SlideShare a Scribd company logo
1
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021-22
PGA
Les Roquetes- Sant Pere de Ribes, setembre de 2021
2
1. INTRODUCCIÓ.
L’aprenentatge al centre ha de continuar amb la màxima normalitat, seguint sempre les
instruccions sanitàries, en aquest context encara d’incertesa degut a la pandèmia i la seva
evolució.
El curs escolar 2021-22 a l’Escola Mediterrània comença amb 16 aules d’Educació Infantil i
Primària i 1 unitat SIEI.
Tots els cursos de primària són de doble línia, excepte a Educació Infantil on tenim un únic
grup de P3 i un únic grup de P5.
Tenim una plantilla de 27 persones ( inclòs un reforç COVID que és excepcional durant
aquest curs).
A més comptem amb el suport d’1 vetlladora, 1 Educadora i 1 TEI.
Tenim la col·laboració de personal extern al centre, com l’assessorament psicopedagògic
de l’EAP, al igual que la intervenció d’una fisioterapeuta i un logopeda, per atendre els
casos que ho requereixen.
El manteniment de l’edifici està a càrrec d’ICF a través de l’empresa FCC, mentre que
l’Ajuntament és el responsable del Conserge, neteja de l’edifici i una petita despesa que
aporta de manteniment. (2.000 euros)
També disposem d’una administrativa que forma part del personal PAS.
Tenim un alt percentatge de matrícula viva dins la comarca, i aquests canvis tant
d’alumnes com de mestres cada curs, ens porta a vetllar especialment en oferir una bona
acollida i mantenir un bon ambient de convivència i treball entre tots els membres de la
Comunitat Educativa.
El nostre objectiu principal és continuar oferint un bon funcionament del centre, tant des
de la perspectiva curricular com de gestió, vetllant que tot l’equip professional es trobi
motivat amb els objectius que ens plantegem i formar als nostres alumnes com a persones
responsables, solidàries, respectuoses, competents i críticament constructives.
3
CURS 2021-22
EDUCACIÓ INFANTIL
NIVELL Grup A Grup B
P3 Carol -
P4 Montse Coll 1/3 Sònia Guinovart
P5 Eva Herreros -
NIVELL Tutor/a Educador/a
SIEI Marina Morcillo Sònia López
Especialitat Persona
Educació Especial Eva Sorribes 1/2
Educació Especial Maria Claverol
Vetlladora Zulema
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NIVELL Grup A Grup B
1r Cristina Serrano Rosa Costa
2n Francisco Javier Navarro Laura Cavayé
3r Olga Carbonell Noemí Alsina
4t Imma Garcia Mercè Nogués
5è Anabel Villahermosa Bea Costea
6è Ferran Alba Charo Morillo
ESPECIALITAT Mestre/a
Anglès Tere Alcón
Anglès Lorena Galán
Música Ana Marín
Educació Física Isma Álvarez
REFORÇ Mestre/a
Reforç Infantil Íngrid 2/3 Montse C.
Reforç Primària Pilar ½ Ana Marín Pep Ferrando Ana Garcia
TEI Sílvia Colomé
4
Càrrecs
DIRECCIÓ Ana Garcia
CAP D’ESTUDIS Pep Ferrando
SECRETARIA Ana Marín
Coordinació Infantil Sònia Guinovart
Coordinació Com.Prim.Inicial Cristina Serrano
Coordinació Com. Prim. Sup. Mercè Nogués
Riscos Laborals Ferran Alba
Coord. TAC Isma Álvarez
LIC Noemí Alsina
Representant Sindical Eva Herreros
Coordinació Anglès Tere Alcón
Personal centre
Auxiliar Administrativa Anna Maria Oliu Simal
Conserge Jordi Asín Fernández
ALUMNES
En aquests moments al centre tenim un total de 358 alumnes.
Curs Nombre
d’alumnes
Total
alumnes
Ràtio
EINF1 24
EINF2 27 75 18,75
EINF3 24
EPRIM1 41
EPRIM2 52
EPRIM3 50 283 23,58
EPRIM4 47
EPRIM5 49
EPRIM6 44
5
AFA
L’AFA del nostre centre realitza les següents funcions:
- Fer de nexe entre les famílies i l’escola.
- Participar a les activitats del centre.
- Organitzar i gestionar les activitats extraescolars.
- Organitzar i gestionar el Servei de Menjador del centre i l’acollida matinal.
- Organitzar trobades i xerrades famílies.
CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar del Nostre Centre va ser renovat al desembre de 2018 i esta constituït per
14 membres:
3 representants de l’Equip Directiu
4 representants sector mestres
1 representant SIEI
4 representants pares i mares (1 AFA)
1 representant de serveis
1 representant de l’Ajuntament
*Aquest curs s’han de cobrir dues baixes del sector famílies.
Durant el curs escolar 2020-21 el Consell Escolar es va trobar en 6 ocasions, es van tractar
temes d’informació general, objectius del curs, aprovació de diferents documents de centre,
nous projectes, estat de comptes...
6
2. OBJECTIUS
Aquest curs continuarem prioritzant els objectius plantejats al PdD 2020-2024:
- Treballar de manera eficaç amb diferents eines i entorns digitals.
- Millorar la Comprensió Oral i l’Expressió Oral en tots els àmbits de treball.
- Augmentar la confiança de les famílies del centre.
Afegirem el treball d’algunes necessitats que han sortit a la MAC del curs anterior i/o que han
sol·licitat diferents agents de la Comunitat Educativa.
a. Sistematitzar activitats de Comprensió Oral i Lectora en el nostre alumnat.
b. Sistematitzar activitats de Numeració i Càlcul.
c. Recuperar Projectes de Treball que es duien a terme abans de la pandèmia i que
defineixen el nostre PEC.
7
3. Calendari i horaris generals.
CALENDARI CURS
ACADÈMIC
DESCRIPTORS
- Inici:
- Fi de curs:
- Dies lectius d’Educació
Infantil i Primària:
- Dies festius:
13 de setembre de 2021
22 de juny de 2022
Dies Hores
Total: 176d. 880h.
Trimestre 1: 68d. 340h.
Trimestre 2: 63d. 315h.
Trimestre 3: 45d. 225h.
Estatals: 5 dies
CCAA: 2 dies
Locals: 2 dies (14-2-2022 / 27-06-2022)
Centre: 4 dies
(11 oct./ 7 des./ 28 febr./ 1 març)
HORARI CURS ACADÉMIC DESCRIPTORS
Horari setmanal del professorat
Horari diari dels/les alumnes
Lectiu: 25 hores
Complementari: 5 hores
Sessió matinal:
Educació Infantil i primària:
de 9h. a 12,30 h.
Sessió tarda:
Educació Infantil i primària:
8
Horari d’adaptació a P3
de 15h. a 16,30 h.
Jornada continuada
de 9h. a 13,00 h.
Els dies 13 i 14 de setembre durant el matí en dos grups i
Els dies 15 i 16 de setembre horari de tot el matí.
Divendres 17 de setembre tot el dia.
4. Reunions institucionals
REUNIONS PERIODICITAT Nº Reunions curs Nº Hores Reunió
previstes
Òrgans col·legiats
Claustre
Consell escolar
Òrgans coordinació
Coordinació entre
Equip Directiu i
coordinadors
Coordinació delegats
un dijous al mes
1 o 2 trimestrals
Quinzenalment
1r dijous de cada mes
10 sessions
5 sessions
18 sessions
9 sessions
15 hores
9 hores
27 hores
9 hores
9
Centre/AMPA Mensual 10 sessions 10 hores
5. Mitjans i circuits d’informació- comunicació.
MITJANS CIRCUITS
a. Orals:
Reunió d’inici de curs.
Reunió grup classe.
Entrevistes personals.
Dia de portes obertes.
Reunió acollida nous alumnes.
Acolliment dels nous mestres
Presentació del professorat a les
famílies.
b. Escrits:
Circulars informatives.
Convocatòria durant la primera quinzena de setembre pels
nous alumnes.
Al començament de curs i quan hi hagi una activitat de caire
especial. Es convoquen a través d’una circular informativa.
A començament de l’escolaritat i, com a mínim, una durant
cada un dels cursos i totes aquelles que es considerin
oportunes, tant si sorgeix la necessitat per part dels pares
com dels mestres.
Abans de la preinscripció, per donar a conèixer el nostre
Centre a les possibles noves famílies.
Al mes de juny es convoca per correu a tots els pares dels
nous alumnes tant per conèixer l’escola com per donar
informacions del funcionament del Centre.
Primera setmana de juliol i primera de setembre.
Segona setmana de setembre.
Diferents notes informatives al llarg del tot el curs.
1
0
Tauler d’ anuncis
Web
Instagram
Mail
Es pengen informacions generals.
Es dóna informació sobre aspectes generals del Centre,
activitats, diades especials, AMPA,...
Imatges d’activitats diàries de l’alumnat
Informacions que afecten a tots/es els/les alumnes.
6. Serveis Escolars.
Servei de menjador.
Servei d’acollida.
