SlideShare a Scribd company logo
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,
БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 1-Р
УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
2022.04.25
Цэцэрлэг хот
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга: Ч.Отгонжаргал
Газар зохион байгуулалт, барилга хот
байгуулалтыг хүн амын нутагшилт,
суурьшлын зөв тогтолцоотой, орон
зайн дэд бүтцийн оновчтой
төлөвлөлтөд тулгуурлан хөгжүүлж,
тогтвортой хөгжлийн зорилтыг
хангахад оршино.
ЭРХЭМ
ЗОРИЛГО
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Улс, аймгийн ерөнхий төлөвлөгөө
Тухайн жилийн ГЗБ-ын төлөвлөгөө
Хэрэгжүүлэх
Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу
тухайн жилийн ГЗБ-ын төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
Төлөвлөгөө боловсруулах
Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас
ирсэн саналын дагуу төлөвлөгөө
боловсруулах
Төлөвлөгөө батлуулах
Боловсруулсан ГЗБ-ын төлөвлөгөөг
аймгийн ИТХ-аар батлуулах
ГЗБ-ын төлөвлөгөөний санал авах
Иргэн, аж ахуй нэгж нь
е.gazar.gov.mn болон egazar
аппликейшнаар дамжуулан хүсэлтээ
өгөх боломжтой.
2022 оны ГЗБ-ын
төлөвлөгөөнд:
Simple PowerPoint
Presentation
2022 оны ГЗБ-ын
төлөвлөгөөнд:
18 арга хэмжээний төрлөөр 2911
байршилд нэгж талбар төлөвлөн
оруулсан.
01 02
04
03
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
2022 оны ГЗБ-ын
төлөвлөгөө
Аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12
дугаар сарын 02-ны өдрийн 13
дугаар тогтоолоор батлагдав.
Газар зохион байгуулалт
2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд
2911 арга хэмжээ төлөвлөгдсөн
Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд
зориулан эзэмшиж байгаа газрыг нь үнэгүй
өмчлүүлэх
36 иргэнд, 7.29 га
Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн
хэрэгцээнд зориулан шинээр үнэгүй
өмчлүүлэх
419 иргэнд 34.23 га
бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний
зориулалтаар эзэмшүүлэх
85 байршшилд 41,74 га
төсөл сонгон шалгаруулалтаар
эзэмшүүлэх
24 байршилд 48,5 га
төсөвт байгууллагын зайлшгүй
хэрэгцээнд эзэмшүүлэх
41 байрршилд 20.38 га
үр тариа, төмс, хүнсний ногооны
зориулалтаар дуудлагаар эзэмшүүлэх
25 байршилд 908.0 га
иргэнд тариалангийн зориулалтаар
давуу эрхээр эзэмшүүлэх
29 байршилд 471.2 га
иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан хүнсний
ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал тарих
зориулалтаар эзэмшүүлэх
1520 иргэнд 151,9 га
гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд
шинээрэзэмшүүлэх
316 иргэнд 21,63 га
газар хамгаалах, нөхөн сэргээх
зориулалтаар ашиглуулах
18 байршилд 109,6 га
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
ашиглуулах
23 байршилд 164,1 га
иргэнд аж ахуйн зориулалтаар үнээр нь
өмчлүүлэх
2 иргэнд 0.13 га
нөхөн олговортойгоор солих
20 байршилд 1,53 га
шинээр уст цэг гаргах, засварлах,
булгийн эхийг хаших
19 байшилд 0,22 га
дахин төлөвлөлтөөр орон сууц барих
3 байршилд 0,27 га
тусгай хэрэгцээнд авах
4 байршилд 35,72 га
Аялал жуулчлалын зориулалтаар
дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх
23 байршшилд 33.48 га
Өвөлжөө, хаваржааны
зориулалтаар эзэмшүүлэх
113 иргэнд 7.9 га
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
2022 ОНЫ ГЗБТ ХЭРЭГЖИЛТ /1-р улирлын байдлаар/
Газар зохион байгуулалт
Дуудлага худалдаа 2022
Эрдэнэбулган 7-р баг,
үйлдвэрийн район 0,56 га
Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн гүүрний
урд 0,5 га
Эрдэнэбулган 5-р баг, Махны
үйлдвэрийн ард 0,12 га
Эрдэнэбулган 5-р баг, Булганхангай 1,
0,18 га
Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн гүүрний
урд 0,5 га
Эрдэнэбулган 7-р баг, үйлдвэрийн район
0,23 га газар
анхны үнэ:24,0 сая
сүүлийн үнэ: 202.0 сая
анхны үнэ:24.0 сая
сүүлийн үнэ: 171.0 сая
анхны үнэ:24.0 сая
сүүлийн үнэ:303.2 сая
анхны үнэ:8,4 сая
сүүлийн үнэ:115.4 сая
анхны үнэ:10.8 сая
сүүлийн үнэ:185.8 сая
Анхны үнэ: 3.3 сая
ялагчийн үнэ: 25.8 сая
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалт
Дуудлага худалдааны хэрэгжилт
Эрдэнэбулган сум
Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн
гүүрний урд 0,5 га газар
Эрдэнэбулган 5-р баг, МСҮТ-н
хойд талд замын урд 0,5 га газар
Эрдэнэбулган 5-р баг, шинэ наранд
0,5 га газар
анхны үнэ:24000000
сүүлийн үнэ:170000000
анхны үнэ:24000000
сүүлийн үнэ:46000000
анхны үнэ: 6750000 төгрөг
сүүлийн үнэ: 17750000
Эрдэнэбулган сумын 3 байршлаас 2022.04.19-ны байдлаар
233,7 сая төгрөг төвлөрсөн байна
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалт
Дуудлага худалдаа 2022
/ТӨВШРҮҮЛЭХ СУМ/
Төвшрүүлэх сум, нарийн хамар, үр тарианы
усалгаагүй тариалан 171 га
Төвшрүүлэх сум, Уран толгой баг, Хүрэн
хоолой замын урд талд 2 га /Үтрэм/
анхны үнэ:13,6 сая
сүүлийн үнэ:78,6 сая анхны үнэ: 9,6 сая
сүүлийн үнэ: 10,1сая
Төвшрүүлэх сум, Хөрс колонк баруун
талд 0.5 га /ШТС/
Төвшрүүлэх сум, 4-р ба, сумын чанх хойно
0,01 га Холбоо мэдээлэл дамжуулах станц
Төвшрүүлэх сум, Хүрэн хоолой, 4 га
/Үйлчилгээ/
Төвшрүүлэх сум, 3-р баг, Хүрэн хоолой
1 га /Үйлчилгээ/
анхны үнэ: 4,0 сая
сүүлийн үнэ: 4,2сая
анхны үнэ: 110400 төг
сүүлийн үнэ: 210400 төг
анхны үнэ: 32,0 сая
сүүлийн үнэ: 34,0 сая
анхны үнэ: 8,0 сая
сүүлийн үнэ: 9,0 сая
Сумын төсөвт 129,0 сая төгрөгийн орлого орсон байна.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалт
ГАЗРЫН
БИРЖ
ДУУДЛАГА
ХУДАЛДАА
ТӨСӨЛ СОНГОН
ШАЛГАРУУЛАЛТ
АРИЛЖАА
ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
ҮНИЙН МЭДЭЭ
БҮРТГЭХ
Газрын дуудлага худалдаа,
төсөл сонгон шалгаруулалт,
худалдаа, түрээс, барьцаа,
зах зээлийн үнийн мэдээ
цуглуулах үйл ажиллагааг
цахим хэлбэрээр олон
нийтэд нээлттэй, ил тод,
түргэн шуурхай явуулахад
оршино.
ГАЗРЫН ЦАХИМ БИРЖИЙН АГУУЛГА
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хэрэглэгч mle системд нэвтрэхдээ
Газар зохион байгуулалт
ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМД /1-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ/
www.mle.mn
2022 оны
төлөвлөгөөнд
131 байршил
төлөвлөгдсөн
1-р улирлын
байдлаар 56
барйшилд зохион
байгуулсан
