SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Yhteistyössä:
Yhteyshenkilöt:
Antti Karjaluoto & Kari M uranen
09/2021
F i n n i s h A d v a n c e d
M a n u f a c t u r i n g
N e t w o r k - FA M N
Idea on peräisin Teknologiateollisuuden
jäsenyrityksiltä
Valmistettu huolellisesti:
• Syksyllä 2020: Gaia Consulting Oy:n esitutkimus ja
yrityshaastattelut
• Tammikuussa 2021: TT:n jäsenkysely, avoin webinaari ja
keskustelut
• Kevään 2021 aikana TT:n perustama yritystyöryhmä laati raamit
toiminnalle
• Kesällä 2021: Ratkaisuehdotuspyyntö toimijoille FAMN
koordinoinnista.
 DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry -ekosysteemi
valittiin FAMN-toteutuskumppaniksi elokuussa 2021.
FINNISH ADVANCED MANUFACTURING NETWORK - FAMN
• DIMECC on hallinnoinut Intelligent
Industry (II) -ekosysteemiä vuodesta 2017
lähtien. II on innovaatioekosysteemi, joka
keskittyy yhteiseen arvon luomiseen ja
yhdistää johtavat suomalaiset
laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen
tarjoajat, edistämään ja toteuttamaan
teollisen datatalouden ja digitaalisen
muutoksen mahdollisuuksia.
• Intelligent Industry ekosysteemin
temaattisia painopistealueita ovat data- ja
analytiikka, autonomiset järjestelmät,
ihmisten ja koneiden yhteistyö
tekoälyavusteisessa maailmassa sekä
arvon yhteisluominen ekosysteemissä.
• Ekosysteemin toiminta on pidetty
liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on
avoin kaikille uusille kumppaniyrityksille.
• Käyttämällä II:ta FAMN:n perustana
voimme merkittävästi nopeuttaa FAMN:n
liikkeelle lähtöä.
Intelligent Industry ecosystem
2
© 2021 DIMECC Ltd.
Arvolupaus
”Finnish Advanced Manufacturing
Network (FAMN) -yritysverkosto
parantaa teollisuusyritysten globaalia
kilpailukykyä sekä vauhdittaa yritysten
kestävää uudistumista ja
digitalisaatiota.”
3
© 2021 DIMECC Ltd.
FAMN
lupaukset
• Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan
teollisuuden ja ICT-alan verkostot
• Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation,
datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme
digitalisaatioprojekteja ja -ohjelmia.
• Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria,
joka keskittyy uusimpiin teknologioihin.
• Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja
mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa.
• Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan
yhteisiä TKI-projekteja.
• Jaamme tietoa sääntelystä ja teollisista standardeista.
• Vahvistamme valmistavan teollisuuden brändiä.
• Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden
maailmanluokan tasolle.
4
© 2021 DIMECC Ltd.
Viisi FAMN:in painopistettä
5
© 2021 DIMECC Ltd.
• FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä
parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä.
• Yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, FAMN luo alueellisia
yritysyhteistyön rakenteita, joissa on sovittu työnjaosta.
• Tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimintaa, joka tukee yritysten
liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista.
• Maailmanluokan osaamiskeskittymät ja laatuinfrat inspiroivat suomalaisia ja
houkuttavat ulkomaalaisia.
2. Inhimilliset voimavarat
• FAMN-verkostolla on aitoa teknologista
osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee
yritysten tutkimus- ja
innovaatiohankkeiden käynnistämistä
sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten kanssa.
3. Innovaatiorahoitus
• Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön
edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä
nopeuttamaan tuotekehitystä,
käynnistämään innovaatiotoimintaa ja
hyödyntämään digitalisaation
mahdollisuuksia.
4. Kiihdytys
• FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja
tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten
sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden
osaamiskeskittymissä.
• Osaamiskeskittymiä muodostuu
yritysvetoisesti, ja ne voivat koostua myös
pelkästään yrityksistä.
5. TKI-infrastruktuurit
• FAMN kartoittaa yritysten, koulutus- ja
tutkimustoimijoiden ja olemassa olevien valmistavan
