SlideShare a Scribd company logo
MAKALAH
ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
UKHUWAH ISLAM 1
(PERSAUDARAAN MUSLIM & SESAMA MANUSIA)
Oleh :
IMAM BUDIYANTO (16525099)
GEMILANG ELSA PRINANDA (16525075)
REZA YUDI SETIAWAN (16525091)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam
bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Islam hadir dalam
kehidupan manusia sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi
dalam kehidupan manusia di dunia. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa
ta’ala terhadap makhluknya, menjadikan mereka bersaudara dan mengenal satu
sama lainya. Ukhuwah Islamiyah hadir menjadi solusi mengatasi kesenjangan
perbedaan antara setiap makhluknya dan menjadikan mereka bersaudara
khususnya muslim sendiri agar menjadi Insan yang Rahmatan lil ‘Alamin.
Dalam sejarah Islam, ajaran ukhuwah diterapkan dengan sangat berhasil oleh
Rasulullah SAW mulai membangun masyarakat Islam di Madinah. Pada masa itu
umat Islam sudah tampak bermacam-macam suku atau kaum, yaitu kaum
muhajirin dan kaum anshar. Oleh karena itu untuk merekatkan hubungan satu
sama lainnya, Rasulullah SAW mempersaudarakan beberapa kaum muhajirin
dengan Anshar sehingga lambat lalun tercipta ukhuwah islamiah dikalangan
umat Islam Madinah.
Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah, para pemipin Islam, ulama, tokoh
masyarakat, dan para cendikiawan hendaknya mempunyai kesamaan visi dalam
tiga hal, yaitu wawasan keagamaan, wawasan kemsyarakatan, dan wawasan
universal.
Kesamaan wawasan keagamaan adalah persamaan wawasan bahwa agama
Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa Rasulullah SAW dan disampaikan
kepada umat dalam wujud Al-Qur‟an dan Sunnah, yang harus dipahami melalui
akidah, metode, dan jalur tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut
Syar’i (pembuat syariat/Allah SWT).
Kesamaan wawasan kemasyarakatan adalah kesamaan wawasan bahwa
Islam mengakui adanya kelompok manusia, bangsa, suku bangsa, kabilah, dan
sebagainya. Satu sama lain harus saling mengenal dan mengakui eksistensi
masing-masing.
Kesamaan wawasan universal adalah kesamaan bahwa umat Islam di seluruh
dunia, walaupun berbeda bangsa dan negaranya, adalah bersaudara sebagai umat
yang satu. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur‟an
1.2 Rumusan Masalah
1. Pengertian Ukhuwah Islamiyah
2. Dasar Ajaran Ukhuwah Islam
3. Tujuan Ukhuwah Islamiyah
4. Macam – macam Ukhuwah Islamiyah
5. Tingkatan Ukhuwah
1.3 Manfaat dan Tujuan Penulisan
Adapun manfaat dan tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Merupakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu
agama.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang ilmu agama khususnya Ukhuwah
Persaudaraan Muslim dan Sesama Manusia
3. Mengetahui dasar-dasar dalam berukhuwah yang baik terhadap sesama
muslim dan sesama manusia.
4. Mengetahui hubungan Ukhuwah Islamiyah dengan Islam sebagai
Rahmatan Lil ‘Alamin.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ukhuwah Islamiyah
Dari segi bahasa, kata ukhuwah berasal dari kata dasar akhun (ُ‫خ‬َ‫ا‬ ). Kata
akhun ( ُ‫خ‬َ‫ا‬ ) ini dapat berarti saudara kandung/seketurunan atau dapat juga berarti
kawan. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat untuk yang berarti saudara
kandung dan ikhwan untuk yang berarti kawan.1
Dari pembahasan diatas
ukhuwah bisa diartikan sebagai “persaudaraan”.
Sedangkan ukhuwah (ukhuwwah) yang biasa diartikan sebagai
“persaudaraan”, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti
memperhatikan. Makna asal kata ini memberi kesan bahwa persaudaraan
mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang bersaudara.
Salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan disebut ukhuwah.
Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar (kata dasar) akhu
yang berarti saudara, termasuk didalamnya sekandung, seayah, seibu atau
sesusuan. Dalam penggunaannya, kata ukhuwah selalu digabungkan dengan kata
islamiah sehingga menjadi ukhuwah islamiah. Maksudnya untuk memperjelas
pengertiannya bahwa persaudaraan yang dibangun adalah berdasarkan prinsip
Islam.2
Boleh jadi, perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di
antara pihak-pihak yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian
berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan
keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari segi ibu bapak,
atau keduanya maupun dari segi persusuan secara majazi kata ukhuwah
(persaudaraan) mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama,
profesi dan perasaan. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata
1
Louis Ma‟luf al Yasui, Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A’lam, (Beirut: Dar al Masyriq, Cet. XXVIII,
1986), hal. 5.
2
Ensiklopedi Islam 7, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 152
akh yang membentuk kata ukhuwwah digunakan juga dengan arti teman akrab
atau sahabat.3
Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Ukhuwah Islamiah adalah ikatan
kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta
dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah
Islamiah, iman dan takwa.4
Ukhuwah Islamiah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan
hati semua umat Islam, walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa
dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam senantiasa
terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh.5
2.2 Dasar Ajaran Ukhuwah Islam
Ajaran ukhuwah dalam Islam bermakna suatu ikatan persaudaraan antara
dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas
pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhai Allah
SWT.
Perintah mewujudkan dan menjaga ukhuwwah Allah disebutkan di ayat QS
Al-Hujurat ke-10:
Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”
3
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 486.
4
Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990),
hal.5.
5
Musthafa Al Qudhat, Mabda’ul Ukhuwah fil Islam, terj. Fathur Suhardi, Prinsip Ukhuwah dalam
Islam, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hal. 14
Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al-
hujurat/.
Berikutnya di ayat ke-13 Allah ingatkan lagi tentang pentingnya
persaudaraan.
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al-
hujurat/(QS Al-Hujurat: 13)
Ukhuwah Islamiah juga mempunyai dasar firman-firman Allah Swt dan juga
sabda Rasulullah Muhammad saw. Dalam al-Quran kata akh (saudara) dalam
bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali.6
Kata ini dapat berarti :
1. Saudara kandung atau seketurunan, seperti pada ayat yang berbicara tentang
kewarisan, atau keharaman mengawini orang-orang tertentu, misalnya:
Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki.(QS. An-Nisa‟: 23)”
6
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal.487
2. Saudara yang dijalin dengan iktan keluarga, seperti bunyi doa Nabi Musa a.s
yang diabadikan dalam Al Qur‟an:
Artinya : Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu)
Harun, saudaraku, (QS. Thaha: 29-30).
3. Saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti dalam
firmannya:
Artinya : Dan (Kami Telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka,
Hud. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan
bagimu selain dari-Nya. Maka Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?"
(QS. Al A‟raf: 65)
4. Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham
Artinya : Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan
ekor kambing betina dan Aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata:
"Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan Aku dalam
perdebatan". (QS. Shaad: 23).
5. Persaudaraan seagama
Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(QS. Al Hujarat: 10).
2.3 Tujuan Ukhuwah Islamiyah
Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam
bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Islam sendiri hadir dalam
kehidupan manusia sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam
kehidupan manusia di dunia. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta’ala
terhadap makhluknya, menjadikan mereka bersaudara dan mengenal satu sama
lainya. Ukhuwah Islamiyah hadir menjadi solusi mengatasi kesenjangan
perbedaan antara setiap makhluknya dan menjadikan mereka bersaudara
khususnya muslim sendiri agar menjadi Insan yang Rahmatan lil ‘Alamin.
Dengan demikian maka akan terjadinya kerukunan dan keamanan tanpa adanya
pertentangan maupun peperangan.
Adapun akhlak sesama muslim yang diajarkan oleh syariat Islam secara garis
besarnya menurut K.H Abdullah Salim sebagai berikut:7
a) Menghubungkan tali persaudaraan
b) Saling tolong menolong
c) Membina persatuan
d) Waspada dan menjga keselamatan bersama
e) Berlomba mencapai kebaikan
f) Bersikap adil
7
Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah,
1994), hal. 123-153.
g) Tidak boleh mencela dan menghina
h) Tidak boleh menuduh dengan tuduhan fasik atau kafir
i) Tidak boleh bermarahan
j) Memenuhin janji
k) Saling memberi salam
l) Menjawab bersin
m) Melayat mereka yang sakit
n) Menyelenggarakan pemakaman jenazah
o) Membebaskan diri dari suatu sampah
p) Tidak bersikap iri dan dengki
q) Melindungi keselamatan jiwa dan harta
r) Tidak boleh bersikap sombong
s) Bersifat pemaaf
Sifat-sifat dan akhlak yang harus dipeliharan untuk membina persaudaraan
dan perdahabatan juga unutk memelihara persatuan ukhuwah Islamiah.
2.4 Macam – macam Ukhuwah Islamiyah
1. Ukhuwah Ubudiyah
Ukhuwah Ubudiyah atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada
Allah yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki
persamaan.8
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz Dzariyat ayat 56:
Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku”
8
Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah,
1994), hal. 123-153.
2. Ukhuwah Insaniyah
Ukhuwah Insaniyah atau saudara sekemanusiaan adalah dalam arti seluruh
manusia adalah bersaudara. Karena mereka semua bersumber dari ayah ibu
yang satu yaitu Adam dan Hawa. Hal ini berarti bahwa manusia itu diciptakan
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Q.S. Al Hujurat : 13).
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-
al-hujurat/(QS Al-Hujurat: 13)
3. Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab
Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan
keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan hampir mendominasi semua
ukhuwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang macam-
macam makna akh (saudara) dalam al-Quran yaitu dapat berarti :
a) Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti ayat yang berbicara
tentang warisan atau keharaman menikahi orang-orang tertentu.
b) Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga
c) Saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama.
d) Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham.
e) Saudara seagama.9
Sebenarnya jika dilihat lebih jauh saudara seketurunan dan saudara sebangsa
ini merupakan pengkhususan dari persaudaraan kemanusiaan. Lingkup
persaudaraan ini dibatasi oleh suatu wilayah tertentu. Baik itu berupa
keturunan, masyarakat ataupun oleh suatu bangsa atau negara.
4. Ukhuwah fi Din al Islam
Ukhuwah fi Din al Islam adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih
tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah saudara.
Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hujurat ayat 10 :
Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”
Konsep ukhuwah fi Din al Islam merupakan suatu realitas dan bukti nyata
adanya persaudaraan yang hakiki, karena semakin banyak persamaan maka
semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cita. Hal ini
merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu
persaudaraan antar sesama muslim. Dan iman sebagai ikatannya. Implikasi
lebih lanjut adalah dalam solidaritas sosialnya bukan hanya konsep take and
give saja yang bicara tetapi sampai pada taraf merasakan derita saudaranya.
2.5 Tingkatan Ukhuwah
Persaudaraan Islam yang dijalin oleh Allah SWT merupakan ikatan terkuat
yang tiada tandingannya. Perpecahan dikalangan umat dewasa ini terjadi
disebabkan mereka tidak memenuhi persyaratan ukhuwah, yaitu kurangnya
9
Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal. 487-488
mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang bersungguh-sungguh.
Allah SWT berfirman, ketaatan beribadah dan ketakwaan sebagai solusi dari
perpecahan umat.
Oleh karena itu untuk mencapai nikmatnya ukhuwah, perlu kita ketahui
beberapa proses terbentuknya ukhuwah islamiyah antara lain ada 5 :
1. Ta’aruf (Saling Mengenal)
Tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih
mengenal karakter individu. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan
fisik (Jasadiyyan), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah
laku, pekerjaan, pendidikan, dsb. Selanjutnya interaksi berlanjut ke
pengenalan pemikiran(Fikriyyan). Hal ini dilakukan dengan dialog,
pandangan terhadap suatu masalah, kecenderungan berpikir, tokoh idola yang
dikagumi/diikuti. Dan pengenalan terakhir adalah mengenal kejiwaan
(Nafsiyyan) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter,
emosi, dan tingkah laku. Seperti kalau kita kenalan dengan orang pertama
kalinya, kita tanya alamat, no HP, dsb.
2. Tafahum (Saling Memahami)
Proses ini berjalan secara alami. Seperti bagaimana kita memahami
kekurangan dan kelebihan saudara kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang di
sukai dan tidak di sukai, menempatkan posisi seperti apa bila kita
bersamanya, dsb.
3. Ta’awun (Saling Menolong)
Tingkatan ini lahir dari proses tafahum tadi. Ta’awun dapat dilakukan dengan
hati (saling mendo’akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan
amal (saling Bantu membantu). Saling membantu dalan kebaikan adalah
kebahagiaan tersendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh
berinteraksi dan butuh bantuan org lain.
4. Takaful (Saling Menanggung)
Pada tahapan ini adanya rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika
ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan
menyelesaikan masalahnya tersebut. Contoh mudah nya, ketika teman kita
belum mampu membayar SPP bulan ini, maka kita menanggung biaya nya
tersebut, dsb.
5. Itsar (Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri)
Dalam hal ini Itsar adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah. Tingkatan
iman nya para sahabat. Banyak hadist yang menunjukkan itsar ini. Seperti
ketika dalam suatu perang, salah seorang sahabat sangat kehausan. Kebetulan
ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk minum. Saat akan
meminum nya, terdengar rintihan sahabat lain yang kehausan. Maka air
tersebut ia berikan kepada sahabat yg kehausan itu. Saat mau meminumnya
terdengar sahabat lain lagi yang merintih kehausan. Kemudian ia berikan air
tersebut kepada sahabat itu. Begitu seterusnya sampai air tersebut kembali
