SlideShare a Scribd company logo
240 хүний Соёлын төвийн барилга /Архангай Жаргалант сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 90%
Хаалга, цонхны ажил 90%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслын ажил 80%
Гадна заслын ажил 95%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 100%
Усан хангамжийн ажил 50%
Бохир усны ажил 60%
Холбоо дохиоллын ажил 90%
Дотор гэрэлтүүлэг 90%
Уурын зуух 50%
ГИШС-ний ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 90%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТ
Гүйцэтгэгч: " Газрын Гагнаас ”ХХК
Зохиогч: “ Кретив Монгол " ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2020.05.10
277.7 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.07.08
Гэрээний дүн 1 785 412 360
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 онд 200 000 000 18% 2 951 052 18%
II 2021 онд 407 322 264 38% 7 197 778 40%
III 2021 онд 372 599 433 34% 6 584 192 36%
IV 2021 онд 170 078 303 11% 3 005 448 12%
V 2022 онд 252 862 003 16.77 3 749 108 14,64%
VI 2023 онд 100 604 618 5,63%
Нийт 1 608 316 978 90.08%
Огноо: 2023.06.08
1. Одоо байгаа байдал
Гадна, дотор хамар хана, дээвэр, цахилгааны монтаж,
шалны ажлууд бүрэн дууссан. Дотор 1, 2-р давхрын
засал, өрөөнүүдийн уналтттай болон дүүжин таазны
ажлууд хйигдэж байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА түр зогссон
Бодит гүйцэтгэл
/....../
ХДТеатрын барилга /Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.03.30
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 90%
Шалны ажил 20%
Хаалга, цонхны ажил 50%
Дээврийн ажил 95%
Дотор заслалын ажил 70%
Гадна заслалын ажил 90%
Халаалтын ажил 20%
Салхивчийн ажил 40%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 30%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 100%
БУА-ын гүйцэтгэл 75%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: " Акми холдинг" ХХК
Зохиогч: "Аксиом констракшн ХХК
2022 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2013.06.28
2 475 900 000
Дуусах хугацаа 2022.12.25
Гэрээний дүн 13 982 200 000
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I
2013-2020
онд
10 506 300 052 80% 183 630 782 88%
II
2020-2021
онд
587 876 297 4% 10 318 244 5%
III
IV
V
Нийт 11 094 176 349 84% 193 949 026 93%
Огноо: 2023.03.30
Барилгын ажлын одоогийн явц байдал.
Тус барилгын ажил нь 2013 онд эхэлсэн ба барилгын
газар шорооны ажил, суурийн бэлтгэл бетоны ажил хийгдэж
зогссон. 2014 онд улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдаагүй
царцаагдаж 2015, 2016 онд барилгын ззорийн давхарын каркас
цутгалтын ажил, 2017 онд 1-р давхарын үндсэн хийц угсралтын
ажил, 2018, 2019 онуудад 2-р давхарын болон галирейн
хэсгийн үндсэн хийц угсралт, гадна өрлөгийн дүүргэлтийн ажил,
цонх суулгах ажил, гадна дулаан, гадна цэвэр бохир усны
шугамын ажил, 2020-2021 онуудад гадна засал, дээвэр, дотор
цахилгааны монтаж, дотор хамар ханын шавар, 2, 3-р
давхарын цагаан замаскны ажил, гадна авто зам, зогсоол,
явган зам, шилэн фасадны ажлууд хийж гүйцэтгэсэн. Нийт
ажлын 68.36 %-ийн хэрэгжилттэй барилга угсралтын ажил маш
удаашралтай хэрэгжсэн. 2021 онд гадна метал рамтай шилэн
хаалга, метал фасад дутуу хийгдэж ажил зогссон. 2022 онд
гүйцэтгэгч байгууллага ажил хийгээгүй улмаар 2,475 тэрбум
төгрөгийн санхүүжилт татагдсан.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУАжил зогссон
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Солийн Данзангийн нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай. Хотонт сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.04.05
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
Зоорийн давхрын цутгалт 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 90%
Шалны ажил 20%
Хаалга, цонхны ажил 80%
Дээврийн ажил 90%
Дотор заслын ажил 20%
Гадна заслын ажил 60%
Халаалтын ажил 00%
Салхивчийн ажил 40%
Усан хангамжийн ажил 00%
Бохир усны ажил 00%
Холбоо дохиоллын ажил 00%
Дотор гэрэлтүүлэг 00%
Гадна цахилгааны ажил 00%
ГИШС-ний ажил 00%
БУА-ын гүйцэтгэл 75%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Жоншт" ХХК
Зохиогч: "Гранд тех" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.07.19
328 900 000
140 949 208
Дуусах хугацаа 2020.12.25-2023.10.01
Гэрээний дүн 1 000 000 000-1 140 949 208
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2019 онд 249 986 873 25% 3 895 113 23%
II 2020 онд 101 719 580 10,00% 1 797 483 11,00%
III 2020 онд 248 290 804 25 4 477 683 27%
IV 2020 онд 84 963 951 8,00% 1 315 834 18,00%
V 2022 онд 70 300 000 7,03% 1 242 616 7.39%
VI 2022 онд 53 322 230 5,33% 942 255 5,6%
Нийт 808 603 078 80,86% 13 670 984 81,25%
Огноо: 2023.04.05
Барилгын ажлын одоогийн явц байдал
2019он гэрээ байгуулж 2019-2020онуудад барилгын үндсэн
каркас угсралт, дүүргэлт дотор хамар ханын ажлууд
хийгдсэн. 2021 онд улсын төсөвт санхүүжилт тавигдаагүй
БУ-ын ажил зогссон. 2022 онд үлдэгдэл санхүүжилт суусан
боловч гүйцэтгэгч байгууллага ажиллах хүч муутай
байснаас 2022 онд 191 сая төгрөгийн санхүүжилтийг
татуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай.
2023 онд материалын үнийн өсөлт 140,9 сая төгрөг
тусгагдсан
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/70%/
БУА түр зогссон
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Авга дуганы барилгын засвар /Архангай Батцэнгэл сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2022.07.20
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
Суурийн ажил 30%
Багана, дамнурууны ажил 80%
Дээврийн ажил 40%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Шал, шат, цонхны ажил 70%
Гадна тохижилтын ажил 0%
БЗА-ын гүйцэтгэл 45%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
СОЯ
Гүйцэтгэгч: "Хот Мандал Эм Жи Эл" ХХК
Зохиогч: "Аксиом констракшн” ХХК
2021 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.12.15
250 000 000
Дуусах хугацаа 2022.07.05
Гэрээнийдүн 249 867 545
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2021 онд - -
II 2022 онд 114 862 850 45.97% 1 200 000 33%
III
IV
V
Нийт 2022 онд 114 862 851 45, 97% 1 200 000 33%
Огноо: 2022.07.20
3. Одоо байгаа байдал
2021 онд барилгын дээврийн буулгалтын ажил, 2-р давхрын шалны
банзыг солих ажил, багана дамнурууг хэсэгчлэн солих ажлууд хийгдсэн.
2022 онд дуганы засварын ажил эхлээгүй байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
Засварын ажил зогссон.
/......./
Бодит гүйцэтгэл
/....../
240 хүний Соёлын төвийн барилга /Архангай Булган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.05.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 100%
Хаалга, цонхны ажил 100%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслалын ажил 100%
Гадна заслалын ажил 100%
Халаалтын ажил 100%
Салхивчийн ажил 100%
Усан хангамжийн ажил 100%
Бохир усны ажил 100%
Холбоо дохиоллын ажил 100%
Дотор гэрэлтүүлэг 100%
Гадна цахилгааны ажил 100%
ГИШС-ний ажил 100%
БУА-ын гүйцэтгэл 100%
3. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
СЯ, БХТ
Гүйцэтгэгч: " Газрын Гагнаас ”ХХК
Зохиогч: “ Крейтив Монгол " ХХК
2022 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2020.05.10
182.5 сая
Дуусах хугацаа 2022.07.30
Гэрээнийдүн 1 112 885 534 – 1 332 513 391
4. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 онд 250 000 000 22%
II 2020 онд 247 546 106 23%
III 2021 онд 170 391 659 15% 3 010 985 16%
IV 2021онд 355 548 112 30% 5 929 459 31,6%
V 2021онд 146 514 123 11% 2 589 048 11,5%
VI 2022 онд 123 973 654 9,46% 2 190 734
Нийт 1 273 973 654 93.38% 21 929 204
Огноо: 2023.05.08
2. Одоо байгаа байдал
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын
08-ны өдрийн А/ захирамжаар ББАОКД-2023/06
дүгнэлтээр 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс
ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын
ашиглалтад хүлээн авав.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУАжил дууссан
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Эмнэлгийн барилга /Архангай Тариат сум / /Төсөл/
Огноо: 2023.02.10
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 50%
1-р давхрын цутгалт 0%
2-р давхарын цутгалт 0%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 10%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Эйч Ар Ви" ХХК
Зохиогч: "Гранд тек”ХХК
2021 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.07.06
800 000 000
Дуусах хугацаа 2022.10.30
Гэрээний дүн 799 926 006
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2022 онд 319 970 402 40% %
II
III
IV
V
Нийт 319 970 407 40% %
Огноо: 2023.02.10
3. Одоо байгаа байдал
БУАжлын газар шорооны ажил хийгдсэн, төмөрбетон суурийн ажил хийгдсэн.
1-р давхрын угсралтын ажил хийгдэж байна. Барилгын төсөвт өртөг
магадлалаар хянагдан 1 312 100 000 төгрөгөөр батлагдсан.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА үргэлжлэж байна
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Төв Монголын байгаль түүх соёлын цогцолборын барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.02.10
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША -%
Суурийн ажил -%
Зоорийн давхрын ажил -%
Хана, хамар ханын ажил -%
Шалны ажил -%
Хаалга, цонхны ажил -%
Дээврийн ажил -
Дотор заслын ажил -
Гадна заслын ажил -
Халаалтын ажил -
Салхивчийн ажил -
Усанхангамжийн ажил -
Бохир усны ажил -
Холбоо дохиоллын ажил -
Дотор гэрэлтүүлэг -
Гадна цахилгааны ажил -
ГИШС-ний ажил -
БЗА-ын гүйцэтгэл -
-
-
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Энигма
Констракшн" ХХК
Зохиогч: "..........................." ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
1 489 100 000
Дуусах хугацаа 2023.11.23
Гэрээний дүн 4 075 312 480
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % тайлбар %
I 2022 онд 750 000 000 18,4%
Банкны
баталгаагаар
олгосон.