teollisuuden ekosysteemien ja klustereiden
tunnistetut kehittämistarpeet.
• Näiden tulosten pohjalta laaditaan valmistavan
teollisuuden innovaatioagenda, sekä tälle
toimeenpanosuunnitelma.
1. Fasilitointi
• Fasilitoinnista vastaa DIMECC Oy.
• Kaksi kokopäiväistä ekosysteemin johtajaa: Antti
Karjaluoto & Kari Muranen johtavat työtä ja verkostoa.
• FAMN-ohjausryhmä on FAMN:in ylin hallintoelin, joka
tekee tai hyväksyy perustavimmat päätökset.
Ohjausryhmä koostuu valikoiduista yritysten edustajista ja
TT:n edustajasta.
• FAMN laatii valmistavan teollisuuden innovaatioagendan,
tiekartan sekä näille toimeenpanosuunnitelmat yhdessä
jäsenten kanssa.
1. Fasilitointi
© 2021 DIMECC Ltd. 6
• FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen
laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja
diversiteettiä. Tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa, joka tukee
kestävää liiketoiminnan kasvua ja yritysten uudistumista.
• FAMN tarjoaa innovaatiovalmennuksen palveluita
jäsenyrityksille.
• FAMN rakentaa kumppanuusmalleja johtavien yliopistojen ja
koulutuspalvelujen tarjoajien kanssa, sekä järjestää ja
koordinoi vierailumatkoja ja vierailevia luentoja.
• FAMN luo yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa,
yrityksille alueellisia yhteistyörakenteita sovitulla työnjaolla.
© 2021 DIMECC Ltd. 7
2. Inhimilliset voimavarat
• FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka
pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja
innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
o Projektitoimisto
o ”Matchmaking” innovaatiovalmennuksella ja muilla
asiantuntijapalveluilla
o Sopivien rahoitusvälineiden ja rahoituslaitosten löytäminen
(Suomi, EU)
o Yhteisten innovaatioprojektien rakentaminen ja
projektinhallinta
• Yhdessä FAMN-ohjausryhmän kanssa ideoidaan ja
tunnistetaan uusia yhteistyöalueita tai aloitteita.
3. Innovaatiorahoitus
© 2021 DIMECC Ltd. 8
• Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön
edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan
tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja
hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia.
• Datakiihdyttämö on jo käynnistynyt
• Yhteistyön edistäminen jäsen- ja startup-yritysten välillä.
• Seurataan tarkasti eurooppalaista kehitystä (esim. Gaia-
X) ja suomalaisten yritysten sovittamista EU-projekteihin
• Seminaarien järjestämistä, akateemisten
tiedonjakotapahtumien järjestäminen, verkostoituminen ja
yhteistyö
4. Kiihdytys
© 2021 DIMECC Ltd. 9
• FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja
hyödynnettäväksi yritysten, sekä yritysten
ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä.
o FAMN tekee ehdotuksia yksityisistä ja/tai yhteisistä
tutkimusinfrastruktuureista/uusista teknologioista, niiden
sijainnista ja erikoistumisista, sekä tunnistaa yritysten
investointikyvyn.
→ Osallistuvat yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt hakevat
erillistä rahoitusta.
• Osaamiskeskittymät ovat yritysvetoisia ja voivat koostua;
o yrityksistä ja yksityisestä rahoituksesta
o yritysten ja julkisten tutkimustoimijoiden yhteistyöstä
5. TKI-infrastruktuurit
© 2021 DIMECC Ltd. 10
FAMN-teknologian painopistealueet
yrityksen tarpeiden mukaan:
11
© 2021 DIMECC Ltd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Tulokset TT:n jäsenyrityksille tekemästä
kyselystä 2021
KESTÄVÄ KEHITYS
Kestävän kehityksen ratkaisut valmistavassa teollisuudessa käsittävät tuotteiden kehittämistä,
sen koko elinkaaren huomioiden. Käsittäen valmistusprosessit ja järjestelmät, jotka minimoivat
negatiiviset ympäristövaikutukset, kuluttavat mahdollisimman vähän materiaaleja, energiaa ja
muita resursseja.
ARVON YHTEISLUOMINEN EKOSYSTEEMEISSÄ
Älykkään teollisuuden aikakaudella arvoverkot rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille ja
kilpailukyky perustuu ekosysteemien voimaan ja kykyyn kerätä ekosysteemien resurssit
räätälöityjen ratkaisujen tuottamiseksi. Tällainen arvon luominen edellyttää uusia tapoja luoda
arvoa sekä uusia liiketoiminnan ja tulojen jakamisen malleja.
