SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
QUẢN TRỊ MARKETING
THỰC THI HOẠT ĐỘNG MARKETING
TRONG DOANH NGHIỆP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
NGUYỄN TƯỜNG HUY, MBA
huygiangvien@gmail.com
Skype: huygiangvien
www.huygiangvien.wordpress.com
www.facebook.com/huygiangvien
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 1
Mô hình 10.5S
Sustaninability
(Stability)
Shared value
Superordinate
goals
Structure
Staff
Style
Strategy
Systems
Skills
Social responsibility
and postioning
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 2
Personalize
CREATE
FLEXIBLE
COLLABORATE
CONTROL
CONTROLLING
COMPETE
EXTERNALINTERNAL
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 3
Vai trò của Marketing trong DN
Production Finance
Human
Resources
Marketing
Marketing
Customer
Customer
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 4
Quá trình marketing ?
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 5
Những thách thức
Tối đa hóa
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 6
Hội đồng
quản trị
Quản lý cao
cấp
Quản lý cấp
trung
Bộ phận thi
hành
Định hướng chiến lược công ty
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 7
Hội đồng
quản trị
Quản lý cao
cấp
Quản lý cấp
trung
Bộ phận thi
hành
Định hướng chiến lược công ty
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 8
5 yếu tố của một chiến lược
 Sự khác biệt
o Nhóm khách hàng nào?
o Nhu cầu gì?
o Giá nào?
 Điều chỉnh theo thị hiếu khách hàng mỗi thời
kỳ
 Xác định rõ điều gì không làm
 Các hoạt động đồng bộ nhau
 Tính liên tục trong chiến lược
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 9
KẾ HOẠCH MARKETING
MARKETING PLAN
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 10
1. Sứ mệnh (mission)
2. Mục tiêu (Corporate objectives)
3. Kiểm toán (Marketing audit)
4. Phân tích (SWOT analysis)
5. Giả định (Assumptions)
6. Mục tiêu marketing (Mktg objective)
7. Kết quả mong muốn (expected result)
8. Kế hoạch xúc tiến hỗn hợp
9. Ngân sách (Budget)
10. Chương trình hành động (implementation program)
Thiết lập
mục tiêu
Xác định vị thế
Thiết lập
chiến lược
Nguồn lực, thi hành
và rà soát
Đo lường &
kiểm soát
Tiến trình kế hoạch marketing
Đang ở đâu?
Muốn đi tới đâu?
Con đường đi
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 11
Kế hoạch marketing
 Tên Cty, tên kế hoạch, người soạn, ngày
 Mục lục
 Tóm tắt
 Sơ lược về doanh nghiệp
1. Phân tích vị thế
o Phân tích ngành, xu thế của ngành
o Phân tích bán hàng
o Phân tích cạnh tranh
o Phân tích SWOT
o Phân tích các hoạt động marketing
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 12
Kế hoạch marketing
2. Mục tiêu
o Mục tiêu doanh nghiệp
o Mục tiêu Marketing
3. Chiến lược Marketing
o Phân khúc thị trường
o Chọn thị trường mục tiêu
o Định vị sản phẩm
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 13
Kế hoạch marketing
4. Chương trình marketing
o Marketing mix
o Chương trình duy trì sự trung thành
o Dịch vụ khách hàng
o Nghiên cứu thị trường
5. Kế hoạch hành động
o Thiết kế, phát triển sản phẩm, sản xuất
o Marketing & Sale
o Các nhà phân phối
o Nguồn lực
o Thời biểu thực hiện
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 14
Kế hoạch marketing
6. Đo lường và kiểm soát
o Đo lường quảng cáo
o Phân tích bán hàng
o Lợi nhuận
o Mức độ thực hiện theo lịch trình
o Khách hàng
o Lực lượng bán hàng
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 15
Kế hoạch marketing
7. Thông tin tài chính