II
III
IV
Нийт
Огноо: 2023.02.10
Одоо байгаа байдал
Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөрийн
баталгаагаар 2022 оны улсын төсөвт суусан 750 сая төгрөгийг
авсан. Барилгын байршил солигдсон зургийн компани
холболтын зураг хийж байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил эхлээгүй
Бодит гүйцэтгэл
/....../
300 ортой Нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.03.30
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
Үндсэн карказ А Б Г блок 100%
Үндсэн карказ В блок 100%
Хана, хамар ханын ажил 95%
Шалны ажил 50%
Хаалга, цонхны ажил 60%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслалын ажил 45%
Гадна заслалын ажил 20%
Халаалтын ажил 70%
Салхивчийн ажил 80%
Усан хангамжийн ажил 100%
Бохир усны ажил 100%
Холбоо дохиоллын ажил 80%
Дотор гэрэлтүүлэг 50%
Гадна цахилгааны ажил 100%
ГИШС-ний ажил 80%
БУА-ын гүйцэтгэл 65%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: " Гурван Тамир " ХХК
Зохиогч: " Зэд-Прожект ” ХХК
2023 онд
санхүүжих
Дүн
Эхлэх хугацаа 2020.06.11
14,013.4 сая
төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.12.30
Гэрээнийдүн 25 213 363 540
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 500 000 000 3%
II 2021 803 371 153 5% 14 196 345 5%
III 2021 2 378 217 320 14% 46 443 140 15%
IV 2021 1 818 411 527 11% 32 133 089 11%
V 2022 1 802 796 542 8% 27 614 800 8%
VI 2022 2 549 927 585 12% 45 059 685 14%
VII 2022 1 847 275 871 9% 32 643 150 10%
VIII 2022 2 215 484 927 10%
IX 2023 2 925 761 697 15%
Нийт 16,841,246,624 66,7%
Огноо: 2023.03.30
Тайлбар: Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга нь А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И гэсэн 8
блокоос бүрдэнэ. Блок-А 300 ортой хэвтэн эмчлүүлэх хэсэг, Блок-Б
Поликлиникийн хэсэг, Блок-В Халдвартын хэсэг, Блок-Г Эмгэг антомын хэсэг,
Блок-Д Хүчилтөрөгчийн хэсэг, Блок-Е Дэд өртөөний хэсэг, Блок-Ж Дизель
генераторын хэсэг, Блок-И Уурын зуухны хэсгүүдээс бүрдэнэ.
Блок-А нь тэнхлэгээрээ 76,7м*16,8м хэмжээтэй зоорийн болон техникийн
давхартай 5 давхар барилга,
Блок-Б нь тэнхлэгээрээ 73,2м*16,4м хэмжээтэй зоорийн давхартай 4 давхар
барилга,
Блок-В нь тэнхлэгээрээ 33м*15,6м хэмжээтэй 2 давхар барилга,
Блок-Г нь 18,6м*16,8м хэмжээтэй 1 давхар.
Одоо байгаа байдал
Каркас угсралт, Гадна дотор ханын өрлөг, дотор шавар, цонх суулгах, гадна
инженерийн шугам сүлжээний ажлууд хийгдсэн. Дотор ханын шаврийн ажил,
салхивч, халаалтын шугамын ажлууд хийгдсэн. Гадна заслын ажил хийгдэж
байна. А блокын нийт ажил 90%тай хийгдсэн
Материалын үнийн зөрүүний нэмэгдэл 3849,6 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Спортын ордны барилга /Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.09
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
Зоорийн давхар 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 80%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 60%
БУА-ын гүйцэтгэл 32%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: " Биг Монголиа Бюлдинг"
ХХК
Зохиогч: "Криетив Монголиа” ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.07.09
7,112.5 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.10.05
Гэрээний дүн 10 208 911 101
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2021 онд 500 000 000 6.5% 9 000 000 6.5%
II 2022 онд 1 036 157 298 13,6% 18 309 901 13,6%
III 2022 онд 956 022 540 12,59% 16 893 842 12,59%
IV 2022 онд 707 820 162 9,3% 12 507 866 10%
V 2023 онд 785 020 735
V 2023 онд 899 576 075
Нийт 4,884,596,810 % 56 302 852 42%
Огноо: 2023.06.09
Одоо байгаа байдал
2023 онд Барилгын үндсэн төмөр бетон каркас угсралтын ажил
дууссан. Гадна дүүргэлтийн блок хийгдсэн. Дотор ханын ажил
хийгдэж байна.
Материалын үнийн зөрүү 2 612.0 сая төгрөг.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУАжил технологийн зогсолт
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Ихтамир сумын төвийн шинэчлэл /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
Гадна ариутгах татуургын төв,
салбар шугам
95%
Гадна дулааны төв, салбар
шугам
40%
Уурын зуухны барилга, зуухны
хамт
0%
Цэвэр усны төв, салбар шугам 0%
Цэвэр усны усан сан, гүний
худгийн хамт
10%
Зогсоол гэрэлтүүлэгийн ажил 0%
15%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Бурхант Хясаат"
ХХК
Зохиогч: "Сонголт дизайн" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.04.13
1 842 000 000
Дуусах хугацаа 2023.11.21
Гэрээний дүн 5 985 000 000
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 840 336 734 14.04% 11 315 369 11.63%
II 2022 онд 739 663 266 12.36 9 889 790 10.5
III
IV
V
Нийт 1 580 000 000 26.4% 21 205159 22.1%
Огноо: 2023.06.07
Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар бохир усны шугамын ажил хийгдэж
дууссан, дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэж байна.
Төв усан сангийн барилга угсралтын ажил эхэлж суурийн
ажил хийгдэж байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА технологийн зогсолт
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Өгийнуурыг бохирдолтоос хамгаалах, урсцыг сайжруулах барилгын ажил /Улсын төсөв/
Огноо:
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Эвт-Уул" ХХК
Зохиогч: "................." ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.08.15
262,6сая
Дуусах хугацаа 2020.11.30
Гэрээний дүн 3 999 173 361
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022он 3 736 573 361 93,4%
II
III
IV
V
Нийт
Огноо:
Одоо байгаа байдал
2022оны байдлаар Отгын ариун цэврийн байгууламжийн
гүйцэтгэл 80%, сувгийн ажил хийгдсэн, шувуу ажиглах
цамхаг хийгдсэн, нуурыг тойрсон машин орохоос
хамгаалах төмөр шон хийгдсэн байна. 2022 онд ажил
хийгдээгүй.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил зогссон
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Цагдаагийн газрын барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
Зоорийн давхрын ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхрын цутгалт 100%
3-р давхрын цутгалт -%
Хана, хамар ханын ажил -%
Шалны ажил -%
Хаалга, цонхны ажил -%
Дээврийн ажил -
Дотор заслын ажил -
Гадна заслын ажил -
Халаалтын ажил -
Салхивчийн ажил -
Усанхангамжийн ажил -
Бохир усны ажил -
Холбоо дохиоллын ажил -
Дотор гэрэлтүүлэг -
Гадна цахилгааны ажил -
ГИШС-ний ажил -
БУА-ын гүйцэтгэл 30%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Гранд арслан"
ХХК
Зохиогч: “ББСМО" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
1 290 000 000
Дуусах хугацаа 2023.11.20
Гэрээний дүн 5 380 544 782
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 387 000 000
II 2022 онд 903 000 000
III
IV
V
Нийт 1 290 000 000 24%
Огноо: 2023.06.07
Одоо байгаа байдал
А блокын каркас угсралтын ажил дууссан. Б блокын
зоорийн давхрын угсралтын ажил алдаатай болж дахин
гадуур нь цутгалт хийхээр болсон.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил үргэлжлэж байна.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
10 ортой эмнэлгийн барилга /Архангай Цахир сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 90%
Хаалга, цонхны ажил 80%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслалын ажил 50%
Гадна заслалын ажил 90%
Халаалтын ажил 20%
Салхивчийн ажил 80%
Усан хангамжийн ажил 50%
Бохир усны ажил 50%
Холбоо дохиоллын ажил 20%
Дотор гэрэлтүүлэг 50%
Гадна цахилгааны ажил 50%
ГИШС-ний ажил 80%
БУА-ын гүйцэтгэл 80%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: " Ган Зосон " ХХК
Зохиогч: " Хангайн нар ” ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2018
Дуусах хугацаа 2022.06.16
Гэрээнийдүн 1 874 300 000 – 2 067 110 806
Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 1 075 682 700 58%
II 2021 161 100 000 11,72% 18 672 605 81,4%
III 2021 225 071 474 13,38% 3 819 959 13,7%
IV 2022 173 075 883 9,23%
V
Нийт 1 634 930 057 87,23% 22 492 564
Огноо: 2023.06.07
Одоо байгаа байдал
2023 оны Барилгын суурийн хүчитгэлийн ажил, дээврийн
ажил, гадна заслын ажил, гадна бохир усны шугам
хийгдсэн. Барилгын дотор заслын ажил 30%-тай хийгдсэн
байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА зогссон.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Худалдааны гудамжны инженерийн байгууламжийн засвар шинэчлэл /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2022.11.13
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Гадна бохир 100%
Цэвэр усан хангамж 100%
Гадна тохижилт 100%
Гадна засал 100%
Дотор цэвэр усны шугам 100%
БУА-ын гүйцэтгэл 100%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: "Юу Зэт Эрдэнэ" ХХК
Зохиогч: "Жоди прожект” ХХК
2021 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.04.11
300 000 000
Дуусах хугацаа 2022.12.10
Гэрээнийдүн 295 166 833
Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2022 263 878 815 89% 4 592 310 89%
II
III
IV
V
Нийт
Огноо: 2022.11.13
Одоо байгаа байдал
2022 оны 11 сарын 24-ны өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт
хүргүүлсэний дагуу комисс ажиллаж.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БЗА дууссан.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
Зураг төсөв боловсруулах 30%
ГША
Гадна бохир
Цэвэр усан хангамж
Гадна тохижилт
Гадна засал
Дотор цэвэр усны шугам
БУА-ын гүйцэтгэл
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: "Энигма Констакшн" ХХК
Зохиогч: " ” ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.10
6 387 600 000
Дуусах хугацаа 2023.11.30
Гэрээнийдүн 26 964 790 125
Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Тайлбар %
I 2022 он 840 000 000 3%
Банкны баталгаагаар
олгосон
II
III
IV
V
Нийт
Огноо: 2023.06.07
Барилгын ажлын одоогийн явц байдал
Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар
2022 оны улсын төсөвт суусан 840 сая төгрөгийг авсан. Зураг
төсвийн ажил судалгааны шатандаа байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА үргэлжилж байна.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Ихтамир сумын засаг даргын тамгын газрын их засвар /Архангай Ихтамир сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
Дотор засал 90%
Гадна засал 100%
Дотор халаалт 70%
БУА-ын гүйцэтгэл 80%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: "Энх төгс тэмүүлэл" ХХК
Зохиогч: "Гранд тек” ХХК
2021 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.06.11
Дуусах хугацаа 2023.12.10
Гэрээнийдүн 296 021 368
Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2021 266 900 000 89% 8
Нийт 266 900 000 89%
Огноо: 2023.06.07
Одоо байгаа байдал
Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газартай “Энхтөгс Тэмүүлэл”
ХХК нь “Аймгийн засаг даргын тамгын газрын барилгын их засварын
ажил”-ыг гүйцэтгэхээр 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр
БШУЯ/202102013/09 дугаар гэрээг байгуулан ажиллаж байна.
Барилгын бодит ажлын явц 80 хувьтай хэрэгжсэн, гэрээний үнийн
дүнгийн 90 хувиар санхүүжээд ажил зогссон.
