Successfully reported this slideshow.

3923078 huraian-sukatan-pelajaran-sains pertanian-45

4,494 views

Published on

 • Be the first to comment

3923078 huraian-sukatan-pelajaran-sains pertanian-45

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran SAINS PERTANIAN 2007
 2. 2. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBAB 1: PERTANIAN DI MALAYSIAOBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1. Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan pertanian kepada negara . 2. Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang peranan institusi dalam pembangunan pertanian. 3. Memahami dan peka terhadap trend, permasalahan dan isu dalam pertanian. 4. Menghargai sumbangan pertanian kepada negara. Bidang Pertanian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran1.1 Kepentingan Aras 1: Pertanian di Malaysia Menyatakan kepentingan pertanian Mendapar dan menghuraikan (2 waktu) kepada negara: maklumat yang telah dikumpul - pengeluaran bahan makanan daripada media. - pengeluaran bahan mentah - pendapatan eksport Sumbangsaran - peluang pekerjaan Aras 2: Menghuraikan kepentingan pertanian kepada mereka1.2 Tanaman dan Ternakan Aras 1: di Malaysia Memerhalkan tabujran tanaman dan Menandakan taburan tanaman (4 waktu) ternakan yang utama. dan ternakan pada peta Malaysia. Menyatakan faktor yang mempengaruhi Membuat tinjauan dan taburan tanaman dan ternakan yang menyediakan laporan yang utama. berkaitan dengan taburan - iklim tanaman dan ternakan yang - perkembsngan sejarah utama di kawasan setempat. - ekonomi - dasar kerajaan Aras 2: Menghubungkjait faktor-faktor iklim, perkembangan sejarah, ekonomi dan dasar kerajaan dengan taburan tanaman dan ternakan utama. -2-
 3. 3. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran1.3 Trend Pertanian di Malaysia Aras 1: (4 waktu) Menyatakan trend pertanian di Malaysia: Mengumpul maklumat. - mempelbagaikan tanaman dan ternakan Menyediakan laporan - pertanian berorientasikan berkumpulan ( Satu trend bagi eksport dan komersil setiap kumpulan) - hubungkait pertanian dengan pelancongan Pembetangan kumpulan. - hubungkait dengan ladnskap - ladang kontrak - penggabungan ladang kecil - perhutani (Agroforestry) Aras 2: Menjelaskan trend pertanian di Malaysia1.4 Isu Pertanian di Malaysia Aras 1: (4 waktu) Menyatakan isu pertanian di Malaysia Ceramah - produktiviti - ketidakstabilan harga Mengumpul maklumat - penyebaran dan pengalaman teknologi baru Perbahasan/forum - pendidikan dan latihan - penghijrahan penduduk - pencemaran alam sekitar - kekurangan buruh. Aras 2: Menjelaskan isu pertanian di Malaysia Aras 3: Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia.1.5 Peranan Institusi Dalam Aras 1: Pembangunan Pertanian Menyetakan peranan institusi kerajaan Mengumpul risalah institusi (4 waktu) dan swasta dalam pembangunan Pertanian. pertanian. - penyeliaan Menjalankan kajian kes - bantuan kewangan mengenai satu institusi pertanian - pemasaran tempatan. - menyediakan infrastruktur - khidmat nasihatdan latihan Lawatan - penyelidikan dan pembangunan Aras 2: Melengkapkan pengurusan Menghuraikan peranan institusi kerajaan grafik. dan swasta dalam pembangunan pertanian. -3-
 4. 4. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHANOBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1. Memahami faktor yangn mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan tumbuhan. 2. Menerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik. 3. Mengaplikasikan prinsip saintifik dalam amalan pengluaran tanaman. 4. Menyelesaikan masalah mudah dlam pengurusan tanaman. 5. Memperoleh kemahirn semasa menjalankan eksperimen dan amali 6. Menyedari dan menghargai kepentingan hidupan serta keseimbangan alam sekitar dalam aktiviti penanaman. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran2.1 Pengenalan Aras 1: (2 waktu) Menyatakan faktor yang mempengaruhi Sumbangsaran Pertumbuhan dan hasil tumbuhan: - iklim Soalan – penyoalan. - Tanah - Biosis - Genetik - Pengawetan Aras 2: Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan.2.2 Iklim Aras 1: (1 waktu) Mengenalpasti unsur iklim yang Sumbangsaran mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan : - Cahaya - Suhu - Hujan - Angin a) Cahaya Aras 1: ( 8 waktu) Menamakan proses yang dipengaruhi Slaid / gambar cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan: Membuat pemerhatian ke atas pokok - Fotosintesis bunga hiasan yang menerima - Kefotokalaan tempoh cahaya yang berbeza. (Contoh: Keke Hwa) Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan cahaya diperlukan untuk Amali : Menguji kehadiran kanji fotosintesis. dalam daun hijau. Melengkapkan pengurusan grafik -4-
