SlideShare a Scribd company logo
Tremties vaikai – darbais mes
mylim Lietuvą!
J O N A S B A R T K U S
Š I A U L I A I
2 0 1 3 - 1 0 - 6
„ B U V U S I Ų T R E M T I N I Ų I R J Ų P A L I K U O N I Ų D A R B A S
L I E T U V A I “
T U R I N Y S
M A N O Š E I M O S I S T O R I J A
I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S
V A S A R O S K O N F E R E N C I J A
Tremties vaikai – darbais mes
mylim Lietuvą!
M A M O S Š E I M A
Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
T Ė V O Š E I M A
Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I
Ištremti
1948, susituokė 1955
m.
Artiugine, Krasnojarsk
o kraštas, grįţo 1958
Artiugino
Traukiniu iki Kranojarsko, toliau
laivu Jenisiejumi iki
Strelka, vėliau barţa iki Artiugino.
Kelionė truko 3 savaites
T R E M T I E S V I E T A
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Centre mama ir tėvas
A R T I U G I N O
C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S
B A R T K U S
T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O
U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O
Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos
šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
G I M Ė 1 9 2 7 M .
1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą
1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J A V O M E D I C I N Ą K A U N E ( G Y V E N O
G R A Ţ B Y L Ė S V E N C L A U S K A I T Ė S Š E I M O J E )
1 9 4 8 M . I Š T R E M T A S Į S I B I R Ą ( K R A S N O J A R S K O
K R A Š T A S , B O G U Č I A N O R A J O N A S )
U Ţ B A N D Y M Ą S T O T I Į U N I V E R S I T E T Ą – 2 M E T A I L A G E R I O
V I E N E R I U S M E T U S P R A L E I D O K A N S K E , A N T R U S
K R A S N O J A R S K E , N I K O L A J E V O L A G E R Y J E
1 9 5 6 G R Į Ţ O Į L I E T U V Ą
N E A K I V A I Z D Ţ I A I S T U D I J A V O V V U E K O N O M I K Ą
Mano DĖDĖS ANICETO
VISMANTO istorija
K A L Ė J O K A R T U S U :
K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E
Š I M O N I S V Y T A U T A S , D A N T Ų T E C H N I K A S
S E R D I K A U S K A S P E T R A S
J A N K A U S K A S J O N A S
P R A N A S V I Z G I R D A
J O N A S P R A N C U L I S
Mano DĖDĖS ANICETO
VISMANTO istorija
KOLYTSTULPIS
BARTKŲ ŠEIMOS
TĖVIŠKĖJE
PAUPARIŲ KAIME
SENELIS PETRAS
BARTKUS
1894-1968
1913-1928 METAIS
UŢDARBIAVO JAV
1948-1958 METUS
PRALEIDO TREMTYHE
SIBIRE
ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO
LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER)
BARTKŲ
Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą
K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O
N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O
D A U K Š I O Š E I M Y N O S
V Y R A I .
A L E K S A S B A L T U T I S –
S E N E L Ė S B R O L I S
„Iš praeities Tavo sūnūs Te
stiprybę semia!“
G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A
Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S T I S
2 0 1 3 M .
M Ū S Ų K R A Š T O I S T O R I J Ą , K A L B Ą PA P R O Č I U S T Y R I N Ė J A M O K S L I N I N K A I .
R A Š O M O K S L I N I U S S T R A I P S N I U S , M O N O G R A F I J A S , R E N G I A K O N F E R E N C I J A S .
I Š K I T O S P U S Ė S L I E T U VA I AT G AV U S N E P R I K L A U S O M Y B Ę I Š A U G O
V I S U O M E N Ė S D O M Ė J I M Ą S I I S T O R I J A – T I E K VA L S T Y B Ė S , T I E K S AV O
G I M T I N Ė S ( K A I M O , M I E S T E L I O ) . V I E N A T O K I Ų I Š B E N D R U O M E N I Ų K Y L A N Č I Ų
S AV O Š A K N Ų PA I E Š K O S F O R M Ų - G I M I N I Ų S U S I T I K I M A I .
M Ū S Ų O R G A N I Z U O J A M O S K O N F E R E N C I J O S T I K S L A S – S U J U N G T I TA S
PA S TA N G A S . M O K S L I N I N K A M S S U D A RY T I G A L I M Y B Ę P R I S TAT Y T I S AV O
T Y R I M Ų R E Z U LTAT U S B E N D R U O M E N Ė M S . K R A Š T I E Č I A M S S AV O T U R I M Ą
I N F O R M A C I J Ą A P I E S AV O P R O S E N E L I U S PA P I L D Y T I I S T O R I N Ė M I S
Ţ I N I O M I S , T Y R I M A I S , PA Ţ I N T I K A I P K I T O M Ū S Ų K A L B A .
D A LY V I A I – M I E S T I E Č I A I , G I M I N Ė S S U S I T I K I M O D A LY V I A I ( 7 0 Ţ M O N I Ų ) .
GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI,
KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO,
KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI,
SAVO TĖVYNĖS GARBEI NE'PŢELDINA TAKO.
V. KUDIRKA
ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
Gyvosios krašto istorijos
konferencija
Konferencijos temos ir pranešėjai:
Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto
istorinė raida.
Pranešėjas Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas.
Naumiestiškių tarmė.
Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė.
Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai.
Jonas Bartkus, kraštietis.
Socialiniai tinklai giminių bendravimui
„GENI.COM“, MYHERITAGE.LT.
Valdas Kniukšta, studentas.
GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS
KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
Daukšų/Baltučių giminės susitikimai
1985 Kalininkai
1987 Degučiai
1994 Kalininkai
1997 Degučiai
2000 Degučiai
2004 Degučiai
2007 Degučiai
2010 Vanagiai
2013 Vanagiai
GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS
KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013
M.
Giminės medis
Konferencija
Giminės susitikimo dalyviai po
mišių Degučių baţnyčioje
Giminės susitikimas
2013 m. Vanagiai
J O N A S B A R T K U S
Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S ,
A B Š I A U L I Ų B A N K A S I T T A R N Y B O S V A D O V A S ,
Š I A U L I Ų M I E S T O T A R Y B O S N A R Y S T S – L K D F R A K C I J O S S E N I Ū N A S ,
Ţ E M A I Č I Ų K U L T Ū R O S D R A U G I J O S „ S A U L A U K I S “ V A D O V A S ,
Š I A U L I Ų L I O N S A L K A K L U B O N A R Y S ,
L I E T U V O S K O M P I U T E R I N I N K Ų S Ą J U N G O S N A R Y S .
Ačiū!