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ
ЯВЦ
31 байршил
төлөвлөгдсөн
6
байршилд
зохион
байгуулсан
ТӨСӨЛ СОНГОН
ШАЛГАРУУЛАЛТ
Газрын дуудлга
худалдааны орлогын мэдээ
Газрын цахим биржээр аймгийн
хэмжээнд 9 сумын нутаг дэвсгэрт
56 байршилд дуудлага худалдааг
зохион байгуулж 403,2 сая төгрөг
төвлөрүүлсэн байна
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалт
Газраас төвлөрүүлж буй орлого
2021 онд 2,3 тэр
бум төгрөг
төвлөрсөн
Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого
Өмчилсөн газраа худалдан борлуулсны орлого
345,4 сая төгрөг
Иргэний эрх борлуулсны орлого
Газар эзэмших эрх шилжүүлсний орлого
27,3 сая төгрөг
Малын тоо толгойн албан татвар
Бэлчээрийн газраас 1,6 тэр бум төгрөг
Газрын төлбөр
Газар эзэмшиж ашигласны
төлбөрийн орлого 97,6 сая төгрөг
Газрын дуудлага худалдаа
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг дуудлага
худалдаанаас 285,3 сая төгрөг
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
2022 онд Газрын төлбөр:
Төлөвлөгөө: 267.6 сая төгрөг
Татварын санд илгээсэн нэхэмжлэл дүн:
205.1 сая төгрөг
2022 онд Дуудлага худалдаа:
Төлөвлөгөө: 239.4 сая төгрөг
Хэрэгжилт: 530.6 сая төгрөг
2020 оноос эхлэн газрын төлбөрийн орлого бүрдүүлэлтийг Татварын
алба хариуцаж төвлөрүүлдэг болсон.
Газрын харилцаа төлбөр, татварын ногдуулалт, нэхэмжлэл үүсгэн дундын
мэдээллийн санд илгээнэ.
Газар зохион байгуулалт
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газрын харилцааны цахим шилжилт-Цахимаар хүсэлт илгээх,
шийдвэрлэх
1. http://egazar.gov.mn/
2. E газар аппликейшн
Иргэдээс ирсэн хүсэлтийг ГХБХБГ газрын кадастрын мэдээллийн системээр хүлээн авч дараах явцаар
шийдвэрлэгдэнэ. Өргөдлийн явцаа иргэн egazar.gov.mn болон Егазар аппликейшнээр хянах боломжтой.
Газрын кадастр
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цахим гэрчилгээ, Улсын бүртгэлийн Э дугаар
Газрын кадастр
Цахим хүсэлт-231 /1-р улирлын байдлаар/
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг
барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх-63
Газар ашиглах, эзэмших эрхийн
гэрчилгээний хугацаа сунгах-12
Нэгж талбар нэгтгэх, хуваах-
1
Эзэмшиж буй газраа өмчлөх-5
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн
улсын бүртгэлийн дугаар авах-62
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх-78
Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын
зориулалт өөрчлөх-7
Газар эзэмших ашиглах эрхийн
гэрчилгээ нөхөн авах-2
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Худалдах, худалдан авах гэрээний
үндсэн дээр газар өмчилж авах-1
Газрын кадастр
ЦАХИМ АРХИВ, нөхөн бүрдүүлэлт /2022.01.01-2022.12.31/
Нөхөн бүрдүүлэлтээр захирамж, шийдвэр нь өмнө гарчихсан хэдий ч нэгж талбар нь
мэдээллийн санд ороогүй газрын эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгчийг нөхөн мэдээллийн
санд оруулна.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
19 сумын
9318 нэгж талбар
112287 хуудас
Иргэн, ААНБ цахимаар
системд хандан нэгж
талбарын хувийн хэргээ
харах боломжтой.
Газрын кадастр
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газрын харилцааны салбар цахимд шилжсэнээр:
Газрын кадастр
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Emongolia-с газартай холбоотой ямар үйлчилгээ авч болох вэ?
Иргэд олон нийтэд үзүүлдэг нийт 9 үйлчилгээ, аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлдэг нийт 30 үйлчилгээг
emongolia-с авах боломжтой.
Газрын кадастр
“Цэцэрлэг хотын өнгө үзэмжийг Сайжруулах” ажлын талаар
Аймгийн Засаг
даргын
захирамж
Албан
даалгавар
Шалгаруулалт
ын журам
Цэцэрлэг хотын 100 жилийн ойд зориулан газар хамгаалах, нөхөн сэргээх, өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор
аймгийн төвийн 47 төрийн байгууллагад бусад бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа 500-аад иргэн,
хуулийн этгээдийг хариуцуулж, байгууллагын гаднах өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулахаар
бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж байна.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалт
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цэцэрлэг хотын төв зам дагуу иргэдэд үйлчлэх орц, гарц,
авто зогсоол төлөвлөх, газар чөлөөлөх үйл ажиллагаа
ГХБХБГ Цагдаагийн
газар
Иргэдэд үйлчлэх авто зогсоол Газар чөлөөлөлт
28
байршилд
төлөвлөж
байна
Газар зохион байгуулалт
 Аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 15-20 жилийн
хугацаатай төлөвлөгдөж байгаа ба одоогийн байдлаар аймгийн 19
сумаас Эрдэнэбулган /2018-2038/, Цэнхэр, Цахир, Тариат, Цэцэрлэг,
Жаргалант, Өгийнуур, Ихтамир гэсэн 8 сумын төлөвлөлт хийгдэж
батлагдсан.
 Өлзийт, Хашаат, Чулуут, Өндөр-Улаан, Эрдэнэмандал, Хангай,
Батцэнгэл гэсэн 7 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг улс, орон
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна.
 2022 онд Хотонт сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө орон
нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэхээр төлөвлөгөдсөн.
 Булган, Төвшрүүлэх, Хайрхан 3 сумын хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай.
8
7
1
3
Сумдын хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөө
Батлагдсан Хийгдэж байгаа
2022 онд хийгдэх Хийгдээгүй
АЙМАГ, СУМЫН ХОТ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТҮҮНИЙ
ХЭРЭГЖИЛТ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хот байгуулалтын чиглэлээр
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хот байгуулалтын чиглэлээр
2022 оны 1-р улирлын байдлаар ГХБХБГ-аас улс
болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
хэрэгжих 49 төсөл арга хэмжээ /Барилга угсралт,
их засвар, тохижилт, инженерийн дэд бүтэц гэх
мэт/-ний зургийн даалгаврыг боловсруулан
аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Барилга хот
байгуулалтын яам, Боловсрол шинжлэх ухааны
яаманд тус тус хүргүүлэн ажиллаж байна.
57
5
2
4
1
2022 оны 1-р улиралд боловсруулагдсан зураг төсөл
магадлалын ажлын талаар
Дэд бүтэц, ариун цэврийн байгууламж Барилга угсралтын ажил
Барилгын их засвар Тохижилт, ногоон байгууламж
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
2022 ОНЫ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ Зураг төсөл, магадлалын
чиглэлээр
“Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын 100 хувийн хөрөнгө
оруулалтаарсургууль, цэцэрлэгийн барилгын нүхэн
жорлонг ариун цэврийн байгууламж солих төсөл арга
хэмжээ 2021-2022 оэд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд
БШУЯ, БХБЯ, БХТ , Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулалтын газрын хамтарсан 15-20 хүний
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг нь 19 суманд 2022 оны
2,3-р сард ажиллаж, 18 сургууль, 18 дотуур байр, 14
цэцэрлэгийн барилгын ариун цэврийн байгууламжийн
хийгдэх ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь үзэж,
зургийн даалгаврыг боловсруулан БШУЯ, БХБЯ, БХТ
хүргүүлж, тендер зарлагдсан.
 Газрын асуудал
 Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 Одоогийн ашиглагдаж барилга байгууламж
i.
18 СУМДЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН НҮХЭН ЖОРЛОНГ АРИУН
ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ СОЛИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
2021-2022 ОНД ХЭРЭГЖИЖ ДУУСНА
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ Зураг төсөл, магадлалын
чиглэлээр
2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 49 төсөл арга хэмжээнд
82,8 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн байна.
2022 онд шинээр хэрэгжих -16 төсөл арга хэмжээ
2021-2022 онд он дамжин хэрэгжих- 33 төсөл арга хэмжээ байна.
- Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд барилга угсралт,
их засварын 29 төсөл арга хэмжээнд 35,4 тэрбум төгрөг
- Дэд бүтцийн 8 төсөл арга хэмжээнд 9,8 тэрбум төгрөг Зам,
гүүрны барилга байгууламжийн 9 төсөл арга хэмжээнд 37,4
тэрбум төгрөг
- Зураг төсөл боловсруулах 2 төсөл арга хэмжээнд 342,4сая
төгрөг
2021 онд улс болон орон нутаг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар
хэрэгжсэн 67 барилга, байгууламжид Барилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2022 онд 5 барилга
байгууламжид ББАОК ажилласан байна.
2022 оны хөрөнгө оруулалт
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөрөнгө оруулалт
Спортын
чиглэлээр - 2
Боловсролын
чиглэлээр - 17
Цагдаагийн
барилга - 1
Дэд бүтцийн
чиглэлээр - 8
Зураг төсөл - 2
49 төсөл арга
хэмжээ
Зам, гүүр - 9
Соёлын чиглэлээр
- 8
Эмнэлэг- 2
2022 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөрөнгө оруулалт
2022-2024 онуудад Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтцийн ажлыг 30 тэрбум
төгрөгөөр хэрэгжүүлнэ
Тус ажил нь Эрдэнэбулган сумын төвийн 6 багийг нутаг
дэвсгэрийг хамрах ба уг ажлын хүрээнд:
Д/Д Ажлын нэр Нийт хэрэгжих ажлын тоо
хэмжээ
2022 он хийгдэх ажлын
тоо хэмжээ
1 Цэвэр усны эх үүсвэрийн
өргөтгөл шинэчлэлт
2.3 км цэвэр усны шугам 2.3 км цэвэр усны шугам
2 Төв усан сангийн өргөтгөл 1000 м3-ийн усан сан 1000 м3-ийн усан сан
3 Төв усан сангаас Арслан
цохионд шинээр тавигдах
усан сан хүртэлх цэвэр усны
шугам
1500м -
4 Халуун усны худгаас Цогт
уулд шинээр тавигдах усан
сан хүртэлх цэвэр усны
шугам
2710 м -
5 Насос станцын барилга 2ш -
6 Усан сангийн барилга
/1000м3/
2ш -
7 6 багийн цэвэр усны гол
шугам
20.9 км 5-р багт – 3.6 км
8 6 багийн цохир усны гол
шугам
21.4 км 5-р багт – 3.1 км
9 Аймгийн төвийн хуучин орон
сууцны гадна фасад
35 орон сууц 6 орон сууц /сонины 12, 24
айлын сууц/
АЙМГИЙН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ШИНЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Томоохон хөрөнгө оруулалт
Их тамир сум
“Сумын төвийн шинэчлэл”
 Засгийн газрын 2021 оны 161 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн хангамж”
хөтөлбөрийн хүрээнд Ихтамир суманд “Сумын хөгжил, дэд бүтэц төсөл арга хэмжээ 2022 онд улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар 6,0 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжинэ.
 Аймгийн хэмжээнд “Сумын төвийн шинэчлэл” төсөл арга хэмжээ 2015 онд Тариат сум, 2021 онд Эрдэнэмандал
сумын төвд 4,7-5,0 тэрбум төгрөгөөр тус тус хэрэгжсэн.
Д/Д Ажлын нэр 2022 онд хэрэгжих ажлын
тоо хэмжээ
1 Цэвэрлэх байгууламж 50м3
2 Усан сан , 50м3
3 Дулааны шугам 1.8 км бохир усны шугам
4 Цэвэр усны эх үүсвэр 1.2 км
5 Бохир усны шугам
6 Нийтийн бие засах газар, нийтийн халуун ус, 8 хүний
7 Гэрэлтүүлэг, явган зам, авто зогсоол, ногоон
байгууламж
5000 м2
Ихтамир сумын “Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтэц хангамж”
төсөл арга хэмжээний хүрээнд
хийгдэх ажлууд-2022
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Томоохон хөрөнгө оруулалт
ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН 2, 3-Р ЭЭЛЖИЙН ҮЕРИЙН ДАЛАНГИЙН ТӨСВИЙГ
ШИНЭЧЛЭЛЭЭ.
Цэцэрлэг хотын үерээс хамгаалах 2, 3-р
ээлжийн барилга байгууламжийн зураг төслийг 2013
онд Барилга хот байгуулалтын яамны хөрөнгө
оруулалтаар “Эм Дабелью Ти” ХХК гүйцэтгэсэн. Тус
үерийн далан нь Цэцэрлэг хотын баруун хэсгийг
хамаарах бөгөөд Булган уулын баруун, төв, зүүн
сугын Ганц модны рашаан, Арслан цохионы Хоёр
модны булаг, Жамагны булаг гэсэн 3 булгийн үерийн
ус зайлуулах 6.8 км суваг, байгууламжаас бүрдэнэ.
Тус байгууламжийн төсвийг 2021 онд
шинчлэн 5 тэрбум 723 сая 840 мянган төгрөг
шаардахаар тооцоо гарсан.
Үерийн усны байгууламжийг барьснаар
зам талбай, амьдрах орчинг байгалийн гамшиг,
бороо цас, үер усны аюулаас хамгаалах инженерийн
урьдчилсан бэлтгэл арга хэмжээг авах, байгаль
экологийн ээлтэй нөхцөл бүрдүүлж, хүн амын
амьдрах таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Томоохон хөрөнгө оруулалт
2021 онд ШУТИС, БАС-ийн Оношлогоо, зураг
төсөл, судалгааны РЕКОНСТРАКШН төв нь :
- Хангай сумын сургууль,
- Цахир сумын сургууль/ хуучин/,
- Эрдэнэбулган сум 8 дугаар цэцэрлэг,
- Өгийнуур сумын 120 хүүхдийн дотуур байранд
барилгын бүтээц эдлэлүүдэд дүгнэлт гарган
ажилласан.
Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдал
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022
оны 04 сарын 07-ны өдрийн 2022/01
дугаартай албан даалгаврын хүрээнд
Барилга, байгууламжийн угсралтын
ажлын аюулгүй байдлыг хангах, үе
шатны ажлыг хянах зорилгоор
телекамерын хяналтын системийг
барилгын ажлын талбайд нэвтрүүлэхээр
аж ахуй нэгж байгууллагуудад зөвлөмж
хүргүүлэн ажиллаж байна.
2022 он Urban.gov.mn цахим
системд хөгжүүлэлт хийгдэж
Захиалагчийн хяналтын
дүгнэлтийг тухай бүр
оруулдаг болсон.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ Камержуулалт, үзлэг
шалгалт
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ
Барилгын ажлын зөвшөөрөлийг цахимжуулах
Цахим систем
Хот байгуулалтын кадастр
Urban.gov.mn
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
407ш 23490м 12757м 5024м
Барилга Ус хангамжийн
шугам
Ариутгах татуургын
шугам
Дулаан хангамжийн
шугам
.
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ
Хүсэлт Гүйцэтгэлийн
зураг
Барилгын мэдээлэл
Улсын комиссын
акт
Барилгын ажил эхлүүлэх
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
Тэг тэнхлэг
/улаан шугам/
Эх загвар зураг
/эскиз/
Архитектур
төлөвлөлтийн
даалгавар
• Иргэн, аж ахуй нэгжээс
ирсэн шинэ хүсэлт-6
• АТД батлагдсан- 11
1 2 3 4 6 7 8
• Загвар зураг
батлагдсан - 2
• Геодезийн компани улаан
шугам тавьсан зураг
оруулах-5
• БАЭҮЗ олгох- 11 • Геодезийн компани улаан
гүйцэтгэлийн зураг
оруулах - 2
• Барилгатай холбоотой
мэдээлэл бүртгэх - 2
• БАОК-ын дүгнэлт
оруулах - 3
5
2021 онд Засгийн газрын 212 дугаар тогтоолоор “Барилга ашиглалтанд оруулах дүрэм”, Барилга хот байгуулалтын сайдын
211 дүгээр тушаалаар “Барилга, байгууламжийн төвөгшлөлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлаар тогтоох журам”-аар
аймаг, сумын бүх төрлийн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар баригдсан барилга байгууламжийн хүчин чадал
харгалзахгүйгаар улсын комисс ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
олгох үйл ажиллагааны хүрээнд
2022 оны Хот байгуулалтын кадастрын Urban.gov.mn цахим
системийн үйл ажиллагаа
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ Хот байгуулалтын кадастр
Urban.gov.mn
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн
талаар
 Аймгийн төвд 2021 оны байдлаар 1530 өрх инженерийн
бүрэн хангамжтай орон сууцанд буюу 33 % нь амьдарч
байна.
 2012-2021 онд нийт 944 айлын орон сууц ашиглалтанд
орсон байна.
 2022 онд нийт 9 байршилд 230 айлын орон сууцны
ашиглалтад орно.
 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөн 500
айл өрхийн орон сууцны газрыг төсөл сонгон
шалгаруулалтаар эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн.
 2020-2021 онд аймгийн төвд ашиглалтын шаардлага
хангахгүй 4 байршлын орон сууцыг дахин төлөвлөлт
хийсэн.
145
73
96
198 205
25 21 46
98
37
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2012-2021 онд ашиглалтанд орсон орон
сууц /айлын тоогоор/
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Орон сууц, нийтийн аж ахуй
Монгол банкны Ерөнхийлөгчийн 2020
оны А/397 дугаар тушаал, 2021 оны
А/329 дугаар тушаалаар “Орон сууцны
ипотекийн санхүүжилтийн журам”-д
нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар амины орон
сууцны нэр томъёоны тодорхойлолтод
өөрчлөлт орж, 80 м2 хүртэл талбайтай
100 сая төгрөг хүртлэх төсөвт өртөгтэй
амины орон сууцанд ипотекийн зээл
олгох боломжтой болсон.
Амины орон сууцны нэг маягийн зураг төсөл батлагдана
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Орон сууц, нийтийн аж ахуй
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 12 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Тус аймагт барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 12 аж
ахуйн нэгж иргэнээс тохирлын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
авсан 10 аж ахуйн нэгж, бичиг баримт материалиа
бүрдүүлээд хурлаар орохоор 2 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа
явуулж байна.
• Хуванцар хаалга цонхны 4 үйлдвэр /СаСа ХХК,
Гурвантамир ХХК, Идэрживаа ХХК, Цогт нинжин ХХК
• Хүрмэн блокны -4 үйлдвэр /Цаж ХХК, Гурван тамир
ХХК, Аз таван булаг ХХК, Хорго Өргөө ХХК/
• Хайрга дайрганы бутлуурын -2 үйлдвэр / Авто зам
ХХК, Цагаан сүмбэр ХХК/
• Хөнгөн блокны -1 үйлдвэр /Хангайн эзэн трейд ХХК /
• Бетон зуурмагийн-1 үйлдвэр / Классик бюлдинг ХХК /
үйлдвэрүүд
• 2021 онд 2380 м3 хүрмэн блок, 1240 м2 хуванцар хаалга
цонх, 1000 м3 бетон зуурмаг, 500 м3 хайрга дайрга, замын
хавтан 1000м2, авто болон явган замын бродюр 500м2,
төмөр бетон эдлэл 50м3, хөнгөн блок 20 м3-ыг тус тус
үйлдвэрлэсэн байна.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ Барилгын материал
үйлдвэрлэл
Барилгын материалын лаборатори, чанар аюулгүй байдал
Тус газрын барилгын материалын лаборатори нь 2015 оноос хойш цемент, бетон дүүргэгч, керамик / тоосго, явган зам талбайн
хавтан/ лак будгийн зэрэг 9 нэр төрлийн 56 үзүүлэлтээр дээж шинжилгээ явуулж байгаа ба Стандарт хэмжил зүйн газрын
даргын 2021 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн А/63 тоот 4 жилийн хугацаатай 2 дахь удаа итгэмжлэгдсэн. Цаашид арматурын
төмөрийн физик механик шинж чанар, хуванцар хаалга, цонхны лабораториуд шинээр байгуулагдана.
6
7
6
11
12
1
1
6
6
0 2 4 6 8 10 12 14
1
Шинжилгээний нэр төрөл, үзүүлэлтээр
Сийрмэг бетон гулдмай - 6
Хүрмэн чулуу -6
Үл эвдэх -1
Бетон сорьцын бат бэх тодорхойлох -1
Хайрга - 12
Барилгын ажилд хэрэглэгдэх элс - 11
Хөнгөн дүүргэгчтэй бетон гулдмай - 6
тоого - 7
Портланд Цемент - 6
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Лаборатори
Барилгын
материалын
лабораторийн
дээж шинжилгээ
хийж байгаа
ажлын гэрээ
2022 онд улс, орон нутгийн болон төсөл хөтөлбөр, өөрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа 46 барилга
байгууламжийн түүхий эд, материалд сорилт шинжилгээ хийх гэрээ байгуулан хяналт тавин ажиллах
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 8 -н аж ахуй нэгжтэй сорилт шинжилгээ хийх
гэрээ байгуулсан.
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ
ᠠ᠂
ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ
ᠠ᠂
ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ
Лаборатори
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,
БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

More Related Content

Similar to ГХБХБГ-илтгэл.pptx

2afasfasfafaf
2afasfasfafaf2afasfasfafaf
2afasfasfafaf
Evsel Nith
 
5нүхэн гарц худалдах
5нүхэн гарц худалдах5нүхэн гарц худалдах
5нүхэн гарц худалдах
Evsel Nith
 
Tmp e1f9
Tmp e1f9Tmp e1f9
Tmp e1f9
Buka King
 
Gzbt 2021.1
Gzbt 2021.1Gzbt 2021.1
Gzbt 2021.1
gantulga gombodorj
 
4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа
Evsel Nith
 
Tedu tov 2013
Tedu tov 2013Tedu tov 2013
Tedu tov 2013
azkhuu
 
Gazriin tuhai huuli
Gazriin tuhai huuliGazriin tuhai huuli
Gazriin tuhai huuli
Nima TsG
 
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
hi_bmb
 
2021 оны тайлан
2021 оны тайлан2021 оны тайлан
2021 оны тайлан
Gankhuyagzolboo1
 
Tmp a32e
Tmp a32eTmp a32e
Tmp a32e
Buka King
 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 онУлсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
AN Buleg
 
Барилгын зураг төслийн инжкон ххк
Барилгын зураг төслийн инжкон ххкБарилгын зураг төслийн инжкон ххк
Барилгын зураг төслийн инжкон ххк
Gereltuya Tumenbayar
 
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
Evsel Nith
 
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
Umguullin Mongol Umguulugch
 
durmuud batlah tuhai
durmuud batlah tuhaidurmuud batlah tuhai
durmuud batlah tuhai
Evsel Nith
 
Untitled.fr11
Untitled.fr11Untitled.fr11
Untitled.fr11
Ganbold Turbold
 

Similar to ГХБХБГ-илтгэл.pptx (19)

2afasfasfafaf
2afasfasfafaf2afasfasfafaf
2afasfasfafaf
 
5нүхэн гарц худалдах
5нүхэн гарц худалдах5нүхэн гарц худалдах
5нүхэн гарц худалдах
 
Tmp e1f9
Tmp e1f9Tmp e1f9
Tmp e1f9
 
Gzbt 2021.1
Gzbt 2021.1Gzbt 2021.1
Gzbt 2021.1
 
4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа4ыбөыө ыжа ыжа
4ыбөыө ыжа ыжа
 
Tedu tov 2013
Tedu tov 2013Tedu tov 2013
Tedu tov 2013
 
Gazriin tuhai huuli
Gazriin tuhai huuliGazriin tuhai huuli
Gazriin tuhai huuli
 
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
 
Журам
ЖурамЖурам
Журам
 
Журам
ЖурамЖурам
Журам
 
2021 оны тайлан
2021 оны тайлан2021 оны тайлан
2021 оны тайлан
 
Tmp a32e
Tmp a32eTmp a32e
Tmp a32e
 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 онУлсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 2013 он
 
Барилгын зураг төслийн инжкон ххк
Барилгын зураг төслийн инжкон ххкБарилгын зураг төслийн инжкон ххк
Барилгын зураг төслийн инжкон ххк
 
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
3 ыа йба йыа йыуа уйа йуа у
 
Хог хаягдлын менежмент
Хог хаягдлын менежментХог хаягдлын менежмент
Хог хаягдлын менежмент
 
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
 
durmuud batlah tuhai
durmuud batlah tuhaidurmuud batlah tuhai
durmuud batlah tuhai
 
Untitled.fr11
Untitled.fr11Untitled.fr11
Untitled.fr11
 

More from hi_bmb

05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
hi_bmb
 
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdfА-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
hi_bmb
 
Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
hi_bmb
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
hi_bmb
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
hi_bmb
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
hi_bmb
 
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
 
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdfА-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
 
Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
 
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 

ГХБХБГ-илтгэл.pptx

 • 1. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 2022.04.25 Цэцэрлэг хот Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга: Ч.Отгонжаргал
 • 2. Газар зохион байгуулалт, барилга хот байгуулалтыг хүн амын нутагшилт, суурьшлын зөв тогтолцоотой, орон зайн дэд бүтцийн оновчтой төлөвлөлтөд тулгуурлан хөгжүүлж, тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад оршино. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
 • 3. Улс, аймгийн ерөнхий төлөвлөгөө Тухайн жилийн ГЗБ-ын төлөвлөгөө Хэрэгжүүлэх Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тухайн жилийн ГЗБ-ын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөө боловсруулах Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирсэн саналын дагуу төлөвлөгөө боловсруулах Төлөвлөгөө батлуулах Боловсруулсан ГЗБ-ын төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-аар батлуулах ГЗБ-ын төлөвлөгөөний санал авах Иргэн, аж ахуй нэгж нь е.gazar.gov.mn болон egazar аппликейшнаар дамжуулан хүсэлтээ өгөх боломжтой. 2022 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд: Simple PowerPoint Presentation 2022 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд: 18 арга хэмжээний төрлөөр 2911 байршилд нэгж талбар төлөвлөн оруулсан. 01 02 04 03 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2022 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө Аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор батлагдав. Газар зохион байгуулалт
 • 4. 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 2911 арга хэмжээ төлөвлөгдсөн Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан эзэмшиж байгаа газрыг нь үнэгүй өмчлүүлэх 36 иргэнд, 7.29 га Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр үнэгүй өмчлүүлэх 419 иргэнд 34.23 га бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар эзэмшүүлэх 85 байршшилд 41,74 га төсөл сонгон шалгаруулалтаар эзэмшүүлэх 24 байршилд 48,5 га төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд эзэмшүүлэх 41 байрршилд 20.38 га үр тариа, төмс, хүнсний ногооны зориулалтаар дуудлагаар эзэмшүүлэх 25 байршилд 908.0 га иргэнд тариалангийн зориулалтаар давуу эрхээр эзэмшүүлэх 29 байршилд 471.2 га иргэний гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зориулалтаар эзэмшүүлэх 1520 иргэнд 151,9 га гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд шинээрэзэмшүүлэх 316 иргэнд 21,63 га газар хамгаалах, нөхөн сэргээх зориулалтаар ашиглуулах 18 байршилд 109,6 га иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ашиглуулах 23 байршилд 164,1 га иргэнд аж ахуйн зориулалтаар үнээр нь өмчлүүлэх 2 иргэнд 0.13 га нөхөн олговортойгоор солих 20 байршилд 1,53 га шинээр уст цэг гаргах, засварлах, булгийн эхийг хаших 19 байшилд 0,22 га дахин төлөвлөлтөөр орон сууц барих 3 байршилд 0,27 га тусгай хэрэгцээнд авах 4 байршилд 35,72 га Аялал жуулчлалын зориулалтаар дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх 23 байршшилд 33.48 га Өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар эзэмшүүлэх 113 иргэнд 7.9 га ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2022 ОНЫ ГЗБТ ХЭРЭГЖИЛТ /1-р улирлын байдлаар/ Газар зохион байгуулалт
 • 5. Дуудлага худалдаа 2022 Эрдэнэбулган 7-р баг, үйлдвэрийн район 0,56 га Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн гүүрний урд 0,5 га Эрдэнэбулган 5-р баг, Махны үйлдвэрийн ард 0,12 га Эрдэнэбулган 5-р баг, Булганхангай 1, 0,18 га Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн гүүрний урд 0,5 га Эрдэнэбулган 7-р баг, үйлдвэрийн район 0,23 га газар анхны үнэ:24,0 сая сүүлийн үнэ: 202.0 сая анхны үнэ:24.0 сая сүүлийн үнэ: 171.0 сая анхны үнэ:24.0 сая сүүлийн үнэ:303.2 сая анхны үнэ:8,4 сая сүүлийн үнэ:115.4 сая анхны үнэ:10.8 сая сүүлийн үнэ:185.8 сая Анхны үнэ: 3.3 сая ялагчийн үнэ: 25.8 сая ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газар зохион байгуулалт
 • 6. Дуудлага худалдааны хэрэгжилт Эрдэнэбулган сум Эрдэнэбулган 5-р баг, Донойн гүүрний урд 0,5 га газар Эрдэнэбулган 5-р баг, МСҮТ-н хойд талд замын урд 0,5 га газар Эрдэнэбулган 5-р баг, шинэ наранд 0,5 га газар анхны үнэ:24000000 сүүлийн үнэ:170000000 анхны үнэ:24000000 сүүлийн үнэ:46000000 анхны үнэ: 6750000 төгрөг сүүлийн үнэ: 17750000 Эрдэнэбулган сумын 3 байршлаас 2022.04.19-ны байдлаар 233,7 сая төгрөг төвлөрсөн байна ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газар зохион байгуулалт
 • 7. Дуудлага худалдаа 2022 /ТӨВШРҮҮЛЭХ СУМ/ Төвшрүүлэх сум, нарийн хамар, үр тарианы усалгаагүй тариалан 171 га Төвшрүүлэх сум, Уран толгой баг, Хүрэн хоолой замын урд талд 2 га /Үтрэм/ анхны үнэ:13,6 сая сүүлийн үнэ:78,6 сая анхны үнэ: 9,6 сая сүүлийн үнэ: 10,1сая Төвшрүүлэх сум, Хөрс колонк баруун талд 0.5 га /ШТС/ Төвшрүүлэх сум, 4-р ба, сумын чанх хойно 0,01 га Холбоо мэдээлэл дамжуулах станц Төвшрүүлэх сум, Хүрэн хоолой, 4 га /Үйлчилгээ/ Төвшрүүлэх сум, 3-р баг, Хүрэн хоолой 1 га /Үйлчилгээ/ анхны үнэ: 4,0 сая сүүлийн үнэ: 4,2сая анхны үнэ: 110400 төг сүүлийн үнэ: 210400 төг анхны үнэ: 32,0 сая сүүлийн үнэ: 34,0 сая анхны үнэ: 8,0 сая сүүлийн үнэ: 9,0 сая Сумын төсөвт 129,0 сая төгрөгийн орлого орсон байна. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газар зохион байгуулалт
 • 8. ГАЗРЫН БИРЖ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ АРИЛЖАА ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ БҮРТГЭХ Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, худалдаа, түрээс, барьцаа, зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай явуулахад оршино. ГАЗРЫН ЦАХИМ БИРЖИЙН АГУУЛГА ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Хэрэглэгч mle системд нэвтрэхдээ Газар зохион байгуулалт
 • 9. ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМД /1-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ/ www.mle.mn 2022 оны төлөвлөгөөнд 131 байршил төлөвлөгдсөн 1-р улирлын байдлаар 56 барйшилд зохион байгуулсан ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЯВЦ 31 байршил төлөвлөгдсөн 6 байршилд зохион байгуулсан ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ Газрын дуудлга худалдааны орлогын мэдээ Газрын цахим биржээр аймгийн хэмжээнд 9 сумын нутаг дэвсгэрт 56 байршилд дуудлага худалдааг зохион байгуулж 403,2 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газар зохион байгуулалт
 • 10. Газраас төвлөрүүлж буй орлого 2021 онд 2,3 тэр бум төгрөг төвлөрсөн Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого Өмчилсөн газраа худалдан борлуулсны орлого 345,4 сая төгрөг Иргэний эрх борлуулсны орлого Газар эзэмших эрх шилжүүлсний орлого 27,3 сая төгрөг Малын тоо толгойн албан татвар Бэлчээрийн газраас 1,6 тэр бум төгрөг Газрын төлбөр Газар эзэмшиж ашигласны төлбөрийн орлого 97,6 сая төгрөг Газрын дуудлага худалдаа Газар эзэмших, ашиглах эрхийг дуудлага худалдаанаас 285,3 сая төгрөг ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 2022 онд Газрын төлбөр: Төлөвлөгөө: 267.6 сая төгрөг Татварын санд илгээсэн нэхэмжлэл дүн: 205.1 сая төгрөг 2022 онд Дуудлага худалдаа: Төлөвлөгөө: 239.4 сая төгрөг Хэрэгжилт: 530.6 сая төгрөг 2020 оноос эхлэн газрын төлбөрийн орлого бүрдүүлэлтийг Татварын алба хариуцаж төвлөрүүлдэг болсон. Газрын харилцаа төлбөр, татварын ногдуулалт, нэхэмжлэл үүсгэн дундын мэдээллийн санд илгээнэ. Газар зохион байгуулалт
 • 11. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газрын харилцааны цахим шилжилт-Цахимаар хүсэлт илгээх, шийдвэрлэх 1. http://egazar.gov.mn/ 2. E газар аппликейшн Иргэдээс ирсэн хүсэлтийг ГХБХБГ газрын кадастрын мэдээллийн системээр хүлээн авч дараах явцаар шийдвэрлэгдэнэ. Өргөдлийн явцаа иргэн egazar.gov.mn болон Егазар аппликейшнээр хянах боломжтой. Газрын кадастр