 5. 5. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh Membuat pemerhatian dan catatan tumbuhan: terhadap tumbuh-tumbuhan di - keluasan permukaan daun kawasan sekolah. - susunan daun - topografi Penjagaan tanaman di kawasan - naungan sekolah. Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum: - memilih tapak - menanam pada jarak yang sesuai - menyediakan sokongan - mengawal rumpai - membekalkan cahaya buatan / tiruan - menanam tanaman selingan - mencantas Aras 2: Menghuraikan proses fotosintesis dan kefotokalaan Menginterpretasi pemerhatian eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan . Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan bagi penerimaan cahaya yang optimum. Aras 3: Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan. Membuat inferens eksperiman menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis. -5-
 6. 6. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadanag Aktiviti Pembelajaranb) Suhu Aras 1: (4 waktu) Menjelaskan bagaimana suhu memberi Membuat rujukan eksperimen kesan terhadap: keperluan percambahan biji benih - percambahan dalam matapelajaran Sains - transpirasi Tingkatan 1-3. - kualiti hasil tumbuhan - fizikal tumbuhan Sumbangsaran Menyatakan kaedah yang digunakan Membuat naungan / sungkupan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: kepada tanaman yang sedia ada di - memilih tapak sekolah. - menyediakan naungan - menyediakan sungkupan Tunjuk cara. Aras 2: Foto / slaid Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: - pencambahan - transpirasi - kualiti hasil tumbuhan - fizikal tumbuhan Menghuraikanb kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai.c) Hujan Aras 1: (4 waktu) Menerangkan bagaimana air memberi Eksperimen makmal menunjukkan kesan terhadap: kesan air terhadap kesegahan sel. - fotosintesis - penyerapan dan translokasi Melengkapkan pengurusan grafik. nutrient - transpirasi Sumbangsaran - kesegahan sel Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum: - pengairan - penyaliran - penjadualan masa menanam -6-
 7. 7. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap: - fotosintesis - penyerapan dan translokasi nutrient - trnspirasi - kesegahan sel Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum.d) Angin Aras 1: (2 waktu) Menjelaskan bagaimana angin memberi Foto / slaid kesan terhadap: - transpirasi Simulasi - pendebungaan - penyebaran penyakit dan perosak - fizikal tumbuhan Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut: - mengadakan pengadang angin - memilih tapak - menyediakan sokongan - menanam pada jarak yang sesuai Aras 2: Menjelaskan amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera ribut. -7-
 8. 8. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran2.3 Tanah Aras 1: a) Pengenalan Mentakrifkan tanah (1 waktu) Mengenalpasti lapisan-lapisan profil Foto / slaid b) Kepentingan tanah tanah lazim. (1 waktu) Menyatakan kepentingan: Perbincangan dalam kumpulan - sokongan mekanik - bekalan nutrien - bekalan oksigen dan air Aras 2: Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim. Membincangkan kepentingan tanah c) Komponen tanah Aras 1: (4 waktu) Menyatakan peratus komponen tanah: Melakar carta pai menunjukkan - bahan mineral (45%) peratus komponen tanah. - bahan organik (5%) - udara (25%) - air (25%) Menjalankan eksperimen untuk Menjalankan eksperimen secara menunjukkan butir pepejal tanah secara berkumpulan untuk menunjukkan mendapan butir pepejal tanah. Aras 2: Membincangkan komponen tanah dan kepentingan. Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan -8-
