII 3 Множење и делење до 1000 24 14 2 40 II,III,IV,V 4 Мерење 9 5 1 15 V,VI 5 Работа со податоци 4 5 / 9 X,XI,II,III,VI Вкупно 144 часа 82 55 7 144 Наставни средства: учебник, образовни софтвери, наставни листови,практични изработки, позициони сметала. Некои наставни содржини можат да се интегрираат со: МЈ,ФЗО,ЛО,и ЗО. Броеви до 1000.Собирање и одземање до1000 B 0Цели : ученикот/ученичката да претставува множества со Венов дијаграм; • да воочува и покажува елемент на дадено множество, да одредва број на елементи во множеството; • да ги применува поимите: припаѓа и не припаѓа и симболички да ги запишува; • да одредува унија и пресек на множества и симболички да ги запишува; • да чита и запишува ,споредува броеви до 1 000; • да одредува меснавредност на цифра вобројот; • да одреди претходник и следбеник на даден трицифрен број; • да ги применува редните броеви во практични примери и парните, односно непарните броеви до 1 000, • да собира и одзема стотки, односно десетки, до 1 000; • да собира трицифрени со едноцифрен број, двоцифрен број,трицифрен број без премин и со премин; • да одзема едноцифрен и двоцифрен од трицифрен број без премин и со премин; • да собира трицифрен и двоцифрен број (со дополнување до полна десетка); • да одзема едноцифрен број од полна десетка и стотка; да собира и одзема трицифрени броеви во ред и во колона; • да решава проблеми од секојдневниот живот; • да ја воочи непроменливоста на збирот при промена местата на собироците; • да групира три и повеќе собироци и да разбере дека збирот не зависи од начинот на групирањето на собироците; да решава текстуални задачи со две операции и да решава равенки и да врши 31
 32. 32. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево проверка; Ред. бр. Наставни содржини и активности ННС В КВ реализација интеграција 1,2 Броеви до 100-повторување. 2 IX 3,4,5 ,6 Собирање и одземање броеви до100. -повторување 4 IX 7, 8, 9,10 11,12 Формира множества, oпределува елементи на множества. Применува Венов дијаграм , определува број на множество. Применува пресек и унија. 4 2 IX П 13,14 15,16 17,18 Броеви од 100 до 1000 со полна десетка Читање и запишување на броевите 1000; Месна вредност на цифрите во трицифрен број. Броеви до 1000. Спореување на броеви до 1000. 1 1 1 1 1 1 IX X 19 Употреба на парни и непарн броеви 1 20 Примена на редни броеви. 1 X П 21 Повторување на знаењето од наставната поттема:Множества и броеви до1000. 1 X 22 Повторување на знаењето од наставната поттема:Множества и броеви до1000. 1 X 23 Собирање на броеви до 1000 без премин (300+200,300+20,300+2). 1 Х 24 Примена на Комутативно и асоцијативно својство на собирањето. 1 Х 25 Одземање без премин од видот (500- 200,320-20,302-2). 1 Х 26 Вежби:Собирање и одземање дo 1000 кога еден од компонентите е од стотки. 1 Х 27 Собирање без премин ,од видот: 360 +40, 500+270. 1 Х 28 Одземање без премин, од видот: 360-40, 770 -27. 1 Х 29 Вежби:Собирање и одземање броеви што содржат стотки и десетки. 1 Х 30 Собирање без премин од видот :345+124. 1 Х 31 Одземање без премин од видот:469-124. 1 Х 32 Вежби:Собирање и одземање броеви без премин. 1 Х П,О 32