 • 13. Цахим хүсэлт-231 /1-р улирлын байдлаар/ Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх-63 Газар ашиглах, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах-12 Нэгж талбар нэгтгэх, хуваах- 1 Эзэмшиж буй газраа өмчлөх-5 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах-62 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх-78 Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлөх-7 Газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах-2 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчилж авах-1 Газрын кадастр
 • 14. ЦАХИМ АРХИВ, нөхөн бүрдүүлэлт /2022.01.01-2022.12.31/ Нөхөн бүрдүүлэлтээр захирамж, шийдвэр нь өмнө гарчихсан хэдий ч нэгж талбар нь мэдээллийн санд ороогүй газрын эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгчийг нөхөн мэдээллийн санд оруулна. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 19 сумын 9318 нэгж талбар 112287 хуудас Иргэн, ААНБ цахимаар системд хандан нэгж талбарын хувийн хэргээ харах боломжтой. Газрын кадастр
 • 16. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Emongolia-с газартай холбоотой ямар үйлчилгээ авч болох вэ? Иргэд олон нийтэд үзүүлдэг нийт 9 үйлчилгээ, аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлдэг нийт 30 үйлчилгээг emongolia-с авах боломжтой. Газрын кадастр
 • 17. “Цэцэрлэг хотын өнгө үзэмжийг Сайжруулах” ажлын талаар Аймгийн Засаг даргын захирамж Албан даалгавар Шалгаруулалт ын журам Цэцэрлэг хотын 100 жилийн ойд зориулан газар хамгаалах, нөхөн сэргээх, өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор аймгийн төвийн 47 төрийн байгууллагад бусад бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа 500-аад иргэн, хуулийн этгээдийг хариуцуулж, байгууллагын гаднах өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж байна. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Газар зохион байгуулалт
 • 18. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Цэцэрлэг хотын төв зам дагуу иргэдэд үйлчлэх орц, гарц, авто зогсоол төлөвлөх, газар чөлөөлөх үйл ажиллагаа ГХБХБГ Цагдаагийн газар Иргэдэд үйлчлэх авто зогсоол Газар чөлөөлөлт 28 байршилд төлөвлөж байна Газар зохион байгуулалт
 • 19.  Аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 15-20 жилийн хугацаатай төлөвлөгдөж байгаа ба одоогийн байдлаар аймгийн 19 сумаас Эрдэнэбулган /2018-2038/, Цэнхэр, Цахир, Тариат, Цэцэрлэг, Жаргалант, Өгийнуур, Ихтамир гэсэн 8 сумын төлөвлөлт хийгдэж батлагдсан.  Өлзийт, Хашаат, Чулуут, Өндөр-Улаан, Эрдэнэмандал, Хангай, Батцэнгэл гэсэн 7 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна.  2022 онд Хотонт сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэхээр төлөвлөгөдсөн.  Булган, Төвшрүүлэх, Хайрхан 3 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай. 8 7 1 3 Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө Батлагдсан Хийгдэж байгаа 2022 онд хийгдэх Хийгдээгүй АЙМАГ, СУМЫН ХОТ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Хот байгуулалтын чиглэлээр
 • 21. 2022 оны 1-р улирлын байдлаар ГХБХБГ-аас улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 49 төсөл арга хэмжээ /Барилга угсралт, их засвар, тохижилт, инженерийн дэд бүтэц гэх мэт/-ний зургийн даалгаврыг боловсруулан аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Барилга хот байгуулалтын яам, Боловсрол шинжлэх ухааны яаманд тус тус хүргүүлэн ажиллаж байна. 57 5 2 4 1 2022 оны 1-р улиралд боловсруулагдсан зураг төсөл магадлалын ажлын талаар Дэд бүтэц, ариун цэврийн байгууламж Барилга угсралтын ажил Барилгын их засвар Тохижилт, ногоон байгууламж Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2022 ОНЫ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Зураг төсөл, магадлалын чиглэлээр
 • 22. “Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын 100 хувийн хөрөнгө оруулалтаарсургууль, цэцэрлэгийн барилгын нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламж солих төсөл арга хэмжээ 2021-2022 оэд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд БШУЯ, БХБЯ, БХТ , Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хамтарсан 15-20 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг нь 19 суманд 2022 оны 2,3-р сард ажиллаж, 18 сургууль, 18 дотуур байр, 14 цэцэрлэгийн барилгын ариун цэврийн байгууламжийн хийгдэх ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь үзэж, зургийн даалгаврыг боловсруулан БШУЯ, БХБЯ, БХТ хүргүүлж, тендер зарлагдсан.  Газрын асуудал  Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө  Одоогийн ашиглагдаж барилга байгууламж i. 18 СУМДЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН НҮХЭН ЖОРЛОНГ АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ СОЛИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 2021-2022 ОНД ХЭРЭГЖИЖ ДУУСНА ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Зураг төсөл, магадлалын чиглэлээр
 • 23. 2022 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 49 төсөл арга хэмжээнд 82,8 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн байна. 2022 онд шинээр хэрэгжих -16 төсөл арга хэмжээ 2021-2022 онд он дамжин хэрэгжих- 33 төсөл арга хэмжээ байна. - Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд барилга угсралт, их засварын 29 төсөл арга хэмжээнд 35,4 тэрбум төгрөг - Дэд бүтцийн 8 төсөл арга хэмжээнд 9,8 тэрбум төгрөг Зам, гүүрны барилга байгууламжийн 9 төсөл арга хэмжээнд 37,4 тэрбум төгрөг - Зураг төсөл боловсруулах 2 төсөл арга хэмжээнд 342,4сая төгрөг 2021 онд улс болон орон нутаг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн 67 барилга, байгууламжид Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2022 онд 5 барилга байгууламжид ББАОК ажилласан байна. 2022 оны хөрөнгө оруулалт ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Хөрөнгө оруулалт
 • 24. Спортын чиглэлээр - 2 Боловсролын чиглэлээр - 17 Цагдаагийн барилга - 1 Дэд бүтцийн чиглэлээр - 8 Зураг төсөл - 2 49 төсөл арга хэмжээ Зам, гүүр - 9 Соёлын чиглэлээр - 8 Эмнэлэг- 2 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Хөрөнгө оруулалт
 • 25. 2022-2024 онуудад Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтцийн ажлыг 30 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлнэ Тус ажил нь Эрдэнэбулган сумын төвийн 6 багийг нутаг дэвсгэрийг хамрах ба уг ажлын хүрээнд: Д/Д Ажлын нэр Нийт хэрэгжих ажлын тоо хэмжээ 2022 он хийгдэх ажлын тоо хэмжээ 1 Цэвэр усны эх үүсвэрийн өргөтгөл шинэчлэлт 2.3 км цэвэр усны шугам 2.3 км цэвэр усны шугам 2 Төв усан сангийн өргөтгөл 1000 м3-ийн усан сан 1000 м3-ийн усан сан 3 Төв усан сангаас Арслан цохионд шинээр тавигдах усан сан хүртэлх цэвэр усны шугам 1500м - 4 Халуун усны худгаас Цогт уулд шинээр тавигдах усан сан хүртэлх цэвэр усны шугам 2710 м - 5 Насос станцын барилга 2ш - 6 Усан сангийн барилга /1000м3/ 2ш - 7 6 багийн цэвэр усны гол шугам 20.9 км 5-р багт – 3.6 км 8 6 багийн цохир усны гол шугам 21.4 км 5-р багт – 3.1 км 9 Аймгийн төвийн хуучин орон сууцны гадна фасад 35 орон сууц 6 орон сууц /сонины 12, 24 айлын сууц/ АЙМГИЙН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ШИНЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Томоохон хөрөнгө оруулалт
 • 26. Их тамир сум “Сумын төвийн шинэчлэл”  Засгийн газрын 2021 оны 161 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн хангамж” хөтөлбөрийн хүрээнд Ихтамир суманд “Сумын хөгжил, дэд бүтэц төсөл арга хэмжээ 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6,0 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжинэ.  Аймгийн хэмжээнд “Сумын төвийн шинэчлэл” төсөл арга хэмжээ 2015 онд Тариат сум, 2021 онд Эрдэнэмандал сумын төвд 4,7-5,0 тэрбум төгрөгөөр тус тус хэрэгжсэн. Д/Д Ажлын нэр 2022 онд хэрэгжих ажлын тоо хэмжээ 1 Цэвэрлэх байгууламж 50м3 2 Усан сан , 50м3 3 Дулааны шугам 1.8 км бохир усны шугам 4 Цэвэр усны эх үүсвэр 1.2 км 5 Бохир усны шугам 6 Нийтийн бие засах газар, нийтийн халуун ус, 8 хүний 7 Гэрэлтүүлэг, явган зам, авто зогсоол, ногоон байгууламж 5000 м2 Ихтамир сумын “Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтэц хангамж” төсөл арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлууд-2022 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Томоохон хөрөнгө оруулалт