 9. 9. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajarand) Sifat fizikal tanah i. Warna Aras 1: (1 waktu) Menyatakan kepentingan warna tanah Pemerhatian terhadap beberapa sampel tanah. ii. Tekstur Mentakrifkan tekstur tanah (4 waktu) Menentukan teksttur tanah dengan cara merasa dengan tangan. iii. Struktur Mentakrifkan struktur tanah (1 waktu) Menentukan tekstur secara Mengenalpasti jenis-jenis struktur mendapan. tanah. Menjalankan eksperimen untuk Aras 2: membandingkan kadar pengaliran air Menerangkan kepentingan tekstur dan keupayaan menyimpan air bagi tanah. tekstur tanah yang berlainan Menerangkan kepentingan struktur Foto / rajah tanah. Segi Tiga Tekstur Tanah Aras 3: Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan: a. Kaedah medan b. Kaedah mendapane) Sifat kimia tanah Aras 1: (6 waktu) Mentakrifkan pH tanah Sumbangsaran Menjelaskan bagaimana pH memberi Menginterprestasi nuruien tumbuhan. kesan terhadap: - ketersediaan nutrien - aktiviti mikrob - penyakit tumbuhan Menyenaraikan faktor-faktor yang Melengkapkan pengurusan grafik. menyebabkan keasidan tanah - kandunmagan bahan induk - larutresapan - penggunaan baja kimia - pereputan bajhan organik - penambahan asid karbonik dan asid nitrik - Respirasi akar dan organisma tanah Menjalankan eksperimen menguji pH Menjalankan eksperimen untuk tanah menggunakan kaedah: menentukan pH tanah menggunakkan - meter pH meter pH dan larutan petunjuk. - larutan petunjuk -9-
 10. 10. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Menghubungkaitkan nilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah. Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah. Mengiterprestasi data dan pemerhatian eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah: - meter pH - larutan petunjuk. Aras 3: Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman.f) Unsur perlu untuk Aras 1: pertumbuhan tumbuhan Mentakrifkan unsur makro dan unsur Sumbangsaran (6 waktu) mikro Menyenaraikan unsur-unsur makro Slaid / foto tanaman menunjukkan dan mikro untuk pertumbuhan gejala kekurangan unsur makro. tumbuhan. Menyatakan peranan unsur makro Melengkapkan pengurusan grafik. nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). Menyatakan gejala kekurangan unsur Memadankan gejala kekurangan makro nitrogen (N), fosforus (P) dan nutrien dengan unsur yang berkenaan. kalium (K). Aras 2: Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrien dengan unsur makro. - 10 -
 11. 11. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiuviti Pembelajarang) Amalan untuk membaiki Aras 1: keadaan tanah Menyatakan cara membaiki keadaan Mengumpul dan melabel sampel baja (12 waktu) tanah: kimia, baja organik dan dahan kapur. - pembajaan - penggapuran - pemugaraan - pencegahan dan Tunjuk cara beberapa kaedah pengawalan hakisan tanah. pembajaan. Menyatakan jenis baja dan Tunjuk cara kaedah pengapuran. menamakan contoh baja - baja organik Fto / slaid - baja kimia Peta minda. Mentakrifkan baja lurus, baja lengkap, baja sebatian dan baja campuran. Mentakrifkan gred baja. Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus. Menyatakan cara membaja: - Taburan - Alur - Poket - Semburan daun (foliar) Menyatakan tujuan pengapuran Menamakan bahan kapur - Batu kapur CaCO3 - Kapur tohor CaO - Kapur mati Ca(OH)2 Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran: - Jenis tanaman - Jenis bahan kapur - Jenis tanah - Kandungan bahan organik Menyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya: - pemugaran primer - pemugaran sekunder Mengenalpasti alat-alat pemugaran primer dan sekunder. - 11 -
 12. 12. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen air: - hakisan permukaan - hakisan alur - hakisan lurah Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah: - melindungi permukaan tanah - Mengelakkan pengaliran air - Mengurangkan keljuan larian air Menyatakan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air. - menanam penutup bumi - membuat teres - menanam mengikut kontur - membuat sungkupan - menanam secara jalur - membina sistem perparitan Aras 2: Mentafsirkan gred baja sebatian. Menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian. Menghitung kuantiti baja untuk mengekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan. Menghuraikan kaedah-kaedah membaja Menghuraikan factor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran. Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan skunder. Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air. Menerangkan kaedah-kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air. Aras 3: Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan. - 12 -
 13. 13. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran2.4 Biosis Aras 1: a) Jenis organisma Memerihalkan jenis organisma: Mengumpul maklumat ( 4 waktu) - virus - bakteria Slaid / foto / spesimen. b) Kepentinagan ekonomi - kulat organisma - nematod Melakar dan melabel (8 waktu) - serangga - rumpai Lawatan. Mentakrifkan: - parasit - saprofit - patogen - vektor Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma Aras 2: Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak. Menerangakan jenis hubungan hidup: - Hubunagn mikroriza - Simbiosis c) Pengawalan organisma Aras 1: (8 waktu) Menjelaskan kaedah mengawal Sumbangsaran. organisma: d) Pengurusan Perosak - kaedah fizikal Mengumpul rísalah Bersepadu - kaedah kultur (2 waktu) - kaedah biologi Melengkapkan pengurusan grafik. - kaedah kimia - kaedah undang-undang - pengurusan perosak bersepadu Melakukan pengawalan organisma Mengamalkan langkah-langkah menggunakan kaedah kimia. keselamatan. Mematuhi arahan label racun kimia. Membancuh racun kimia. Menyembur racun kimia. (Nota: Semua aktiviti hendaklah di bawah pengawasan guru.) - 13 -
 14. 14. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Mentafsirkan maklumat pada label racun kimia. Menerangkan cara tindakan racun kimia: - racun perut - racun sentuh - racun sistemik - racun pewasap Membandingbeza pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia dengan kaedah biologi. Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu.2.5 Genetik a) Ciri tumbuhan yang Aras 1: Dikehendaki Menyatakan ciri tumbuhan yang Sumbangsaran. (2 waktu) dikehendaki: - cepat mengeluarkan hasil Mengumpul rísalah - hasil tinggi - hasil berkualiti Slaid / spesimen - resistan terhadap penyakit dan perosak - bernilai estetik Aras 2: Menerangkan ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki. b) Kaedah menghasilkan Aras 1: varieti baru Menjelaskan mengikut urutan Melengkapkan pengurusan grafik. (4 waktu) langkah menghasilkan varieti baru: - mengenal pasti baka Spesimen varieti / slaid / foto berpotensi - melakukan pemilihan - melakukan pengacukan - menguji generasi F1 Aras 2: Menerangkan mengikut urutan langkah-langkah menghasilkan varieti baru. - 14 -
 15. 15. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) Pembiakan Aras 1: (8 waktu) Menghuraikan kaedah membiak Slaid / foto / video / spesimen. varieti baru: - Seks: Tunjuk cara - biji benih - Aseks: - kerataan - tut - cantuman - organ penyimpanan - Pembiakan rumpun - kultur tisu Melakukan tut dan cantuman tunas Melakukan tut dan cantuman tunas pada pokok hiasan atau buah-buahan. Aras 2: Memnbandingkanbeza pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Membandingbeza tut dengan cantuman.2.6 Pengawalatur Pertumbuhan a) Pengenalan Aras 1: (2 waktu) Mentakrifkan pengawatur Spesimen. pertumbuhan b) Kesan pengawalatur pertumbuhan Menyediakan 5 jenis pengawalatur (4 waktu) dan kesan umum: - Auksin - Giberelin - Sitoknin - Etilena - Pencatat tumbuhan Menjelaskan kesan pengawalatur pertumbuhan: - Mempengaruhi hasil pembungaan - Mempengaruhi kemasakan - Meningkatkan hasil - Mengawal pertumbuhan vegelatif Melakukan eksperimen menunjukkan Membandingkan proses kemasakan kesan kalsium karbida ke atas proses buah yang dirawat dengan tanpa kemasakan buah. rawatan. (contoh: Pastikan langkah keselamatan diamalkan semasa menggunakan kalsium karbida. - 15 -
 16. 16. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Menernagkan kesan-kesan pengawalatur pertumbuhan. Menerangkan Penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam: - aruhan pembungaan - pengurusan tapak semaian - Penghsilan tumbuhan randah - Pengurangan kos pemangkasan - 16 -
 17. 17. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBAB 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARANDAN PENGELUARAN TERNAKANOBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1. Memahami faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan. 2. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam amalan pengeluaran ternakan. 3. Menjalankan kajian untuk memperkukuhkan pemerolehan pengetahuan dalam bidang pengeluaran ternakan. 4. Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ternakan. 5. Menghargai kepentingan industri ternakan terhadap pengeluaran makanan. 6. Menyedari kesan industri ternakan terhadap keseimbangan alam sekitar. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran3.1 Pengenalan Aras 1: (1 waktu) Memerihalkan faktor yang Sumbangsaran. mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan: - iklim - pemakanan - kesihatan - genetik3.2 Iklim a) Unsur iklim Aras 1: (1 waktu) Menyatakan unsur iklim yang Sumbangsaran> mempengaruhi tumbesaran ternakan: - suhu - hujan / kelembapan - cahaya b) Kesan iklim ke atas Mentakrifkan himpitan iklim. Memerhati, merekod dan pengeluaran ternakan membincangkan kesan himpitan (6 waktu) Menyatakan kesan himpitan iklim iklim ke atas ternakan. secara langsung ke atas pengeluaran ternakan: - perlakuan semasa meragut - pengambilan makanan Gambar / sampel makanan ternakan / - tumbesaran slaid. - pengeluaran hasil - pembiakan - 17 -
