SlideShare a Scribd company logo
PU LA DESHPANDE
1.नाव - गीताांजली सुधाकर मांचरकर
2.इयत्ता - 10 वी
3.तुकडी - अ
4.ववषय - मराठी
( लेखकाची माविती - पू. ल. देशपाांडे )
5.ववषय वशक्षक - वाघमारे सर
PU LA DESHPANDE
जन्म नाव पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाांडे
टोपणनाव पु.ल., भाई
जन्म नोव्हेंबर ८, इ.स. १९१९
मुांबई
मृत्यू जून १२, इ.स. २०००
पुणे
राष्ट्रीयत्व भारतीय
काययक्षेत्र नाटककार, सावित्यकार, सांगीतकार
ववनोद, तत्त्वज्ञान, दू रवचत्रवाणी, सांगीत वदग्दशशक
वडील लक्ष्मण वत्रांबक देशपाांडे
आई लक्ष्मीबाई लक्ष्मण देशपाांडे
पत्नी सुनीता देशपाांडे
अपत्ये मानसपुत्र वदनेश ठाक
ू र
पुरस्कार पद्मश्री सन्मान
मिाराष्ट्र भूषण
सावित्य अकादमी
मिाराष्ट्र राज्य वाङमय पुरस्कार
सावित्य सांमेलनाचे अध्यक्ष
पद्मभूषण
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE
जीवन
 १९३७पासून नभोवाणीवर पु.ल.देशपाांडे छोट्या मोठ्या नाटटकाांत
भाग घेऊ लागले. त्या वषी त्याांनी अनांत काणेकराांच्या 'पैजार' या
श्रुटतक
े त काम क
े ले. १९४४ साली पु.लांनी टलटिलेले पटिले व्यक्तिटित्र -
भट्या नागपूरकर - अटभरुिी या टनयतकाटलकातून प्रटसद्ध झाले.
याि दरम्यान त्याांनी सत्यकथामध्ये 'टजन आटण गांगाक
ु मारी िी
लघुकथा टलटिली. २०१४ मध्ये प्रकाटशत झालेले 'बटाट्यािी िाळ' िे
त्याांिे टवनोदी पुस्तक प्रटसद्ध आिे.[१]
 फर्ग्ुयसन मिाटवद्यालयामध्ये असताना देशपाांडे याांनी टिांतामण
कोल्हटकराांच्या 'लटलतकलाक
ुां ज'व 'नाट्यटनक
े तन' या नाट्यसांसथाांच्या
नाटकाांतून भूटमका करायला सुरुवात क
े ली.
 १९४८साली पु.ल.देशपाांडे याांनी तुका म्हणे आता िे नाटक आटण
टबिारे सौभद्र िे प्रिसन टलटिले.
PU LA DESHPANDE
 पु. ल. देशपाांडे याांनी 'अांमलदार','गुळाचा
गणपवत','घरधनी','चोखामेळा', दू धभात', 'देव पावला',
'देवबाप्पा', 'नवराबायको', 'नवे वबऱ्िाड', 'मानाचे पान' आवण
'मोठी माणसे' या अकरा वचत्रपटाांचे सांगीत वदग्दशशन क
े ले.
यावशवाय ज्योत्स्ना भोळे , मावणक वमाश व आशा भोसले
याांच्याकड
ू न पुलांनी गाऊन घेतलेल्या भावगीताांची सांख्या
ववशीच्या घरात जाईल.
 'गुळाचा गणपती'मधील 'इांद्रायणी काठीां' ह्या भीमसेन जोशीांनी
लोकविय क
े लेल्या गाण्याचे सांगीत पु.ल. देशपाांडे याांचे िोते.
दू रदशशनच्या पविल्यावाविल्या िसारणासाठी पांवडत नेिर
ां ची दू रदशशनसाठी मुलाखत
घेणारे पुलां िे भारतीय दू रदशशनचे पविले मुलाखतकार िोते.
सावित्य अकादमी, सांगीत नाटक अकादमी या दोिोांचे पुरस्कार वमळवणाऱ्या
मोजक्या िवतभावांतात पुलांचा समावेश िोतो.
मुांबईच्या ’नॅशनल सेंटर फॉर परफॉशवमिंग आटटशस‘ (NCPA) या सांस्थेत पुलांनी अनेक
ियोग क
े ले. सांशोधकाांना आधारभूत िोतील असे असांख्य सांदभश, कलाांचा इवतिास,