DATAN HYÖDYNTÄMINEN
• Tekoäly ja koneoppiminen
• Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta
• Esineiden internet
• Digitaaliset kaksoset
• Inhimilliset tekijät
AUTONOMIA JA ROBOTIIKKA
• Etäohjattavuus ja autonomisuus
• Robotisaatio
• Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta
• Kyberturvallisuus
• Inhimilliset tekijät
FAMN - Temaattiset alueet ja toimet
12
TKI
-projektit
Kiihdytys
-
Pilotit
&
kokeilut
Standardit
ja
sääntely
Osaamisen
kehittäminen
Toimialamielikuvan
edistäminen/viestintä
TKI
-infrastruktuuriyhteistyö
Tutkimuslaitosyhteistyö
Painopiste- ja toiminta-alueet viimeistellään FAMN:n perustajayritysten kanssa syksyllä 2021
Liiketoiminta-
mahdollisuus
FAMN:illa on hyvät edellytykset ajaa ja rakentaa uutta
liiketoimintaa Suomen valmistavan teollisuuden
datataloudelle.
FAMNilla on loistava tilaisuus toimia ekosysteeminä ja
rakentaa ratkaisuja, joilla on suuri vientimahdollisuus.
Yhteisluominen digitalisaatiossa vauhdittaa koko
teollisuussektoria, erityisesti pk-yrityksiä, mikä lisää
nykyistä liiketoimintaa ja/tai avaa täysin uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Osana infra-aloitetta ja data kiihdytysohjelmaamme FAMN
pyrkii rakentamaan teollisen data-avaruuden ja
datamarkkinapaikan, joka edistää yhteisten tietojen
jakamisen, AI/ML:n, automaation ja robotiikkaratkaisujen
kehittämistä.
→ Liiketoimintakärki viimeistellään syksyn
2021 aikana yhdessä jäsenyritysten kanssa.
13
© 2021 DIMECC Ltd.
FAMN RAHOITUS
JA KUMPPANUUS
• FAMN perustetaan perustajajäsenten kanssa syksyllä 2021.
o FAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan vastaan ​​uusia
kumppaneita, jotka jakavat verkoston tavoitteet ja hyväksyvät
kumppanivelvoitteet
• Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja kumppaniyrityksen
rahoitukseen.
o Julkista rahoitusta haetaan Business Finlandin ekosysteemin
orkestroinnin rahoitusinstrumentista
• Yksityinen kumppanirahoitus kerätään vuosimaksuna yrityksen
koosta ja kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen:
14
© 2021 DIMECC Ltd.
PIENI
Liikevaihto:
< 10M€
Arvioitu jäsenmaksu:
3000 – 6000 €/vuosi
KESKIKOKOINEN
Liikevaihto:
10M€ - 100M€
Arvioitu jäsenmaksu:
8000 – 13000 €/vuosi
ISO
Liikevaihto:
> 100M€
Arvioitu jäsenmaksu:
15000 – 24000 €/vuosi
* Lopulliset jäsenmaksut vahvistetaan myöhemmin
DIMECC on yhteistyöalustayhtiö, joka edistää ja tukee
yrityksiä digitaalisessa muutoksessa. Toimimme PPP
(Private-Public-Partners) -mallilla asiakkaidemme ja
julkisten organisaatioiden kanssa. Olemme
intohimoinen ryhmä fasilitoinnin ammattilaisia, jotka
ovat omistautuneet tulevaisuuden luomiseen.
ASIAKKAIDEN EI TARVITSE OLLA DIMECC:n
OSAKKEENOMISTAJIA, JOTTA VOI HYÖTYÄ DIMECC:n
PALVELUISTA.
OSAKKEENOMISTAJAT EIVÄT TUO DIMECCILLE
AKTIVITEETTEJA TAI AIKATAULUJA, ASIAKKAAT TUOVAT.
Fasilitaattori DIMECC
• PERUSTETTU 2008
• 12 TYÖNTEKIJÄÄ
• 3 LIIKETOIMINTA EKOSYSTEEMIÄ
• 4 EU TUOTEMERKKIÄ (™)
• 300+ ASIAKASTA
• 2 000+ DIMECC:N TOIMINTAAN
OSALLISTUVAA HENKILÖÄ
• 800+ M€ FASILITOITUA HANKETTA
• 27 M€ TKI –OHJELMA PORTFOLIO 2020
• 5 MAASSA (FIN, SWE, EE, LV, LT)
• 3 TOIMISTOA SUOMESSA: HELSINKI,
TAMPERE, TURKU
• 66 OSAKKEENOMISTAJAA (43 YRITYSTÄ,
23 TUTKIMUSLAITOSTA)
11% ASIAKKAISTA ON DIMECC:N
OSAKKEENOMISTAJA
55% ASIAKKAISTA ON PK-
YRITYKSIÄ
NUMBERS:
15
© 2021 DIMECC Ltd.
@dimecc_fi www.dimecc.com
Yhteistyö-
organisaatiot ja
-verkostot
Tiivis yhteistyö eri verkostojen kanssa mahdollistaa
maailmanluokan teollisten ekosysteemien eteenpäin viemisen,
mahdollistaa yhteistekemisen, EU-hankepartnereiden
löytämisen ja vaikuttamisen suurempiin kokonaisuuksiin.
Toimimme ja teemme yhteistyötä esimerkiksi oheisten kansainvälisten
verkostojen kanssa:
16
© 2021 DIMECC Ltd.
European Advanced
Manufacturing Support
Centre
Sustainable Process
Industry through
Resource and Energy
Efficiency
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja!
17
Antti Karjaluoto
Disruptive Renewal Officer
Email: kari.muranen@dimecc.com
Mobile: +358 40 772 5934
Kari Muranen
Senior Ecosystem Lead
Email: antti.karjaluoto@dimecc.com
Mobile: +358 40 772 5440
Yhteistyössä:

