SlideShare a Scribd company logo
Utvecklingen kring öppen tillgång
ur en forskningsfinansiärs
perspektiv
Jonas Björck 2020-12-15
DEFINITIONER
Vad innebär öppet tillgängligt vetenskapligt
publiceringssystem och öppen tillgång?
Öppen tillgång till sakkunniggranskade vetenskapliga publikationer innebär
att upphovspersonen ger alla rätt att läsa, ladda ner kopiera, återanvända och
sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella
upphovsrätt vilket innebär att upphovspersonen alltid måste anges (Budapest
Open acces initiativ 2002)
Vilken omställning pratar vi om?
• Fram till 1990-talet förmedlades forskningsresultat i huvudsak genom
prenumerationsbaserade tidskrifter eller tryckta böcker
• På 1990-talet slår www igenom och nya digitala tekniker och verktyg
möjliggör på nya sätt på vilka forskningsresultat via internet kan spridas
och användas
• Tidsskriftprenumerationer omvandlas till digitala paket som blir dyrare
trots att efterfrågan på tryckta medier minskar, många lärosäten har inte
längre råd att betala och allt fler låses därmed ute från forskningsresultat
• Konfliktytor och spänningsfält skapas och behovet ökar att få kontroll över
och begränsa de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
POLICYUTVECKLING
Policyutveckling internationellt (nedslag)
• Budpest Open Access Initiativ 2002
• Berlindeklarationen 2003
• 663 undertecknare i oktober 2020. SUHF
2004, VR och svensk biblioteksförening
2005, SU 2006, KVA 2008,
Vitterhetsakademien 2009.
• EU-KOM, OECD, G7, UNESCO,
LERU, LIBER, Science Europe m.fl.
står bakom principen om OA
• EU går från ord till handling
• Det börjar i FP7 2007-2013
• H2020 2014-2020, krav på Gold & Green
OA, 6-12 mån embargo, APC-kostnader ok
• Rådslutsatser (KKR) om OA i maj 2016 om
att OA till publ. ska vara genomförd 2020
• 2018 presenterar RJS Plan S som är en
implementeringsplan av KKR:s beslut från
2016 (Uppdrag från EU-KOM:s ordf.)
• KOM:s rekommendationer till MS att OA
ska gälla från 2020
• Horisont Europa följer Plan S dvs
omedelbar OA, APC-kostnader inte ok
Plan S
• I februari 2018 utser EU-komissionens ordförande Jean-Claude Juncker
DG Robert-Jan Smiths till ”special envoy for European open access”
• “Europe is no longer paying for research that is not published open access.”
• “I want to act decidedly,” “Everyone agrees on this matter, all European
minister have committed to open access last year in Amsterdam. Let’s make
it happen.”
• “A lot of the talk about open access is just lip service”
• “I think we need to re-evaluate why we want open access in the first place.”
• “This fall I will present a concrete plan of action.”
Plan-S och cOAlition S
• cOAlition S ett initiativ för att göra fullständig och omedelbar öppen
tillgång till forskningspublikationer verklighet
• Initiativet lanserades den 4 september 2018 av en grupp nationella
forskningsfinansieringsorganisationer med stöd av Europeiska
kommissionen och Europeiska forskningsrådet (ERC)
• cOAlition S är uppbyggd kring Plan S som består av ett mål och tio
principer
• Medlemmar: https://www.coalition-s.org/organisations/
Målsättning för cOAlition S
Från och med 2021 (ursprungligen 2020) måste alla
resultat från forskning som finansieras av offentliga eller
privata bidrag från nationella, regionala och
internationella forskningsråd och andra
finansieringsorgan publiceras i Open Access-tidskrifter, på
Open Access-plattformar eller göras omedelbart
tillgängliga via Open Access Repositorier utan embargo
Kritik mot Plan S
• Plan S riskerar forskningens kvalitet (Öppet brev till forskningsfinansiärer jan
2019, även Curie) Med en för snabb övergång till open access i enlighet med Plan S
riskerar att undergräva både forskningens kvalitet och svenska forskares möjligheter till
samverkan och genomslag internationellt. 133 forskare inom HumSam-området
• SUA i öppet brev om Plan S: Vi vill inte vara försökskaniner, för hård tidsplan riskerar
att slå hårt mot unga forskare, dålig förankring i forskarvärlden
• KVA i SVD: ”Säg nej till begränsning av akademiska friheten” Med det så kallade ”plan S-
förslaget” tar nu forskningsbyråkraterna OA-konceptet för långt och för snabbt. De vill reglera den
lagstadgade rätten att fritt publicera sig. De sätter onödiga käppar i hjulet för forskarna, inte minst
för yngre forskare i karriären. Plan S går ut över enskilda forskare, drabbar vissa områden särskilt
hårt och hotar att drabba forskningens kvalitet
• Replik Gustaf Nelhans: ”din frihet att publicera varhelst du vill slutar där mina rättigheter att fritt
läsa din forskning tar vid.”
Utvecklingen i Sverige
• Formas och Forte ställer sig bakom Plan S och går med i cOAlition S 2018
• Vinnova ansluter 2019
• Vetenskapsrådet väljer att inte gå med men i huvudsak överens om målen i
plan S, tveksamheten gäller ffa den snäva tidsplanen (2018) och att man vill
att KB ska färdigställa sin utredning (2019). Tillåter embargotider och