More Related Content

What's hot

Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividades Diversas Cláudia
 
Permainan bahasa
Permainan bahasaPermainan bahasa
Permainan bahasa
ASIMAHBINTIANGGAMoe
 
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
FITC
 
Mexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedosMexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedos
Bia Greg
 
Caça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeuCaça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeu
Eduardo Menandes
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
princess Sakura
 
Orbund - Student Information System
Orbund - Student Information SystemOrbund - Student Information System
Orbund - Student Information System
Maruf Hasan
 
Scout Music Design Lab
Scout Music Design LabScout Music Design Lab
Scout Music Design Lab
Joey Prather
 
Trabajo practico 4
Trabajo practico 4Trabajo practico 4
Trabajo practico 4
franestay
 
Peix globus
Peix globusPeix globus
Peix globus
oscargutierrezjorba
 
Caça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrialCaça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrial
Ócio do Ofício
 
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Edna Souza da Silva
 
Caça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldoCaça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldo
Ana Cristina Freitas
 
Aug 20th
Aug 20thAug 20th
Aug 20th
cirilah
 
Presentaciones openoffice
Presentaciones openofficePresentaciones openoffice
Presentaciones openoffice
incanehuenalomo
 
Preveranti
PreverantiPreveranti
Preveranti
Boris cvijic
 
Hair slide plaits
Hair slide  plaitsHair slide  plaits
Hair slide plaits
Nikki Green
 
Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1
Dilmara Faria
 
Present
PresentPresent
Present
Spencer King
 
Jonathan Conti
Jonathan ContiJonathan Conti
Jonathan Conti
jonathanconti13
 

What's hot (20)

Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
 
Permainan bahasa
Permainan bahasaPermainan bahasa
Permainan bahasa
 
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
 
Mexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedosMexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedos
 
Caça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeuCaça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeu
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
 
Orbund - Student Information System
Orbund - Student Information SystemOrbund - Student Information System
Orbund - Student Information System
 