 18. 18. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyatakan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluran ternakan: - penghasilan bahan makanan ternakan - serangan parasit dan penyakit ternakan - pengendalian dan penyimpanan Menyatakan cara mengurangkan Projek kumpulan: kesan himpitan iklim: Mereka bentuk sistem perumahan - mengadakan perumahan ternakan yang sempurna yang sempurna - menanam pokok naungan - mengamalkan ragutan waktu malam - memilih baka yang toleran terhadap haba - memberi makanan bernutrien tinggi Aras 2: Menerangkan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan Menerangkan kesan iklim secara tidak langsung ke atas pengeluaran ternakan Menerangkan cara-cara mengurangkan kesan himpitan iklim3.3 Pemakanan a) Kepentingan pemakanan Aras 1: (1 waktu) Menyatakan kepentingan pemakanan: Sumbangsaran. - mengekalkan kesihatan b) Kelas makanan - memenuhi keperluan Mempamerkan sampel makanan (4 waktu) pertumbuhan ternakan yang berlabel lengkap - memenuhi keperluan komposisi kelas makanannya. pengeluaran dan pembiakan Melengkapkan pengurusan grafik. - 18 -
 19. 19. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyenaraikan jenis dan fungsi nutrien: - karbohidrat - protein - lemak - mineral - vitamin - air Aras 2: Menerangkan kepentingan pemakanan Menerangkan fungsi nutrienc) Sistem pencemaran Aras 1: (6 waktu) Mengenalpasti struktur sistem Melakar dan melabel sistem pencernaan ruminan dan bukan pencernaan ruminan dan bukan ruminan ruminan Aras 2: Menerangkan fungsi organ Spesimen / foto / slaid / carta pencernaan ruminan dan bukan ruminan Melakukan bedah siasat ke atas ayam Melakukan bedah siasat. / puyuh dan melakar sistem pencernaan Aras 3: Membandingbeza sistem pencernaan lembu / kambing dengan sistem pencernaan ayam / puyuhd) Bahan makanan ternakan Aras 1: Mengumpul dan mengenalpasti (8 waktu) Mentakrifkan: beberapa sampel foraj dan konsentrat - foraj - foder - pastura - konsentrat Mengenal pasti jenis bahan makanan ternakan: - foraj - konsentrat Menyatakan maksud rumput baik pulih - 19 -
 20. 20. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Membandingkan kandungan nutrien Membandingkan kelebihan dan dalam beberapa jenis foraj dan kekurangan foraj dengan konsentrat konsentrat Menerangkan ciri rumput baik pulih: Kerja kumpulan: - pengeluaran hasil yang Membuat rujukan mengenai rumput tinggi baik pulih. - cepat tindakbalas terhadap baja nitrogen Foto / slaid / video - jenis saka - ketahanan tinggi - kecernaan yang baik - nilai nutrien yang tinggi - kadar tumbesaran dan pertumbuhan semulancepat - kadar daun kepada batang tinggi - digemari ternakan e) Catuan Makanan Ternakan Aras 1: (4 waktu) Menyatakan pengertian catuan Mengkaji maklumat kandungan makanan seimbang nutrien pada label pembungkus makanan ternak dan melakar carta pai bagi menunjukkan komposisi peratus kandungan kelas makanan Aras 2: Menerangkan konsep nisbah Meneliti dan membincangkan jadual penukaran makanan nisbah penukaran makanan. Latihan pengiraan. Menghitung nisbah penukaran makanan3.4 Kesihatan a) Kepentingan kesihatan Aras 1: ternakan Menyatakan kepentingan kesihatan Sumbangsaran. (2 waktu) ternakan: - mengurangkan kadar b) Penyakit ternakan kematian (12 waktu) - mencapai keupayaan tumbesaran dan pengeluaran yang maksimum - mengelakkan jangkitan penyakit dari ternakan lain - mendapatkan keupayaan penukaran makanan yang optimum - 20 -
