SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
SPRAWDZIAN
W KLASIE SZÓSTEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM
2015/2016
Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch
części. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.
Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.
 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
 W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W
innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo
zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego
uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
 We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia.
Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek.
Jakiego rodzaju zadania będą na sprawdzianie?
Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i
umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla klas I–VI dla trzech przedmiotów, tj.
 języka polskiego, np. czy uczeń potrafi wyszukać w tekście
informacje wyrażone wprost i pośrednio lub czy potrafi stworzyć
spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością
 matematyki, np. czy uczeń potrafi odczytywać i interpretować
dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na
wykresach lub czy potrafi dobrać odpowiedni model
matematyczny do prostej sytuacji
 języka obcego, np. czy uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens
przeczytanego lub wysłuchanego tekstu lub czy potrafi
odpowiednio zareagować w prostych sytuacjach dnia
codziennego.
Wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie
programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli
podczas zajęć w szkole. Na sprawdzianie nie będzie zatem
żadnych niespodzianek!
Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu?
Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby
ukończyć szkołę.
1.Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
2. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać
uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
3. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka
obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych
języków do 30 września 2015 r. Zadeklarowany wcześniej język można
zmienić do 5 stycznia 2016 r.
4. Do 30 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać
rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form
przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
5. Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi
szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie
lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki
dokument. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu
dokumentu.
6. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a
dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady
pedagogicznej do 20 listopada 2015 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub
odrzucić do 24 listopada 2015 r.
7. do 30 listopada 2015r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi
oraz formami dostosowań.
Sprawdzian zostanie przeprowadzony
5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:30.
Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego
dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r.
Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub
długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą
część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać
z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i
używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o
wynikach sprawdzianu?
27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli
na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły
cztery wyniki (wyrażone w procentach):
 z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka
polskiego i z matematyki
 z części drugiej, czyli z języka obcego.
Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do
niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem
ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej
(24 czerwca 2016 r.).
Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach
jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są
dostępne na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2015/2016
 DLA zdających ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
 DLA uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1
ustawy o systemie oświaty (cudzoziemców).
Uczniowie uprawnieni do
dostosowania:
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania
4. chory lub niesprawny czasowo
5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
dyskalkulią
Dostosowanie formy sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego polega na
przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości
zdających.
Dostosowanie warunków przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
polega między innymi na:
 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych
 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na
przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań
wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego
ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty
odpowiednio z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem
lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i
środków dydaktycznych.
Dziękuję za uwagę

More Related Content

What's hot

Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informatorporanny24
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020sp2zabki
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Zespół Szkół nr 49
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020sp2zabki
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Jacek Wardzyński
 

What's hot (9)

Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020
 
Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
Matura 2017 maj
Matura 2017 maj Matura 2017 maj
Matura 2017 maj
 

Similar to Sprawdzian 2015/2016

Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Jacek Wardzyński
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxsp2zabki
 
Matura 2015 - informator CKE
Matura 2015 - informator CKEMatura 2015 - informator CKE
Matura 2015 - informator CKEporanny24
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lplleosia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychMonika Dąbrowska
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015Olimpia Dudek
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjaWstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjamarstef74
 
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych Agnieszka Berłowska
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Devliniusz
 

Similar to Sprawdzian 2015/2016 (20)

Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Matura 2015 - informator CKE
Matura 2015 - informator CKEMatura 2015 - informator CKE
Matura 2015 - informator CKE
 
Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2015
 
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacjaWstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego maj 2015 prezentacja
 
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych
 
Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
 

Sprawdzian 2015/2016

 • 1. SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 • 2. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa z dwóch części. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej. Część 1. zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.  W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki. Część 2. zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.  We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek.
 • 3. Jakiego rodzaju zadania będą na sprawdzianie? Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VI dla trzech przedmiotów, tj.  języka polskiego, np. czy uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio lub czy potrafi stworzyć spójny tekst na tematy związane z otaczającą rzeczywistością  matematyki, np. czy uczeń potrafi odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach lub czy potrafi dobrać odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji  języka obcego, np. czy uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens przeczytanego lub wysłuchanego tekstu lub czy potrafi odpowiednio zareagować w prostych sytuacjach dnia codziennego. Wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli podczas zajęć w szkole. Na sprawdzianie nie będzie zatem żadnych niespodzianek!
 • 4. Jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu? Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę. 1.Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. 2. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie. 3. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków do 30 września 2015 r. Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 5 stycznia 2016 r. 4. Do 30 września 2015 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • 5. 5. Do 15 października 2015 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 6. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 20 listopada 2015 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 24 listopada 2015 r. 7. do 30 listopada 2015r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 6. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • 7. Jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu? 27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):  z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki  z części drugiej, czyli z języka obcego. Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).
 • 8. Szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu, zasadach jego organizowania i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl
 • 9. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016  DLA zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  DLA uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemców).
 • 10. Uczniowie uprawnieni do dostosowania: 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 4. chory lub niesprawny czasowo 5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • 11. Dostosowanie formy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 • 12. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego polega między innymi na:  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • 13.  ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.