ध्ववनवफती, मुलाखती, लेख आदी बरेच सावित्य पु.लांनी जमा करन ठे वले आिे.
मराठी नाटकाचा आरांभापासूनचा इवतिास त्याांनी अशा जबरदस्त ियतटनान्ती जमा
क
े ला की त्याांच्यावरन स्फ
ू ती घेऊन भारतातील अनेक जणाांनी त्याांच्या त्याांच्या
िाांताांतील कलाांचा इवतिास जमा करन नोांदवायची सुरुवात क
े ली. NCPAच्या
रांगमांचावर पु.ल.देशपाांडे याांनी देवगाणी, बैठकीची लावणी, दोन वपढ्ाांची गायकी
असे कािी अनोखे कायशक्रम सादर क
े ले.[
PU LA DESHPANDE
व्यक्तिटित्रे
पुलांिी कािी टोपणनावे
 धोांडो वभकाजी कडमडे जोशी
 मांगेश साखरदाांडे
 बटाट्याच्या चाळीचे मालक
 भाई
 कोट्याधीश पु.ल.
 पुरुषराज
अळू रपाांडे(उरलांसुरलां)
 आपुलकी (१९९९)
 गणगोत (१९६६)
 गुण गाईन आवडी (१९७५)
 वचत्रमय स्वगत - आत्मकथन
(डीलक्स आवृत्ती, वक
ां मत १६००
रुपये)
 मैत्र (१९९९)
 व्यक्ती आवण वल्ली (काल्पवनक)
 स्वगत (१९९९) (अनुवावदत, मूळ
लेखक - जयिकाश नारायण)
PU LA DESHPANDE
 अघळ पघळ (पुस्तक) (१९९८)
 अपूवाशई
 असा मी असामी (१९६४)
 आपुलकी[२]
 उरलां सुरलां (१९९९)
 एक शून्य मी
 एका कोळीयाने
 कान्होजी आांग्रे
 काय वाट्टेल ते िोईल (१९६२)
(मूळ लेखक: जॉजश पापाविली
आवण िेलन पापाविली)
 कोट्याधीश पु.ल. (१९९६)
 खखल्ली
 खोगीरभरती (१९४९)
 गणगोत
 गाठोडां
 गुण गाईन आवडी
 गोळाबेरीज (१९६०)
 चार शब्द
 व्यक्ती आवण वल्ली (१९६६)
 जावे त्याच्या द
 विदल
 नस्ती उठाठे व (१९५२
 वनवडक पु.ल. भाग १ ते ६
 पुरचुांडी (१९९९)
 पु लां ची भाषणे
 पु.लां.चे कािी वकस्से
 पूवशरांग (१९६३)
 बटाट्याची चाळ (१९५८)
पु.ल. आटण त्याांच्या टलखाणाबद्दल टलटिली गेलेली पुस्तक
े
अमृतटसद्धी : (स.ि.देशपाांडे, मांगला गोडबोले), पु.ल.देशपाांडे गौरवग्रांथ
असा मी... असा मी... (सांकलन, सांकलक - डाॅ. नागेश काांबळे )
जीवन त्याांना कळले िो ! (सिसांकलक - अप्पा परिुरे,) पु.ल. देशपाांडे
याांच्याबद्दल टवटवध साटिक्तत्यकाांव्च्च्या लेखाांिे सांकलन)
पािामुखी (सांकलन : पु.ल. देशपाांडे याांच्या भाषणाांिे आटण मुलाखतीांिे
सांकलन).
पुन्हा मी..पुन्हा मी! (सांकलक. डाॅ. नागेश काांबळे )
पुरुषोत्तमाय नम: (मांगला गोडबोले)
पु.ल. : एक साठवण (सांपादक जयवांत दळवी)
पु.ल. िाांदणे स्मरणािे (मांगला गोडबोले)
पु. ल. देशपाांडे याांिे टनवडक टवनोद (तुषार बोडखे)
पु. ल. नावािे गारुड (सांपादक - मुक
ुां द टाकसाळे )
बदलते वास्तव आटण पु. ल. देशपाांडे (प्रकाश बुरटे) [सांदभय: लोकवाङ्मय
गृि, मुांबई. पटिली आवृत्ती १९८२, दुसरी आवृत्ती १९९६.[६]
भावगांध (पु.ल. देशपाांडे याांच्या कािी लेखाांिे सांकलन)
टवस्मरणापलीकडील पु.ल. (गांगाधर मिाम्बरे)[ सांदभय िवा ]
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE
जीजेजेजीजीजेजीजेजी
PU LA DESHPANDE
PU LA DESHPANDE