More Related Content

What's hot

Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
gerttusimm
 

What's hot (15)

Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittelyTeollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelman esittely
 
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
 
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
 
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoitaInnovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
 
Suomen Digimenestyjät 2018
Suomen Digimenestyjät 2018Suomen Digimenestyjät 2018
Suomen Digimenestyjät 2018
 
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksilleTeollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
Teollinen internet, käytännön esimerkkejä ja suosituksia pk-yrityksille
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
 
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänäKorkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
 
Vidico esite
Vidico esiteVidico esite
Vidico esite
 
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118
 

Similar to Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Timo Rainio
 
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaanNETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
Videoguy
 

Similar to Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy (20)

Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänäDataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
 
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötäKansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä
Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä
 
Ely timo ollila
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila
 
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
Älykkäät koneet klusteriohjelma 2012-2013
 
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittelySähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n yritysesittely
 
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea
Älyliikenteen merkitys Tampereen seudulle - Päivi Myllykangas Tredea
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
 
Koivuniemi_Juuso
Koivuniemi_JuusoKoivuniemi_Juuso
Koivuniemi_Juuso
 
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaanNETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
 
Tyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hankeTyoelama 2020 -hanke
Tyoelama 2020 -hanke
 
China pulp and paper upgrade - projektiesittely
China pulp and paper upgrade - projektiesittelyChina pulp and paper upgrade - projektiesittely
China pulp and paper upgrade - projektiesittely
 
Sorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitusSorvaamo 2014 sek hallitus
Sorvaamo 2014 sek hallitus
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
 
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppiaHermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
Hermia, UT, Tampere - Tehokasta tuotekehitysta, uusia tapoja innovoida ja oppia
 
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
 
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
 
102 makela
102 makela 102 makela
102 makela
 

More from TechFinland

More from TechFinland (20)

Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 

Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy

 • 1. Yhteistyössä: Yhteyshenkilöt: Antti Karjaluoto & Kari M uranen 09/2021 F i n n i s h A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g N e t w o r k - FA M N
 • 2. Idea on peräisin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä Valmistettu huolellisesti: • Syksyllä 2020: Gaia Consulting Oy:n esitutkimus ja yrityshaastattelut • Tammikuussa 2021: TT:n jäsenkysely, avoin webinaari ja keskustelut • Kevään 2021 aikana TT:n perustama yritystyöryhmä laati raamit toiminnalle • Kesällä 2021: Ratkaisuehdotuspyyntö toimijoille FAMN koordinoinnista.  DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry -ekosysteemi valittiin FAMN-toteutuskumppaniksi elokuussa 2021. FINNISH ADVANCED MANUFACTURING NETWORK - FAMN • DIMECC on hallinnoinut Intelligent Industry (II) -ekosysteemiä vuodesta 2017 lähtien. II on innovaatioekosysteemi, joka keskittyy yhteiseen arvon luomiseen ja yhdistää johtavat suomalaiset laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen tarjoajat, edistämään ja toteuttamaan teollisen datatalouden ja digitaalisen muutoksen mahdollisuuksia. • Intelligent Industry ekosysteemin temaattisia painopistealueita ovat data- ja analytiikka, autonomiset järjestelmät, ihmisten ja koneiden yhteistyö tekoälyavusteisessa maailmassa sekä arvon yhteisluominen ekosysteemissä. • Ekosysteemin toiminta on pidetty liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on avoin kaikille uusille kumppaniyrityksille. • Käyttämällä II:ta FAMN:n perustana voimme merkittävästi nopeuttaa FAMN:n liikkeelle lähtöä. Intelligent Industry ecosystem 2 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 3. Arvolupaus ”Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) -yritysverkosto parantaa teollisuusyritysten globaalia kilpailukykyä sekä vauhdittaa yritysten kestävää uudistumista ja digitalisaatiota.” 3 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 4. FAMN lupaukset • Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan teollisuuden ja ICT-alan verkostot • Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation, datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme digitalisaatioprojekteja ja -ohjelmia. • Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria, joka keskittyy uusimpiin teknologioihin. • Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. • Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä TKI-projekteja. • Jaamme tietoa sääntelystä ja teollisista standardeista. • Vahvistamme valmistavan teollisuuden brändiä. • Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden maailmanluokan tasolle. 4 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 5. Viisi FAMN:in painopistettä 5 © 2021 DIMECC Ltd. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. • Yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, FAMN luo alueellisia yritysyhteistyön rakenteita, joissa on sovittu työnjaosta. • Tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimintaa, joka tukee yritysten liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista. • Maailmanluokan osaamiskeskittymät ja laatuinfrat inspiroivat suomalaisia ja houkuttavat ulkomaalaisia. 2. Inhimilliset voimavarat • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 3. Innovaatiorahoitus • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. 4. Kiihdytys • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. • Osaamiskeskittymiä muodostuu yritysvetoisesti, ja ne voivat koostua myös pelkästään yrityksistä. 5. TKI-infrastruktuurit • FAMN kartoittaa yritysten, koulutus- ja tutkimustoimijoiden ja olemassa olevien valmistavan teollisuuden ekosysteemien ja klustereiden tunnistetut kehittämistarpeet. • Näiden tulosten pohjalta laaditaan valmistavan teollisuuden innovaatioagenda, sekä tälle toimeenpanosuunnitelma. 1. Fasilitointi