Тус компани нь Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй хил гаалийн хүндрэл,
ачаа тээвэр, материалын үнэ огцом өссөнөөс тухайн ажлын төсөвт
өртөг хүрэхгүйгээс цаашид ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай
Улмаар дээрх шалтгаанаас үүдэн гэрээт хугацаандаа ажлыг гүйцэтгэх
боломжгүй нөхцөл байдал үүссан тул гэрээний хугацааг 3 удаа
сунгасан.
УИХ-ын 88 дугаар тогтоолын дагуу “Энхтөгс тэмүүлэл” ХХК нь үнийн
өсөлтийг тооцуулах материалыг бүрдүүлж Барилгын хөгжлийн төвд
хүргүүлсэн боловч тухайн Засварын ажлын зураг, төсөв магадлалаар
баталгаажаагүй гэдэг шалтгаанаар материалыг буцаасан тул
материалын үнийн зөрүүг олгох жагсаалтаас хасагдсан байна.
1. Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-ын барилгын их
засвар дуусахад шаардлагатай хөрөнгө шийдвэрлэх.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БЗА зогссон.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
320 хүүхдийн хичээлийн байр /Архангай Цахир сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.05.05
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
3-р давхрын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 80%
Шалны ажил 20%
Хаалга, цонхны ажил 30%
Дээврийн ажил 50%
Дотор заслалын ажил 50%
Гадна заслалын ажил 30%
Халаалтын ажил 20%
Салхивчийн ажил 20%
Усан хангамжийн ажил 80%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 20%
ГИШС-ний ажил 80%
БУА-ын гүйцэтгэл 70%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: " Лорд Скай " ХХК
Зохиогч: " Гарьд Хауз ”ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.10.04
2,422.0 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.11.01
Гэрээнийдүн
3150049132 – 3953797179 –
5375785953
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 онд 1 737 324 473 55%
II 2021 онд 351 837 914 11% 5 486 462
III 2021онд 798 162 087 21% 14 454 300
IV 2023 онд 870 519 139 16,6% 5,376,721
V
Нийт 3 757 843 613 69,9%
Огноо: 2023.05.05
• Одоо байгаа байдал
• Шийдвэрлэх асуудал
2023 оны 05-р сарын 05-ны байдлаар каркас
угсралтын ажил дууссан. Заалны дээврийн метал
дам нуруу тавигдсан. Гадна дотор ханын өрлөг
шаварын ажил хийгдэж байна. Талбай дээр цонх
заалны сэндвичэн дээвэр, хавтгай дээврийн
материал буусан байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА хэвийн үргэлжилж байна
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Чулуут сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байр, урлаг, спорт залны барилга /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.05.24
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 100%
Хаалга, цонхны ажил 100%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслалын ажил 90%
Гадна заслалын ажил 90%
Халаалтын ажил 90%
Салхивчийн ажил 100%
Усан хангамжийн ажил 100%
Бохир усны ажил 100%
Холбоо дохиоллын ажил 90%
Дотор гэрэлтүүлэг 90%
Гадна цахилгааны ажил 100%
ГИШС-ний ажил 80%
БУА-ын гүйцэтгэл 95%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: " Цагаан уран хийц " ХХК
Зохиогч: " Эм Эс Эл ”ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.12.11
493,9 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.06.01
Гэрээнийдүн 3 198 806 124 – 3 692 752 283
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020он 1 599 997 701 50%
II 2020он 757 340 120 23,7%
III 2021он 528 156 183 16,5% 8 236 809 16,1%
IV 2022он 153 890 169 4,8% 2 045 697 4%
V 2023он 309 308 545
Нийт 3 348 692 717 95% 8 236 809
Огноо: 2023-05-24
• Одоо байгаа байдал
• Шийдвэрлэх асуудал
Үнийн өсөлтийн асуудал
2023 оны 05 сарын 24-ний өдөр аймгийн засаг даргын
2023 оны 05 сарын 23-ний өдрийн А/317 тоот
захирамжаар тус сургуулийн барилгад улсын комисс
ажилллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад
оруулахаар шийдвэрлэв. Материалын үнийн өсөлт
493,9 сая төгрөг
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Багшийн хөгжил, судалгааны арга зүйн төвийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын ажил 100%
2-р давхрын ажил 100%
3-р давхрын ажил 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 100%
Хаалга, цонхны ажил 100%
Дээврийн ажил 100%
Дотор заслын ажил 80%
Гадна заслын ажил 80%
Халаалтын ажил 100%
Салхивчийн ажил 100%
Усанхангамжийн ажил 100%
Бохир усны ажил 100%
Холбоо дохиоллын ажил 100%
Дотор гэрэлтүүлэг 100%
Гадна цахилгааны ажил 100%
ГИШС-ний ажил 100%
БУА-ын гүйцэтгэл 95%
-
-
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "ЭСГЭЛ" ХХК
Зохиогч: "Ти Эл Прожект" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
1,178.0 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.08.30
Гэрээний дүн 1 977 990 741
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 417 575 210 21,11% 7 378 958 21,485
II 2022 онд 198 712 552 10,05% 3 446 246 10,05%
III 2022 онд 187 401 717 9,47% 3 311 569 9,64%
IV 2023 онд 430 008 880 21,74% 7 666 409 22,32%
V 2023онд 299 304 139 5 336 139
Нийт
1 533 002
498
77,% 10 825 204 30,97
Огноо: 2023.05.12
Одоо байгаа байдал
Барила угсралтын ажил 95%-ийн гүйцэтгэлтэй
хийгдэж байна. Гадна дотор заслын ажил хийгдэж
байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Цэнхэр сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 35%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 60%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 50%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Алтайн бумбат
өргөө" ХХК
Зохиогч: “Онч тэнхлэг" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.08,27
1 000 000 000
Дуусах хугацаа 2022.08.30-2022.12.30
Гэрээний дүн 1 448 100 000
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2021 онд 234 652 865 16,2% 3 232 954 13%
II 2022 онд 362 032 251 24,7%
III 2022 онд 496 962 094 34.32%
IV
V
Нийт 1 093 647 210 75.22% 3 232 954
Огноо: 2023.06.08
Одоо байгаа байдал
Барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралтын ажил
дууссан. Дээврийн шувуу нуруу угсрах 1-р давхрын
гадна дотор ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна.
Шийдвэрлэх асуудал
Тус барилгын тендерийг шалгаруулахад зураг
төсвийг салгаж зарласан. Тендерт ороогүй үлдэгдэл
ажлуудын төсвийг батлуулах.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/60%/
БУА зогссон.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Ихтамир сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил /Архангай Ихтамир сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын ажил 100%
Хана, хамар ханын ажил 50%
Шалны ажил 30%
Хаалга, цонхны ажил -%
Дээврийн ажил -
Дотор заслын ажил -%
Гадна заслын ажил 60%
Халаалтын ажил -
Салхивчийн ажил -
Усанхангамжийн ажил -
Бохир усны ажил -
Холбоо дохиоллын ажил -
Дотор гэрэлтүүлэг -
Гадна цахилгааны ажил 50
ГИШС-ний ажил -
БУА-ын гүйцэтгэл 60%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Тамир Таун" ХХК
Зохиогч: "Дэлийн Хотгор" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
1 359 860 876
Дуусах хугацаа 2023.07.31
Гэрээний дүн 1 499 860 876
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 140 000 000 9,33% 2317714 8,96%
II 2023 онд 722 860 193 48.2% 12 753 150 49,3%
III
IV
V
Нийт 862 860 193 57,53%
Огноо: 2023.05.23
Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан, гадна
дүүргэлтийн өрлөг өрөгдсөн, өнгөлгөөний тоосго
хөөсөнцөр дулаалгын хамт хийгдэж байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил хэвийн үргэлжилж байна
Бодит гүйцэтгэл
/....../
160 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум 4-р сургууль/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
Төмөр бетон каркас угсрах ажил %
Хана, хамар ханын ажил -%
Шалны ажил -%
Хаалга, цонхны ажил -%
Дээврийн ажил -
Дотор заслын ажил -
Гадна заслын ажил -
Халаалтын ажил -
Салхивчийн ажил -
Усанхангамжийн ажил -
Бохир усны ажил -
Холбоо дохиоллын ажил -
Дотор гэрэлтүүлэг -
Гадна цахилгааны ажил -
ГИШС-ний ажил -
БЗА-ын гүйцэтгэл 50%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Эйч Ар Ви" ХХК
Зохиогч: "Зэд прожект" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.30
3,634.4 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.08.28
Гэрээний дүн 3 834 372 138
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 297 215 114 7.75% 4 333 188
II
III
IV
V
Нийт
Огноо: 2023.06.07
Одоо байгаа байдал
2023 онд каркас угсралтын ажил дууссан заалны метал
дам нуруу хийгдсэн гадна дүүргэлтийн өрлөг хийгдэж
байна.
Шийдвэрлэх асуудал
.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил хэвийн үргэлжилж
байна.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
50 ортой цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Архангай Тариат сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023-02-11
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 0%
Хана, хамар ханын ажил 30%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 80%
БУА-ын гүйцэтгэл 40%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: " Хорго Групп " ХХК
Зохиогч: " Дэлийн хотгор ”ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.08.12
160 700 000
Дуусах хугацаа 2021.08.01-2022.12.15
Гэрээнийдүн 482 000 000
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 144 622 610 30%
II 2021 онд 112 051 868 23% 1 980 065 25%
III 2021онд 174 347 241 36% 3 080 884 38%
IV 2022 онд
V
Нийт 256 674 477 53% 5 060 649
Огноо: 2023-02-11
Барилгын ажлын одоогийн явц байдал
2021 онд хийгдсэн 1-р давхрын хучилтын бетоны
марк, зузаан төслийн хэмжээнд хүрээгүй
лабораторийн дүгнэлт гарсан учраас хучилтыг
буулгаж хучилтын хавтан тавихаар шийдвэрлэж
гүйцэтгэгч компаний өөрийн хөрөнгөөр
засварлуулж гүйцэтгэсэн. Нэгдүгээр давхрын
гадна ханын өргийн ажил хийгдсэн. 2022 онд
барьцаа хөрөнгийн дансанд байсан үлдэгдэл
санхүүжилт болох 50,9 сая төгрөг татагдсан, 100
сая төгрөг барьцаа хөрөнгийн дансанд суулгасан.
