SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
‫نویسی‬ ‫پروپوزال‬
‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫رحیمی‬ ‫امیر‬
‫اساتید‬ ‫کمک‬ ‫با‬:‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫میرزایی‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬‫رزاق‬‫زاده‬
1-‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬
‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ،‫روشن‬ ،‫کوتاه‬ ‫باید‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫قسمت‬ ‫مهمترین‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬.
‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫انگلیسی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫فارسی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫عنوان‬.‫شود‬ ‫قید‬ ‫دانشجو‬ ‫مشخصات‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫قبل‬.
•‫نکته‬:‫باشد‬ ‫تکراری‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬.
•‫نکته‬:‫ی‬‫کلمه‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫در‬“‫ارائه‬”‫یا‬“‫جدید‬”‫نشود‬ ‫مطرح‬.
‫نادرست‬ ‫عناوین‬:
•‫روش‬ ‫یک‬‫جدید‬‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫در‬
•‫ارائه‬‫الگوریتم‬GSP‫پرتکرار‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کاوش‬ ‫برای‬
‫صحیح‬ ‫عناوین‬:
•‫ابر‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تعادل‬
•‫مجازی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬
•‫الگوریتم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫تعادل‬PSO
2-‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫پژوهشگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروپوزال‬ ‫از‬ ‫بخشی‬.‫انگیزه‬ ‫باید‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫کار‬ ‫انجام‬
‫شود‬ ‫ایجاد‬.
‫رفتیم‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیه‬ ‫مشکل‬ ‫یا‬ ‫جوید‬‫می‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫بگوید‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫پژوهشگر‬ ‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫بیان‬ ‫هدف‬ ‫باید‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫این‬ ‫به‬
‫سمت‬.
•‫از‬ ‫نباید‬ ‫بخش‬ ‫این‬2‫یا‬3‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫صفحه‬.
•‫شود‬ ‫خودداری‬ ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬.
•‫در‬ ‫حداقل‬2‫یا‬3‫شود‬ ‫بیان‬ ‫پاراگراف‬.
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:
‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫حوزه‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬(IOT)‫باشد‬.
‫هست‬ ‫چی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫اصال‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫پاراگراف‬ ‫یک‬.
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫یا‬ ‫چیه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫مشکل‬ ‫نویسیم‬‫می‬ ‫بعدی‬ ‫پاراگراف‬.‫ای‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫رفتیم‬ ‫چرا‬ ‫و‬‫اشیا‬ ‫نترنت‬
‫هستیم‬ ‫رو‬‫روبه‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫مثال‬.
3-‫مسئله‬ ‫ضرورت‬ ‫یا‬ ‫تحقیق‬ ‫اهمیت‬
2‫یا‬3‫است‬ ‫مهم‬ ‫هایی‬‫مولفه‬ ‫و‬ ‫ابعادی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫پاراگراف‬.
‫مسئله‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬ ‫دالیل‬:‫است‬ ‫مهم‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫چرا‬.
4-‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬
‫کنیم‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫یعنی‬ ‫پیشینه‬.‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تاریخی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫توسط‬ ‫کنیم‬ ‫قید‬ ‫و‬‫است‬.
‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬10‫شود‬ ‫قید‬ ‫پیشینه‬‫کافیه‬.
‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫مثال‬.
‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫های‬‫پیشینه‬3‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬.
5-‫هدف‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫تحقیق‬ ‫عصاره‬ ‫تمامی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬.‫باشد‬ ‫گذاری‬‫شماره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بهتره‬.
‫مثال‬:
.1‫روش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬RESTful API
.2‫فرمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سریع‬ ‫ارسال‬JSON
.3‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫فضای‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬FP-GROWTH
.4‫افزایش‬‫وری‬‫بهره‬
.5‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬
6-‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫فرضیه‬
•‫فرضیه‬:
‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫سری‬ ‫یک‬( .‫حداقل‬3‫مورد‬)
‫مثال‬:
.1‫است‬ ‫عمومی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابر‬.
.2‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫محیط‬.
.3‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫من‬ ‫دیتاست‬.
.4‫است‬ ‫نیاز‬ ‫عملیات‬ ‫قبل‬ ‫پردازش‬ ‫پیش‬.
.5‫داریم‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫یک‬.
.6‫نیستند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫کارها‬.
•‫سوال‬:
‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫سوالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پژوهشی‬ ‫اهداف‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫مثال‬:
‫کند؟‬ ‫تامین‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫عسل‬‫زنبور‬ ‫الگوریتم‬ ‫بار‬ ‫تعادل‬ ‫آیا‬
7-‫تحقیق‬ ‫روش‬
‫حدود‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬5‫یا‬6‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫پاراگراف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫اصلی‬ ‫کار‬ ،‫سطر‬‫گویم‬‫می‬.
‫کنیم‬‫می‬ ‫باز‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یعنی‬.
‫مثال‬:
‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬GSP‫میزان‬ ‫تصمیم‬ ‫درخت‬ ‫رسم‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫یابیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پرتکرار‬ ‫های‬ ‫آیتم‬support‫و‬confidence‫محاسبه‬ ‫را‬
‫کنیم‬‫می‬.
8-‫تحقیق‬ ‫روش‬
‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫قلمرو‬(‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ،‫موضوعی‬)‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬.
‫مثال‬:
•‫موضوعی‬:
‫در‬1‫یا‬2‫چیه؟‬ ‫موضوع‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫سطر‬
•‫مکانی‬:
2‫یا‬3‫ما‬ ‫کار‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫سطر‬‫درچه‬‫هلیی‬‫مکان‬‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬.‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬‫هایی‬‫حوزه‬‫میده‬ ‫جواب‬.
•‫زمانی‬:
‫چه‬ ‫در‬‫هایی‬‫زمان‬‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫محدودیت‬‫هایی‬‫زمان‬‫ندارد‬ ‫محدودیت‬.‫مثال‬:‫مکان‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫مناسب‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫ی‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫محدود‬‫هایی‬‫مکان‬‫اینترنت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫وجود‬‫پرسرعت‬‫باشد‬.
9-‫تحقیق‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬
‫در‬3‫یا‬4‫شود‬ ‫قید‬ ‫گزینه‬.
.1‫هزینه‬ ‫کاهش‬
.2‫امنیت‬ ‫بهبود‬
.3‫امنیت‬ ‫افزایش‬
.4‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬
.5‫جستجو‬ ‫فضای‬ ‫کاهش‬
10-‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مدت‬
‫باشد‬‫می‬ ‫جدول‬ ‫صورت‬ ‫به‬.‫حداکثر‬ ‫زمانبندی‬6‫باشد‬‫می‬ ‫ماه‬.
‫مانند‬:
11-‫مراجع‬
‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫مراجع‬3‫یا‬4‫باشد‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬.
‫نکات‬
•‫میکنیم‬ ‫قید‬ ‫را‬ ‫مرجع‬ ‫حتمی‬ ‫موضوع‬ ‫اهمیت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫چه‬.
•‫آوریم‬‫نمی‬ ‫پروپوزال‬ ‫در‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫فرمول‬ ،‫فلوچارت‬.
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫دهی‬ ‫رفرنس‬ ‫برای‬APA‫کنید‬ ‫استفاده‬.
نحوه ی نوشتن پروپوزال

More Related Content

Similar to نحوه ی نوشتن پروپوزال

10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline Eisa Rezaei
 
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemparticle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemAmir Shokri
 
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)ghalamogroup
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
 
Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)Mahnaz Taslimi
 
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleMohammad Kadkhodaei
 
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریات
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریاتنحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریات
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریاتnariman_ld
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهfatemeh zatajam
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
 
93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasial93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasialReza Assadi
 

Similar to نحوه ی نوشتن پروپوزال (20)

Network management 2_sample
Network management 2_sampleNetwork management 2_sample
Network management 2_sample
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy systemparticle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
particle swarm optimized autonomous learning fuzzy system
 
Sql function v03
Sql function v03Sql function v03
Sql function v03
 
نمایش دانش
نمایش دانشنمایش دانش
نمایش دانش
 
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (دروس 9 تا 16)
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
 
Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)
 
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
 
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریات
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریاتنحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریات
نحوه تهیه مقاله برای کنفرانس‌ها – تفاوت مقالات کنفرانس‌ها و نشریات
 
Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
 
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
 
متدلوژی تحقیق
متدلوژی تحقیقمتدلوژی تحقیق
متدلوژی تحقیق
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
 
Time series data mining
Time series data miningTime series data mining
Time series data mining
 
93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasial93 8-27 critical apprasial
93 8-27 critical apprasial
 