L’AMPA s’encarrega de la gestió del servei de menjador
mitjançant la contractació d’una empresa del sector (CASERCO)
que s’ocupa del funcionament de la cuina, de subministrar el
menjar als alumnes i aportar els monitors necessaris per un
correcte desenvolupament de l’activitat.
Aquest servei es fa en dos torns.
La mateixa empresa CASERCO s’ocupa de l’acollida dels alumnes
de 8 a 9 del matí.
7. Mesures sanitàries vigents
Els centres educatius hem rebut el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 en relació a la
pandèmia de COVID-19.
El Pla manté algunes mesures desplegades durant el curs anterior, però introdueix alguns
canvis. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la
pandèmia i del pla de vacunació.
Mesures que es mantenen
 Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives.
 Casos COVID-19: Es continua aplicant el mateix protocol que aquest curs.
1
1
 Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de
gel hidroalcohòlic.
 Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el
sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només
accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.
 Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància
mínima.
 Ventilació: El protocol continua vigent.
Mesures que poden canviar
 Mascaretes: En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic
i la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs.
Mesures que canvien n
 Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs
passat. La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la
jornada.
 Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius.
 Novetats al pati escolar: Poden interaccionar diversos grups de convivència estable,
sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel
que fa a l’organització horària.
 Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es
relacionen amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre
si.
 Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès.
1
2
8. Organització d’entrades i sortides
S’utilitzaran les 4 entrades que es van habilitar el curs passat.
Per l’accés 1, entrarà i sortirà l’alumnat de 3r i 4t. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i
de 15 a 16:30h.
Per l’accés 2, entrarà i sortirà l’alumnat de 5è i 6è. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i
de 15 a 16:30h.
Per l’accés 3, entrarà i sortirà l’alumnat de 1r i 2n. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i
de 15 a 16:30h.
Per l’accés 4, entrarà i sortirà l’alumnat d’ Infantil. Els pares i mares de P3 i P4 poden baixar
fins el porxo a deixar i recollir els seus fills i filles.
L’alumnat de P5 baixen fins a l’aula sols i la recollida es durà a terme a la porta d’accés 4.
Malgrat entrar i sortir tot l’alumnat en un mateix horari, l’entrada i sortida serà esglaonada i
de manera ordenada per grups aula i es continuen mantenint i vigilant l’acompliment dels flux
de circulació dins l’edifici.
Els mestres i les mestres acompanyaran l’alumnat del seu grup estable durant les entrades i
sortides del centre per assegura els flux de circulació dins l’edifici.
9. Organització de l’espai d’esbarjo
L’alumnat d’infantil farà l’esbarjo al seu pati que es trobarà dividit en 4 zones ja que no porten
mascareta.
L’alumnat de 1r i 2n curs de primària faran ús de la zona d’entrada principal de l’edifici i pati
tranquil. També faran ús del pati de primària.
L’alumnat de 3r i 4t curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran, zona de jocs i
passadís atletisme.
1
3
L’alumnat de 5è i 6è curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran , zona de porxos,
taules pícnic i zona de troncs.
EDUCACIÓ INFANTIL
PATI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Zona 1 P5 Eva H. P4B Pep P4A Sònia G. P3 Sílvia P5 Maria N.
Zona 2 P3 Carol P5 Ingrid P4B Marina P5 Eva H. P3 Anna C.
Zona 3 P4A Eva S. P3 Sílvia P5 Pep P4A Montse
Coll
P4A Saray
Zona 4 P4B Montse
Car.
P4A Sònia G. P3 Carol P4B Montse
Car.
P4B Marina
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PATI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Hort Rosa Javi N. Rosa Javi N. Ana M.
Pati tranquil Lorena Zulema Lorena Zulema Maria C.
Gimnàs Laia Tere Bea Tere Laia
Jocs Laura Cristina Laura Cristina Ana G.
Porxo Pep Mercè Imma Mercè Imma
Pista CS Ferran/Vinyet Charo Ana G. Charo Bea
Pista CI Noemí Olga Noemí Olga Pep
Porta Isma Pilar Maria C. Isma Vinyet
1
4
10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
En cas de detectar un possible cas positiu al centre, s’aïllarà i s’avisarà a la família perquè
el vinguin a buscar i consultin al seu metge o pediatre.
En cas de confirmació de cas positiu, ens posem en contacte amb la Gestora Covid del CAP
de referència, i ella ens proporciona tota la informació i els passos que cal seguir, així com
informar-nos dia i hora de PCR massiva si cal.
11. SORTIDES
Al llarg del curs tot el Centre realitzarà sortides dins o fora del municipi.