täcker kostnader för publicering i hybridtidskrifter även sådana utan
transformativa avtal
Utvecklingen i Sverige
• Berlindeklarationen från 2003 (SUHF 2004, VR 2005, Svensk biblioteksförening
2005, SU 2006, KVA 2008, KVHAA 2009)
• Som en konsekvens av EU-kommissionens rekommendation till sina medlemsstater 2012,
gav regeringen 2013 i uppdrag till Vetenskapsrådet att utforma nationella riktlinjer för
öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Kungliga biblioteket gavs i
uppdrag att stödja Vetenskapsrådet i utformandet av riktlinjerna, särskilt avseende
vetenskapliga publikationer
• I januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet rapporten” Förslag till nationella riktlinjer
för öppen tillgång till vetenskaplig information” till regeringen
• U-dep arrangerade en hearingen hölls den 16 december 2015. Till hearingen bjöds
lärosäten, finansiärer, forskare och en del organisationer in. Den samlade bilden från
hearingen är ett positivt mottagande av Vetenskapsrådets förslag, men att det finns stora
utmaningar relaterade till omställningen till open access
Utvecklingen i Sverige
• Forskningspolitisk proposition 2016:
Utvecklingen i Sverige
Regeringens politik kring öppen vetenskap (BP 19 och 20)
Det finns ett fortsatt behov av att
lärosäten och forskningsfinansiärer
tar ett gemensamt ansvar för att verka
för att den nationella målbilden för
öppen tillgång uppfylls. Det är också
angeläget att det arbete för ett öppet
vetenskapssystem som utförs av
forskningsfinansiärer samt vid universitet
och högskolor utvecklas, följs upp och
analyseras. En konstaterad stor utmaning
är behovet av att lärosäten och finansiärer
skapar tydliga incitament för forskarna att
öppet tillgängliggöra forskningsresultat
2017 får Kb (publikationer) och VR (forskningsdata) uppdrag av
regeringen att samordna arbetet kring öppen tillgång
Kb drar igång fem utredningsprojekt som pågår
mellan okt 2017 till dec 2018
och som utmynnar i 16 rekommendationer
• Meriterings- och medelstilldelningssystemet i
relation till incitatament för öppen tillgång
• Finansiering av omställningen från ett
prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt
publiceringssystem
• Öppen tillgång till böcker
• Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidsskrifter som
publicerar med öppen tillgång
• Uppföljning av krav på öppen tillgång inklusive
CC-licenser
Överlämnande till RK 19/3 2019
Astrid Söderbergh Widding, Gunilla Herdenberg, Jonas Björck och
Beate Eellend.
FORTES ARBETE OCH
RIKTLINJER FÖR ÖPPEN
TILLGÅNG
Fortes arbete för att nå regeringens mål
• Samarbete med andra finansiärer
• Inom cOAlitions S kring riktlinjer, metoder och hjälpmedel
• Med svenska systermyndigheter (Formas, Vinnova) kring
implementering i Sverige
• Partssammansatt gruppen - omdirigering av betalningsströmmar för att
bidra till finansiering inom ett nytt system (Bibsam)
• Inom EU-systemet kring ramprogrammet Horisont Europa
• Under 2021 ligger fokus på ändrade bidragsvillkor, med direkt öppen
publicering och att forskarna bevarar sina rättigheter (i enlighet med Plan-
S)
Fortes riktlinjer för publicering med öppen
tillgång
För medel beviljade av Forte fram till och med 2020
gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från
Forte ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) med
högst sex månaders fördröjning
För medel beviljade av Forte från och med 2021 gäller att
resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte, ska
publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) omedelbart vid
publicering. Det ska ske genom publicering på något av följande
sätt:
• i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet tillgängliga plattformar;
• i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter under transformativa
avtal; eller
• i prenumerationstidskrifter, under förutsättning att den slutliga
publicerade versionen av artikeln eller en sakkunniggranskad och
författargodkänd version av artikeln samtidigt, och utan fördröjning,
deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv (repositorium).
Publicering ska ske med öppen licens (CC-BY, CC-BY ND
undantagsvis), vilket ska anges i samtliga versioner av
manuskript som lämnas in för publicering. Det innebär att
upphovsrätten stannar hos författaren/författarna.
Forte ger vägledning kring som text ska inkluderas i
manuskriptet
Kostnader för publicering: I första hand bör dock de
gemensamt betalda Open Access-kanalerna nyttjas. Lärosätenas
bibliotek ger normalt stöd kring dessa frågor
Uppföljning i samband med vetenskaplig slutrapportering av
forskningsprojekt som beviljas från och med 2021
Publiceringsbidrag: För tidskrifter som söker
publiceringsbidrag från Forte kan endast de tidskrifter som är
öppet tillgängliga, och som inte har embargotider, komma ifråga
för publiceringsbidrag.
Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
www.forte.se
Tack!