 • 6. • Fasilitoinnista vastaa DIMECC Oy. • Kaksi kokopäiväistä ekosysteemin johtajaa: Antti Karjaluoto & Kari Muranen johtavat työtä ja verkostoa. • FAMN-ohjausryhmä on FAMN:in ylin hallintoelin, joka tekee tai hyväksyy perustavimmat päätökset. Ohjausryhmä koostuu valikoiduista yritysten edustajista ja TT:n edustajasta. • FAMN laatii valmistavan teollisuuden innovaatioagendan, tiekartan sekä näille toimeenpanosuunnitelmat yhdessä jäsenten kanssa. 1. Fasilitointi © 2021 DIMECC Ltd. 6
 • 7. • FAMN edistää osaajien saatavuutta ja nostaa osaamisen laatua sekä parantaa alan vetovoimaa ja diversiteettiä. Tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa, joka tukee kestävää liiketoiminnan kasvua ja yritysten uudistumista. • FAMN tarjoaa innovaatiovalmennuksen palveluita jäsenyrityksille. • FAMN rakentaa kumppanuusmalleja johtavien yliopistojen ja koulutuspalvelujen tarjoajien kanssa, sekä järjestää ja koordinoi vierailumatkoja ja vierailevia luentoja. • FAMN luo yhdessä koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa, yrityksille alueellisia yhteistyörakenteita sovitulla työnjaolla. © 2021 DIMECC Ltd. 7 2. Inhimilliset voimavarat
 • 8. • FAMN-verkostolla on aitoa teknologista osaamista, jonka pohjalta verkosto tukee yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden käynnistämistä sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. o Projektitoimisto o ”Matchmaking” innovaatiovalmennuksella ja muilla asiantuntijapalveluilla o Sopivien rahoitusvälineiden ja rahoituslaitosten löytäminen (Suomi, EU) o Yhteisten innovaatioprojektien rakentaminen ja projektinhallinta • Yhdessä FAMN-ohjausryhmän kanssa ideoidaan ja tunnistetaan uusia yhteistyöalueita tai aloitteita. 3. Innovaatiorahoitus © 2021 DIMECC Ltd. 8
 • 9. • Verkostoon kuuluvien yritysten yhteistyön edistäminen: FAMN auttaa yrityksiä nopeuttamaan tuotekehitystä, käynnistämään innovaatiotoimintaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. • Datakiihdyttämö on jo käynnistynyt • Yhteistyön edistäminen jäsen- ja startup-yritysten välillä. • Seurataan tarkasti eurooppalaista kehitystä (esim. Gaia- X) ja suomalaisten yritysten sovittamista EU-projekteihin • Seminaarien järjestämistä, akateemisten tiedonjakotapahtumien järjestäminen, verkostoituminen ja yhteistyö 4. Kiihdytys © 2021 DIMECC Ltd. 9
 • 10. • FAMN hankkii uusinta teknologiaa ja tutkimusinfroja hyödynnettäväksi yritysten, sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamiskeskittymissä. o FAMN tekee ehdotuksia yksityisistä ja/tai yhteisistä tutkimusinfrastruktuureista/uusista teknologioista, niiden sijainnista ja erikoistumisista, sekä tunnistaa yritysten investointikyvyn. → Osallistuvat yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt hakevat erillistä rahoitusta. • Osaamiskeskittymät ovat yritysvetoisia ja voivat koostua; o yrityksistä ja yksityisestä rahoituksesta o yritysten ja julkisten tutkimustoimijoiden yhteistyöstä 5. TKI-infrastruktuurit © 2021 DIMECC Ltd. 10
 • 11. FAMN-teknologian painopistealueet yrityksen tarpeiden mukaan: 11 © 2021 DIMECC Ltd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * Tulokset TT:n jäsenyrityksille tekemästä kyselystä 2021
 • 12. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävän kehityksen ratkaisut valmistavassa teollisuudessa käsittävät tuotteiden kehittämistä, sen koko elinkaaren huomioiden. Käsittäen valmistusprosessit ja järjestelmät, jotka minimoivat negatiiviset ympäristövaikutukset, kuluttavat mahdollisimman vähän materiaaleja, energiaa ja muita resursseja. ARVON YHTEISLUOMINEN EKOSYSTEEMEISSÄ Älykkään teollisuuden aikakaudella arvoverkot rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille ja kilpailukyky perustuu ekosysteemien voimaan ja kykyyn kerätä ekosysteemien resurssit räätälöityjen ratkaisujen tuottamiseksi. Tällainen arvon luominen edellyttää uusia tapoja luoda arvoa sekä uusia liiketoiminnan ja tulojen jakamisen malleja. DATAN HYÖDYNTÄMINEN • Tekoäly ja koneoppiminen • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Esineiden internet • Digitaaliset kaksoset • Inhimilliset tekijät AUTONOMIA JA ROBOTIIKKA • Etäohjattavuus ja autonomisuus • Robotisaatio • Pilvipalvelut ja EDGE-laskenta • Kyberturvallisuus • Inhimilliset tekijät FAMN - Temaattiset alueet ja toimet 12 TKI -projektit Kiihdytys - Pilotit & kokeilut Standardit ja sääntely Osaamisen kehittäminen Toimialamielikuvan edistäminen/viestintä TKI -infrastruktuuriyhteistyö Tutkimuslaitosyhteistyö Painopiste- ja toiminta-alueet viimeistellään FAMN:n perustajayritysten kanssa syksyllä 2021