 21. 21. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenalpasti simptom ternakan Slaid / gambar ternakan yang sihat yang sakit: dan yang berpenyakit - tiada selera makan - cirit-birit Memerhati spesimen / gambar / slaid - suhu badan tinggi parasit luaran dan parasit dalaman. - mata kuyu / berair - tidak aktif Melengkapkan pengurusan grafik - pengeluaran hasil berkurangan - bulu kasar dan kusut - penurunan berat badan Menyatakan punca penyakit ternakan: - serangan patogen dan parasit - kekurangan nutrien - kecederaan fizikal - kecacatan kongenital - pencemaran makanan dan minuman Menyatakan cara pencegahan dan Menjalankan penyahjangkitan ke atas pengawalan penyakit: peralatan dan perumahan ternakan - kuarantin - penghapusan Ceramah - pemvaksinan - penggunaan baka yang Melengkapkan jadual pemvaksinan resistan ayam - pengawalan vektor - amalan sanitasi - penakaian - pemberian makanan seimbang Menamakan bahan untuk merawat Tunjuk cara merawat penyakit penyakit: - antiseptik Spesimen bahan rawatan dan - antibiotik pencegahan penyakit - racun cacing - racun parasit luar Mengumpul risalah dan maklumat mengenai beberapa jenis ubat-ubatan veterinar Aras 2: Menerangkan kepentingan kesihatan ternakan Menerangkan punca-punca penyakit ternakan - 21 -
 22. 22. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menerangkan cara-cara pencegahan dan pengawalan penyakit Menerangkan cara merawat penyakit dengan - antiseptik - antibiotik - racun cacing - racun parasit luar3.5 Genetik a) Ciri ternakan yang Aras 1: dikehendaki Menyatakan ciri ternakan yang Sumbangsaran. (2 waktu) dikehendaki: - cepat membesar Meneliti jadual perbandingan ciri b) Memperbaik baka yang - cepat mengeluarkan hasil baka yang berlainan sedia ada - berupaya melahirkan (4 waktu) banyak anak Video / slaid / foto - hasil tinggi - hasil berkualiti - kecekapan penukaran makanan yang baik - resistan terhadap penyakit - toleran terhadap persekitaran Mentakrifkan: - pembiakbakaan kacuk - pembiakbakaan seturunan Aras 2: Menerangkan ciri-ciri ternakan yang dikehandaki Menghuraikan cara-cara memperbaik baka yang sedia ada melalui pembiakbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan c) Pembiakan ternakan Aras 1: (14 waktu) Mengenalpasti organ-organ sistem Slaid / gambar rajah / model yang pembiakan ruminan menunjukkan sistem pembiakan ruminan. Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan Melakar dan melabel - 22 -
 23. 23. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyatakan tanda biang: Video / Slaid - membenarkan dirinya dipanjat - vulva merah dan bengkak - terdapat mukus di vulva - selalu terkencing - sentiasa menegakkan ekor - mengasingkan diri - kurang selera makan - gelisah dan membising Menyatakan maksud: - pengawanan semulajadi - permainan beradas Aras 2: Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan permainan beradas Menerangkan langkah penyediaan Tunjuk cara. semen untuk permainan beradas: - mengumpul semen - mencairkan semen - menyimpan semen Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permainan beradas - 23 -
 24. 24. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBAB 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATUPERNIAGAANOBJEKTIF BIDANG: Pelajar akan dapat: 1. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang pengurusan ladang. 2. Mengaplikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penanaman dan pertenakan. 3. Menjayakan suatu bidang usaha secara terancang dan teratur. 4. Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ladang. 5. Menghargai perladangan sebagai suatu prospek perniagaan. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.1 Perladangan Sebagai Suatu Perniagaan a) Pengenalan Aras 1: (2 waktu) Menyatakan pengertian perladangan Sumbangsaran. sebagai suatu perniagaan Perbincangan kumpulan kecil. Menyenaraikan mengikut urutan Membincangkan carta alir langkah-langkah dalam prinsip pengurusan. pengurusan ladang: - perancangan - perlaksanaan - pengawalan - penilaian - Aras 2: Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang. 4.2 Peracangan Untuk Memulakan Ladang a) Belanjawan bidang usaha Aras 1: (10 waktu) Mentakrifkan belanjawan ladang Mendapatkan maklumat harga pasaran hasil pertanian, sumber Menyatakan maklumat yang perlu pengeluaran dan kos sumber. untuk menyediakan belanjawan ladang: - harga pasaran beberapa hasil - sumber pengeluaran yang ada - kos sumber pengeluaran Menghitung anggaran pendapatan Menghitung anggaran perbelanjaan Menghitung keuntungan - 24 -
 25. 25. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Menghitung kos luar jangka Menghitung pulangan setiap ringgit dilabur Aras 3: Menyediakan sekuang-kurangnya dua Menyediakan belanjawan beberapa belanjawan bidang usaha tanaman bidang usaha atau ternakan yang boleh dijalankan di sekolah. Mentafsirkan nilai pulangan setiap ringgit yang dilabur Memilih bidang usaha berdasarkan Memilih satu bidang usaha nilai pulangan setiap ringgit dilabur berdasarkan belanjawan yang telah disediakan.b) Rancangan operasi ladang Aras 1: (4 waktu) Melakar pelan susun atur ladang Pelajar merancang satu bidangusaha secara berkumpulan. Menyediakan jadual kerja Menyediakan format rekod yang Membentangkan rancangan operasi berkaitan ladang secara berkumpulan. Aras 2: Menerangkan rancangan operasi ladang yang melibatkan: - pelan susun atur ladang - jadual kerja - format rekod yang berkaitan Aras 3: Merangka rancangan operasi ladang - 25 -