More Related Content

What's hot

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig informationNationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
ulf_kronman
 
Open Access
Open AccessOpen Access
Open Access
Anna Larsson
 
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig informationMOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktoberWikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
Sara Mörtsell
 
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskolaMOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Share.TEC OER-konferens
Share.TEC OER-konferensShare.TEC OER-konferens
Share.TEC OER-konferens
Erik Axdorph
 
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågorMOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Kunskapsunderlag sthlm 091024
Kunskapsunderlag sthlm 091024Kunskapsunderlag sthlm 091024
Kunskapsunderlag sthlm 091024
Ann Östman
 
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
jonas_gilbert
 
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica LindholmEtt CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Open Space Sessions - One Minute Madness
Open Space Sessions - One Minute MadnessOpen Space Sessions - One Minute Madness
Open Space Sessions - One Minute Madness
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 

What's hot (20)

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig informationNationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
 
Open Access
Open AccessOpen Access
Open Access
 
Swepub - en självklar del av forskningen infrastruktur
Swepub - en självklar del av forskningen infrastrukturSwepub - en självklar del av forskningen infrastruktur
Swepub - en självklar del av forskningen infrastruktur
 
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
MOA 2015, Nationella riktlinjer för Open Access, MAH 150414
 
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
Erfarenheter från LUs arbete att skapa ett register över forskningsinfrastruk...
 
FAIR-kriterier
FAIR-kriterierFAIR-kriterier
FAIR-kriterier
 
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
Samordning av öppen tillgång - Beate Eellends presentation på LOA2018
 
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig informationMOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
MOA 2013, Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information
 
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktoberWikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
Wikipedia bakom kulisserna Psykologiska institutionen 21 oktober
 
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskolaMOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
MOA 2014, Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola
 
Share.TEC OER-konferens
Share.TEC OER-konferensShare.TEC OER-konferens
Share.TEC OER-konferens
 
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågorMOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
MOA 2012, OpenAccess.se – aktuella frågor
 
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
MOA 2014, Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för...
 
Kunskapsunderlag sthlm 091024
Kunskapsunderlag sthlm 091024Kunskapsunderlag sthlm 091024
Kunskapsunderlag sthlm 091024
 
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
MOA 2013, Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och ...
 
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser. Mötesplats Open Access. 2...
 
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica LindholmEtt CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
Ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem, Jessica Lindholm
 
Open Space Sessions - One Minute Madness
Open Space Sessions - One Minute MadnessOpen Space Sessions - One Minute Madness
Open Space Sessions - One Minute Madness
 
Vetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffror
Vetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffrorVetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffror
Vetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffror
 
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
Från LUP till LUCRIS - Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen ...
 