 33. 33. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 33 Проверување на знаењето :Собирање и одземање броеви без премин. 1 ХI 34 Собирање броеви до 1000 со премин кај единиците. 1 ХI 35 Одземање нa броеви до 1000 со премин кај единиците. 1 ХI 36 Собирање и одземање броеви со премин кај единиците ( 174+265,439-265). 1 ХI 37 Собирање од видот :174+265. 1 ХI 3 38 Одземање нa броеви до 1000 со премин кај десетките :439-265. 1 ХI 39 Вежби :Собирање и одземање броеви до 1000 со премин кај десетките. 1 ХI 40 Собирање со премин кај единиците и десетките :167+265. 1 ХI 41 Одземање нa броеви до 1000 со премин кај единиците и десетките:423-167. 1 ХI 42 Вежби :Собирање и одземање броеви до 1000 со премин кај единиците и десетките. 1 ХI П,О 43 Собирање на броеви со премин од видот:1000:534+463. 1 ХI 44 Одземање на броеви со премин од видот:1000-463. 1 ХI 45 Вежби :Собирање и одземање броеви до 1000 со премин:534+463,1000-463. 1 ХI 46 Решавање равенки со непознат собирок. 1 ХI 47 Решавање равенки со непознат намаленик, намалител. 1 ХI 48 Вежби :Равенки. 1 ХI 49 Повторување на знаењето од собирање и одземање броеви до 1000 со премин . 1 ХII 50 Повторување на знаењето од собирање и одземање броеви до 1000 со премин . 1 ХII Вкупно: 50 часа 29 18 3 Поими :множество; елемент на множество: припаѓа , не припаѓа ,број на елементи , број на множество,унија на множества,пресек на множество, единици, десетки, стотки:,едноцифрен број; двоцифрен број;трицифрен број. месна вредност, реден број (повторување),парен број (повторување),непарен број (повторув.), збир (повторување), собирок (повторување), разлика (повторување) намаленик (повторување), намалител (повторување), комутативност на собирањето, асоцијативност на собирањето, равенка (повторување). 33
 34. 34. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево Активности на наставникот:подготовка на материјали,формирење на групи и парови, следење, мотивирање, насочување, потикнување ,припрема на наставни ливчиња. Дидактичко методски насоки: Форми: групна, тандем ,индивидуална, заедничка; Методи: дидактичка игра за претставување на броевите до 1000, практични, манипулативни и истражувачки активности , игри ; Тема.Геометриски фигури во рамнина 30 часа Цели :ученикот/ученичката • да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека низ две точки може да се нацрта само една права; • да означи точки на правата и точки надвор од правата и да ги претставува симболички; • графички да претставува пресек на две прави; • да препознава, именува, разликува, графички да претставува и означува полуправа и отсечка; • да мери и споредува должини на отсечки и симболички да ја запишува должината; • да препознава и графички и симболички да претставува точка,права и рамнина; • да црта, именува и означува агол, да ги одредува елементите на агол; • да разликува и споредува прав, остар и тап агол; • графички да претставува прав агол со шаблон; • да црта нормални и паралелни прави; • да знае што е триаголник; да разликува триаголници според должините на страните и според големините на аглите; Наставни содржини и активности ННСВ КВ реализац ија ЛО 1 Поим за рамнина. 1 XII 2,3 Поим за права. 1 1 XII 4 Воочува заемна положба на точка и права. 1 XII 5,6,7 Препознава и црта права низ една точка, права низ две точки. 1 2 XII 8 Препознава, именува, разликува, графички претставува,полуправа и отсечка. 1 XII 9,1 Мери и споредува должини на отсечка. 1 1 XII 11,12, 13,14, 15 Поим за агол . Видаови агол , споредув и разликува (прав, остар, тап) 1 2 2 XII 16,17, 18 Препознава и црта прави што се сечат. Цртање паралелни прави. 1 2 I 19,2о Препознава нормални прави. Цртање нормални прави. 1 1 I 34