 26. 26. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran4.3 Perlaksanaan Operasi Ladang Aars 1: a) Pemerolehan sumber Menyatakan sumber pengeluaran Mendapatkan sumber pengeluaran pengeluaran yang diperlukan: untuk melaksanakan bidang usaha. (4 waktu) - tanah - modal Melaksanakan satu bidang usaha b) Pengurusan pengeluaran - pekerja yang telah dirnacang. (14 waktu) - pengurusan Ceramah. Menerangkan bagaimana sumber Merujuk contoh format kertas kerja pengeluaran diperoleh permohonan pinjaman bank. Mengenalpasti rekod fizikal dan rekod kewangan Menyenaraikan mengikut urutan Meneyediakan peta minda proses aktiviti pemasaran hasil: aktiviti pemasaran. - mengumpul - memproses Membina carta alir proses aktiviti - menggred pemasaran hasil. - membungkus - mengiklan - menyimpan - menjual Aras 2: Menerangkan lankah operasi Lawatan ke ladang berhampiaran. permulaan: Tayangan video - menyediakan kawasan - membina struktur ladang - menyediakan infrastruktur Menerangkan aspek pengurusan Mengumpul maklumat dari media berikut: cetak dan elektronik. - pekerja - jentera Perbincanagn dalam kumpulan. - tanaman - ternakan Melengkapkan pengurusan grafik Menerangkan jenis rekod pengurusan Melengkapkan rekod fizikal dan berikut: rekod kewangan. - Rekod fizikal - Rekod kewangan Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran hasil - 26 -
 27. 27. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan aktiviti Pembelajaran4.4 Analisi dan Penilaian Aras 3: Operasi Ladang Menganalisis rekod fizikal: Membentangkan hasil analisis rekod - paras penegluaran tanaman fizikal dalam bentuk laporan (bertulis / - paras pengeluasran ternakan lisan) - kecekapan pengguanaan sumber pengeluaran a) analisis operasi Membandingbeza data belanjawan Menghitung: (8 waktu) dengan data sebenar dari rekod kewangan - jumlah perbelanjaan sebenar - jumlah pendapatan sebenar - keuntungan sebenar - pulanagn setiap ringgit yang dilabur sebenar b) Penilaian operasi ladang Menilai prestasi bidang usaha Pembentangan (2 waktu) berdasarkan: - keuntungan - pulanag setiap ringgit yang dilabur Membuat keputusan untuk masa depan Perbincangan masa depan bidang usaha: - meneruskan bidang usah Menjelaskan rasional keputusan - membubarkan bidang usaha - menggantikan dengan bidang usaha lain - mengubahsuai pengurusan bidang usaha - 27 -
 28. 28. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBAB 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIANOBJEKTIF BIDANG : Pelajar akan dapat: 1. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengenai mekanisasi , teknologi maklumat dan perhubungan, boiteknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pertanian. 2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang mekanisasi, teknologi maklumat dan perhubungan, bio teknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pengeluaran tanaman dan ternakan. 3. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dalam sektor pertanian. 4. Menyedari dan menghargai kepentinagn mekanisasi, teknologi maklumat dan perhubungan, bioteknologi serta pertanian persekitaran etrkawal dalam pertanian. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadanagn Aktiviti Pembelajaran 5.1 Mekanisasi Ladang a) Pengenalan Aras 1: (1 waktu) Menyatakan pengertian mekanisasi ladang b) Faedah mekanisasi ladang (1 waktu) Menyatakan faedah mekanisasi Sumbangsaran. ladang: c) Pengurusan mekanisasi - menjimatkan masa Temubual. ladang - menghasilkan kerja dengan (8 waktu) lebih berkesan Mempamerkan contoh mekanisasi - menepati masa ladang. d) Sistem pengairan dan - memudahkan kerja penyaliran (4 waktu) Menghuraikan faktor yang perlu Perbicangan kumpulan. dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi aldang: Lawatan. - fizikal tanah - kos - teknikal Menghuraikan penggunaan Slaid / video / foto / keratan akhbar / mekanisasi ladang dalam aktiviti katalog. berikut: Menggunakan mekanisasi yang i. Tanaman sesuai untuk menjalankan satu - penyediaan tanah aktiviti pertanian dalam traktor dua - penanaman roda. - pembajaan - pengawalan rumpai dan perosak - pengairan dan penyaliran - penuaian hasil - 28 -