PREVISIÓ DE SORTIDES 2021 -2022
P3
Can Rigol 13 de maig
Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova
La pastissera i els follets
20 de maig
Horari per confirmar
P4
Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova
La pastissera i els follets
20 de maig
Horari per confirmar
1
5
P5
Cal Diable, Pontons 28 i 29 d’abril X
Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova
La pastissera i els follets
20 de maig
Horari per confirmar
1r
Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú
La faula de l'esquirol
16 de novembre
Horari per confirmar
Jocs esportius arreu del món. Cap de futbol VNG 23 de novembre
Bosc Mas Solers 29 d’octubre. 9.00-12.30 N
2n
Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú
La faula de l'esquirol
16 de novembre
Horari per confirmar
Jocs tradicionals. Complex de futbol 3 VNG 8 de març
Tallers d’igualtat de gènere 2 i 9 de novembre
2nA d'11.00-12.30
2nB de 9.00-10.30
C
Bosc Mas Solers 29 d’octubre. 9.00-12.30 N
1
6
3r
Auditori Municipal Eduard Toldrà, Vilanova
Quotidiafonismes
30 de novembre
Horari per confirmar
Jocs cooperatius a la platja. Platja VNG 11 de maig
Tallers d’igualtat de gènere 3 i 8 de novembre
3rA d'11.00-12.30
3rB de 9.00-10.30
C
Can Xoriguer 29 d’octubre. N
4t
Can Grau, Olivella ( colònies) Del 13 al 15 d’octubre a X
Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú
Camí a l'escola
30 de març
Horari per confirmar
Mini Olimpíades atlètiques. Pistes atletisme VNG 19 de gener
Can Xoriguer 29 d’octubre. N
1
7
5è
Taller educació emocional 28 de setembre C
Taller educació emocional 5 d’octubre C
Centre d’Estudis del Mar 29 d’octubre X
Viu el parc. Activitat al centre 9 de març
Viu el Parc, Olèrdola 23 de març
Cantània 24 de maig 16:30
Esports col·lectius. Complex de futbol 3 VNG 11 de febrer
6è
Taller educació emocional 30 de setembre C
Taller educació emocional 7 d’octubre C
Simón Coll, Sant Sadurní 28 d’octubre X
Auditori Municipal Eduard Toldrà, Vilanova
Flow: my hip hop story
21 d’abril
Horari per confirmar
Circuit d’orientació. Masia d’En Cabanyes 6 d’abril
Colònies. Mar aventura Del 8 al 10 de juny
/ Transport demanat
X Transport confirmat
C Activitat al centre
N No necessita
1
8
17. LLIBRES DE TEXT I MATERIALS D’APRENENTATGE DELS ALUMNES.
Educació infantil P3
LIBRES DE CONSULTA(Ed.Cruïlla):
- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura
- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp
- Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura
- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola
Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials.
LECTURES (Ed. Barcanova):
- En Tabalet - Tocar la lluna - L’ós petit - Els tres óssos
- Els músics de Bremen - El lleó i el ratolí - Els tres porquets
1
9
Educació infantil P4
LLIBRES DE CONSULTA(Ed.Cruïlla):
- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura
- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp
- Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura
- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola
Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials.
LECTURES (Ed. Barcanova):
- El dofí - Les set cabretes i el llop - El lleó i la lleona - La caputxeta vermella
- El berenar de Nadal - L’hort de l’escola - La verema - Temps de castanyes
2
0
Educació infantil P5
- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura
- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp
- Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura
- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola
Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials.
LECTURES (Ed. Barcanova):
- Aladí i la llàntia meravellosa -La balena -Mirar el cel -El nap
-La festa major -Gegants i capgrossos -El cavall -La bruixa bruna
-Ui, quina por! -El Selvin viu a Guatemala -Castells i castellers -Les estacions de l’any
-Ui, quin temps farà
2
1
1r d’educació primària
Steps in to English. Pupil’s Book 1. Macmillan.Matemàtiques 1r, projecte Duna. Ed.
Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova
Llibres de lectura: Els follets sabaters, Onze embarbussaments, El petit avet, La granota eixerida,Sóc la Supermosca, El flautista d’Hamelin, El lleó i el ratolí, Nicolau, el savi
mentider, La Superlolafa de bruixa, Los reyes del barrio, Quiero una mascota, Laura tiene miedo.
2n d’educació primària
Heroes Work Book 2
Matemàtiques 2n, projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la
llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova
Llibres de lectura: El pastor mentider, La girafa del coll curt, Mmm...mosques!, La fada menta. Mala sort obona
sort, Tomàs i les paraules màgiques, La girafa del coll curt, Fricandó, Nyam-nyam, El Roc escriu una història, El
ratón de campo y el ratón de Ciudad, La cigarra y la hormiga, Una de dos, Las aventurasdel capitán calzoncillos.
