SlideShare a Scribd company logo
ਫਿਲਾਡੇਲਿੀਅਨਜ ਨੂੰ
ਇਗਨੇਸੀਅਅ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਅਫਿਆਇ 1
1 ਇਗਨੇਸ਼ੀਅ, ਜਿਅ ਨੂੰ ਥ਼ਓਫੋਰਅ ਵ਼ ਜਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪਤਾ ਦ਼ ਿਲ਼ਜਅਯਾ
ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਨੂੰ , ਿੋ ਜਿ ਏਸ਼ੀ ਜਵੱਚ ਜਫਲਡੇਲਫ਼ੀ ਜਵੱਚ ਹੈ; ਜਿਅ ਨੇ
ਦਇੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਇਿਅ਼ਰਤਾ ਜਵੱਚ ਅਜਥਰ ਹੋ ਿੇ, ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਦੇ
ਿਨੂੰ ਨ ਜਵੱਚ ਅਦਾ ੀਨ
ੰ ਦ ਹ਼ੰਦਾ ਹੈ, ੀਤੇ ਉਅਦੇ ਿ਼ ਉੱਠਣ ਦ਼ੀਰਾ ਪੂਰ਼ ਦਇੀ ਜਵੱਚ
ਪੂਰਾ ਹ਼ੰਦਾ ਹੈ: ਜਿਅ ਨੂੰ ਮੈ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਲਹੂ ਜਵੱਚ ਵ਼ ਨਮਅਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਅਾਡਾ
ਅਦ਼ਵ਼ ੀਤੇ ਜਨਰਮਲ ਹੈ। ੀਨ
ੰ ਦ ਨੂੰ ; ਖਾਅ ਿਰਿੇ ਿੇ ਉਹ ਜਿਸਪ, ੀਤੇ ਉਅ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨ, ੀਤੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਜਨਯ਼ਿਤ ਿ਼ਤੇ ਗਏ ਡੇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਏਿਤਾ
ਜਵੱਚ ਹਨ; ਜਿਅ ਨੂੰ ਉਅਨੇ ੀਪਣ਼ ਪਜਵੱਤਰ ੀਤਮਾ ਦ਼ੀਰਾ ਪੂਰ਼ ਜਦ੍ਿਤਾ ਜਵੱਚ ੀਪਣ਼
ਮਰਜ਼ ੀਨ਼ਅਾਰ ਅੈਟਲ ਿ਼ਤਾ ਹੈ:
2 ਮੈ ਜਿਅ ਜਿਸਪ ਨੂੰ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਅ ਨੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅੇਵਿਾਈ ਪ੍ਾਪਤ
ਿ਼ਤ਼, ਨਾ ੀਪਣੇ ੀਪ ਤੋ, ਨਾ ਮਨ਼ੱ ਖਾਂ ਦ਼ੀਰਾ, ਨਾ ਹ਼ ਜਵੀਰਥ ਮਜਹਮਾ ਨਾਲ; ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪਤਾ ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਜਪੀਰ ਨਾਲ।
3 ਜਿਅਦ਼ ਅੰਿਮ ਮੈ ਪ੍ਸੰਅਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ; ਿੋ ੀਪਣ਼ ਚ਼ੱਪ ਦ਼ੀਰਾ ੀਪਣ਼ੀਂ ਅਾਰ਼ੀਂ
ਜਵੀਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿੀਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਜਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਹ਼ਿਮਾਂ ਜਵੱਚ
ਜਟਜਿੀ ਹੋਇੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਉਹ ਦ਼ੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਰਿਾਿ।
4 ਇਅ ਲਈ ਮੇਰ਼ ੀਤਮਾ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ੀਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰ ਤੋ ਵੱਧ ਖ਼ਸਹਾਲ ਮੰਨਦ਼
ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਜਦੀਂ ਜਿ ਇਹ ਅਾਰੇ ਗ਼ਣਾਂ ਜਵੱਚ ਫਲਦਾਇਿ ਹੈ, ੀਤੇ ਅੰਪੂਰਨ ਹੈ; ਅਜਥਰਤਾ
ਨਾਲ ਰਰਪੂਰ, ਿੋਸ ਤੋ ਮ਼ਿਤ, ੀਤੇ ਿ਼ਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਾਰੇ ਅੰਿਮ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ.
5 ਇਅ ਲਈ, ਜਿਵੇ ਜਿ ਚਾਨਣ ੀਤੇ ਅੱਚ ਦੇ ਿੱਚੇ ਿਣਦੇ ਹਨ; ਵੰਡਾਂ ੀਤੇ ਝੂਠੇ ਜਅਧਾਂਤਾਂ ਤੋ
ਰੱਿੋ; ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤ਼ਹਾਡਾ ੀਿਿ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤ਼ਅ਼ਂਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਪੱਛਾ ਿਰਦੇ ਹੋ।
6 ਜਿਉਂਜਿ ਇੱਥੇ ਿਹ਼ਤ ਅਾਰੇ ਿਜਿੀਿ ਹਨ ਿੋ ਜਵਸਵਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਿੋ ਝੂਠ਼
ਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵੱਚ ਦੌਿਨ ਵਾਜਲੀਂ ਨੂੰ ਿੰਦ਼ ਿਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਇਿਅ਼ਰਤਾ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹ਼ਂਜਮਲੇਗ਼।
7 ਇਅ ਲਈ ਿ਼ਰ਼ੀਂ ਿਿ਼੍ੀਂ ਿੂਟ਼ੀਂ ਤੋ ਿਚੋ ਿੋ ਜਯਅੂ ਨਹ਼ਂ ਪਜਹਨਦਾ। ਜਿਉਂਜਿ ਇਹ
ਜਪਤਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਹ਼ਂਹਨ। ਇਹ ਨਹ਼ਂਜਿ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਿੋਈ ਪਾਿਾ ਪਾਇੀ ਹੈ, ਅਗੋ ਹਰ
ਤਰ੍ਾਂ ਦ਼ ਸ਼ੱਧਤਾ ਪਾਈ ਹੈ।
8 ਜਿਉਂਜਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੀਤੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵ਼ ੀਪਣੇ ਜਿਸਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨ। ੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵ਼ ਤੋਿਾ ਿਰਿੇ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਵਾਪਅ ੀਉਣਗੇ, ਉਹ ਵ਼
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੇਵਿ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਜਯਅੂ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਿ਼ਵਨ ਿਤ਼ਤ ਿਰ ਅਿਣ।
9 ਹੇ ਰਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਉਅ ਦਾ ੀਨ਼ਅਰਣ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿਲ਼ਜਅਯਾ
