SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
» Једнп пд 5 чула чпвека;
» Ппмпћу чула слуха псећамп
све врсте звукпва;
» Ппмпћу чула равнптеже
пдржавамп равнптежу;
» Органи чула слуха и
равнптеже су парни;
» Орган чула слуха је ухп;
» Оба чула се налазе у уху.
» Ухп има улпгу у
прикупљаоу и
прерађиваоу звука.
» Ухп се дели на:
~ Сппљашое
~ Средое
~ Унутрашое
» Сппљашое ухп је левак кпји
прикупља звукпве из сппљашое
средине;
» Тп је једини деп уха кпји ми мпжемп
видети на себи (ушна шкпљка).
» Средина у сппљашоем уху је
ваздушна
» Сппљашое ухп се састпји пд:
~ Ушне шкпљке има улпгу да прикупља
сигнале
~ Слушни канал има улпгу да пренпси
сигнале дп средоег уха
~ Бубна ппна има улпгу да пренпси
звучна трепераоа из сппљашое
средине у средое ухп
» Средое ухп се налази
између сппљашоег и
унутрашоег уха;
» Испуоенп је ваздухпм;
» Састпји се пд слушних
кпшчица (чекић, накпвао
и узенгија) кпје пренпсе
трепераоа са бубне ппне
на пвалну ппну унутрашоег
уха и Еустахијеве тубе
, канала кпји ппвезује
средое ухп са ждрелпм.
» Унутрашое ухп ппчиое пвалним
птвпрпм.
» У унутрашоем уху се налазе
рецептпри чула слуха и равнптеже.
» Испуоенп је лимфпм.
» Граде га:
~ Овална ппна кпјпм ппчиое
унутрашое ухп;
~ Пуж у кпјем се налазе рецептпри
(механпрецептпри) за слух (чулне
ћелије);
~ Пплукружни каналићи у кпјима се
налазе рецептпри за псећај равнптеже.
» Заштита пд прашине и впде;
» Ппнекад дпвпди дп слабијег
слуха;
» Испира се шприцпм и
млакпм впдпм у амбуланти.
Ушни канал –
крпз кпга талас
првп прплази
Бубна ппна –
талас удара п оу
и пна вибрира
Кпсти
чекић, накпвао и
узенгија – крпз
кпје вибрације
прплазе
Пуж – вибрације
се пренпсе крпз
течнпст у пужу и
пптресају ситне
длачице и пнда
слушне ћелије
прпизвпде
сигнале
Слушни нерв –
крпз оега
сигнали путују
све дп мпзга
» Рецептпри (механпрецептпри) чула
равнптеже се налазе у
пплукружним каналићима у
унутрашоем уху;
» Када се крећемп течнпст у
каналићима се таласа и ппмера
ситне длачице са зидпва канала;
» Длачице праве сигнал и шаљу мпзгу
прекп вестибуларнпг нерва;
» Ппстпје и кристали (птплити) кпји се
са течнпшћу преливају и дпдају
притисак
» Такп мпзак зна ппд кпјим смп углпм
нагнути и ппмаже нам да пдржимп
равнптежу.
» Честп се јавља кпд деце;
» Ппнекад га изазивају бактерије (дплазе крпз
Еустахијеву тубу).
» Симптпми:
~ Јак бпл
~ Осетљивпст на дпдир
» Мпже дпвести дп делимичнпг
или трајнпг губитка слуха;
» Настаје услед јакпг ударца у
ухп или ппд дејствпм буке;
» Наглувпст у старпсти је
ппследица смаоеоа
ппкретљивпсти ушних
кпшчица;
» Слушни апарати мпгу
птклпнити или ублажити пвај
недпстатак.
» Јавља се у перипду ранпг
детиоства;
» Урпђена глувпћа или губитак
слуха пре негп штп дете
научи да гпвпри;
» Збпг тпга штп не чује пнп не
уме да изгпвара гласпве;
» Већина се сппразумева
ппсебним знацима или
читаоем са усана.
» Ппремећај у раду чула
равнптеже;
» Најчешће је привременп
стаое;
» Јавља се приликпм впжое
брпдпм и другим превпзним
средствима.
» Симптпми:
~ Мучнина
~ Ппвраћаое
» Ушне шкпљке кпд људи
немају битну функцију, а
живптиое ппкрећу уши да
би ’’фпкусирале’’ слух
» Узенгија је најмаоа људска
кпст
» Узенгија ппкреће најмаои
мишић људскпг тела
čUlo sluha i ravnoteže

More Related Content

What's hot (20)

Mozak
MozakMozak
Mozak
 
Transpiracija
TranspiracijaTranspiracija
Transpiracija
 
чуло слуха и равнотеже
чуло слуха и равнотежечуло слуха и равнотеже
чуло слуха и равнотеже
 
Čulo mirisa i ukusa
Čulo mirisa i ukusaČulo mirisa i ukusa
Čulo mirisa i ukusa
 
Zoniranje morskih ekosistema
Zoniranje morskih ekosistemaZoniranje morskih ekosistema
Zoniranje morskih ekosistema
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
 
Čulni sistem čoveka
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Nervni sistem-osnovna građa
Nervni sistem-osnovna građaNervni sistem-osnovna građa
Nervni sistem-osnovna građa
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
10. Transportni sistem kicmenjaka
10. Transportni sistem kicmenjaka10. Transportni sistem kicmenjaka
10. Transportni sistem kicmenjaka
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
 
Dupljari
DupljariDupljari
Dupljari
 
Zagadjenje bukom. zaštita od buke
Zagadjenje bukom. zaštita od bukeZagadjenje bukom. zaštita od buke
Zagadjenje bukom. zaštita od buke
 
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
 
Geološka doba, kalendar života
Geološka doba, kalendar životaGeološka doba, kalendar života
Geološka doba, kalendar života
 
Čulni sistem
Čulni sistemČulni sistem
Čulni sistem
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
 
Populacija
PopulacijaPopulacija
Populacija
 

Similar to čUlo sluha i ravnoteže (20)

Uho i sluh
Uho i sluhUho i sluh
Uho i sluh
 
Uho i sluh
Uho i sluhUho i sluh
Uho i sluh
 
Чула
ЧулаЧула
Чула
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
 
Cula 2017
Cula 2017Cula 2017
Cula 2017
 
Mekusci
MekusciMekusci
Mekusci
 
Čulni sistem-ponavljanje
Čulni sistem-ponavljanjeČulni sistem-ponavljanje
Čulni sistem-ponavljanje
 
Fiziološka akustika, frekvenc. i dinamički opseg čujnosti
Fiziološka akustika, frekvenc. i dinamički opseg čujnostiFiziološka akustika, frekvenc. i dinamički opseg čujnosti
Fiziološka akustika, frekvenc. i dinamički opseg čujnosti
 
Чула и рецептори
Чула и рецепториЧула и рецептори
Чула и рецептори
 
Prakticna nastava cns - treci blok - senzibilitet, vidni sistem
Prakticna nastava  cns - treci blok - senzibilitet, vidni sistemPrakticna nastava  cns - treci blok - senzibilitet, vidni sistem
Prakticna nastava cns - treci blok - senzibilitet, vidni sistem
 
Čulni organi kicmenjaka
Čulni organi kicmenjakaČulni organi kicmenjaka
Čulni organi kicmenjaka
 
Biologsluh
BiologsluhBiologsluh
Biologsluh
 
17. 5. MO Cula.pptx
17. 5. MO Cula.pptx17. 5. MO Cula.pptx
17. 5. MO Cula.pptx
 
Čulo sluha
Čulo sluhaČulo sluha
Čulo sluha
 
Нос и ухо - Мацура Т.
Нос и ухо - Мацура Т.Нос и ухо - Мацура Т.
Нос и ухо - Мацура Т.
 
Чулни систем човека
Чулни систем човекаЧулни систем човека
Чулни систем човека
 
нервни систем.
нервни систем.нервни систем.
нервни систем.
 
Respiratorni sistem
Respiratorni sistemRespiratorni sistem
Respiratorni sistem
 
Mekusci- školjke
Mekusci- školjkeMekusci- školjke
Mekusci- školjke
 
Culni organi kicmenjaka
Culni organi kicmenjakaCulni organi kicmenjaka
Culni organi kicmenjaka
 

More from Dunja Ercegovcevic (11)

Poruke
PorukePoruke
Poruke
 
вода
водавода
вода
 
Argentina
ArgentinaArgentina
Argentina
 
Južna koreja
Južna korejaJužna koreja
Južna koreja
 
Ukrajina
UkrajinaUkrajina
Ukrajina
 
Vodozemci i gmizavci
Vodozemci i gmizavciVodozemci i gmizavci
Vodozemci i gmizavci
 
ćElija
ćElijaćElija
ćElija
 
Nervni sistem
Nervni sistemNervni sistem
Nervni sistem
 
11 hordati,plastasi i kopljasi
11 hordati,plastasi i kopljasi11 hordati,plastasi i kopljasi
11 hordati,plastasi i kopljasi
 
Krvilimfa 130423115457-phpapp01
Krvilimfa 130423115457-phpapp01Krvilimfa 130423115457-phpapp01
Krvilimfa 130423115457-phpapp01
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 

čUlo sluha i ravnoteže

 • 1.
 • 2. » Једнп пд 5 чула чпвека; » Ппмпћу чула слуха псећамп све врсте звукпва; » Ппмпћу чула равнптеже пдржавамп равнптежу; » Органи чула слуха и равнптеже су парни; » Орган чула слуха је ухп; » Оба чула се налазе у уху.
 • 3. » Ухп има улпгу у прикупљаоу и прерађиваоу звука. » Ухп се дели на: ~ Сппљашое ~ Средое ~ Унутрашое
 • 4.
 • 5. » Сппљашое ухп је левак кпји прикупља звукпве из сппљашое средине; » Тп је једини деп уха кпји ми мпжемп видети на себи (ушна шкпљка). » Средина у сппљашоем уху је ваздушна » Сппљашое ухп се састпји пд: ~ Ушне шкпљке има улпгу да прикупља сигнале ~ Слушни канал има улпгу да пренпси сигнале дп средоег уха ~ Бубна ппна има улпгу да пренпси звучна трепераоа из сппљашое средине у средое ухп
 • 6. » Средое ухп се налази између сппљашоег и унутрашоег уха; » Испуоенп је ваздухпм; » Састпји се пд слушних кпшчица (чекић, накпвао и узенгија) кпје пренпсе трепераоа са бубне ппне на пвалну ппну унутрашоег уха и Еустахијеве тубе , канала кпји ппвезује средое ухп са ждрелпм.
 • 7. » Унутрашое ухп ппчиое пвалним птвпрпм. » У унутрашоем уху се налазе рецептпри чула слуха и равнптеже. » Испуоенп је лимфпм. » Граде га: ~ Овална ппна кпјпм ппчиое унутрашое ухп; ~ Пуж у кпјем се налазе рецептпри (механпрецептпри) за слух (чулне ћелије); ~ Пплукружни каналићи у кпјима се налазе рецептпри за псећај равнптеже.
 • 8. » Заштита пд прашине и впде; » Ппнекад дпвпди дп слабијег слуха; » Испира се шприцпм и млакпм впдпм у амбуланти.
 • 9. Ушни канал – крпз кпга талас првп прплази Бубна ппна – талас удара п оу и пна вибрира Кпсти чекић, накпвао и узенгија – крпз кпје вибрације прплазе Пуж – вибрације се пренпсе крпз течнпст у пужу и пптресају ситне длачице и пнда слушне ћелије прпизвпде сигнале Слушни нерв – крпз оега сигнали путују све дп мпзга
 • 10. » Рецептпри (механпрецептпри) чула равнптеже се налазе у пплукружним каналићима у унутрашоем уху; » Када се крећемп течнпст у каналићима се таласа и ппмера ситне длачице са зидпва канала; » Длачице праве сигнал и шаљу мпзгу прекп вестибуларнпг нерва; » Ппстпје и кристали (птплити) кпји се са течнпшћу преливају и дпдају притисак » Такп мпзак зна ппд кпјим смп углпм нагнути и ппмаже нам да пдржимп равнптежу.
 • 11.
 • 12. » Честп се јавља кпд деце; » Ппнекад га изазивају бактерије (дплазе крпз Еустахијеву тубу). » Симптпми: ~ Јак бпл ~ Осетљивпст на дпдир
 • 13. » Мпже дпвести дп делимичнпг или трајнпг губитка слуха; » Настаје услед јакпг ударца у ухп или ппд дејствпм буке; » Наглувпст у старпсти је ппследица смаоеоа ппкретљивпсти ушних кпшчица; » Слушни апарати мпгу птклпнити или ублажити пвај недпстатак.
 • 14. » Јавља се у перипду ранпг детиоства; » Урпђена глувпћа или губитак слуха пре негп штп дете научи да гпвпри; » Збпг тпга штп не чује пнп не уме да изгпвара гласпве; » Већина се сппразумева ппсебним знацима или читаоем са усана.
 • 15. » Ппремећај у раду чула равнптеже; » Најчешће је привременп стаое; » Јавља се приликпм впжое брпдпм и другим превпзним средствима. » Симптпми: ~ Мучнина ~ Ппвраћаое
 • 16. » Ушне шкпљке кпд људи немају битну функцију, а живптиое ппкрећу уши да би ’’фпкусирале’’ слух » Узенгија је најмаоа људска кпст » Узенгија ппкреће најмаои мишић људскпг тела