SlideShare a Scribd company logo
#7) ++
             /CVJGOCVKECN 5EKGPEGU
                 2CRGT ++
6KOG #NNQYGF  /KPWVGU?             =/CZKOWO /CTMU 
0QVG 6JKU 2CRGT EQPVCKPU (KHV[ OWNVKRNG EJQKEG SWGUVKQPU 'CEJ SWGUVKQP
    ECTTKGU 6YQ OCTMU #VVGORV #NN SWGUVKQPU

                         %QPUKFGT VJG VYQ UVCVGOGPVU HQT
  6JG UGIOGPV CГ D QH VJG Z CZKU QH
                           %
                            ^

   4 KU                    C  G KU C QPG QPG HWPEVKQP

                          D  UKP KU DQWPFGF GPVKTG HWPEVKQP
   # 0GKVJGT QRGP PQT ENQUGF
                          VJGP 
   $ 1RGP                    #  DQVJ C CPF D CTG HCNUG

                          $  DQVJ C CPF D CTG VTWG
   % %NQUGF
                          %  QPN[ C KU VTWG
   $QVJ QRGP CPF ENQUGF             QPN[ D KU VTWG

                         .GV H  GГ YJGTG  Z     K[Г
  #P QRGP UGV KP 4 KU 
                          VJGP 

   # CP KPVGTXCN                 #  G   YJGP [ KU CP GXGP
                            OWNVKRNG QH SГ CPF G  YJGP
   $ HKPKVG WPKQP QH QRGP KPVGTXCNU         [ KU CP QFF OWNVKRNG QH S

                          $  G   KH [ KU CP QFF OWNVKRNG
   % EQWPVCDNG WPKQP QH FKULQKPV QRGP
                            QH S

     KPVGTXCNU KP 4              %  G  KH [ KU CP GXGP OWNVKRNG
                            QH S
   KPVGTUGEVKQP QH QRGP KPVGTXCNU
                          G    KH [ KU C OWNVKRNG QH S

                                         =261
#7) ++

  H  VCP Г  % 
           ^
                            9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI HWPEVKQPU
   # CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU
                             6 4 o 4 KU PQV C NKPGCT
   $ CUUWOGU PQPG QH VJG EQORNGZ
                             VTCPUHQTOCVKQP !
     PWODGTU

   % CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU            # 6 CГ D C    DГ C D
     GZEGRV K
                             $ 6 CГ D C    DГ D
   CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU
     GZEGRV K CPF K                 % 6 CГ D     CГ D

  .GV 8 ( DG C XGEVQT URCEG %QPUKFGT
                             6 CГ D DГ C
   VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU 

   +  +H  DГ  EГ   J  CTG  NKPGCTN[     .GV 8 DG C XGEVQT URCEG QXGT C HKGNF

     KPFGRGPFGPV XGEVQTU KP 8 ( Г
                             ( CPF 6 8 o 8 DG C NKPGCT
     VJGP D     EГ E Г JГ J Г D CTG
                             VTCPUHQTOCVKQP UWEJ VJCV 6 JCU CU
     CNUQ NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV

   ++ 6JG UGV QH XGEVQTU # Ž 8 (            C EJCTCEVGTKUVKE TQQVГ VJGP 

     YJKEJ EQPVCKPU VJG GTQ XGEVQT
                             # 6 KU FKCIQPCNKCDNG QXGT (
     KU CNYC[U NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV

   6JGP                        $ /WNVKRNKEKV[     QH    GCEJ

   # $QVJ + CPF ++ CTG VTWG                EJCTCEVGTKUVKE TQQV QH 6 KU 

   $ $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG
                             % 6 KU KPXGTVKDNG
   % QPN[ + KU VTWG
                             6 KU PKNRQVGPV
   QPN[ ++ KU VTWG
#7) ++

  .GV H 7 o 8 DG C NKPGCT OCR CPF        +H 2 '  CPF 2 ( Г YJKEJ

   ]WГ WГ Г WP_ DG VJG UGV QH        QH VJG HQNNQYKPI KU PQV EQTTGEV !

   NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV XGEVQTU KP 7          #  2 ' ‰ (  CPF 2 ' ˆ (

   6JGP VJG UGV ]H W Г H W Г Г H WP _         

   KU NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV KHH             $  2 '% ‰ (  CPF 2 ' ˆ (

   #  H KU QPG QPG CPF QPVQ                


   $  H KU QPG QPG                  %  2 ' ‰ (%  CPF 2 ' ˆ (%

                                
   %  H KU QPVQ

                              2 ' ‰ (  CPF 2 '% ˆ (
   7 8
                                
      §            ·
 .GV # ¨            ¸ DG     .GV ' CPF ( DG VYQ KPFGRGPFGPV CPF
      ¨              ¸
      ©            ¹
                             OWVWCNN[ GZENWUKXG GXGPVU 9JKEJ QH
   C OCVTKZ QH VTCPUHQTOCVKQP 6JGP VJG
                             VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU PQV
   TCPM QH # KU GSWCN VQ 
                             EQTTGEV !

   #                          #  'KVJGT 2 '  QT 2 ( 

   $                          $  'KVJGT 2 '  QT 2 ( 

   %                          %  2' 2' ‰ ( 2(

                             2 '^( 2 '

                                           =261
#7) ++

 .GV : CPF ; DG VYQ KPFGRGPFGPV           6JG QRVKOCNKV[ QH C DCUKE HGCUKDNG
  2QKUUQP TXU YKVJ RCTCOGVGTU O CPF
                              UQNWVKQP QH C VTCPURQTVCVKQP RTQDNGO
  T TGURGEVKXGN[ 9JKEJ QH VJG
                              KU EJGEMGF D[ 
  HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU PQV EQTTGEV !
                       
                  O   T         # )TCRJKECN OGVJQF
   # 2=:   ; ? G O T
                    
                              $ 5VGRRKPI UVQPG OGVJQF
                    O T 
   $ 2=: ; ? G OT      
                              % %WVVKPI RNCPG OGVJQF
                 
                       OM
   % 2=: ^ ; ?     ¦G
                 M 
                     O

                       M
                               $TCPEJ CPF DQWPF OGVJQF

                            6JG QRVKOCN UQNWVKQP QH VJG NKPGCT
   2=: ^:      ; ? 
                              RTQITCOOKPI RTQDNGO 
     
       OT  


     TГ O   
                              /CZKOKG  Z    Z
 .GV : DG C PQTOCN TCPFQO XCTKCDNG
                              5WEJ VJCV Z    Z 
  YKVJ OGCP CPF XCTKCPEG GHKPG

  VJG GXGPVU ' ] : _Г                   Z Z    

  ( ] : _ CPF ) ] : _
                                   ZГ Z   
  9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU

  KU EQTTGEV !                      # KU WPDQWPFGF

   # 2' 2( 2)                     $ KU KPHGCUKDNG
   $ 2( 2' 2)
                              % KU Z  Z 
   % 2' 2( 2)

   2) 2' 2(                     KU Z  Z
#7) ++
                                  
         f
                           H Z GZ Г Z z Г Z  4
 6JG UGTKGU  ¦C 
         P 
            P
              P
                TGRTGUGPVU CP
                                  Г Z 
  GPVKTG HWPEVKQP KHH 
                            6JGP 
          
   #  NKO ^ CP ^ P    
     Po f                      #  H KU QPN[ C % HWPEVKQP
          
   $  NKO ^ CP ^ P    
     Po f                      $  H KU TGCN CPCN[VKE CV 
          
   %  NKO ^ CP ^ P KU C HKPKVG RQUKVKXG       %  H KU PQYJGTG TGCN CPCN[VKE
     Po f


     TGCN PWODGT                   H KU C %f HWPEVKQP
          
    NKO ^ CP ^ P    f                     1T
     Po f


          1T                .GV : DG C TCPFQO XCTKCDNG YKVJ

                            OGCP CPF XCTKCPEG 9JKEJ QH
 .GV : DG C PQTOCN TCPFQO XCTKCDNG
                            VJG HQNNQYKPI KU PQV EQTTGEV !
  YKVJ OGCP CPF XCTKCPEG 
                            #  : ECP PQV HQNNQY C $KPQOKCN

  6JGP                          FKUVTKDWVKQP

                            $  : ECP PQV HQNNQY C 2QKUUQP
   # '=EQU :? G
                              FKUVTKDWVKQP
   $ '=EQU :? 
                            %  : ECP PQV HQNNQY CP GZRQPGPVKCN

   % '=EQU :?                     FKUVTKDWVKQP

                             : ECP PQV HQNNQY C PQTOCN
   '=EQU :? G
                              FKUVTKDWVKQP

                                           =261
#7) ++
      ª º      f                      
 +H #P « Г » Г VJGP             .GV CP  Г
      ¬P ¼      #
              P 
                 P
                   KU 
                                    P
                                       Г P KU GXGP

                                    
   #  Г                               Г P KU QFF
                                    P

   $  Г ?                    6JGP 

                           #  NKO CP ! NKO CP
   % =Г ?                      Po f     Po f


   =Г                     $  NKO CP    NKO CP   
                             Pof      Pof

         1T
                           %  NKO CP CPF NKO CP DQVJ FQ PQV
                             Pof    Pof
 .GV : HQNNQYU C 2QKUUQP FKUVTKDWVKQP         GZKUV

  YKVJ RCTCOGVGT O 6JG GUVKOCVQT           NKO CP    NKO CP   

  6 KU FGHKPGF CU 6  KH :  CPF                 1T
                         .GV :Г :Г :P DG C TCPFQO
  6 Г QVJGTYKUG 9JKEJ QH VJG          UCORNG HTQO QPG RCTCOGVGT
                                              P
  HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU HCNUG !
                           GZRQPGPVKCN HCOKN[ .GV 6      ¦:  K

   # 6 KU WPDKCUGF HQT GO
                                              K 

                           6GUV VJG J[RQVJGUKU * T T
                           CICKPUV *  T z T  6JGP VJG
   $ 8CTKCPEG QH 6 CVVCKPU %TCOOGT
                           WPKHQTON[ OQUV RQYGTHWN WPDKCUGF
     4CQ NQYGT DQWPF               VGUV KU IKXGP D[ 
                           #  I:      KH  % 6 %
   % 6 KU PQV WPKHQTON[ OKPKOWO                      QVJGTYKUG

     XCTKCPEG WPDKCUGF GUVKOCVQT QH       $  I:      KH  6    %
                                  KH    6 %
     GO
                           %  I:      KH  6 %
   8CTKCPEG QH 6 KU ITGCVGT VJCP                KH    6    %
                           I:       KH  6 % QT 6    %
     %TCOOGT 4CQ NQYGT DQWPF
                                      QVJGTYKUG
#7) ++

 +H C CPF D CTG TGCN PWODGTUГ VJGP       %QPUKFGT VJG UGSWGPEG

   UWR ]CГ D_                         
                           CP  Г     KH P KU GXGP
                                 P
     C Г D ^ C D^                    
   #                               KH P KU QFF
                                 P

     C Г D Г ^ C D^              6JGP 
   $
                             NKO   NKO CP  
                           #  Po f  Pof
     C D Г ^ C Г D^
   %                        $  NKO CP NKO CP
                             Po f    Po f


     C D ^ C D^              %  NKO CP ! NKO CP
                             Po f    Po f
   
         
                             NKO CP   NKO CP   
                             Po f    Po f

           1T
                                   1T

 .GV :Г :Г :P DG KKF IGQOGVTKE    6JG TX : JCU $GTPQWNNK FKUVTKDWVKQP

                           FGHKPGF D[ 2=: ?  2=: ?
   TXU YKVJ RCTCOGVGT R 6JGP VJG
                           TГ YJGTG  T  6JG ONG QH
   FKUVTKDWVKQP QH :  /KP : K KU 
              K
                           T DCUGF QP : KU 
   # $KPQOKCN
                           #   :

                              :
   $ )GQOGVTKE                   $
                               
                              :
   % 2QKUUQP                    %
                               

                            :
   *[RGTIGQOGVTKE

                                           =261
#7) ++

      ­        ½                    UKP 
 +H +P ® Z  4 ^  Z ¾ Г VJGP        .GV H        Г z  6JGP CV
      ¯        P¿                     
     f                         Г H JCU 
        + P KU 
   P                          # C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[

   # ]_                        $ C RQNG QH QTFGT 

                             % C RQNG QH QTFGT 
   $      I
                              C RQNG QH QTFGT 
   % ]Z  4^  Z _
                                     1T

   4                       .GV :Г :Г :P DG KKF TCPFQO

                             UCORNG    HTQO    VJG  HQNNQYKPI
               1T
                             RTQDCDKNKV[ OCUU HWPEVKQP
 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI FKUVTKDWVKQPU                
                             2=: Z ?     Z  Г Г 0
                                    0
  KU      PQV  CP  GZCEV  UCORNKPI
                             6JGP 2=: P ?Г YJGTG : P 

  FKUVTKDWVKQP !                    /CZ :K KU 
                               K

                                 0
   #      F FKUVTKDWVKQP             #
                                 0P

   $ $GVC FKUVTKDWVKQP                     0
                             $
                                 P0
   %      V FKUVTKDWVKQP                  
                             %
                                 0
   ( FKUVTKDWVKQP                       P
                             
                                 0P
#7) ++

        EQU                                
   ³
   ^^  
           
             F               +H H 
                                     G 
                                               Г z PS K Г P Г Г

                               Г Г VJGP 
    #    SK                      #  H JCU TGOQXCDNG UKPIWNCTKVKGU CV
                                  PSKГ P Г Г 
    $ SK                         $  H JCU GUUGPVKCN UKPIWNCTKVKGU CV
                                  PSKГ P Г Г 
    % SK                         %  H JCU FQWDNG RQNGU CV VJG QOKVVGF
                                 RQKPVU CV YJKEJ VJG TGUKFWG KU
    SK                          GTQ
                                H JCU RQNGU CV  PSKГ P Г
                1T
                                 Г Г 

 .GV [ Г [ DG VYQ KPFGRGPFGPV                          1T
                             +P C VYQ YC[ ENCUUKHKECVKQP OQFGN
   QDUGTXCVKQPU JCXKPI GZRGEVCVKQPU
                               YKVJ GSWCN QDUGTXCVKQPU RGT EGNNГ
   ' [ T        TГ ' [ T TГ      ' [KLM z        JKL CPF 8 [KLM
                                            DK     EL
                               V K C L Г D
   8 [ 8 [ V T CPF T CTG
            Ž   Ž
                               M E 9JKEJ RCTCOGVTKE HWPEVKQP
   NGCUV USWCTGU GUVKOCVQTU QH T CPF
                               KU GUVKOCDNG !
   T TGURGEVKXGN[ 9JKEJ QH VJG             #  ¦E DK
                                     K  K    YJGTG 6EK 

   HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU HCNUG !
                               $  ¦F EL
                                     L  L    YJGTG 6FL 
    #    Ž
        T    [ Г [ 
                               %  z    DK        EL
    $     Ž
        8 T     Ž
              8 T    V

    %    Ž
        T    [ [ 
                                 ¦¦ H
                                   K  L
                                            KL  J KL  YJGTG
                                                       ¦H
                                                       K
                                                         KL
          Ž Ž
        %QX T Г T                    ¦H L
                                     KL      


                                                       =261
#7) ++


 .GV 0 DG C FGNGVGF PGKIJDQWTJQQF                1T


  QH 6JGP EQTTGEV UVCVGOGPV HTQO
                         +P  QPG YC[   #018#   YKVJ  P

  VJG HQNNQYKPI KU 
                          QDUGTXCVKQPU CPF VTGCVOGPVUГ VJG

  #  KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH
                          GZRGTKOGPVGT YJKNG ECNEWNCVKPI VJG

    H KH H KU CPCN[VKE CPF WPDQWPFGF
                          ( TCVKQ HQTIQV VQ FKXKFG VJG UWO QH

    KP 0
                          USWCTGU D[ VJG EQTTGURQPFKPI


  $  KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH      FGITGGU QH HTGGFQO *QYGXGT VJG


    H KH H KU CPCN[VKE CPF DQWPFGF       UVCVKUVKEKCP UCKF VJGTG KU PQ OKUVCMGГ


    KP 0                    DGECWUG 


  %  KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH
                          #  P 

    H KH o   H z 
       NKO
                          $  P 

   KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH
                          %  P 
    H KH NKO  H   FQGU PQV
         o     GZKUV                    P
#7) ++

 6JG HWPEVKQP H  ^^Г  %
                 ^
                            H    G Г  % KU 
                                       ^


  KU 
                             #   CPCN[VKE KP %
                                      ^

  # EQPVKPWQWU CPF FKHHGTGPVKCDNG
                             $   CPCN[VKE QPN[ KP VJG WRRGT JCNH
      GXGT[YJGTG
                                RNCPG
  $ GXGT[YJGTG EQPVKPWQWU DWV
                             %   CPCN[VKE KP VJG HKTUV SWCFTCPV
      PQYJGTG FKHHGTGPVKCDNG

                              CPCN[VKE PQYJGTG KP %
                                        ^
  % EQPVKPWQWU GXGT[YJGTG DWV

      FKHHGTGPVKCDNG QPN[ CV VJG QTKIKP                1T

   PGKVJGT      EQPVKPWQWU   PQT     .GV T FGPQVG VJG OKPKOWO PWODGT

      FKHHGTGPVKCDNG CP[YJGTG            QH VKOGU CP[ VTGCVOGPV KU TGRNKECVGF

           1T                  KP EQORNGVGN[ TCPFQOKUGF FGUKIP

 +P C 4$ YKVJ DNQEMU CPF              YKVJ X VTGCVOGPVU CPF P RNQVU

  VTGCVOGPVUГ PWODGT QH RNQVU KP GCEJ          9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU

  DNQEM KU                       KU CNYC[U VTWG !

  #                          #   T X

  $                          $   T  KPVGIGT RCTV QH PX

  %                          %   T KPVGIGT RCTV QH PX    

   
                              T KPVGIGT RCTV QH PX

                                             =261
#7) ++

                                9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU
 +H        Г     K Г VJGP     KU 
              
                                  KU VTWG !
           K
  #                                # 'XGT[ ITQWR KU KUQOQTRJKE VQ C
        
                                     RGTOWVCVKQP ITQWR
      Г     K
  $
                                  $ # ITQWR ) KU KUQOQTRJKE VQ C

      Г     K                        RGTOWVCVKQP ITQWR KHH KV KU HKPKVG
  %
          
                                   % # ITQWR ) KU EQOOWVCVKXG KHH KV
           K
                                     KU E[ENKE
          
                                   # ITQWR ) KU PQP CDGNKCP KHH
               1T
                                     QTFGT QH ) KU PQV RTKOG
 +P C 4$ YKVJ D DNQEMU CPF X
                                           1T
  VTGCVOGPVU YJKEJ QH VJG HQNNQYKPI
                                 9JGP FGUKTGF KPHQTOCVKQP KU
  UVCVGOGPVU CNYC[U JQNFU !                    CXCKNCDNG HQT CNN QDLGEVU KP VJG

                                  RQRWNCVKQPГ YG JCXG YJCV KU ECNNGF
  #   D    X
                                  C 
  $   D X
                                   # %GPUWU
  %   D X
                                   $ 2QRWNCVKQP

   D CPF X CTG CTDKVTCT[ RQUKVKXG                 % 5CORNG

      KPVGIGTU                          5VGO CPF NGCH FKURNC[
#7) ++

 .GV ) DG C ITQWR QH QTFGT          6JG TKPI QH ª OCVTKEGU QXGT 
  6JGP                        #  KU EQOOWVCVKXG
   #  F^Q ) KORNKGU ) JCU C WPKSWG
                            $  KU CP KPVGITCN FQOCKP
     UWDITQWR QH QTFGT F
   $ )   JCU  QPN[  QPG   PQTOCN       %  JCU PQP GTQ GTQ FKXKUQTU
     UWDITQWR                    KU C HKGNF
   % ) JCU VYQ UWDITQWRU QH QTFGT
                                    1T
     CPF QPG UWDITQWR QH QTFGT 
    G KU VJG QPN[ RTQRGT UWDITQWR       9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU
     QH )                     KPXQNXGU FGUETKRVKXG UVCVKUVKEU CU
          1T                 QRRQUGF VQ KPHGTGPVKCN UVCVKUVKEU !
 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU          #  6JG (## UCORNGU VTCHHKE
  KU HCNUG !                       EQPVTQNNGTU KP QTFGT VQ GUVKOCVG
   # #NN EQORCPKGU NKUVGF QP VJG 0GY           VJG RGTEGPV TGVKTKPI FWG VQ LQD
     ;QTM 5VQEM 'ZEJCPIG KU CP             UVTGUU TGNCVGF KNNPGUU
     GZCORNG QH C UCORNG
                            $  $CUGF QP UCORNG QH 
   $ +P GPWOGTCVKXG UVWFKGUГ KPVGTGUV
                              RTQHGUUKQPCN VGPPKU RNC[GTUГ C
     KU  HQEWUUGF   QP  C  HKPKVGГ
                              VGPPKU OCICKPG TGRQTVGF VJCV
     KFGPVKHKCDNGГ   WPEJCPIKPI
                                 QH VJG RCTGPVU QH CNN
     EQNNGEVKQP QH KPFKXKFWCNU QT
                              RTQHGUUKQPCN VGPPKU RNC[GTU FKF
     QDLGEVU  VJCV  OCMG   WR  C
                              PQV RNC[ VGPPKU
     RQRWNCVKQP
   % # UCORNKPI HTCOG KU C NKUVKPI QH         %  6JG #NEQJQNГ 6QDCEEQ CPF
     VJG KPFKXKFWCNU QT QDLGEVU VQ DG          (KTGCTOU GRCTVOGPV TGRQTVGF
     UCORNGF                      VJCV  *QWUVQP   JCF    Г
   #NN RQUUKDNG [KGNFU KP ITCOU             TGIKUVGTGF IWP FGCNGTU KP 
     HTQO C EGTVCKP EJGOKECN TGCEVKQP        $CUGF    QP UWTXG[   QH  
     ECTTKGF QWV KP C NCDQTCVQT[ KU CP         OCICKPG    TGCFGTUГ    VJG
     GZCORNG QH EQPEGRVWCN QT              OCICKPG TGRQTVU VJCV    QH KVU
     J[RQVJGVKECN RQRWNCVKQP              TGCFGTU RTGHGT FQWDNG EQNWOP
                              CTVKENGU

                                           =261
#7) ++

 .GV ( DG C HKGNF YKVJ C HKPKVG PWODGT     .GV / DG C RTQRGT KFGCN QH C $QQNGCP

  QH GNGOGPVU 6JGP                TKPI 4 %QPUKFGT VJG HQNNQYKPI

   # VJG QTFGT QH ( OC[ DG            UVCVGOGPVU 

                              4
   $ VJG QTFGT QH ( OC[ DG            +    KU C $QQNGCP TKPI
                              /
                              4    
   % VJG QTFGT QH ( KU RTKOG            ++    #    KHH / KU C OCZKOCN
                              /    

   VJG EJCTCEVGTKUVKE QH ( KU GTQ           KFGCN

          1T                6JGP 

                           # $QVJ + CPF ++ JQNF
 ;QW CUMGF VGP QH [QWT ENCUUOCVGU
                           $ 1PN[ + JQNFU
  CDQWV VJGKT YGKIJV 1P VJG DCUKU QH
                           % 1PN[ ++ JQNFU
  VJKU KPHQTOCVKQPГ [QW UVCVGF VJCV VJG
                            $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG
  CXGTCIG YGKIJV QH CNN UVWFGPVU KP
                                    1T
  [QWT EQNNGIG KU RQWPFU 6JKU KU

  CP GZCORNG QH                6JG OGCUWTG OQUV WPCHHGEVGF D[

                           QWVNKGTU KU VJG 
   # KPHGTGPVKCN UVCVKUVKEU
                           # OGFKCP
   $ UCORNG
                           $ VTKOOGF OGCP
   % RQRWNCVKQP
                           % OGCP

   FGUETKRVKXG UVCVKUVKEU             TCPIG
#7) ++
 .GV 4 DG CP KPVGITCN FQOCKP CPF                  1T
  4=Z? DG VJG RQN[PQOKCN TKPI QXGT 4
  6JGP                     #V C EGTVCKP ECT UGTXKEG UVCVKQP YKVJ

   # 4=Z? KU CP 'WENKFGCP FQOCKP          UGTXKEG HCEKNKV[ HQT QPN[ QPG ECT CPF
                           PQ YCKVKPI URCEGГ ECTU CTTKXG HQT
   $ +H GXGT[ KFGCN QH 4 KU RTKPEKRCN
    VJGP UQ KU VTWG HQT 4=Z?           UGTXKEG KP 2QKUUQP OCPPGT CV VJG
                           TCVG QH QPG RGT JQWT CPF UGTXKEG VKOG
   % 4=Z? KU CP KPVGITCN FQOCKP
                           KU CNUQ GZRQPGPVKCN YKVJ CP CXGTCIG
   4=Z? KU C HKGNF
                           QPG JQWTГ YKVJ KPFGRGPFGPEG QH
          1T
                           UGTXKEG VKOGU CPF KPVGTCTTKXCN VKOGUГ
 6JG CXGTCIG UEQTG HQT C ENCUU QH        VJG RTQDCDKNKV[ VJCV CP KPEQOKPI
  UVWFGPVU YCU +H VJG HGOCNG
                           ECT HKPFU VJG UGTXKEG HCEKNKV[ CXCKNCDNG
  UVWFGPVU KP C ENCUU CXGTCIGF Г VJGP
  VJG OCNG UVWFGPVU KP VJG ENCUU          KU 
  CXGTCIGF 
                              
   #                      #
                              
   $ 
   %                      $   G
   
                              
 %QPUKFGT VJG    HQNNQYKPI  VYQ       %
  UVCVGOGPVU                       

   +  +H # KU C VTKCPIWNCT OCVTKZ CPF        0QPG QH VJG CDQXG
     PQ GPVT[ QP VJG OCKP FKCIQPCN
     KU GTQГ VJGP # KU UKPIWNCT       +H VJG VTCPUHQTOCVKQP 6 4P o 4
   ++ +H # KU VTKCPIWNCT OCVTKZ CPF CP       KU FGHKPGF D[ 6 : : #:Г YJGTG #
    GPVT[ QP VJG OCKP FKCIQPCN KU        KU CP[ P ª P U[OOGVTKE OCVTKZГ VJGP
    GTQГ VJGP # KU KPXGTVKDNG         6:     ; KU GSWCN VQ 
  6JGP 
                           #   6:   : #;  6;
   # QPN[ + KU VTWG
                           $   6:   6;
   $ QPN[ ++ KU VTWG
                           %   6:   : #;  6;
   % DQVJ + CPF ++ CTG VTWG
   DQVJ + CPF ++ CTG HCNUG             6:     ; #:  6;

                                          =261
#7) ++
          1T
                          .GV 6 DG VJG NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP
 6JG UVCHH TGRNCEGOGPV RQNKE[ KP
  TGRNCEGOGPV OQFGN 
                           QP 4 TGRTGUGPVGF D[ VJG OCVTKZ
   # CTKUGU FWG VQ TGUKIPCVKQPГ
    TGVKTGOGPVГ QT FGCVJ QH C UVCHH        §   ·
    OGODGT HTQO VKOG VQ VKOG            ¨
                           ©    ¸ Г VJGP VJG EJCTCEVGTKUVKE
                               ¹
   $ KU NKMG TGRNCEGOGPV RQNKE[ HQT
    KVGOU YJQUG XCNWGU FGVGTKQTCVG         XCNWGU QH 6 CTG 
    ITCFWCNN[
   % ECP DG GCUKN[ HQTOWNCVGF            # Г 
    DGECWUG RGQRNG TGVKTG CV MPQYP
    VKOG
   FQGU PQV [KGNF VJG QRVKOWO           $ Г 
    TGRNCEGOGPV KPVGTXCN

      §      ·              % Г K
 .GV # ¨       ¸ DG VJG OCVTKZГ
      ©     ¹
  VJGP VJG EQTTGURQPFKPI SWCFTCVKE          KГ K
  HQTO KU 
   #  Z [
                                  1T
   $  Z  Z[   [
   %  Z  [
                          # OKZGF UVTCVGI[ ICOG KP )COG
   Z   Z[    [
          1T                VJGQT[ ECP DG UQNXGF D[ 
 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI KU PQV CP
  CUUWORVKQP  WPFGTN[KPI   VJG
  HWPFCOGPVCN RTQDNGO QH '13 KP           # /CVTKZ OGVJQF
  +PXGPVQT[ /QFGN !
   # GOCPF KU MPQYP CPF WPKHQTO           $ )TCRJKECN OGVJQF
   $ *QNFKPI EQUV RGT WPKV RGT VKOG
    RGTKQF KU EQPUVCPV
                            % #NIGDTCKE OGVJQF
   % .GCF VKOG KU PQV GTQ
   5VQEM QWVU 5JQTVCIGU CTG PQV
    RGTOKVVGF                    #NN QH VJG CDQXG
#7) ++

 .GV RГ SГ T  +H VJG XGEVQTU            .GV D Г Г D Г  4 CPF
                                 E Г Г Г E Г Г  4
   § R·  § S·   §T·                   .GV 6 DG C NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP
   ¨ S¸Г  ¨ T ¸Г  ¨ R¸
   ¨ ¸   ¨ ¸   ¨ ¸    CTG   OWVWCNN[       HTQO 4 KPVQ 4 UWEJ VJCV 6DK EK
   ©T¹   © R¹   © S¹
                                 K Г 6JGP 

  QTVJQIQPCN KP 'WENKFGCP URCEG 4                    §                 ·
                                #  6 ZГ [ ¨ ZГ Z Г [Г Z Г [ ¹
                                      ©         ¸
                                              
  VJGP 

   #  R      S   T                      §                  ·
                                $  6 ZГ [ ¨ Z Г [Г Z [Г Z Г [ ¹
                                      ©           ¸
                                            
   $  R      S   T z 
                                        §              ·
   %  RS      ST   TR z               %  6 ZГ [ ¨    [Г Z Г    [Г Z    [¸
                                      ©                ¹
   RS       ST   TR 
                                5WEJ C NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP
              1T                   FQGU PQV GZKUV

 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI KU PQV QPG QH                    1T
                              +P C OWNVK UVCIG UCORNKPI 
  VJG RTKPEKRNGU QH UCORNKPI !
                                #  VJG UCOG PWODGT QH RGQRNG CTG
   # 5CORNKPI         WPKVU  OWUV  DG         UVWFKGF OQTG VJCP QPEG
     KFGPVKHKCDNG CPF ENGCTN[ FGHKPGF           $  FKHHGTGPV TGURQPFGPVU CTG
   $ 5CORNKPI         WPKVU  CTG  PQV         UVWFKGF OQTG VJCP QPEG
                                %  C UGSWGPEG QH UCORNGU CTG
     KPVGTEJCPIGCDNG
                                  FTCYP HTQO CNTGCF[ UGNGEVGF
   % 5CORNKPI         WPKVU  OWUV  DG         UCORNGU DWV QPN[ VJG NCUV
     KPFGRGPFGPV QH GCEJ QVJGT                 UCORNG KU UVWFKGF
                                C UGSWGPEG QH UCORNGU CTG
   5CORNKPI         WPKVU  OWUV  DG
                                  FTCYP HTQO CNTGCF[ UGNGEVGF
     TGRTGUGPVCVKXG CPF KPENWFG
                                  UCORNGU CPF GCEJ QPG QH VJGO
     OCNGU CPF HGOCNGU                     KU UVWFKGF