o Dự báo tài chính: doanh thu. Lợi nhuận…
o Ngân sách: chi tiết cho các hoạt động
8. Kế hoạch dự phòng
o Các dầu hiệu của sự thất bại
o Chiến lược thay thế
• Phụ lục
• Phân công thực hiện
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 16
Sơ lược về doanh nghiệp
 Giới thiệu (Introduction)
◦ Tên, địa chỉ, tổ chức (Name, location, organization)
 Slogan: dài 4 – 10 từ
 Sứ mệnh (Mission Statement)
 Lịch sử và tình trạng hiện tại (History and
Current Status)
 Thị trường và sản phẩm (Markets and
Products)
 Mục tiêu (Objectives)
Độ dài: khoảng 1 trang giấy
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 17
Giới thiệu
1. Mục đích của Kế hoạch marketing
2. Làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu này,
tập trung vào những lợi ích của bạn
3. Thị trường mục tiêu
4. Công cụ marketing sẽ sử dụng
5. Đặc trưng riêng của bạn (your niche)
6. Sự nhận dạng của bạn (your identify)
7. Ngân sách, nhấn mạnh tỷ lệ % trên doanh thu
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 18
Mục tiêu marketing
(Mktg Plan objective)
 Những điểm quan trọng nhất của kế hoạch
 Xây dựng trên cơ sở phân tích thị trường và
ngành
 Nhận diện khách hàng mục tiêu
 Làm thế nào giải quyết được vấn đề cho khách
hàng
 Làm thế nào khách hàng tiếp cận được
Thuyết phục người đọc bằng sự khát khao thị trường cho
sản phẩm, dịch vụ của mình
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 19
S W
T
Strengths (Điểm mạnh)
Threats (Đe dọa)
O
Weaknesses (Điểm yếu)
Phân tích SWOT
Opportunities (Cơ hội)
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 20
Strengths (Điểm mạnh)
•Những lợi thế (Advantages)
•Kinh nghiệm (Experience, knowledge)
•Đặc trưng (Unique characteristics)
•Nguồn lực (Resources)
•Lợi thế địa lý, vị trí (Geographical
advantage, location)
•Năng lực (Competence, capabilities)
•Chất lượng (Quality, reputation)
Opportunities (Cơ hội)
•Liên minh chiến lược, cổ đông (Strategic
alliances, partnerships)
•Phát triển sản phẩm (Product
development)
•Xuất nhập khẩu (Import, export)
•Đổi mới và phát triển công nghệ
(Innovation an technology development)
Threats (Đe dọa)
•Mất liên minh (Loss af alliances and
partners)
•Lạm phát (Price infaltion/deflation)
•Cạnh tranh mạnh (Strong competition)
•Đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và sự đổi
mới (Competitors new products and
innovation )
Weaknesses (Điểm yếu)
•Bất lợi (Disadvantages)
•Khoảng trống kinh nghiệm, hiểu biết
(Gap in experience, knowledge)
•Ảnh hưởng tài chính (Financial aspects)
•Niềm tin và sự thật (Reliability and trust)
•Nhân viên yếu (Loss of key staff)
•Yếu tố địa lý (Geographical factors)
Phân tích SWOT
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 21
Opportunities Threats
Strengths STSO
Weakness WTWO
Internal
External
Chiến lược từ SWOT
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 22
Starbucks SWOT Analysis
 Strengths
◦ Largest market share in industry
◦ Differentiated atmosphere
 Weaknesses
◦ Aggressive expansion could lead to managerial / financial
problems
 Opportunities
◦ Whole bean sales in supermarkets
 Threats
◦ Lack of ownership of coffee farms can lead to price fluctuations
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 23
4. Khác biệt
Hóa
(Diversification)
2. Phát triển
Thị trường
(Market
Development)
Thị trường
mới
1. Thâm nhập
thị trường
(Market
Penetration)
Thị trường
hiện tại
Sản phẩm
hiện tại
3. Phát triển
Sản phẩm
(Product
Development)
Sản phẩm
mới
Ma trận Ansoff’s