 • 13. Liiketoiminta- mahdollisuus FAMN:illa on hyvät edellytykset ajaa ja rakentaa uutta liiketoimintaa Suomen valmistavan teollisuuden datataloudelle. FAMNilla on loistava tilaisuus toimia ekosysteeminä ja rakentaa ratkaisuja, joilla on suuri vientimahdollisuus. Yhteisluominen digitalisaatiossa vauhdittaa koko teollisuussektoria, erityisesti pk-yrityksiä, mikä lisää nykyistä liiketoimintaa ja/tai avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Osana infra-aloitetta ja data kiihdytysohjelmaamme FAMN pyrkii rakentamaan teollisen data-avaruuden ja datamarkkinapaikan, joka edistää yhteisten tietojen jakamisen, AI/ML:n, automaation ja robotiikkaratkaisujen kehittämistä. → Liiketoimintakärki viimeistellään syksyn 2021 aikana yhdessä jäsenyritysten kanssa. 13 © 2021 DIMECC Ltd.
 • 14. FAMN RAHOITUS JA KUMPPANUUS • FAMN perustetaan perustajajäsenten kanssa syksyllä 2021. o FAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan vastaan ​​uusia kumppaneita, jotka jakavat verkoston tavoitteet ja hyväksyvät kumppanivelvoitteet • Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja kumppaniyrityksen rahoitukseen. o Julkista rahoitusta haetaan Business Finlandin ekosysteemin orkestroinnin rahoitusinstrumentista • Yksityinen kumppanirahoitus kerätään vuosimaksuna yrityksen koosta ja kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen: 14 © 2021 DIMECC Ltd. PIENI Liikevaihto: < 10M€ Arvioitu jäsenmaksu: 3000 – 6000 €/vuosi KESKIKOKOINEN Liikevaihto: 10M€ - 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 8000 – 13000 €/vuosi ISO Liikevaihto: > 100M€ Arvioitu jäsenmaksu: 15000 – 24000 €/vuosi * Lopulliset jäsenmaksut vahvistetaan myöhemmin
 • 15. DIMECC on yhteistyöalustayhtiö, joka edistää ja tukee yrityksiä digitaalisessa muutoksessa. Toimimme PPP (Private-Public-Partners) -mallilla asiakkaidemme ja julkisten organisaatioiden kanssa. Olemme intohimoinen ryhmä fasilitoinnin ammattilaisia, jotka ovat omistautuneet tulevaisuuden luomiseen. ASIAKKAIDEN EI TARVITSE OLLA DIMECC:n OSAKKEENOMISTAJIA, JOTTA VOI HYÖTYÄ DIMECC:n PALVELUISTA. OSAKKEENOMISTAJAT EIVÄT TUO DIMECCILLE AKTIVITEETTEJA TAI AIKATAULUJA, ASIAKKAAT TUOVAT. Fasilitaattori DIMECC • PERUSTETTU 2008 • 12 TYÖNTEKIJÄÄ • 3 LIIKETOIMINTA EKOSYSTEEMIÄ • 4 EU TUOTEMERKKIÄ (™) • 300+ ASIAKASTA • 2 000+ DIMECC:N TOIMINTAAN OSALLISTUVAA HENKILÖÄ • 800+ M€ FASILITOITUA HANKETTA • 27 M€ TKI –OHJELMA PORTFOLIO 2020 • 5 MAASSA (FIN, SWE, EE, LV, LT) • 3 TOIMISTOA SUOMESSA: HELSINKI, TAMPERE, TURKU • 66 OSAKKEENOMISTAJAA (43 YRITYSTÄ, 23 TUTKIMUSLAITOSTA) 11% ASIAKKAISTA ON DIMECC:N OSAKKEENOMISTAJA 55% ASIAKKAISTA ON PK- YRITYKSIÄ NUMBERS: 15 © 2021 DIMECC Ltd. @dimecc_fi www.dimecc.com
 • 16. Yhteistyö- organisaatiot ja -verkostot Tiivis yhteistyö eri verkostojen kanssa mahdollistaa maailmanluokan teollisten ekosysteemien eteenpäin viemisen, mahdollistaa yhteistekemisen, EU-hankepartnereiden löytämisen ja vaikuttamisen suurempiin kokonaisuuksiin. Toimimme ja teemme yhteistyötä esimerkiksi oheisten kansainvälisten verkostojen kanssa: 16 © 2021 DIMECC Ltd. European Advanced Manufacturing Support Centre Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency
 • 17. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja! 17 Antti Karjaluoto Disruptive Renewal Officer Email: kari.muranen@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5934 Kari Muranen Senior Ecosystem Lead Email: antti.karjaluoto@dimecc.com Mobile: +358 40 772 5440 Yhteistyössä: