SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Digitaaliset menetelmät
ja työkalut osaamisen
hallintaan
Digital methods and
tools for competence
management
Teknologiakeskus Innopark Oy:n toteuttama Hiljainen tieto yrityk-
sissä -osahanke edistää digitaalisten työkalujen käyttöä yritysten
osaamisen hallinnassa ja osaamisen siirtämisessä. Osahanke
mallintaa mobiililaitteiden ja sosiaalisen median avulla yksilöiden ja
ryhmän asiantuntemusta, parhaita käytäntöjä ja hiljaista tietoa. VI-
DICOn osahankkeeseen mukaan lähtevä pilottiyritys voi hyödyntää
teknologiaa osaamisen hallinnassa, helpottaa työntekijöiden vaih-
tuessa tiedon siirtoa sekä pienentää riskiä teknologioiden käyttöön-
otettaessa pilotissa. Lisäksi osana pilottiyrityksessä kartoitetaan,
mitä osaamista yrityksessä on ja miten osaamista ylläpidetään ja
kehitetään. Hiljainen tieto yrityksissä -osahankkeessa pilotoidaan
sähköisiä ratkaisuja osaamisen hallinnassa 15 pk-yrityksessä vuo-
sina 2010–2011.
The Tacit Knowledge in Companies project promotes the use of dig-
ital tools in corporate competence management and competence
transfer. Through mobile devices and social media, the project
models the competence of individuals and groups, best practices
and tacit knowledge. When participating in the project, a company
can utilise technology in competence management, facilitates in-
formation transfer when employees change, minimises risk when
implementing technologies in the pilot, as there is no need to com-
mit to a certain technology or application for a long period of time
and knows what kind of competence the company has and how the
competence is maintained and developed. The Tacit Knowledge
in Companies project will pilot electronic solutions for competence
management in 15 companies operating in the Hämeenlinna region
in 2010 and 2011.
Projektipäällikkö Virpi Messman, +358 40 860 1492, virpi.messman@innopark.fi
VIDICO sähköistää
palveluprosesseja
VIDICO-hanke toimii Hämeenlinnan kaupungin kumppanina pal-
veluprosessien sähköistämisprojektissa. Toteutettavalla sähköis-
tämisprojektilla on kaksi tavoitetta. Tarkoituksena on luoda malli
prosessien sähköistämisen kypsyyden arviointiin ja kustannushyö-
tyjen laskemiseen sekä tehdä käytännön pilotteja sähköistettävistä
prosesseista. Ensimmäisenä kartoituksessa mukana olevat alueet
ovat lasten ja nuorten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveyspal-
velut ja toimintakykyä edistävät palvelut, maankäyttö ja ympäris-
tö sekä toimintaa tukevat palvelut, kuten viestintä. Ensimmäiset
VIDICO:n osahankkeen pilotit käynnistyivät keväällä 2010.
The ERDF-financed VIDICO project serves as a partner for the City
of Hämeenlinna in the project for making service processes elec-
tronic. The project for making the service processes of the City of
Hämeenlinna electronic has two objectives: to create a model for
assessing whether the processes are ready to be made electronic
and to calculate cost benefits as well as to make practical pilots
for the processes that are being made electronic. The first areas
included in the mapping are children and youth services, elderly
services, health services, services promoting ability to function,
land use and environment as well as services supporting opera-
tions (e.g., communications). The first pilot projects started in the
spring of 2010.
VIDICO makes service
processes electronic
Projektipäällikkö Piia Liikka, +358 40 860 1494, piia.liikka@innopark.fi
CopyrightHämeenlinnankaupunki
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikkö osallistuu
VIDICO-hankkeeseen toteuttamalla omaa osakokonaisuuttaan, Di-
gital Campusta. Digital Campus -osahankkeessa osaaminen teh-
dään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä tulevalla Porvoon Campuk-
sella. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden tarpeet
osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen. Hankkee-
seen osallistuvia toimijoita ovat mm. julkinen sektori, koulutussekto-
ri, yksityinen sektori sekä erilaisten palveluiden käyttäjät.
Digital Campuksen keskeisenä tavoitteena on edistää luovuutta,
oppimista ja innovatiivisuutta digitaalista palvelukonseptia hyödyn-
täen. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan oppilaitoksien ja yritysten
käyttöön uusi digitaalinen palvelukonsepti – Digital Campus.
The Porvoo Unit of HAAGA-HELIA participates in the VIDICO proj-
ect by implementing its own entity – the Digital Campus. In the
Digital Campus subproject, competence is made visible with digital
contents in the future Porvoo Campus. The needs of different types
of actors are unified with the help of the project to make compe-
tence and its utilisation visible. Actors participating in the project
include, among others, the public, education and private sectors as
well as the users of different services.
The key objective of the Digital Campus is to promote creativ-
ity, learning and innovativeness utilising a digital service concept.
In order to reach this goal, a new digital service concept – Digi-
tal Campus – is created for the use of educational institutions and
companies.
Uusi digitaalinen
palvelukonsepti
New digital service
concept
Osahankkeen toteuttajana toimii Turun yliopisto, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus ja sen tavoitteena on tuoda hankekokonaisuuteen
tutkimus- ja testaustulokulma osaamisen näkyväksi tekemiseen.
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osakokonaisuudessa toteute-
taan luovan tulevaisuustilan konsepti ja pilotit sosiaalisen median
ja osaamisen digitalisoinnin työkaluja käyttäen ja kehittäen sekä
tuotteistetaan Luova Tulevaisuustila -konsepti. Osahankkeessa
tehdään myös ennakointitutkimus tulevaisuuden työelämän osaa-
mistarpeista ja niiden muutoksesta.
The subproject is realised by the Futures Research Centre of the
University of Turku and its objective is to bring to the project entity
a research and testing angle in making competence visible. In the
subproject of the Futures Research Centre, the creative foresight
space concept and pilots are realised using and developing social
media and competence digitisation tools and the concept is com-
mercialised. The project, also includes an anticipatory research on
the competence needs of the future working life and their changes.
Luova Tulevaisuustila Creative Foresight
Space
Professori Sirkka Heinonen, + 358 40 581 1229, sirkka.heinonen@tse.fi
Projektipäällikkö Kitte Marttinen, +358 40 488 7204, kitte.marttinen@haaga-helia.fi
SirenArkkitehditOy
www.vidico.fi
VIDICO – Osaaminen näkyväksi
digitaalisilla sisällöillä
VIDICO-hankkeessa osaaminen tehdään näkyväksi digitaalisilla
sisällöillä. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden
tarpeet osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen.
Kaikissa VIDICOn osahankkeissa luodaan konkreettisia toimin-
tamalleja, menetelmiä ja tuotteita osaamisen saamiseksi aikai-
sempaa tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri alueilla.
Hankkeen vaikutusten toivotaan pitkällä tähtäimellä näkyvän toi-
mintojen merkittävänä tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien
kustannussäästöjen kautta.
VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible
Digital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama
EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke, jonka yhdessä
toteuttavat Teknologiakeskus Innopark Oy, Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulun Porvoon yksikkö sekä Turun yliopisto, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus. Hankkeen hallinnoijana toimii Teknologiakeskus
Innopark Oy.
VIDICO (Visible Digital Competence) makes competence visible
with digital contents. The needs of different types of actors are uni-
fied with the help of the VIDICO project to make competence and
its utilisation visible. In all subprojects, concrete operations models,
methods and products are being created in order to use compe-
tence in a more efficient and useful manner in different areas. The
hope is to see the impact of the project as a significant boost in
operations and cost savings created through digitisation in the long
term.
The VIDICO – Visible Digital Competence project is an ERDF-
financed project funded by the Regional Council of Päijät-Häme
that is being jointly implemented by Technology Centre Innopark
Ltd., the Porvoo Unit of the HAAGA-HELIA University of Applied
Sciences as well as the Futures Research Centre of the University
of Turku. The theme project is administered by Technology Centre
Innopark Ltd.
Lisätietoja / For more information, please contact
Projektikoordinaattori / Project Coordinator Hanna Willner
+358 40 860 1423, hanna.willner@innopark.fi
(Visible Digital Competence) A31003

More Related Content

What's hot

Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteenÄlykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteenTimo Rainio
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaDigitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaTimo Rainio
 
Osuvat taidot hh110220
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
 
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avullaTuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avullaJari Jussila
 
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyTechFinland
 

What's hot (7)

Tiivistelmä2
Tiivistelmä2Tiivistelmä2
Tiivistelmä2
 
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteenÄlykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
Älykkäät koneet, tuotekehitys, Digitalisaatio - Sykettä teollisuuteen
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaDigitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
 
Osuvat taidot hh110220
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220
 
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avullaTuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
 
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
 

Similar to Vidico esite

Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusTimo Rainio
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021Verke
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Verke
 
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinengerttusimm
 
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotostaPaperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotostaVIDICOhanke
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Kari Mikkelä
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Matleena Laakso
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016DigitalHelsinki
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Verke
 
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirjaVIDICOhanke
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausTimo Rainio
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaPete Nieminen
 
Plikka
PlikkaPlikka
PlikkaPlikka
 
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaari
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaariDigitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaari
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaariDigitalHelsinki
 
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanalla
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanallaForum Virium Helsingin hankesalkku aikajanalla
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanallaforumvirium
 

Similar to Vidico esite (20)

Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
 
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
 
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotostaPaperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki  ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
 
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön vuodelle 2018
 
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
 
Plikka
PlikkaPlikka
Plikka
 
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaari
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaariDigitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaari
Digitaalinen Helsinki - Digitaalinen kunta 2016 seminaari
 
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanalla
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanallaForum Virium Helsingin hankesalkku aikajanalla
Forum Virium Helsingin hankesalkku aikajanalla
 

Vidico esite

 • 1.
 • 2. Digitaaliset menetelmät ja työkalut osaamisen hallintaan Digital methods and tools for competence management Teknologiakeskus Innopark Oy:n toteuttama Hiljainen tieto yrityk- sissä -osahanke edistää digitaalisten työkalujen käyttöä yritysten osaamisen hallinnassa ja osaamisen siirtämisessä. Osahanke mallintaa mobiililaitteiden ja sosiaalisen median avulla yksilöiden ja ryhmän asiantuntemusta, parhaita käytäntöjä ja hiljaista tietoa. VI- DICOn osahankkeeseen mukaan lähtevä pilottiyritys voi hyödyntää teknologiaa osaamisen hallinnassa, helpottaa työntekijöiden vaih- tuessa tiedon siirtoa sekä pienentää riskiä teknologioiden käyttöön- otettaessa pilotissa. Lisäksi osana pilottiyrityksessä kartoitetaan, mitä osaamista yrityksessä on ja miten osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Hiljainen tieto yrityksissä -osahankkeessa pilotoidaan sähköisiä ratkaisuja osaamisen hallinnassa 15 pk-yrityksessä vuo- sina 2010–2011. The Tacit Knowledge in Companies project promotes the use of dig- ital tools in corporate competence management and competence transfer. Through mobile devices and social media, the project models the competence of individuals and groups, best practices and tacit knowledge. When participating in the project, a company can utilise technology in competence management, facilitates in- formation transfer when employees change, minimises risk when implementing technologies in the pilot, as there is no need to com- mit to a certain technology or application for a long period of time and knows what kind of competence the company has and how the competence is maintained and developed. The Tacit Knowledge in Companies project will pilot electronic solutions for competence management in 15 companies operating in the Hämeenlinna region in 2010 and 2011. Projektipäällikkö Virpi Messman, +358 40 860 1492, virpi.messman@innopark.fi VIDICO sähköistää palveluprosesseja VIDICO-hanke toimii Hämeenlinnan kaupungin kumppanina pal- veluprosessien sähköistämisprojektissa. Toteutettavalla sähköis- tämisprojektilla on kaksi tavoitetta. Tarkoituksena on luoda malli prosessien sähköistämisen kypsyyden arviointiin ja kustannushyö- tyjen laskemiseen sekä tehdä käytännön pilotteja sähköistettävistä prosesseista. Ensimmäisenä kartoituksessa mukana olevat alueet ovat lasten ja nuorten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveyspal- velut ja toimintakykyä edistävät palvelut, maankäyttö ja ympäris- tö sekä toimintaa tukevat palvelut, kuten viestintä. Ensimmäiset VIDICO:n osahankkeen pilotit käynnistyivät keväällä 2010. The ERDF-financed VIDICO project serves as a partner for the City of Hämeenlinna in the project for making service processes elec- tronic. The project for making the service processes of the City of Hämeenlinna electronic has two objectives: to create a model for assessing whether the processes are ready to be made electronic and to calculate cost benefits as well as to make practical pilots for the processes that are being made electronic. The first areas included in the mapping are children and youth services, elderly services, health services, services promoting ability to function, land use and environment as well as services supporting opera- tions (e.g., communications). The first pilot projects started in the spring of 2010. VIDICO makes service processes electronic Projektipäällikkö Piia Liikka, +358 40 860 1494, piia.liikka@innopark.fi CopyrightHämeenlinnankaupunki
 • 3. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikkö osallistuu VIDICO-hankkeeseen toteuttamalla omaa osakokonaisuuttaan, Di- gital Campusta. Digital Campus -osahankkeessa osaaminen teh- dään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä tulevalla Porvoon Campuk- sella. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden tarpeet osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen. Hankkee- seen osallistuvia toimijoita ovat mm. julkinen sektori, koulutussekto- ri, yksityinen sektori sekä erilaisten palveluiden käyttäjät. Digital Campuksen keskeisenä tavoitteena on edistää luovuutta, oppimista ja innovatiivisuutta digitaalista palvelukonseptia hyödyn- täen. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan oppilaitoksien ja yritysten käyttöön uusi digitaalinen palvelukonsepti – Digital Campus. The Porvoo Unit of HAAGA-HELIA participates in the VIDICO proj- ect by implementing its own entity – the Digital Campus. In the Digital Campus subproject, competence is made visible with digital contents in the future Porvoo Campus. The needs of different types of actors are unified with the help of the project to make compe- tence and its utilisation visible. Actors participating in the project include, among others, the public, education and private sectors as well as the users of different services. The key objective of the Digital Campus is to promote creativ- ity, learning and innovativeness utilising a digital service concept. In order to reach this goal, a new digital service concept – Digi- tal Campus – is created for the use of educational institutions and companies. Uusi digitaalinen palvelukonsepti New digital service concept Osahankkeen toteuttajana toimii Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sen tavoitteena on tuoda hankekokonaisuuteen tutkimus- ja testaustulokulma osaamisen näkyväksi tekemiseen. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osakokonaisuudessa toteute- taan luovan tulevaisuustilan konsepti ja pilotit sosiaalisen median ja osaamisen digitalisoinnin työkaluja käyttäen ja kehittäen sekä tuotteistetaan Luova Tulevaisuustila -konsepti. Osahankkeessa tehdään myös ennakointitutkimus tulevaisuuden työelämän osaa- mistarpeista ja niiden muutoksesta. The subproject is realised by the Futures Research Centre of the University of Turku and its objective is to bring to the project entity a research and testing angle in making competence visible. In the subproject of the Futures Research Centre, the creative foresight space concept and pilots are realised using and developing social media and competence digitisation tools and the concept is com- mercialised. The project, also includes an anticipatory research on the competence needs of the future working life and their changes. Luova Tulevaisuustila Creative Foresight Space Professori Sirkka Heinonen, + 358 40 581 1229, sirkka.heinonen@tse.fi Projektipäällikkö Kitte Marttinen, +358 40 488 7204, kitte.marttinen@haaga-helia.fi SirenArkkitehditOy
 • 4. www.vidico.fi VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä VIDICO-hankkeessa osaaminen tehdään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden tarpeet osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen. Kaikissa VIDICOn osahankkeissa luodaan konkreettisia toimin- tamalleja, menetelmiä ja tuotteita osaamisen saamiseksi aikai- sempaa tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri alueilla. Hankkeen vaikutusten toivotaan pitkällä tähtäimellä näkyvän toi- mintojen merkittävänä tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien kustannussäästöjen kautta. VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible Digital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke, jonka yhdessä toteuttavat Teknologiakeskus Innopark Oy, Haaga-Helia ammatti- korkeakoulun Porvoon yksikkö sekä Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen hallinnoijana toimii Teknologiakeskus Innopark Oy. VIDICO (Visible Digital Competence) makes competence visible with digital contents. The needs of different types of actors are uni- fied with the help of the VIDICO project to make competence and its utilisation visible. In all subprojects, concrete operations models, methods and products are being created in order to use compe- tence in a more efficient and useful manner in different areas. The hope is to see the impact of the project as a significant boost in operations and cost savings created through digitisation in the long term. The VIDICO – Visible Digital Competence project is an ERDF- financed project funded by the Regional Council of Päijät-Häme that is being jointly implemented by Technology Centre Innopark Ltd., the Porvoo Unit of the HAAGA-HELIA University of Applied Sciences as well as the Futures Research Centre of the University of Turku. The theme project is administered by Technology Centre Innopark Ltd. Lisätietoja / For more information, please contact Projektikoordinaattori / Project Coordinator Hanna Willner +358 40 860 1423, hanna.willner@innopark.fi (Visible Digital Competence) A31003