SlideShare a Scribd company logo
Төлөвлөгөө батлах тухай
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай
хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5, тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Тус газрын 2023 оны “Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө”, “Төрийн албан хаагчийн
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө”-
г тус тус хавсралтаар баталсугай.
2. “Жендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”. “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр авч
хэрэгжүүлэх төлөвөлөгөө”-г тус тус Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн
газрын даргын тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажилласугай.
3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөт ажлыг удирдлага зохион
байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга (Г.Рэнцэндорж),
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга (Н.Бат-Амгалан), Захиргаа, хуулийн
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (М.Тулга) нарт үүрэг болгосугай.
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ч.ОТГОНЖАРГАЛ
Formatted: Not Highlight
Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын ..... оны .... дүгээр сарын
....-ны өдрийн .... дугаартай тушаалын хавсралт ....
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2023 ОНЫ "СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”
ГХБХБГ 2023 он
№ Сургалтын сэдэв төрөл
Хэрэгжүүлэх
хугацаа
Хамрагдах
төлөөлөл
Хүний
тоо
Зохион
байгуулах
нэгж
Хамтран
ажиллах
байгууллага
Сургалтаар
авсан
мэдлэгийг
буцаан
тайлагнах
Нэг. Уулзалт зөвлөгөөн
1.1
Салбарын удирдах ажилтны
зөвлөгөөн
I дүгээр
улиралд
Газрын дарга 1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ Газрын дарга
1.2
Газрын харилцааны салбарын
ажилтны өдөр
II дугаар
улиралд
ГУХ-ийн нийт
албан хаагчид
сумдын газрын
даамлууд,
30
Газрын
удирдлагын
хэлтэс
Сумдын ЗДТГ ГУХ-ийн дарга
1.3 Архитекторуудын зөвлөгөөн
IY дүгээр
улиралд
Аймгийн ерөнхий
архитектор
1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Ерөнхий
архитектор
1.4
Удирдах ажилтны шуурхай
зөвлөгөөн
Тухай бүр
Газрын дарга,
нэгжийн дарга
1 Аймгийн ЗДТГ Аймгийн ЗДТГ Газрын дарга
1.5
Барилгын салбарын албан
хаагчдын зөвлөгөөн
I дүгээр
улиралд
Аймгийн барилгын
салбарын аж ахуйн
нэгж, байгууллага,
төр хувийн
хэвшлийн төлөөлөл
150 ГХБХБГ,
Аймгийн
ЗДТГ, Жерес
ОУБ
БХБХ-ийн
дарга
Хоёр. ГХБХБГ-ын албан хаагчид, газрын даамлуудад зориулсан сургалт
2.1
“Алсын хараа 2050” шинэ
сэргэлтийн бодлогын хүрээнд
төрийн албан хаагчдыг
чадавхжуулах богино хугацааны
сургалтад хамруулах
II дугаар
улиралд
Мэргэжилтэн,
даамлууд
35 Захиргаа
Аймгийн
ЗДТГ,
Удирдлагын
академи
Захиргаа
2.2
Төрийн болон орон нутгийн
хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ
худалдан авах ажиллагааны А3
сертификатын сургалтад
хамруулах
II дугаар
улиралд
Мэргэжилтэн 2 Захиргаа ОНӨГ Захиргаа
2.3
Удирдлагын академийн богино,
дунд хугацааны мэргэшүүлэх
багц сургалтад хамруулах
II дугаар
улиралд
Мэргэжилтэн,
даамал
4 Захиргаа
Удирдлагын
академи
Захиргаа
2.5
Удирдлагын академийн ахлах
түшмэлийн мэргэшүүлэх багц
сургалтад хамруулах
II-III дугаар
улиралд
Шаардлага
хангасан
мэргэжилтэн
2 Захиргаа
Удирдлагын
академи
Сургалтад
хамрагдсан
мэргэжилтэн
2.6
Албан хэрэг хөтлөлт болон
архивын ажилтныг чадавхжуулах
сургалтад хамруулах
I-II дугаар
улиралд
Албан хэрэг
хөтлөлт, архивын
ажилтан
2 Захиргаа ГЗБГЗЗГ
Сургалтад
хамрагдсан
ажилтан
2.7
Монгол бичгийн анхан шатны
мэдлэг олгох сертификаттай
сургалтад албан хаагчдыг
хамруулах
III-IV дүгээр
улиралд
Мэргэжилтэн,
даамлууд
40 Захиргаа
Мэргэжлийн
сургалт
явуулдаг багш
Захиргаа
2.8
Улсын байцаагч нарыг
чадавхжуулах сургалтад
хамруулах
I-II дугаар
улиралд
Байцаагч нар 2 Захиргаа ГЗБГЗЗГ
Сургалтад
хамрагдсан
ажилтан
2.9 Хаягийн системийн хэрэглээ
I дүгээр
улиралд
Кадастрын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Кадастрын
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
2.10
Газрын кадастрын мэдээллийн
сангийн нэгдсэн системийн
хэрэглээ
I-IV дүгээр
улиралд
Кадастрын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Кадастрын
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
2.11
Газрын нэгдмэл сангийн
тооллогын системийн хэрэглээ
I-IV дүгээр
улиралд
Холбогдох
мэргэжилтэн,
газрын даамлууд
20
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Холбогдох
мэргэжилтэн,
газрын
даамлууд
2.12
Газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөө боловсруулах, газар
зохион байгуулалт хот
төлөвлөлтийн цахим системийн
хэрэглээ
I-IV дүгээр
улиралд
Холбогдох
мэргэжилтэн,
газрын даамлууд
20
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Холбогдох
мэргэжилтэн,
газрын
даамлууд
2.14
Шинээр хөгжүүлсэн архивын
програмын хэрэглээ
IV дүгээр