kepada si pemilik air pertama tadi dan pada akhirnya semua mati syahid.
2.6 Hubungan Ukhuwah Islamiyah dengan Islam sebagai Rahmatan Lil
‘Alamin.
Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam
semestanya. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks
Islam, baik Alquran maupun hadis.
Al-quran, sumber Islam paling otoritatif, menyebutkan misi kerahmatan ini,
“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai
rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107) sumber dari :
https://muslim.or.id/1800-islam-rahmatan-lil-alamin.html
Ibnu Abbas, ahli tafsir awal, mengatakan bahwa kerahmatan Allah meliputi
orang-orang Mukmin dan orang kafir. Alquran juga menegaskan, rahmat Tuhan
meliputi segala hal
Artinya : “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan
rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk
orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang
beriman kepada ayat-ayat Kami”.(QS: Al-Araaf-156)
sumber dari : https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-156/
Karena itu, para ahli tafsir sepakat bahwa rahmat Allah mencakup orang-orang
Mukmin dan orang-orang kafir, orang baik (al-birr) dan yang jahat (al-fajir), serta
semua makhluk Allah.
Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Rasulullah –shallallâhu ‘alayhi wa
sallam- untuk menyempurnakan akhlak yang mulia:
“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”
Akhlak luhur adalah moral dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran,
keadilan, menghormati, dan menyanyangi orang lain dan sebagainya. Sementara
itu, kekerasan, kesombongan, dan kezaliman adalah berlawanan secara diametral
dengan akhlakul karimah .
Dalam konteks Islam rahmatan lil'alamin , Islam telah mengatur tata
hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi
teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap
pemeluknya. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-
Muslim memeluk Islam (la ikraha fi al-din). Begitu halnya dalam tataran ritual
yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Alquran dan hadis.
Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai
ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan
operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan
pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan
berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya.
Dalam konteks ini juga, Rais Am PBNU tahun 80-an, KH Ahmad Siddiq,
selalu mengembangkan nilai-nilai humanisme dan nasionalisme yang memiliki
tiga komponen substansi Islam. Pertama, ukhuwah basyariyah atau insaniyah
(persaudaraan antarmanusia). Islam menganggap bahwa seluruh umat manusia,
tanpa harus membedakan suku, ras, warna kulit, bahkan agama, adalah saudara
yang harus dilindungi dan saling melindungi. Islam mengharamkan
penganiayaan terhadap orang lain di luar Islam dan meniscayakan hormat-
menghormati dan sifat toleransi.
Kedua, ukhwah wathaniyah (persaudaraan antarbangsa). Kerja sama
antarbangsa mesti dijalin sebaik mungkin dalam rangka menuju perdamaian dan
kesejahteraan dunia. Hubungan bangsa-bangsa ini tanpa membedakan latar
belakang agama bangsa tersebut. Demarkasi kultural, teologis, dan struktural,
pada wilayah ini musti didialogkan dan diupayakan pola relasi saling
menguntungkan satu dan lainnya. Ketiga, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan
antarumat Islam). Sejarah peradaban Islam diwarnai oleh perbedaan corak
pandang keberagamaan, baik domain teologi, hukum, maupun spiritualitas.
Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut
porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan.
Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah, Islam rahmatan lil 'alamin (pemberi
rahmat alam semesta) akan terealisasi. Sebab, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah
wathaniyah merupakan landasan dan hal yang fundamental bagi
terwujudnya ukhuwah insaniyah .
Oleh karena itu, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, kita harus
memerhatikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah
wathaniyah secara serius, saksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup
bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-Muslim atau non-
Indonesia, kita diwajibkan berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti kerja
sama yang baik selama mereka tidak menginjak dan menyakiti atau mengajak
perang.
Pada akhirnya, memahami substansi ajaran Islam yang rahmatan lil a'lamin
dengan niat menemukan kebenaran dan persinggungan rabbani (ketuhanan)
mutlak dilakukan dengan saling membuka diri dan membuka hati agar tidak
salah tafsir dalam memahami ajaran Islam dari berbagai perspektif.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Penting untuk menjaga persaudaraan dalam berkehidupan di dunia ini, telah
ditulis dalam QS Al-Hujurat: 13 :
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al-
hujurat/(QS Al-Hujurat: 13)
1. Ukhuwah berasal dari kata “akhun” yang berarti berserikat atau
bersaudaraan. Ukhuwah Islamiyah dapat diartikan sebagai persaudaraan
yang bersifat islami dan diajarkan oleh islam. Di dalam Al-Quran
memperkenalkan paling tidak 4 bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah :
a) Ukhuwah ‘ubudiyah atau saudara antar sesama manusia dan
ketundukan kepada Allah SWT.
b) Ukhuwah Insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia
c) Ukhuwah Wathaniyah atau persaudaraan dalam keturunan
d) Ukhuwah Fiddin Al-Islam atau persaudaraan antar sesama umat
muslim
2. Ukhuwah Islamiyah datang sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang
ada dalam kehidupan manusia, demikian kami simpulan dalam bentuk
MAP tabel :
NO STATUS UKHUWAH
MUSLIM
UKHUWAH
INSANIYAH
1 Problem Akut Merasa paling benar Kekerasan, tidak ada
toleransi, individualis
2 Solusi Kembali ke Al-Qur’an
dan Hadist
Kepedulian,
Komunikasi, Dialog,
Kerjasama.
3 Kata Kunci Kesadaran sebagai
satu tubuh/bangunan
Nilai kemanusiaan,
Kesamaan dalam
perjanjian.
4 Link Kesadaran Ukhuwah
dibangun diatas Tali
Ukhuwah
Mencari kesamaan
bukan perbedaan,
Kepedulian, Dialog
3. Tingkatan dalam ber-Ukhuwah ada 5 tingkatan :
a) Ta’aruf (Saling Mengenal)
b) Tafahum (Saling Memahami)
c) Ta’awun (Saling Menolong)
d) Takaful (Saling Menanggung)
e) Itsar (Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri)
Dengan kita mengetahui tingkatan ukhuwah sendiri maka kita akan lebih
terpicu untuk berbuat lebih baik lagi dan menaati apa yang Baginda
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam ajarkan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Louis Ma‟luf al Yasui. Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A’lam. (Beirut:
Dar al Masyriq, Cet. XXVIII, 1986). hal. 5.
2. Ensiklopedi Islam 7. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). hal. 152
3. M. Quraish Shihab. Wawasan Al-Quran. (Bandung: Mizan, 1998). hal. 486.
4. Abdullah Nashih Ulwan. Pendidikan Anak Menurut Islam. (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1990), hal.5.
5. Musthafa Al Qudhat, Mabda’ul Ukhuwah fil Islam, terj. Fathur Suhardi.
Prinsip Ukhuwah dalam Islam, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hal. 14
6. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal.487
7. Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat,
(Jakarta: Media Dakwah, 1994). hal. 123-153.
8. Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat,
(Jakarta: Media Dakwah, 1994). hal. 123-153.
9. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal. 487-488