 29. 29. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran ii. Ternakan Mengguanakan mekanisasi yang - pembeian makanan sesuai untuk menjalankan satu - pemberian minuman aktiviti penternakan. - pengutipan hasil - pengedaran telur Mengenalpasti jenis sistem pengairan: - titisan - percikan Aras 2: Menerangkan faedah-faedah mekanisasi ladang. Membandingbeza sistem pengairan titisan dengan pengairan percikan Memasang dan menyelenggara Mereka bentuk dan memasang sistem sistempengairan titisan dan percikan pengairan titisan dan percikan.5.2 Komputer Dalam Pertanian a) Pengenalan Aras 1: (2 waktu) Menghuraikan faedah penggunaan Sumbangsaran. kompuer: - menyimpan banyak maklumat - mengakses maklumat dengan segera - memproses data / melakukan pengiraan dengan cepat dan tepat - mempersembahkan maklumat dalam bentuk grafik b) Penggunaan komputer Menghuraikan secara ringkas ‘Hands-on’ komputer di makmal dalam pertanian pengguanaan komputer dalam (10 waktu) pertanian: Menggunakan perisian yang sesuai - menyimpan dan dalam mereka bentuk pelan susur atur memproses maklumat / dan landskap data ladang - menyediakan laporan ladang - menggunalkan perisian tertentu - untuk mereka bentuk c) Peranan teknologi Menyenaraikan teknologi maklumat maklumat dan perhubungan dan perhubungan. dalam sektor perhubungan (6 waktu) Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat dan perhubungan - 29 -
 30. 30. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsmBidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2: Menyediakan satu laporan projek penggunaan perisian komputer Memilih maklumat yang sesuai dan Mendapatkan maklumat berkaitan berkaitan dari internet. tugasan dari internet. 5.3 Bioteknologi Dalam Pertanian a) Pengenalan Aras 1: (1 waktu) Menyatakan pengertian bioteknologi Mengumpul maklumat b) Kepentingan Aras 2: bioteknologi dalam Menerangkan kepentian bioteknologi Lawatan. pertanian dalam pertanian: (2 waktu) - meningkatkan hasil - menembahkan nilai pemakanan c) pengguanan bioteknologi - membaiki ciri fizikal hasil dalam pertanian pertanian (8 waktu) - meningkatkan resistan terhadap serangan perosak dan penyakit - meningkatkan toleran ternakan terhadap persekitaran - mengawal penyakit - mengurangkan penggunaan bahan kimia pertanian Menerangkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian: - inokulasi rhizobium - kawalam perosak secara biologi - penguraian sistem makanan berasaska pertanian - penghasilan varieti baru melalui kejuruteraan ginetik Mengaplikasikan prinsip bioteknologi dalam menghasilkan: Menjalankan projek membuat - baja organik kompos dan tapai secara - makanan melalui proses berkumpulan. penapaian Projek tambahan berkumpulan: - inokulasi rhizobium - Penanaman cendawan - Membuat tempe / tairu / dadih / yoghurt. - 30 -
 31. 31. huraian sukatan pelajaran sains pertanian kbsm Bidang Pembalajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran5.4 Pertanian Persekitaran Terkawal a) Pengenalan Aras 1: Nota: Pertanian persekitaran (1 waktu) Menyatakan pengartian pertanian terkawal pmeliputi kedua-dua bidang persekitaran terkawal tanaman dan ternakan b) Kepentingan pertanian persekitaran terkawal Sumbangsaran. (2 waktu) Mempamerkan contoh struktur c) Struktur binaan pertanian pertanian persekitaran terkawal persekiataran terkawal melalui gambar, model dan video. (8 waktu) Lawatan Aras 2: Menerangkan kepentingan pertanian Memgumpul maklumat persekitaran terkawal: - melindungi tanaman dan penternakan daripada keadaan iklim ekstrem - membolehkan penanaman dan penternakan di luar musim - meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman dan ternakan. Menerangkan contoh struktur bianaan Mereka bentuk dan membina struktur pertanian persekitaran terkawal: binaan pertanian persekitaran - rumah hijau terkawal yang mudah. - kolam tiruan Aras 3: Menerangkan contoh pengguanaan Slaid / video. pertanian persekitaran terkawal adalam sistem: Melengkapkan pengurusan grafik. - pertanian tanpa tanah - perumahan ternakan Mengaplikasi prinsip pertanian Menanam satu jenis tanaman persekitaran terkawal dalam menggunakan tananaman hidroponik. menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hydroponik Mereka bentuk dan membina kolam ikan sebagai unsur landskap. Menternak ikan air tawar. - 31 -

×