улиралд
Архив, албан хэрэг
хөтлөлт хариуцсан
ажилтан
1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Архив, албан
хэрэг хөтлөлт
хариуцсан
ажилтан
2.15
Төрийн болон албаны нууцын
тухай хууль тогтоомжийн
хэрэглээ
IV дугаар
улиралд
Нууц хамгаалах
ажилтан буюу ГУХ-
ийн дарга
1
ГЗБГЗЗГ,
БХБХБГ-ын
Захиргаа
ГЗБГЗЗГ
Архив, албан
хэрэг хөтлөлт
хариуцсан
ажилтан
Гурав. ГХБХБГ-ын албан хаагчид, газрын даамлуудад зориулан
бусад байгууллагтай хамтран зохион байгуулах сургалт
3.1 Хувь хүний хөгжил
I дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.2 Суурь ур чадвар /soft skill/
I дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.3 Сэтгэл зүйгээ удирдах чадамж
II дугаар
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.4 Зорилго түүний ач холбогдол
II дугаар
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.5
Харилцаа хандлага өөрчлөлтийг
өөрөөсөө
II дугаар
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.6
Өөртөө итгэх итгэл, өнөөдөртөө
төвлөрч амьдрах нь
III дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.7
Гэр бүлийн харилцааг бэхжүүлэх
нь гэр бүлийн гишүүдийн
оролцоог нэмэгдүүлэх нь
IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.8
Өрхийн төсөв хуримтлал
хадгаламж
I-IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.9
Өөрийн давуу талаа тодорхойлж
өөрийгээ таних нь
I-IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа
Насан
туршийн
боловсролын
төв
Захиргаа
3.10 Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга
I-IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа
3.11 Угийн бичиг хөтлөх арга зүй
I-IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа
3.12
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих
хуулийг таниулах сургалт
I-IV дүгээр
улиралд
Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа
Төлөвлөгөө боловсруулсан:
Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Тулга
Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын ..... оны .... дүгээр сарын
....-ны өдрийн .... дугаартай тушаалын хавсралт ....
“Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийн
Хэрэгжилтийг хангах 2023 оны төлөвлөгөө
№ № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа
Шалгуур
үзүүлэлт
Хүрэх үр дүн
/суурь түвшин/
Хамрах хүрээ
Зохион
байгуулах
нэгж
Нэг: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, ур
чадвар, санал санаачлалыг харгалзан цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд”
1 1.1
Албан хаагчид олгох үндсэн
цалин, нэмэгдэл хөлс,
нэмэгдлийн хэмжээг холбогдох
хууль тогтоомжийг үндэслэн
тогтоох
Тухай бүр
Хуульд
нийцүүлж тухай
бүр хугацаанд
нь өөрчлөлт
хийсэн байна
Өөрчлөлт орсон
албан хаагчид
цалин хөлс,
нэмэгдэл авсан
байна.
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
2 1.2
Албан хаагчдын ажлын үр дүнг
улиралд тутам ярилцлагаар,
хагас бүтэн жилд үнэлгээний
багаар үнэлүүлж мөнгөн
урамшуулал олгох
Улирал бүр
Улирлын ажлын
үр дүнгээр
“Бүрэн
хангалттай”,
хангалттай
үнэлгээ авсан
албан хаагчид
Холбогдох хууль
тогтоомжид
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна.
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
3 1.3
Төрийн онцгой чухал буюу онц
түвэгтэй албан даалгавар
биелүүлсэн, төрийн
байгууллагын үйл ажиллагаа,
төрийн үйлчилгээг сайжруулах
чиглэлээр шинэ санал,
санаачилга гаргаж хэрэглээнд
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журмын
шалгуурыг
хангасан байна
Холбогдох хууль
тогтоомжид
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна.
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
нэвтрүүлсэн төрийн албан
хаагчдийг шагнаж урамшуулах,
Засгийн газар болон төрийн
шагналд тодорхойлохшагнал
гардуулах хүндэтгэлийн арга
хэмжээг зохион байгуулах
4 1.4
Албан хаагчийн оюуны бүтээл
болон бүтээлч санал
санаачлагыг дэмжих, албан
хаагч байгууллагын болон
өөрийн зардлаар мэргэжил
эзэмших, мэргэшүүлэх
сургалтад хамрагдах, магистр,
доктрантурт суралцах
тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх
Тухай бүр
Бүтээл нь
батлагдсан,
диплом авсан
байна
Албан хаагчид
дэмжлэг
үзүүлсэн байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
Хоёр. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж
тусламж, тэтгэмж, дэмжлэг нөхөн олговор олгох зорилтын хүрээнд”
5 2.1
Албан хаагч эрүүл мэндийн
шалтгааны улмаас өвдөж,
эмчлүүлэх тохиолдолд
санхүүгийн тусламж үзүүлэх
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
6 2.2
Албан хаагчийн ахуй амьдрал,
ар гэрт гачигдал тохиолдвол
тусламж үзүүлэх
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
7 2.3
Албан хаагч өндөр насны
тэтгэвэр, эрдмийн зэрэг цол
хамгаалсан, тэтгэвэрт гарсан 60
нас хүрсэн тохиолдолд
хүндэтгэл үзүүлэх
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
8 2.4
Албан хаагч гэрлэх, хүүхэдтэй