2023 онд үнийн өсөлт 160,7 сая төгрөг суусан.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА зогссон.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Батцэнгэл сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.05
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 45%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Идэрживаа" ХХК
Зохиогч: “Гранд тек" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
1,878.3 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.08.15
Гэрээний дүн 2 878 302 411
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 709 628 757 24,65% 11 868 329 24,06%
II 2022 онд
III
IV
V
Нийт 2022 онд 709 628 757 24,65% 11 868 329 24,06%
Одоо байгаа байдал
Барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралт, гадна
ханын өрлөгийн ажил хийгдэж дууссан. Дотор ханын
өрлөг дотор цахилгааны ажил хийгдэж байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/.../
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
320 хүүхдийн сургууль /Архангай Батцэнгэл сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.05 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
3-р давхрын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 50%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 20%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 30%
БУА-ын гүйцэтгэл 55%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Тамирын Цахиур"
ХХК
Зохиогч: “Зэд Прожект" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.10.21
1 200 000 000
Дуусах хугацаа 2023.07.30
Гэрээний дүн 2 997 905 969
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 1 524 654 247
II 2022 онд 275 346 753
III 2022 онд
IV
V
Нийт 1 800 000 000
Огноо: 2023.06.05
Одоо байгаа байдал
Газар шороо, суурь, барилгын 1,2,3-р давхрын
каркас угсралтын ажил дууссан. Гадна халаалтын
тогооны барилга халаалтын суваг шугамын ажил
хийгдэж байна. Гадна дүүргэлтийн блок хийгдсэн
байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/..../
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Архангай Өлзийт сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 100%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 30%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 10%
БУА-ын гүйцэтгэл 40%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Ди Ти И Эм Строй " ХХК
Зохиогч: " Онч Тэнхлэг ”ХХК
2022 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2020.05.25
143 200 000
Дуусах хугацаа 2022,08.15
Гэрээний дүн 790 114 156 – 972 270 884
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 онд 156 875 769 22% 12 603 228 0%
II 2020 онд 91 922 091 12% -
III 2021 онд 289 143 939 37% -
IV 2022 онд -
V
Нийт 537 941 799 68% 12 603 228 100%
Огноо: 2023.06.08
3. Одоо байгаа байдал
4. Шийдвэрлэх асуудал
2022 оны 05-р сарын 24-ны байдлаар БУАжил зогссон . Гадна ханын
өрлөг болон өнгөлгөөний тоосгон ханы өрлөг, дотор хамар ханын
өрлөг хийгдэж дууссан.
Материалын үнийн зөрүү 182,2 сая төгрөг.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга /Архангай Хайрхан сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
3-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 50%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна цахилгааны ажил 0%
ГИШС-ний ажил 30%
БУА-ын гүйцэтгэл 50%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: " Эртний цамхаг " ХХК
Зохиогч: " Эм Эс Эл ” ХХК
2023 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2020
872,3 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2021.08.31-2021.12.31-2023.08.20
Гэрээнийдүн 2 851 501 639 -
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2020 онд 400 000 000 14.03% - -
II 2021 онд 862 941 405 30.26% 21 731 159 44.62%
III 2021 онд 634 815 630 22.26% 12 200 110 25.05%
IV 2022 онд 634 815 630 22.26%
V 2023 онд 296 720 527 7.959
Нийт
3 178 822
343
85.37% 33 931 269 69.67%
Огноо: 2023.05.16
3. Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн өрлөг
хийгдсэн байна.
.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА удаашралтай хийгдэж байна.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
2-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын хана, хамар
ханын ажил
100%
1-р давхрын хучилтын ажил 100%
2-р давхарын хана, хамар
ханын ажил
100%
2-р давхрын хучилтын ажил 100%
Шалны ажил 50%
Хаалга, цонхны ажил 50%
Дээврийн ажил 95%
Дотор заслалын ажил 50%
Гадна заслалын ажил 95%
Халаалтын ажил 80%
Салхивчийн ажил 100%
Усан хангамжийн ажил 100%
Бохир усны ажил 20%
Холбоо дохиоллын ажил 80%
Дотор гэрэлтүүлэг 20%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 60%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
БШУЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: " РСТ " ХХК
Зохиогч: " ОСИБ-ЗТ ” ХХК
2022 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.08.01
1 365 000 000
Дуусах хугацаа 2022.08.25
Гэрээний дүн 1 560 238 238 – 2 027 015 251
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2021 онд 200 000 000 12,8% 2 145 255 8%
II 2022 онд 206 614 432 13.2% 3 651 077 14.2%
III 2022 онд 527 071 247 33%
IV
V
Нийт 2022 онд 933 685 679 59% %
Огноо: 2023.06.08
• Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар гадна метал пасадны ажил хийгдсэн, дотор хар
шалны цутгалтын ажил хийгдсэн дотор заслын ажил хийгдэж байна.
2017 оны зураг төсвөөр барилгын санхүүжилт гүйцэтгэгдэж байгаа тул
материал, цалин, тээврийн үнийн зөрүүнээс үүдэж БУА зогсох
магадлалтай байна. Материалын үнийн зөрүү 466,8 сая төгрөг.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Архангай Төвшрүүлэх сум / /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 90%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 45%
Дээврийн ажил 95%
Дотор заслалын ажил 40%
Гадна заслалын ажил 40%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 80%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 20%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 80%
1. Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
ЭМЯ, БХТөв
Гүйцэтгэгч: " Эсгэл " ХХК
Зохиогч: " Уран Проект ” ХХК
2022 онд
санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.07.10
900 000 000
Дуусах хугацаа 2022.08.25
Гэрээнийдүн 1 378 000 000
2. Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал %
I 2021 онд 281 938 384 20,45% 4 451 995 19.01%
II 2021 онд 218 061 616 15,82% 3 853 360 16 46%
III 2022 онд 244 372 024 17,73% 4 318 290 18,44%
IV 2022 онд 393 581 852 28.55 7 016 970
V 2022 онд 102 465 250 1 826 800 7.4%
Нийт 1 137 953 876 82 .55% 19 640 615
Огноо: 2023.06.08
3. Одоо байгаа байдал
2022.10.10-ны байдлаар гадна, дотор ханын өрлөг болон шавар, дотор салхивч,
дээврийн ажлууд мөн цонхны хуванцар рамуудыг суулгаж дууссан. БУА түр зогссон
байна.
4. Шийдвэрлэх асуудал
2019 оны зураг төсвөөр барилгын санхүүжилт гүйцэтгэгдэж байгаа тул
материал, цалин, тээврийн үнийн зөрүүнээс үүдэж БУА зогсох магадлалтай
байна. Материалын үнийн зөрүү 403,1 сая төгрөг.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/......./
БУА зогссон байна.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
АЦБ /Архангай. Батцэнгэл, Чулуут, Өндөр-Улаан, Хотонт, Хашаат/ /Эрдэнэт үйлдвэрийн ХО/
Огноо: 2022.09.01
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
Батцэнгэл 32%
Сургууль 32%
Дотуур байр 32%
Цэцэрлэг 32%
Өндөр-Улаан 32%
Сургууль 32%
Дотуур байр 32%
Цэцэрлэг 32%
Чулуут 32%
Сургууль 32%
Дотуур байр 32%
Цэцэрлэг 32%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
БШУЯ
Гүйцэтгэгч: “Гегатера Тех" ХХК
Зохиогч:"Мөнх консалтинг" ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2021.10.20
2 000 000 000
Дуусах хугацаа 2022.08.10
Гэрээний дүн 1 987 618 906
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 629 796 565 32% 11 099 957 32%
II 2022 онд
III 2022 онд
IV
V
Нийт 629 796 565 32% 11 099 957 32%
Огноо: 2022.09.01
Одоо байгаа байдал
2022-09-01-ны байдлаар Өндөр-Улаан, Чулуут, Батцэнгэл
сумдуудад АЦБ-ын тоног төхөөрөмж, ГИШС-ны ажил хийгдсэн
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/60%/
БУА түр зогссон.
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Хотонт сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.05 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 80%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 40%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Билгүүн-Од
констракшн" ХХК
Зохиогч: “Гранд тек" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.04.13
2,275.3 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2024.05.31
Гэрээний дүн 2 875 345 228
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 600 000 000 20,9% 9 931 083 20,2%
II 2022
III
IV
V
Нийт 600 000 000 20,9% 9 931 083 20,2%
Огноо: 2023.06.05
Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан
гадна дүүргэлтийн өрлөг хийгдсэн, дотор хамар ханын
өрлөгийн ажил эхэлсэн байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/60%/
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Сургуулийн дотуур байрны барилга 120 ортой /Архангай Өгийнуур сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2022.09.12 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 100%
2-р давхарын цутгалт 100%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 40%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай аймгийн
ЗДТГ, ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “Хатант
констракшн" ХХК
Зохиогч: “Криетив монголиа"
ХХК
2022 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2019.12,13
700 000 000
Дуусах хугацаа 2020,11,30
Улсын төсөв дүн 1 500 000
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2020 онд 455 464 293 31,43% 7 430 010 30,47%
II 2020 онд 344 535 707 23,77% 9 436 685 24.72%
III 2022 онд
IV
V
Нийт 800 000 000 60% 16 866 695 69.17%
Огноо: 2022.09.12 Дотор засал
Одоо байгаа байдал
2020 онд барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралтын
ажил дууссан. 2021 онд улсын төсөвт хөрөнгө
тусгагдаагүй тул барилга угсралтын ажил
хийгдээгүй. Материалын үнийн зөрүүнд 169,1 сая
төгрөг
Шийдвэрлэх асуудал
Барилгын 1-р давхрын багана, дамнуруу, хучилтын бетоны
марк төслийн бат бэхийг хангаагүй. ШУТИС-БАС-ын
Оношлогоо, зураг төсөл, судалгааны “РЕКОНСТРАКШ” төвөөр
Гүйцэтгэгч нь хүчитгэлийн компани болон зураг төсөл зохиогч
байгууллагаар хүчитгэлийн зураг төсөв хийлгүүлэх.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/60%/
БУА зогссон
Бодит гүйцэтгэл
/....../
6-р багт баригдах 160 хүүхдийн бага сургуулийн барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08
Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 80%
Суурийн ажил -%
Зоорийн давхрын ажил -%
Хана, хамар ханын ажил -%
Шалны ажил -%
Хаалга, цонхны ажил -%
Дээврийн ажил -
Дотор заслын ажил -
Гадна заслын ажил -
Халаалтын ажил -
Салхивчийн ажил -
Усанхангамжийн ажил -
Бохир усны ажил -
Холбоо дохиоллын ажил -
Дотор гэрэлтүүлэг -
Гадна цахилгааны ажил -
ГИШС-ний ажил -
БЗА-ын гүйцэтгэл -
-
-
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: "Ди Ти И Эм строй"
ХХК
Зохиогч: "..........................." ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.05.01
2,315.2 сая төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.08.30
Гэрээний дүн 4 137 650 000
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 онд 231 691 465 6%
II
III
IV
V
Нийт
Огноо: 2022.06.08
Одоо байгаа байдал
2022 онд газар шорооны ажил хийгдсэн. Холболтын зураг
магадлал хийгдэх шатанд явж байна. Ажил эхлээгүй.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/...../
БУА ажил эхлээгүй
Бодит гүйцэтгэл
/....../
Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Жаргалант сум/ /Улсын төсөв/
Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц
Үе
шатны
ажлууд
ГША 100%
Суурийн ажил 100%
1-р давхрын цутгалт 20%
2-р давхарын цутгалт 0%
Хана, хамар ханын ажил 0%
Шалны ажил 0%
Хаалга, цонхны ажил 0%
Дээврийн ажил 0%
Дотор заслалын ажил 0%
Гадна заслалын ажил 0%
Халаалтын ажил 0%
Салхивчийн ажил 0%
Усан хангамжийн ажил 0%
Бохир усны ажил 0%
Холбоо дохиоллын ажил 0%
Дотор гэрэлтүүлэг 0%
Гадна тохижилтын ажил 0%
Гадна талбайн ажил 0%
БУА-ын гүйцэтгэл 10%
• Ерөнхий мэдээлэл
Захиалагч:
Архангай
аймгийн ЗДТГ,
ГХБХБГ
Гүйцэтгэгч: “ Газрын гагнаас"
ХХК
Зохиогч: “Гранд тек" ХХК
2023 онд санхүүжих
дүн
Эхлэх хугацаа 2022.06.01
2 744 890 032 сая
төгрөг
Дуусах хугацаа 2023.08.30
Гэрээний дүн 2 864 890 032
• Санхүүжилт
Гүйцэтгэл
Хугацаа Дүн %
Техник хяналтын
зардал
%
I 2022 120 000 000 4,19%
II 2023 530 251 624 18.51% 8 875 272 18,08%
III
IV
V
Нийт 650 2511 624 18.51% 10 819 078 22.04%
Огноо: 2023.06.08
Одоо байгаа байдал
2023 оны байдлаар ГША болон суурийн ажил бүрэн
дууссан. 1 давхрын баганын арматурын ажил хийгдэж
байна.
Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх
/......../
Техникийн зөвлөлөөр оруулах
Бодит гүйцэтгэл
/60%/
БУА хэвийн үргэлжилж байгаа
Бодит гүйцэтгэл
/....../

More Related Content

More from hi_bmb

1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
hi_bmb
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
hi_bmb
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
hi_bmb
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
hi_bmb
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
 

Zahialagch medee.pdf

 • 1. 240 хүний Соёлын төвийн барилга /Архангай Жаргалант сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 90% Хаалга, цонхны ажил 90% Дээврийн ажил 100% Дотор заслын ажил 80% Гадна заслын ажил 95% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 100% Усан хангамжийн ажил 50% Бохир усны ажил 60% Холбоо дохиоллын ажил 90% Дотор гэрэлтүүлэг 90% Уурын зуух 50% ГИШС-ний ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 90% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТ Гүйцэтгэгч: " Газрын Гагнаас ”ХХК Зохиогч: “ Кретив Монгол " ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2020.05.10 277.7 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.07.08 Гэрээний дүн 1 785 412 360 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 200 000 000 18% 2 951 052 18% II 2021 онд 407 322 264 38% 7 197 778 40% III 2021 онд 372 599 433 34% 6 584 192 36% IV 2021 онд 170 078 303 11% 3 005 448 12% V 2022 онд 252 862 003 16.77 3 749 108 14,64% VI 2023 онд 100 604 618 5,63% Нийт 1 608 316 978 90.08% Огноо: 2023.06.08 1. Одоо байгаа байдал Гадна, дотор хамар хана, дээвэр, цахилгааны монтаж, шалны ажлууд бүрэн дууссан. Дотор 1, 2-р давхрын засал, өрөөнүүдийн уналтттай болон дүүжин таазны ажлууд хйигдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА түр зогссон Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 2. ХДТеатрын барилга /Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.03.30 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 90% Шалны ажил 20% Хаалга, цонхны ажил 50% Дээврийн ажил 95% Дотор заслалын ажил 70% Гадна заслалын ажил 90% Халаалтын ажил 20% Салхивчийн ажил 40% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 30% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 100% БУА-ын гүйцэтгэл 75% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: " Акми холдинг" ХХК Зохиогч: "Аксиом констракшн ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2013.06.28 2 475 900 000 Дуусах хугацаа 2022.12.25 Гэрээний дүн 13 982 200 000 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2013-2020 онд 10 506 300 052 80% 183 630 782 88% II 2020-2021 онд 587 876 297 4% 10 318 244 5% III IV V Нийт 11 094 176 349 84% 193 949 026 93% Огноо: 2023.03.30 Барилгын ажлын одоогийн явц байдал. Тус барилгын ажил нь 2013 онд эхэлсэн ба барилгын газар шорооны ажил, суурийн бэлтгэл бетоны ажил хийгдэж зогссон. 2014 онд улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдаагүй царцаагдаж 2015, 2016 онд барилгын ззорийн давхарын каркас цутгалтын ажил, 2017 онд 1-р давхарын үндсэн хийц угсралтын ажил, 2018, 2019 онуудад 2-р давхарын болон галирейн хэсгийн үндсэн хийц угсралт, гадна өрлөгийн дүүргэлтийн ажил, цонх суулгах ажил, гадна дулаан, гадна цэвэр бохир усны шугамын ажил, 2020-2021 онуудад гадна засал, дээвэр, дотор цахилгааны монтаж, дотор хамар ханын шавар, 2, 3-р давхарын цагаан замаскны ажил, гадна авто зам, зогсоол, явган зам, шилэн фасадны ажлууд хийж гүйцэтгэсэн. Нийт ажлын 68.36 %-ийн хэрэгжилттэй барилга угсралтын ажил маш удаашралтай хэрэгжсэн. 2021 онд гадна метал рамтай шилэн хаалга, метал фасад дутуу хийгдэж ажил зогссон. 2022 онд гүйцэтгэгч байгууллага ажил хийгээгүй улмаар 2,475 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт татагдсан. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУАжил зогссон Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 3. Солийн Данзангийн нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай. Хотонт сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.04.05 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% Зоорийн давхрын цутгалт 100% 1-р давхрын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 90% Шалны ажил 20% Хаалга, цонхны ажил 80% Дээврийн ажил 90% Дотор заслын ажил 20% Гадна заслын ажил 60% Халаалтын ажил 00% Салхивчийн ажил 40% Усан хангамжийн ажил 00% Бохир усны ажил 00% Холбоо дохиоллын ажил 00% Дотор гэрэлтүүлэг 00% Гадна цахилгааны ажил 00% ГИШС-ний ажил 00% БУА-ын гүйцэтгэл 75% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Жоншт" ХХК Зохиогч: "Гранд тех" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.07.19 328 900 000 140 949 208 Дуусах хугацаа 2020.12.25-2023.10.01 Гэрээний дүн 1 000 000 000-1 140 949 208 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2019 онд 249 986 873 25% 3 895 113 23% II 2020 онд 101 719 580 10,00% 1 797 483 11,00% III 2020 онд 248 290 804 25 4 477 683 27% IV 2020 онд 84 963 951 8,00% 1 315 834 18,00% V 2022 онд 70 300 000 7,03% 1 242 616 7.39% VI 2022 онд 53 322 230 5,33% 942 255 5,6% Нийт 808 603 078 80,86% 13 670 984 81,25% Огноо: 2023.04.05 Барилгын ажлын одоогийн явц байдал 2019он гэрээ байгуулж 2019-2020онуудад барилгын үндсэн каркас угсралт, дүүргэлт дотор хамар ханын ажлууд хийгдсэн. 2021 онд улсын төсөвт санхүүжилт тавигдаагүй БУ-ын ажил зогссон. 2022 онд үлдэгдэл санхүүжилт суусан боловч гүйцэтгэгч байгууллага ажиллах хүч муутай байснаас 2022 онд 191 сая төгрөгийн санхүүжилтийг татуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай. 2023 онд материалын үнийн өсөлт 140,9 сая төгрөг тусгагдсан Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /70%/ БУА түр зогссон Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 4. Авга дуганы барилгын засвар /Архангай Батцэнгэл сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2022.07.20 Ажлын явц Үе шатны ажлууд Суурийн ажил 30% Багана, дамнурууны ажил 80% Дээврийн ажил 40% Хана, хамар ханын ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Шал, шат, цонхны ажил 70% Гадна тохижилтын ажил 0% БЗА-ын гүйцэтгэл 45% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: СОЯ Гүйцэтгэгч: "Хот Мандал Эм Жи Эл" ХХК Зохиогч: "Аксиом констракшн” ХХК 2021 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.12.15 250 000 000 Дуусах хугацаа 2022.07.05 Гэрээнийдүн 249 867 545 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 онд - - II 2022 онд 114 862 850 45.97% 1 200 000 33% III IV V Нийт 2022 онд 114 862 851 45, 97% 1 200 000 33% Огноо: 2022.07.20 3. Одоо байгаа байдал 2021 онд барилгын дээврийн буулгалтын ажил, 2-р давхрын шалны банзыг солих ажил, багана дамнурууг хэсэгчлэн солих ажлууд хийгдсэн. 2022 онд дуганы засварын ажил эхлээгүй байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ Засварын ажил зогссон. /......./ Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 5. 240 хүний Соёлын төвийн барилга /Архангай Булган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.05.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 100% Хаалга, цонхны ажил 100% Дээврийн ажил 100% Дотор заслалын ажил 100% Гадна заслалын ажил 100% Халаалтын ажил 100% Салхивчийн ажил 100% Усан хангамжийн ажил 100% Бохир усны ажил 100% Холбоо дохиоллын ажил 100% Дотор гэрэлтүүлэг 100% Гадна цахилгааны ажил 100% ГИШС-ний ажил 100% БУА-ын гүйцэтгэл 100% 3. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: СЯ, БХТ Гүйцэтгэгч: " Газрын Гагнаас ”ХХК Зохиогч: “ Крейтив Монгол " ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2020.05.10 182.5 сая Дуусах хугацаа 2022.07.30 Гэрээнийдүн 1 112 885 534 – 1 332 513 391 4. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 250 000 000 22% II 2020 онд 247 546 106 23% III 2021 онд 170 391 659 15% 3 010 985 16% IV 2021онд 355 548 112 30% 5 929 459 31,6% V 2021онд 146 514 123 11% 2 589 048 11,5% VI 2022 онд 123 973 654 9,46% 2 190 734 Нийт 1 273 973 654 93.38% 21 929 204 Огноо: 2023.05.08 2. Одоо байгаа байдал Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/ захирамжаар ББАОКД-2023/06 дүгнэлтээр 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авав. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУАжил дууссан Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 6. Эмнэлгийн барилга /Архангай Тариат сум / /Төсөл/ Огноо: 2023.02.10 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 50% 1-р давхрын цутгалт 0% 2-р давхарын цутгалт 0% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 10% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Эйч Ар Ви" ХХК Зохиогч: "Гранд тек”ХХК 2021 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.07.06 800 000 000 Дуусах хугацаа 2022.10.30 Гэрээний дүн 799 926 006 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 319 970 402 40% % II III IV V Нийт 319 970 407 40% % Огноо: 2023.02.10 3. Одоо байгаа байдал БУАжлын газар шорооны ажил хийгдсэн, төмөрбетон суурийн ажил хийгдсэн. 1-р давхрын угсралтын ажил хийгдэж байна. Барилгын төсөвт өртөг магадлалаар хянагдан 1 312 100 000 төгрөгөөр батлагдсан. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА үргэлжлэж байна Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 7. Төв Монголын байгаль түүх соёлын цогцолборын барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.02.10 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША -% Суурийн ажил -% Зоорийн давхрын ажил -% Хана, хамар ханын ажил -% Шалны ажил -% Хаалга, цонхны ажил -% Дээврийн ажил - Дотор заслын ажил - Гадна заслын ажил - Халаалтын ажил - Салхивчийн ажил - Усанхангамжийн ажил - Бохир усны ажил - Холбоо дохиоллын ажил - Дотор гэрэлтүүлэг - Гадна цахилгааны ажил - ГИШС-ний ажил - БЗА-ын гүйцэтгэл - - - • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Энигма Констракшн" ХХК Зохиогч: "..........................." ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 1 489 100 000 Дуусах хугацаа 2023.11.23 Гэрээний дүн 4 075 312 480 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % тайлбар % I 2022 онд 750 000 000 18,4% Банкны баталгаагаар олгосон. II III IV Нийт Огноо: 2023.02.10 Одоо байгаа байдал Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар 2022 оны улсын төсөвт суусан 750 сая төгрөгийг авсан. Барилгын байршил солигдсон зургийн компани холболтын зураг хийж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил эхлээгүй Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 8. 