SlideShare a Scribd company logo
Tremties vaikai – darbais mes
mylim Lietuvą!
J O N A S B A R T K U S
Š I A U L I A I
2 0 1 3 - 1 0 - 6
„ B U V U S I Ų T R E M T I N I Ų I R J Ų P A L I K U O N I Ų D A R B A S
L I E T U V A I “
T U R I N Y S
M A N O Š E I M O S I S T O R I J A
I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S
V A S A R O S K O N F E R E N C I J A
Tremties vaikai – darbais mes
mylim Lietuvą!
M A M O S Š E I M A
Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
T Ė V O Š E I M A
Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I
Ištremti
1948, susituokė 1955
m.
Artiugine, Krasnojarsk
o kraštas, grįţo 1958
Artiugino
Traukiniu iki Kranojarsko, toliau
laivu Jenisiejumi iki
Strelka, vėliau barţa iki Artiugino.
Kelionė truko 3 savaites
T R E M T I E S V I E T A
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Centre mama ir tėvas
A R T I U G I N O
C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S
B A R T K U S
T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O
U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O
Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos
šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
G I M Ė 1 9 2 7 M .
1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą
1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J A V O M E D I C I N Ą K A U N E ( G Y V E N O
G R A Ţ B Y L Ė S V E N C L A U S K A I T Ė S Š E I M O J E )
1 9 4 8 M . I Š T R E M T A S Į S I B I R Ą ( K R A S N O J A R S K O
K R A Š T A S , B O G U Č I A N O R A J O N A S )
U Ţ B A N D Y M Ą S T O T I Į U N I V E R S I T E T Ą – 2 M E T A I L A G E R I O
V I E N E R I U S M E T U S P R A L E I D O K A N S K E , A N T R U S
K R A S N O J A R S K E , N I K O L A J E V O L A G E R Y J E
1 9 5 6 G R Į Ţ O Į L I E T U V Ą
N E A K I V A I Z D Ţ I A I S T U D I J A V O V V U E K O N O M I K Ą
Mano DĖDĖS ANICETO
VISMANTO istorija
K A L Ė J O K A R T U S U :
K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E
Š I M O N I S V Y T A U T A S , D A N T Ų T E C H N I K A S
S E R D I K A U S K A S P E T R A S
J A N K A U S K A S J O N A S
P R A N A S V I Z G I R D A
J O N A S P R A N C U L I S
Mano DĖDĖS ANICETO
VISMANTO istorija
KOLYTSTULPIS
BARTKŲ ŠEIMOS
TĖVIŠKĖJE
PAUPARIŲ KAIME
SENELIS PETRAS
BARTKUS
1894-1968
1913-1928 METAIS
UŢDARBIAVO JAV
1948-1958 METUS
PRALEIDO TREMTYHE
SIBIRE
ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO
LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER)
BARTKŲ
Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą
K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O
N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O
D A U K Š I O Š E I M Y N O S
V Y R A I .
A L E K S A S B A L T U T I S –
S E N E L Ė S B R O L I S
„Iš praeities Tavo sūnūs Te
stiprybę semia!“
G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A
Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S T I S
2 0 1 3 M .
M Ū S Ų K R A Š T O I S T O R I J Ą , K A L B Ą PA P R O Č I U S T Y R I N Ė J A M O K S L I N I N K A I .
R A Š O M O K S L I N I U S S T R A I P S N I U S , M O N O G R A F I J A S , R E N G I A K O N F E R E N C I J A S .
I Š K I T O S P U S Ė S L I E T U VA I AT G AV U S N E P R I K L A U S O M Y B Ę I Š A U G O
V I S U O M E N Ė S D O M Ė J I M Ą S I I S T O R I J A – T I E K VA L S T Y B Ė S , T I E K S AV O
G I M T I N Ė S ( K A I M O , M I E S T E L I O ) . V I E N A T O K I Ų I Š B E N D R U O M E N I Ų K Y L A N Č I Ų
S AV O Š A K N Ų PA I E Š K O S F O R M Ų - G I M I N I Ų S U S I T I K I M A I .
M Ū S Ų O R G A N I Z U O J A M O S K O N F E R E N C I J O S T I K S L A S – S U J U N G T I TA S
PA S TA N G A S . M O K S L I N I N K A M S S U D A RY T I G A L I M Y B Ę P R I S TAT Y T I S AV O
T Y R I M Ų R E Z U LTAT U S B E N D R U O M E N Ė M S . K R A Š T I E Č I A M S S AV O T U R I M Ą
I N F O R M A C I J Ą A P I E S AV O P R O S E N E L I U S PA P I L D Y T I I S T O R I N Ė M I S
Ţ I N I O M I S , T Y R I M A I S , PA Ţ I N T I K A I P K I T O M Ū S Ų K A L B A .
D A LY V I A I – M I E S T I E Č I A I , G I M I N Ė S S U S I T I K I M O D A LY V I A I ( 7 0 Ţ M O N I Ų ) .
GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI,
KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO,
KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI,
SAVO TĖVYNĖS GARBEI NE'PŢELDINA TAKO.
V. KUDIRKA
ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
Gyvosios krašto istorijos
konferencija
Konferencijos temos ir pranešėjai:
Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto
istorinė raida.
Pranešėjas Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas.
Naumiestiškių tarmė.
Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė.
Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai.
Jonas Bartkus, kraštietis.
Socialiniai tinklai giminių bendravimui
„GENI.COM“, MYHERITAGE.LT.
Valdas Kniukšta, studentas.
GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS
KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
Daukšų/Baltučių giminės susitikimai
1985 Kalininkai
1987 Degučiai
1994 Kalininkai
1997 Degučiai
2000 Degučiai
2004 Degučiai
2007 Degučiai
2010 Vanagiai
2013 Vanagiai
GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS
KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013
M.
Giminės medis
Konferencija
Giminės susitikimo dalyviai po
mišių Degučių baţnyčioje
Giminės susitikimas
2013 m. Vanagiai
J O N A S B A R T K U S
Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S ,
A B Š I A U L I Ų B A N K A S I T T A R N Y B O S V A D O V A S ,
Š I A U L I Ų M I E S T O T A R Y B O S N A R Y S T S – L K D F R A K C I J O S S E N I Ū N A S ,
Ţ E M A I Č I Ų K U L T Ū R O S D R A U G I J O S „ S A U L A U K I S “ V A D O V A S ,
Š I A U L I Ų L I O N S A L K A K L U B O N A R Y S ,
L I E T U V O S K O M P I U T E R I N I N K Ų S Ą J U N G O S N A R Y S .
Ačiū!

More Related Content

What's hot

Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...Atividades Diversas Cláudia
 
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!FITC
 
Mexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedosMexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedosBia Greg
 
Caça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeuCaça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeuEduardo Menandes
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohprincess Sakura
 
Orbund - Student Information System
Orbund - Student Information SystemOrbund - Student Information System
Orbund - Student Information SystemMaruf Hasan
 
Scout Music Design Lab
Scout Music Design LabScout Music Design Lab
Scout Music Design LabJoey Prather
 
Trabajo practico 4
Trabajo practico 4Trabajo practico 4
Trabajo practico 4franestay
 
Caça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrialCaça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrialÓcio do Ofício
 
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...Edna Souza da Silva
 
Aug 20th
Aug 20thAug 20th
Aug 20thcirilah
 
Presentaciones openoffice
Presentaciones openofficePresentaciones openoffice
Presentaciones openofficeincanehuenalomo
 
Hair slide plaits
Hair slide  plaitsHair slide  plaits
Hair slide plaitsNikki Green
 
Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1Dilmara Faria
 

What's hot (20)

Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
Atividade iterdisciplinar, sociologia, filosofia, ensino religioso, lingua po...
 
Permainan bahasa
Permainan bahasaPermainan bahasa
Permainan bahasa
 
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!The Browser Is Dead, Long Live The Web!
The Browser Is Dead, Long Live The Web!
 
Mexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedosMexe mexe brinquedos
Mexe mexe brinquedos
 
Caça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeuCaça Palavras - Países do continente europeu
Caça Palavras - Países do continente europeu
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
 
Orbund - Student Information System
Orbund - Student Information SystemOrbund - Student Information System
Orbund - Student Information System
 
Scout Music Design Lab
Scout Music Design LabScout Music Design Lab
Scout Music Design Lab
 
Trabajo practico 4
Trabajo practico 4Trabajo practico 4
Trabajo practico 4
 
Peix globus
Peix globusPeix globus
Peix globus
 
Caça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrialCaça palavras revolução industrial
Caça palavras revolução industrial
 
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
Caça brasil pinte os estados brasileiros de lápis de cor verde e as capitais...
 
Caça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldoCaça palavras livros divaldo
Caça palavras livros divaldo
 
Aug 20th
Aug 20thAug 20th
Aug 20th
 
Presentaciones openoffice
Presentaciones openofficePresentaciones openoffice
Presentaciones openoffice
 
Preveranti
PreverantiPreveranti
Preveranti
 
Hair slide plaits
Hair slide  plaitsHair slide  plaits
Hair slide plaits
 
Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1Caça-palavras trovadorismo1
Caça-palavras trovadorismo1
 
Present
PresentPresent
Present
 
Jonathan Conti
Jonathan ContiJonathan Conti
Jonathan Conti
 

Similar to Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informaticaIvanEmanuelCoronelGo
 
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...Tomas Grizas
 
Monikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taitoMonikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taitoTommi Laitio
 
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyilaPrezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyilaJulia Birhova
 
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORYSPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORYBrian Brown
 
Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay Adiel Urunaga
 
Apsotw(grace)
Apsotw(grace)Apsotw(grace)
Apsotw(grace)PHD
 
TECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field checkTECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field checkGoulven Champenois
 
musica de guatemala
 musica de guatemala musica de guatemala
musica de guatemalawilki123
 
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)Avanscoperta
 
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of DischordDANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischordjotunheimm
 

Similar to Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus) (20)

3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica3 c coronel ivan bijuu informatica
3 c coronel ivan bijuu informatica
 
Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus Curiosidades sobre los Bijuus
Curiosidades sobre los Bijuus
 
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
Būsto mugė - Investavimas į NT ir trumpalaikė nuoma Vilniuje - ką įsigy...
 
Monikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taitoMonikulttuurisuus on taito
Monikulttuurisuus on taito
 
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyilaPrezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
Prezentatsia pro shechenka_shumeyka_daniyila
 
Billetes kenya
Billetes kenyaBilletes kenya
Billetes kenya
 
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORYSPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
SPRING BREAK: NAUVOO CHURCH HISTORY
 
Skaidres
SkaidresSkaidres
Skaidres
 
The band
The bandThe band
The band
 
Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay Presentación Mi Paraguay
Presentación Mi Paraguay
 
Life on mars
Life on marsLife on mars
Life on mars
 
Dia de los muertos
Dia de los muertosDia de los muertos
Dia de los muertos
 
El rey leon
El rey leon El rey leon
El rey leon
 
Jocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdfJocuri de societate.pdf
Jocuri de societate.pdf
 
Apsotw(grace)
Apsotw(grace)Apsotw(grace)
Apsotw(grace)
 
TECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field checkTECHnosterone and UXtrogens: field check
TECHnosterone and UXtrogens: field check
 
musica de guatemala
 musica de guatemala musica de guatemala
musica de guatemala
 
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
Avanscoperta Retreat - The Comics (by Alberto Brandolini)
 
Mural art
Mural artMural art
Mural art
 
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of DischordDANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
DANTE'S INFERNO | Circle 8 Bolgia 9: Sowers of Dischord
 

Recently uploaded

2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx
2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx
2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptxmansk2
 
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdf
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdfINU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdf
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdfbu07226
 
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptx
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptxMARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptx
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptxbennyroshan06
 
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptx
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptxMatatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptx
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptxJenilouCasareno
 
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptx
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptxslides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptx
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptxCapitolTechU
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasiemaillard
 
Advances in production technology of Grapes.pdf
Advances in production technology of Grapes.pdfAdvances in production technology of Grapes.pdf
Advances in production technology of Grapes.pdfDr. M. Kumaresan Hort.
 
Sha'Carri Richardson Presentation 202345
Sha'Carri Richardson Presentation 202345Sha'Carri Richardson Presentation 202345
Sha'Carri Richardson Presentation 202345beazzy04
 
Benefits and Challenges of Using Open Educational Resources
Benefits and Challenges of Using Open Educational ResourcesBenefits and Challenges of Using Open Educational Resources
Benefits and Challenges of Using Open Educational Resourcesdimpy50
 
How to Split Bills in the Odoo 17 POS Module
How to Split Bills in the Odoo 17 POS ModuleHow to Split Bills in the Odoo 17 POS Module
How to Split Bills in the Odoo 17 POS ModuleCeline George
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17Celine George
 
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERP
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERPHow to Create Map Views in the Odoo 17 ERP
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERPCeline George
 
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptx
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptxMorse OER Some Benefits and Challenges.pptx
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptxjmorse8
 
The basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxThe basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxheathfieldcps1
 
[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation
[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation
[GDSC YCCE] Build with AI Online PresentationGDSCYCCE
 
The Benefits and Challenges of Open Educational Resources
The Benefits and Challenges of Open Educational ResourcesThe Benefits and Challenges of Open Educational Resources
The Benefits and Challenges of Open Educational Resourcesaileywriter
 
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.ppt
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.pptBasic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.ppt
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.pptSourabh Kumar
 
Salient features of Environment protection Act 1986.pptx
Salient features of Environment protection Act 1986.pptxSalient features of Environment protection Act 1986.pptx
Salient features of Environment protection Act 1986.pptxakshayaramakrishnan21
 

Recently uploaded (20)

2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx
2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx
2024_Student Session 2_ Set Plan Preparation.pptx
 
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdf
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdfINU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdf
INU_CAPSTONEDESIGN_비밀번호486_업로드용 발표자료.pdf
 
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptx
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptxMARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptx
MARUTI SUZUKI- A Successful Joint Venture in India.pptx
 
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptx
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptxMatatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptx
Matatag-Curriculum and the 21st Century Skills Presentation.pptx
 
NCERT Solutions Power Sharing Class 10 Notes pdf
NCERT Solutions Power Sharing Class 10 Notes pdfNCERT Solutions Power Sharing Class 10 Notes pdf
NCERT Solutions Power Sharing Class 10 Notes pdf
 
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptx
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptxslides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptx
slides CapTechTalks Webinar May 2024 Alexander Perry.pptx
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Advances in production technology of Grapes.pdf
Advances in production technology of Grapes.pdfAdvances in production technology of Grapes.pdf
Advances in production technology of Grapes.pdf
 
Sha'Carri Richardson Presentation 202345
Sha'Carri Richardson Presentation 202345Sha'Carri Richardson Presentation 202345
Sha'Carri Richardson Presentation 202345
 
Benefits and Challenges of Using Open Educational Resources
Benefits and Challenges of Using Open Educational ResourcesBenefits and Challenges of Using Open Educational Resources
Benefits and Challenges of Using Open Educational Resources
 
How to Split Bills in the Odoo 17 POS Module
How to Split Bills in the Odoo 17 POS ModuleHow to Split Bills in the Odoo 17 POS Module
How to Split Bills in the Odoo 17 POS Module
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
 
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 2 STEPS Using Odoo 17
 
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERP
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERPHow to Create Map Views in the Odoo 17 ERP
How to Create Map Views in the Odoo 17 ERP
 
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptx
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptxMorse OER Some Benefits and Challenges.pptx
Morse OER Some Benefits and Challenges.pptx
 
The basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxThe basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptx
 
[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation
[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation
[GDSC YCCE] Build with AI Online Presentation
 
The Benefits and Challenges of Open Educational Resources
The Benefits and Challenges of Open Educational ResourcesThe Benefits and Challenges of Open Educational Resources
The Benefits and Challenges of Open Educational Resources
 
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.ppt
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.pptBasic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.ppt
Basic_QTL_Marker-assisted_Selection_Sourabh.ppt
 
Salient features of Environment protection Act 1986.pptx
Salient features of Environment protection Act 1986.pptxSalient features of Environment protection Act 1986.pptx
Salient features of Environment protection Act 1986.pptx
 

Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

 • 1. Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą! J O N A S B A R T K U S Š I A U L I A I 2 0 1 3 - 1 0 - 6 „ B U V U S I Ų T R E M T I N I Ų I R J Ų P A L I K U O N I Ų D A R B A S L I E T U V A I “
 • 2. T U R I N Y S M A N O Š E I M O S I S T O R I J A I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S V A S A R O S K O N F E R E N C I J A Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą!
 • 3. M A M O S Š E I M A Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
 • 4. T Ė V O Š E I M A Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
 • 5. M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I Ištremti 1948, susituokė 1955 m. Artiugine, Krasnojarsk o kraštas, grįţo 1958
 • 6. Artiugino Traukiniu iki Kranojarsko, toliau laivu Jenisiejumi iki Strelka, vėliau barţa iki Artiugino. Kelionė truko 3 savaites T R E M T I E S V I E T A
 • 7.
 • 8.
 • 11. A R T I U G I N O
 • 12. C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S B A R T K U S
 • 13.
 • 14. T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
 • 15. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 • 16. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 • 17. M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
 • 18. Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
 • 19. G I M Ė 1 9 2 7 M . 1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą 1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J A V O M E D I C I N Ą K A U N E ( G Y V E N O G R A Ţ B Y L Ė S V E N C L A U S K A I T Ė S Š E I M O J E ) 1 9 4 8 M . I Š T R E M T A S Į S I B I R Ą ( K R A S N O J A R S K O K R A Š T A S , B O G U Č I A N O R A J O N A S ) U Ţ B A N D Y M Ą S T O T I Į U N I V E R S I T E T Ą – 2 M E T A I L A G E R I O V I E N E R I U S M E T U S P R A L E I D O K A N S K E , A N T R U S K R A S N O J A R S K E , N I K O L A J E V O L A G E R Y J E 1 9 5 6 G R Į Ţ O Į L I E T U V Ą N E A K I V A I Z D Ţ I A I S T U D I J A V O V V U E K O N O M I K Ą Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 • 20. K A L Ė J O K A R T U S U : K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E Š I M O N I S V Y T A U T A S , D A N T Ų T E C H N I K A S S E R D I K A U S K A S P E T R A S J A N K A U S K A S J O N A S P R A N A S V I Z G I R D A J O N A S P R A N C U L I S Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 • 22.
 • 23. SENELIS PETRAS BARTKUS 1894-1968 1913-1928 METAIS UŢDARBIAVO JAV 1948-1958 METUS PRALEIDO TREMTYHE SIBIRE
 • 24. ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER) BARTKŲ
 • 25.
 • 26. Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O D A U K Š I O Š E I M Y N O S V Y R A I . A L E K S A S B A L T U T I S – S E N E L Ė S B R O L I S
 • 27.
 • 28. „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“ G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S T I S 2 0 1 3 M . M Ū S Ų K R A Š T O I S T O R I J Ą , K A L B Ą PA P R O Č I U S T Y R I N Ė J A M O K S L I N I N K A I . R A Š O M O K S L I N I U S S T R A I P S N I U S , M O N O G R A F I J A S , R E N G I A K O N F E R E N C I J A S . I Š K I T O S P U S Ė S L I E T U VA I AT G AV U S N E P R I K L A U S O M Y B Ę I Š A U G O V I S U O M E N Ė S D O M Ė J I M Ą S I I S T O R I J A – T I E K VA L S T Y B Ė S , T I E K S AV O G I M T I N Ė S ( K A I M O , M I E S T E L I O ) . V I E N A T O K I Ų I Š B E N D R U O M E N I Ų K Y L A N Č I Ų S AV O Š A K N Ų PA I E Š K O S F O R M Ų - G I M I N I Ų S U S I T I K I M A I . M Ū S Ų O R G A N I Z U O J A M O S K O N F E R E N C I J O S T I K S L A S – S U J U N G T I TA S PA S TA N G A S . M O K S L I N I N K A M S S U D A RY T I G A L I M Y B Ę P R I S TAT Y T I S AV O T Y R I M Ų R E Z U LTAT U S B E N D R U O M E N Ė M S . K R A Š T I E Č I A M S S AV O T U R I M Ą I N F O R M A C I J Ą A P I E S AV O P R O S E N E L I U S PA P I L D Y T I I S T O R I N Ė M I S Ţ I N I O M I S , T Y R I M A I S , PA Ţ I N T I K A I P K I T O M Ū S Ų K A L B A . D A LY V I A I – M I E S T I E Č I A I , G I M I N Ė S S U S I T I K I M O D A LY V I A I ( 7 0 Ţ M O N I Ų ) .
 • 29. GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI, KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO, KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI, SAVO TĖVYNĖS GARBEI NE'PŢELDINA TAKO. V. KUDIRKA ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M. Gyvosios krašto istorijos konferencija
 • 30. Konferencijos temos ir pranešėjai: Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto istorinė raida. Pranešėjas Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas. Naumiestiškių tarmė. Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė. Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai. Jonas Bartkus, kraštietis. Socialiniai tinklai giminių bendravimui „GENI.COM“, MYHERITAGE.LT. Valdas Kniukšta, studentas. GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 • 31. Daukšų/Baltučių giminės susitikimai 1985 Kalininkai 1987 Degučiai 1994 Kalininkai 1997 Degučiai 2000 Degučiai 2004 Degučiai 2007 Degučiai 2010 Vanagiai 2013 Vanagiai GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 • 34. Giminės susitikimo dalyviai po mišių Degučių baţnyčioje
 • 36. J O N A S B A R T K U S Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S , A B Š I A U L I Ų B A N K A S I T T A R N Y B O S V A D O V A S , Š I A U L I Ų M I E S T O T A R Y B O S N A R Y S T S – L K D F R A K C I J O S S E N I Ū N A S , Ţ E M A I Č I Ų K U L T Ū R O S D R A U G I J O S „ S A U L A U K I S “ V A D O V A S , Š I A U L I Ų L I O N S A L K A K L U B O N A R Y S , L I E T U V O S K O M P I U T E R I N I N K Ų S Ą J U N G O S N A R Y S . Ačiū!