болох, хүүхэд үрчлэн авах,
хурим хийхэд хүндэтгэл
үзүүлэх, чөлөө олгох
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
9 2.5
Албан хаагчид сар бүр унаа,
хоолны мөнгөн олговорыг
тооцож олгох
Тухай бүр
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
10 2.6
Албан хаагчдыг ажлын
зайлшгүй шаардлагаар долоо
хоногийн амралтын өдөр,
нийтээр амрах баярын өдөр
илүү цагаар ажиллуулсан бол
албан хаагчийг нөхөн амруулах
эсхүл Хөдөлмөрийн тухай
хуульд заасан нэмэгдүүлсэн
цалин хөлс тооцон олгох
Жилдээ
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
12 2.7
Төрийн албан хаагчид өвлийн
бэлтгэлээ хангахад зориулж
нөхөн төлбөр олгох
III улиралд
Холбогдох хууль
тогтоомж
хөдөлмөрийн
дотоод журамд
нийцсэн байна
Хууль тогтоомж
дүрэм журамд
нийцүүлэн
шийдвэрлэсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
Гурав. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Салбарын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл
бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах зорилтын хүрээнд”
14 3.1
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Байгууллагын хөдөлмөрийн
дотоод журамд нийцүүлэн
байгууллагын албан хаагчдын
хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн
өрөөний тоглоомыг шинэчлэн
тохижуулах
Жилдээ
Хүүхдийн
өрөөний
тоглоом
шинэчлэгдсэн
байна
Тохижуулсан
хүүхдийн өрөөнд
байгууллагын
албан хаагчдын
хүүхдүүд тоглох
эцэг эхээ хүлээх
орчин нөхцөл
бүрдсэн байна.
Нийт албан
хаагчдын
хүүхдүүд
Нийт албан
хаагчид
15 3.2
Албан хаагчдын ажиллах
нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл
ахуй, аюулгүй ажиллагааг
хангах, өрөө тасалгааг
тохижуулах,
Жилдээ
Хэрэгцээ
шаардлага
өнөөгийн
тооцоог гаргаж
төсвийн тооцоо
гаргасан байна
Ажлыг үе шаттай
хэрэгжүүлж
ажиллах
нөхцөлтийг
сайжруулсан
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
Дөрөв. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс
урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд”
16 4.1
Албан хаагчдыг жил нэг удаа
эрүүл мэндийн урьдчилсан
үзлэгт хамруулсан байна.
Жилдээ
Эмнэлэгийн
үзлэгт
хамрагдсан
байна
Эмнэлэгийн
үзлэгт
хамрагдсан
байна
Нийт албан
хаагчид
Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдал эрүүл
ахуй
хариуцсан
мэргэжилтэн
17 4.2
Албан хаагчдын гэр бүл, залуу
гэр бүлийг дэмжих зорилго
бүхий “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг
ажиллуулах
Жилдээ
Хөдөлмөрийн
бүтээлч
хандлага, гэр
бүлийн эв
нэгдэл
сайжирсан
байна
Хөдөлмөрийн
бүтээлч
хандлага, гэр
бүлийн эв нэгдэл
сайжирсан байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа,
Эцэг эхийн
зөвлөл
Тав. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын сонирхол хэрэгцээ, сэтгэл зүйн
хандлагад нийцүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд”
18 5.1
Байгууллага, хамт олны дунд
найрсаг, бие биенээ
хүндэтгэсэн орчин, албан
хаагчдын зөв харилцаа,
хандлага, соёлыг төлөвшүүлэх,
сайн туршлагыг дэмжих,
дэлгэрүүлэх арга хэмжээг
зохион байгуулах
Жилдээ
Залуу албан
хаагчдын санал
санаачилгыг
дэмжиж, төрийн
үйлчилгээнд
шинэ арга
барил, хэв
шинжийг
нэвтрүүлсэн
байна
Залуу албан
хаагчдын санал
санаачилгыг
дэмжиж, төрийн
үйлчилгээнд
шинэ арга барил,
хэв шинжийг
нэвтрүүлсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
19 5.2
Байгууллагын албан хаагчдыг
спортын тоглоомоор
хичээллүүлэх замаар
хөдөлгөөний дутагдлаас
сэргийлсэн байна.
Сар бүр
Спорт заалыг
гэрээлж сард
хоёроос багагүй
удаа албан
хаагчдыг
спортоор
хичээллүүлсэн
байна
Спорт заалыг
гэрээлж сард
хоёроос багагүй
удаа албан
хаагчдыг
спортоор
хичээллүүлсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
Зургаа. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын гэр бүлийг дэмжих зорилтын
хүрээнд”
20 6.1
Эх үрсийн баярын өдөр “Эцэг
эхийн зөвлөл”-тэй хамтран
хөгжөөнт арга хэмжээ зохион
байгуулах, 0-16 хүртэлх насны
хүүхдүүдэд бэлэг өгөх
II дугаар улирал
Төлөвлөгөөнд
тусгаж арга
хэмжээ зохион
байгуулсан
байна
Төлөвлөгөөнд
тусгаж арга
хэмжээ зохион
байгуулсан
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа,
Эцэг эхийн
зөвлөл
21 6.2
Шинээр аав болсон бол
хөдөлмөрийн тухай хуульд
нийцүүлэн 10 түүнээс дээш
хоног цалинтай чөлөө олгох
Тухай бүр
Хууль, дүрэм,
журамд
нийцүүлэн
цалинтай чөлөө
олгосон байна
Хууль, дүрэм,
журамд
нийцүүлэн
цалинтай чөлөө
олгосон байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа
22 6.3
Байгууллагын эцэг эхийн
зөвлөлийн төлөвлөгөөг баталж
төлөвлөгөөний дагуу үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлэх
Тухай бүр
Эцэг эхийн
зөвлөл
төлөвлөгөөний
дагуу үйл
ажиллагаа
хэрэгжүүүлсэн
байна
Төлөвлөгөө
биелэгдэж үр
нөлөө нь албан
хаагчдын гэр
бүлд хүрсэн
байна
Нийт албан
хаагчид
Захиргаа,
Эцэг эхийн
зөвлөл
Төлөвлөгөө боловсруулсан:
Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Тулга