Chiến lược thị trường
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 24
Chiến lược thị trường mục tiêu
(Target Market Strategy)
 Nhận diện thị trường ngách mà bạn sẽ phục vụ
 Phải rõ ràng nhất có thể
 Lợi ích đối với thị trường mục tiêu (tinh thần, tài
chính)
◦ Vấn đề gì bạn cần giải quyết?
◦ Nhu cầu nào bạn cần thi hành?
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 25
Khách hàng
(Customer)
 Tính cấp thiết với khách hàng
◦ Giao tiếp thông thường (Casual conversations)
◦ Phỏng vấn (Interviews)
◦ Điều tra (Surveys)
◦ Tập trung nhóm (Focus groups)
 Nhận diện nhu cầu (Identify needs)
 Lắng nghe (Listen!)
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 26
Câu hỏi cho thị trường mục tiêu
 Cái gì mua? Làm sao để phục vụ?
 Bạn quan tâm đến các gì?
 Nhân khẩu học?
 Phương tiện nào thường sử dụng?
 Bạn có thể mua?
 Nơi bạn xem quảng cáo?
 Bạn có quan tâm đến cạnh tranh?
 Các phát biểu khác?
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 27
Sáng tạo không gian thị trường
Không
gian thị
trường
mới
Loại bỏ (Eliminate) Sáng tạo (Create)
Những yếu tố nào có thể tăng hơn so với tiêu chuẩn của ngành?
Tăng lên (Raise)
Những yếu tố có thể giảm sẽ làm giảm đi dưới tiêu chuẩn ngành?
Giảm (Reduce)
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 28
 Mô tả làm thế nào để thiết kế sản phẩm để thỏa mãn
nhu cầu thị trường
 Sự khác biệt của sản phẩm so với các đối thủ cạnh
tranh
 Giải thích tại sao và khách hàng sẽ thay đổi sản phẩm
như thế nào?
 Mô tả làm thế nào bạn phòng ngự cho sản phẩm của
mình từ sự phản công của đối thủ?
Chiến lược sản phẩm/dịch vụ
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 29
Thuộc tính 1
Thuộc tính 2
Doanh
nghiệp
Đối thủ 2
Đối thủ 3
Đối thủ 1
Bản đồ thuộc tính sản phẩm
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 30
Chiến lược giá
 Mô tả và biện minh cho chiến lược giá
 Cung cấp căn cứ để chứng minh thị trường
mục tiêu chấp nhận giá của bạn
 Vị thế của chiến lược liên quan đến cạnh
tranh hiện tại và tiềm tàng
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 31
Chiến lược phân phối
 Giải thích làm cách nào đưa được sản phẩm
đến được khách hàng của bạn
◦ Bằng cách nào khách hàng kiếm được sản phẩm
 Mô tả và chứng minh kênh phân phối bạn sẽ
dùng
 Mô tả làm thế nào bạn sẽ thực hiện được kế
hoạch kênh phân phối
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 32
Chiến lược bán hàng
 Mô tả những ai phải bán sản phẩm của bạn
(không phải luôn luôn rõ ràng)
 Giải thích làm cách nào để bán
◦ Một lực lượng bán hàng nội bộ
◦ Đại diện nhà sản xuất
◦ Tư vấn qua điện thoại, web
 Mô tả làm cách nào bạn sẽ ủng hộ các nỗ lực
bán hàng của bạn
◦ Nhân viên nội bộ
◦ Trung tâm dịch vụ
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 33
Quảng cáo và xúc tiến
 Mô tả làm cách nào bạn truyền thông đến khách hàng
hiện tại và tiềm năng
◦ Quảng cáo
◦ PR (Public relations)
◦ Bán hàng cá nhân (Personal selling)
◦ In ấn (Printed materials)
◦ Các hoạt động xúc tiến khác
 Giải thích tại sao chiến lược có ảnh hưởng tốt nhất
đến thị trường mục tiêu
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 34
Mục tiêu của kế hoạch marketing
 Thuyết phục “Câu chuyện” rằng đó là nhu cầu
thị trường
 Nhu cầu theo sự hợp lý từ phân tích thị trường
 Sản phẩm được mô tả để đáp ứng nhu cầu thị
trường
 Giá, phân phối, bán hàng, quảng cáo theo sự
logic lôi cuốn từ đặc điểm của thị trường
03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 35