Similar to Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jonas Björck

Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
MOA 2015, Summering MOA
MOA 2015, Summering MOAMOA 2015, Summering MOA
Kthb strategiska radet_181030
Kthb strategiska radet_181030Kthb strategiska radet_181030
Kthb strategiska radet_181030
Maria Haglund
 
Posterprogram LOA 2018
Posterprogram LOA 2018Posterprogram LOA 2018
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotekMOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
MOA 2015, Abstracts
MOA 2015, AbstractsMOA 2015, Abstracts
OpenAIRE Moa inledning jh
OpenAIRE Moa inledning jhOpenAIRE Moa inledning jh
OpenAIRE Moa inledning jh
OpenAIRE
 
Statusrapportering från utredningsgrupp 5
Statusrapportering från utredningsgrupp 5Statusrapportering från utredningsgrupp 5
Statusrapportering från utredningsgrupp 5
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
Ebba Ossiannilsson
 
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
Sabina Anderberg
 
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverigeOssiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
Ebba Ossiannilsson
 
OA inom konstområdena, Johan Öberg
OA inom konstområdena, Johan ÖbergOA inom konstområdena, Johan Öberg
OA inom konstområdena, Johan Öberg
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
Alfpeterson1
 
Nuas14fus
Nuas14fusNuas14fus
Nuas14fus
Steffen Longfors
 
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 

Similar to Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jonas Björck (20)

Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
Status för samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publika...
 
MOA 2014, Abstracts
MOA 2014, AbstractsMOA 2014, Abstracts
MOA 2014, Abstracts
 
MOA 2015, Summering MOA
MOA 2015, Summering MOAMOA 2015, Summering MOA
MOA 2015, Summering MOA
 
Kthb strategiska radet_181030
Kthb strategiska radet_181030Kthb strategiska radet_181030
Kthb strategiska radet_181030
 
Moa 2012, Abstracts
Moa 2012, AbstractsMoa 2012, Abstracts
Moa 2012, Abstracts
 
Posterprogram LOA 2018
Posterprogram LOA 2018Posterprogram LOA 2018
Posterprogram LOA 2018
 
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotekMOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
MOA 2015, Öppen forskningsdata och bibliotek
 
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
Översikt Bibsamavtal som inkluderar öppen tillgång - Britt-Marie Widebergs pr...
 
MOA 2015, Abstracts
MOA 2015, AbstractsMOA 2015, Abstracts
MOA 2015, Abstracts
 
OpenAIRE Moa inledning jh
OpenAIRE Moa inledning jhOpenAIRE Moa inledning jh
OpenAIRE Moa inledning jh
 
Statusrapportering från utredningsgrupp 5
Statusrapportering från utredningsgrupp 5Statusrapportering från utredningsgrupp 5
Statusrapportering från utredningsgrupp 5
 
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
Mooc utredningen och sen ossiannilsson sverd2016
 
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
Lagra forskningsdata - ett universitetsövergripande projekt vid Stockholms un...
 
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
MOA 2012, MOA 2012, Gustavsson B, Författaridentifikatorer och publiceringsda...
 
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
MOA 2014, OpenAccess.se - vad händer framöver?
 
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverigeOssiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
Ossiannilsson schneider nu2014_oer_sverige
 
OA inom konstområdena, Johan Öberg
OA inom konstområdena, Johan ÖbergOA inom konstområdena, Johan Öberg
OA inom konstområdena, Johan Öberg
 
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
6 session 14 jan lundgren li u forskarskolan
 
Nuas14fus
Nuas14fusNuas14fus
Nuas14fus
 
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl Gertows presen...
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden

Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIKKommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Läsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildningLäsning, kropp och bildning
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
European Open Science Cloud
European Open Science CloudEuropean Open Science Cloud
Öppen data och forskningens genomslag
Öppen data och forskningens genomslagÖppen data och forskningens genomslag
Öppen data och forskningens genomslag
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden (20)

Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Biblioteksplaner
 
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIKKommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
 
Läsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildningLäsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildning
 
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERAS
 
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPEN
 
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
 
European Open Science Cloud
European Open Science CloudEuropean Open Science Cloud
European Open Science Cloud
 
Öppen data och forskningens genomslag
Öppen data och forskningens genomslagÖppen data och forskningens genomslag
Öppen data och forskningens genomslag
 