More Related Content

What's hot

статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, графикстатистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
altaamecs
 
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онолХэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
National of University Mongolia
 
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Ulzii Helly
 
Хугацааны цуваан шинжилгээ
Хугацааны цуваан шинжилгээХугацааны цуваан шинжилгээ
Хугацааны цуваан шинжилгээ
Serod Khuyagaa
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10
Bbujee
 
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаадипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
Tumendemberel Buyanjargal
 
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
Anaro Nyamdorj
 
дотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлагадотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлага
Byambadrj Myagmar
 
уран зохиол 8
уран зохиол 8уран зохиол 8
уран зохиол 8
Oyuhai1127
 
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juramOyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
Jack Jones
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
zaya_0902
 
түүвэр судалгааны арга зүй
түүвэр судалгааны арга зүйтүүвэр судалгааны арга зүй
түүвэр судалгааны арга зүй
М. Лхагва-Өлзий
 
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Adilbishiin Gelegjamts
 
Data analysis in excel
Data analysis in excelData analysis in excel
Data analysis in excel
Tuul Tuul
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
unenbat4411
 
Rate
RateRate
Rate
magnai .D
 

What's hot (20)

лекц 13
лекц 13лекц 13
лекц 13
 
статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, графикстатистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
статистик мэдээллийн алдааг шалгах, хүснэгт, график
 
Cem3
Cem3Cem3
Cem3
 
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онолХэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
Хэрэгцээний шатлалын онол ба Ээнэгших онол
 
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
 
Хугацааны цуваан шинжилгээ
Хугацааны цуваан шинжилгээХугацааны цуваан шинжилгээ
Хугацааны цуваан шинжилгээ
 
Lecture 10
Lecture 10Lecture 10
Lecture 10
 
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаадипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
 
лекц №5
лекц №5лекц №5
лекц №5
 
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
Lecture 3 хуулийн этгээд3 3
 
дотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлагадотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлага
 
уран зохиол 8
уран зохиол 8уран зохиол 8
уран зохиол 8
 
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juramOyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
Oyutnii shiljilt-hudulguunii-juram
 
Leg14
Leg14Leg14
Leg14
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
 
түүвэр судалгааны арга зүй
түүвэр судалгааны арга зүйтүүвэр судалгааны арга зүй
түүвэр судалгааны арга зүй
 
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
 
Data analysis in excel
Data analysis in excelData analysis in excel
Data analysis in excel
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Rate
RateRate
Rate
 

Similar to 1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө.pdf

ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
hi_bmb
 
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
hi_bmb
 
2013 pa-05-undsen chiglel
2013 pa-05-undsen chiglel2013 pa-05-undsen chiglel
2013 pa-05-undsen chiglel
Aza Mongol
 
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
only_olzii
 
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөлнийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
Buka King
 
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 ондархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
Tuvshintugs Ragchaasuren
 
2.2.Анхан шатны үнэлгээ
2.2.Анхан шатны үнэлгээ2.2.Анхан шатны үнэлгээ
2.2.Анхан шатны үнэлгээ
ssuserd07e59
 
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөАЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
ErdenetSity
 
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Bayar Tsend
 
6 йа йуайай а йа ж
6 йа йуайай а йа ж6 йа йуайай а йа ж
6 йа йуайай а йа ж
Evsel Nith
 
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монголУлаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
Bayar Tsend
 
2afasfasfafaf
2afasfasfafaf2afasfasfafaf
2afasfasfafaf
Evsel Nith
 
Abt,udg, hud geree
Abt,udg, hud gereeAbt,udg, hud geree
Abt,udg, hud geree
Tumuruu Shiileg
 
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөрухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
Buka King
 
Tusul bichih argachlal
Tusul bichih argachlalTusul bichih argachlal
Tusul bichih argachlal
Copy Mn
 
Emsy unelgee, zuvlumj 2015
Emsy unelgee, zuvlumj 2015Emsy unelgee, zuvlumj 2015
Emsy unelgee, zuvlumj 2015
Oyunbayar Ochirhuyag
 
Terguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaanTerguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaan
Buka King
 
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
hi_bmb
 

Similar to 1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө.pdf (20)

ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdfГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
ГХБХБГ Стратеги төлөвлөгөө 2022-2025.pdf
 
Dotood juram
Dotood juramDotood juram
Dotood juram
 
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 ГЗБГЗЗГ-тай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
 
2013 pa-05-undsen chiglel
2013 pa-05-undsen chiglel2013 pa-05-undsen chiglel
2013 pa-05-undsen chiglel
 
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
Tgtb iii ñƒð»ð¸ñ€ð°ð»ñ‹ð½ ð±ð¸ðµð»ñð»ñ‚
 
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөлнийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
 
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 ондархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
дархан уул аймаг дахь мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн төлөвлөгөө 2015 он
 
2.2.Анхан шатны үнэлгээ
2.2.Анхан шатны үнэлгээ2.2.Анхан шатны үнэлгээ
2.2.Анхан шатны үнэлгээ
 
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөАЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
АЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө
 
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
 
6 йа йуайай а йа ж
6 йа йуайай а йа ж6 йа йуайай а йа ж
6 йа йуайай а йа ж
 
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монголУлаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
Улаанбаатар 2014 Ubupi project intro.mn 1монгол
 
2afasfasfafaf
2afasfasfafaf2afasfasfafaf
2afasfasfafaf
 
Abt,udg, hud geree
Abt,udg, hud gereeAbt,udg, hud geree
Abt,udg, hud geree
 
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөрухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөр
 
Dj
DjDj
Dj
 
Tusul bichih argachlal
Tusul bichih argachlalTusul bichih argachlal
Tusul bichih argachlal
 
Emsy unelgee, zuvlumj 2015
Emsy unelgee, zuvlumj 2015Emsy unelgee, zuvlumj 2015
Emsy unelgee, zuvlumj 2015
 
Terguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaanTerguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaan
 
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
2023 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.pdf
 

More from hi_bmb

05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
hi_bmb
 
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdfА-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
hi_bmb
 
Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
hi_bmb
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
hi_bmb
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
hi_bmb
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
05-1719 Авлига үнэлгээ.pdf
 
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdfА-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
А-13 Сургалтын төлөвлөгөө.pdf
 
Zahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdfZahialagch medee.pdf
Zahialagch medee.pdf
 
Aktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdfAktuud 2008-2023 01.pdf
Aktuud 2008-2023 01.pdf
 
ГТ журам.pdf
ГТ журам.pdfГТ журам.pdf
ГТ журам.pdf
 
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 

1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө.pdf

 • 1. Төлөвлөгөө батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5, тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Тус газрын 2023 оны “Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө”- г тус тус хавсралтаар баталсугай. 2. “Жендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”. “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх төлөвөлөгөө”-г тус тус Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажилласугай. 3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөт ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга (Г.Рэнцэндорж), Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга (Н.Бат-Амгалан), Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (М.Тулга) нарт үүрэг болгосугай. ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ч.ОТГОНЖАРГАЛ Formatted: Not Highlight
 • 2. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын ..... оны .... дүгээр сарын ....-ны өдрийн .... дугаартай тушаалын хавсралт .... АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ "СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” ГХБХБГ 2023 он № Сургалтын сэдэв төрөл Хэрэгжүүлэх хугацаа Хамрагдах төлөөлөл Хүний тоо Зохион байгуулах нэгж Хамтран ажиллах байгууллага Сургалтаар авсан мэдлэгийг буцаан тайлагнах Нэг. Уулзалт зөвлөгөөн 1.1 Салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн I дүгээр улиралд Газрын дарга 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Газрын дарга 1.2 Газрын харилцааны салбарын ажилтны өдөр II дугаар улиралд ГУХ-ийн нийт албан хаагчид сумдын газрын даамлууд, 30 Газрын удирдлагын хэлтэс Сумдын ЗДТГ ГУХ-ийн дарга 1.3 Архитекторуудын зөвлөгөөн IY дүгээр улиралд Аймгийн ерөнхий архитектор 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Ерөнхий архитектор 1.4 Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн Тухай бүр Газрын дарга, нэгжийн дарга 1 Аймгийн ЗДТГ Аймгийн ЗДТГ Газрын дарга
 • 3. 1.5 Барилгын салбарын албан хаагчдын зөвлөгөөн I дүгээр улиралд Аймгийн барилгын салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллага, төр хувийн хэвшлийн төлөөлөл 150 ГХБХБГ, Аймгийн ЗДТГ, Жерес ОУБ БХБХ-ийн дарга Хоёр. ГХБХБГ-ын албан хаагчид, газрын даамлуудад зориулсан сургалт 2.1 “Алсын хараа 2050” шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах богино хугацааны сургалтад хамруулах II дугаар улиралд Мэргэжилтэн, даамлууд 35 Захиргаа Аймгийн ЗДТГ, Удирдлагын академи Захиргаа 2.2 Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтад хамруулах II дугаар улиралд Мэргэжилтэн 2 Захиргаа ОНӨГ Захиргаа 2.3 Удирдлагын академийн богино, дунд хугацааны мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулах II дугаар улиралд Мэргэжилтэн, даамал 4 Захиргаа Удирдлагын академи Захиргаа 2.5 Удирдлагын академийн ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулах II-III дугаар улиралд Шаардлага хангасан мэргэжилтэн 2 Захиргаа Удирдлагын академи Сургалтад хамрагдсан мэргэжилтэн 2.6 Албан хэрэг хөтлөлт болон архивын ажилтныг чадавхжуулах сургалтад хамруулах I-II дугаар улиралд Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтан 2 Захиргаа ГЗБГЗЗГ Сургалтад хамрагдсан ажилтан 2.7 Монгол бичгийн анхан шатны мэдлэг олгох сертификаттай сургалтад албан хаагчдыг хамруулах III-IV дүгээр улиралд Мэргэжилтэн, даамлууд 40 Захиргаа Мэргэжлийн сургалт явуулдаг багш Захиргаа 2.8 Улсын байцаагч нарыг чадавхжуулах сургалтад хамруулах I-II дугаар улиралд Байцаагч нар 2 Захиргаа ГЗБГЗЗГ Сургалтад хамрагдсан ажилтан 2.9 Хаягийн системийн хэрэглээ I дүгээр улиралд Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • 4. 