More Related Content

What's hot

Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidihaKaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Dodyk Fallen
 
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tua
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tuaNaskah pidato; berbakti kepada kedua orang tua
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tuaAlvin 'Holocoust'
 
Tajwid (mad)
Tajwid (mad)Tajwid (mad)
Tajwid (mad)
radar radius
 
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
Khusnul Kotimah
 
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sholiha Nurwulan
 
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Ltfltf
 
Aswaja
AswajaAswaja
RPP Fikih MTs Kelas VIII
RPP Fikih MTs Kelas VIII RPP Fikih MTs Kelas VIII
RPP Fikih MTs Kelas VIII
Diva Pendidikan
 
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
Fatkul Amri
 
Kebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullahKebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullah
Membangun city
 
Perjanjian hudaibiyah
Perjanjian hudaibiyahPerjanjian hudaibiyah
Perjanjian hudaibiyahAnin Shabrina
 
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur RasyidinSistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
Izzatul Ulya
 
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalibS p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
Ltfltf
 
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballahRPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
yasirmaster web.id
 
ruang lingkup ajaran agama Islam
ruang lingkup ajaran agama Islamruang lingkup ajaran agama Islam
ruang lingkup ajaran agama Islam
Teguh Prasetyo
 
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
Alvie Messi
 
Makalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
Makalah Fikih Munakahat tentang DziharMakalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
Makalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
AZA Zulfi
 
Makalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihahMakalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihah
Risal Fahmi
 

What's hot (20)

Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidihaKaidah cabang al umuru bi maqasidiha
Kaidah cabang al umuru bi maqasidiha
 
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tua
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tuaNaskah pidato; berbakti kepada kedua orang tua
Naskah pidato; berbakti kepada kedua orang tua
 
Tajwid (mad)
Tajwid (mad)Tajwid (mad)
Tajwid (mad)
 
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
 
Tasyri' abad 2-4 H.
Tasyri' abad 2-4 H.Tasyri' abad 2-4 H.
Tasyri' abad 2-4 H.
 
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
 
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
 
Aswaja
AswajaAswaja
Aswaja
 
RPP Fikih MTs Kelas VIII
RPP Fikih MTs Kelas VIII RPP Fikih MTs Kelas VIII
RPP Fikih MTs Kelas VIII
 
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
Ta'lim Mutaalim - Bab 1 - Hakikat Ilmu, Fiqih dan Keutamaannya - Bagian 1
 
Kebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullahKebudayaan islam di masa rasulullah
Kebudayaan islam di masa rasulullah
 
Perjanjian hudaibiyah
Perjanjian hudaibiyahPerjanjian hudaibiyah
Perjanjian hudaibiyah
 
Pluralisme agama
Pluralisme agamaPluralisme agama
Pluralisme agama
 
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur RasyidinSistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
Sistem Pemerintahan Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
 
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalibS p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
S p-i-pada-masa-ali-bin-abi-thalib
 
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballahRPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
RPP PAI XI Kurikulum 2013 Seri 2.3 iman kepada kitaballah
 
ruang lingkup ajaran agama Islam
ruang lingkup ajaran agama Islamruang lingkup ajaran agama Islam
ruang lingkup ajaran agama Islam
 
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
Tauhid rububiyyah dan uluhiyyah
 
Makalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
Makalah Fikih Munakahat tentang DziharMakalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
Makalah Fikih Munakahat tentang Dzihar
 
Makalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihahMakalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihah
 

Similar to Ukhuwah islam 1(persaudaraan muslim dan sesama manusia)

Makalah kerukunan umat_beragama
Makalah kerukunan umat_beragamaMakalah kerukunan umat_beragama
Makalah kerukunan umat_beragama
AswanPrinting
 
Ukhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyahUkhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyahAbdullahzXz
 
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.pptUKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
arsalhakim1
 
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islamTopik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Safwan Faidhi
 
Ukhuwah islamiyah.pptx
Ukhuwah islamiyah.pptxUkhuwah islamiyah.pptx
Ukhuwah islamiyah.pptx
AlF1Kholisna
 
MAKALAH agamaaa.docx
MAKALAH agamaaa.docxMAKALAH agamaaa.docx
MAKALAH agamaaa.docx
Suryatiindriani
 
Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragama
Arief Anzarullah
 
Keluarga sakinah dalam
Keluarga sakinah dalamKeluarga sakinah dalam
Keluarga sakinah dalam
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah agama islam
Makalah agama islamMakalah agama islam
Makalah agama islam
MJM Networks
 
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptxUKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
EmaHDN
 
Kepelbagaian budaya
Kepelbagaian budayaKepelbagaian budaya
Kepelbagaian budaya
Khamariah Ismail
 
Toleransi antar umat beragama
Toleransi antar umat beragamaToleransi antar umat beragama
Toleransi antar umat beragama
shavia maulidina zein
 
Makalah agama kerukunan antar umat beragama
Makalah agama kerukunan antar umat beragamaMakalah agama kerukunan antar umat beragama
Makalah agama kerukunan antar umat beragama
andreanapulu
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
inspekturade
 
Kerukunan antar umat beragam
Kerukunan antar umat beragamKerukunan antar umat beragam
Kerukunan antar umat beragam
ian@net multimedia services
 
Ukhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyahUkhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyah
robiatul1996
 
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptxADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
herisubagja
 
Dakwah multikultural
Dakwah multikulturalDakwah multikultural
Dakwah multikultural
muhammadrosidi
 

Similar to Ukhuwah islam 1(persaudaraan muslim dan sesama manusia) (20)

Makalah kerukunan umat_beragama
Makalah kerukunan umat_beragamaMakalah kerukunan umat_beragama
Makalah kerukunan umat_beragama
 
Ukhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyahUkhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyah
 
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.pptUKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
UKHUWAH ISLAMIYYAH 1.ppt
 
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islamTopik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
 
Ukhuwah islamiyah.pptx
Ukhuwah islamiyah.pptxUkhuwah islamiyah.pptx
Ukhuwah islamiyah.pptx
 
MAKALAH agamaaa.docx
MAKALAH agamaaa.docxMAKALAH agamaaa.docx
MAKALAH agamaaa.docx
 
Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragama
 
Keluarga sakinah dalam
Keluarga sakinah dalamKeluarga sakinah dalam
Keluarga sakinah dalam
 
Makalah agama islam
Makalah agama islamMakalah agama islam
Makalah agama islam
 
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptxUKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
UKHUWAH ISLAMIYYAH.pptx
 
Kepelbagaian budaya
Kepelbagaian budayaKepelbagaian budaya
Kepelbagaian budaya
 
Toleransi antar umat beragama
Toleransi antar umat beragamaToleransi antar umat beragama
Toleransi antar umat beragama
 
Makalah agama kerukunan antar umat beragama
Makalah agama kerukunan antar umat beragamaMakalah agama kerukunan antar umat beragama
Makalah agama kerukunan antar umat beragama
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
 
Kerukunan antar umat beragam
Kerukunan antar umat beragamKerukunan antar umat beragam
Kerukunan antar umat beragam
 
Ukhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyahUkhuwah islamiyah
Ukhuwah islamiyah
 
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptxADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
ADAB BERBANGSA & BERNEGARA.pptx
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
 
Dakwah multikultural
Dakwah multikulturalDakwah multikultural
Dakwah multikultural
 
Pluralisme
PluralismePluralisme
Pluralisme
 

Recently uploaded

Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
walidumar
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
AdeSutisna19
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
adityanoor64
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
PujiMaryati
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
andimagfirahwati1
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
Kanaidi ken
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Habibatut Tijani
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
sucibrooks86
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Fathan Emran
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
RizkiArdhan
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
BAHTIARMUHAMAD
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptxPEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
dwiwahyuningsih74
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 1 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptxPEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 

Ukhuwah islam 1(persaudaraan muslim dan sesama manusia)

 • 1. MAKALAH ISLAM RAHMATAN LIL ‘ALAMIN UKHUWAH ISLAM 1 (PERSAUDARAAN MUSLIM & SESAMA MANUSIA) Oleh : IMAM BUDIYANTO (16525099) GEMILANG ELSA PRINANDA (16525075) REZA YUDI SETIAWAN (16525091) FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2018
 • 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Islam hadir dalam kehidupan manusia sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta’ala terhadap makhluknya, menjadikan mereka bersaudara dan mengenal satu sama lainya. Ukhuwah Islamiyah hadir menjadi solusi mengatasi kesenjangan perbedaan antara setiap makhluknya dan menjadikan mereka bersaudara khususnya muslim sendiri agar menjadi Insan yang Rahmatan lil ‘Alamin. Dalam sejarah Islam, ajaran ukhuwah diterapkan dengan sangat berhasil oleh Rasulullah SAW mulai membangun masyarakat Islam di Madinah. Pada masa itu umat Islam sudah tampak bermacam-macam suku atau kaum, yaitu kaum muhajirin dan kaum anshar. Oleh karena itu untuk merekatkan hubungan satu sama lainnya, Rasulullah SAW mempersaudarakan beberapa kaum muhajirin dengan Anshar sehingga lambat lalun tercipta ukhuwah islamiah dikalangan umat Islam Madinah. Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah, para pemipin Islam, ulama, tokoh masyarakat, dan para cendikiawan hendaknya mempunyai kesamaan visi dalam tiga hal, yaitu wawasan keagamaan, wawasan kemsyarakatan, dan wawasan universal. Kesamaan wawasan keagamaan adalah persamaan wawasan bahwa agama Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat dalam wujud Al-Qur‟an dan Sunnah, yang harus dipahami melalui akidah, metode, dan jalur tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Syar’i (pembuat syariat/Allah SWT). Kesamaan wawasan kemasyarakatan adalah kesamaan wawasan bahwa Islam mengakui adanya kelompok manusia, bangsa, suku bangsa, kabilah, dan
 • 3. sebagainya. Satu sama lain harus saling mengenal dan mengakui eksistensi masing-masing. Kesamaan wawasan universal adalah kesamaan bahwa umat Islam di seluruh dunia, walaupun berbeda bangsa dan negaranya, adalah bersaudara sebagai umat yang satu. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur‟an 1.2 Rumusan Masalah 1. Pengertian Ukhuwah Islamiyah 2. Dasar Ajaran Ukhuwah Islam 3. Tujuan Ukhuwah Islamiyah 4. Macam – macam Ukhuwah Islamiyah 5. Tingkatan Ukhuwah 1.3 Manfaat dan Tujuan Penulisan Adapun manfaat dan tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Merupakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang ilmu agama khususnya Ukhuwah Persaudaraan Muslim dan Sesama Manusia 3. Mengetahui dasar-dasar dalam berukhuwah yang baik terhadap sesama muslim dan sesama manusia. 4. Mengetahui hubungan Ukhuwah Islamiyah dengan Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin.
 • 4. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Ukhuwah Islamiyah Dari segi bahasa, kata ukhuwah berasal dari kata dasar akhun (ُ‫خ‬َ‫ا‬ ). Kata akhun ( ُ‫خ‬َ‫ا‬ ) ini dapat berarti saudara kandung/seketurunan atau dapat juga berarti kawan. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat untuk yang berarti saudara kandung dan ikhwan untuk yang berarti kawan.1 Dari pembahasan diatas ukhuwah bisa diartikan sebagai “persaudaraan”. Sedangkan ukhuwah (ukhuwwah) yang biasa diartikan sebagai “persaudaraan”, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal kata ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang bersaudara. Salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan disebut ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar (kata dasar) akhu yang berarti saudara, termasuk didalamnya sekandung, seayah, seibu atau sesusuan. Dalam penggunaannya, kata ukhuwah selalu digabungkan dengan kata islamiah sehingga menjadi ukhuwah islamiah. Maksudnya untuk memperjelas pengertiannya bahwa persaudaraan yang dibangun adalah berdasarkan prinsip Islam.2 Boleh jadi, perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari segi ibu bapak, atau keduanya maupun dari segi persusuan secara majazi kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi dan perasaan. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata 1 Louis Ma‟luf al Yasui, Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A’lam, (Beirut: Dar al Masyriq, Cet. XXVIII, 1986), hal. 5. 2 Ensiklopedi Islam 7, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 152
 • 5. akh yang membentuk kata ukhuwwah digunakan juga dengan arti teman akrab atau sahabat.3 Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Ukhuwah Islamiah adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiah, iman dan takwa.4 Ukhuwah Islamiah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh.5 2.2 Dasar Ajaran Ukhuwah Islam Ajaran ukhuwah dalam Islam bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhai Allah SWT. Perintah mewujudkan dan menjaga ukhuwwah Allah disebutkan di ayat QS Al-Hujurat ke-10: Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” 3 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 486. 4 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal.5. 5 Musthafa Al Qudhat, Mabda’ul Ukhuwah fil Islam, terj. Fathur Suhardi, Prinsip Ukhuwah dalam Islam, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hal. 14
 • 6. Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al- hujurat/. Berikutnya di ayat ke-13 Allah ingatkan lagi tentang pentingnya persaudaraan. Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al- hujurat/(QS Al-Hujurat: 13) Ukhuwah Islamiah juga mempunyai dasar firman-firman Allah Swt dan juga sabda Rasulullah Muhammad saw. Dalam al-Quran kata akh (saudara) dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali.6 Kata ini dapat berarti : 1. Saudara kandung atau seketurunan, seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan, atau keharaman mengawini orang-orang tertentu, misalnya: Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki.(QS. An-Nisa‟: 23)” 6 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal.487
 • 7. 2. Saudara yang dijalin dengan iktan keluarga, seperti bunyi doa Nabi Musa a.s yang diabadikan dalam Al Qur‟an: Artinya : Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, (QS. Thaha: 29-30). 3. Saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti dalam firmannya: Artinya : Dan (Kami Telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?" (QS. Al A‟raf: 65) 4. Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham Artinya : Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan Aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan Aku dalam perdebatan". (QS. Shaad: 23).
 • 8. 5. Persaudaraan seagama Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(QS. Al Hujarat: 10). 2.3 Tujuan Ukhuwah Islamiyah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Islam sendiri hadir dalam kehidupan manusia sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan manusia di dunia. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta’ala terhadap makhluknya, menjadikan mereka bersaudara dan mengenal satu sama lainya. Ukhuwah Islamiyah hadir menjadi solusi mengatasi kesenjangan perbedaan antara setiap makhluknya dan menjadikan mereka bersaudara khususnya muslim sendiri agar menjadi Insan yang Rahmatan lil ‘Alamin. Dengan demikian maka akan terjadinya kerukunan dan keamanan tanpa adanya pertentangan maupun peperangan. Adapun akhlak sesama muslim yang diajarkan oleh syariat Islam secara garis besarnya menurut K.H Abdullah Salim sebagai berikut:7 a) Menghubungkan tali persaudaraan b) Saling tolong menolong c) Membina persatuan d) Waspada dan menjga keselamatan bersama e) Berlomba mencapai kebaikan f) Bersikap adil 7 Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hal. 123-153.
 • 9. g) Tidak boleh mencela dan menghina h) Tidak boleh menuduh dengan tuduhan fasik atau kafir i) Tidak boleh bermarahan j) Memenuhin janji k) Saling memberi salam l) Menjawab bersin m) Melayat mereka yang sakit n) Menyelenggarakan pemakaman jenazah o) Membebaskan diri dari suatu sampah p) Tidak bersikap iri dan dengki q) Melindungi keselamatan jiwa dan harta r) Tidak boleh bersikap sombong s) Bersifat pemaaf Sifat-sifat dan akhlak yang harus dipeliharan untuk membina persaudaraan dan perdahabatan juga unutk memelihara persatuan ukhuwah Islamiah. 2.4 Macam – macam Ukhuwah Islamiyah 1. Ukhuwah Ubudiyah Ukhuwah Ubudiyah atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan.8 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz Dzariyat ayat 56: Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” 8 Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hal. 123-153.
 • 10. 2. Ukhuwah Insaniyah Ukhuwah Insaniyah atau saudara sekemanusiaan adalah dalam arti seluruh manusia adalah bersaudara. Karena mereka semua bersumber dari ayah ibu yang satu yaitu Adam dan Hawa. Hal ini berarti bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Q.S. Al Hujurat : 13). Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat- al-hujurat/(QS Al-Hujurat: 13) 3. Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan hampir mendominasi semua ukhuwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang macam- macam makna akh (saudara) dalam al-Quran yaitu dapat berarti : a) Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti ayat yang berbicara tentang warisan atau keharaman menikahi orang-orang tertentu. b) Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga c) Saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. d) Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham.
 • 11. e) Saudara seagama.9 Sebenarnya jika dilihat lebih jauh saudara seketurunan dan saudara sebangsa ini merupakan pengkhususan dari persaudaraan kemanusiaan. Lingkup persaudaraan ini dibatasi oleh suatu wilayah tertentu. Baik itu berupa keturunan, masyarakat ataupun oleh suatu bangsa atau negara. 4. Ukhuwah fi Din al Islam Ukhuwah fi Din al Islam adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah saudara. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hujurat ayat 10 : Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” Konsep ukhuwah fi Din al Islam merupakan suatu realitas dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki, karena semakin banyak persamaan maka semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa dan cita. Hal ini merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Dan iman sebagai ikatannya. Implikasi lebih lanjut adalah dalam solidaritas sosialnya bukan hanya konsep take and give saja yang bicara tetapi sampai pada taraf merasakan derita saudaranya. 2.5 Tingkatan Ukhuwah Persaudaraan Islam yang dijalin oleh Allah SWT merupakan ikatan terkuat yang tiada tandingannya. Perpecahan dikalangan umat dewasa ini terjadi disebabkan mereka tidak memenuhi persyaratan ukhuwah, yaitu kurangnya 9 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal. 487-488
 • 12. mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang bersungguh-sungguh. Allah SWT berfirman, ketaatan beribadah dan ketakwaan sebagai solusi dari perpecahan umat. Oleh karena itu untuk mencapai nikmatnya ukhuwah, perlu kita ketahui beberapa proses terbentuknya ukhuwah islamiyah antara lain ada 5 : 1. Ta’aruf (Saling Mengenal) Tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik (Jasadiyyan), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dsb. Selanjutnya interaksi berlanjut ke pengenalan pemikiran(Fikriyyan). Hal ini dilakukan dengan dialog, pandangan terhadap suatu masalah, kecenderungan berpikir, tokoh idola yang dikagumi/diikuti. Dan pengenalan terakhir adalah mengenal kejiwaan (Nafsiyyan) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah laku. Seperti kalau kita kenalan dengan orang pertama kalinya, kita tanya alamat, no HP, dsb. 2. Tafahum (Saling Memahami) Proses ini berjalan secara alami. Seperti bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang di sukai dan tidak di sukai, menempatkan posisi seperti apa bila kita bersamanya, dsb. 3. Ta’awun (Saling Menolong) Tingkatan ini lahir dari proses tafahum tadi. Ta’awun dapat dilakukan dengan hati (saling mendo’akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan amal (saling Bantu membantu). Saling membantu dalan kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan org lain. 4. Takaful (Saling Menanggung) Pada tahapan ini adanya rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan
 • 13. menyelesaikan masalahnya tersebut. Contoh mudah nya, ketika teman kita belum mampu membayar SPP bulan ini, maka kita menanggung biaya nya tersebut, dsb. 5. Itsar (Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri) Dalam hal ini Itsar adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah. Tingkatan iman nya para sahabat. Banyak hadist yang menunjukkan itsar ini. Seperti ketika dalam suatu perang, salah seorang sahabat sangat kehausan. Kebetulan ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk minum. Saat akan meminum nya, terdengar rintihan sahabat lain yang kehausan. Maka air tersebut ia berikan kepada sahabat yg kehausan itu. Saat mau meminumnya terdengar sahabat lain lagi yang merintih kehausan. Kemudian ia berikan air tersebut kepada sahabat itu. Begitu seterusnya sampai air tersebut kembali kepada si pemilik air pertama tadi dan pada akhirnya semua mati syahid. 2.6 Hubungan Ukhuwah Islamiyah dengan Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin. Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semestanya. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik Alquran maupun hadis. Al-quran, sumber Islam paling otoritatif, menyebutkan misi kerahmatan ini, “Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107) sumber dari : https://muslim.or.id/1800-islam-rahmatan-lil-alamin.html Ibnu Abbas, ahli tafsir awal, mengatakan bahwa kerahmatan Allah meliputi orang-orang Mukmin dan orang kafir. Alquran juga menegaskan, rahmat Tuhan meliputi segala hal
 • 14. Artinya : “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.(QS: Al-Araaf-156) sumber dari : https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-156/ Karena itu, para ahli tafsir sepakat bahwa rahmat Allah mencakup orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir, orang baik (al-birr) dan yang jahat (al-fajir), serta semua makhluk Allah. Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Rasulullah –shallallâhu ‘alayhi wa sallam- untuk menyempurnakan akhlak yang mulia: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” Akhlak luhur adalah moral dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, menghormati, dan menyanyangi orang lain dan sebagainya. Sementara itu, kekerasan, kesombongan, dan kezaliman adalah berlawanan secara diametral dengan akhlakul karimah . Dalam konteks Islam rahmatan lil'alamin , Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-
 • 15. Muslim memeluk Islam (la ikraha fi al-din). Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Alquran dan hadis. Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya. Dalam konteks ini juga, Rais Am PBNU tahun 80-an, KH Ahmad Siddiq, selalu mengembangkan nilai-nilai humanisme dan nasionalisme yang memiliki tiga komponen substansi Islam. Pertama, ukhuwah basyariyah atau insaniyah (persaudaraan antarmanusia). Islam menganggap bahwa seluruh umat manusia, tanpa harus membedakan suku, ras, warna kulit, bahkan agama, adalah saudara yang harus dilindungi dan saling melindungi. Islam mengharamkan penganiayaan terhadap orang lain di luar Islam dan meniscayakan hormat- menghormati dan sifat toleransi. Kedua, ukhwah wathaniyah (persaudaraan antarbangsa). Kerja sama antarbangsa mesti dijalin sebaik mungkin dalam rangka menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Hubungan bangsa-bangsa ini tanpa membedakan latar belakang agama bangsa tersebut. Demarkasi kultural, teologis, dan struktural, pada wilayah ini musti didialogkan dan diupayakan pola relasi saling menguntungkan satu dan lainnya. Ketiga, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antarumat Islam). Sejarah peradaban Islam diwarnai oleh perbedaan corak pandang keberagamaan, baik domain teologi, hukum, maupun spiritualitas. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan. Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah, Islam rahmatan lil 'alamin (pemberi rahmat alam semesta) akan terealisasi. Sebab, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah merupakan landasan dan hal yang fundamental bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah .
 • 16. Oleh karena itu, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, kita harus memerhatikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah secara serius, saksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-Muslim atau non- Indonesia, kita diwajibkan berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti kerja sama yang baik selama mereka tidak menginjak dan menyakiti atau mengajak perang. Pada akhirnya, memahami substansi ajaran Islam yang rahmatan lil a'lamin dengan niat menemukan kebenaran dan persinggungan rabbani (ketuhanan) mutlak dilakukan dengan saling membuka diri dan membuka hati agar tidak salah tafsir dalam memahami ajaran Islam dari berbagai perspektif.
 • 17. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Penting untuk menjaga persaudaraan dalam berkehidupan di dunia ini, telah ditulis dalam QS Al-Hujurat: 13 : Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” Sumber dari: http://wahdah.or.id/tadabbur-ayat-ayat-persaudaraan-dari-surat-al- hujurat/(QS Al-Hujurat: 13) 1. Ukhuwah berasal dari kata “akhun” yang berarti berserikat atau bersaudaraan. Ukhuwah Islamiyah dapat diartikan sebagai persaudaraan yang bersifat islami dan diajarkan oleh islam. Di dalam Al-Quran memperkenalkan paling tidak 4 bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah : a) Ukhuwah ‘ubudiyah atau saudara antar sesama manusia dan ketundukan kepada Allah SWT. b) Ukhuwah Insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia c) Ukhuwah Wathaniyah atau persaudaraan dalam keturunan d) Ukhuwah Fiddin Al-Islam atau persaudaraan antar sesama umat muslim
 • 18. 2. Ukhuwah Islamiyah datang sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan manusia, demikian kami simpulan dalam bentuk MAP tabel : NO STATUS UKHUWAH MUSLIM UKHUWAH INSANIYAH 1 Problem Akut Merasa paling benar Kekerasan, tidak ada toleransi, individualis 2 Solusi Kembali ke Al-Qur’an dan Hadist Kepedulian, Komunikasi, Dialog, Kerjasama. 3 Kata Kunci Kesadaran sebagai satu tubuh/bangunan Nilai kemanusiaan, Kesamaan dalam perjanjian. 4 Link Kesadaran Ukhuwah dibangun diatas Tali Ukhuwah Mencari kesamaan bukan perbedaan, Kepedulian, Dialog 3. Tingkatan dalam ber-Ukhuwah ada 5 tingkatan : a) Ta’aruf (Saling Mengenal) b) Tafahum (Saling Memahami) c) Ta’awun (Saling Menolong) d) Takaful (Saling Menanggung) e) Itsar (Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri) Dengan kita mengetahui tingkatan ukhuwah sendiri maka kita akan lebih terpicu untuk berbuat lebih baik lagi dan menaati apa yang Baginda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam ajarkan.
 • 19. DAFTAR PUSTAKA 1. Louis Ma‟luf al Yasui. Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A’lam. (Beirut: Dar al Masyriq, Cet. XXVIII, 1986). hal. 5. 2. Ensiklopedi Islam 7. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). hal. 152 3. M. Quraish Shihab. Wawasan Al-Quran. (Bandung: Mizan, 1998). hal. 486. 4. Abdullah Nashih Ulwan. Pendidikan Anak Menurut Islam. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal.5. 5. Musthafa Al Qudhat, Mabda’ul Ukhuwah fil Islam, terj. Fathur Suhardi. Prinsip Ukhuwah dalam Islam, (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hal. 14 6. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal.487 7. Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah, 1994). hal. 123-153. 8. Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta: Media Dakwah, 1994). hal. 123-153. 9. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran..., hal. 487-488