ਜਵੱਚ ਫ਼ੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਵਾਰਅ ਨਹ਼ਂਹੋਵੇਗਾ। ਿੇ ਿੋਈ ਜਿਅੇ ਹੋਰ
ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਤ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਿਨੂੰ ਨ ਨਾਲ ਅਜਹਮਤ ਨਹ਼ਂਹ਼ੰਦਾ।
10 ਇਅ ਲਈ, ਇਹ ਅਰ ਇੱਿੋ ਪਜਵੱਤਰ ਯ਼ਿਰੇਅਟ ਦਾ ਜਹੱਅਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤ਼ਹਾਡਾ ਯਤਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ਦਾ ਹੈ।
11 ਜਿਉਂਜਿ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦਾ ਜਅਰਫ ਇੱਿ ਅਰ਼ਰ ਹੈ। ੀਤੇ ਉਅਦੇ ਲਹੂ ਦ਼
ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਇੱਿ ਜਪੀਲਾ; ਇੱਿ ਿਗਵੇਦ਼;
12 ਜਿਵੇ ਜਿ ਇੱਿ ਜਿਸਪ ਹੈ, ਉਅਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ੀਤੇ ਜਡਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ਼ ਅੇਵਿ ਹਨ:
ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ਅ਼ਂਿੋ ਿ਼ਝ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਅ਼ਂਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਇੱਛਾ ੀਨ਼ਅਾਰ ਿਰੋ।
ਅਫਿਆਇ 2
1 ਮੇਰੇ ਰਰਾਵੋ, ਤ਼ਹਾਡੇ ਪ੍ਤ਼ ਮੇਰਾ ਜਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ੀਤੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ
ਿਹ਼ਤ ਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਮੈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋ ਿਚਾਉਣ ਦ਼ ਿੋਜਸਸ ਿਰਦਾ ਹਾਂ; ਿਾਂ ਮੈ ਨਹ਼ਂ, ਪਰ
ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ; ਜਿਅ ਦੇ ਜਵੱਚ ਿੰਨ੍ੇ ਿਾਣ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਜਿ ਮੈ ੀਿੇ ਵ਼
ਦ਼ੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ।
2 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੀੱਗੇ ਤ਼ਹਾਡ਼ ਪ੍ਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਪੂਰਨ ਿਣਾਵੇਗ਼, ਤਾਂ ਿੋ ਮੈ ਉਅ ਜਹੱਅੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਅਿਾਂ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਦਇੀ ਦ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੱਤਾ ਜਗੀ ਹੈ: ਮਅ਼ਹ ਦੇ
ਅਰ਼ਰ ਵਾਂਗ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ਵੱਲ ਰੱਿਣਾ; ੀਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਅੂਲ ਨੂੰ .
3 ੀਓ ੀਪਾਂ ਨਿ਼ੀਂ ਨੂੰ ਵ਼ ਜਪੀਰ ਿਰ਼ਏ, ਜਿਉਂਜਿ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵ਼ ਅਾਨੂੰ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ਵੱਲ,
ੀਤੇ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ੀਅ ਰੱਖਣ ੀਤੇ ਉਅ ਤੋ ੀਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ੀਗਵਾਈ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ।
4 ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਅ ਿਰਿੇ ਉਹ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਿਚੇ ਅਨ; ਪਜਵੱਤਰ
ੀਦਮ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਪੀਰ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ੀਤੇ ਹੈਰਾਨ਼ ਜਵੱਚ ਅ਼;
5 ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਤੋ ਗਵਾਹ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ੀਤੇ ਅਾਡ਼ ਅਾਂਝ਼ ਉਮ਼ਦ ਦ਼
ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਜਗਣੇ ਗਏ ਹਨ।
6 ਪਰ ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦ਼ ਿਾਨੂੰ ਨ ਿਾਰੇ ਦੱਅਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਅਦ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਅ਼ਣੋ।
ਜਿਉਂਜਿ ਅ਼ੰਨਤ ਿ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜਵੀਿਤ਼ ਤੋ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਜਅਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ ਜਿਹਤਰ ਹੈ,
ਯਹੂਦ਼ ਧਰਮ ਨਾਲੋ ਜਿਅ ਦ਼ ਅ਼ੰਨਤ ਨਹ਼ਂਹੋਈ ਹੈ।
7 ਪਰ ਿੇ ਿੋਈ ਇੱਿ ਿਾਂ ਦੂਿਾ ਮਅ਼ਹ ਜਯਅੂ ਿਾਰੇ ਨਹ਼ਂ ਿੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮ਼ਰਜਦੀਂ
ਦ਼ੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ੀਤੇ ਿਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਅਰਫ ਮਨ਼ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
8 ਇਅ ਲਈ ਇਅ ਅੰਅਾਰ ਦੇ ਰਾਿਿ਼ਮਾਰ ਦ਼ੀਂ ਦ਼ਸਟ ਿਲਾਵਾਂ ੀਤੇ ਫੰਜਦੀਂ ਤੋ ਰੱਿੋ।
ੀਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿ ਜਿਅੇ ਵ਼ ਅਮੇ ਉਅਦ਼ ਚਲਾਿ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਲਮ ਹੋ ਿੇ ਤ਼ਅ਼ਂੀਪਣੇ ਦਾਨ
ਜਵੱਚ ਠ
ੰ ਡੇ ਹੋ ਿਾਓ। ਪਰ ਇੱਿ ੀਣਵੰਡੇ ਜਦਲ ਨਾਲ ਅਾਰੇ ਇਿੱਠੇ ਇੱਿੋ ਥਾਂ ਤੇ ੀਓ.
9 ੀਤੇ ਮੈ ੀਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ੀਅ਼ਅ ਜਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰ਼ ਚੰਗ਼ ਜਮ਼ਰ ਹੈ,
ੀਤੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚੋ ਿੋਈ ਵ਼ ੀਜਿਹਾ ਨਹ਼ਂ ਹੈ ਜਿ ਉਹ ਖ਼ੱਲ੍ੇੀਮ ਿਾਂ ਗ਼ਪਤ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਸੇਖ਼
ਮਾਰ ਅਿੇ, ਜਿ ਮੈ ਉਅ ਲਈ ਿਹ਼ਤ ਿਾਂ ਥੋਿ੍ੇ ਅਮੇ ਜਵੱਚ ਦ਼ਖ਼ ਹੋਇੀ ਹਾਂ।
10 ੀਤੇ ਮੈ ਚਾਹ਼ੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਜਿਨ੍ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਜਵੱਚ ਮੈ ਗੱਲ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਰ਼ੱਧ
ਗਵਾਹ਼ ਨਾ ਦੇਣ।
11 ਜਿਉਂਜਿ ਰਾਵੇ ਿਈੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰ਼ਰ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਧੋਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ੀਤਮਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹ਼ਂਹੈ। ਜਿਉਂਜਿ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋ ੀਉਂਦਾ ਹੈ ੀਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ੀਤੇ ਜਦਲ ਦੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਤਾਿਦਾ ਹੈ।
12 ਿਦੋ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵਚਿਾਰ ਅ਼ ਤਾਂ ਮੈ ਰੋਇੀ; ਮੈ ਉੱਚ਼ ੀਵਾਜ ਨਾਲ ਿੋਜਲੀ: ਜਿਸਪ,
ੀਤੇ ਪ੍ੇਅਿ਼ਟਰ਼, ੀਤੇ ਡ਼ਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੋ।
13 ਹ਼ਣ ਿਈੀਂ ਨੇ ਅੋਜਚੀ ਜਿ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵਚਿਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ
ਵੇਖਜਦੀਂ ਜਿਹਾ ਅ਼।
14 ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਅ ਦ਼ ਖਾਤਰ ਮੈ ਿੰਧਨ ਜਵੱਚ ਹਾਂ ਿੋ ਮੈ ਜਿਅੇ ਮਨ਼ੱ ਖ ਤੋ ਿ਼ਝ
ਨਹ਼ਂ ਿਾਣਦਾ ਅ਼। ਪਰ ੀਤਮਾ ਨੇ ਇਅ ਿ਼ੱਧ਼ਮਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹਾ: ਜਿਸਪ ਤੋ ਜਿਨਾਂ ਿ਼ਝ ਨਾ
ਿਰੋ:
15 ੀਪਣੇ ਅਰ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੋ: ਏਿਤਾ ਨੂੰ ਜਪੀਰ ਿਰੋ; ਰਾਗਾਂ ਤੋ
ਰੱਿਣਾ; ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਣੋ, ਜਿਵੇ ਜਿ ਉਹ ੀਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦਾ ਅ਼।
16 ਇਅ ਲਈ ਮੈ ਉਹ਼ ਿ਼ਤਾ ਜਿਵੇ ਮੈ ਿਣ ਜਗੀ, ਇੱਿ ੀਦਮ਼ ਵਾਂਗ ਿੋ ਏਿਤਾ ਲਈ
ਿਜਣੀ ਅ਼। ਜਿਉਂਜਿ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ੀਤੇ ਿ੍ੋਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ਼ਂਰਜਹੰਦਾ।
17 ਪਰ ਪ੍ਰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਅਾਜਰੀਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੋਿਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਿੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼
ਏਿਤਾ ੀਤੇ ਜਿਸਪ ਦ਼ ਅਰਾ ਵੱਲ ਵਾਪਅ ੀਉਂਦੇ ਹਨ।
18 ਜਿਉਂਜਿ ਮੈਨੂੰ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਉੱਤੇ ਰਰੋਅਾ ਹੈ ਜਿ ਉਹ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਹਰ ਿੰਧਨ ਤੋ
ਛ਼ਡਾਵੇਗਾ।
19 ਤਾਂ ਵ਼ ਮੈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਤਾਿ਼ਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਅ਼ਂ ਝਗਿੇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿ਼ਝ ਨਾ ਿਰੋ, ਪਰ
ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਅੱਜਖੀ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ।
20 ਜਿਉਂਜਿ ਮੈ ਿਈੀਂ ਿਾਰੇ ਅ਼ਜਣੀ ਹੈ ਿੋ ਿਜਹੰਦੇ ਹਨ; ਿਦੋ ਤੱਿ ਮੈ ਇਅਨੂੰ ਮੂਲ ਜਵੱਚ
ਜਲਜਖੀ ਨਹ਼ਂ ਲੱਰਦਾ, ਮੈ ਇਅਨੂੰ ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖੀ ਹੋਇੀ ਨਹ਼ਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ੀਤੇ
ਿਦੋ ਮੈ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਲਜਖੀ ਹੋਇੀ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਾਿ ਜਦੱਤਾ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਾਹਮਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀਂ ਖਰਾਿ ਿਾਪ਼ੀਂ ਜਵੱਚ ਜਪੀ ਅ਼।
21 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ਨ਼ੀਂ ਦੇ ਅਾਰੇ ੀਖੰਜਡਤ ਅਮਾਰਿਾਂ ਦ਼ ਿਿਾਏ ਹੈ; ਉਨ੍ਾਂ
ੀਸ਼ੱਧ ਅਮਾਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਅਦ਼ ਅਲ਼ਿ, ੀਤੇ ਮੌਤ, ੀਤੇ ਪ਼ਨਰ ਉਥਾਨ, ੀਤੇ ਜਵਸਵਾਅ
ਿੋ ਉਅਦੇ ਦ਼ੀਰਾ ਹੈ; ਜਿਅ ਦ਼ੀਰਾ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡ਼ੀਂ ਪ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦ਼ੀਰਾ, ਧਰਮ਼ ਹੋਣ ਦ਼
ਇੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।
22 ਿਾਿਿ ਅੱਚਮ਼ੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ; ਪਰ ਮਹਾਂ ਪ਼ਿਾਰ਼ ਨਾਲੋ ਜਿਤੇ ਜਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਅ ਨੂੰ
ਪਜਵੱਤਰ ਧਰਮ ਅੌਜਪੀ ਜਗੀ ਹੈ; ੀਤੇ ਿੇਵਲ ਜਿਅ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੇਦ ਅੌਪੇ ਗਏ
ਹਨ।
23 ਉਹ ਜਪਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ; ਜਿਅ ਦ਼ੀਰਾ ੀਿਰਾਹਾਮ, ਇਅਹਾਿ, ੀਤੇ ਯਾਿੂਿ ੀਤੇ
ਅਾਰੇ ਨਿ਼ ੀੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹ਼ੰਦੇ ਹਨ; ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਅੂਲ, ੀਤੇ ਚਰਚ.