 • 27. ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН 2, 3-Р ЭЭЛЖИЙН ҮЕРИЙН ДАЛАНГИЙН ТӨСВИЙГ ШИНЭЧЛЭЛЭЭ. Цэцэрлэг хотын үерээс хамгаалах 2, 3-р ээлжийн барилга байгууламжийн зураг төслийг 2013 онд Барилга хот байгуулалтын яамны хөрөнгө оруулалтаар “Эм Дабелью Ти” ХХК гүйцэтгэсэн. Тус үерийн далан нь Цэцэрлэг хотын баруун хэсгийг хамаарах бөгөөд Булган уулын баруун, төв, зүүн сугын Ганц модны рашаан, Арслан цохионы Хоёр модны булаг, Жамагны булаг гэсэн 3 булгийн үерийн ус зайлуулах 6.8 км суваг, байгууламжаас бүрдэнэ. Тус байгууламжийн төсвийг 2021 онд шинчлэн 5 тэрбум 723 сая 840 мянган төгрөг шаардахаар тооцоо гарсан. Үерийн усны байгууламжийг барьснаар зам талбай, амьдрах орчинг байгалийн гамшиг, бороо цас, үер усны аюулаас хамгаалах инженерийн урьдчилсан бэлтгэл арга хэмжээг авах, байгаль экологийн ээлтэй нөхцөл бүрдүүлж, хүн амын амьдрах таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Томоохон хөрөнгө оруулалт
 • 28. 2021 онд ШУТИС, БАС-ийн Оношлогоо, зураг төсөл, судалгааны РЕКОНСТРАКШН төв нь : - Хангай сумын сургууль, - Цахир сумын сургууль/ хуучин/, - Эрдэнэбулган сум 8 дугаар цэцэрлэг, - Өгийнуур сумын 120 хүүхдийн дотуур байранд барилгын бүтээц эдлэлүүдэд дүгнэлт гарган ажилласан. Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдал Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 2022/01 дугаартай албан даалгаврын хүрээнд Барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын аюулгүй байдлыг хангах, үе шатны ажлыг хянах зорилгоор телекамерын хяналтын системийг барилгын ажлын талбайд нэвтрүүлэхээр аж ахуй нэгж байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна. 2022 он Urban.gov.mn цахим системд хөгжүүлэлт хийгдэж Захиалагчийн хяналтын дүгнэлтийг тухай бүр оруулдаг болсон. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Камержуулалт, үзлэг шалгалт
 • 29. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ Барилгын ажлын зөвшөөрөлийг цахимжуулах Цахим систем Хот байгуулалтын кадастр Urban.gov.mn ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 407ш 23490м 12757м 5024м Барилга Ус хангамжийн шугам Ариутгах татуургын шугам Дулаан хангамжийн шугам
 • 30. . СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ Хүсэлт Гүйцэтгэлийн зураг Барилгын мэдээлэл Улсын комиссын акт Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл Тэг тэнхлэг /улаан шугам/ Эх загвар зураг /эскиз/ Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар • Иргэн, аж ахуй нэгжээс ирсэн шинэ хүсэлт-6 • АТД батлагдсан- 11 1 2 3 4 6 7 8 • Загвар зураг батлагдсан - 2 • Геодезийн компани улаан шугам тавьсан зураг оруулах-5 • БАЭҮЗ олгох- 11 • Геодезийн компани улаан гүйцэтгэлийн зураг оруулах - 2 • Барилгатай холбоотой мэдээлэл бүртгэх - 2 • БАОК-ын дүгнэлт оруулах - 3 5 2021 онд Засгийн газрын 212 дугаар тогтоолоор “Барилга ашиглалтанд оруулах дүрэм”, Барилга хот байгуулалтын сайдын 211 дүгээр тушаалаар “Барилга, байгууламжийн төвөгшлөлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлаар тогтоох журам”-аар аймаг, сумын бүх төрлийн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар баригдсан барилга байгууламжийн хүчин чадал харгалзахгүйгаар улсын комисс ажиллахаар шийдвэрлэсэн. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны хүрээнд 2022 оны Хот байгуулалтын кадастрын Urban.gov.mn цахим системийн үйл ажиллагаа ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Хот байгуулалтын кадастр Urban.gov.mn
 • 31. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар  Аймгийн төвд 2021 оны байдлаар 1530 өрх инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд буюу 33 % нь амьдарч байна.  2012-2021 онд нийт 944 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон байна.  2022 онд нийт 9 байршилд 230 айлын орон сууцны ашиглалтад орно.  2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөн 500 айл өрхийн орон сууцны газрыг төсөл сонгон шалгаруулалтаар эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн.  2020-2021 онд аймгийн төвд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 4 байршлын орон сууцыг дахин төлөвлөлт хийсэн. 145 73 96 198 205 25 21 46 98 37 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021 онд ашиглалтанд орсон орон сууц /айлын тоогоор/ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Орон сууц, нийтийн аж ахуй
 • 32. Монгол банкны Ерөнхийлөгчийн 2020 оны А/397 дугаар тушаал, 2021 оны А/329 дугаар тушаалаар “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар амины орон сууцны нэр томъёоны тодорхойлолтод өөрчлөлт орж, 80 м2 хүртэл талбайтай 100 сая төгрөг хүртлэх төсөвт өртөгтэй амины орон сууцанд ипотекийн зээл олгох боломжтой болсон. Амины орон сууцны нэг маягийн зураг төсөл батлагдана ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Орон сууц, нийтийн аж ахуй
 • 33. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 12 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус аймагт барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 12 аж ахуйн нэгж иргэнээс тохирлын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл авсан 10 аж ахуйн нэгж, бичиг баримт материалиа бүрдүүлээд хурлаар орохоор 2 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. • Хуванцар хаалга цонхны 4 үйлдвэр /СаСа ХХК, Гурвантамир ХХК, Идэрживаа ХХК, Цогт нинжин ХХК • Хүрмэн блокны -4 үйлдвэр /Цаж ХХК, Гурван тамир ХХК, Аз таван булаг ХХК, Хорго Өргөө ХХК/ • Хайрга дайрганы бутлуурын -2 үйлдвэр / Авто зам ХХК, Цагаан сүмбэр ХХК/ • Хөнгөн блокны -1 үйлдвэр /Хангайн эзэн трейд ХХК / • Бетон зуурмагийн-1 үйлдвэр / Классик бюлдинг ХХК / үйлдвэрүүд • 2021 онд 2380 м3 хүрмэн блок, 1240 м2 хуванцар хаалга цонх, 1000 м3 бетон зуурмаг, 500 м3 хайрга дайрга, замын хавтан 1000м2, авто болон явган замын бродюр 500м2, төмөр бетон эдлэл 50м3, хөнгөн блок 20 м3-ыг тус тус үйлдвэрлэсэн байна. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Барилгын материал үйлдвэрлэл
 • 34. Барилгын материалын лаборатори, чанар аюулгүй байдал Тус газрын барилгын материалын лаборатори нь 2015 оноос хойш цемент, бетон дүүргэгч, керамик / тоосго, явган зам талбайн хавтан/ лак будгийн зэрэг 9 нэр төрлийн 56 үзүүлэлтээр дээж шинжилгээ явуулж байгаа ба Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн А/63 тоот 4 жилийн хугацаатай 2 дахь удаа итгэмжлэгдсэн. Цаашид арматурын төмөрийн физик механик шинж чанар, хуванцар хаалга, цонхны лабораториуд шинээр байгуулагдана. 6 7 6 11 12 1 1 6 6 0 2 4 6 8 10 12 14 1 Шинжилгээний нэр төрөл, үзүүлэлтээр Сийрмэг бетон гулдмай - 6 Хүрмэн чулуу -6 Үл эвдэх -1 Бетон сорьцын бат бэх тодорхойлох -1 Хайрга - 12 Барилгын ажилд хэрэглэгдэх элс - 11 Хөнгөн дүүргэгчтэй бетон гулдмай - 6 тоого - 7 Портланд Цемент - 6 ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Лаборатори
 • 35. Барилгын материалын лабораторийн дээж шинжилгээ хийж байгаа ажлын гэрээ 2022 онд улс, орон нутгийн болон төсөл хөтөлбөр, өөрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа 46 барилга байгууламжийн түүхий эд, материалд сорилт шинжилгээ хийх гэрээ байгуулан хяналт тавин ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 8 -н аж ахуй нэгжтэй сорилт шинжилгээ хийх гэрээ байгуулсан. ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Лаборатори
 • 36. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР