SlideShare a Scribd company logo
Hankintalain mahdollisuudet–
miten hankkia joustavasti ja paikallisuus
huomioiden
Paikallistalouden kehittämispaja
Orivesi 24.5.2017
1© Castrén & Snellman
Ohjelma
• Hankintalait yleisesti
• Lakiuudistus
• Kynnysarvot ja hankintalajit
• Joustavuus hankinnoissa
• Markkinakartoitus
• Hankinnan jakaminen
• Hankintamenettelyn valinta
• Paikallisuus hankinnan kriteereissä
• Oikeuskäytäntöä
2© Castrén & Snellman
Uudet hankintalait voimaan 2017 alusta
• Laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
• Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
(1398/2016)
• Sovelletaan lakien voimaan tulon jälkeen
aloitettuihin hankintamenettelyihin
3© Castrén & Snellman
Uudistuksen tavoitteet ja periaatteet
1) Avoimuuden varmistaminen
2) Yksinkertaistaminen ja joustavuus
3) Innovointi
4) Ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien
painottaminen
5) Pk-yritysten aseman parantaminen
6) Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön
kirjaaminen säännöksiin
7) Oikeusvarmuuden lisääminen
4© Castrén & Snellman
Kynnysarvot
Pienhankinnat, kansalliset hankinnat ja EU-
hankinnat
5© Castrén & Snellman
Kansalliset kynnysarvot nousivat
• Alle kansallisten
kynnysarvojen
kyseessä on
pienhankinta
• Yli kansallisten
mutta alle EU-
kynnysarvojen,
kyseessä on
kansallinen
hankinta
6© Castrén & Snellman
Pienhankinnat jäävät hankintalain
soveltamisalan ulkopuolelle
• Hankintayksikön omat hankintaohjeet
• Hankinnan yleiset periaatteet huomioitava
• Tasapuolisuus
• Syrjimättömyys
• Avoimuus
• Suhteellisuus
• Hankintayksikkö voi kuitenkin julkaista myös
pienhankinnoista hankintailmoituksen ja
noudattaa hankintamenettelyjä
7© Castrén & Snellman
Mitä huomioon pienhankinnoissa
• Vaikka hankintalaki ei sovellu, otettava kuitenkin
huomioon muu lainsäädäntö ja periaatteet
• Esimerkiksi tilaajavastuulain velvoitteet
• Ei muutoksenhakua markkinaoikeuteen
• Hankintaoikaisu mahdollinen
• Kunnallisvalitus mahdollinen (KHO:2014:189,
KHO:2011:93)
8© Castrén & Snellman
Paikallisuuden huomioinen
pienhankinnoissa
• Omiin hankintaohjeisiin voi merkitä esimerkiksi
lähiruoan tavoitteeksi
• Paikallisten tuotteiden tunteminen
• Paikallisuus huomioon hankintastrategioissa
• Tasaisin väliajoin tehtävät markkinakartoitukset
• Pienhankinnoissa on enemmän joustavuutta
huomioida paikallisuutta
9© Castrén & Snellman
Kansalliset hankinnat (1/2)
• Hankintamenettelyä ei ole täsmällisesti säännelty kuten EU-
hankinnoissa, hankintayksikkö voi määritellä käyttämänsä
menettelyn
• Yleisten periaatteiden (avoimuus, syrjimättömyys,
tasapuolisuus, suhteellisuus) puitteissa
• Valittu hankintamenettely on kuvattava
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
• Voi käyttää EU-menettelyjä (avoin, rajoitettu jne.)
• Hankintailmoitus on aina julkaistava ja tarjousmenettely
suoritettava
 Suositeltavaa ohjata käytäntöjä sisäisellä ohjeistuksella
10© Castrén & Snellman
Kansalliset hankinnat (2/2)
• Hankintayksiköllä ei ole velvoitetta asettaa hankinta-asiakirjoja
sähköisesti kaikkien saataville hankintailmoituksen
julkaisuajankohdasta
• Ei myöskään vähimmäismääräaikoja tarjouksen ja
osallistumishakemuksen tekemiselle
• Varattava ”kohtuullinen määräaika” huomioiden hankinnan
koko ja luonne sekä tarjouksen laatimiseen vaadittava aika
• MAO:284/14, 2.5.2014 (peliareenat ja monitoimipallokentät)
• Hankinta sisälsi mm. asennus- sekä pohja- ja maatöiden
suorittamista. Tarjouksen laatiminen on voinut edellyttää
molempiin, eri paikkakunnilla sijaitseviin
asennuspaikkoihin tutustumista paikan päällä.  Yhden
viikon mittainen tarjousaika oli liian lyhyt.
11© Castrén & Snellman
Liitteen E sote-palveluiden
kilpailuttamisen erityispiirteitä
• Sote-palveluiden hankinnassa otettava huomioon:
• Käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen (jo suunnitteluvaiheessa)
• Palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus,
saatavuus ja kattavuus sekä innovointiin liittyvät tekijät
• Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien osallistumisen ja
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
• Yleisten suorahankintaperusteiden (40 ja 41§) lisäksi
suorahankinta mahdollista, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai
palvelun tarjoajan vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai
erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta
12© Castrén & Snellman
EU-kynnysarvot 1.1.2016-31.12.2017
13© Castrén & Snellman
Hankintalaji EU-kynnysarvo
(euro)
Tavara- ja palveluhankinnat,
suunnittelukilpailut
(keskushallintoviranomaiset)
135.000
Tavara- ja palveluhankinnat,
suunnittelukilpailut (muut hankintayksiköt)
209.000
Rakennusurakat 5.225.000
Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida
hankinnan ennakoitu arvo (1/2)
• ”Nyrkkisääntö”: hankinnan arvoon on laskettava mukaan kaikki
hankinnasta tarjoajalle koituva taloudellinen vastike
• Mahdolliset optiokaudet, matka- ja kokouspalkkiot ym.
• Arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa
• Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa arvoksi lasketaan 48
kk ennakoitu arvo (sopimuksen arvioitu kuukausiarvo x 48)
• Arvon on pädettävä silloin, kun hankintailmoitus julkaistaan tai
hankinta muutoin aloitetaan
Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida
hankinnan ennakoitu arvo (2/2)
• Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti osina, osien
yhteenlaskettu arvo ratkaiseva
• Laissa tiettyjä poikkeuksia sellaisten osien osalta, joiden arvo
alle 20 % hankinnan kokonaisarvosta
• Hankintayksikön on tarvittaessa perusteltava tekemänsä
arvio
• Muistio tmv. seikoista, joiden perusteella arvio on tehty
• Ennakoitu arvo voi olla hintahaarukka
• Enimmäisarvo ratkaiseva ilmoitusvelvollisuuden kannalta
15© Castrén & Snellman
Joustavuus hankinnan valmistelussa
16© Castrén & Snellman
Hankinnan valmistelu
• Mahdollisimman etupainotteisesti
• Tärkeimmät ratkaisut tehdään valmisteluvaiheessa
• Ennen hankintamenettelyn aloittamista on syytä
arvioida ja selvittää mitä hankinnalla tavoitellaan
• Hankintayksikön sisäinen vuoropuhelu
• Hankintastrategioiden sisältö
• Hankintakokonaisuuden hahmottaminen
17© Castrén & Snellman
Markkinakartoitus (65§)
• Molemminpuolista tietojen jakamista ennen
hankintamenettelyn aloittamista
• Toimittajille tietoja tavoitteista, tarpeista,
hankinnan suuruudesta ja aikataulusta
• Hankintayksikölle tietoa markkinoilla olevista
ratkaisuista ja vaihtoehdoista
• Markkinakartoitus alan toimittajien kanssa
• Vuoropuhelu esim. hankintayksikön oman
henkilökunnan, asiakkaiden tai muiden
hankintayksiköiden kanssa
18© Castrén & Snellman
Markkinakartoitukset ja
ennakkokeskustelut
• Markkinakartoitus suositeltavaa
• Markkinoiden kartoittamiseksi
• Teknisten tms. mahdollisuuksien selvittämiseksi
• Tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen ehtojen
laatimiseksi
• Ei rajoituksia keskusteluteemojen suhteen
• Huomioon aina avoimuus, syrjimättömyys ja
tasapuolinen kohtelu
19
Markkinakartoituksen tavat
• Yleinen tiedotustilaisuus
• Toimittajille lähetettävä kysely, tietopyyntö tai
tarjouspyyntöluonnos
• Erilliset nettisivut
• Kahdenkeskiset neuvottelut
• Tekninen vuoropuhelu hankinnan teknisistä
yksityiskohdista, vaatimuksista, valintakriteereistä
ja sopimusehdoista
• Tai muu sopiva tapa, sisältöä tai tapaa ei säännelty
20© Castrén & Snellman
Markkinakartoituksen hyötyjä
• Lisää hankintayksikön markkinatuntemusta
• Voi auttaa hankinnan kohteen tarkemmassa
määrittelyssä
• Voi ohjata hankintamenettelyn valinnassa
• Tuo lisätietoa mahdollisuuksiin jakaa hankinta
osiin tai osatarjouksiin
• HUOM! Markkinakartoituksessa aina huomioitava
hankintojen periaatteet ja mahdolliset
esteellisyydet tai ristiriitatilanteet
21© Castrén & Snellman
Markkinakartoitus ja paikallisuus
• Hankintayksikkö saa tietoonsa paikalliset
toimittajat ja tuotteet
• Esim. ruokapalvelukilpailutuksissa voi selvittää
paikallisten juuresten, marjojen ym. saanti
• Paikalliset toimittajat saavat etukäteen tietoonsa
mitä tuotteita/palveluita ollaan hankkimassa,
jolloin voivat varautua tulevaan kilpailutukseen
• Paikallisten toimittajien erityispiirteet voidaan
ottaa huomioon kilpailutuksessa
• Kunhan on tasapuolista eikä syrjivää, huomioon
myös esteellisyys
22© Castrén & Snellman
Esteellisyys
• Esteellisyys:
1) Esteellisyys hankintayksikön puolella
2) Esteellisyys tarjoajayrityksessä
• Laki sääntelee viimeksi mainittua
• Lain ja oikeuskäytännön lähtökohta: menettelyn
pitää myös näyttää ulospäin tasapuoliselta ja
syrjimättömältä
23© Castrén & Snellman
Tarjoajan osallistuminen hankinnan
valmisteluun
• 66 §: Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä
yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on
hankintayksikön varmistettava, että tämä ei
vääristä kilpailua
• Markkinakartoituksen toteuttaminen tavalla, joka
ei luo esteellisyyttä
• Jos jollakin tarjoajista tiedollinen etulyöntiasema,
muut tarjoajat saatettava tiedollisesti samaan
asemaan (hy:n velvollisuus)
24© Castrén & Snellman
Poissulkeminen intressiristiriidan
perusteella (81 § 1 mom 8 k)
• Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea
tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai
tarjoajan
• jonka osallistuminen hankintamenettelyn
valmisteluun on vääristänyt kilpailua, eikä
vääristymää voida poistaa muilla vähemmän
rajoittavilla toimenpiteillä; ennen poissulkemista
ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava
mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen
hankinnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja
syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen
25© Castrén & Snellman
Esteellisyys laajoissa hankkeissa
• Laajoissa ja monivaiheisissa hankkeissa mietittävä
tasapuolisuuden näkökulmasta etukäteen, voiko
sama yritys tulla valituksi useaan vaiheeseen
• Esivaiheen suunnittelu
• Jatkovaiheen suunnittelu
• Toteutus
• Konsulttien asema eri vaiheiden kilpailutuksissa
• Menettelysäännöt hyvä kertoa etukäteen jo
hankinta-asiakirjoissa
26© Castrén & Snellman
Hankinnan jakaminen
27© Castrén & Snellman
Hankinnan jakaminen
• Uusi hankintalaki kannustaa hankintojen
jakamiseen, taustalla pk-yritysten
osallistumismahdollisuuksien parantaminen
• Hankinnan jakamisen perustuttava kuitenkin
todellisiin ja objektiivisiin seikkoihin
• Huomiota samaan hankintakokonaisuuteen ja
hankinnan arvoon (pilkkomiskielto)
• Hankinnan voi jakaa myös tarjouskilpailun sisällä
sallimalla osatarjoukset
28© Castrén & Snellman
Hankinnan jakamisen mahdollisuudet
• Tuoteryhmäkohtaiset erilliset tarjouskilpailut
• Saman hankintamenettelyn sisällä tehtävät
osatarjoukset
• Esim. määrittelemällä kunta maantieteellisesti
moneen alueeseen
• Puitejärjestely/dynaaminen hankintamenettely
usean toimittajan kesken
29© Castrén & Snellman
Hankinnan jakamisen hyödyt
• Kun hankinnat ovat kooltaan pienempiä, on pk-
yrityksillä paremmat mahdollisuudet osallistua
kilpailutukseen
• Hankintayksikkö voi saada enemmän toimittajia
mukaan
• Pienemmät kokonaisuudet
• Mahdollisuus huomioida erityistarpeita
30© Castrén & Snellman
Joustavammat hankintamenettelyt
31© Castrén & Snellman
Hankintamenettelyt (EU-hankinnoissa)
• Avoin menettely
• Rajoitettu menettely
• Neuvottelumenettely
• Kilpailullinen neuvottelumenettely
• Innovaatiokumppanuus
• Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Suunnittelukilpailu
32© Castrén & Snellman
Avoin menettely
Tarjousten vertailu
Tarjousten tarjous-
pyynnönmukaisuuden
tarkistus
Hankintasopimus
(odotusaika 14 pv.)
Hankintapäätös ja
tiedoksianto
Hankintailmoituksen
ja tarjouspyynnön
julkaisu
Tarjoukset
(tarjousaika 35 pv.)
33© Castrén & Snellman
Tarjoajien
soveltuvuuden
tarkistus
Avoin ja rajoitettu menettely v.
neuvottelumenettely
• Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen
edellytysten vallitessa. Neuvottelumenettely on avointa ja
rajoitettua menettelyä joustavampi:
• Voidaan neuvotella sopimuksen ehdoista tarjoajien kanssa,
mutta ei minimivaatimuksista eikä vertailukriteereistä
• Avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä ei käydä neuvotteluja ja
tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentämismahdollisuus
rajallista
• Neuvottelut voivat vähentää riskiä tarjouspyynnön
epäselvyydelle + tarjousten tarjouspyynnön vastaisuudelle
• Menettelyn valinta tehtävä tapauskohtaisesti hankinnan kohteen
mukaan
34© Castrén & Snellman
Neuvottelumenettelyn käyttöalaa
laajennettu lakiuudistuksen myötä
• Kun hankintayksikön tarpeita ei voida
tyydyttää olemassa olevien ratkaisujen
mukauttamisella
• Hankinta, joka sisältää suunnittelua tai
innovatiivisia ratkaisuja
• Kun hankinta sen luonteen,
monimutkaisuuden, oikeudellisen
muodon yms. takia sisältää merkittäviä
riskejä
• Kun avoimessa tai rajoitetussa
menettelyssä saadut tarjoukset eivät ole
tarjouspyynnön mukaisia
• Hankinnan kuvausta ei voi
laatia viittaamalla
standardiin/yhteiseen
tekniseen eritelmään tmv.
35© Castrén & Snellman
Neuvottelumenettelyn vaatimuksia
• Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä kuvattava tarpeet ja
tuotteilta vaadittavat ominaisuudet
• Alustava tarjouspyyntö:
• Ilmoitettava kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
(hinta/hinta-laatu/kustannukset)
• Vertailuperusteet voidaan lain esitöiden mukaan ilmoittaa
muita menettelyitä väljemmin ja neuvottelujen aikana
täsmentää lopulliset painoarvot, alatekijät ja niiden
painoarvot
• Ilmoitettava selkeästi vähimmäisvaatimukset, joista ei
neuvotella
 Osaavan markkinavuoropuhelun merkitys korostuu
36© Castrén & Snellman
Neuvottelumenettelyn vaatimuksia
• Mukaan valituilta ehdokkailta pyydetään neuvottelujen pohjaksi
alustavat tarjoukset
• Hankintayksikkö voi tehdä hankintapäätöksen ilman
neuvotteluja jo alustavien tarjousten perusteella, jos näin on
ilmoitettu
• Vaiheittainen tarjousten karsinta mahdollista hankinnan
vertailuperusteilla
• Neuvottelujen aikana tarjouspyyntöä saa muuttaa, pl.
vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset
• Neuvottelujen päätyttyä lopulliset tarjoukset, joista ei neuvotella
37© Castrén & Snellman
Esimerkki neuvottelumenettelystä
Neuvottelujen
päättäminen
ja lopullinen
tarjouspyyntö
Neuvotteluvaihe
• tarkennetut tarjoukset
• tarjousten karsinta
Hankintapäätös ja
tiedoksianto
Lopulliset tarjoukset
Osallistumis-
hakemukset
(määräaika 30 pv.)
38© Castrén & Snellman
Ehdokkaiden (3) valinta
ja pyyntö jättää
alustavat tarjoukset
(määräaika [30] pv.)
Tarjouspyynnön
mukaisuuden
tarkistaminen
ja vertailu
Hankintasopimus
(odotusaika 14 pv.)
Hankintailmoitus,
osallistumishakemus-
pyyntö
ja alustava tarjouspyyntö
Kilpailullinen neuvottelumenettely
• Käyttöedellytykset samat kuin neuvottelumenettelyssä
• Tarjousten valinta tehtävä hinta-laatusuhteen perusteella
• Tavoitteena hankinnan toteuttamisen ratkaisuvaihtoehtojen
karsiminen yhteen tai useampaan
• Tarjousvertailun jälkeen mahdollista neuvotella esim.
rahoitussitoumuksista tai viimeistellä muita ehtoja voittaneen
kanssa edellyttäen, että hankinnan olennaiset osat eivät muutu
tai menettely syrji muita tarjoajia
• Soveltuu esimerkiksi innovatiivisiin hankkeisiin,
liikenneinfrastruktuurihankintoihin,
tietoverkkohankintoihin ja vaativiin palveluhankintoihin
39© Castrén & Snellman
Esimerkki kilpailullisesta
neuvottelumenettelystä
Neuvottelujen
päättäminen
ja lopullinen
tarjouspyyntö
Neuvottelut
ratkaisumalleista
• ratkaisujen karsinta
Hankintapäätös ja
tiedoksianto
(lisäneuvottelut)
Lopulliset tarjoukset
(+ selvennykset)
Hankintailmoitus,
osallistumishakemus-
pyyntö
ja hankekuvaus
Osallistumis-
hakemukset
(määräaika 30 pv.)
40© Castrén & Snellman
Soveltuvien
ehdokkaiden (3) valinta
ja neuvottelukutsun
lähettäminen
Tarjouspyynnön
mukaisuuden
tarkistaminen
ja vertailu
Hankintasopimus
(odotusaika 14 pv)
Innovaatiokumppanuus
41© Castrén & Snellman
Innovaatiokumppanuus
• Tavoite: mahdollistaa entistä tehokkaammin julkisten
hankintojen strateginen käyttö innovoinnin
edistämiseksi
• Hankintayksiköt voivat esim. yhdistää T&K-
palveluhankinnan ja työn lopputuloksena syntyneen
idean toteuttamista koskevan hankinnan yhdeksi
kokonaisuudeksi
Kehitystyön tulosta ei tarvitse erikseen
kilpailuttaa
• Mahdollista valita yksi tai useampia kumppaneita
• Pitkäaikainen kumppanuus
42© Castrén & Snellman
Innovaatiokumppanuuden
käyttöedellytykset
• Hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää hankkimalla
markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai urakoita tai
ilman tarjolla olevien ratkaisujen olennaisia muutoksia
• ”Innovatiivinen uutuustuote”; ei pelkän prototyypin
kehittäminen; tuotteen tai palvelun kehittäminen mahdollista
koko elinkaaren ajan
• Innovaatiokumppanuutta on EU-maissa hyödynnetty mm.:
• Tutkimus- , tiedonkeruu- ja ohjelmistojen
kehittämispalveluissa
• Maisemanhoitopalveluissa
• Lääketieteellisissä kuvantamispalveluissa
• Junien matkustajavaunujen hankinnassa
43© Castrén & Snellman
Innovaatiokumppanuus – menettely
• Hankintayksikkö määrittelee hankintailmoituksessa
tarpeensa ja kuvaa vähimmäisvaatimukset, joista ei
neuvotella
• Neuvotteluihin otettavien toimittajien määrä voidaan rajata
• Ehdokkaita otettava kolme, jollei soveltuvia vähemmän
• Neuvottelut etenevät kuten neuvottelumenettelyssä
• Kumppaneiden lukumäärää voidaan vähentää vaiheittain;
vaiheittaisuudesta ja sen ehdoista ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa
• Hankintayksikön asetettava innovaatiokumppanuudelle
välitavoitteita ja määrättävä korvauksen suorittamisesta
44© Castrén & Snellman
Puitejärjestely
• Puitejärjestelyn kesto lähtökohtaisesti 4 vuotta
• Yksittäinen puitejärjestelyyn perustuva hankintasopimus voi
(selvästikin) ylittää puitejärjestelyn keston
Vaihtoehdot:
1) Yksi toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu
• Tarjouksen täsmentäminen/ täydentäminen sallittu
konkreettisen hankintatarpeen mukaiseksi
2) Usea toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu
3) Usea toimittaja, minikilpailutus
4) Yhdistelmä kohdista 2 - 3
45© Castrén & Snellman
Dynaaminen hankintajärjestelmä
• Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen
hankintamenettely, joka on avoin koko sen
voimassaoloajan
• Dynaaminen hankintajärjestelmä soveltuu
tavanomaisiin hankintoihin
• Kyse on tuotteista, rakennusurakoista tai
palveluista, joita markkinoilla on yleisesti saatavilla
• EU-maissa käytetty mm. tapahtumapalveluihin,
koululais- ja sosiaalikuljetuksiin, oikeudellisiin
palveluihin, toimintaterapiavälineisiin,
leikkaussalilaitteisiin ja instrumentteihin
46© Castrén & Snellman
Dynaaminen hankintajärjestelmä –
menettely 1/2
• Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan
hankintailmoituksella
• Menettelyksi valitaan rajoitettu menettely
• Halutessaan hankintajärjestelmän voi jakaa luokkiin
• Kestoa ei ole (enää) rajoiteta lainsäädännössä
• Osallistujien määrää ei saa rajoittaa
• Osallistumishakemuksille 30 pv. määräaika
perustamisvaiheessa
• Valintapäätös lähtökohtaisesti 10 työpäivän kuluessa
osallistumishakemuksen vastaanottamisesta
• Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat tulee
hyväksyä
• Osallistumishakemuksen voi jättää myös myöhemmin
hankintajärjestelmän keston aikana
47© Castrén & Snellman
• Yksittäiset hankinnat kilpailutetaan:
• Tarjouspyynnössä yksilöitävä hankinta
• Tarjoukset kaikilta tarjoajilta samanaikaisesti
• Tarjousaika min 10 pv.
48© Castrén & Snellman
Dynaaminen hankintajärjestelmä –
menettely 2/2
Tarjouspyyntö ja paikallisuus
49© Castrén & Snellman
Tarjouspyyntö
• Tarjouspyyntö on lopullinen ja tarjousten on
oltava tarjouspyynnön mukaisia
• Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei voida
enää käydä vuoropuhelua tai neuvotteluja
• Ainoastaan keskitetty kysymys & vastaus-vaihe
• Tarjouspyyntöön määriteltävä hankinnan kohteen
vähimmäisvaatimukset ja vertailtavat kriteerit
• Joita ei voi enää muuttaa menettelyn kuluessa
50© Castrén & Snellman
Vähimmäisvaatimukset ja
vertailuperusteet
• Tuotteen vähimmäisvaatimukset = ehdottomat
vaatimukset jotka on täytettävä tai tarjous
hylätään
• Vertailuperusteet = perusteet, joiden mukaan
tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään
• Kaikki ilmoitetut vaatimukset on otettava
huomioon, ja kaikki tarjoukset on arvioitava ja
pisteytettävä samojen perusteiden mukaan
• Muita kuin tarjouspyynnössä ilmoitettuja
vähimmäisvaatimuksia tai vertailuperusteita ei voi
käyttää
51© Castrén & Snellman
Mahdollisia vähimmäisvaatimuksia/
laatukriteereitä
• Tuoreus – toimitus tietyn ajan kuluessa
• Luomu – laatua määrittävä kriteeri
• Tuotteen alkuperä – alkuperämaa ilmoitettava
• Ravintoainepitoisuus – esim. proteiinia yli 10%
• Toiminnan elinkaareen mahdollisimman vähäinen
ympäristökuormitus
• Pakkausten ympäristövastuullisuus ja kestävän
kehityksen mukaisuus
52© Castrén & Snellman
Paikallisuus tarjouspyynnön osana
• Hankintojen tulee aina olla avoimia ja
syrjimättömiä ja tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti
ja syrjimättömästi
• Tietyn sijainnin tai paikallisuuden vaatimukset
ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä
• Paikallisuusvaatimus ei saa rajoittaa kilpailua
• Joissakin hankinnoissa sijainnille voi kuitenkin
antaa merkitystä, jos sijainnilla on tosiasiallista
merkitystä hankinnan kannalta
• Paikallisuuden huomioiminen v. paikallisuuden
suosiminen
53© Castrén & Snellman
Oikeuskäytäntöä: MAO 337/13
sijaintivaatimus
• Hanselin työterveyshuollon kilpailutus
• Tampereen alueella vaatimuksena oli vähintään
yksi työterveyshuollon palveluja tuottava
toimipiste, jonka pitää sijaita kyseisen
vertailualueen pakollisella postinumeroalueella
• Perusteena vaatimukselle oli se, että kyseisillä
alueilla sijaitsee eniten hankintayksikön
asiakkaita, jolloin sijaintivaatimus liittyi tarjoajan
edellytyksiin hankinnan toteuttamiseen
54© Castrén & Snellman
Tuomioistuimen ratkaisu MAO 337/13
• Tarjouspyyntö on ollut omiaan johtamaan siihen,
että olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole
voitu käyttää riittävästi hyväksi
• Kohtuutonta vaatia perustamaan uusi toimipiste
• Sijaintivaatimus tietylle postinumeroalueelle oli
liian ankara ja suhteellisuusperiaatteen vastainen
• Työterveyshuollon palveluiden asiakkaat eivät
sijaitse vain yhdellä tietyllä alueella
• Lisäksi vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja
rajoitti perusteettomasti kilpailua
55© Castrén & Snellman
Oikeuskäytäntöä: MAO 472/15
sijaintivaatimus
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköt
• Hankinta jaettu osatarjouksiin niihin alueisiin,
joissa yksikön pääasialliset toimipaikat sijaitsevat
• Osallistumisen ehdottomana vaatimuksena on
ollut, että tarjoajalla on liike sillä alueella, johon
tarjoaja osallistuu
• Perusteena vaatimukselle oli työnantajan
kustantaman näyttöpäätelasien tutkimuksen,
sovituksen ja noudon johdosta syntyvien
työaikaisten poissaolojen keston minimoiminen
56© Castrén & Snellman
Tuomioistuimen ratkaisu MAO 472/15
• Tarjoajan liikkeelle asetettu sijaintivaatimus ei ole
ollut hankinnan kannalta perusteltu
• Vaatimus on mahdollistanut sen, että tarjoajan
liike on voinut sijaita paljon kauempana
hankintayksikön toimipaikoista kuin esimerkiksi
valittajan liike, jolloin myös matka-aika on voinut
olla pidempi eikä vaatimus siten ole taannut
kohtuullista etäisyyttä ja poissaolojen minimointia
• Olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole
voitu hyödyntää riittävästi ja sijaintivaatimus on
ollut syrjivä.
57© Castrén & Snellman
Oikeuskäytäntöä: MAO 624-626/10
paikallistuntemus
• Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut Tuusulan
kunnan alueella
• Vertailuperusteena oli mm. henkilöstön kokemus
ja “riittävä toiminta-alueen tuntemus”
• Perusteena paikallistuntemukselle oli
hankintayksikön mukaan se, että
ensihoitopalvelussa on kysymys sairaiden ja
loukkaantuneiden henkilöiden hoitamisesta, ja
paikallistuntemuksen puute voi johtaa
ihmishenkien menetykseen
58© Castrén & Snellman
Tuomioistuimen ratkaisu MAO 624-
626/10
• Hankinnan kohteena olevassa ensihoito- ja
sairaankuljetuspalvelussa palvelun tarjoamisesta
vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella,
ammattitaidolla ja pätevyydellä on erityinen
merkitys
• Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailuperusteet
liittyvät hankinnan kohteena olevien
palvelujen tehokkaaseen ja laadukkaaseen
toteuttamiseen ja ne ovat siten olleet hankinnan
kohteen kannalta merkityksellisiä
59© Castrén & Snellman
Oikeuskäytäntöä MAO 611-612/14
paikallistuntemus
• Mikkelin alueen pieninvestointi- ja
korjaushankkeiden rakennuttamis- ja
valvontatehtävien palveluhankinta
• Tarjoajan kelpoisuusehtona ja tarjouksen
valintakriteereinä ollut mm. palvelua toteuttavan
henkilöstön ”paikallistuntemus”
• Tarjoajien on tullut esittää tehtäviin esitettävien
henkilöiden henkilökohtainen kokemus
oppilaitosrakentamisesta sekä paikallistuntemus
60© Castrén & Snellman
Tuomioistuimen ratkaisu MAO 611-
612/14
• Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset
eivät tarkoita sen eron poistamista tarjoajien
väliltä, että jollakin yrityksellä voi olla tosiasiallista
etua muihin tarjoajiin siten, että yritys on hoitanut
vastaavanlaisia hankintoja aikaisemmin
• Asiassa ei esitetty selvitystä siitä, että hankinnan
kohteena oleviin palveluihin liittyisi sellaisia
paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä,
jotka olisi voitu perustellusti ottaa huomioon
tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa tai tarjousten
laatua vertailtaessa
• Epätasapuolinen ja syrjivä
61© Castrén & Snellman
Lyhyesti
• Hankintalait ja periaatteet ohjaavat hankintoja
• Pienhankinnat voi tehdä joustavammin
• Hankinnan valmistelu suositeltavaa tehdä
kunnolla ja ajan kanssa
• Markkinakartoitus, vuoropuhelut, hankinnan
jakaminen
• Hankintamenettelyn valinnalla voi saada joustoa
• Paikallisia toimijoita ei voi suosia eikä sijaintia tai
paikallistuntemusta lähtökohtaisesti edellyttää
62© Castrén & Snellman
Kiitos!
Sissi Kohtala
Associate
Asianajotoimisto Castrén & Snellman
63© Castrén & Snellman

More Related Content

Similar to Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet

Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
Suomen Yrittäjät
 
Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01kaarima
 
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunkiKatri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Tiina Talala
 
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriöNBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
Fingrid Oyj
 
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrjaIsokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
Suomen metsäkeskus
 
EU:n tietosuoja-asetus käytännössä
EU:n tietosuoja-asetus käytännössäEU:n tietosuoja-asetus käytännössä
EU:n tietosuoja-asetus käytännössä
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeenaMonimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
Suomen metsäkeskus
 
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
Greening Events - project
 
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä PirkanmaallaSijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
Lupapiste
 
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksuJulkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
Hallintoakatemia
 
Lämmöntuotannon organisointi
Lämmöntuotannon organisointiLämmöntuotannon organisointi
Lämmöntuotannon organisointi
Suomen metsäkeskus
 
Palvelukortti-konseptin esittely
Palvelukortti-konseptin esittelyPalvelukortti-konseptin esittely
Palvelukortti-konseptin esittelyguestf37bb3
 
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseistaKäytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Talent Base Group
 
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseistaKäytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Loihde Advisory
 
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
THL
 
Sähköinen kilpailutus ja hankinta
Sähköinen kilpailutus ja hankintaSähköinen kilpailutus ja hankinta
Sähköinen kilpailutus ja hankinta
Jyrki Kasvi
 
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitusTatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitusSitra Maamerkit
 
Puurakentaminen sjoholm
Puurakentaminen sjoholmPuurakentaminen sjoholm
Puurakentaminen sjoholm
Suomen metsäkeskus
 
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
Jan Lindberg
 

Similar to Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet (20)

Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Miten tehdä yhteist...
 
Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01
 
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunkiKatri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
 
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriöNBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
NBS-hankkeen asetusmuutokset Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrjaIsokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
Isokuusentanhuan puukalusteet esitys janne syrja
 
EU:n tietosuoja-asetus käytännössä
EU:n tietosuoja-asetus käytännössäEU:n tietosuoja-asetus käytännössä
EU:n tietosuoja-asetus käytännössä
 
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeenaMonimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
Monimuotoisuutta edistävä kulotus luonnonhoitohankkeena
 
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun prosessi sujuvoituu - välitulokset ja haa...
 
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
Tapahtumien logistisia pullonkauloja, kustannussyöppöjä ja ympäristönäkökohti...
 
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä PirkanmaallaSijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
Sijoitus- ja kaivuluvat Lupapisteessä Pirkanmaalla
 
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksuJulkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
Julkiset hankinnat ja niissä määrättävä hyvitysmaksu
 
Lämmöntuotannon organisointi
Lämmöntuotannon organisointiLämmöntuotannon organisointi
Lämmöntuotannon organisointi
 
Palvelukortti-konseptin esittely
Palvelukortti-konseptin esittelyPalvelukortti-konseptin esittely
Palvelukortti-konseptin esittely
 
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseistaKäytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
 
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseistaKäytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
Käytännön kokemuksia tietosuojaan liittyvistä asiakascaseista
 
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
 
Sähköinen kilpailutus ja hankinta
Sähköinen kilpailutus ja hankintaSähköinen kilpailutus ja hankinta
Sähköinen kilpailutus ja hankinta
 
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitusTatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus
Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus
 
Puurakentaminen sjoholm
Puurakentaminen sjoholmPuurakentaminen sjoholm
Puurakentaminen sjoholm
 
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
IT Outsourcing and Tendering Process (in Finnish)
 

More from Osuuskunta Ehta Raha

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Osuuskunta Ehta Raha
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Osuuskunta Ehta Raha
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
Osuuskunta Ehta Raha
 
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Osuuskunta Ehta Raha
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
Osuuskunta Ehta Raha
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
Osuuskunta Ehta Raha
 
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Osuuskunta Ehta Raha
 

More from Osuuskunta Ehta Raha (8)

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
 
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
 
Joukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABCJoukkorahoituksen ABC
Joukkorahoituksen ABC
 
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
 
Rahoitusvoimala
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
Rahoitusvoimala
 
Tarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talous
 
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
 

Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet

 • 1. Hankintalain mahdollisuudet– miten hankkia joustavasti ja paikallisuus huomioiden Paikallistalouden kehittämispaja Orivesi 24.5.2017 1© Castrén & Snellman
 • 2. Ohjelma • Hankintalait yleisesti • Lakiuudistus • Kynnysarvot ja hankintalajit • Joustavuus hankinnoissa • Markkinakartoitus • Hankinnan jakaminen • Hankintamenettelyn valinta • Paikallisuus hankinnan kriteereissä • Oikeuskäytäntöä 2© Castrén & Snellman
 • 3. Uudet hankintalait voimaan 2017 alusta • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) • Sovelletaan lakien voimaan tulon jälkeen aloitettuihin hankintamenettelyihin 3© Castrén & Snellman
 • 4. Uudistuksen tavoitteet ja periaatteet 1) Avoimuuden varmistaminen 2) Yksinkertaistaminen ja joustavuus 3) Innovointi 4) Ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien painottaminen 5) Pk-yritysten aseman parantaminen 6) Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön kirjaaminen säännöksiin 7) Oikeusvarmuuden lisääminen 4© Castrén & Snellman
 • 5. Kynnysarvot Pienhankinnat, kansalliset hankinnat ja EU- hankinnat 5© Castrén & Snellman
 • 6. Kansalliset kynnysarvot nousivat • Alle kansallisten kynnysarvojen kyseessä on pienhankinta • Yli kansallisten mutta alle EU- kynnysarvojen, kyseessä on kansallinen hankinta 6© Castrén & Snellman
 • 7. Pienhankinnat jäävät hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle • Hankintayksikön omat hankintaohjeet • Hankinnan yleiset periaatteet huomioitava • Tasapuolisuus • Syrjimättömyys • Avoimuus • Suhteellisuus • Hankintayksikkö voi kuitenkin julkaista myös pienhankinnoista hankintailmoituksen ja noudattaa hankintamenettelyjä 7© Castrén & Snellman
 • 8. Mitä huomioon pienhankinnoissa • Vaikka hankintalaki ei sovellu, otettava kuitenkin huomioon muu lainsäädäntö ja periaatteet • Esimerkiksi tilaajavastuulain velvoitteet • Ei muutoksenhakua markkinaoikeuteen • Hankintaoikaisu mahdollinen • Kunnallisvalitus mahdollinen (KHO:2014:189, KHO:2011:93) 8© Castrén & Snellman
 • 9. Paikallisuuden huomioinen pienhankinnoissa • Omiin hankintaohjeisiin voi merkitä esimerkiksi lähiruoan tavoitteeksi • Paikallisten tuotteiden tunteminen • Paikallisuus huomioon hankintastrategioissa • Tasaisin väliajoin tehtävät markkinakartoitukset • Pienhankinnoissa on enemmän joustavuutta huomioida paikallisuutta 9© Castrén & Snellman
 • 10. Kansalliset hankinnat (1/2) • Hankintamenettelyä ei ole täsmällisesti säännelty kuten EU- hankinnoissa, hankintayksikkö voi määritellä käyttämänsä menettelyn • Yleisten periaatteiden (avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus, suhteellisuus) puitteissa • Valittu hankintamenettely on kuvattava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä • Voi käyttää EU-menettelyjä (avoin, rajoitettu jne.) • Hankintailmoitus on aina julkaistava ja tarjousmenettely suoritettava  Suositeltavaa ohjata käytäntöjä sisäisellä ohjeistuksella 10© Castrén & Snellman
 • 11. Kansalliset hankinnat (2/2) • Hankintayksiköllä ei ole velvoitetta asettaa hankinta-asiakirjoja sähköisesti kaikkien saataville hankintailmoituksen julkaisuajankohdasta • Ei myöskään vähimmäismääräaikoja tarjouksen ja osallistumishakemuksen tekemiselle • Varattava ”kohtuullinen määräaika” huomioiden hankinnan koko ja luonne sekä tarjouksen laatimiseen vaadittava aika • MAO:284/14, 2.5.2014 (peliareenat ja monitoimipallokentät) • Hankinta sisälsi mm. asennus- sekä pohja- ja maatöiden suorittamista. Tarjouksen laatiminen on voinut edellyttää molempiin, eri paikkakunnilla sijaitseviin asennuspaikkoihin tutustumista paikan päällä.  Yhden viikon mittainen tarjousaika oli liian lyhyt. 11© Castrén & Snellman
 • 12. Liitteen E sote-palveluiden kilpailuttamisen erityispiirteitä • Sote-palveluiden hankinnassa otettava huomioon: • Käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen (jo suunnitteluvaiheessa) • Palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus sekä innovointiin liittyvät tekijät • Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen • Yleisten suorahankintaperusteiden (40 ja 41§) lisäksi suorahankinta mahdollista, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta 12© Castrén & Snellman
 • 13. EU-kynnysarvot 1.1.2016-31.12.2017 13© Castrén & Snellman Hankintalaji EU-kynnysarvo (euro) Tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut (keskushallintoviranomaiset) 135.000 Tavara- ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut (muut hankintayksiköt) 209.000 Rakennusurakat 5.225.000
 • 14. Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida hankinnan ennakoitu arvo (1/2) • ”Nyrkkisääntö”: hankinnan arvoon on laskettava mukaan kaikki hankinnasta tarjoajalle koituva taloudellinen vastike • Mahdolliset optiokaudet, matka- ja kokouspalkkiot ym. • Arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa • Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa arvoksi lasketaan 48 kk ennakoitu arvo (sopimuksen arvioitu kuukausiarvo x 48) • Arvon on pädettävä silloin, kun hankintailmoitus julkaistaan tai hankinta muutoin aloitetaan
 • 15. Hankintayksiköllä velvollisuus arvioida hankinnan ennakoitu arvo (2/2) • Jos hankinta toteutetaan samanaikaisesti osina, osien yhteenlaskettu arvo ratkaiseva • Laissa tiettyjä poikkeuksia sellaisten osien osalta, joiden arvo alle 20 % hankinnan kokonaisarvosta • Hankintayksikön on tarvittaessa perusteltava tekemänsä arvio • Muistio tmv. seikoista, joiden perusteella arvio on tehty • Ennakoitu arvo voi olla hintahaarukka • Enimmäisarvo ratkaiseva ilmoitusvelvollisuuden kannalta 15© Castrén & Snellman
 • 17. Hankinnan valmistelu • Mahdollisimman etupainotteisesti • Tärkeimmät ratkaisut tehdään valmisteluvaiheessa • Ennen hankintamenettelyn aloittamista on syytä arvioida ja selvittää mitä hankinnalla tavoitellaan • Hankintayksikön sisäinen vuoropuhelu • Hankintastrategioiden sisältö • Hankintakokonaisuuden hahmottaminen 17© Castrén & Snellman
 • 18. Markkinakartoitus (65§) • Molemminpuolista tietojen jakamista ennen hankintamenettelyn aloittamista • Toimittajille tietoja tavoitteista, tarpeista, hankinnan suuruudesta ja aikataulusta • Hankintayksikölle tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista ja vaihtoehdoista • Markkinakartoitus alan toimittajien kanssa • Vuoropuhelu esim. hankintayksikön oman henkilökunnan, asiakkaiden tai muiden hankintayksiköiden kanssa 18© Castrén & Snellman
 • 19. Markkinakartoitukset ja ennakkokeskustelut • Markkinakartoitus suositeltavaa • Markkinoiden kartoittamiseksi • Teknisten tms. mahdollisuuksien selvittämiseksi • Tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen ehtojen laatimiseksi • Ei rajoituksia keskusteluteemojen suhteen • Huomioon aina avoimuus, syrjimättömyys ja tasapuolinen kohtelu 19
 • 20. Markkinakartoituksen tavat • Yleinen tiedotustilaisuus • Toimittajille lähetettävä kysely, tietopyyntö tai tarjouspyyntöluonnos • Erilliset nettisivut • Kahdenkeskiset neuvottelut • Tekninen vuoropuhelu hankinnan teknisistä yksityiskohdista, vaatimuksista, valintakriteereistä ja sopimusehdoista • Tai muu sopiva tapa, sisältöä tai tapaa ei säännelty 20© Castrén & Snellman
 • 21. Markkinakartoituksen hyötyjä • Lisää hankintayksikön markkinatuntemusta • Voi auttaa hankinnan kohteen tarkemmassa määrittelyssä • Voi ohjata hankintamenettelyn valinnassa • Tuo lisätietoa mahdollisuuksiin jakaa hankinta osiin tai osatarjouksiin • HUOM! Markkinakartoituksessa aina huomioitava hankintojen periaatteet ja mahdolliset esteellisyydet tai ristiriitatilanteet 21© Castrén & Snellman
 • 22. Markkinakartoitus ja paikallisuus • Hankintayksikkö saa tietoonsa paikalliset toimittajat ja tuotteet • Esim. ruokapalvelukilpailutuksissa voi selvittää paikallisten juuresten, marjojen ym. saanti • Paikalliset toimittajat saavat etukäteen tietoonsa mitä tuotteita/palveluita ollaan hankkimassa, jolloin voivat varautua tulevaan kilpailutukseen • Paikallisten toimittajien erityispiirteet voidaan ottaa huomioon kilpailutuksessa • Kunhan on tasapuolista eikä syrjivää, huomioon myös esteellisyys 22© Castrén & Snellman
 • 23. Esteellisyys • Esteellisyys: 1) Esteellisyys hankintayksikön puolella 2) Esteellisyys tarjoajayrityksessä • Laki sääntelee viimeksi mainittua • Lain ja oikeuskäytännön lähtökohta: menettelyn pitää myös näyttää ulospäin tasapuoliselta ja syrjimättömältä 23© Castrén & Snellman
 • 24. Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun • 66 §: Jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on hankintayksikön varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua • Markkinakartoituksen toteuttaminen tavalla, joka ei luo esteellisyyttä • Jos jollakin tarjoajista tiedollinen etulyöntiasema, muut tarjoajat saatettava tiedollisesti samaan asemaan (hy:n velvollisuus) 24© Castrén & Snellman
 • 25. Poissulkeminen intressiristiriidan perusteella (81 § 1 mom 8 k) • Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan • jonka osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun on vääristänyt kilpailua, eikä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä; ennen poissulkemista ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen hankinnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen 25© Castrén & Snellman
 • 26. Esteellisyys laajoissa hankkeissa • Laajoissa ja monivaiheisissa hankkeissa mietittävä tasapuolisuuden näkökulmasta etukäteen, voiko sama yritys tulla valituksi useaan vaiheeseen • Esivaiheen suunnittelu • Jatkovaiheen suunnittelu • Toteutus • Konsulttien asema eri vaiheiden kilpailutuksissa • Menettelysäännöt hyvä kertoa etukäteen jo hankinta-asiakirjoissa 26© Castrén & Snellman
 • 28. Hankinnan jakaminen • Uusi hankintalaki kannustaa hankintojen jakamiseen, taustalla pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen • Hankinnan jakamisen perustuttava kuitenkin todellisiin ja objektiivisiin seikkoihin • Huomiota samaan hankintakokonaisuuteen ja hankinnan arvoon (pilkkomiskielto) • Hankinnan voi jakaa myös tarjouskilpailun sisällä sallimalla osatarjoukset 28© Castrén & Snellman
 • 29. Hankinnan jakamisen mahdollisuudet • Tuoteryhmäkohtaiset erilliset tarjouskilpailut • Saman hankintamenettelyn sisällä tehtävät osatarjoukset • Esim. määrittelemällä kunta maantieteellisesti moneen alueeseen • Puitejärjestely/dynaaminen hankintamenettely usean toimittajan kesken 29© Castrén & Snellman
 • 30. Hankinnan jakamisen hyödyt • Kun hankinnat ovat kooltaan pienempiä, on pk- yrityksillä paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen • Hankintayksikkö voi saada enemmän toimittajia mukaan • Pienemmät kokonaisuudet • Mahdollisuus huomioida erityistarpeita 30© Castrén & Snellman
 • 32. Hankintamenettelyt (EU-hankinnoissa) • Avoin menettely • Rajoitettu menettely • Neuvottelumenettely • Kilpailullinen neuvottelumenettely • Innovaatiokumppanuus • Dynaaminen hankintajärjestelmä • Suunnittelukilpailu 32© Castrén & Snellman
 • 33. Avoin menettely Tarjousten vertailu Tarjousten tarjous- pyynnönmukaisuuden tarkistus Hankintasopimus (odotusaika 14 pv.) Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisu Tarjoukset (tarjousaika 35 pv.) 33© Castrén & Snellman Tarjoajien soveltuvuuden tarkistus
 • 34. Avoin ja rajoitettu menettely v. neuvottelumenettely • Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Neuvottelumenettely on avointa ja rajoitettua menettelyä joustavampi: • Voidaan neuvotella sopimuksen ehdoista tarjoajien kanssa, mutta ei minimivaatimuksista eikä vertailukriteereistä • Avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä ei käydä neuvotteluja ja tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentämismahdollisuus rajallista • Neuvottelut voivat vähentää riskiä tarjouspyynnön epäselvyydelle + tarjousten tarjouspyynnön vastaisuudelle • Menettelyn valinta tehtävä tapauskohtaisesti hankinnan kohteen mukaan 34© Castrén & Snellman
 • 35. Neuvottelumenettelyn käyttöalaa laajennettu lakiuudistuksen myötä • Kun hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää olemassa olevien ratkaisujen mukauttamisella • Hankinta, joka sisältää suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja • Kun hankinta sen luonteen, monimutkaisuuden, oikeudellisen muodon yms. takia sisältää merkittäviä riskejä • Kun avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä saadut tarjoukset eivät ole tarjouspyynnön mukaisia • Hankinnan kuvausta ei voi laatia viittaamalla standardiin/yhteiseen tekniseen eritelmään tmv. 35© Castrén & Snellman
 • 36. Neuvottelumenettelyn vaatimuksia • Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä kuvattava tarpeet ja tuotteilta vaadittavat ominaisuudet • Alustava tarjouspyyntö: • Ilmoitettava kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste (hinta/hinta-laatu/kustannukset) • Vertailuperusteet voidaan lain esitöiden mukaan ilmoittaa muita menettelyitä väljemmin ja neuvottelujen aikana täsmentää lopulliset painoarvot, alatekijät ja niiden painoarvot • Ilmoitettava selkeästi vähimmäisvaatimukset, joista ei neuvotella  Osaavan markkinavuoropuhelun merkitys korostuu 36© Castrén & Snellman
 • 37. Neuvottelumenettelyn vaatimuksia • Mukaan valituilta ehdokkailta pyydetään neuvottelujen pohjaksi alustavat tarjoukset • Hankintayksikkö voi tehdä hankintapäätöksen ilman neuvotteluja jo alustavien tarjousten perusteella, jos näin on ilmoitettu • Vaiheittainen tarjousten karsinta mahdollista hankinnan vertailuperusteilla • Neuvottelujen aikana tarjouspyyntöä saa muuttaa, pl. vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset • Neuvottelujen päätyttyä lopulliset tarjoukset, joista ei neuvotella 37© Castrén & Snellman
 • 38. Esimerkki neuvottelumenettelystä Neuvottelujen päättäminen ja lopullinen tarjouspyyntö Neuvotteluvaihe • tarkennetut tarjoukset • tarjousten karsinta Hankintapäätös ja tiedoksianto Lopulliset tarjoukset Osallistumis- hakemukset (määräaika 30 pv.) 38© Castrén & Snellman Ehdokkaiden (3) valinta ja pyyntö jättää alustavat tarjoukset (määräaika [30] pv.) Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja vertailu Hankintasopimus (odotusaika 14 pv.) Hankintailmoitus, osallistumishakemus- pyyntö ja alustava tarjouspyyntö
 • 39. Kilpailullinen neuvottelumenettely • Käyttöedellytykset samat kuin neuvottelumenettelyssä • Tarjousten valinta tehtävä hinta-laatusuhteen perusteella • Tavoitteena hankinnan toteuttamisen ratkaisuvaihtoehtojen karsiminen yhteen tai useampaan • Tarjousvertailun jälkeen mahdollista neuvotella esim. rahoitussitoumuksista tai viimeistellä muita ehtoja voittaneen kanssa edellyttäen, että hankinnan olennaiset osat eivät muutu tai menettely syrji muita tarjoajia • Soveltuu esimerkiksi innovatiivisiin hankkeisiin, liikenneinfrastruktuurihankintoihin, tietoverkkohankintoihin ja vaativiin palveluhankintoihin 39© Castrén & Snellman
 • 40. Esimerkki kilpailullisesta neuvottelumenettelystä Neuvottelujen päättäminen ja lopullinen tarjouspyyntö Neuvottelut ratkaisumalleista • ratkaisujen karsinta Hankintapäätös ja tiedoksianto (lisäneuvottelut) Lopulliset tarjoukset (+ selvennykset) Hankintailmoitus, osallistumishakemus- pyyntö ja hankekuvaus Osallistumis- hakemukset (määräaika 30 pv.) 40© Castrén & Snellman Soveltuvien ehdokkaiden (3) valinta ja neuvottelukutsun lähettäminen Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja vertailu Hankintasopimus (odotusaika 14 pv)
 • 42. Innovaatiokumppanuus • Tavoite: mahdollistaa entistä tehokkaammin julkisten hankintojen strateginen käyttö innovoinnin edistämiseksi • Hankintayksiköt voivat esim. yhdistää T&K- palveluhankinnan ja työn lopputuloksena syntyneen idean toteuttamista koskevan hankinnan yhdeksi kokonaisuudeksi Kehitystyön tulosta ei tarvitse erikseen kilpailuttaa • Mahdollista valita yksi tai useampia kumppaneita • Pitkäaikainen kumppanuus 42© Castrén & Snellman
 • 43. Innovaatiokumppanuuden käyttöedellytykset • Hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai urakoita tai ilman tarjolla olevien ratkaisujen olennaisia muutoksia • ”Innovatiivinen uutuustuote”; ei pelkän prototyypin kehittäminen; tuotteen tai palvelun kehittäminen mahdollista koko elinkaaren ajan • Innovaatiokumppanuutta on EU-maissa hyödynnetty mm.: • Tutkimus- , tiedonkeruu- ja ohjelmistojen kehittämispalveluissa • Maisemanhoitopalveluissa • Lääketieteellisissä kuvantamispalveluissa • Junien matkustajavaunujen hankinnassa 43© Castrén & Snellman
 • 44. Innovaatiokumppanuus – menettely • Hankintayksikkö määrittelee hankintailmoituksessa tarpeensa ja kuvaa vähimmäisvaatimukset, joista ei neuvotella • Neuvotteluihin otettavien toimittajien määrä voidaan rajata • Ehdokkaita otettava kolme, jollei soveltuvia vähemmän • Neuvottelut etenevät kuten neuvottelumenettelyssä • Kumppaneiden lukumäärää voidaan vähentää vaiheittain; vaiheittaisuudesta ja sen ehdoista ilmoitettava hankinta- asiakirjoissa • Hankintayksikön asetettava innovaatiokumppanuudelle välitavoitteita ja määrättävä korvauksen suorittamisesta 44© Castrén & Snellman