24 ੀਤੇ ਇਹ ਅਾਰ਼ੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਵੱਲ ਜਧੀਨ ਜਦੰਦ਼ੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਜਿ ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਿ਼ਝ ਹੈ. ਇਅ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਅਾਰੇ ਪ੍ਿੰਧਾਂ ਤੋ ਜਿਤੇ ਵੱਧ ਿ਼ ਹੈ; ੀਰਥਾਤ,
ਅਾਡੇ ਮ਼ਿਤ਼ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਦੱਖ, ਉਅਦਾ ਿਨੂੰ ਨ ੀਤੇ ਿ਼ ਉੱਠਣਾ।
25 ਜਿਉਂਜਿ ਜਪੀਰੇ ਨਿ਼ੀਂ ਨੇ ਉਅ ਦਾ ਜਜਿਰ ਿ਼ਤਾ ਅ਼; ਪਰ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ੀਜਵਨਾਸ਼ ਦ਼
ਅੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਇਅ ਲਈ ਅਾਰੇ ਇਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਿੇਿਰ ਤ਼ਅ਼ਂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜਵਸਵਾਅ
ਿਰਦੇ ਹੋ।
ਅਫਿਆਇ 3
1 ਹ਼ਣ ੀੰਤਾਜਿਯਾ ਦ਼ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ਿਾਰੇ ਿੋ ਅ਼ਰ਼ੀ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਅੀ ਜਗੀ ਹੈ ਜਿ
ਤ਼ਹਾਡ਼ੀਂ ਪ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ੀਤੇ ੀੰਤਿ਼ੀਂ ਦ਼ੀਰਾ ਿੋ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਂਤ਼ ਜਵੱਚ ਹੈ; ਇਹ ਤ਼ਹਾਨੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿਦੂਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਿੋਲ ਿਾਣ ਲਈ ਜਿਅੇ ਡੇਿਨ ਨੂੰ ਜਨਯ਼ਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਣ ਿਾਵੇਗਾ;
ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਸ਼ ਮਨਾਵੇ ਿਦੋ ਉਹ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣ, ੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦ਼
ਵਜਡੀਈ ਿਰੇ।
2 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ਼ੱ ਖ ਿੋ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਿੋ ੀਜਿਹ਼ ਅੇਵਿਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇੀ
ਿਾਵੇਗਾ; ੀਤੇ ਤ਼ਅ਼ਂਵ਼ ਮਜਹਮਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ।
3 ਹ਼ਣ ਿੇਿਰ ਤ਼ਅ਼ਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਲਈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ੀਜਿਹਾ ਿਰਨਾ
ੀਅੰਰਵ ਨਹ਼ਂਹੈ; ਜਿਵੇ ਜਿ ਹੋਰ ਗ਼ੀਂਢ਼ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜਿੀ ਹੈ, ਿ਼ਝ ਜਿਸਪ, ਿ਼ਝ
ਪਾਦਰ਼ ੀਤੇ ਡੇਿਨ।
4 ਜਿਵੇ ਜਿ ਜਿਜਲਅ਼ੀ ਦੇ ਡੇਿਨ ਜਫਲੋ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਵੱਚ, ਇੱਿ ਅਰ ਤੋ ਯੋਗ ੀਦਮ਼, ਉਹ
ੀਿੇ ਵ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ ਜਵੱਚ ਮੇਰ਼ ਅੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ: ੀਗਾਥੋਪੋਜਲਅ ਦੇ ਰ਼ੀਅ ਦੇ
ਨਾਲ, ਇੱਿ ਇੱਿਲਾ ਚੰਗਾ ਜਵੀਿਤ਼, ਜਿਅ ਨੇ ਅ਼ਰ਼ੀ ਤੋ ਵ਼ ਮੇਰਾ ਜਪੱਛਾ ਿ਼ਤਾ ਹੈ,
ੀਪਣੇ ਿ਼ਵਨ ਿਾਰੇ ਨਹ਼ਂ: ਇਹ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਵ਼ ਗਵਾਹ਼ ਜਦਓ।
5 ੀਤੇ ਮੈ ਖ਼ਦ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਅ਼ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਿੂਲ
ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਪ੍ਰੂ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਿਿੂਲ ਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ੀਪਮਾਨ
ਿ਼ਤਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਦ਼ੀਰਾ ਮਾਫ ਿ਼ਤਾ ਿਾਵੇ।
6 ਤ੍ੋੀਅ ਦੇ ਰਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮ ਿਰਦਾ ਹੈ: ਹ਼ਣ ਮੈ ਿ਼ਰਹਅ ਦ਼ੀਰਾ
ਜਲਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਅ ਨੂੰ ੀਫਅ਼ਅ ੀਤੇ ਅਮ਼ਰਨਾ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਤਿਾਰ ਲਈ
ਰੇਜਿੀ ਅ਼।
7 ਅਾਡਾ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ੀਦਰ ਿਰੇ। ਜਿਅ ਜਵੱਚ ਉਹ ੀਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਅਰ਼ਰ, ੀਤਮਾ ੀਤੇ ੀਤਮਾ ਜਵੱਚ। ਜਵਸਵਾਅ ਜਵੱਚ, ਜਪੀਰ ਜਵੱਚ, ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ। ਮਅ਼ਹ
ਜਯਅੂ ਜਵੱਚ ੀਲਜਵਦਾ ਅਾਡ਼ ਅਾਂਝ਼ ਉਮ਼ਦ।

More Related Content

Similar to Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfPunjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPunjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxPunjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdfPUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdfPunjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdfPunjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdfPunjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (7)

Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfPunjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Punjabi - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPunjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Punjabi Gurmukhi - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxPunjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdfPUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
PUNJABI GURMUKHI - JUDE.pdf
 
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdfPunjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Protevangelion.pdf
 
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdfPunjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
Punjabi Gurmukhi - Wisdom of Solomon.pdf
 
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdfPunjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
Punjabi Gurmukhi - Poverty.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. ਫਿਲਾਡੇਲਿੀਅਨਜ ਨੂੰ ਇਗਨੇਸੀਅਅ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਫਿਆਇ 1 1 ਇਗਨੇਸ਼ੀਅ, ਜਿਅ ਨੂੰ ਥ਼ਓਫੋਰਅ ਵ਼ ਜਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪਤਾ ਦ਼ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਨੂੰ , ਿੋ ਜਿ ਏਸ਼ੀ ਜਵੱਚ ਜਫਲਡੇਲਫ਼ੀ ਜਵੱਚ ਹੈ; ਜਿਅ ਨੇ ਦਇੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਇਿਅ਼ਰਤਾ ਜਵੱਚ ਅਜਥਰ ਹੋ ਿੇ, ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਦੇ ਿਨੂੰ ਨ ਜਵੱਚ ਅਦਾ ੀਨ ੰ ਦ ਹ਼ੰਦਾ ਹੈ, ੀਤੇ ਉਅਦੇ ਿ਼ ਉੱਠਣ ਦ਼ੀਰਾ ਪੂਰ਼ ਦਇੀ ਜਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹ਼ੰਦਾ ਹੈ: ਜਿਅ ਨੂੰ ਮੈ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਲਹੂ ਜਵੱਚ ਵ਼ ਨਮਅਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਅਾਡਾ ਅਦ਼ਵ਼ ੀਤੇ ਜਨਰਮਲ ਹੈ। ੀਨ ੰ ਦ ਨੂੰ ; ਖਾਅ ਿਰਿੇ ਿੇ ਉਹ ਜਿਸਪ, ੀਤੇ ਉਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ੀਤੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਜਨਯ਼ਿਤ ਿ਼ਤੇ ਗਏ ਡੇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਹਨ; ਜਿਅ ਨੂੰ ਉਅਨੇ ੀਪਣ਼ ਪਜਵੱਤਰ ੀਤਮਾ ਦ਼ੀਰਾ ਪੂਰ਼ ਜਦ੍ਿਤਾ ਜਵੱਚ ੀਪਣ਼ ਮਰਜ਼ ੀਨ਼ਅਾਰ ਅੈਟਲ ਿ਼ਤਾ ਹੈ: 2 ਮੈ ਜਿਅ ਜਿਸਪ ਨੂੰ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਅ ਨੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅੇਵਿਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਿ਼ਤ਼, ਨਾ ੀਪਣੇ ੀਪ ਤੋ, ਨਾ ਮਨ਼ੱ ਖਾਂ ਦ਼ੀਰਾ, ਨਾ ਹ਼ ਜਵੀਰਥ ਮਜਹਮਾ ਨਾਲ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਪਤਾ ੀਤੇ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਜਪੀਰ ਨਾਲ। 3 ਜਿਅਦ਼ ਅੰਿਮ ਮੈ ਪ੍ਸੰਅਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ; ਿੋ ੀਪਣ਼ ਚ਼ੱਪ ਦ਼ੀਰਾ ੀਪਣ਼ੀਂ ਅਾਰ਼ੀਂ ਜਵੀਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿੀਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਜਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਹ਼ਿਮਾਂ ਜਵੱਚ ਜਟਜਿੀ ਹੋਇੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਉਹ ਦ਼ੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਰਿਾਿ। 4 ਇਅ ਲਈ ਮੇਰ਼ ੀਤਮਾ ਪ੍ਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ੀਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰ ਤੋ ਵੱਧ ਖ਼ਸਹਾਲ ਮੰਨਦ਼ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਜਦੀਂ ਜਿ ਇਹ ਅਾਰੇ ਗ਼ਣਾਂ ਜਵੱਚ ਫਲਦਾਇਿ ਹੈ, ੀਤੇ ਅੰਪੂਰਨ ਹੈ; ਅਜਥਰਤਾ ਨਾਲ ਰਰਪੂਰ, ਿੋਸ ਤੋ ਮ਼ਿਤ, ੀਤੇ ਿ਼ਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਾਰੇ ਅੰਿਮ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ. 5 ਇਅ ਲਈ, ਜਿਵੇ ਜਿ ਚਾਨਣ ੀਤੇ ਅੱਚ ਦੇ ਿੱਚੇ ਿਣਦੇ ਹਨ; ਵੰਡਾਂ ੀਤੇ ਝੂਠੇ ਜਅਧਾਂਤਾਂ ਤੋ ਰੱਿੋ; ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤ਼ਹਾਡਾ ੀਿਿ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤ਼ਅ਼ਂਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਪੱਛਾ ਿਰਦੇ ਹੋ। 6 ਜਿਉਂਜਿ ਇੱਥੇ ਿਹ਼ਤ ਅਾਰੇ ਿਜਿੀਿ ਹਨ ਿੋ ਜਵਸਵਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਿੋ ਝੂਠ਼ ਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵੱਚ ਦੌਿਨ ਵਾਜਲੀਂ ਨੂੰ ਿੰਦ਼ ਿਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਿਅ਼ਰਤਾ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹ਼ਂਜਮਲੇਗ਼। 7 ਇਅ ਲਈ ਿ਼ਰ਼ੀਂ ਿਿ਼੍ੀਂ ਿੂਟ਼ੀਂ ਤੋ ਿਚੋ ਿੋ ਜਯਅੂ ਨਹ਼ਂ ਪਜਹਨਦਾ। ਜਿਉਂਜਿ ਇਹ ਜਪਤਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਹ਼ਂਹਨ। ਇਹ ਨਹ਼ਂਜਿ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਿੋਈ ਪਾਿਾ ਪਾਇੀ ਹੈ, ਅਗੋ ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦ਼ ਸ਼ੱਧਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। 8 ਜਿਉਂਜਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੀਤੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵ਼ ੀਪਣੇ ਜਿਸਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵ਼ ਤੋਿਾ ਿਰਿੇ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਵਾਪਅ ੀਉਣਗੇ, ਉਹ ਵ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੇਵਿ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਜਯਅੂ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਿ਼ਵਨ ਿਤ਼ਤ ਿਰ ਅਿਣ। 9 ਹੇ ਰਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਉਅ ਦਾ ੀਨ਼ਅਰਣ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ਜਵੱਚ ਫ਼ੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਵਾਰਅ ਨਹ਼ਂਹੋਵੇਗਾ। ਿੇ ਿੋਈ ਜਿਅੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਤ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਿਨੂੰ ਨ ਨਾਲ ਅਜਹਮਤ ਨਹ਼ਂਹ਼ੰਦਾ। 10 ਇਅ ਲਈ, ਇਹ ਅਰ ਇੱਿੋ ਪਜਵੱਤਰ ਯ਼ਿਰੇਅਟ ਦਾ ਜਹੱਅਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤ਼ਹਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ਦਾ ਹੈ। 11 ਜਿਉਂਜਿ ਅਾਡੇ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦਾ ਜਅਰਫ ਇੱਿ ਅਰ਼ਰ ਹੈ। ੀਤੇ ਉਅਦੇ ਲਹੂ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਇੱਿ ਜਪੀਲਾ; ਇੱਿ ਿਗਵੇਦ਼; 12 ਜਿਵੇ ਜਿ ਇੱਿ ਜਿਸਪ ਹੈ, ਉਅਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ੀਤੇ ਜਡਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ਼ ਅੇਵਿ ਹਨ: ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ਅ਼ਂਿੋ ਿ਼ਝ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤ਼ਅ਼ਂਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਇੱਛਾ ੀਨ਼ਅਾਰ ਿਰੋ। ਅਫਿਆਇ 2 1 ਮੇਰੇ ਰਰਾਵੋ, ਤ਼ਹਾਡੇ ਪ੍ਤ਼ ਮੇਰਾ ਜਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ੀਤੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਿਹ਼ਤ ਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਮੈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋ ਿਚਾਉਣ ਦ਼ ਿੋਜਸਸ ਿਰਦਾ ਹਾਂ; ਿਾਂ ਮੈ ਨਹ਼ਂ, ਪਰ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ; ਜਿਅ ਦੇ ਜਵੱਚ ਿੰਨ੍ੇ ਿਾਣ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਜਿ ਮੈ ੀਿੇ ਵ਼ ਦ਼ੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ। 2 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ੀੱਗੇ ਤ਼ਹਾਡ਼ ਪ੍ਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਪੂਰਨ ਿਣਾਵੇਗ਼, ਤਾਂ ਿੋ ਮੈ ਉਅ ਜਹੱਅੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਅਿਾਂ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਦਇੀ ਦ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੱਤਾ ਜਗੀ ਹੈ: ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਅਰ਼ਰ ਵਾਂਗ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ਵੱਲ ਰੱਿਣਾ; ੀਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਅੂਲ ਨੂੰ . 3 ੀਓ ੀਪਾਂ ਨਿ਼ੀਂ ਨੂੰ ਵ਼ ਜਪੀਰ ਿਰ਼ਏ, ਜਿਉਂਜਿ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵ਼ ਅਾਨੂੰ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ਵੱਲ, ੀਤੇ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ੀਅ ਰੱਖਣ ੀਤੇ ਉਅ ਤੋ ੀਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ੀਗਵਾਈ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ। 4 ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸਵਾਅ ਿਰਿੇ ਉਹ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ ਿਚੇ ਅਨ; ਪਜਵੱਤਰ ੀਦਮ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਪੀਰ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ੀਤੇ ਹੈਰਾਨ਼ ਜਵੱਚ ਅ਼; 5 ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਤੋ ਗਵਾਹ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ੀਤੇ ਅਾਡ਼ ਅਾਂਝ਼ ਉਮ਼ਦ ਦ਼ ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਜਗਣੇ ਗਏ ਹਨ। 6 ਪਰ ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦ਼ ਿਾਨੂੰ ਨ ਿਾਰੇ ਦੱਅਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਅਦ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਅ਼ਣੋ। ਜਿਉਂਜਿ ਅ਼ੰਨਤ ਿ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜਵੀਿਤ਼ ਤੋ ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਜਅਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ ਜਿਹਤਰ ਹੈ, ਯਹੂਦ਼ ਧਰਮ ਨਾਲੋ ਜਿਅ ਦ਼ ਅ਼ੰਨਤ ਨਹ਼ਂਹੋਈ ਹੈ। 7 ਪਰ ਿੇ ਿੋਈ ਇੱਿ ਿਾਂ ਦੂਿਾ ਮਅ਼ਹ ਜਯਅੂ ਿਾਰੇ ਨਹ਼ਂ ਿੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮ਼ਰਜਦੀਂ ਦ਼ੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ੀਤੇ ਿਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਅਰਫ ਮਨ਼ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 8 ਇਅ ਲਈ ਇਅ ਅੰਅਾਰ ਦੇ ਰਾਿਿ਼ਮਾਰ ਦ਼ੀਂ ਦ਼ਸਟ ਿਲਾਵਾਂ ੀਤੇ ਫੰਜਦੀਂ ਤੋ ਰੱਿੋ। ੀਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿ ਜਿਅੇ ਵ਼ ਅਮੇ ਉਅਦ਼ ਚਲਾਿ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਲਮ ਹੋ ਿੇ ਤ਼ਅ਼ਂੀਪਣੇ ਦਾਨ ਜਵੱਚ ਠ ੰ ਡੇ ਹੋ ਿਾਓ। ਪਰ ਇੱਿ ੀਣਵੰਡੇ ਜਦਲ ਨਾਲ ਅਾਰੇ ਇਿੱਠੇ ਇੱਿੋ ਥਾਂ ਤੇ ੀਓ. 9 ੀਤੇ ਮੈ ੀਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ੀਅ਼ਅ ਜਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰ਼ ਚੰਗ਼ ਜਮ਼ਰ ਹੈ, ੀਤੇ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵੱਚੋ ਿੋਈ ਵ਼ ੀਜਿਹਾ ਨਹ਼ਂ ਹੈ ਜਿ ਉਹ ਖ਼ੱਲ੍ੇੀਮ ਿਾਂ ਗ਼ਪਤ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਸੇਖ਼ ਮਾਰ ਅਿੇ, ਜਿ ਮੈ ਉਅ ਲਈ ਿਹ਼ਤ ਿਾਂ ਥੋਿ੍ੇ ਅਮੇ ਜਵੱਚ ਦ਼ਖ਼ ਹੋਇੀ ਹਾਂ। 10 ੀਤੇ ਮੈ ਚਾਹ਼ੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਜਿਨ੍ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਜਵੱਚ ਮੈ ਗੱਲ ਿ਼ਤ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਰ਼ੱਧ ਗਵਾਹ਼ ਨਾ ਦੇਣ। 11 ਜਿਉਂਜਿ ਰਾਵੇ ਿਈੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰ਼ਰ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ ਧੋਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ੀਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹ਼ਂਹੈ। ਜਿਉਂਜਿ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋ ੀਉਂਦਾ ਹੈ ੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ੀਤੇ ਜਦਲ ਦੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਤਾਿਦਾ ਹੈ। 12 ਿਦੋ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵਚਿਾਰ ਅ਼ ਤਾਂ ਮੈ ਰੋਇੀ; ਮੈ ਉੱਚ਼ ੀਵਾਜ ਨਾਲ ਿੋਜਲੀ: ਜਿਸਪ, ੀਤੇ ਪ੍ੇਅਿ਼ਟਰ਼, ੀਤੇ ਡ਼ਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੋ। 13 ਹ਼ਣ ਿਈੀਂ ਨੇ ਅੋਜਚੀ ਜਿ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤ਼ਹਾਡੇ ਜਵਚਿਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਜਦੀਂ ਜਿਹਾ ਅ਼। 14 ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਅ ਦ਼ ਖਾਤਰ ਮੈ ਿੰਧਨ ਜਵੱਚ ਹਾਂ ਿੋ ਮੈ ਜਿਅੇ ਮਨ਼ੱ ਖ ਤੋ ਿ਼ਝ ਨਹ਼ਂ ਿਾਣਦਾ ਅ਼। ਪਰ ੀਤਮਾ ਨੇ ਇਅ ਿ਼ੱਧ਼ਮਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹਾ: ਜਿਸਪ ਤੋ ਜਿਨਾਂ ਿ਼ਝ ਨਾ ਿਰੋ: 15 ੀਪਣੇ ਅਰ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੋ: ਏਿਤਾ ਨੂੰ ਜਪੀਰ ਿਰੋ; ਰਾਗਾਂ ਤੋ ਰੱਿਣਾ; ਮਅ਼ਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਣੋ, ਜਿਵੇ ਜਿ ਉਹ ੀਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦਾ ਅ਼। 16 ਇਅ ਲਈ ਮੈ ਉਹ਼ ਿ਼ਤਾ ਜਿਵੇ ਮੈ ਿਣ ਜਗੀ, ਇੱਿ ੀਦਮ਼ ਵਾਂਗ ਿੋ ਏਿਤਾ ਲਈ ਿਜਣੀ ਅ਼। ਜਿਉਂਜਿ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ੀਤੇ ਿ੍ੋਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ਼ਂਰਜਹੰਦਾ। 17 ਪਰ ਪ੍ਰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਅਾਜਰੀਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੋਿਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਿੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਏਿਤਾ ੀਤੇ ਜਿਸਪ ਦ਼ ਅਰਾ ਵੱਲ ਵਾਪਅ ੀਉਂਦੇ ਹਨ। 18 ਜਿਉਂਜਿ ਮੈਨੂੰ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਉੱਤੇ ਰਰੋਅਾ ਹੈ ਜਿ ਉਹ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਹਰ ਿੰਧਨ ਤੋ ਛ਼ਡਾਵੇਗਾ। 19 ਤਾਂ ਵ਼ ਮੈ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਤਾਿ਼ਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਅ਼ਂ ਝਗਿੇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿ਼ਝ ਨਾ ਿਰੋ, ਪਰ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਅੱਜਖੀ ਦੇ ੀਨ਼ਅਾਰ। 20 ਜਿਉਂਜਿ ਮੈ ਿਈੀਂ ਿਾਰੇ ਅ਼ਜਣੀ ਹੈ ਿੋ ਿਜਹੰਦੇ ਹਨ; ਿਦੋ ਤੱਿ ਮੈ ਇਅਨੂੰ ਮੂਲ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖੀ ਨਹ਼ਂ ਲੱਰਦਾ, ਮੈ ਇਅਨੂੰ ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖੀ ਹੋਇੀ ਨਹ਼ਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ੀਤੇ ਿਦੋ ਮੈ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਲਜਖੀ ਹੋਇੀ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਾਿ ਜਦੱਤਾ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀਂ ਖਰਾਿ ਿਾਪ਼ੀਂ ਜਵੱਚ ਜਪੀ ਅ਼। 21 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ਨ਼ੀਂ ਦੇ ਅਾਰੇ ੀਖੰਜਡਤ ਅਮਾਰਿਾਂ ਦ਼ ਿਿਾਏ ਹੈ; ਉਨ੍ਾਂ ੀਸ਼ੱਧ ਅਮਾਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਅਦ਼ ਅਲ਼ਿ, ੀਤੇ ਮੌਤ, ੀਤੇ ਪ਼ਨਰ ਉਥਾਨ, ੀਤੇ ਜਵਸਵਾਅ ਿੋ ਉਅਦੇ ਦ਼ੀਰਾ ਹੈ; ਜਿਅ ਦ਼ੀਰਾ ਮੈ ਤ਼ਹਾਡ਼ੀਂ ਪ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦ਼ੀਰਾ, ਧਰਮ਼ ਹੋਣ ਦ਼ ਇੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। 22 ਿਾਿਿ ਅੱਚਮ਼ੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ; ਪਰ ਮਹਾਂ ਪ਼ਿਾਰ਼ ਨਾਲੋ ਜਿਤੇ ਜਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਅ ਨੂੰ ਪਜਵੱਤਰ ਧਰਮ ਅੌਜਪੀ ਜਗੀ ਹੈ; ੀਤੇ ਿੇਵਲ ਜਿਅ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੇਦ ਅੌਪੇ ਗਏ ਹਨ। 23 ਉਹ ਜਪਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੈ; ਜਿਅ ਦ਼ੀਰਾ ੀਿਰਾਹਾਮ, ਇਅਹਾਿ, ੀਤੇ ਯਾਿੂਿ ੀਤੇ ਅਾਰੇ ਨਿ਼ ੀੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹ਼ੰਦੇ ਹਨ; ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਅੂਲ, ੀਤੇ ਚਰਚ. 24 ੀਤੇ ਇਹ ਅਾਰ਼ੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਏਿਤਾ ਵੱਲ ਜਧੀਨ ਜਦੰਦ਼ੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਿ ਇੰਿ਼ਲ ਜਵੱਚ ਿ਼ਝ ਹੈ. ਇਅ ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਅਾਰੇ ਪ੍ਿੰਧਾਂ ਤੋ ਜਿਤੇ ਵੱਧ ਿ਼ ਹੈ; ੀਰਥਾਤ, ਅਾਡੇ ਮ਼ਿਤ਼ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਦੱਖ, ਉਅਦਾ ਿਨੂੰ ਨ ੀਤੇ ਿ਼ ਉੱਠਣਾ। 25 ਜਿਉਂਜਿ ਜਪੀਰੇ ਨਿ਼ੀਂ ਨੇ ਉਅ ਦਾ ਜਜਿਰ ਿ਼ਤਾ ਅ਼; ਪਰ ਖ਼ਸਖਿਰ਼ ੀਜਵਨਾਸ਼ ਦ਼ ਅੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਇਅ ਲਈ ਅਾਰੇ ਇਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਿੇਿਰ ਤ਼ਅ਼ਂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜਵਸਵਾਅ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਫਿਆਇ 3 1 ਹ਼ਣ ੀੰਤਾਜਿਯਾ ਦ਼ ਿਲ਼ਜਅਯਾ ਿਾਰੇ ਿੋ ਅ਼ਰ਼ੀ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਜਅੀ ਜਗੀ ਹੈ ਜਿ ਤ਼ਹਾਡ਼ੀਂ ਪ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ੀਤੇ ੀੰਤਿ਼ੀਂ ਦ਼ੀਰਾ ਿੋ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਤ਼ ਜਵੱਚ ਹੈ; ਇਹ ਤ਼ਹਾਨੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਿਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਿੋਲ ਿਾਣ ਲਈ ਜਿਅੇ ਡੇਿਨ ਨੂੰ ਜਨਯ਼ਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਣ ਿਾਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਸ਼ ਮਨਾਵੇ ਿਦੋ ਉਹ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣ, ੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦ਼ ਵਜਡੀਈ ਿਰੇ। 2 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ਼ੱ ਖ ਿੋ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਿੋ ੀਜਿਹ਼ ਅੇਵਿਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇੀ ਿਾਵੇਗਾ; ੀਤੇ ਤ਼ਅ਼ਂਵ਼ ਮਜਹਮਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ। 3 ਹ਼ਣ ਿੇਿਰ ਤ਼ਅ਼ਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਲਈ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ੀਜਿਹਾ ਿਰਨਾ ੀਅੰਰਵ ਨਹ਼ਂਹੈ; ਜਿਵੇ ਜਿ ਹੋਰ ਗ਼ੀਂਢ਼ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜਿੀ ਹੈ, ਿ਼ਝ ਜਿਸਪ, ਿ਼ਝ ਪਾਦਰ਼ ੀਤੇ ਡੇਿਨ। 4 ਜਿਵੇ ਜਿ ਜਿਜਲਅ਼ੀ ਦੇ ਡੇਿਨ ਜਫਲੋ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਵੱਚ, ਇੱਿ ਅਰ ਤੋ ਯੋਗ ੀਦਮ਼, ਉਹ ੀਿੇ ਵ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ ਜਵੱਚ ਮੇਰ਼ ਅੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ: ੀਗਾਥੋਪੋਜਲਅ ਦੇ ਰ਼ੀਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਿ ਇੱਿਲਾ ਚੰਗਾ ਜਵੀਿਤ਼, ਜਿਅ ਨੇ ਅ਼ਰ਼ੀ ਤੋ ਵ਼ ਮੇਰਾ ਜਪੱਛਾ ਿ਼ਤਾ ਹੈ, ੀਪਣੇ ਿ਼ਵਨ ਿਾਰੇ ਨਹ਼ਂ: ਇਹ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਵ਼ ਗਵਾਹ਼ ਜਦਓ। 5 ੀਤੇ ਮੈ ਖ਼ਦ ਤ਼ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਤ਼ਅ਼ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਿੂਲ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਪ੍ਰੂ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਿਿੂਲ ਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ੀਪਮਾਨ ਿ਼ਤਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਦ਼ ਜਿਰਪਾ ਦ਼ੀਰਾ ਮਾਫ ਿ਼ਤਾ ਿਾਵੇ। 6 ਤ੍ੋੀਅ ਦੇ ਰਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤ਼ਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮ ਿਰਦਾ ਹੈ: ਹ਼ਣ ਮੈ ਿ਼ਰਹਅ ਦ਼ੀਰਾ ਜਲਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਅ ਨੂੰ ੀਫਅ਼ਅ ੀਤੇ ਅਮ਼ਰਨਾ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਤਿਾਰ ਲਈ ਰੇਜਿੀ ਅ਼। 7 ਅਾਡਾ ਪ੍ਰੂ ਜਯਅੂ ਮਅ਼ਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ੀਦਰ ਿਰੇ। ਜਿਅ ਜਵੱਚ ਉਹ ੀਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਰ਼ਰ, ੀਤਮਾ ੀਤੇ ੀਤਮਾ ਜਵੱਚ। ਜਵਸਵਾਅ ਜਵੱਚ, ਜਪੀਰ ਜਵੱਚ, ਏਿਤਾ ਜਵੱਚ। ਮਅ਼ਹ ਜਯਅੂ ਜਵੱਚ ੀਲਜਵਦਾ ਅਾਡ਼ ਅਾਂਝ਼ ਉਮ਼ਦ।