More Related Content

What's hot

Quan tri marketing chien luoc stp
Quan tri marketing  chien luoc stpQuan tri marketing  chien luoc stp
Quan tri marketing chien luoc stp
Tuong Huy
 
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thịQuản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Tuong Huy
 
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketingCâu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
Nu Bi
 
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) newStu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Quảng Cáo Vietnam
 
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - newStu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Quảng Cáo Vietnam
 
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
bookboomingslide
 

What's hot (20)

bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợpbài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
 
Quan tri marketing chien luoc stp
Quan tri marketing  chien luoc stpQuan tri marketing  chien luoc stp
Quan tri marketing chien luoc stp
 
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpBài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
 
Bài giảng Marketing 2014 (PDF) - Chương trình Đại học Kế toán liên thông
Bài giảng Marketing 2014 (PDF) - Chương trình Đại học Kế toán liên thôngBài giảng Marketing 2014 (PDF) - Chương trình Đại học Kế toán liên thông
Bài giảng Marketing 2014 (PDF) - Chương trình Đại học Kế toán liên thông
 
Chuong 8
Chuong 8Chuong 8
Chuong 8
 
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thịQuản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
Quản trị marketing - Chiến lược chiêu thị
 
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
 
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketingCâu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
Câu hỏi ôn tập môn quản trị marketing
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Bài giảng Marketing 2015: Tổng quan về Marketing
Bài giảng Marketing 2015: Tổng quan về MarketingBài giảng Marketing 2015: Tổng quan về Marketing
Bài giảng Marketing 2015: Tổng quan về Marketing
 
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) newStu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
Stu nhóm 4 bài 4( chiến lược chiêu thị ) new
 
Quản Lý Kế Hoạch Marketing Tổng Hợp
Quản Lý Kế Hoạch Marketing Tổng HợpQuản Lý Kế Hoạch Marketing Tổng Hợp
Quản Lý Kế Hoạch Marketing Tổng Hợp
 
Chuong 1
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1
 
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - newStu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
 
Chuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xemChuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xem
 
Chương 5 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 5 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)Chương 5 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 5 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
 
Dinhvisanpham
DinhvisanphamDinhvisanpham
Dinhvisanpham
 
Cách lập kế hoạch marketing khách sạn
Cách lập kế hoạch marketing khách sạnCách lập kế hoạch marketing khách sạn
Cách lập kế hoạch marketing khách sạn
 
Chuong 8
Chuong 8Chuong 8
Chuong 8
 
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
Giáo trình marketing căn bản (tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

CONTENT TRONG DIGITAL MARKETING - KHÔNG CHỈ LÀ Ý TƯỞNG
CONTENT TRONG DIGITAL MARKETING - KHÔNG CHỈ LÀ Ý TƯỞNGCONTENT TRONG DIGITAL MARKETING - KHÔNG CHỈ LÀ Ý TƯỞNG
CONTENT TRONG DIGITAL MARKETING - KHÔNG CHỈ LÀ Ý TƯỞNG
 
Khoi nghiep mr.huy
Khoi nghiep mr.huyKhoi nghiep mr.huy
Khoi nghiep mr.huy
 
LARION Computing - Software Outsourcing Services
LARION Computing - Software Outsourcing ServicesLARION Computing - Software Outsourcing Services
LARION Computing - Software Outsourcing Services
 
LARION Engagement Model
LARION Engagement Model LARION Engagement Model
LARION Engagement Model
 
QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨMQUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
QUẢN TRỊ MARKETING - ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Giáo trình tài chính doanh nghiệpGiáo trình tài chính doanh nghiệp
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
 
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016
 

Similar to Quản trị marketing - Thực thi marketing trong doanh nghiệp

chuong 1- khai quat ve marketing.pdf
chuong 1- khai quat ve marketing.pdfchuong 1- khai quat ve marketing.pdf
chuong 1- khai quat ve marketing.pdf
ThanhTrngHong1
 
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
Thanh Hoa
 
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
Thanh Hoa
 
Quản trị marketing
Quản trị marketingQuản trị marketing
Quản trị marketing
nguyenhang2711
 

Similar to Quản trị marketing - Thực thi marketing trong doanh nghiệp (20)

Chương 4 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 4 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)Chương 4 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 4 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
 
chuong 1- khai quat ve marketing.pdf
chuong 1- khai quat ve marketing.pdfchuong 1- khai quat ve marketing.pdf
chuong 1- khai quat ve marketing.pdf
 
Quan tri chien luoc marketing
Quan tri chien luoc marketing Quan tri chien luoc marketing
Quan tri chien luoc marketing
 
Marketing.docx
Marketing.docxMarketing.docx
Marketing.docx
 
Chức năng và vai trò của marketing trong kinh doanh
Chức năng và vai trò của marketing trong kinh doanhChức năng và vai trò của marketing trong kinh doanh
Chức năng và vai trò của marketing trong kinh doanh
 
Hoàn thiện chính sách marketing cho Công ty TNHH Nhà thép PEB.doc
Hoàn thiện chính sách marketing cho Công ty TNHH Nhà thép PEB.docHoàn thiện chính sách marketing cho Công ty TNHH Nhà thép PEB.doc
Hoàn thiện chính sách marketing cho Công ty TNHH Nhà thép PEB.doc
 
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAYLuận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
 
TOM TAT LUAN THACO
TOM TAT LUAN THACOTOM TAT LUAN THACO
TOM TAT LUAN THACO
 
Conf planification budgetisation en marketing v2 bản final
Conf planification budgetisation en marketing v2 bản finalConf planification budgetisation en marketing v2 bản final
Conf planification budgetisation en marketing v2 bản final
 
Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chiến lược giá 2017
Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chiến lược giá 2017Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chiến lược giá 2017
Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chiến lược giá 2017
 
Chiến lược Marketing tại Lifestyle Resort Đà Nẵng
Chiến lược Marketing tại Lifestyle Resort Đà NẵngChiến lược Marketing tại Lifestyle Resort Đà Nẵng
Chiến lược Marketing tại Lifestyle Resort Đà Nẵng
 
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02
 
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
Cuhintpmnquntrmarketing 140117220331-phpapp02 (2)
 
TIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ VẬN TẢI
TIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ VẬN TẢITIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ VẬN TẢI
TIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ VẬN TẢI
 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETINGXÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
 
Chiến lược marketing
Chiến lược marketingChiến lược marketing
Chiến lược marketing
 
Time Universal Digital Marketing Proposal Template
Time Universal Digital Marketing Proposal Template Time Universal Digital Marketing Proposal Template
Time Universal Digital Marketing Proposal Template
 
MAR14.doc
MAR14.docMAR14.doc
MAR14.doc
 
Quản trị marketing
Quản trị marketingQuản trị marketing
Quản trị marketing
 
Cơ sở lý luận về chiến lược marketing trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về chiến lược marketing trong doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về chiến lược marketing trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về chiến lược marketing trong doanh nghiệp.docx
 

More from Tuong Huy

Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.HuyQuản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
Tuong Huy
 
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
Tuong Huy
 
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dungQuan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
Tuong Huy
 
Moi truong marketing (chuong 4)
Moi truong marketing (chuong 4)Moi truong marketing (chuong 4)
Moi truong marketing (chuong 4)
Tuong Huy
 
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mktQuan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
Tuong Huy
 
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cauGiai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
Tuong Huy
 

More from Tuong Huy (6)

Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.HuyQuản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
Quản trị marketing - Chien luoc phan phoi - Mr.Huy
 
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
Quan tri Marketing - Chien luoc san pham (Chuong 7)
 
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dungQuan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
Quan tri-marketing 5-hanh-vi-tieu-dung
 