                                                   =261
#7) ++

 %QPUKFGT      VJG  HQNNQYKPI  VYQ             1T
   UVCVGOGPVU                   6JG VKOG TGSWKTGF VQ CUUGODNG CP
                             GNGEVTQPKE EQORQPGPV KU PQTOCNN[
   +   +H # KU C PKNRQVGPV OCVTKZ VJGP
                             FKUVTKDWVGF YKVJ C OGCP QH 
      +  # KU PQP UKPIWNCT
                             OKPWVGU CPF C UVCPFCTF FGXKCVKQP QH
   ++  # KU VTKCPIWNCT OCVTKZ YKVJ CNN        OKPWVGU (KPF VJG RTQDCDKNKV[
      FKCIQPCN GNGOGPVU CTG GTQГ          VJCV VJG VKOG TGSWKTGF VQ CUUGODNG
      VJGP # KU PKNRQVGPV             PKPG EQORQPGPVU KU ITGCVGT VJCP 
   6JGP                        OKPWVGU 
   # 1PN[ + KU VTWG                   # 
                             $ 
   $ 1PN[ ++ KU VTWG
                             % 
   % $QVJ + CPF ++ CTG VTWG               
   $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG            .GV I Г I DG VYQ NKPGCTN[
          1T                  KPFGRGPFGPV UQNWVKQPU QH VJG
 +P C UVWF[ QH CVVKVWFGU VQ 7PKXGTUKV[        EQPUVCPV EQGHHKEKGPV GSWCVKQP [
  RQNKEKGUГ C TGUGCTEJGT KPKVKCNN[ EJQUG        C[ C[  6JGP VJG 9TQPUMKCP
   HKTUV [GCT UVWFGPVUГ UGEQPF         QH IГ I KU EQPUVCPV KH CPF QPN[
  [GCT UVWFGPVU CPF VJKTF [GCT           KH 
  UVWFGPVU 6JGP VJG TGUGCTEJGT
                             # C 
  UGNGEVGF OCNG CPF HGOCNG
                             $ C 
  UVWFGPVU HTQO GCEJ [GCT ITQWRГ YJQ
  YGTG HKPCNN[ KPVGTXKGYGF 6JG             % C 
  UCORNKPI RTQEGFWTG WUGF KP VJKU            C   
  UVWF[ YCU                             1T
   # 2TQDCDKNKV[ UCORNKPI              6JG EGPVTCN NKOKV VJGQTGO VGNNU WU
   $ 5VTCVKHKGF UCORNKPI                VJCV VJG UCORNKPI FKUVTKDWVKQP QH VJG
   % /WNVK UVCIG UCORNKPI               OGCP KU CRRTQZKOCVGN[ PQTOCN
   /WNVK RJCUG UCORNKPI               9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI EQPFKVKQPU KU
 6JG EQORNGVG UQNWVKQP QH VJG RCTVKCN         PGEGUUCT[ HQT VJG VJGQTGO VQ DG
  FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP                XCNKF !
     w    w                   # 6JG UCORNG UKG JCU VQ DG NCTIG
        Г UKP Z  UKP [
    wZ w[                      $ 6JG RQRWNCVKQP XCTKCPEG JCU VQ
   KU                           DG UOCNN
   # C Z [    UKP Z UKP [    D        % 9G OWUV DG UCORNKPI HTQO C
   $  C Z [ EQU Z EQU [     D          PQTOCN RQRWNCVKQP
   %  C Z [ UKP Z EQU [     D        6JG RQRWNCVKQP JCU VQ DG
     C Z [ EQU Z UKP [    D          U[OOGVTKE
#7) ++
 6JG EJCTCEVGTKUVKE EWTXG QH VJG VYQ              1T
                        9KUJCTV    FKUVTKDWVKQP   KU  C
  RCTCOGVGT HCOKN[ QH UWTHCEGU
                          OWNVKXCTKCVG IGPGTCNKCVKQP QH 
   Z C  [ D     KU        # PQTOCN FKUVTKDWVKQP
                          $ DGVC FKUVTKDWVKQP
   # C EKTENG
                          % OCVTKZ DGVC FKUVTKDWVKQP
   $ C ITGCV EKTENG                EJK USWCTG FKUVTKDWVKQP
                        6JG KPKVKCN XCNWG RTQDNGO
   % JGNKZ                    [ H ZГ [ Г [ Z [Г YJGTG ZГ [
                          DGNQPIU VQ C FQOCKP Г JCU WPKSWG
   GNNKRUG                   UQNWVKQP 
         1T                # KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU KP 
                          $ KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU CPF
 # ECPQPKECN EQTTGNCVKQP ECPPQV DG          DQWPFGF QP 
  PGICVKXG DGECWUG                % KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU CPF
                            UCVKUHKGU .KRUEJKV EQPFKVKQP HQT
   # YG VCMG QPN[ RQUKVKXG GKIGP           CNN RQKPVU QP 
    XCNWGU                    HQT CNN HWPEVKQPU H ZГ [ QP 
                                  1T
   $ KV KU IGPGTCNKCVKQP QH VJG       9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU
    OWNVKRNG EQTTGNCVKQP            CTG VTWG HQT VJG HQNNQYKPI FCVC XCNWGU
                          Г Г Г Г Г CPF !
   % YG VCMG QPN[ RQUKVKXG USWCTG         # 6JG OGCP KU UOCNNGT VJCP VJG
    TQQV                       OGFKCP
                          $ 6JG OGCP CPF VJG VTKOOGF
   YG TGLGEV C PGICVKXG XCNWG            OGCP CTG GSWCN
                          % 6JG OGCP CPF OGFKCP CTG GSWCN
 .GV IГ I DG VYQ FKHHGTGPVKCDNG         6JG OGCP KU NCTIGT VJCP VJG
  HWPEVKQPU QP CP KPVGTXCN + VJGP           OGFKCP
                        +H VJG PWODGT QH EQPUVCPVU CTG VQ DG
   +  9 IГ I Z  Z  + Ÿ IГ        GNKOKPCVGF HTQO VJG IKXGP TGNCVKQP
     I CTG NKPGCTN[ FGRGPFGPV         KU LWUV GSWCN VQ VJG PWODGT QH
                          KPFGRGPFGPV XCTKCDNGUГ VJGP VJG
   ++ 9 IГ I Z z Z  + Ÿ IГ         RCTVKCN FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP
    I CTG NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV        QDVCKPGF D[ GNKOKPCVKPI VJGUG
                          EQPUVCPVU 
  6JGP                      # KU CNYC[U C NKPGCT GSWCVKQP QH
                            HKTUV QTFGT
   # 1PN[ + KU VTWG                $ ECP DG C PQP NKPGCT GSWCVKQP QH
   $ 1PN[ ++ KU VTWG                 HKTUV QTFGT
                          % KU C NKPGCT GSWCVKQP QH UGEQPF
   % $QVJ + CPF ++ CTG VTWG              QTFGT
                           KU C PQP NKPGCT GSWCVKQP QH
   $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG             UGEQPF QTFGT

                                        =261
#7) ++

                      1T                 6JG UQNWVKQP QH C JQOQIGPGQWU

 .GV :Г :Г DG C UGSWGPEG QH                     KPKVKCN   XCNWG    RTQDNGO   YKVJ

  KPFGRGPFGPV                 CPF    KFGPVKECNN[      EQPUVCPV EQGHHKEKGPV KU [ ZGZ

  FKUVTKDWVGF TXU YKVJ VJG EQOOQP                      EQU Z 6JGP VJG NGCUV RQUUKDNG
                                        QTFGT QH VJG FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP
  RFH IKXGP D[
            ­                            KU 
            ° Z Г
            °
                 Z 
  HZ        ®                             # 
            °
            ° Г
            ¯   QVJGTYKUG
                                         $ 
  %QPUKFGT VJG UVCVGOGPVU 
                                         % 
        P
                           
   +   ¦ : P  CU P o f
      K
          2
          
           o   K
                                         

                                                  1T
        P
                 
   ++  ¦
      K    
               2
           : K P  CU P o f
                o
                 
                                       6JG TCPFQO XCTKCDNGU : CPF ;
                                        CUUWOG QPN[ XCNWGU GCEJГ CPF
                  P                      EQX :Г ;  6JGP 
                     §   ·
   +++
      P      
                ¦
                K    
                      ©   
                           ¸
                            F
                      ¨ : K ¹ o
                                         # :   CPF   ;  PGGF  PQV  DG
      0 Г CU P o f                               KPFGRGPFGPV
  6JGP 
                                         $ : CPF ; CTG KPFGRGPFGPV
   # #NN UVCVGOGPVU CTG VTWG
                                         % : CPF ; CTG KPFGRGFGPV QPN[
   $ 1PN[ UVCVGOGPVU + CPF ++ CTG
                                            KH HQWT XCNWGU CTG CPF HQT
    VTWG
                                            DQVJ : CPF ;
   % 1PN[ UVCVGOGPVU + CPF +++ CTG
    VTWG                                    6JG NKPG KU RCTCNNGN VQ ; CZKU
   1PN[ UVCVGOGPV + KU VTWG                            QT : CZKU
#7) ++
528*+ :25.
         =261
#7) ++
528*+ :25.

More Related Content

What's hot

US-40
US-40US-40
Prevención de riesgos laborales legislación
Prevención de riesgos laborales legislaciónPrevención de riesgos laborales legislación
Prevención de riesgos laborales legislación
jmgudin
 
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad LaboralFactores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
Safety Control Peru
 
Migracion de sofware
Migracion de sofwareMigracion de sofware
Migracion de sofware
blaker jimenez
 
Abundancia
AbundanciaAbundancia
Abundancia
Zaida Ramirez
 
Heer Oosterling
Heer OosterlingHeer Oosterling
Heer Oosterling
Themadagen
 
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for DevelopmentUN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
Dr Lendy Spires
 
Informatica para mayores
Informatica para mayoresInformatica para mayores
Informatica para mayores
Nerea Zubizarreta
 
Neurorradiologia
NeurorradiologiaNeurorradiologia
Neurorradiologia
Juliano Pimentel
 
Integral impropia
Integral impropiaIntegral impropia
Dec 2090 honorarios sca
Dec 2090 honorarios scaDec 2090 honorarios sca
Dec 2090 honorarios sca
Pastor Felipe Duarte Ramos
 
Islamic Essential Duas [naushadme]
Islamic Essential Duas [naushadme]Islamic Essential Duas [naushadme]
Islamic Essential Duas [naushadme]
Naushad Ebrahim
 
Rutabtx
RutabtxRutabtx
Rutabtx
Marta
 
Manual de yoga
Manual de yogaManual de yoga
Manual de yoga
Álvaro Rodrigues
 
5 ( 9 $ 1 8 $ 5 3 urihv
5 ( 9   $ 1 8 $ 5     3 urihv5 ( 9   $ 1 8 $ 5     3 urihv
5 ( 9 $ 1 8 $ 5 3 urihv
AASTHA76
 
Concepto de calidad
Concepto de calidadConcepto de calidad
Concepto de calidad
Marivi Cividanes
 
15 december to 21 december 2014
15 december to 21 december 201415 december to 21 december 2014
15 december to 21 december 2014
snehalcnp
 
Eksergian
EksergianEksergian
Eksergian
Mauricio Salgado
 

What's hot (18)

US-40
US-40US-40
US-40
 
Prevención de riesgos laborales legislación
Prevención de riesgos laborales legislaciónPrevención de riesgos laborales legislación
Prevención de riesgos laborales legislación
 
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad LaboralFactores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
Factores Determinantes del Éxito de la Gestión de la Seguridad Laboral
 
Migracion de sofware
Migracion de sofwareMigracion de sofware
Migracion de sofware
 
Abundancia
AbundanciaAbundancia
Abundancia
 
Heer Oosterling
Heer OosterlingHeer Oosterling
Heer Oosterling
 
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for DevelopmentUN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
UN 2002 - Report of the International Conference on Financing for Development
 
Informatica para mayores
Informatica para mayoresInformatica para mayores
Informatica para mayores
 
Neurorradiologia
NeurorradiologiaNeurorradiologia
Neurorradiologia
 
Integral impropia
Integral impropiaIntegral impropia
Integral impropia
 
Dec 2090 honorarios sca
Dec 2090 honorarios scaDec 2090 honorarios sca
Dec 2090 honorarios sca
 
Islamic Essential Duas [naushadme]
Islamic Essential Duas [naushadme]Islamic Essential Duas [naushadme]
Islamic Essential Duas [naushadme]
 
Rutabtx
RutabtxRutabtx
Rutabtx
 
Manual de yoga
Manual de yogaManual de yoga
Manual de yoga
 
5 ( 9 $ 1 8 $ 5 3 urihv
5 ( 9   $ 1 8 $ 5     3 urihv5 ( 9   $ 1 8 $ 5     3 urihv
5 ( 9 $ 1 8 $ 5 3 urihv
 
Concepto de calidad
Concepto de calidadConcepto de calidad
Concepto de calidad
 
15 december to 21 december 2014
15 december to 21 december 201415 december to 21 december 2014
15 december to 21 december 2014
 
Eksergian
EksergianEksergian
Eksergian
 

Viewers also liked

Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
Datamatics Global Services GmbH
 
Studienführer Bachelor of Arts in BWL
Studienführer Bachelor of Arts in BWLStudienführer Bachelor of Arts in BWL
Studienführer Bachelor of Arts in BWL
IUBH-Fernstudium
 
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPADAutomatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
FlowCampus / ununi.TV
 
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des SchülersGmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
Raabe Verlag
 
5 Tipps für perfekte Präsentationen
5 Tipps für perfekte Präsentationen5 Tipps für perfekte Präsentationen
5 Tipps für perfekte Präsentationen
Bernd Allgeier
 
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
Raabe Verlag
 
Management Secrets
Management SecretsManagement Secrets
Management Secrets
Dr. Ingo Dahm
 
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-KunstProf. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Raabe Verlag
 
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
CCIMediaSwitzerland
 
2.6 flickr-, image list- und network-objekte
2.6  flickr-, image list- und network-objekte2.6  flickr-, image list- und network-objekte
2.6 flickr-, image list- und network-objekte
Michael Konzett
 
3.4 ereignisse und interaktivitat
3.4  ereignisse und interaktivitat3.4  ereignisse und interaktivitat
3.4 ereignisse und interaktivitat
Michael Konzett
 
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
Raabe Verlag
 
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen VielfaltChristine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
Raabe Verlag
 
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
Raabe Verlag
 
Flaeming skate 2011
Flaeming skate 2011Flaeming skate 2011
Flaeming skate 2011
yomisalawu
 
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes RechtEwert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
Raabe Verlag
 
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere ZielgruppenDr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
Raabe Verlag
 
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt diviaSocial Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
Martin Reti
 

Viewers also liked (20)

Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
Datamatics Award 2012 Griesheim 'Social Media: Hype - Realität - Nutzen'
 
Studienführer Bachelor of Arts in BWL
Studienführer Bachelor of Arts in BWLStudienführer Bachelor of Arts in BWL
Studienführer Bachelor of Arts in BWL
 
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPADAutomatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
Automatische YouTube-Übersetzung auf dem iPAD
 
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des SchülersGmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
Gmilkowsky: Das Urheberrecht am Werk des Schülers
 
5 Tipps für perfekte Präsentationen
5 Tipps für perfekte Präsentationen5 Tipps für perfekte Präsentationen
5 Tipps für perfekte Präsentationen
 
Maurice Ravel
Maurice Ravel Maurice Ravel
Maurice Ravel
 
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
Brox, Lenke: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Teil 1. Gesetzlicher Rahm...
 
Management Secrets
Management SecretsManagement Secrets
Management Secrets
 
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-KunstProf. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Prof. Dr. Gerhard Pfennig: Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
 
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
Sponsoring und werbeanfragen management tool 2013
 
2.6 flickr-, image list- und network-objekte
2.6  flickr-, image list- und network-objekte2.6  flickr-, image list- und network-objekte
2.6 flickr-, image list- und network-objekte
 
3.4 ereignisse und interaktivitat
3.4  ereignisse und interaktivitat3.4  ereignisse und interaktivitat
3.4 ereignisse und interaktivitat
 
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
Prof. Dr. Max Fuchs: Kulturelle Bildung international. Konzepte, Akteure, Dis...
 
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen VielfaltChristine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
Christine M. Merkel:Das UNESCO-Übereinkommen zur Kulturellen Vielfalt
 
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
Vera Schneider: Evaluation als Instrument der kulturpolitischen Steuerung. Me...
 
Flaeming skate 2011
Flaeming skate 2011Flaeming skate 2011
Flaeming skate 2011
 
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes RechtEwert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
Ewert: Der Titelschutz – Ein unterschätztes Recht
 
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere ZielgruppenDr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
Dr. Susanne Keuchel: Kulturmarketing für ältere Zielgruppen
 
BIKES
BIKESBIKES
BIKES
 
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt diviaSocial Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
Social Media Einführung für Marketing Mainhardt divia
 

Similar to Set paper 2

Huawei P20 Manual/User Guide
Huawei P20 Manual/User GuideHuawei P20 Manual/User Guide
Huawei P20 Manual/User Guide
manualsheet
 
School portfolio 2006
School portfolio 2006School portfolio 2006
School portfolio 2006
XJaING
 
Scala repl
Scala replScala repl
Scala repl
Kenji Yoshida
 
Giles Yokel's Portfolio
Giles Yokel's PortfolioGiles Yokel's Portfolio
Giles Yokel's Portfolio
Giles Yokel
 
Guía Gerente Sistemas INEI
Guía Gerente Sistemas INEIGuía Gerente Sistemas INEI
Guía Gerente Sistemas INEI
Eugenio Guzman
 
Beginner guide plc controller
Beginner guide plc controllerBeginner guide plc controller
Beginner guide plc controller
patrickNX9420
 
Apendice modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
Apendice  modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp Apendice  modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
Apendice modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
Alex Sebaje
 
Resume letterwriting
Resume letterwritingResume letterwriting
Resume letterwriting
Balaji Babu
 
rom1_ug
rom1_ugrom1_ug
rom1_ug
tughchi
 
Docker du poste de dev à la prod
Docker du poste de dev à la prodDocker du poste de dev à la prod
Docker du poste de dev à la prod
bitardo
 
091 Asistentes de frenada.pdf
091 Asistentes de frenada.pdf091 Asistentes de frenada.pdf
091 Asistentes de frenada.pdf
jcarrey
 
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
Anibal Velasquez
 
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata RathiTax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
Dr Mamta's Educational Plex Dr Mamata Rathi
 
Manual de la construcción de viviendas
Manual de la construcción de viviendas Manual de la construcción de viviendas
Manual de la construcción de viviendas
Jolie Palacios
 
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyondVideo on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
IMTC
 
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata RathiTax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
Dr Mamta's Educational Plex Dr Mamata Rathi
 
Es dynamik dentin broschüre web
Es dynamik dentin broschüre webEs dynamik dentin broschüre web
Es dynamik dentin broschüre web
Noe Soria
 
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Marco Esquia
 
SEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadoresSEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadores
KanvasMedia
 
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata RathiManagement Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
Dr Mamta's Educational Plex Dr Mamata Rathi
 

Similar to Set paper 2 (20)

Huawei P20 Manual/User Guide
Huawei P20 Manual/User GuideHuawei P20 Manual/User Guide
Huawei P20 Manual/User Guide
 
School portfolio 2006
School portfolio 2006School portfolio 2006
School portfolio 2006
 
Scala repl
Scala replScala repl
Scala repl
 
Giles Yokel's Portfolio
Giles Yokel's PortfolioGiles Yokel's Portfolio
Giles Yokel's Portfolio
 
Guía Gerente Sistemas INEI
Guía Gerente Sistemas INEIGuía Gerente Sistemas INEI
Guía Gerente Sistemas INEI
 
Beginner guide plc controller
Beginner guide plc controllerBeginner guide plc controller
Beginner guide plc controller
 
Apendice modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
Apendice  modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp Apendice  modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
Apendice modelo equaçoes diferenciais ordinarias no atp
 
Resume letterwriting
Resume letterwritingResume letterwriting
Resume letterwriting
 
rom1_ug
rom1_ugrom1_ug
rom1_ug
 
Docker du poste de dev à la prod
Docker du poste de dev à la prodDocker du poste de dev à la prod
Docker du poste de dev à la prod
 
091 Asistentes de frenada.pdf
091 Asistentes de frenada.pdf091 Asistentes de frenada.pdf
091 Asistentes de frenada.pdf
 
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
Incrementado uso servicios de salud reproductiva con algoritmo de decisiones
 
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata RathiTax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS 3 by Dr Mamata Rathi
 
Manual de la construcción de viviendas
Manual de la construcción de viviendas Manual de la construcción de viviendas
Manual de la construcción de viviendas
 
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyondVideo on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
Video on the Web is Changing ... massively! VP9 and beyond
 
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata RathiTax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
Tax, GST, Direct and Indirect Tax MCQS by Dr Mamata Rathi
 
Es dynamik dentin broschüre web
Es dynamik dentin broschüre webEs dynamik dentin broschüre web
Es dynamik dentin broschüre web
 
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
 
SEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadoresSEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadores
 
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata RathiManagement Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
Management Accounting MCQS 2 by Dr Mamata Rathi
 

Set paper 2

 • 1. #7) ++ /CVJGOCVKECN 5EKGPEGU 2CRGT ++ 6KOG #NNQYGF /KPWVGU? =/CZKOWO /CTMU 0QVG 6JKU 2CRGT EQPVCKPU (KHV[ OWNVKRNG EJQKEG SWGUVKQPU 'CEJ SWGUVKQP ECTTKGU 6YQ OCTMU #VVGORV #NN SWGUVKQPU %QPUKFGT VJG VYQ UVCVGOGPVU HQT 6JG UGIOGPV CГ D QH VJG Z CZKU QH  % ^ 4 KU C G KU C QPG QPG HWPEVKQP D UKP KU DQWPFGF GPVKTG HWPEVKQP # 0GKVJGT QRGP PQT ENQUGF VJGP $ 1RGP # DQVJ C CPF D CTG HCNUG $ DQVJ C CPF D CTG VTWG % %NQUGF % QPN[ C KU VTWG $QVJ QRGP CPF ENQUGF QPN[ D KU VTWG .GV H GГ YJGTG Z K[Г #P QRGP UGV KP 4 KU VJGP # CP KPVGTXCN # G YJGP [ KU CP GXGP OWNVKRNG QH SГ CPF G YJGP $ HKPKVG WPKQP QH QRGP KPVGTXCNU [ KU CP QFF OWNVKRNG QH S $ G KH [ KU CP QFF OWNVKRNG % EQWPVCDNG WPKQP QH FKULQKPV QRGP QH S KPVGTXCNU KP 4 % G KH [ KU CP GXGP OWNVKRNG QH S KPVGTUGEVKQP QH QRGP KPVGTXCNU G KH [ KU C OWNVKRNG QH S =261
 • 2. #7) ++ H VCP Г  % ^ 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI HWPEVKQPU # CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU 6 4 o 4 KU PQV C NKPGCT $ CUUWOGU PQPG QH VJG EQORNGZ VTCPUHQTOCVKQP ! PWODGTU % CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU # 6 CГ D C DГ C D GZEGRV K $ 6 CГ D C DГ D CUUWOGU CNN EQORNGZ PWODGTU GZEGRV K CPF K % 6 CГ D CГ D .GV 8 ( DG C XGEVQT URCEG %QPUKFGT 6 CГ D DГ C VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU + +H DГ EГ J CTG NKPGCTN[ .GV 8 DG C XGEVQT URCEG QXGT C HKGNF KPFGRGPFGPV XGEVQTU KP 8 ( Г ( CPF 6 8 o 8 DG C NKPGCT VJGP D EГ E Г JГ J Г D CTG VTCPUHQTOCVKQP UWEJ VJCV 6 JCU CU CNUQ NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV ++ 6JG UGV QH XGEVQTU # Ž 8 ( C EJCTCEVGTKUVKE TQQVГ VJGP YJKEJ EQPVCKPU VJG GTQ XGEVQT # 6 KU FKCIQPCNKCDNG QXGT ( KU CNYC[U NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV 6JGP $ /WNVKRNKEKV[ QH GCEJ # $QVJ + CPF ++ CTG VTWG EJCTCEVGTKUVKE TQQV QH 6 KU $ $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG % 6 KU KPXGTVKDNG % QPN[ + KU VTWG 6 KU PKNRQVGPV QPN[ ++ KU VTWG
 • 3. #7) ++ .GV H 7 o 8 DG C NKPGCT OCR CPF +H 2 ' CPF 2 ( Г YJKEJ ]WГ WГ Г WP_ DG VJG UGV QH QH VJG HQNNQYKPI KU PQV EQTTGEV ! NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV XGEVQTU KP 7 # 2 ' ‰ ( CPF 2 ' ˆ ( 6JGP VJG UGV ]H W Г H W Г Г H WP _ KU NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV KHH $ 2 '% ‰ ( CPF 2 ' ˆ ( # H KU QPG QPG CPF QPVQ $ H KU QPG QPG % 2 ' ‰ (% CPF 2 ' ˆ (% % H KU QPVQ 2 ' ‰ ( CPF 2 '% ˆ ( 7 8 § · .GV # ¨ ¸ DG .GV ' CPF ( DG VYQ KPFGRGPFGPV CPF ¨ ¸ © ¹ OWVWCNN[ GZENWUKXG GXGPVU 9JKEJ QH C OCVTKZ QH VTCPUHQTOCVKQP 6JGP VJG VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU PQV TCPM QH # KU GSWCN VQ EQTTGEV ! # # 'KVJGT 2 ' QT 2 ( $ $ 'KVJGT 2 ' QT 2 ( % % 2' 2' ‰ ( 2( 2 '^( 2 ' =261
 • 4. #7) ++ .GV : CPF ; DG VYQ KPFGRGPFGPV 6JG QRVKOCNKV[ QH C DCUKE HGCUKDNG 2QKUUQP TXU YKVJ RCTCOGVGTU O CPF UQNWVKQP QH C VTCPURQTVCVKQP RTQDNGO T TGURGEVKXGN[ 9JKEJ QH VJG KU EJGEMGF D[ HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU PQV EQTTGEV ! O T # )TCRJKECN OGVJQF # 2=: ; ? G O T $ 5VGRRKPI UVQPG OGVJQF O T $ 2=: ; ? G OT % %WVVKPI RNCPG OGVJQF OM % 2=: ^ ; ? ¦G M O M $TCPEJ CPF DQWPF OGVJQF 6JG QRVKOCN UQNWVKQP QH VJG NKPGCT 2=: ^: ; ? RTQITCOOKPI RTQDNGO OT TГ O /CZKOKG Z Z .GV : DG C PQTOCN TCPFQO XCTKCDNG 5WEJ VJCV Z Z YKVJ OGCP CPF XCTKCPEG GHKPG VJG GXGPVU ' ] : _Г Z Z ( ] : _ CPF ) ] : _ ZГ Z 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU EQTTGEV ! # KU WPDQWPFGF # 2' 2( 2) $ KU KPHGCUKDNG $ 2( 2' 2) % KU Z Z % 2' 2( 2) 2) 2' 2( KU Z Z
 • 5. #7) ++ f H Z GZ Г Z z Г Z  4 6JG UGTKGU ¦C P P P TGRTGUGPVU CP Г Z GPVKTG HWPEVKQP KHH 6JGP # NKO ^ CP ^ P Po f # H KU QPN[ C % HWPEVKQP $ NKO ^ CP ^ P Po f $ H KU TGCN CPCN[VKE CV % NKO ^ CP ^ P KU C HKPKVG RQUKVKXG % H KU PQYJGTG TGCN CPCN[VKE Po f TGCN PWODGT H KU C %f HWPEVKQP NKO ^ CP ^ P f 1T Po f 1T .GV : DG C TCPFQO XCTKCDNG YKVJ OGCP CPF XCTKCPEG 9JKEJ QH .GV : DG C PQTOCN TCPFQO XCTKCDNG VJG HQNNQYKPI KU PQV EQTTGEV ! YKVJ OGCP CPF XCTKCPEG # : ECP PQV HQNNQY C $KPQOKCN 6JGP FKUVTKDWVKQP $ : ECP PQV HQNNQY C 2QKUUQP # '=EQU :? G FKUVTKDWVKQP $ '=EQU :? % : ECP PQV HQNNQY CP GZRQPGPVKCN % '=EQU :? FKUVTKDWVKQP : ECP PQV HQNNQY C PQTOCN '=EQU :? G FKUVTKDWVKQP =261
 • 6. #7) ++ ª º f +H #P « Г » Г VJGP .GV CP Г ¬P ¼ # P P KU P Г P KU GXGP # Г Г P KU QFF P $ Г ? 6JGP # NKO CP ! NKO CP % =Г ? Po f Po f =Г $ NKO CP NKO CP Pof Pof 1T % NKO CP CPF NKO CP DQVJ FQ PQV Pof Pof .GV : HQNNQYU C 2QKUUQP FKUVTKDWVKQP GZKUV YKVJ RCTCOGVGT O 6JG GUVKOCVQT NKO CP NKO CP 6 KU FGHKPGF CU 6 KH : CPF 1T .GV :Г :Г :P DG C TCPFQO 6 Г QVJGTYKUG 9JKEJ QH VJG UCORNG HTQO QPG RCTCOGVGT P HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU HCNUG ! GZRQPGPVKCN HCOKN[ .GV 6 ¦: K # 6 KU WPDKCUGF HQT GO K 6GUV VJG J[RQVJGUKU * T T CICKPUV * T z T 6JGP VJG $ 8CTKCPEG QH 6 CVVCKPU %TCOOGT WPKHQTON[ OQUV RQYGTHWN WPDKCUGF 4CQ NQYGT DQWPF VGUV KU IKXGP D[ # I: KH % 6 % % 6 KU PQV WPKHQTON[ OKPKOWO QVJGTYKUG XCTKCPEG WPDKCUGF GUVKOCVQT QH $ I: KH 6 % KH 6 % GO % I: KH 6 % 8CTKCPEG QH 6 KU ITGCVGT VJCP KH 6 % I: KH 6 % QT 6 % %TCOOGT 4CQ NQYGT DQWPF QVJGTYKUG
 • 7. #7) ++ +H C CPF D CTG TGCN PWODGTUГ VJGP %QPUKFGT VJG UGSWGPEG UWR ]CГ D_ CP Г KH P KU GXGP P C Г D ^ C D^ # KH P KU QFF P C Г D Г ^ C D^ 6JGP $ NKO NKO CP # Po f Pof C D Г ^ C Г D^ % $ NKO CP NKO CP Po f Po f C D ^ C D^ % NKO CP ! NKO CP Po f Po f NKO CP NKO CP Po f Po f 1T 1T .GV :Г :Г :P DG KKF IGQOGVTKE 6JG TX : JCU $GTPQWNNK FKUVTKDWVKQP FGHKPGF D[ 2=: ? 2=: ? TXU YKVJ RCTCOGVGT R 6JGP VJG TГ YJGTG T 6JG ONG QH FKUVTKDWVKQP QH : /KP : K KU K T DCUGF QP : KU # $KPQOKCN # : : $ )GQOGVTKE $ : % 2QKUUQP % : *[RGTIGQOGVTKE =261
 • 8. #7) ++ ­ ½ UKP +H +P ® Z  4 ^ Z ¾ Г VJGP .GV H Г z 6JGP CV ¯ P¿ f Г H JCU + P KU P # C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ # ]_ $ C RQNG QH QTFGT % C RQNG QH QTFGT $ I C RQNG QH QTFGT % ]Z  4^ Z _ 1T 4 .GV :Г :Г :P DG KKF TCPFQO UCORNG HTQO VJG HQNNQYKPI 1T RTQDCDKNKV[ OCUU HWPEVKQP 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI FKUVTKDWVKQPU 2=: Z ? Z Г Г 0 0 KU PQV CP GZCEV UCORNKPI 6JGP 2=: P ?Г YJGTG : P FKUVTKDWVKQP ! /CZ :K KU K 0 # F FKUVTKDWVKQP # 0P $ $GVC FKUVTKDWVKQP 0 $ P0 % V FKUVTKDWVKQP % 0 ( FKUVTKDWVKQP P 0P
 • 9. #7) ++ EQU ³ ^^ F +H H G Г z PS K Г P Г Г Г Г VJGP # SK # H JCU TGOQXCDNG UKPIWNCTKVKGU CV PSKГ P Г Г $ SK $ H JCU GUUGPVKCN UKPIWNCTKVKGU CV PSKГ P Г Г % SK % H JCU FQWDNG RQNGU CV VJG QOKVVGF RQKPVU CV YJKEJ VJG TGUKFWG KU SK GTQ H JCU RQNGU CV PSKГ P Г 1T Г Г .GV [ Г [ DG VYQ KPFGRGPFGPV 1T +P C VYQ YC[ ENCUUKHKECVKQP OQFGN QDUGTXCVKQPU JCXKPI GZRGEVCVKQPU YKVJ GSWCN QDUGTXCVKQPU RGT EGNNГ ' [ T TГ ' [ T TГ ' [KLM z JKL CPF 8 [KLM DK EL V K C L Г D 8 [ 8 [ V T CPF T CTG Ž Ž M E 9JKEJ RCTCOGVTKE HWPEVKQP NGCUV USWCTGU GUVKOCVQTU QH T CPF KU GUVKOCDNG ! T TGURGEVKXGN[ 9JKEJ QH VJG # ¦E DK K K YJGTG 6EK HQNNQYKPI UVCVGOGPVU KU HCNUG ! $ ¦F EL L L YJGTG 6FL # Ž T [ Г [ % z DK EL $ Ž 8 T Ž 8 T V % Ž T [ [ ¦¦ H K L KL J KL YJGTG ¦H K KL Ž Ž %QX T Г T ¦H L KL =261
 • 10. #7) ++ .GV 0 DG C FGNGVGF PGKIJDQWTJQQF 1T QH 6JGP EQTTGEV UVCVGOGPV HTQO +P QPG YC[ #018# YKVJ P VJG HQNNQYKPI KU QDUGTXCVKQPU CPF VTGCVOGPVUГ VJG # KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH GZRGTKOGPVGT YJKNG ECNEWNCVKPI VJG H KH H KU CPCN[VKE CPF WPDQWPFGF ( TCVKQ HQTIQV VQ FKXKFG VJG UWO QH KP 0 USWCTGU D[ VJG EQTTGURQPFKPI $ KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH FGITGGU QH HTGGFQO *QYGXGT VJG H KH H KU CPCN[VKE CPF DQWPFGF UVCVKUVKEKCP UCKF VJGTG KU PQ OKUVCMGГ KP 0 DGECWUG % KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH # P H KH o H z NKO $ P KU C TGOQXCDNG UKPIWNCTKV[ QH % P H KH NKO H FQGU PQV o GZKUV P
 • 11. #7) ++ 6JG HWPEVKQP H ^^Г  % ^ H G Г  % KU ^ KU # CPCN[VKE KP % ^ # EQPVKPWQWU CPF FKHHGTGPVKCDNG $ CPCN[VKE QPN[ KP VJG WRRGT JCNH GXGT[YJGTG RNCPG $ GXGT[YJGTG EQPVKPWQWU DWV % CPCN[VKE KP VJG HKTUV SWCFTCPV PQYJGTG FKHHGTGPVKCDNG CPCN[VKE PQYJGTG KP % ^ % EQPVKPWQWU GXGT[YJGTG DWV FKHHGTGPVKCDNG QPN[ CV VJG QTKIKP 1T PGKVJGT EQPVKPWQWU PQT .GV T FGPQVG VJG OKPKOWO PWODGT FKHHGTGPVKCDNG CP[YJGTG QH VKOGU CP[ VTGCVOGPV KU TGRNKECVGF 1T KP EQORNGVGN[ TCPFQOKUGF FGUKIP +P C 4$ YKVJ DNQEMU CPF YKVJ X VTGCVOGPVU CPF P RNQVU VTGCVOGPVUГ PWODGT QH RNQVU KP GCEJ 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU DNQEM KU KU CNYC[U VTWG ! # # T X $ $ T KPVGIGT RCTV QH PX % % T KPVGIGT RCTV QH PX T KPVGIGT RCTV QH PX =261
 • 12. #7) ++ 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU +H Г K Г VJGP KU KU VTWG ! K # # 'XGT[ ITQWR KU KUQOQTRJKE VQ C RGTOWVCVKQP ITQWR Г K $ $ # ITQWR ) KU KUQOQTRJKE VQ C Г K RGTOWVCVKQP ITQWR KHH KV KU HKPKVG % % # ITQWR ) KU EQOOWVCVKXG KHH KV K KU E[ENKE # ITQWR ) KU PQP CDGNKCP KHH 1T QTFGT QH ) KU PQV RTKOG +P C 4$ YKVJ D DNQEMU CPF X 1T VTGCVOGPVU YJKEJ QH VJG HQNNQYKPI 9JGP FGUKTGF KPHQTOCVKQP KU UVCVGOGPVU CNYC[U JQNFU ! CXCKNCDNG HQT CNN QDLGEVU KP VJG RQRWNCVKQPГ YG JCXG YJCV KU ECNNGF # D X C $ D X # %GPUWU % D X $ 2QRWNCVKQP D CPF X CTG CTDKVTCT[ RQUKVKXG % 5CORNG KPVGIGTU 5VGO CPF NGCH FKURNC[
 • 13. #7) ++ .GV ) DG C ITQWR QH QTFGT 6JG TKPI QH ª OCVTKEGU QXGT 6JGP # KU EQOOWVCVKXG # F^Q ) KORNKGU ) JCU C WPKSWG $ KU CP KPVGITCN FQOCKP UWDITQWR QH QTFGT F $ ) JCU QPN[ QPG PQTOCN % JCU PQP GTQ GTQ FKXKUQTU UWDITQWR KU C HKGNF % ) JCU VYQ UWDITQWRU QH QTFGT 1T CPF QPG UWDITQWR QH QTFGT G KU VJG QPN[ RTQRGT UWDITQWR 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU QH ) KPXQNXGU FGUETKRVKXG UVCVKUVKEU CU 1T QRRQUGF VQ KPHGTGPVKCN UVCVKUVKEU ! 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU # 6JG (## UCORNGU VTCHHKE KU HCNUG ! EQPVTQNNGTU KP QTFGT VQ GUVKOCVG # #NN EQORCPKGU NKUVGF QP VJG 0GY VJG RGTEGPV TGVKTKPI FWG VQ LQD ;QTM 5VQEM 'ZEJCPIG KU CP UVTGUU TGNCVGF KNNPGUU GZCORNG QH C UCORNG $ $CUGF QP UCORNG QH $ +P GPWOGTCVKXG UVWFKGUГ KPVGTGUV RTQHGUUKQPCN VGPPKU RNC[GTUГ C KU HQEWUUGF QP C HKPKVGГ VGPPKU OCICKPG TGRQTVGF VJCV KFGPVKHKCDNGГ WPEJCPIKPI QH VJG RCTGPVU QH CNN EQNNGEVKQP QH KPFKXKFWCNU QT RTQHGUUKQPCN VGPPKU RNC[GTU FKF QDLGEVU VJCV OCMG WR C PQV RNC[ VGPPKU RQRWNCVKQP % # UCORNKPI HTCOG KU C NKUVKPI QH % 6JG #NEQJQNГ 6QDCEEQ CPF VJG KPFKXKFWCNU QT QDLGEVU VQ DG (KTGCTOU GRCTVOGPV TGRQTVGF UCORNGF VJCV *QWUVQP JCF Г #NN RQUUKDNG [KGNFU KP ITCOU TGIKUVGTGF IWP FGCNGTU KP HTQO C EGTVCKP EJGOKECN TGCEVKQP $CUGF QP UWTXG[ QH ECTTKGF QWV KP C NCDQTCVQT[ KU CP OCICKPG TGCFGTUГ VJG GZCORNG QH EQPEGRVWCN QT OCICKPG TGRQTVU VJCV QH KVU J[RQVJGVKECN RQRWNCVKQP TGCFGTU RTGHGT FQWDNG EQNWOP CTVKENGU =261
 • 14. #7) ++ .GV ( DG C HKGNF YKVJ C HKPKVG PWODGT .GV / DG C RTQRGT KFGCN QH C $QQNGCP QH GNGOGPVU 6JGP TKPI 4 %QPUKFGT VJG HQNNQYKPI # VJG QTFGT QH ( OC[ DG UVCVGOGPVU 4 $ VJG QTFGT QH ( OC[ DG + KU C $QQNGCP TKPI / 4 % VJG QTFGT QH ( KU RTKOG ++ # KHH / KU C OCZKOCN / VJG EJCTCEVGTKUVKE QH ( KU GTQ KFGCN 1T 6JGP # $QVJ + CPF ++ JQNF ;QW CUMGF VGP QH [QWT ENCUUOCVGU $ 1PN[ + JQNFU CDQWV VJGKT YGKIJV 1P VJG DCUKU QH % 1PN[ ++ JQNFU VJKU KPHQTOCVKQPГ [QW UVCVGF VJCV VJG $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG CXGTCIG YGKIJV QH CNN UVWFGPVU KP 1T [QWT EQNNGIG KU RQWPFU 6JKU KU CP GZCORNG QH 6JG OGCUWTG OQUV WPCHHGEVGF D[ QWVNKGTU KU VJG # KPHGTGPVKCN UVCVKUVKEU # OGFKCP $ UCORNG $ VTKOOGF OGCP % RQRWNCVKQP % OGCP FGUETKRVKXG UVCVKUVKEU TCPIG
 • 15. #7) ++ .GV 4 DG CP KPVGITCN FQOCKP CPF 1T 4=Z? DG VJG RQN[PQOKCN TKPI QXGT 4 6JGP #V C EGTVCKP ECT UGTXKEG UVCVKQP YKVJ # 4=Z? KU CP 'WENKFGCP FQOCKP UGTXKEG HCEKNKV[ HQT QPN[ QPG ECT CPF PQ YCKVKPI URCEGГ ECTU CTTKXG HQT $ +H GXGT[ KFGCN QH 4 KU RTKPEKRCN VJGP UQ KU VTWG HQT 4=Z? UGTXKEG KP 2QKUUQP OCPPGT CV VJG TCVG QH QPG RGT JQWT CPF UGTXKEG VKOG % 4=Z? KU CP KPVGITCN FQOCKP KU CNUQ GZRQPGPVKCN YKVJ CP CXGTCIG 4=Z? KU C HKGNF QPG JQWTГ YKVJ KPFGRGPFGPEG QH 1T UGTXKEG VKOGU CPF KPVGTCTTKXCN VKOGUГ 6JG CXGTCIG UEQTG HQT C ENCUU QH VJG RTQDCDKNKV[ VJCV CP KPEQOKPI UVWFGPVU YCU +H VJG HGOCNG ECT HKPFU VJG UGTXKEG HCEKNKV[ CXCKNCDNG UVWFGPVU KP C ENCUU CXGTCIGF Г VJGP VJG OCNG UVWFGPVU KP VJG ENCUU KU CXGTCIGF # # $ % $ G %QPUKFGT VJG HQNNQYKPI VYQ % UVCVGOGPVU + +H # KU C VTKCPIWNCT OCVTKZ CPF 0QPG QH VJG CDQXG PQ GPVT[ QP VJG OCKP FKCIQPCN KU GTQГ VJGP # KU UKPIWNCT +H VJG VTCPUHQTOCVKQP 6 4P o 4 ++ +H # KU VTKCPIWNCT OCVTKZ CPF CP KU FGHKPGF D[ 6 : : #:Г YJGTG # GPVT[ QP VJG OCKP FKCIQPCN KU KU CP[ P ª P U[OOGVTKE OCVTKZГ VJGP GTQГ VJGP # KU KPXGTVKDNG 6: ; KU GSWCN VQ 6JGP # 6: : #; 6; # QPN[ + KU VTWG $ 6: 6; $ QPN[ ++ KU VTWG % 6: : #; 6; % DQVJ + CPF ++ CTG VTWG DQVJ + CPF ++ CTG HCNUG 6: ; #: 6; =261
 • 16. #7) ++ 1T .GV 6 DG VJG NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP 6JG UVCHH TGRNCEGOGPV RQNKE[ KP TGRNCEGOGPV OQFGN QP 4 TGRTGUGPVGF D[ VJG OCVTKZ # CTKUGU FWG VQ TGUKIPCVKQPГ TGVKTGOGPVГ QT FGCVJ QH C UVCHH § · OGODGT HTQO VKOG VQ VKOG ¨ © ¸ Г VJGP VJG EJCTCEVGTKUVKE ¹ $ KU NKMG TGRNCEGOGPV RQNKE[ HQT KVGOU YJQUG XCNWGU FGVGTKQTCVG XCNWGU QH 6 CTG ITCFWCNN[ % ECP DG GCUKN[ HQTOWNCVGF # Г DGECWUG RGQRNG TGVKTG CV MPQYP VKOG FQGU PQV [KGNF VJG QRVKOWO $ Г TGRNCEGOGPV KPVGTXCN § · % Г K .GV # ¨ ¸ DG VJG OCVTKZГ © ¹ VJGP VJG EQTTGURQPFKPI SWCFTCVKE KГ K HQTO KU # Z [ 1T $ Z Z[ [ % Z [ # OKZGF UVTCVGI[ ICOG KP )COG Z Z[ [ 1T VJGQT[ ECP DG UQNXGF D[ 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI KU PQV CP CUUWORVKQP WPFGTN[KPI VJG HWPFCOGPVCN RTQDNGO QH '13 KP # /CVTKZ OGVJQF +PXGPVQT[ /QFGN ! # GOCPF KU MPQYP CPF WPKHQTO $ )TCRJKECN OGVJQF $ *QNFKPI EQUV RGT WPKV RGT VKOG RGTKQF KU EQPUVCPV % #NIGDTCKE OGVJQF % .GCF VKOG KU PQV GTQ 5VQEM QWVU 5JQTVCIGU CTG PQV RGTOKVVGF #NN QH VJG CDQXG
 • 17. #7) ++ .GV RГ SГ T  +H VJG XGEVQTU .GV D Г Г D Г  4 CPF E Г Г Г E Г Г  4 § R· § S· §T· .GV 6 DG C NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP ¨ S¸Г ¨ T ¸Г ¨ R¸ ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸ CTG OWVWCNN[ HTQO 4 KPVQ 4 UWEJ VJCV 6DK EK ©T¹ © R¹ © S¹ K Г 6JGP QTVJQIQPCN KP 'WENKFGCP URCEG 4 § · # 6 ZГ [ ¨ ZГ Z Г [Г Z Г [ ¹ © ¸ VJGP # R S T § · $ 6 ZГ [ ¨ Z Г [Г Z [Г Z Г [ ¹ © ¸ $ R S T z § · % RS ST TR z % 6 ZГ [ ¨ [Г Z Г [Г Z [¸ © ¹ RS ST TR 5WEJ C NKPGCT VTCPUHQTOCVKQP 1T FQGU PQV GZKUV 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI KU PQV QPG QH 1T +P C OWNVK UVCIG UCORNKPI VJG RTKPEKRNGU QH UCORNKPI ! # VJG UCOG PWODGT QH RGQRNG CTG # 5CORNKPI WPKVU OWUV DG UVWFKGF OQTG VJCP QPEG KFGPVKHKCDNG CPF ENGCTN[ FGHKPGF $ FKHHGTGPV TGURQPFGPVU CTG $ 5CORNKPI WPKVU CTG PQV UVWFKGF OQTG VJCP QPEG % C UGSWGPEG QH UCORNGU CTG KPVGTEJCPIGCDNG FTCYP HTQO CNTGCF[ UGNGEVGF % 5CORNKPI WPKVU OWUV DG UCORNGU DWV QPN[ VJG NCUV KPFGRGPFGPV QH GCEJ QVJGT UCORNG KU UVWFKGF C UGSWGPEG QH UCORNGU CTG 5CORNKPI WPKVU OWUV DG FTCYP HTQO CNTGCF[ UGNGEVGF TGRTGUGPVCVKXG CPF KPENWFG UCORNGU CPF GCEJ QPG QH VJGO OCNGU CPF HGOCNGU KU UVWFKGF =261
 • 18. #7) ++ %QPUKFGT VJG HQNNQYKPI VYQ 1T UVCVGOGPVU 6JG VKOG TGSWKTGF VQ CUUGODNG CP GNGEVTQPKE EQORQPGPV KU PQTOCNN[ + +H # KU C PKNRQVGPV OCVTKZ VJGP FKUVTKDWVGF YKVJ C OGCP QH + # KU PQP UKPIWNCT OKPWVGU CPF C UVCPFCTF FGXKCVKQP QH ++ # KU VTKCPIWNCT OCVTKZ YKVJ CNN OKPWVGU (KPF VJG RTQDCDKNKV[ FKCIQPCN GNGOGPVU CTG GTQГ VJCV VJG VKOG TGSWKTGF VQ CUUGODNG VJGP # KU PKNRQVGPV PKPG EQORQPGPVU KU ITGCVGT VJCP 6JGP OKPWVGU # 1PN[ + KU VTWG # $ $ 1PN[ ++ KU VTWG % % $QVJ + CPF ++ CTG VTWG $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG .GV I Г I DG VYQ NKPGCTN[ 1T KPFGRGPFGPV UQNWVKQPU QH VJG +P C UVWF[ QH CVVKVWFGU VQ 7PKXGTUKV[ EQPUVCPV EQGHHKEKGPV GSWCVKQP [ RQNKEKGUГ C TGUGCTEJGT KPKVKCNN[ EJQUG C[ C[ 6JGP VJG 9TQPUMKCP HKTUV [GCT UVWFGPVUГ UGEQPF QH IГ I KU EQPUVCPV KH CPF QPN[ [GCT UVWFGPVU CPF VJKTF [GCT KH UVWFGPVU 6JGP VJG TGUGCTEJGT # C UGNGEVGF OCNG CPF HGOCNG $ C UVWFGPVU HTQO GCEJ [GCT ITQWRГ YJQ YGTG HKPCNN[ KPVGTXKGYGF 6JG % C UCORNKPI RTQEGFWTG WUGF KP VJKU C UVWF[ YCU 1T # 2TQDCDKNKV[ UCORNKPI 6JG EGPVTCN NKOKV VJGQTGO VGNNU WU $ 5VTCVKHKGF UCORNKPI VJCV VJG UCORNKPI FKUVTKDWVKQP QH VJG % /WNVK UVCIG UCORNKPI OGCP KU CRRTQZKOCVGN[ PQTOCN /WNVK RJCUG UCORNKPI 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI EQPFKVKQPU KU 6JG EQORNGVG UQNWVKQP QH VJG RCTVKCN PGEGUUCT[ HQT VJG VJGQTGO VQ DG FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP XCNKF ! w w # 6JG UCORNG UKG JCU VQ DG NCTIG Г UKP Z UKP [ wZ w[ $ 6JG RQRWNCVKQP XCTKCPEG JCU VQ KU DG UOCNN # C Z [ UKP Z UKP [ D % 9G OWUV DG UCORNKPI HTQO C $ C Z [ EQU Z EQU [ D PQTOCN RQRWNCVKQP % C Z [ UKP Z EQU [ D 6JG RQRWNCVKQP JCU VQ DG C Z [ EQU Z UKP [ D U[OOGVTKE
 • 19. #7) ++ 6JG EJCTCEVGTKUVKE EWTXG QH VJG VYQ 1T 9KUJCTV FKUVTKDWVKQP KU C RCTCOGVGT HCOKN[ QH UWTHCEGU OWNVKXCTKCVG IGPGTCNKCVKQP QH Z C [ D KU # PQTOCN FKUVTKDWVKQP $ DGVC FKUVTKDWVKQP # C EKTENG % OCVTKZ DGVC FKUVTKDWVKQP $ C ITGCV EKTENG EJK USWCTG FKUVTKDWVKQP 6JG KPKVKCN XCNWG RTQDNGO % JGNKZ [ H ZГ [ Г [ Z [Г YJGTG ZГ [ DGNQPIU VQ C FQOCKP Г JCU WPKSWG GNNKRUG UQNWVKQP 1T # KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU KP $ KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU CPF # ECPQPKECN EQTTGNCVKQP ECPPQV DG DQWPFGF QP PGICVKXG DGECWUG % KH H ZГ [ KU EQPVKPWQWU CPF UCVKUHKGU .KRUEJKV EQPFKVKQP HQT # YG VCMG QPN[ RQUKVKXG GKIGP CNN RQKPVU QP XCNWGU HQT CNN HWPEVKQPU H ZГ [ QP 1T $ KV KU IGPGTCNKCVKQP QH VJG 9JKEJ QH VJG HQNNQYKPI UVCVGOGPVU OWNVKRNG EQTTGNCVKQP CTG VTWG HQT VJG HQNNQYKPI FCVC XCNWGU Г Г Г Г Г CPF ! % YG VCMG QPN[ RQUKVKXG USWCTG # 6JG OGCP KU UOCNNGT VJCP VJG TQQV OGFKCP $ 6JG OGCP CPF VJG VTKOOGF YG TGLGEV C PGICVKXG XCNWG OGCP CTG GSWCN % 6JG OGCP CPF OGFKCP CTG GSWCN .GV IГ I DG VYQ FKHHGTGPVKCDNG 6JG OGCP KU NCTIGT VJCP VJG HWPEVKQPU QP CP KPVGTXCN + VJGP OGFKCP +H VJG PWODGT QH EQPUVCPVU CTG VQ DG + 9 IГ I Z Z  + Ÿ IГ GNKOKPCVGF HTQO VJG IKXGP TGNCVKQP I CTG NKPGCTN[ FGRGPFGPV KU LWUV GSWCN VQ VJG PWODGT QH KPFGRGPFGPV XCTKCDNGUГ VJGP VJG ++ 9 IГ I Z z Z  + Ÿ IГ RCTVKCN FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP I CTG NKPGCTN[ KPFGRGPFGPV QDVCKPGF D[ GNKOKPCVKPI VJGUG EQPUVCPVU 6JGP # KU CNYC[U C NKPGCT GSWCVKQP QH HKTUV QTFGT # 1PN[ + KU VTWG $ ECP DG C PQP NKPGCT GSWCVKQP QH $ 1PN[ ++ KU VTWG HKTUV QTFGT % KU C NKPGCT GSWCVKQP QH UGEQPF % $QVJ + CPF ++ CTG VTWG QTFGT KU C PQP NKPGCT GSWCVKQP QH $QVJ + CPF ++ CTG HCNUG UGEQPF QTFGT =261
 • 20. #7) ++ 1T 6JG UQNWVKQP QH C JQOQIGPGQWU .GV :Г :Г DG C UGSWGPEG QH KPKVKCN XCNWG RTQDNGO YKVJ KPFGRGPFGPV CPF KFGPVKECNN[ EQPUVCPV EQGHHKEKGPV KU [ ZGZ FKUVTKDWVGF TXU YKVJ VJG EQOOQP EQU Z 6JGP VJG NGCUV RQUUKDNG QTFGT QH VJG FKHHGTGPVKCN GSWCVKQP RFH IKXGP D[ ­ KU ° Z Г ° Z HZ ® # ° ° Г ¯ QVJGTYKUG $ %QPUKFGT VJG UVCVGOGPVU % P + ¦ : P  CU P o f K 2 o K 1T P ++ ¦ K 2 : K P  CU P o f o 6JG TCPFQO XCTKCDNGU : CPF ; CUUWOG QPN[ XCNWGU GCEJГ CPF P EQX :Г ; 6JGP § · +++ P ¦ K © ¸ F ¨ : K ¹ o # : CPF ; PGGF PQV DG 0 Г CU P o f KPFGRGPFGPV 6JGP $ : CPF ; CTG KPFGRGPFGPV # #NN UVCVGOGPVU CTG VTWG % : CPF ; CTG KPFGRGFGPV QPN[ $ 1PN[ UVCVGOGPVU + CPF ++ CTG KH HQWT XCNWGU CTG CPF HQT VTWG DQVJ : CPF ; % 1PN[ UVCVGOGPVU + CPF +++ CTG VTWG 6JG NKPG KU RCTCNNGN VQ ; CZKU 1PN[ UVCVGOGPV + KU VTWG QT : CZKU