300 ортой Нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.03.30 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% Үндсэн карказ А Б Г блок 100% Үндсэн карказ В блок 100% Хана, хамар ханын ажил 95% Шалны ажил 50% Хаалга, цонхны ажил 60% Дээврийн ажил 100% Дотор заслалын ажил 45% Гадна заслалын ажил 20% Халаалтын ажил 70% Салхивчийн ажил 80% Усан хангамжийн ажил 100% Бохир усны ажил 100% Холбоо дохиоллын ажил 80% Дотор гэрэлтүүлэг 50% Гадна цахилгааны ажил 100% ГИШС-ний ажил 80% БУА-ын гүйцэтгэл 65% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: " Гурван Тамир " ХХК Зохиогч: " Зэд-Прожект ” ХХК 2023 онд санхүүжих Дүн Эхлэх хугацаа 2020.06.11 14,013.4 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.12.30 Гэрээнийдүн 25 213 363 540 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 500 000 000 3% II 2021 803 371 153 5% 14 196 345 5% III 2021 2 378 217 320 14% 46 443 140 15% IV 2021 1 818 411 527 11% 32 133 089 11% V 2022 1 802 796 542 8% 27 614 800 8% VI 2022 2 549 927 585 12% 45 059 685 14% VII 2022 1 847 275 871 9% 32 643 150 10% VIII 2022 2 215 484 927 10% IX 2023 2 925 761 697 15% Нийт 16,841,246,624 66,7% Огноо: 2023.03.30 Тайлбар: Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга нь А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И гэсэн 8 блокоос бүрдэнэ. Блок-А 300 ортой хэвтэн эмчлүүлэх хэсэг, Блок-Б Поликлиникийн хэсэг, Блок-В Халдвартын хэсэг, Блок-Г Эмгэг антомын хэсэг, Блок-Д Хүчилтөрөгчийн хэсэг, Блок-Е Дэд өртөөний хэсэг, Блок-Ж Дизель генераторын хэсэг, Блок-И Уурын зуухны хэсгүүдээс бүрдэнэ. Блок-А нь тэнхлэгээрээ 76,7м*16,8м хэмжээтэй зоорийн болон техникийн давхартай 5 давхар барилга, Блок-Б нь тэнхлэгээрээ 73,2м*16,4м хэмжээтэй зоорийн давхартай 4 давхар барилга, Блок-В нь тэнхлэгээрээ 33м*15,6м хэмжээтэй 2 давхар барилга, Блок-Г нь 18,6м*16,8м хэмжээтэй 1 давхар. Одоо байгаа байдал Каркас угсралт, Гадна дотор ханын өрлөг, дотор шавар, цонх суулгах, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлууд хийгдсэн. Дотор ханын шаврийн ажил, салхивч, халаалтын шугамын ажлууд хийгдсэн. Гадна заслын ажил хийгдэж байна. А блокын нийт ажил 90%тай хийгдсэн Материалын үнийн зөрүүний нэмэгдэл 3849,6 сая төгрөг Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 9. Спортын ордны барилга /Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.09 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% Зоорийн давхар 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 80% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 60% БУА-ын гүйцэтгэл 32% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: " Биг Монголиа Бюлдинг" ХХК Зохиогч: "Криетив Монголиа” ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.07.09 7,112.5 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.10.05 Гэрээний дүн 10 208 911 101 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 онд 500 000 000 6.5% 9 000 000 6.5% II 2022 онд 1 036 157 298 13,6% 18 309 901 13,6% III 2022 онд 956 022 540 12,59% 16 893 842 12,59% IV 2022 онд 707 820 162 9,3% 12 507 866 10% V 2023 онд 785 020 735 V 2023 онд 899 576 075 Нийт 4,884,596,810 % 56 302 852 42% Огноо: 2023.06.09 Одоо байгаа байдал 2023 онд Барилгын үндсэн төмөр бетон каркас угсралтын ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн блок хийгдсэн. Дотор ханын ажил хийгдэж байна. Материалын үнийн зөрүү 2 612.0 сая төгрөг. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУАжил технологийн зогсолт Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 10. Ихтамир сумын төвийн шинэчлэл /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд Гадна ариутгах татуургын төв, салбар шугам 95% Гадна дулааны төв, салбар шугам 40% Уурын зуухны барилга, зуухны хамт 0% Цэвэр усны төв, салбар шугам 0% Цэвэр усны усан сан, гүний худгийн хамт 10% Зогсоол гэрэлтүүлэгийн ажил 0% 15% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Бурхант Хясаат" ХХК Зохиогч: "Сонголт дизайн" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.04.13 1 842 000 000 Дуусах хугацаа 2023.11.21 Гэрээний дүн 5 985 000 000 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 840 336 734 14.04% 11 315 369 11.63% II 2022 онд 739 663 266 12.36 9 889 790 10.5 III IV V Нийт 1 580 000 000 26.4% 21 205159 22.1% Огноо: 2023.06.07 Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар бохир усны шугамын ажил хийгдэж дууссан, дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэж байна. Төв усан сангийн барилга угсралтын ажил эхэлж суурийн ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА технологийн зогсолт Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 11. Өгийнуурыг бохирдолтоос хамгаалах, урсцыг сайжруулах барилгын ажил /Улсын төсөв/ Огноо: Ажлын явц Үе шатны ажлууд • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Эвт-Уул" ХХК Зохиогч: "................." ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.08.15 262,6сая Дуусах хугацаа 2020.11.30 Гэрээний дүн 3 999 173 361 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022он 3 736 573 361 93,4% II III IV V Нийт Огноо: Одоо байгаа байдал 2022оны байдлаар Отгын ариун цэврийн байгууламжийн гүйцэтгэл 80%, сувгийн ажил хийгдсэн, шувуу ажиглах цамхаг хийгдсэн, нуурыг тойрсон машин орохоос хамгаалах төмөр шон хийгдсэн байна. 2022 онд ажил хийгдээгүй. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил зогссон Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 12. Цагдаагийн газрын барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% Зоорийн давхрын ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхрын цутгалт 100% 3-р давхрын цутгалт -% Хана, хамар ханын ажил -% Шалны ажил -% Хаалга, цонхны ажил -% Дээврийн ажил - Дотор заслын ажил - Гадна заслын ажил - Халаалтын ажил - Салхивчийн ажил - Усанхангамжийн ажил - Бохир усны ажил - Холбоо дохиоллын ажил - Дотор гэрэлтүүлэг - Гадна цахилгааны ажил - ГИШС-ний ажил - БУА-ын гүйцэтгэл 30% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Гранд арслан" ХХК Зохиогч: “ББСМО" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 1 290 000 000 Дуусах хугацаа 2023.11.20 Гэрээний дүн 5 380 544 782 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 387 000 000 II 2022 онд 903 000 000 III IV V Нийт 1 290 000 000 24% Огноо: 2023.06.07 Одоо байгаа байдал А блокын каркас угсралтын ажил дууссан. Б блокын зоорийн давхрын угсралтын ажил алдаатай болж дахин гадуур нь цутгалт хийхээр болсон. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил үргэлжлэж байна. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 13. 10 ортой эмнэлгийн барилга /Архангай Цахир сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 90% Хаалга, цонхны ажил 80% Дээврийн ажил 100% Дотор заслалын ажил 50% Гадна заслалын ажил 90% Халаалтын ажил 20% Салхивчийн ажил 80% Усан хангамжийн ажил 50% Бохир усны ажил 50% Холбоо дохиоллын ажил 20% Дотор гэрэлтүүлэг 50% Гадна цахилгааны ажил 50% ГИШС-ний ажил 80% БУА-ын гүйцэтгэл 80% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: " Ган Зосон " ХХК Зохиогч: " Хангайн нар ” ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2018 Дуусах хугацаа 2022.06.16 Гэрээнийдүн 1 874 300 000 – 2 067 110 806 Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 1 075 682 700 58% II 2021 161 100 000 11,72% 18 672 605 81,4% III 2021 225 071 474 13,38% 3 819 959 13,7% IV 2022 173 075 883 9,23% V Нийт 1 634 930 057 87,23% 22 492 564 Огноо: 2023.06.07 Одоо байгаа байдал 2023 оны Барилгын суурийн хүчитгэлийн ажил, дээврийн ажил, гадна заслын ажил, гадна бохир усны шугам хийгдсэн. Барилгын дотор заслын ажил 30%-тай хийгдсэн байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА зогссон. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 14. Худалдааны гудамжны инженерийн байгууламжийн засвар шинэчлэл /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2022.11.13 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Гадна бохир 100% Цэвэр усан хангамж 100% Гадна тохижилт 100% Гадна засал 100% Дотор цэвэр усны шугам 100% БУА-ын гүйцэтгэл 100% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: "Юу Зэт Эрдэнэ" ХХК Зохиогч: "Жоди прожект” ХХК 2021 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.04.11 300 000 000 Дуусах хугацаа 2022.12.10 Гэрээнийдүн 295 166 833 Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 263 878 815 89% 4 592 310 89% II III IV V Нийт Огноо: 2022.11.13 Одоо байгаа байдал 2022 оны 11 сарын 24-ны өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт хүргүүлсэний дагуу комисс ажиллаж. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БЗА дууссан. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 15. Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд Зураг төсөв боловсруулах 30% ГША Гадна бохир Цэвэр усан хангамж Гадна тохижилт Гадна засал Дотор цэвэр усны шугам БУА-ын гүйцэтгэл 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЗДТГ Гүйцэтгэгч: "Энигма Констакшн" ХХК Зохиогч: " ” ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.10 6 387 600 000 Дуусах хугацаа 2023.11.30 Гэрээнийдүн 26 964 790 125 Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Тайлбар % I 2022 он 840 000 000 3% Банкны баталгаагаар олгосон II III IV V Нийт Огноо: 2023.06.07 Барилгын ажлын одоогийн явц байдал Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар 2022 оны улсын төсөвт суусан 840 сая төгрөгийг авсан. Зураг төсвийн ажил судалгааны шатандаа байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА үргэлжилж байна. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 16. Ихтамир сумын засаг даргын тамгын газрын их засвар /Архангай Ихтамир сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд Дотор засал 90% Гадна засал 100% Дотор халаалт 70% БУА-ын гүйцэтгэл 80% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: "Энх төгс тэмүүлэл" ХХК Зохиогч: "Гранд тек” ХХК 2021 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.06.11 Дуусах хугацаа 2023.12.10 Гэрээнийдүн 296 021 368 Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 266 900 000 89% 8 Нийт 266 900 000 89% Огноо: 2023.06.07 Одоо байгаа байдал Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газартай “Энхтөгс Тэмүүлэл” ХХК нь “Аймгийн засаг даргын тамгын газрын барилгын их засварын ажил”-ыг гүйцэтгэхээр 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр БШУЯ/202102013/09 дугаар гэрээг байгуулан ажиллаж байна. Барилгын бодит ажлын явц 80 хувьтай хэрэгжсэн, гэрээний үнийн дүнгийн 90 хувиар санхүүжээд ажил зогссон. Тус компани нь Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй хил гаалийн хүндрэл, ачаа тээвэр, материалын үнэ огцом өссөнөөс тухайн ажлын төсөвт өртөг хүрэхгүйгээс цаашид ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай Улмаар дээрх шалтгаанаас үүдэн гэрээт хугацаандаа ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссан тул гэрээний хугацааг 3 удаа сунгасан. УИХ-ын 88 дугаар тогтоолын дагуу “Энхтөгс тэмүүлэл” ХХК нь үнийн өсөлтийг тооцуулах материалыг бүрдүүлж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн боловч тухайн Засварын ажлын зураг, төсөв магадлалаар баталгаажаагүй гэдэг шалтгаанаар материалыг буцаасан тул материалын үнийн зөрүүг олгох жагсаалтаас хасагдсан байна. 1. Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-ын барилгын их засвар дуусахад шаардлагатай хөрөнгө шийдвэрлэх. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БЗА зогссон. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 17. 