Moi truong marketing (chuong 4)
Moi truong marketing (chuong 4)Moi truong marketing (chuong 4)
Moi truong marketing (chuong 4)
 
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mktQuan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
Quan tri-marketing 3-nghien-cuu-mkt
 
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cauGiai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
Giai phap cho ca tra ca basa xuat khau cua vn tren thi truong toan cau
 

Quản trị marketing - Thực thi marketing trong doanh nghiệp

 • 1. QUẢN TRỊ MARKETING THỰC THI HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH NGUYỄN TƯỜNG HUY, MBA huygiangvien@gmail.com Skype: huygiangvien www.huygiangvien.wordpress.com www.facebook.com/huygiangvien 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 1
 • 2. Mô hình 10.5S Sustaninability (Stability) Shared value Superordinate goals Structure Staff Style Strategy Systems Skills Social responsibility and postioning 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 2
 • 4. Vai trò của Marketing trong DN Production Finance Human Resources Marketing Marketing Customer Customer 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 4
 • 5. Quá trình marketing ? 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 5
 • 6. Những thách thức Tối đa hóa 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 6
 • 7. Hội đồng quản trị Quản lý cao cấp Quản lý cấp trung Bộ phận thi hành Định hướng chiến lược công ty 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 7
 • 8. Hội đồng quản trị Quản lý cao cấp Quản lý cấp trung Bộ phận thi hành Định hướng chiến lược công ty 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 8
 • 9. 5 yếu tố của một chiến lược  Sự khác biệt o Nhóm khách hàng nào? o Nhu cầu gì? o Giá nào?  Điều chỉnh theo thị hiếu khách hàng mỗi thời kỳ  Xác định rõ điều gì không làm  Các hoạt động đồng bộ nhau  Tính liên tục trong chiến lược 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 9
 • 10. KẾ HOẠCH MARKETING MARKETING PLAN 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 10
 • 11. 1. Sứ mệnh (mission) 2. Mục tiêu (Corporate objectives) 3. Kiểm toán (Marketing audit) 4. Phân tích (SWOT analysis) 5. Giả định (Assumptions) 6. Mục tiêu marketing (Mktg objective) 7. Kết quả mong muốn (expected result) 8. Kế hoạch xúc tiến hỗn hợp 9. Ngân sách (Budget) 10. Chương trình hành động (implementation program) Thiết lập mục tiêu Xác định vị thế Thiết lập chiến lược Nguồn lực, thi hành và rà soát Đo lường & kiểm soát Tiến trình kế hoạch marketing Đang ở đâu? Muốn đi tới đâu? Con đường đi 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 11
 • 12. Kế hoạch marketing  Tên Cty, tên kế hoạch, người soạn, ngày  Mục lục  Tóm tắt  Sơ lược về doanh nghiệp 1. Phân tích vị thế o Phân tích ngành, xu thế của ngành o Phân tích bán hàng o Phân tích cạnh tranh o Phân tích SWOT o Phân tích các hoạt động marketing 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 12
 • 13. Kế hoạch marketing 2. Mục tiêu o Mục tiêu doanh nghiệp o Mục tiêu Marketing 3. Chiến lược Marketing o Phân khúc thị trường o Chọn thị trường mục tiêu o Định vị sản phẩm 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 13
 • 14. Kế hoạch marketing 4. Chương trình marketing o Marketing mix o Chương trình duy trì sự trung thành o Dịch vụ khách hàng o Nghiên cứu thị trường 5. Kế hoạch hành động o Thiết kế, phát triển sản phẩm, sản xuất o Marketing & Sale o Các nhà phân phối o Nguồn lực o Thời biểu thực hiện 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 14
 • 15. Kế hoạch marketing 6. Đo lường và kiểm soát o Đo lường quảng cáo o Phân tích bán hàng o Lợi nhuận o Mức độ thực hiện theo lịch trình o Khách hàng o Lực lượng bán hàng 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 15
 • 16. Kế hoạch marketing 7. Thông tin tài chính o Dự báo tài chính: doanh thu. Lợi nhuận… o Ngân sách: chi tiết cho các hoạt động 8. Kế hoạch dự phòng o Các dầu hiệu của sự thất bại o Chiến lược thay thế • Phụ lục • Phân công thực hiện 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 16
 • 17. Sơ lược về doanh nghiệp  Giới thiệu (Introduction) ◦ Tên, địa chỉ, tổ chức (Name, location, organization)  Slogan: dài 4 – 10 từ  Sứ mệnh (Mission Statement)  Lịch sử và tình trạng hiện tại (History and Current Status)  Thị trường và sản phẩm (Markets and Products)  Mục tiêu (Objectives) Độ dài: khoảng 1 trang giấy 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 17
 • 18. Giới thiệu 1. Mục đích của Kế hoạch marketing 2. Làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu này, tập trung vào những lợi ích của bạn 3. Thị trường mục tiêu 4. Công cụ marketing sẽ sử dụng 5. Đặc trưng riêng của bạn (your niche) 6. Sự nhận dạng của bạn (your identify) 7. Ngân sách, nhấn mạnh tỷ lệ % trên doanh thu 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 18
 • 19. Mục tiêu marketing (Mktg Plan objective)  Những điểm quan trọng nhất của kế hoạch  Xây dựng trên cơ sở phân tích thị trường và ngành  Nhận diện khách hàng mục tiêu  Làm thế nào giải quyết được vấn đề cho khách hàng  Làm thế nào khách hàng tiếp cận được Thuyết phục người đọc bằng sự khát khao thị trường cho sản phẩm, dịch vụ của mình 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 19
 • 20. S W T Strengths (Điểm mạnh) Threats (Đe dọa) O Weaknesses (Điểm yếu) Phân tích SWOT Opportunities (Cơ hội) 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 20
 • 21. Strengths (Điểm mạnh) •Những lợi thế (Advantages) •Kinh nghiệm (Experience, knowledge) •Đặc trưng (Unique characteristics) •Nguồn lực (Resources) •Lợi thế địa lý, vị trí (Geographical advantage, location) •Năng lực (Competence, capabilities) •Chất lượng (Quality, reputation) Opportunities (Cơ hội) •Liên minh chiến lược, cổ đông (Strategic alliances, partnerships) •Phát triển sản phẩm (Product development) •Xuất nhập khẩu (Import, export) •Đổi mới và phát triển công nghệ (Innovation an technology development) Threats (Đe dọa) •Mất liên minh (Loss af alliances and partners) •Lạm phát (Price infaltion/deflation) •Cạnh tranh mạnh (Strong competition) •Đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và sự đổi mới (Competitors new products and innovation ) Weaknesses (Điểm yếu) •Bất lợi (Disadvantages) •Khoảng trống kinh nghiệm, hiểu biết (Gap in experience, knowledge) •Ảnh hưởng tài chính (Financial aspects) •Niềm tin và sự thật (Reliability and trust) •Nhân viên yếu (Loss of key staff) •Yếu tố địa lý (Geographical factors) Phân tích SWOT 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 21
 • 22. Opportunities Threats Strengths STSO Weakness WTWO Internal External Chiến lược từ SWOT 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 22
 • 23. Starbucks SWOT Analysis  Strengths ◦ Largest market share in industry ◦ Differentiated atmosphere  Weaknesses ◦ Aggressive expansion could lead to managerial / financial problems  Opportunities ◦ Whole bean sales in supermarkets  Threats ◦ Lack of ownership of coffee farms can lead to price fluctuations 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 23
 • 24. 4. Khác biệt Hóa (Diversification) 2. Phát triển Thị trường (Market Development) Thị trường mới 1. Thâm nhập thị trường (Market Penetration) Thị trường hiện tại Sản phẩm hiện tại 3. Phát triển Sản phẩm (Product Development) Sản phẩm mới Ma trận Ansoff’s Chiến lược thị trường 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 24