More Related Content

What's hot

A triumph of surgery
A triumph of surgeryA triumph of surgery
A triumph of surgery
NVSBPL
 
Rajasthan
RajasthanRajasthan
Rajasthan
I.I.B.R.
 
Der Prophet Yusuf.pptx
Der Prophet Yusuf.pptxDer Prophet Yusuf.pptx
Der Prophet Yusuf.pptx
ssuserdd7c281
 
Punjab (india)
Punjab (india)Punjab (india)
Punjab (india)
AshishSwag5
 
Indian culture
Indian cultureIndian culture
Indian culture
Kalpesh Bodawala
 
India
IndiaIndia
India presentation
India presentationIndia presentation
India presentation
Kishen Mangat
 
Top 10 Hill Stations in India
Top 10 Hill Stations in IndiaTop 10 Hill Stations in India
Rajasthan
Rajasthan Rajasthan
Da Vinci code group task
Da Vinci code group task Da Vinci code group task
Da Vinci code group task
TamsaPandya
 
Desert tourism resources of india sadique ali
Desert tourism resources of india sadique aliDesert tourism resources of india sadique ali
Desert tourism resources of india sadique ali
alisdq550
 
ppt on india
ppt on india ppt on india
ppt on india
NIhar Satpute
 
Jim Corbett
Jim CorbettJim Corbett
Jim Corbett
oero
 
Tom and jerry
Tom and jerryTom and jerry
Tom and jerry
LidiaGon
 
HOLI
HOLIHOLI
India powerpoint
India powerpointIndia powerpoint
India powerpoint
cadowney
 
Vasim rajesh khanna
Vasim rajesh khannaVasim rajesh khanna
Vasim rajesh khanna
Vasim Calcuttawala
 
Main hill stations
Main hill stationsMain hill stations
Main hill stations
Ritambhara Singh
 
Diwali Powerpoint
Diwali PowerpointDiwali Powerpoint
Diwali Powerpoint
lottyM
 
Ppt on himachal pradesh
Ppt on himachal pradeshPpt on himachal pradesh
Ppt on himachal pradesh
kitturashmikittu
 

What's hot (20)

A triumph of surgery
A triumph of surgeryA triumph of surgery
A triumph of surgery
 
Rajasthan
RajasthanRajasthan
Rajasthan
 
Der Prophet Yusuf.pptx
Der Prophet Yusuf.pptxDer Prophet Yusuf.pptx
Der Prophet Yusuf.pptx
 
Punjab (india)
Punjab (india)Punjab (india)
Punjab (india)
 
Indian culture
Indian cultureIndian culture
Indian culture
 
India
IndiaIndia
India
 
India presentation
India presentationIndia presentation
India presentation
 
Top 10 Hill Stations in India
Top 10 Hill Stations in IndiaTop 10 Hill Stations in India
Top 10 Hill Stations in India
 