2.10 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийн хэрэглээ I-IV дүгээр улиралд Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2.11 Газрын нэгдмэл сангийн тооллогын системийн хэрэглээ I-IV дүгээр улиралд Холбогдох мэргэжилтэн, газрын даамлууд 20 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Холбогдох мэргэжилтэн, газрын даамлууд 2.12 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, газар зохион байгуулалт хот төлөвлөлтийн цахим системийн хэрэглээ I-IV дүгээр улиралд Холбогдох мэргэжилтэн, газрын даамлууд 20 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Холбогдох мэргэжилтэн, газрын даамлууд 2.14 Шинээр хөгжүүлсэн архивын програмын хэрэглээ IV дүгээр улиралд Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан 2.15 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ IV дугаар улиралд Нууц хамгаалах ажилтан буюу ГУХ- ийн дарга 1 ГЗБГЗЗГ, БХБХБГ-ын Захиргаа ГЗБГЗЗГ Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан Гурав. ГХБХБГ-ын албан хаагчид, газрын даамлуудад зориулан бусад байгууллагтай хамтран зохион байгуулах сургалт 3.1 Хувь хүний хөгжил I дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.2 Суурь ур чадвар /soft skill/ I дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.3 Сэтгэл зүйгээ удирдах чадамж II дугаар улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа
 • 5. 3.4 Зорилго түүний ач холбогдол II дугаар улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.5 Харилцаа хандлага өөрчлөлтийг өөрөөсөө II дугаар улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.6 Өөртөө итгэх итгэл, өнөөдөртөө төвлөрч амьдрах нь III дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.7 Гэр бүлийн харилцааг бэхжүүлэх нь гэр бүлийн гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.8 Өрхийн төсөв хуримтлал хадгаламж I-IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.9 Өөрийн давуу талаа тодорхойлж өөрийгээ таних нь I-IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа Насан туршийн боловсролын төв Захиргаа 3.10 Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга I-IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа 3.11 Угийн бичиг хөтлөх арга зүй I-IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа 3.12 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуулийг таниулах сургалт I-IV дүгээр улиралд Нийт албан хаагчид 45 Захиргаа ГБХЗХГ Захиргаа Төлөвлөгөө боловсруулсан: Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Тулга
 • 6. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын ..... оны .... дүгээр сарын ....-ны өдрийн .... дугаартай тушаалын хавсралт .... “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийн Хэрэгжилтийг хангах 2023 оны төлөвлөгөө № № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн /суурь түвшин/ Хамрах хүрээ Зохион байгуулах нэгж Нэг: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, ур чадвар, санал санаачлалыг харгалзан цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд” 1 1.1 Албан хаагчид олгох үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн тогтоох Тухай бүр Хуульд нийцүүлж тухай бүр хугацаанд нь өөрчлөлт хийсэн байна Өөрчлөлт орсон албан хаагчид цалин хөлс, нэмэгдэл авсан байна. Нийт албан хаагчид Захиргаа 2 1.2 Албан хаагчдын ажлын үр дүнг улиралд тутам ярилцлагаар, хагас бүтэн жилд үнэлгээний багаар үнэлүүлж мөнгөн урамшуулал олгох Улирал бүр Улирлын ажлын үр дүнгээр “Бүрэн хангалттай”, хангалттай үнэлгээ авсан албан хаагчид Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Нийт албан хаагчид Захиргаа 3 1.3 Төрийн онцгой чухал буюу онц түвэгтэй албан даалгавар биелүүлсэн, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр шинэ санал, санаачилга гаргаж хэрэглээнд Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журмын шалгуурыг хангасан байна Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Нийт албан хаагчид Захиргаа
 • 7. нэвтрүүлсэн төрийн албан хаагчдийг шагнаж урамшуулах, Засгийн газар болон төрийн шагналд тодорхойлохшагнал гардуулах хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах 4 1.4 Албан хаагчийн оюуны бүтээл болон бүтээлч санал санаачлагыг дэмжих, албан хаагч байгууллагын болон өөрийн зардлаар мэргэжил эзэмших, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах, магистр, доктрантурт суралцах тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх Тухай бүр Бүтээл нь батлагдсан, диплом авсан байна Албан хаагчид дэмжлэг үзүүлсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа Хоёр. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж тусламж, тэтгэмж, дэмжлэг нөхөн олговор олгох зорилтын хүрээнд” 5 2.1 Албан хаагч эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өвдөж, эмчлүүлэх тохиолдолд санхүүгийн тусламж үзүүлэх Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 6 2.2 Албан хаагчийн ахуй амьдрал, ар гэрт гачигдал тохиолдвол тусламж үзүүлэх Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 7 2.3 Албан хаагч өндөр насны тэтгэвэр, эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан, тэтгэвэрт гарсан 60 нас хүрсэн тохиолдолд хүндэтгэл үзүүлэх Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 8 2.4 Албан хаагч гэрлэх, хүүхэдтэй болох, хүүхэд үрчлэн авах, хурим хийхэд хүндэтгэл үзүүлэх, чөлөө олгох Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа
 • 8. 9 2.5 Албан хаагчид сар бүр унаа, хоолны мөнгөн олговорыг тооцож олгох Тухай бүр Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 10 2.6 Албан хаагчдыг ажлын зайлшгүй шаардлагаар долоо хоногийн амралтын өдөр, нийтээр амрах баярын өдөр илүү цагаар ажиллуулсан бол албан хаагчийг нөхөн амруулах эсхүл Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан нэмэгдүүлсэн цалин хөлс тооцон олгох Жилдээ Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 12 2.7 Төрийн албан хаагчид өвлийн бэлтгэлээ хангахад зориулж нөхөн төлбөр олгох III улиралд Холбогдох хууль тогтоомж хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцсэн байна Хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа Гурав. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Салбарын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах зорилтын хүрээнд” 14 3.1 Хөдөлмөрийн тухай хууль Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд нийцүүлэн байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн өрөөний тоглоомыг шинэчлэн тохижуулах Жилдээ Хүүхдийн өрөөний тоглоом шинэчлэгдсэн байна Тохижуулсан хүүхдийн өрөөнд байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүд тоглох эцэг эхээ хүлээх орчин нөхцөл бүрдсэн байна. Нийт албан хаагчдын хүүхдүүд Нийт албан хаагчид 15 3.2 Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг хангах, өрөө тасалгааг тохижуулах, Жилдээ Хэрэгцээ шаардлага өнөөгийн тооцоог гаргаж төсвийн тооцоо гаргасан байна Ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж ажиллах нөхцөлтийг сайжруулсан байна Нийт албан хаагчид Захиргаа
 • 9. Дөрөв. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд” 16 4.1 Албан хаагчдыг жил нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулсан байна. Жилдээ Эмнэлэгийн үзлэгт хамрагдсан байна Эмнэлэгийн үзлэгт хамрагдсан байна Нийт албан хаагчид Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 17 4.2 Албан хаагчдын гэр бүл, залуу гэр бүлийг дэмжих зорилго бүхий “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг ажиллуулах Жилдээ Хөдөлмөрийн бүтээлч хандлага, гэр бүлийн эв нэгдэл сайжирсан байна Хөдөлмөрийн бүтээлч хандлага, гэр бүлийн эв нэгдэл сайжирсан байна Нийт албан хаагчид Захиргаа, Эцэг эхийн зөвлөл Тав. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын сонирхол хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хандлагад нийцүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд” 18 5.1 Байгууллага, хамт олны дунд найрсаг, бие биенээ хүндэтгэсэн орчин, албан хаагчдын зөв харилцаа, хандлага, соёлыг төлөвшүүлэх, сайн туршлагыг дэмжих, дэлгэрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Жилдээ Залуу албан хаагчдын санал санаачилгыг дэмжиж, төрийн үйлчилгээнд шинэ арга барил, хэв шинжийг нэвтрүүлсэн байна Залуу албан хаагчдын санал санаачилгыг дэмжиж, төрийн үйлчилгээнд шинэ арга барил, хэв шинжийг нэвтрүүлсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 19 5.2 Байгууллагын албан хаагчдыг спортын тоглоомоор хичээллүүлэх замаар хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлсэн байна. Сар бүр Спорт заалыг гэрээлж сард хоёроос багагүй удаа албан хаагчдыг спортоор хичээллүүлсэн байна Спорт заалыг гэрээлж сард хоёроос багагүй удаа албан хаагчдыг спортоор хичээллүүлсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа
 • 10. Зургаа. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын гэр бүлийг дэмжих зорилтын хүрээнд” 20 6.1 Эх үрсийн баярын өдөр “Эцэг эхийн зөвлөл”-тэй хамтран хөгжөөнт арга хэмжээ зохион байгуулах, 0-16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бэлэг өгөх II дугаар улирал Төлөвлөгөөнд тусгаж арга хэмжээ зохион байгуулсан байна Төлөвлөгөөнд тусгаж арга хэмжээ зохион байгуулсан байна Нийт албан хаагчид Захиргаа, Эцэг эхийн зөвлөл 21 6.2 Шинээр аав болсон бол хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн 10 түүнээс дээш хоног цалинтай чөлөө олгох Тухай бүр Хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн цалинтай чөлөө олгосон байна Хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн цалинтай чөлөө олгосон байна Нийт албан хаагчид Захиргаа 22 6.3 Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөөг баталж төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх Тухай бүр Эцэг эхийн зөвлөл төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа хэрэгжүүүлсэн байна Төлөвлөгөө биелэгдэж үр нөлөө нь албан хаагчдын гэр бүлд хүрсэн байна Нийт албан хаагчид Захиргаа, Эцэг эхийн зөвлөл Төлөвлөгөө боловсруулсан: Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Тулга