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jonas Björck

 • 1. Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv Jonas Björck 2020-12-15
 • 3. Vad innebär öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem och öppen tillgång? Öppen tillgång till sakkunniggranskade vetenskapliga publikationer innebär att upphovspersonen ger alla rätt att läsa, ladda ner kopiera, återanvända och sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt vilket innebär att upphovspersonen alltid måste anges (Budapest Open acces initiativ 2002)
 • 4. Vilken omställning pratar vi om? • Fram till 1990-talet förmedlades forskningsresultat i huvudsak genom prenumerationsbaserade tidskrifter eller tryckta böcker • På 1990-talet slår www igenom och nya digitala tekniker och verktyg möjliggör på nya sätt på vilka forskningsresultat via internet kan spridas och användas • Tidsskriftprenumerationer omvandlas till digitala paket som blir dyrare trots att efterfrågan på tryckta medier minskar, många lärosäten har inte längre råd att betala och allt fler låses därmed ute från forskningsresultat • Konfliktytor och spänningsfält skapas och behovet ökar att få kontroll över och begränsa de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
 • 6. Policyutveckling internationellt (nedslag) • Budpest Open Access Initiativ 2002 • Berlindeklarationen 2003 • 663 undertecknare i oktober 2020. SUHF 2004, VR och svensk biblioteksförening 2005, SU 2006, KVA 2008, Vitterhetsakademien 2009. • EU-KOM, OECD, G7, UNESCO, LERU, LIBER, Science Europe m.fl. står bakom principen om OA • EU går från ord till handling • Det börjar i FP7 2007-2013 • H2020 2014-2020, krav på Gold & Green OA, 6-12 mån embargo, APC-kostnader ok • Rådslutsatser (KKR) om OA i maj 2016 om att OA till publ. ska vara genomförd 2020 • 2018 presenterar RJS Plan S som är en implementeringsplan av KKR:s beslut från 2016 (Uppdrag från EU-KOM:s ordf.) • KOM:s rekommendationer till MS att OA ska gälla från 2020 • Horisont Europa följer Plan S dvs omedelbar OA, APC-kostnader inte ok
 • 7. Plan S • I februari 2018 utser EU-komissionens ordförande Jean-Claude Juncker DG Robert-Jan Smiths till ”special envoy for European open access” • “Europe is no longer paying for research that is not published open access.” • “I want to act decidedly,” “Everyone agrees on this matter, all European minister have committed to open access last year in Amsterdam. Let’s make it happen.” • “A lot of the talk about open access is just lip service” • “I think we need to re-evaluate why we want open access in the first place.” • “This fall I will present a concrete plan of action.”
 • 8. Plan-S och cOAlition S • cOAlition S ett initiativ för att göra fullständig och omedelbar öppen tillgång till forskningspublikationer verklighet • Initiativet lanserades den 4 september 2018 av en grupp nationella forskningsfinansieringsorganisationer med stöd av Europeiska kommissionen och Europeiska forskningsrådet (ERC) • cOAlition S är uppbyggd kring Plan S som består av ett mål och tio principer • Medlemmar: https://www.coalition-s.org/organisations/
 • 9. Målsättning för cOAlition S Från och med 2021 (ursprungligen 2020) måste alla resultat från forskning som finansieras av offentliga eller privata bidrag från nationella, regionala och internationella forskningsråd och andra finansieringsorgan publiceras i Open Access-tidskrifter, på Open Access-plattformar eller göras omedelbart tillgängliga via Open Access Repositorier utan embargo
 • 10. Kritik mot Plan S • Plan S riskerar forskningens kvalitet (Öppet brev till forskningsfinansiärer jan 2019, även Curie) Med en för snabb övergång till open access i enlighet med Plan S riskerar att undergräva både forskningens kvalitet och svenska forskares möjligheter till samverkan och genomslag internationellt. 133 forskare inom HumSam-området • SUA i öppet brev om Plan S: Vi vill inte vara försökskaniner, för hård tidsplan riskerar att slå hårt mot unga forskare, dålig förankring i forskarvärlden • KVA i SVD: ”Säg nej till begränsning av akademiska friheten” Med det så kallade ”plan S- förslaget” tar nu forskningsbyråkraterna OA-konceptet för långt och för snabbt. De vill reglera den lagstadgade rätten att fritt publicera sig. De sätter onödiga käppar i hjulet för forskarna, inte minst för yngre forskare i karriären. Plan S går ut över enskilda forskare, drabbar vissa områden särskilt hårt och hotar att drabba forskningens kvalitet • Replik Gustaf Nelhans: ”din frihet att publicera varhelst du vill slutar där mina rättigheter att fritt läsa din forskning tar vid.”
 • 11. Utvecklingen i Sverige • Formas och Forte ställer sig bakom Plan S och går med i cOAlition S 2018 • Vinnova ansluter 2019 • Vetenskapsrådet väljer att inte gå med men i huvudsak överens om målen i plan S, tveksamheten gäller ffa den snäva tidsplanen (2018) och att man vill att KB ska färdigställa sin utredning (2019). Tillåter embargotider och täcker kostnader för publicering i hybridtidskrifter även sådana utan transformativa avtal
