SlideShare a Scribd company logo
1.नाव - गीताांजली सुधाकर मांचरकर
2.इयत्ता - 10 वी
3.तुकडी - अ
4.ववषय - मराठी
( लेखकाची माविती - पू. ल. देशपाांडे )
5.ववषय वशक्षक - वाघमारे सर
जन्म नाव पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाांडे
टोपणनाव पु.ल., भाई
जन्म नोव्हेंबर ८, इ.स. १९१९
मुांबई
मृत्यू जून १२, इ.स. २०००
पुणे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
काययक्षेत्र नाटककार, सावित्यकार, सांगीतकार
ववनोद, तत्त्वज्ञान, दू रवचत्रवाणी, सांगीत वदग्दशशक
वडील लक्ष्मण वत्रांबक देशपाांडे
आई लक्ष्मीबाई लक्ष्मण देशपाांडे
पत्नी सुनीता देशपाांडे
अपत्ये मानसपुत्र वदनेश ठाक
ू र
पुरस्कार पद्मश्री सन्मान
मिाराष्ट्र भूषण
सावित्य अकादमी
मिाराष्ट्र राज्य वाङमय पुरस्कार
सावित्य सांमेलनाचे अध्यक्ष
पद्मभूषण
जीवन
 १९३७पासून नभोवाणीवर पु.ल.देशपाांडे छोट्या मोठ्या नाटटकाांत
भाग घेऊ लागले. त्या वषी त्याांनी अनांत काणेकराांच्या 'पैजार' या
श्रुटतक
े त काम क
े ले. १९४४ साली पु.लांनी टलटिलेले पटिले व्यक्तिटित्र -
भट्या नागपूरकर - अटभरुिी या टनयतकाटलकातून प्रटसद्ध झाले.
याि दरम्यान त्याांनी सत्यकथामध्ये 'टजन आटण गांगाक
ु मारी िी
लघुकथा टलटिली. २०१४ मध्ये प्रकाटशत झालेले 'बटाट्यािी िाळ' िे
त्याांिे टवनोदी पुस्तक प्रटसद्ध आिे.[१]
 फर्ग्ुयसन मिाटवद्यालयामध्ये असताना देशपाांडे याांनी टिांतामण
कोल्हटकराांच्या 'लटलतकलाक
ुां ज'व 'नाट्यटनक
े तन' या नाट्यसांसथाांच्या
नाटकाांतून भूटमका करायला सुरुवात क
े ली.
 १९४८साली पु.ल.देशपाांडे याांनी तुका म्हणे आता िे नाटक आटण
टबिारे सौभद्र िे प्रिसन टलटिले.
 पु. ल. देशपाांडे याांनी 'अांमलदार','गुळाचा
गणपवत','घरधनी','चोखामेळा', दू धभात', 'देव पावला',
'देवबाप्पा', 'नवराबायको', 'नवे वबऱ्िाड', 'मानाचे पान' आवण
'मोठी माणसे' या अकरा वचत्रपटाांचे सांगीत वदग्दशशन क
े ले.
यावशवाय ज्योत्स्ना भोळे , मावणक वमाश व आशा भोसले
याांच्याकड
ू न पुलांनी गाऊन घेतलेल्या भावगीताांची सांख्या
ववशीच्या घरात जाईल.
 'गुळाचा गणपती'मधील 'इांद्रायणी काठीां' ह्या भीमसेन जोशीांनी
लोकविय क
े लेल्या गाण्याचे सांगीत पु.ल. देशपाांडे याांचे िोते.
दू रदशशनच्या पविल्यावाविल्या िसारणासाठी पांवडत नेिर
ां ची दू रदशशनसाठी मुलाखत
घेणारे पुलां िे भारतीय दू रदशशनचे पविले मुलाखतकार िोते.
सावित्य अकादमी, सांगीत नाटक अकादमी या दोिोांचे पुरस्कार वमळवणाऱ्या
मोजक्या िवतभावांतात पुलांचा समावेश िोतो.
मुांबईच्या ’नॅशनल सेंटर फॉर परफॉशवमिंग आटटशस‘ (NCPA) या सांस्थेत पुलांनी अनेक
ियोग क
े ले. सांशोधकाांना आधारभूत िोतील असे असांख्य सांदभश, कलाांचा इवतिास,
ध्ववनवफती, मुलाखती, लेख आदी बरेच सावित्य पु.लांनी जमा करन ठे वले आिे.
मराठी नाटकाचा आरांभापासूनचा इवतिास त्याांनी अशा जबरदस्त ियतटनान्ती जमा
क
े ला की त्याांच्यावरन स्फ
ू ती घेऊन भारतातील अनेक जणाांनी त्याांच्या त्याांच्या
िाांताांतील कलाांचा इवतिास जमा करन नोांदवायची सुरुवात क
े ली. NCPAच्या
रांगमांचावर पु.ल.देशपाांडे याांनी देवगाणी, बैठकीची लावणी, दोन वपढ्ाांची गायकी
असे कािी अनोखे कायशक्रम सादर क
े ले.[
व्यक्तिटित्रे
पुलांिी कािी टोपणनावे
 धोांडो वभकाजी कडमडे जोशी
 मांगेश साखरदाांडे
 बटाट्याच्या चाळीचे मालक
 भाई
 कोट्याधीश पु.ल.
 पुरुषराज
अळू रपाांडे(उरलांसुरलां)
 आपुलकी (१९९९)
 गणगोत (१९६६)
 गुण गाईन आवडी (१९७५)
 वचत्रमय स्वगत - आत्मकथन
(डीलक्स आवृत्ती, वक
ां मत १६००
रुपये)
 मैत्र (१९९९)
 व्यक्ती आवण वल्ली (काल्पवनक)
 स्वगत (१९९९) (अनुवावदत, मूळ
लेखक - जयिकाश नारायण)
 अघळ पघळ (पुस्तक) (१९९८)
 अपूवाशई
 असा मी असामी (१९६४)
 आपुलकी[२]
 उरलां सुरलां (१९९९)
 एक शून्य मी
 एका कोळीयाने
 कान्होजी आांग्रे
 काय वाट्टेल ते िोईल (१९६२)
(मूळ लेखक: जॉजश पापाविली
आवण िेलन पापाविली)
 कोट्याधीश पु.ल. (१९९६)
 खखल्ली
 खोगीरभरती (१९४९)
 गणगोत
 गाठोडां
 गुण गाईन आवडी
 गोळाबेरीज (१९६०)
 चार शब्द
 व्यक्ती आवण वल्ली (१९६६)
 जावे त्याच्या द
 विदल
 नस्ती उठाठे व (१९५२
 वनवडक पु.ल. भाग १ ते ६
 पुरचुांडी (१९९९)
 पु लां ची भाषणे
 पु.लां.चे कािी वकस्से
 पूवशरांग (१९६३)
 बटाट्याची चाळ (१९५८)
पु.ल. आटण त्याांच्या टलखाणाबद्दल टलटिली गेलेली पुस्तक
े
अमृतटसद्धी : (स.ि.देशपाांडे, मांगला गोडबोले), पु.ल.देशपाांडे गौरवग्रांथ
असा मी... असा मी... (सांकलन, सांकलक - डाॅ. नागेश काांबळे )
जीवन त्याांना कळले िो ! (सिसांकलक - अप्पा परिुरे,) पु.ल. देशपाांडे
याांच्याबद्दल टवटवध साटिक्तत्यकाांव्च्च्या लेखाांिे सांकलन)
पािामुखी (सांकलन : पु.ल. देशपाांडे याांच्या भाषणाांिे आटण मुलाखतीांिे
सांकलन).
पुन्हा मी..पुन्हा मी! (सांकलक. डाॅ. नागेश काांबळे )
पुरुषोत्तमाय नम: (मांगला गोडबोले)
पु.ल. : एक साठवण (सांपादक जयवांत दळवी)
पु.ल. िाांदणे स्मरणािे (मांगला गोडबोले)
पु. ल. देशपाांडे याांिे टनवडक टवनोद (तुषार बोडखे)
पु. ल. नावािे गारुड (सांपादक - मुक
ुां द टाकसाळे )
बदलते वास्तव आटण पु. ल. देशपाांडे (प्रकाश बुरटे) [सांदभय: लोकवाङ्मय
गृि, मुांबई. पटिली आवृत्ती १९८२, दुसरी आवृत्ती १९९६.[६]
भावगांध (पु.ल. देशपाांडे याांच्या कािी लेखाांिे सांकलन)
टवस्मरणापलीकडील पु.ल. (गांगाधर मिाम्बरे)[ सांदभय िवा ]
जीजेजेजीजीजेजीजेजी
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE

More Related Content

What's hot

ASEAN or Association of Southeast Asian Nations
ASEAN or Association of Southeast Asian NationsASEAN or Association of Southeast Asian Nations
ASEAN or Association of Southeast Asian Nations
Dr. Gopal Krishna Rathore
 
History of film in pakistan by rana
History of film in pakistan by ranaHistory of film in pakistan by rana
History of film in pakistan by rana
Rana Saddam
 
Pandit ravi shankar – a great sitar player
Pandit ravi shankar – a great sitar playerPandit ravi shankar – a great sitar player
Pandit ravi shankar – a great sitar player
indianity
 
Pakistani cinema
Pakistani cinemaPakistani cinema
Pakistani cinema
Sabrina Hashmat
 
India And Its Neighbouring Countries
India And Its Neighbouring CountriesIndia And Its Neighbouring Countries
India And Its Neighbouring Countries
iamakshatbestintheworlds
 
film industry in pakistan BY RANA
 film industry in pakistan BY RANA film industry in pakistan BY RANA
film industry in pakistan BY RANA
Rana Saddam
 
The person who most inspires me
The person who most inspires me The person who most inspires me
The person who most inspires me
VisualBee.com
 
Thailand!!
Thailand!!Thailand!!
Thailand!!
JEDWYNNFREDRICK
 
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Akib Al Islam
 
SAARC.pptx
SAARC.pptxSAARC.pptx
SAARC.pptx
SaliMTowardz
 
European union slides
European union slidesEuropean union slides
European union slides
Tito_Ayala
 
My Leader Raj Thakrey
My Leader Raj ThakreyMy Leader Raj Thakrey
My Leader Raj Thakrey
Omkar More
 
Bruce Lee
Bruce LeeBruce Lee
Bruce Lee
Palash Sengar
 
Bollywood srk
Bollywood  srkBollywood  srk
Bollywood srk
Subhamay Biswas
 
Decline of pakistani
Decline of pakistaniDecline of pakistani
Decline of pakistani
Aamir Hassan
 
Asean
AseanAsean
Asean
Asad Butt
 
Kashmir A 65 year Controversy !!!
Kashmir A 65 year Controversy !!!Kashmir A 65 year Controversy !!!
Kashmir A 65 year Controversy !!!
Pratyush Joshi
 
Film industry-Bollywood
Film industry-BollywoodFilm industry-Bollywood
Film industry-Bollywood
Maharishi Dayanand university
 
Independence Day
Independence DayIndependence Day
Independence Day
Study Abroad - Leverage Edu
 
ppt on malala yousafsai history
ppt on malala yousafsai historyppt on malala yousafsai history
ppt on malala yousafsai history
Arti Sharma
 

What's hot (20)

ASEAN or Association of Southeast Asian Nations
ASEAN or Association of Southeast Asian NationsASEAN or Association of Southeast Asian Nations
ASEAN or Association of Southeast Asian Nations
 
History of film in pakistan by rana
History of film in pakistan by ranaHistory of film in pakistan by rana
History of film in pakistan by rana
 
Pandit ravi shankar – a great sitar player
Pandit ravi shankar – a great sitar playerPandit ravi shankar – a great sitar player
Pandit ravi shankar – a great sitar player
 
Pakistani cinema
Pakistani cinemaPakistani cinema
Pakistani cinema
 
India And Its Neighbouring Countries
India And Its Neighbouring CountriesIndia And Its Neighbouring Countries
India And Its Neighbouring Countries
 
film industry in pakistan BY RANA
 film industry in pakistan BY RANA film industry in pakistan BY RANA
film industry in pakistan BY RANA
 
The person who most inspires me
The person who most inspires me The person who most inspires me
The person who most inspires me
 
Thailand!!
Thailand!!Thailand!!
Thailand!!
 
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
 
SAARC.pptx
SAARC.pptxSAARC.pptx
SAARC.pptx
 
European union slides
European union slidesEuropean union slides
European union slides
 
My Leader Raj Thakrey
My Leader Raj ThakreyMy Leader Raj Thakrey
My Leader Raj Thakrey
 
Bruce Lee
Bruce LeeBruce Lee
Bruce Lee
 
Bollywood srk
Bollywood  srkBollywood  srk
Bollywood srk
 
Decline of pakistani
Decline of pakistaniDecline of pakistani
Decline of pakistani
 
Asean
AseanAsean
Asean
 
Kashmir A 65 year Controversy !!!
Kashmir A 65 year Controversy !!!Kashmir A 65 year Controversy !!!
Kashmir A 65 year Controversy !!!
 
Film industry-Bollywood
Film industry-BollywoodFilm industry-Bollywood
Film industry-Bollywood
 
Independence Day
Independence DayIndependence Day
Independence Day
 
ppt on malala yousafsai history
ppt on malala yousafsai historyppt on malala yousafsai history
ppt on malala yousafsai history
 

Similar to PU LA DESHPANDE

B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
RadhikaRGarode
 
पृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीतपृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीत
VijayRaiwatkar
 
आई फ. मू. शिंदे
आई  फ. मू. शिंदेआई  फ. मू. शिंदे
आई फ. मू. शिंदे
VijayRaiwatkar
 
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdfझुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdfझुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptxAPURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
nehasawant68
 
156) fish and chips
156) fish and chips156) fish and chips
156) fish and chips
spandane
 
Pawari boli पवारी बोली। ।
Pawari boli पवारी बोली।         ।Pawari boli पवारी बोली।         ।
Pawari boli पवारी बोली। ।
Maa tapti Shodh Sansthan Multai betul mp
 
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४Aरॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
Ranjan Joshi
 
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Creativity Please
 
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdfझुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5
Ranjan Joshi
 

Similar to PU LA DESHPANDE (13)

B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
 
पृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीतपृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीत
 
आई फ. मू. शिंदे
आई  फ. मू. शिंदेआई  फ. मू. शिंदे
आई फ. मू. शिंदे
 
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdfझुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
 
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdfझुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
 
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptxAPURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
 
156) fish and chips
156) fish and chips156) fish and chips
156) fish and chips
 
Pawari boli पवारी बोली। ।
Pawari boli पवारी बोली।         ।Pawari boli पवारी बोली।         ।
Pawari boli पवारी बोली। ।
 
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४Aरॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
 
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
 
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdfझुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
 