320 хүүхдийн хичээлийн байр /Архангай Цахир сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.05.05 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% 3-р давхрын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 80% Шалны ажил 20% Хаалга, цонхны ажил 30% Дээврийн ажил 50% Дотор заслалын ажил 50% Гадна заслалын ажил 30% Халаалтын ажил 20% Салхивчийн ажил 20% Усан хангамжийн ажил 80% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 20% ГИШС-ний ажил 80% БУА-ын гүйцэтгэл 70% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: " Лорд Скай " ХХК Зохиогч: " Гарьд Хауз ”ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.10.04 2,422.0 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.11.01 Гэрээнийдүн 3150049132 – 3953797179 – 5375785953 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 1 737 324 473 55% II 2021 онд 351 837 914 11% 5 486 462 III 2021онд 798 162 087 21% 14 454 300 IV 2023 онд 870 519 139 16,6% 5,376,721 V Нийт 3 757 843 613 69,9% Огноо: 2023.05.05 • Одоо байгаа байдал • Шийдвэрлэх асуудал 2023 оны 05-р сарын 05-ны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан. Заалны дээврийн метал дам нуруу тавигдсан. Гадна дотор ханын өрлөг шаварын ажил хийгдэж байна. Талбай дээр цонх заалны сэндвичэн дээвэр, хавтгай дээврийн материал буусан байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА хэвийн үргэлжилж байна Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 18. Чулуут сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байр, урлаг, спорт залны барилга /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.05.24 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 100% Хаалга, цонхны ажил 100% Дээврийн ажил 100% Дотор заслалын ажил 90% Гадна заслалын ажил 90% Халаалтын ажил 90% Салхивчийн ажил 100% Усан хангамжийн ажил 100% Бохир усны ажил 100% Холбоо дохиоллын ажил 90% Дотор гэрэлтүүлэг 90% Гадна цахилгааны ажил 100% ГИШС-ний ажил 80% БУА-ын гүйцэтгэл 95% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: " Цагаан уран хийц " ХХК Зохиогч: " Эм Эс Эл ”ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.12.11 493,9 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.06.01 Гэрээнийдүн 3 198 806 124 – 3 692 752 283 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020он 1 599 997 701 50% II 2020он 757 340 120 23,7% III 2021он 528 156 183 16,5% 8 236 809 16,1% IV 2022он 153 890 169 4,8% 2 045 697 4% V 2023он 309 308 545 Нийт 3 348 692 717 95% 8 236 809 Огноо: 2023-05-24 • Одоо байгаа байдал • Шийдвэрлэх асуудал Үнийн өсөлтийн асуудал 2023 оны 05 сарын 24-ний өдөр аймгийн засаг даргын 2023 оны 05 сарын 23-ний өдрийн А/317 тоот захирамжаар тус сургуулийн барилгад улсын комисс ажилллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв. Материалын үнийн өсөлт 493,9 сая төгрөг Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 19. Багшийн хөгжил, судалгааны арга зүйн төвийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын ажил 100% 2-р давхрын ажил 100% 3-р давхрын ажил 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 100% Хаалга, цонхны ажил 100% Дээврийн ажил 100% Дотор заслын ажил 80% Гадна заслын ажил 80% Халаалтын ажил 100% Салхивчийн ажил 100% Усанхангамжийн ажил 100% Бохир усны ажил 100% Холбоо дохиоллын ажил 100% Дотор гэрэлтүүлэг 100% Гадна цахилгааны ажил 100% ГИШС-ний ажил 100% БУА-ын гүйцэтгэл 95% - - • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "ЭСГЭЛ" ХХК Зохиогч: "Ти Эл Прожект" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 1,178.0 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.08.30 Гэрээний дүн 1 977 990 741 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 417 575 210 21,11% 7 378 958 21,485 II 2022 онд 198 712 552 10,05% 3 446 246 10,05% III 2022 онд 187 401 717 9,47% 3 311 569 9,64% IV 2023 онд 430 008 880 21,74% 7 666 409 22,32% V 2023онд 299 304 139 5 336 139 Нийт 1 533 002 498 77,% 10 825 204 30,97 Огноо: 2023.05.12 Одоо байгаа байдал Барила угсралтын ажил 95%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. Гадна дотор заслын ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 20. Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Цэнхэр сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 35% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 60% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 50% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Алтайн бумбат өргөө" ХХК Зохиогч: “Онч тэнхлэг" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.08,27 1 000 000 000 Дуусах хугацаа 2022.08.30-2022.12.30 Гэрээний дүн 1 448 100 000 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 онд 234 652 865 16,2% 3 232 954 13% II 2022 онд 362 032 251 24,7% III 2022 онд 496 962 094 34.32% IV V Нийт 1 093 647 210 75.22% 3 232 954 Огноо: 2023.06.08 Одоо байгаа байдал Барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралтын ажил дууссан. Дээврийн шувуу нуруу угсрах 1-р давхрын гадна дотор ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Шийдвэрлэх асуудал Тус барилгын тендерийг шалгаруулахад зураг төсвийг салгаж зарласан. Тендерт ороогүй үлдэгдэл ажлуудын төсвийг батлуулах. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /60%/ БУА зогссон. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 21. Ихтамир сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил /Архангай Ихтамир сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын ажил 100% Хана, хамар ханын ажил 50% Шалны ажил 30% Хаалга, цонхны ажил -% Дээврийн ажил - Дотор заслын ажил -% Гадна заслын ажил 60% Халаалтын ажил - Салхивчийн ажил - Усанхангамжийн ажил - Бохир усны ажил - Холбоо дохиоллын ажил - Дотор гэрэлтүүлэг - Гадна цахилгааны ажил 50 ГИШС-ний ажил - БУА-ын гүйцэтгэл 60% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Тамир Таун" ХХК Зохиогч: "Дэлийн Хотгор" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 1 359 860 876 Дуусах хугацаа 2023.07.31 Гэрээний дүн 1 499 860 876 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 140 000 000 9,33% 2317714 8,96% II 2023 онд 722 860 193 48.2% 12 753 150 49,3% III IV V Нийт 862 860 193 57,53% Огноо: 2023.05.23 Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан, гадна дүүргэлтийн өрлөг өрөгдсөн, өнгөлгөөний тоосго хөөсөнцөр дулаалгын хамт хийгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил хэвийн үргэлжилж байна Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 22. 160 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум 4-р сургууль/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.07 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% Төмөр бетон каркас угсрах ажил % Хана, хамар ханын ажил -% Шалны ажил -% Хаалга, цонхны ажил -% Дээврийн ажил - Дотор заслын ажил - Гадна заслын ажил - Халаалтын ажил - Салхивчийн ажил - Усанхангамжийн ажил - Бохир усны ажил - Холбоо дохиоллын ажил - Дотор гэрэлтүүлэг - Гадна цахилгааны ажил - ГИШС-ний ажил - БЗА-ын гүйцэтгэл 50% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Эйч Ар Ви" ХХК Зохиогч: "Зэд прожект" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.30 3,634.4 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.08.28 Гэрээний дүн 3 834 372 138 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 297 215 114 7.75% 4 333 188 II III IV V Нийт Огноо: 2023.06.07 Одоо байгаа байдал 2023 онд каркас угсралтын ажил дууссан заалны метал дам нуруу хийгдсэн гадна дүүргэлтийн өрлөг хийгдэж байна. Шийдвэрлэх асуудал . Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил хэвийн үргэлжилж байна. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 23. 50 ортой цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Архангай Тариат сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023-02-11 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 0% Хана, хамар ханын ажил 30% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 80% БУА-ын гүйцэтгэл 40% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: " Хорго Групп " ХХК Зохиогч: " Дэлийн хотгор ”ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.08.12 160 700 000 Дуусах хугацаа 2021.08.01-2022.12.15 Гэрээнийдүн 482 000 000 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 144 622 610 30% II 2021 онд 112 051 868 23% 1 980 065 25% III 2021онд 174 347 241 36% 3 080 884 38% IV 2022 онд V Нийт 256 674 477 53% 5 060 649 Огноо: 2023-02-11 Барилгын ажлын одоогийн явц байдал 2021 онд хийгдсэн 1-р давхрын хучилтын бетоны марк, зузаан төслийн хэмжээнд хүрээгүй лабораторийн дүгнэлт гарсан учраас хучилтыг буулгаж хучилтын хавтан тавихаар шийдвэрлэж гүйцэтгэгч компаний өөрийн хөрөнгөөр засварлуулж гүйцэтгэсэн. Нэгдүгээр давхрын гадна ханын өргийн ажил хийгдсэн. 2022 онд барьцаа хөрөнгийн дансанд байсан үлдэгдэл санхүүжилт болох 50,9 сая төгрөг татагдсан, 100 сая төгрөг барьцаа хөрөнгийн дансанд суулгасан. 2023 онд үнийн өсөлт 160,7 сая төгрөг суусан. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА зогссон. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 24. Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Батцэнгэл сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.05 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 45% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Идэрживаа" ХХК Зохиогч: “Гранд тек" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 1,878.3 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.08.15 Гэрээний дүн 2 878 302 411 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 709 628 757 24,65% 11 868 329 24,06% II 2022 онд III IV V Нийт 2022 онд 709 628 757 24,65% 11 868 329 24,06% Одоо байгаа байдал Барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралт, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж дууссан. Дотор ханын өрлөг дотор цахилгааны ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /.../ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 25. 320 хүүхдийн сургууль /Архангай Батцэнгэл сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.05 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% 3-р давхрын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 50% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 20% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 30% БУА-ын гүйцэтгэл 55% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Тамирын Цахиур" ХХК Зохиогч: “Зэд Прожект" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.10.21 1 200 000 000 Дуусах хугацаа 2023.07.30 Гэрээний дүн 2 997 905 969 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 1 524 654 247 II 2022 онд 275 346 753 III 2022 онд IV V Нийт 1 800 000 000 Огноо: 2023.06.05 Одоо байгаа байдал Газар шороо, суурь, барилгын 1,2,3-р давхрын каркас угсралтын ажил дууссан. Гадна халаалтын тогооны барилга халаалтын суваг шугамын ажил хийгдэж байна. Гадна дүүргэлтийн блок хийгдсэн байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /..../ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 26. Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Архангай Өлзийт сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 100% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 30% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 10% БУА-ын гүйцэтгэл 40% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Ди Ти И Эм Строй " ХХК Зохиогч: " Онч Тэнхлэг ”ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2020.05.25 143 200 000 Дуусах хугацаа 2022,08.15 Гэрээний дүн 790 114 156 – 972 270 884 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 156 875 769 22% 12 603 228 0% II 2020 онд 91 922 091 12% - III 2021 онд 289 143 939 37% - IV 2022 онд - V Нийт 537 941 799 68% 12 603 228 100% Огноо: 2023.06.08 3. Одоо байгаа байдал 4. Шийдвэрлэх асуудал 2022 оны 05-р сарын 24-ны байдлаар БУАжил зогссон . Гадна ханын өрлөг болон өнгөлгөөний тоосгон ханы өрлөг, дотор хамар ханын өрлөг хийгдэж дууссан. Материалын үнийн зөрүү 182,2 сая төгрөг. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 27. 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга /Архангай Хайрхан сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% 3-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 50% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна цахилгааны ажил 0% ГИШС-ний ажил 30% БУА-ын гүйцэтгэл 50% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: " Эртний цамхаг " ХХК Зохиогч: " Эм Эс Эл ” ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2020 872,3 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2021.08.31-2021.12.31-2023.08.20 Гэрээнийдүн 2 851 501 639 - 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 400 000 000 14.03% - - II 2021 онд 862 941 405 30.26% 21 731 159 44.62% III 2021 онд 634 815 630 22.26% 12 200 110 25.05% IV 2022 онд 634 815 630 22.26% V 2023 онд 296 720 527 7.959 Нийт 3 178 822 343 85.37% 33 931 269 69.67% Огноо: 2023.05.16 3. Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн өрлөг хийгдсэн байна. . Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА удаашралтай хийгдэж байна. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 28. 2-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын хана, хамар ханын ажил 100% 1-р давхрын хучилтын ажил 100% 2-р давхарын хана, хамар ханын ажил 100% 2-р давхрын хучилтын ажил 100% Шалны ажил 50% Хаалга, цонхны ажил 50% Дээврийн ажил 95% Дотор заслалын ажил 50% Гадна заслалын ажил 95% Халаалтын ажил 80% Салхивчийн ажил 100% Усан хангамжийн ажил 100% Бохир усны ажил 20% Холбоо дохиоллын ажил 80% Дотор гэрэлтүүлэг 20% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 60% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: БШУЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: " РСТ " ХХК Зохиогч: " ОСИБ-ЗТ ” ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.08.01 1 365 000 000 Дуусах хугацаа 2022.08.25 Гэрээний дүн 1 560 238 238 – 2 027 015 251 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 онд 200 000 000 12,8% 2 145 255 8% II 2022 онд 206 614 432 13.2% 3 651 077 14.2% III 2022 онд 527 071 247 33% IV V Нийт 2022 онд 933 685 679 59% % Огноо: 2023.06.08 • Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар гадна метал пасадны ажил хийгдсэн, дотор хар шалны цутгалтын ажил хийгдсэн дотор заслын ажил хийгдэж байна. 2017 оны зураг төсвөөр барилгын санхүүжилт гүйцэтгэгдэж байгаа тул материал, цалин, тээврийн үнийн зөрүүнээс үүдэж БУА зогсох магадлалтай байна. Материалын үнийн зөрүү 466,8 сая төгрөг. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 29. 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Архангай Төвшрүүлэх сум / /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 90% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 45% Дээврийн ажил 95% Дотор заслалын ажил 40% Гадна заслалын ажил 40% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 80% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 20% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 80% 1. Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: ЭМЯ, БХТөв Гүйцэтгэгч: " Эсгэл " ХХК Зохиогч: " Уран Проект ” ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.07.10 900 000 000 Дуусах хугацаа 2022.08.25 Гэрээнийдүн 1 378 000 000 2. Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2021 онд 281 938 384 20,45% 4 451 995 19.01% II 2021 онд 218 061 616 15,82% 3 853 360 16 46% III 2022 онд 244 372 024 17,73% 4 318 290 18,44% IV 2022 онд 393 581 852 28.55 7 016 970 V 2022 онд 102 465 250 1 826 800 7.4% Нийт 1 137 953 876 82 .55% 19 640 615 Огноо: 2023.06.08 3. Одоо байгаа байдал 2022.10.10-ны байдлаар гадна, дотор ханын өрлөг болон шавар, дотор салхивч, дээврийн ажлууд мөн цонхны хуванцар рамуудыг суулгаж дууссан. БУА түр зогссон байна. 4. Шийдвэрлэх асуудал 2019 оны зураг төсвөөр барилгын санхүүжилт гүйцэтгэгдэж байгаа тул материал, цалин, тээврийн үнийн зөрүүнээс үүдэж БУА зогсох магадлалтай байна. Материалын үнийн зөрүү 403,1 сая төгрөг. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /......./ БУА зогссон байна. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 30. АЦБ /Архангай. Батцэнгэл, Чулуут, Өндөр-Улаан, Хотонт, Хашаат/ /Эрдэнэт үйлдвэрийн ХО/ Огноо: 2022.09.01 Ажлын явц Үе шатны ажлууд Батцэнгэл 32% Сургууль 32% Дотуур байр 32% Цэцэрлэг 32% Өндөр-Улаан 32% Сургууль 32% Дотуур байр 32% Цэцэрлэг 32% Чулуут 32% Сургууль 32% Дотуур байр 32% Цэцэрлэг 32% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: БШУЯ Гүйцэтгэгч: “Гегатера Тех" ХХК Зохиогч:"Мөнх консалтинг" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2021.10.20 2 000 000 000 Дуусах хугацаа 2022.08.10 Гэрээний дүн 1 987 618 906 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 629 796 565 32% 11 099 957 32% II 2022 онд III 2022 онд IV V Нийт 629 796 565 32% 11 099 957 32% Огноо: 2022.09.01 Одоо байгаа байдал 2022-09-01-ны байдлаар Өндөр-Улаан, Чулуут, Батцэнгэл сумдуудад АЦБ-ын тоног төхөөрөмж, ГИШС-ны ажил хийгдсэн Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /60%/ БУА түр зогссон. Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 31. Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Хотонт сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.05 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 80% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 40% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Билгүүн-Од констракшн" ХХК Зохиогч: “Гранд тек" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.04.13 2,275.3 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2024.05.31 Гэрээний дүн 2 875 345 228 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 600 000 000 20,9% 9 931 083 20,2% II 2022 III IV V Нийт 600 000 000 20,9% 9 931 083 20,2% Огноо: 2023.06.05 Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар каркас угсралтын ажил дууссан гадна дүүргэлтийн өрлөг хийгдсэн, дотор хамар ханын өрлөгийн ажил эхэлсэн байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /60%/ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 32. Сургуулийн дотуур байрны барилга 120 ортой /Архангай Өгийнуур сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2022.09.12 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 100% 2-р давхарын цутгалт 100% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 40% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “Хатант констракшн" ХХК Зохиогч: “Криетив монголиа" ХХК 2022 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2019.12,13 700 000 000 Дуусах хугацаа 2020,11,30 Улсын төсөв дүн 1 500 000 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2020 онд 455 464 293 31,43% 7 430 010 30,47% II 2020 онд 344 535 707 23,77% 9 436 685 24.72% III 2022 онд IV V Нийт 800 000 000 60% 16 866 695 69.17% Огноо: 2022.09.12 Дотор засал Одоо байгаа байдал 2020 онд барилгын 1, 2-р давхрын карказ угсралтын ажил дууссан. 2021 онд улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдаагүй тул барилга угсралтын ажил хийгдээгүй. Материалын үнийн зөрүүнд 169,1 сая төгрөг Шийдвэрлэх асуудал Барилгын 1-р давхрын багана, дамнуруу, хучилтын бетоны марк төслийн бат бэхийг хангаагүй. ШУТИС-БАС-ын Оношлогоо, зураг төсөл, судалгааны “РЕКОНСТРАКШ” төвөөр Гүйцэтгэгч нь хүчитгэлийн компани болон зураг төсөл зохиогч байгууллагаар хүчитгэлийн зураг төсөв хийлгүүлэх. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /60%/ БУА зогссон Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 33. 6-р багт баригдах 160 хүүхдийн бага сургуулийн барилга угсралтын ажил /Архангай Эрдэнэбулган сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 80% Суурийн ажил -% Зоорийн давхрын ажил -% Хана, хамар ханын ажил -% Шалны ажил -% Хаалга, цонхны ажил -% Дээврийн ажил - Дотор заслын ажил - Гадна заслын ажил - Халаалтын ажил - Салхивчийн ажил - Усанхангамжийн ажил - Бохир усны ажил - Холбоо дохиоллын ажил - Дотор гэрэлтүүлэг - Гадна цахилгааны ажил - ГИШС-ний ажил - БЗА-ын гүйцэтгэл - - - • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: "Ди Ти И Эм строй" ХХК Зохиогч: "..........................." ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.05.01 2,315.2 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.08.30 Гэрээний дүн 4 137 650 000 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 онд 231 691 465 6% II III IV V Нийт Огноо: 2022.06.08 Одоо байгаа байдал 2022 онд газар шорооны ажил хийгдсэн. Холболтын зураг магадлал хийгдэх шатанд явж байна. Ажил эхлээгүй. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /...../ БУА ажил эхлээгүй Бодит гүйцэтгэл /....../
 • 34. Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Архангай Жаргалант сум/ /Улсын төсөв/ Огноо: 2023.06.08 Ажлын явц Үе шатны ажлууд ГША 100% Суурийн ажил 100% 1-р давхрын цутгалт 20% 2-р давхарын цутгалт 0% Хана, хамар ханын ажил 0% Шалны ажил 0% Хаалга, цонхны ажил 0% Дээврийн ажил 0% Дотор заслалын ажил 0% Гадна заслалын ажил 0% Халаалтын ажил 0% Салхивчийн ажил 0% Усан хангамжийн ажил 0% Бохир усны ажил 0% Холбоо дохиоллын ажил 0% Дотор гэрэлтүүлэг 0% Гадна тохижилтын ажил 0% Гадна талбайн ажил 0% БУА-ын гүйцэтгэл 10% • Ерөнхий мэдээлэл Захиалагч: Архангай аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ Гүйцэтгэгч: “ Газрын гагнаас" ХХК Зохиогч: “Гранд тек" ХХК 2023 онд санхүүжих дүн Эхлэх хугацаа 2022.06.01 2 744 890 032 сая төгрөг Дуусах хугацаа 2023.08.30 Гэрээний дүн 2 864 890 032 • Санхүүжилт Гүйцэтгэл Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % I 2022 120 000 000 4,19% II 2023 530 251 624 18.51% 8 875 272 18,08% III IV V Нийт 650 2511 624 18.51% 10 819 078 22.04% Огноо: 2023.06.08 Одоо байгаа байдал 2023 оны байдлаар ГША болон суурийн ажил бүрэн дууссан. 1 давхрын баганын арматурын ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх /......../ Техникийн зөвлөлөөр оруулах Бодит гүйцэтгэл /60%/ БУА хэвийн үргэлжилж байгаа Бодит гүйцэтгэл /....../