 • 12. Utvecklingen i Sverige • Berlindeklarationen från 2003 (SUHF 2004, VR 2005, Svensk biblioteksförening 2005, SU 2006, KVA 2008, KVHAA 2009) • Som en konsekvens av EU-kommissionens rekommendation till sina medlemsstater 2012, gav regeringen 2013 i uppdrag till Vetenskapsrådet att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Kungliga biblioteket gavs i uppdrag att stödja Vetenskapsrådet i utformandet av riktlinjerna, särskilt avseende vetenskapliga publikationer • I januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet rapporten” Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information” till regeringen • U-dep arrangerade en hearingen hölls den 16 december 2015. Till hearingen bjöds lärosäten, finansiärer, forskare och en del organisationer in. Den samlade bilden från hearingen är ett positivt mottagande av Vetenskapsrådets förslag, men att det finns stora utmaningar relaterade till omställningen till open access
 • 13. Utvecklingen i Sverige • Forskningspolitisk proposition 2016:
 • 14. Utvecklingen i Sverige Regeringens politik kring öppen vetenskap (BP 19 och 20) Det finns ett fortsatt behov av att lärosäten och forskningsfinansiärer tar ett gemensamt ansvar för att verka för att den nationella målbilden för öppen tillgång uppfylls. Det är också angeläget att det arbete för ett öppet vetenskapssystem som utförs av forskningsfinansiärer samt vid universitet och högskolor utvecklas, följs upp och analyseras. En konstaterad stor utmaning är behovet av att lärosäten och finansiärer skapar tydliga incitament för forskarna att öppet tillgängliggöra forskningsresultat
 • 15. 2017 får Kb (publikationer) och VR (forskningsdata) uppdrag av regeringen att samordna arbetet kring öppen tillgång Kb drar igång fem utredningsprojekt som pågår mellan okt 2017 till dec 2018 och som utmynnar i 16 rekommendationer • Meriterings- och medelstilldelningssystemet i relation till incitatament för öppen tillgång • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem • Öppen tillgång till böcker • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidsskrifter som publicerar med öppen tillgång • Uppföljning av krav på öppen tillgång inklusive CC-licenser
 • 16. Överlämnande till RK 19/3 2019 Astrid Söderbergh Widding, Gunilla Herdenberg, Jonas Björck och Beate Eellend.
 • 17. FORTES ARBETE OCH RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG
 • 18. Fortes arbete för att nå regeringens mål • Samarbete med andra finansiärer • Inom cOAlitions S kring riktlinjer, metoder och hjälpmedel • Med svenska systermyndigheter (Formas, Vinnova) kring implementering i Sverige • Partssammansatt gruppen - omdirigering av betalningsströmmar för att bidra till finansiering inom ett nytt system (Bibsam) • Inom EU-systemet kring ramprogrammet Horisont Europa • Under 2021 ligger fokus på ändrade bidragsvillkor, med direkt öppen publicering och att forskarna bevarar sina rättigheter (i enlighet med Plan- S)
 • 19. Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång För medel beviljade av Forte fram till och med 2020 gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) med högst sex månaders fördröjning För medel beviljade av Forte från och med 2021 gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte, ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) omedelbart vid publicering. Det ska ske genom publicering på något av följande sätt: • i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet tillgängliga plattformar; • i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter under transformativa avtal; eller • i prenumerationstidskrifter, under förutsättning att den slutliga publicerade versionen av artikeln eller en sakkunniggranskad och författargodkänd version av artikeln samtidigt, och utan fördröjning, deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv (repositorium). Publicering ska ske med öppen licens (CC-BY, CC-BY ND undantagsvis), vilket ska anges i samtliga versioner av manuskript som lämnas in för publicering. Det innebär att upphovsrätten stannar hos författaren/författarna. Forte ger vägledning kring som text ska inkluderas i manuskriptet Kostnader för publicering: I första hand bör dock de gemensamt betalda Open Access-kanalerna nyttjas. Lärosätenas bibliotek ger normalt stöd kring dessa frågor Uppföljning i samband med vetenskaplig slutrapportering av forskningsprojekt som beviljas från och med 2021 Publiceringsbidrag: För tidskrifter som söker publiceringsbidrag från Forte kan endast de tidskrifter som är öppet tillgängliga, och som inte har embargotider, komma ifråga för publiceringsbidrag.
 • 20. Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd www.forte.se Tack!