 • 45. Puitejärjestely • Puitejärjestelyn kesto lähtökohtaisesti 4 vuotta • Yksittäinen puitejärjestelyyn perustuva hankintasopimus voi (selvästikin) ylittää puitejärjestelyn keston Vaihtoehdot: 1) Yksi toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu • Tarjouksen täsmentäminen/ täydentäminen sallittu konkreettisen hankintatarpeen mukaiseksi 2) Usea toimittaja, puitejärjestelyn ehdot vahvistettu 3) Usea toimittaja, minikilpailutus 4) Yhdistelmä kohdista 2 - 3 45© Castrén & Snellman
 • 46. Dynaaminen hankintajärjestelmä • Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin koko sen voimassaoloajan • Dynaaminen hankintajärjestelmä soveltuu tavanomaisiin hankintoihin • Kyse on tuotteista, rakennusurakoista tai palveluista, joita markkinoilla on yleisesti saatavilla • EU-maissa käytetty mm. tapahtumapalveluihin, koululais- ja sosiaalikuljetuksiin, oikeudellisiin palveluihin, toimintaterapiavälineisiin, leikkaussalilaitteisiin ja instrumentteihin 46© Castrén & Snellman
 • 47. Dynaaminen hankintajärjestelmä – menettely 1/2 • Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan hankintailmoituksella • Menettelyksi valitaan rajoitettu menettely • Halutessaan hankintajärjestelmän voi jakaa luokkiin • Kestoa ei ole (enää) rajoiteta lainsäädännössä • Osallistujien määrää ei saa rajoittaa • Osallistumishakemuksille 30 pv. määräaika perustamisvaiheessa • Valintapäätös lähtökohtaisesti 10 työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta • Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat tulee hyväksyä • Osallistumishakemuksen voi jättää myös myöhemmin hankintajärjestelmän keston aikana 47© Castrén & Snellman
 • 48. • Yksittäiset hankinnat kilpailutetaan: • Tarjouspyynnössä yksilöitävä hankinta • Tarjoukset kaikilta tarjoajilta samanaikaisesti • Tarjousaika min 10 pv. 48© Castrén & Snellman Dynaaminen hankintajärjestelmä – menettely 2/2
 • 49. Tarjouspyyntö ja paikallisuus 49© Castrén & Snellman
 • 50. Tarjouspyyntö • Tarjouspyyntö on lopullinen ja tarjousten on oltava tarjouspyynnön mukaisia • Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei voida enää käydä vuoropuhelua tai neuvotteluja • Ainoastaan keskitetty kysymys & vastaus-vaihe • Tarjouspyyntöön määriteltävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja vertailtavat kriteerit • Joita ei voi enää muuttaa menettelyn kuluessa 50© Castrén & Snellman
 • 51. Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet • Tuotteen vähimmäisvaatimukset = ehdottomat vaatimukset jotka on täytettävä tai tarjous hylätään • Vertailuperusteet = perusteet, joiden mukaan tarjoukset arvioidaan ja pisteytetään • Kaikki ilmoitetut vaatimukset on otettava huomioon, ja kaikki tarjoukset on arvioitava ja pisteytettävä samojen perusteiden mukaan • Muita kuin tarjouspyynnössä ilmoitettuja vähimmäisvaatimuksia tai vertailuperusteita ei voi käyttää 51© Castrén & Snellman
 • 52. Mahdollisia vähimmäisvaatimuksia/ laatukriteereitä • Tuoreus – toimitus tietyn ajan kuluessa • Luomu – laatua määrittävä kriteeri • Tuotteen alkuperä – alkuperämaa ilmoitettava • Ravintoainepitoisuus – esim. proteiinia yli 10% • Toiminnan elinkaareen mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus • Pakkausten ympäristövastuullisuus ja kestävän kehityksen mukaisuus 52© Castrén & Snellman
 • 53. Paikallisuus tarjouspyynnön osana • Hankintojen tulee aina olla avoimia ja syrjimättömiä ja tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi • Tietyn sijainnin tai paikallisuuden vaatimukset ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä • Paikallisuusvaatimus ei saa rajoittaa kilpailua • Joissakin hankinnoissa sijainnille voi kuitenkin antaa merkitystä, jos sijainnilla on tosiasiallista merkitystä hankinnan kannalta • Paikallisuuden huomioiminen v. paikallisuuden suosiminen 53© Castrén & Snellman
 • 54. Oikeuskäytäntöä: MAO 337/13 sijaintivaatimus • Hanselin työterveyshuollon kilpailutus • Tampereen alueella vaatimuksena oli vähintään yksi työterveyshuollon palveluja tuottava toimipiste, jonka pitää sijaita kyseisen vertailualueen pakollisella postinumeroalueella • Perusteena vaatimukselle oli se, että kyseisillä alueilla sijaitsee eniten hankintayksikön asiakkaita, jolloin sijaintivaatimus liittyi tarjoajan edellytyksiin hankinnan toteuttamiseen 54© Castrén & Snellman
 • 55. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 337/13 • Tarjouspyyntö on ollut omiaan johtamaan siihen, että olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole voitu käyttää riittävästi hyväksi • Kohtuutonta vaatia perustamaan uusi toimipiste • Sijaintivaatimus tietylle postinumeroalueelle oli liian ankara ja suhteellisuusperiaatteen vastainen • Työterveyshuollon palveluiden asiakkaat eivät sijaitse vain yhdellä tietyllä alueella • Lisäksi vaaransi tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja rajoitti perusteettomasti kilpailua 55© Castrén & Snellman
 • 56. Oikeuskäytäntöä: MAO 472/15 sijaintivaatimus • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköt • Hankinta jaettu osatarjouksiin niihin alueisiin, joissa yksikön pääasialliset toimipaikat sijaitsevat • Osallistumisen ehdottomana vaatimuksena on ollut, että tarjoajalla on liike sillä alueella, johon tarjoaja osallistuu • Perusteena vaatimukselle oli työnantajan kustantaman näyttöpäätelasien tutkimuksen, sovituksen ja noudon johdosta syntyvien työaikaisten poissaolojen keston minimoiminen 56© Castrén & Snellman
 • 57. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 472/15 • Tarjoajan liikkeelle asetettu sijaintivaatimus ei ole ollut hankinnan kannalta perusteltu • Vaatimus on mahdollistanut sen, että tarjoajan liike on voinut sijaita paljon kauempana hankintayksikön toimipaikoista kuin esimerkiksi valittajan liike, jolloin myös matka-aika on voinut olla pidempi eikä vaatimus siten ole taannut kohtuullista etäisyyttä ja poissaolojen minimointia • Olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ole voitu hyödyntää riittävästi ja sijaintivaatimus on ollut syrjivä. 57© Castrén & Snellman
 • 58. Oikeuskäytäntöä: MAO 624-626/10 paikallistuntemus • Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut Tuusulan kunnan alueella • Vertailuperusteena oli mm. henkilöstön kokemus ja “riittävä toiminta-alueen tuntemus” • Perusteena paikallistuntemukselle oli hankintayksikön mukaan se, että ensihoitopalvelussa on kysymys sairaiden ja loukkaantuneiden henkilöiden hoitamisesta, ja paikallistuntemuksen puute voi johtaa ihmishenkien menetykseen 58© Castrén & Snellman
 • 59. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 624- 626/10 • Hankinnan kohteena olevassa ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelussa palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla ja pätevyydellä on erityinen merkitys • Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailuperusteet liittyvät hankinnan kohteena olevien palvelujen tehokkaaseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen ja ne ovat siten olleet hankinnan kohteen kannalta merkityksellisiä 59© Castrén & Snellman
 • 60. Oikeuskäytäntöä MAO 611-612/14 paikallistuntemus • Mikkelin alueen pieninvestointi- ja korjaushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävien palveluhankinta • Tarjoajan kelpoisuusehtona ja tarjouksen valintakriteereinä ollut mm. palvelua toteuttavan henkilöstön ”paikallistuntemus” • Tarjoajien on tullut esittää tehtäviin esitettävien henkilöiden henkilökohtainen kokemus oppilaitosrakentamisesta sekä paikallistuntemus 60© Castrén & Snellman
 • 61. Tuomioistuimen ratkaisu MAO 611- 612/14 • Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset eivät tarkoita sen eron poistamista tarjoajien väliltä, että jollakin yrityksellä voi olla tosiasiallista etua muihin tarjoajiin siten, että yritys on hoitanut vastaavanlaisia hankintoja aikaisemmin • Asiassa ei esitetty selvitystä siitä, että hankinnan kohteena oleviin palveluihin liittyisi sellaisia paikallistuntemusta edellyttäviä erityispiirteitä, jotka olisi voitu perustellusti ottaa huomioon tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa tai tarjousten laatua vertailtaessa • Epätasapuolinen ja syrjivä 61© Castrén & Snellman
 • 62. Lyhyesti • Hankintalait ja periaatteet ohjaavat hankintoja • Pienhankinnat voi tehdä joustavammin • Hankinnan valmistelu suositeltavaa tehdä kunnolla ja ajan kanssa • Markkinakartoitus, vuoropuhelut, hankinnan jakaminen • Hankintamenettelyn valinnalla voi saada joustoa • Paikallisia toimijoita ei voi suosia eikä sijaintia tai paikallistuntemusta lähtökohtaisesti edellyttää 62© Castrén & Snellman
 • 63. Kiitos! Sissi Kohtala Associate Asianajotoimisto Castrén & Snellman 63© Castrén & Snellman