 • 25. Chiến lược thị trường mục tiêu (Target Market Strategy)  Nhận diện thị trường ngách mà bạn sẽ phục vụ  Phải rõ ràng nhất có thể  Lợi ích đối với thị trường mục tiêu (tinh thần, tài chính) ◦ Vấn đề gì bạn cần giải quyết? ◦ Nhu cầu nào bạn cần thi hành? 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 25
 • 26. Khách hàng (Customer)  Tính cấp thiết với khách hàng ◦ Giao tiếp thông thường (Casual conversations) ◦ Phỏng vấn (Interviews) ◦ Điều tra (Surveys) ◦ Tập trung nhóm (Focus groups)  Nhận diện nhu cầu (Identify needs)  Lắng nghe (Listen!) 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 26
 • 27. Câu hỏi cho thị trường mục tiêu  Cái gì mua? Làm sao để phục vụ?  Bạn quan tâm đến các gì?  Nhân khẩu học?  Phương tiện nào thường sử dụng?  Bạn có thể mua?  Nơi bạn xem quảng cáo?  Bạn có quan tâm đến cạnh tranh?  Các phát biểu khác? 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 27
 • 28. Sáng tạo không gian thị trường Không gian thị trường mới Loại bỏ (Eliminate) Sáng tạo (Create) Những yếu tố nào có thể tăng hơn so với tiêu chuẩn của ngành? Tăng lên (Raise) Những yếu tố có thể giảm sẽ làm giảm đi dưới tiêu chuẩn ngành? Giảm (Reduce) 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 28
 • 29.  Mô tả làm thế nào để thiết kế sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu thị trường  Sự khác biệt của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh  Giải thích tại sao và khách hàng sẽ thay đổi sản phẩm như thế nào?  Mô tả làm thế nào bạn phòng ngự cho sản phẩm của mình từ sự phản công của đối thủ? Chiến lược sản phẩm/dịch vụ 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 29
 • 30. Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Doanh nghiệp Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 1 Bản đồ thuộc tính sản phẩm 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 30
 • 31. Chiến lược giá  Mô tả và biện minh cho chiến lược giá  Cung cấp căn cứ để chứng minh thị trường mục tiêu chấp nhận giá của bạn  Vị thế của chiến lược liên quan đến cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 31
 • 32. Chiến lược phân phối  Giải thích làm cách nào đưa được sản phẩm đến được khách hàng của bạn ◦ Bằng cách nào khách hàng kiếm được sản phẩm  Mô tả và chứng minh kênh phân phối bạn sẽ dùng  Mô tả làm thế nào bạn sẽ thực hiện được kế hoạch kênh phân phối 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 32
 • 33. Chiến lược bán hàng  Mô tả những ai phải bán sản phẩm của bạn (không phải luôn luôn rõ ràng)  Giải thích làm cách nào để bán ◦ Một lực lượng bán hàng nội bộ ◦ Đại diện nhà sản xuất ◦ Tư vấn qua điện thoại, web  Mô tả làm cách nào bạn sẽ ủng hộ các nỗ lực bán hàng của bạn ◦ Nhân viên nội bộ ◦ Trung tâm dịch vụ 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 33
 • 34. Quảng cáo và xúc tiến  Mô tả làm cách nào bạn truyền thông đến khách hàng hiện tại và tiềm năng ◦ Quảng cáo ◦ PR (Public relations) ◦ Bán hàng cá nhân (Personal selling) ◦ In ấn (Printed materials) ◦ Các hoạt động xúc tiến khác  Giải thích tại sao chiến lược có ảnh hưởng tốt nhất đến thị trường mục tiêu 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 34
 • 35. Mục tiêu của kế hoạch marketing  Thuyết phục “Câu chuyện” rằng đó là nhu cầu thị trường  Nhu cầu theo sự hợp lý từ phân tích thị trường  Sản phẩm được mô tả để đáp ứng nhu cầu thị trường  Giá, phân phối, bán hàng, quảng cáo theo sự logic lôi cuốn từ đặc điểm của thị trường 03-08-2014 NGUYEN TUONG HUY, MBA 35