Rajasthan
Rajasthan Rajasthan
Rajasthan
 
Da Vinci code group task
Da Vinci code group task Da Vinci code group task
Da Vinci code group task
 
Desert tourism resources of india sadique ali
Desert tourism resources of india sadique aliDesert tourism resources of india sadique ali
Desert tourism resources of india sadique ali
 
ppt on india
ppt on india ppt on india
ppt on india
 
Jim Corbett
Jim CorbettJim Corbett
Jim Corbett
 
Tom and jerry
Tom and jerryTom and jerry
Tom and jerry
 
HOLI
HOLIHOLI
HOLI
 
India powerpoint
India powerpointIndia powerpoint
India powerpoint
 
Vasim rajesh khanna
Vasim rajesh khannaVasim rajesh khanna
Vasim rajesh khanna
 
Main hill stations
Main hill stationsMain hill stations
Main hill stations
 
Diwali Powerpoint
Diwali PowerpointDiwali Powerpoint
Diwali Powerpoint
 
Ppt on himachal pradesh
Ppt on himachal pradeshPpt on himachal pradesh
Ppt on himachal pradesh
 

Similar to PU LA DESHPANDE

B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
RadhikaRGarode
 
पृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीतपृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीत
VijayRaiwatkar
 
आई फ. मू. शिंदे
आई  फ. मू. शिंदेआई  फ. मू. शिंदे
आई फ. मू. शिंदे
VijayRaiwatkar
 
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdfझुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdfझुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptxAPURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
nehasawant68
 
156) fish and chips
156) fish and chips156) fish and chips
156) fish and chips
spandane
 
Pawari boli पवारी बोली। ।
Pawari boli पवारी बोली।         ।Pawari boli पवारी बोली।         ।
Pawari boli पवारी बोली। ।
Maa tapti Shodh Sansthan Multai betul mp
 
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४Aरॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
Ranjan Joshi
 
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Creativity Please
 
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdfझुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
GulabRameshBisen
 
A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5
Ranjan Joshi
 

Similar to PU LA DESHPANDE (13)

B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
B.A.-III -sem-VI -unit -2.pdf .by Prerana Lonare
 
पृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीतपृथ्वीचे प्रेमगीत
पृथ्वीचे प्रेमगीत
 
आई फ. मू. शिंदे
आई  फ. मू. शिंदेआई  फ. मू. शिंदे
आई फ. मू. शिंदे
 
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdfझुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
झुंझुरका ऑक्टोबर 2021.pdf
 
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdfझुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
झुंझुरका ऑगष्ट 2021.pdf
 
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptxAPURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
APURVA VISHAKHA PPT (1).pptx
 
156) fish and chips
156) fish and chips156) fish and chips
156) fish and chips
 
Pawari boli पवारी बोली। ।
Pawari boli पवारी बोली।         ।Pawari boli पवारी बोली।         ।
Pawari boli पवारी बोली। ।
 
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४Aरॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
रॉबी डिसिल्व्हा शोध आणि बोध ४A
 
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018Maharashtra mandal france diwali ank 2018
Maharashtra mandal france diwali ank 2018
 
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdfझुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
झुंझुरका सप्टेंबर 2021.pdf
 
A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5A journey of all visual art syllabus part -5
A journey of all visual art syllabus part -5
 