 35. 35. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево 21,22, Вежби:Рамнина ,прави, отсечки,агол Проверување:Рамнина ,прави, отсечки,агол. 1 1 II 23 Поим за триаголник. 1 II 24,25, 26, Видови триаголници според аглите и страните. Видови триаголници според аглите, споредување и разликување. 2 1 II 27,28 , Вежби: паралелни и нормални прави и триаголници според аглите и страните. 2 II 29 Вежби за темата: Геометриски фигури во рамнина. 1 II 30 Повторување:Геометриски фигури во рамнина. 1 II Вкупно 30 часа 14 14 2 Поими:точка,права,отсечка ,полуправа, почетна точка на полуправа,крајни точки на отсечки, должина на отсечка,рамнина,агол, краци; теме на агол, остар агол, прав агол, тап агол, нормални прави, паралелни прави,триаголник(остроаголен ,правоаголен тапоаголен , разностран, рамнокрак ); Активности на наставникот: Подготовка на материјали, формирење на групи и парови, мотивирање, насочување,потикнување ,припрема на наставни ливчиња. Дидактичко методски насоки: Форми: групна, тандеминдивидуална заедничка; Методи: дидактичка игра, практични, манипулативни игри, цртање; Тема. Множење и делење до 1 000- 40 часа Цели:ученикот/ученичката • да множи десетки и стотки со едноцифрен број; • да дели десетки и стотки со едноцифрен број, без остаток; • да одреди производ на даден број со 1; • да го одреди количник кога делителот е 1; • да го одреди производот кога едниот множител е 0; • да го одреди количникот кога деленикот е 0; • да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин, односно со премин; • да одредува количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот; • да одредува количник на број и едноцифрен делител, при што една од цифрите на деленикот не е делива со делителот; • да одредува количник на број со едноцифрен делител така што цифрите на деленикот не се деливи со делителот; • да одредува количник на број и едноцифрен делител, со остаток; • да прави проверка на резултатот при делење без остаток и при делење со остаток; • да го проценува резултатот и да врши проверка со калкулатор; • да ги применува комутативното својство и асоцијативното својство на множењето; 35
 36. 36. ООУ„Св.Климент Охридски„ Делчево • да го применува дистрибутивното својство на множењето во однос на собирањето и одзмањето во практични примери; • да го применува редоследот на операциите во задачи; • да одредува вредност на броен израз; да решава равенки што ги содржат операциите множење и делење; • Да препознава цело, половина, четвртина и осмина од целото; • да препознава дропки помали од 1; • да ги запишува дропките: една половина (1/2 ), една четвртина (1/4 ) и една осмина ( 1/8); • да споредува дропки со еднакви именители и да ги подредува по големина; Ред.бр . Наставни содржини и активности ННС В КВ реализација интеграција 1,2,3 Множење на броеви до 100 – повторување. Множење на десетки и стотки со едноцифрен број. 1 1 1 II 4,5 Делење десетки и стотки со едноцифрен број. 1 1 II 6 Примена на броевите 1 и 0 како множители. 1 III 7 Бројот 1 како делител, бројот 0 како деленик. 1 III 8 Претставување и решавање бројни изрази. 1 III 9 Множење на збир со број. 1 III 10 Множење на разлика со број. 1 III 11,12, 13, Множење со едноцифрен број без премин. Вежби.Множење на броеви без премин. 1 1 1 III 14,15 Множење со едноцифрен број со премин. 1 1 III 16,17 Множење со едноцифрен број со премин (41. 3, 241.3). 1 1 III 18 Множење со едноцифрен број со премин (67. 2, 367.2) 1 III 19 Множење со едноцифрен број сопремин (75.4, 125.8) 1 III 20 Проверување :Множење со премин. 1 III 21 Делење со остаток. 1 III 22 Делење на збир со број. 1 IV 23 Делење на разлика со број. 1 IV 24.25. 26.27 Делење со едноцифрен број (369:3). Делење со едноцифрен број 56:4. 1 1 1 1 IV 28,29 Делење со едноцифрен број од видот: 856:4. 1 1 IV 30,31 Делење со едноцифрен број од видот: 362:2 1 1 IV 32,33 Делење со едноцифрен број од видот ; 432:3, 324: 3. 1 1 IV 36

×