A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5
 
Eityarth 2
Eityarth 2Eityarth 2
Eityarth 2
 

PU LA DESHPANDE

 • 1.
 • 2. 1.नाव - गीताांजली सुधाकर मांचरकर 2.इयत्ता - 10 वी 3.तुकडी - अ 4.ववषय - मराठी ( लेखकाची माविती - पू. ल. देशपाांडे ) 5.ववषय वशक्षक - वाघमारे सर
 • 3.
 • 4. जन्म नाव पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाांडे टोपणनाव पु.ल., भाई जन्म नोव्हेंबर ८, इ.स. १९१९ मुांबई मृत्यू जून १२, इ.स. २००० पुणे राष्ट्रीयत्व भारतीय काययक्षेत्र नाटककार, सावित्यकार, सांगीतकार ववनोद, तत्त्वज्ञान, दू रवचत्रवाणी, सांगीत वदग्दशशक वडील लक्ष्मण वत्रांबक देशपाांडे आई लक्ष्मीबाई लक्ष्मण देशपाांडे पत्नी सुनीता देशपाांडे अपत्ये मानसपुत्र वदनेश ठाक ू र पुरस्कार पद्मश्री सन्मान मिाराष्ट्र भूषण सावित्य अकादमी मिाराष्ट्र राज्य वाङमय पुरस्कार सावित्य सांमेलनाचे अध्यक्ष पद्मभूषण
 • 5.
 • 6.
 • 8.  १९३७पासून नभोवाणीवर पु.ल.देशपाांडे छोट्या मोठ्या नाटटकाांत भाग घेऊ लागले. त्या वषी त्याांनी अनांत काणेकराांच्या 'पैजार' या श्रुटतक े त काम क े ले. १९४४ साली पु.लांनी टलटिलेले पटिले व्यक्तिटित्र - भट्या नागपूरकर - अटभरुिी या टनयतकाटलकातून प्रटसद्ध झाले. याि दरम्यान त्याांनी सत्यकथामध्ये 'टजन आटण गांगाक ु मारी िी लघुकथा टलटिली. २०१४ मध्ये प्रकाटशत झालेले 'बटाट्यािी िाळ' िे त्याांिे टवनोदी पुस्तक प्रटसद्ध आिे.[१]  फर्ग्ुयसन मिाटवद्यालयामध्ये असताना देशपाांडे याांनी टिांतामण कोल्हटकराांच्या 'लटलतकलाक ुां ज'व 'नाट्यटनक े तन' या नाट्यसांसथाांच्या नाटकाांतून भूटमका करायला सुरुवात क े ली.  १९४८साली पु.ल.देशपाांडे याांनी तुका म्हणे आता िे नाटक आटण टबिारे सौभद्र िे प्रिसन टलटिले.
 • 9.
 • 10.  पु. ल. देशपाांडे याांनी 'अांमलदार','गुळाचा गणपवत','घरधनी','चोखामेळा', दू धभात', 'देव पावला', 'देवबाप्पा', 'नवराबायको', 'नवे वबऱ्िाड', 'मानाचे पान' आवण 'मोठी माणसे' या अकरा वचत्रपटाांचे सांगीत वदग्दशशन क े ले. यावशवाय ज्योत्स्ना भोळे , मावणक वमाश व आशा भोसले याांच्याकड ू न पुलांनी गाऊन घेतलेल्या भावगीताांची सांख्या ववशीच्या घरात जाईल.  'गुळाचा गणपती'मधील 'इांद्रायणी काठीां' ह्या भीमसेन जोशीांनी लोकविय क े लेल्या गाण्याचे सांगीत पु.ल. देशपाांडे याांचे िोते.
 • 11. दू रदशशनच्या पविल्यावाविल्या िसारणासाठी पांवडत नेिर ां ची दू रदशशनसाठी मुलाखत घेणारे पुलां िे भारतीय दू रदशशनचे पविले मुलाखतकार िोते. सावित्य अकादमी, सांगीत नाटक अकादमी या दोिोांचे पुरस्कार वमळवणाऱ्या मोजक्या िवतभावांतात पुलांचा समावेश िोतो. मुांबईच्या ’नॅशनल सेंटर फॉर परफॉशवमिंग आटटशस‘ (NCPA) या सांस्थेत पुलांनी अनेक ियोग क े ले. सांशोधकाांना आधारभूत िोतील असे असांख्य सांदभश, कलाांचा इवतिास, ध्ववनवफती, मुलाखती, लेख आदी बरेच सावित्य पु.लांनी जमा करन ठे वले आिे. मराठी नाटकाचा आरांभापासूनचा इवतिास त्याांनी अशा जबरदस्त ियतटनान्ती जमा क े ला की त्याांच्यावरन स्फ ू ती घेऊन भारतातील अनेक जणाांनी त्याांच्या त्याांच्या िाांताांतील कलाांचा इवतिास जमा करन नोांदवायची सुरुवात क े ली. NCPAच्या रांगमांचावर पु.ल.देशपाांडे याांनी देवगाणी, बैठकीची लावणी, दोन वपढ्ाांची गायकी असे कािी अनोखे कायशक्रम सादर क े ले.[
 • 12.
 • 13. व्यक्तिटित्रे पुलांिी कािी टोपणनावे  धोांडो वभकाजी कडमडे जोशी  मांगेश साखरदाांडे  बटाट्याच्या चाळीचे मालक  भाई  कोट्याधीश पु.ल.  पुरुषराज अळू रपाांडे(उरलांसुरलां)  आपुलकी (१९९९)  गणगोत (१९६६)  गुण गाईन आवडी (१९७५)  वचत्रमय स्वगत - आत्मकथन (डीलक्स आवृत्ती, वक ां मत १६०० रुपये)  मैत्र (१९९९)  व्यक्ती आवण वल्ली (काल्पवनक)  स्वगत (१९९९) (अनुवावदत, मूळ लेखक - जयिकाश नारायण)
 • 14.
 • 15.  अघळ पघळ (पुस्तक) (१९९८)  अपूवाशई  असा मी असामी (१९६४)  आपुलकी[२]  उरलां सुरलां (१९९९)  एक शून्य मी  एका कोळीयाने  कान्होजी आांग्रे  काय वाट्टेल ते िोईल (१९६२) (मूळ लेखक: जॉजश पापाविली आवण िेलन पापाविली)  कोट्याधीश पु.ल. (१९९६)  खखल्ली  खोगीरभरती (१९४९)  गणगोत  गाठोडां  गुण गाईन आवडी  गोळाबेरीज (१९६०)  चार शब्द  व्यक्ती आवण वल्ली (१९६६)  जावे त्याच्या द  विदल  नस्ती उठाठे व (१९५२  वनवडक पु.ल. भाग १ ते ६  पुरचुांडी (१९९९)  पु लां ची भाषणे  पु.लां.चे कािी वकस्से  पूवशरांग (१९६३)  बटाट्याची चाळ (१९५८)
 • 16. पु.ल. आटण त्याांच्या टलखाणाबद्दल टलटिली गेलेली पुस्तक े अमृतटसद्धी : (स.ि.देशपाांडे, मांगला गोडबोले), पु.ल.देशपाांडे गौरवग्रांथ असा मी... असा मी... (सांकलन, सांकलक - डाॅ. नागेश काांबळे ) जीवन त्याांना कळले िो ! (सिसांकलक - अप्पा परिुरे,) पु.ल. देशपाांडे याांच्याबद्दल टवटवध साटिक्तत्यकाांव्च्च्या लेखाांिे सांकलन) पािामुखी (सांकलन : पु.ल. देशपाांडे याांच्या भाषणाांिे आटण मुलाखतीांिे सांकलन). पुन्हा मी..पुन्हा मी! (सांकलक. डाॅ. नागेश काांबळे ) पुरुषोत्तमाय नम: (मांगला गोडबोले) पु.ल. : एक साठवण (सांपादक जयवांत दळवी) पु.ल. िाांदणे स्मरणािे (मांगला गोडबोले) पु. ल. देशपाांडे याांिे टनवडक टवनोद (तुषार बोडखे) पु. ल. नावािे गारुड (सांपादक - मुक ुां द टाकसाळे ) बदलते वास्तव आटण पु. ल. देशपाांडे (प्रकाश बुरटे) [सांदभय: लोकवाङ्मय गृि, मुांबई. पटिली आवृत्ती १९८२, दुसरी आवृत्ती १९९६.[६] भावगांध (पु.ल. देशपाांडे याांच्या कािी लेखाांिे सांकलन) टवस्मरणापलीकडील पु.ल. (गांगाधर मिाम्बरे)[ सांदभय िवा ]
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.