Eityarth 2
Eityarth 2Eityarth 2
Eityarth 2
 

PU LA DESHPANDE

 • 2. 1.नाव - गीताांजली सुधाकर मांचरकर 2.इयत्ता - 10 वी 3.तुकडी - अ 4.ववषय - मराठी ( लेखकाची माविती - पू. ल. देशपाांडे ) 5.ववषय वशक्षक - वाघमारे सर
 • 4. जन्म नाव पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपाांडे टोपणनाव पु.ल., भाई जन्म नोव्हेंबर ८, इ.स. १९१९ मुांबई मृत्यू जून १२, इ.स. २००० पुणे राष्ट्रीयत्व भारतीय काययक्षेत्र नाटककार, सावित्यकार, सांगीतकार ववनोद, तत्त्वज्ञान, दू रवचत्रवाणी, सांगीत वदग्दशशक वडील लक्ष्मण वत्रांबक देशपाांडे आई लक्ष्मीबाई लक्ष्मण देशपाांडे पत्नी सुनीता देशपाांडे अपत्ये मानसपुत्र वदनेश ठाक ू र पुरस्कार पद्मश्री सन्मान मिाराष्ट्र भूषण सावित्य अकादमी मिाराष्ट्र राज्य वाङमय पुरस्कार सावित्य सांमेलनाचे अध्यक्ष पद्मभूषण
 • 8.  १९३७पासून नभोवाणीवर पु.ल.देशपाांडे छोट्या मोठ्या नाटटकाांत भाग घेऊ लागले. त्या वषी त्याांनी अनांत काणेकराांच्या 'पैजार' या श्रुटतक े त काम क े ले. १९४४ साली पु.लांनी टलटिलेले पटिले व्यक्तिटित्र - भट्या नागपूरकर - अटभरुिी या टनयतकाटलकातून प्रटसद्ध झाले. याि दरम्यान त्याांनी सत्यकथामध्ये 'टजन आटण गांगाक ु मारी िी लघुकथा टलटिली. २०१४ मध्ये प्रकाटशत झालेले 'बटाट्यािी िाळ' िे त्याांिे टवनोदी पुस्तक प्रटसद्ध आिे.[१]  फर्ग्ुयसन मिाटवद्यालयामध्ये असताना देशपाांडे याांनी टिांतामण कोल्हटकराांच्या 'लटलतकलाक ुां ज'व 'नाट्यटनक े तन' या नाट्यसांसथाांच्या नाटकाांतून भूटमका करायला सुरुवात क े ली.  १९४८साली पु.ल.देशपाांडे याांनी तुका म्हणे आता िे नाटक आटण टबिारे सौभद्र िे प्रिसन टलटिले.
 • 10.  पु. ल. देशपाांडे याांनी 'अांमलदार','गुळाचा गणपवत','घरधनी','चोखामेळा', दू धभात', 'देव पावला', 'देवबाप्पा', 'नवराबायको', 'नवे वबऱ्िाड', 'मानाचे पान' आवण 'मोठी माणसे' या अकरा वचत्रपटाांचे सांगीत वदग्दशशन क े ले. यावशवाय ज्योत्स्ना भोळे , मावणक वमाश व आशा भोसले याांच्याकड ू न पुलांनी गाऊन घेतलेल्या भावगीताांची सांख्या ववशीच्या घरात जाईल.  'गुळाचा गणपती'मधील 'इांद्रायणी काठीां' ह्या भीमसेन जोशीांनी लोकविय क े लेल्या गाण्याचे सांगीत पु.ल. देशपाांडे याांचे िोते.
 • 11. दू रदशशनच्या पविल्यावाविल्या िसारणासाठी पांवडत नेिर ां ची दू रदशशनसाठी मुलाखत घेणारे पुलां िे भारतीय दू रदशशनचे पविले मुलाखतकार िोते. सावित्य अकादमी, सांगीत नाटक अकादमी या दोिोांचे पुरस्कार वमळवणाऱ्या मोजक्या िवतभावांतात पुलांचा समावेश िोतो. मुांबईच्या ’नॅशनल सेंटर फॉर परफॉशवमिंग आटटशस‘ (NCPA) या सांस्थेत पुलांनी अनेक ियोग क े ले. सांशोधकाांना आधारभूत िोतील असे असांख्य सांदभश, कलाांचा इवतिास, ध्ववनवफती, मुलाखती, लेख आदी बरेच सावित्य पु.लांनी जमा करन ठे वले आिे. मराठी नाटकाचा आरांभापासूनचा इवतिास त्याांनी अशा जबरदस्त ियतटनान्ती जमा क े ला की त्याांच्यावरन स्फ ू ती घेऊन भारतातील अनेक जणाांनी त्याांच्या त्याांच्या िाांताांतील कलाांचा इवतिास जमा करन नोांदवायची सुरुवात क े ली. NCPAच्या रांगमांचावर पु.ल.देशपाांडे याांनी देवगाणी, बैठकीची लावणी, दोन वपढ्ाांची गायकी असे कािी अनोखे कायशक्रम सादर क े ले.[
 • 13. व्यक्तिटित्रे पुलांिी कािी टोपणनावे  धोांडो वभकाजी कडमडे जोशी  मांगेश साखरदाांडे  बटाट्याच्या चाळीचे मालक  भाई  कोट्याधीश पु.ल.  पुरुषराज अळू रपाांडे(उरलांसुरलां)  आपुलकी (१९९९)  गणगोत (१९६६)  गुण गाईन आवडी (१९७५)  वचत्रमय स्वगत - आत्मकथन (डीलक्स आवृत्ती, वक ां मत १६०० रुपये)  मैत्र (१९९९)  व्यक्ती आवण वल्ली (काल्पवनक)  स्वगत (१९९९) (अनुवावदत, मूळ लेखक - जयिकाश नारायण)
 • 15.  अघळ पघळ (पुस्तक) (१९९८)  अपूवाशई  असा मी असामी (१९६४)  आपुलकी[२]  उरलां सुरलां (१९९९)  एक शून्य मी  एका कोळीयाने  कान्होजी आांग्रे  काय वाट्टेल ते िोईल (१९६२) (मूळ लेखक: जॉजश पापाविली आवण िेलन पापाविली)  कोट्याधीश पु.ल. (१९९६)  खखल्ली  खोगीरभरती (१९४९)  गणगोत  गाठोडां  गुण गाईन आवडी  गोळाबेरीज (१९६०)  चार शब्द  व्यक्ती आवण वल्ली (१९६६)  जावे त्याच्या द  विदल  नस्ती उठाठे व (१९५२  वनवडक पु.ल. भाग १ ते ६  पुरचुांडी (१९९९)  पु लां ची भाषणे  पु.लां.चे कािी वकस्से  पूवशरांग (१९६३)  बटाट्याची चाळ (१९५८)
 • 16. पु.ल. आटण त्याांच्या टलखाणाबद्दल टलटिली गेलेली पुस्तक े अमृतटसद्धी : (स.ि.देशपाांडे, मांगला गोडबोले), पु.ल.देशपाांडे गौरवग्रांथ असा मी... असा मी... (सांकलन, सांकलक - डाॅ. नागेश काांबळे ) जीवन त्याांना कळले िो ! (सिसांकलक - अप्पा परिुरे,) पु.ल. देशपाांडे याांच्याबद्दल टवटवध साटिक्तत्यकाांव्च्च्या लेखाांिे सांकलन) पािामुखी (सांकलन : पु.ल. देशपाांडे याांच्या भाषणाांिे आटण मुलाखतीांिे सांकलन). पुन्हा मी..पुन्हा मी! (सांकलक. डाॅ. नागेश काांबळे ) पुरुषोत्तमाय नम: (मांगला गोडबोले) पु.ल. : एक साठवण (सांपादक जयवांत दळवी) पु.ल. िाांदणे स्मरणािे (मांगला गोडबोले) पु. ल. देशपाांडे याांिे टनवडक टवनोद (तुषार बोडखे) पु. ल. नावािे गारुड (सांपादक - मुक ुां द टाकसाळे ) बदलते वास्तव आटण पु. ल. देशपाांडे (प्रकाश बुरटे) [सांदभय: लोकवाङ्मय गृि, मुांबई. पटिली आवृत्ती १९८२, दुसरी आवृत्ती १९९६.[६] भावगांध (पु.ल. देशपाांडे याांच्या कािी लेखाांिे सांकलन) टवस्मरणापलीकडील पु.ल. (गांगाधर मिाम्बरे)[ सांदभय िवा ]