نحوه ی نوشتن پروپوزال

 • 1. ‫نویسی‬ ‫پروپوزال‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫رحیمی‬ ‫امیر‬ ‫اساتید‬ ‫کمک‬ ‫با‬:‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫میرزایی‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬‫رزاق‬‫زاده‬
 • 2. 1-‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ،‫روشن‬ ،‫کوتاه‬ ‫باید‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫قسمت‬ ‫مهمترین‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬. ‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫انگلیسی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫فارسی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫عنوان‬.‫شود‬ ‫قید‬ ‫دانشجو‬ ‫مشخصات‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫قبل‬. •‫نکته‬:‫باشد‬ ‫تکراری‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬. •‫نکته‬:‫ی‬‫کلمه‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫در‬“‫ارائه‬”‫یا‬“‫جدید‬”‫نشود‬ ‫مطرح‬. ‫نادرست‬ ‫عناوین‬: •‫روش‬ ‫یک‬‫جدید‬‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ •‫ارائه‬‫الگوریتم‬GSP‫پرتکرار‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کاوش‬ ‫برای‬ ‫صحیح‬ ‫عناوین‬: •‫ابر‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ •‫مجازی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ •‫الگوریتم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫تعادل‬PSO
 • 3. 2-‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫پژوهشگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروپوزال‬ ‫از‬ ‫بخشی‬.‫انگیزه‬ ‫باید‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫کار‬ ‫انجام‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬. ‫رفتیم‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیه‬ ‫مشکل‬ ‫یا‬ ‫جوید‬‫می‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫بگوید‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫پژوهشگر‬ ‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫بیان‬ ‫هدف‬ ‫باید‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫این‬ ‫به‬ ‫سمت‬. •‫از‬ ‫نباید‬ ‫بخش‬ ‫این‬2‫یا‬3‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫صفحه‬. •‫شود‬ ‫خودداری‬ ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬. •‫در‬ ‫حداقل‬2‫یا‬3‫شود‬ ‫بیان‬ ‫پاراگراف‬. ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬: ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫حوزه‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬(IOT)‫باشد‬. ‫هست‬ ‫چی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫اصال‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫پاراگراف‬ ‫یک‬. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫یا‬ ‫چیه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫مشکل‬ ‫نویسیم‬‫می‬ ‫بعدی‬ ‫پاراگراف‬.‫ای‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫رفتیم‬ ‫چرا‬ ‫و‬‫اشیا‬ ‫نترنت‬ ‫هستیم‬ ‫رو‬‫روبه‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫مثال‬.
 • 4. 3-‫مسئله‬ ‫ضرورت‬ ‫یا‬ ‫تحقیق‬ ‫اهمیت‬ 2‫یا‬3‫است‬ ‫مهم‬ ‫هایی‬‫مولفه‬ ‫و‬ ‫ابعادی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫پاراگراف‬. ‫مسئله‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬ ‫دالیل‬:‫است‬ ‫مهم‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫چرا‬.
 • 5. 4-‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬ ‫کنیم‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫یعنی‬ ‫پیشینه‬.‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تاریخی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫توسط‬ ‫کنیم‬ ‫قید‬ ‫و‬‫است‬. ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬10‫شود‬ ‫قید‬ ‫پیشینه‬‫کافیه‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫مثال‬. ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫های‬‫پیشینه‬3‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬.
 • 6. 5-‫هدف‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫تحقیق‬ ‫عصاره‬ ‫تمامی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬.‫باشد‬ ‫گذاری‬‫شماره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بهتره‬. ‫مثال‬: .1‫روش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬RESTful API .2‫فرمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سریع‬ ‫ارسال‬JSON .3‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫فضای‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫زمان‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬FP-GROWTH .4‫افزایش‬‫وری‬‫بهره‬ .5‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬
 • 7. 6-‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫یا‬ ‫فرضیه‬ •‫فرضیه‬: ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫سری‬ ‫یک‬( .‫حداقل‬3‫مورد‬) ‫مثال‬: .1‫است‬ ‫عمومی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابر‬. .2‫است‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫محیط‬. .3‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫من‬ ‫دیتاست‬. .4‫است‬ ‫نیاز‬ ‫عملیات‬ ‫قبل‬ ‫پردازش‬ ‫پیش‬. .5‫داریم‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫یک‬. .6‫نیستند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫کارها‬. •‫سوال‬: ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫سوالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پژوهشی‬ ‫اهداف‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫مثال‬: ‫کند؟‬ ‫تامین‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫عسل‬‫زنبور‬ ‫الگوریتم‬ ‫بار‬ ‫تعادل‬ ‫آیا‬
 • 8. 7-‫تحقیق‬ ‫روش‬ ‫حدود‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬5‫یا‬6‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫پاراگراف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫اصلی‬ ‫کار‬ ،‫سطر‬‫گویم‬‫می‬. ‫کنیم‬‫می‬ ‫باز‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروپوزال‬ ‫عنوان‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یعنی‬. ‫مثال‬: ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬GSP‫میزان‬ ‫تصمیم‬ ‫درخت‬ ‫رسم‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫یابیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پرتکرار‬ ‫های‬ ‫آیتم‬support‫و‬confidence‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫کنیم‬‫می‬.
 • 9. 8-‫تحقیق‬ ‫روش‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫قلمرو‬(‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ،‫موضوعی‬)‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬. ‫مثال‬: •‫موضوعی‬: ‫در‬1‫یا‬2‫چیه؟‬ ‫موضوع‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫سطر‬ •‫مکانی‬: 2‫یا‬3‫ما‬ ‫کار‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫سطر‬‫درچه‬‫هلیی‬‫مکان‬‫است‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬.‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬‫هایی‬‫حوزه‬‫میده‬ ‫جواب‬. •‫زمانی‬: ‫چه‬ ‫در‬‫هایی‬‫زمان‬‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫محدودیت‬‫هایی‬‫زمان‬‫ندارد‬ ‫محدودیت‬.‫مثال‬:‫مکان‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫مناسب‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫ی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫محدود‬‫هایی‬‫مکان‬‫اینترنت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫وجود‬‫پرسرعت‬‫باشد‬.
 • 10. 9-‫تحقیق‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫در‬3‫یا‬4‫شود‬ ‫قید‬ ‫گزینه‬. .1‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .2‫امنیت‬ ‫بهبود‬ .3‫امنیت‬ ‫افزایش‬ .4‫انتظار‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ .5‫جستجو‬ ‫فضای‬ ‫کاهش‬
 • 11. 10-‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫مدت‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جدول‬ ‫صورت‬ ‫به‬.‫حداکثر‬ ‫زمانبندی‬6‫باشد‬‫می‬ ‫ماه‬. ‫مانند‬:
 • 12. 11-‫مراجع‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫مراجع‬3‫یا‬4‫باشد‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬.
 • 13. ‫نکات‬ •‫میکنیم‬ ‫قید‬ ‫را‬ ‫مرجع‬ ‫حتمی‬ ‫موضوع‬ ‫اهمیت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫چه‬. •‫آوریم‬‫نمی‬ ‫پروپوزال‬ ‫در‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫فرمول‬ ،‫فلوچارت‬. •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫دهی‬ ‫رفرنس‬ ‫برای‬APA‫کنید‬ ‫استفاده‬.