Scout Music Design Lab
Scout Music Design LabScout Music Design Lab
Scout Music Design Lab
 
Trabajo practico 4
Trabajo practico 4Trabajo practico 4
Trabajo practico 4
 
Peix globus
Peix globusPeix globus
Peix globus
 
Caça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrialCaça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrial
 
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
 
Caça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldoCaça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldo
 
Aug 20th
Aug 20thAug 20th
Aug 20th
 
Presentaciones openoffice
Presentaciones openofficePresentaciones openoffice
Presentaciones openoffice
 
Preveranti
PreverantiPreveranti
Preveranti
 
Hair slide plaits
Hair slide  plaitsHair slide  plaits
Hair slide plaits
 
Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1
 
Present
PresentPresent
Present
 
Jonathan Conti
Jonathan ContiJonathan Conti
Jonathan Conti
 

Similar to Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica
IvanEmanuelCoronelGo
 
Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus
IvanEmanuelCoronelGo
 
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Tomas Grizas
 
Monikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taitoMonikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taito
Tommi Laitio
 
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyilaPrezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Julia Birhova
 
Billetes kenya
Billetes kenyaBilletes kenya
Billetes kenya
KenyaManzoo
 
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORYSPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
Brian Brown
 
The band
The bandThe band
The band
mihaibarsantara
 
Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay
Adiel Urunaga
 
Life on mars
Life on marsLife on mars
Life on mars
Vignesh Iyer
 
Dia de los muertos
Dia de los muertosDia de los muertos
Dia de los muertos
Photography by Giselle Vie
 
El rey leon
El rey leon El rey leon
El rey leon
DanielaBribiesca1
 
Jocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdfJocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdf
BibliotecaMickiewicz
 
Apsotw(grace)
Apsotw(grace)Apsotw(grace)
Apsotw(grace)
PHD
 
TECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field checkTECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field check
Goulven Champenois
 
musica de guatemala
 musica de guatemala musica de guatemala
musica de guatemala
wilki123
 
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta
 
Mural art
Mural artMural art
Mural art
PremdylShadan
 
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of DischordDANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
jotunheimm
 
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista GoiâniaOpus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
Marcos Vitória
 

Similar to Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus) (20)

3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica
 
Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus
 
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
 
Monikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taitoMonikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taito
 
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyilaPrezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
 
Billetes kenya
Billetes kenyaBilletes kenya
Billetes kenya
 
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORYSPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
 
The band
The bandThe band
The band
 
Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay
 
Life on mars
Life on marsLife on mars
Life on mars
 
Dia de los muertos
Dia de los muertosDia de los muertos
Dia de los muertos
 
El rey leon
El rey leon El rey leon
El rey leon
 
Jocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdfJocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdf
 
Apsotw(grace)
Apsotw(grace)Apsotw(grace)
Apsotw(grace)
 
TECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field checkTECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field check
 
musica de guatemala
 musica de guatemala musica de guatemala
musica de guatemala
 
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
 
Mural art
Mural artMural art
Mural art
 
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of DischordDANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
 
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista GoiâniaOpus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
Opus Acqua - 4 e 5 Suítes, de 245 a 519 m2 - Setor Marista Goiânia
 

Recently uploaded

Temple of Asclepius in Thrace. Excavation results
Temple of Asclepius in Thrace. Excavation resultsTemple of Asclepius in Thrace. Excavation results
Temple of Asclepius in Thrace. Excavation results
Krassimira Luka
 
Stack Memory Organization of 8086 Microprocessor
Stack Memory Organization of 8086 MicroprocessorStack Memory Organization of 8086 Microprocessor
Stack Memory Organization of 8086 Microprocessor
JomonJoseph58
 
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdfB. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
BoudhayanBhattachari
 
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movieFilm vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Nicholas Montgomery
 
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UPLAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
RAHUL
 
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour TrainingNutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
melliereed
 
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two HeartsA Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
Steve Thomason
 
Electric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
Electric Fetus - Record Store Scavenger HuntElectric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
Electric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
RamseyBerglund
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
Himanshu Rai
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
Jyoti Chand
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
mulvey2
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
TechSoup
 
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdfREASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
giancarloi8888
 
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDFLifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
Vivekanand Anglo Vedic Academy
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
imrankhan141184
 
The History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street NamesThe History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street Names
History of Stoke Newington
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
GeorgeMilliken2
 
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
deepaannamalai16
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
MysoreMuleSoftMeetup
 

Recently uploaded (20)

Temple of Asclepius in Thrace. Excavation results
Temple of Asclepius in Thrace. Excavation resultsTemple of Asclepius in Thrace. Excavation results
Temple of Asclepius in Thrace. Excavation results
 
Stack Memory Organization of 8086 Microprocessor
Stack Memory Organization of 8086 MicroprocessorStack Memory Organization of 8086 Microprocessor
Stack Memory Organization of 8086 Microprocessor
 
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdfB. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
B. Ed Syllabus for babasaheb ambedkar education university.pdf
 
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movieFilm vocab for eal 3 students: Australia the movie
Film vocab for eal 3 students: Australia the movie
 
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UPLAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
LAND USE LAND COVER AND NDVI OF MIRZAPUR DISTRICT, UP
 
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour TrainingNutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
Nutrition Inc FY 2024, 4 - Hour Training
 
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two HeartsA Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
A Visual Guide to 1 Samuel | A Tale of Two Hearts
 
Electric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
Electric Fetus - Record Store Scavenger HuntElectric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
Electric Fetus - Record Store Scavenger Hunt
 
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem studentsRHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
RHEOLOGY Physical pharmaceutics-II notes for B.pharm 4th sem students
 
Wound healing PPT
Wound healing PPTWound healing PPT
Wound healing PPT
 
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptxC1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
C1 Rubenstein AP HuG xxxxxxxxxxxxxx.pptx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
 
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdfWalmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
Walmart Business+ and Spark Good for Nonprofits.pdf
 
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdfREASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
REASIGNACION 2024 UGEL CHUPACA 2024 UGEL CHUPACA.pdf
 
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDFLifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
Lifelines of National Economy chapter for Class 10 STUDY MATERIAL PDF
 
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
Traditional Musical Instruments of Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh - RAYH...
 
The History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street NamesThe History of Stoke Newington Street Names
The History of Stoke Newington Street Names
 
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
What is Digital Literacy? A guest blog from Andy McLaughlin, University of Ab...
 
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
HYPERTENSION - SLIDE SHARE PRESENTATION.
 
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
Mule event processing models | MuleSoft Mysore Meetup #47
 

Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

 • 1. Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą! J O N A S B A R T K U S Š I A U L I A I 2 0 1 3 - 1 0 - 6 „ B U V U S I Ų T R E M T I N I Ų I R J Ų P A L I K U O N I Ų D A R B A S L I E T U V A I “
 • 2. T U R I N Y S M A N O Š E I M O S I S T O R I J A I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S V A S A R O S K O N F E R E N C I J A Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą!
 • 3. M A M O S Š E I M A Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
 • 4. T Ė V O Š E I M A Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
 • 5. M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I Ištremti 1948, susituokė 1955 m. Artiugine, Krasnojarsk o kraštas, grįţo 1958
 • 6. Artiugino Traukiniu iki Kranojarsko, toliau laivu Jenisiejumi iki Strelka, vėliau barţa iki Artiugino. Kelionė truko 3 savaites T R E M T I E S V I E T A
 • 7.
 • 8.
 • 11. A R T I U G I N O
 • 12. C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S B A R T K U S
 • 13.
 • 14. T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
 • 15. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 • 16. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 • 17. M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
 • 18. Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
 • 19. G I M Ė 1 9 2 7 M . 1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą 1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J A V O M E D I C I N Ą K A U N E ( G Y V E N O G R A Ţ B Y L Ė S V E N C L A U S K A I T Ė S Š E I M O J E ) 1 9 4 8 M . I Š T R E M T A S Į S I B I R Ą ( K R A S N O J A R S K O K R A Š T A S , B O G U Č I A N O R A J O N A S ) U Ţ B A N D Y M Ą S T O T I Į U N I V E R S I T E T Ą – 2 M E T A I L A G E R I O V I E N E R I U S M E T U S P R A L E I D O K A N S K E , A N T R U S K R A S N O J A R S K E , N I K O L A J E V O L A G E R Y J E 1 9 5 6 G R Į Ţ O Į L I E T U V Ą N E A K I V A I Z D Ţ I A I S T U D I J A V O V V U E K O N O M I K Ą Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 • 20. K A L Ė J O K A R T U S U : K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E Š I M O N I S V Y T A U T A S , D A N T Ų T E C H N I K A S S E R D I K A U S K A S P E T R A S J A N K A U S K A S J O N A S P R A N A S V I Z G I R D A J O N A S P R A N C U L I S Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 • 22.
 • 23. SENELIS PETRAS BARTKUS 1894-1968 1913-1928 METAIS UŢDARBIAVO JAV 1948-1958 METUS PRALEIDO TREMTYHE SIBIRE
 • 24. ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER) BARTKŲ
 • 25.
 • 26. Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O D A U K Š I O Š E I M Y N O S V Y R A I . A L E K S A S B A L T U T I S – S E N E L Ė S B R O L I S
 • 27.
 • 28. „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“ G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S T I S 2 0 1 3 M . M Ū S Ų K R A Š T O I S T O R I J Ą , K A L B Ą PA P R O Č I U S T Y R I N Ė J A M O K S L I N I N K A I . R A Š O M O K S L I N I U S S T R A I P S N I U S , M O N O G R A F I J A S , R E N G I A K O N F E R E N C I J A S . I Š K I T O S P U S Ė S L I E T U VA I AT G AV U S N E P R I K L A U S O M Y B Ę I Š A U G O V I S U O M E N Ė S D O M Ė J I M Ą S I I S T O R I J A – T I E K VA L S T Y B Ė S , T I E K S AV O G I M T I N Ė S ( K A I M O , M I E S T E L I O ) . V I E N A T O K I Ų I Š B E N D R U O M E N I Ų K Y L A N Č I Ų S AV O Š A K N Ų PA I E Š K O S F O R M Ų - G I M I N I Ų S U S I T I K I M A I . M Ū S Ų O R G A N I Z U O J A M O S K O N F E R E N C I J O S T I K S L A S – S U J U N G T I TA S PA S TA N G A S . M O K S L I N I N K A M S S U D A RY T I G A L I M Y B Ę P R I S TAT Y T I S AV O T Y R I M Ų R E Z U LTAT U S B E N D R U O M E N Ė M S . K R A Š T I E Č I A M S S AV O T U R I M Ą I N F O R M A C I J Ą A P I E S AV O P R O S E N E L I U S PA P I L D Y T I I S T O R I N Ė M I S Ţ I N I O M I S , T Y R I M A I S , PA Ţ I N T I K A I P K I T O M Ū S Ų K A L B A . D A LY V I A I – M I E S T I E Č I A I , G I M I N Ė S S U S I T I K I M O D A LY V I A I ( 7 0 Ţ M O N I Ų ) .
 • 29. GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI, KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO, KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI, SAVO TĖVYNĖS GARBEI NE'PŢELDINA TAKO. V. KUDIRKA ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M. Gyvosios krašto istorijos konferencija
 • 30. Konferencijos temos ir pranešėjai: Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto istorinė raida. Pranešėjas Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas. Naumiestiškių tarmė. Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė. Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai. Jonas Bartkus, kraštietis. Socialiniai tinklai giminių bendravimui „GENI.COM“, MYHERITAGE.LT. Valdas Kniukšta, studentas. GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 • 31. Daukšų/Baltučių giminės susitikimai 1985 Kalininkai 1987 Degučiai 1994 Kalininkai 1997 Degučiai 2000 Degučiai 2004 Degučiai 2007 Degučiai 2010 Vanagiai 2013 Vanagiai GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 • 34. Giminės susitikimo dalyviai po mišių Degučių baţnyčioje
 • 36. J O N A S B A R T K U S Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S , A B Š I A U L I Ų B A N K A S I T T A R N Y B O S V A D O V A S , Š I A U L I Ų M I E S T O T A R Y B O S N A R Y S T S – L K D F R A K C I J O S S E N I Ū N A S , Ţ E M A I Č I Ų K U L T Ū R O S D R A U G I J O S „ S A U L A U K I S “ V A D O V A S , Š I A U L I Ų L I O N S A L K A K L U B O N A R Y S , L I E T U V O S K O M P I U T E R I N I N K Ų S Ą J U N G O S N A R Y S . Ačiū!