2
2
3r d’educació primària
Heroes 3 Activity Book Essentials.
Heroes 3 Pupil´s Book
Llengua catalana 3r projecte Duna. Ed. TeideMatemàtiques 3r
projecte Duna. Ed. Teide
Ciències de la naturalesa 3r projecte Duna. Ed. TeideCiències socials 3r
projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de
Catalunya. Barcanova
Llibres de lectura: Els casos de l’inspector Sito i mai tinc por, Un cargol fabufantàstic, Estimades feres, De cap a peus. Poemes del cos humà, La meva germana Aixa, Los zorros
del Norte, El pequeño vampiro, El capitán calzoncillos y La invasión de los pérfidos tiparracos
2
3
4t d’educació primària
Llengua catalana 4t projecte Duna. Ed. TeideMatemàtiques 4t
projecte Duna. Ed. Teide
Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna. Ed.TeideCiències socials 4t
projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de
Catalunya. Barcanova
Llibres de lectura: Poemes de cada dia, Quina família!, L’al·lucinant galàctic i piràtic viatge del pare, Matilda, Priscilla Kram. Assassinat al tren, Dragón busca princesa, El
pirata mala pata, No hay derecho, El diario de Marcelo, Priscilla Kram. Tras la huella delescritor de notes.
5è d’educació primària
Heroes 5 Activity Book EssentialsHeroes 5 Pupil´s
Book
Ciències de la naturalesa 5è projecte Duna. Ed.Teide Ciències socials 6è projecte
Duna. Ed. TeideDiccionarisBarcanova de la llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya.
Barcanova
Llibres de lectura: Ser nen no és tan fàcil, Los Lagartijos , Jo, Elvis Riboldi.
2
4
6è d’educació primària
Heroes 6 Activity Book EssentialsHeroes 6 Pupil´s
Book
Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna.Ed.TeideCiències socials 4t
projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana
Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya.
Barcanova
Llibres de lectura: Wonder, Hachiko. El perro que esperava, La tieta Adela a Sevilla.
2
5
18. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES I INFORMES.
a. Avaluació dels aprenentatges
CICLE
PROCEDIMENT D’ AVALUACIÓ
Cicle Infantil
Primària
Cicle Infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
Seguiment del procés de l’alumnat a partir de les pautes d’observació.
Proves de final de cicle elaborades per l’equip de la comissió
pedagògica durant el mes de juny.
Seguiment del procés de l’alumnat a partir de pautes d’observació,
proves orals o escrites, produccions dels alumnes fetes a l’aula o a casa,
...
Actes d’avaluació. Posada en comú a tot el cicle o intercicle de les
característiques pròpies de cada grup i de les propostes de millora.
b. Informes d’ aprenentatge a les famílies
CICLE PERIODICITAT DESCRIPTORS
Cicle Infantil
Cicle Inicial
Quadrimestral
Recull els resultats dels objectius assolits.
2
6
Cicle Mitjà
Cicle Superior
Trimestral
19. REUNIONS I VISITES DE LES FAMÍILIES
a. Reunions
REUNIONS PROGRAMADES
Educació Infantil: Reunió d’aula on es tracten els aspectes més rellevants del curs i
la seva organització. Dades de les trobades:
. P3 : 9 de setembre de 2021
. P4 : 5 d’octubre de 2021
. P5 : 30 de setembre de 2021
I altres reunions ocasionals per informar sobre altres activitats.
Educació Primària: Reunió d’aula on es tracten els aspectes més rellevants del curs i
la seva organització. Dades de les trobades:
. 1r : 6 d’octubre de 2021
. 2n: 29 de setembre de 2021
. 3r: 28 de setembre de 2021
. 4t: 4 d’octubre de 2021
. 5è: 13 d’octubre de 2021
. 6è: 7 d’octubre de 2021
I altres reunions ocasionals per informar sobre altres activitats.
Noves famílies: Reunió de les noves famílies admeses al nostre Centre al juny.
2
7
b. Visites
VISITES PROGRAMADES
Abans de l’inici de la preinscripció, es faran alguns matins i tardes de portes obertes per
donar a conèixer a les possibles noves famílies el nostre Centre.
20. ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
ACTIVITAT DESCRIPTORS ORGANITZA
Activitats de reciclatge
Projecte
“A l’escola reciclem
l’oli”
Roba amiga
Viu el Parc!
Activitats adreçades als alumnes de P3 a
4t que demostren les possibilitats de
reutilització de part dels nostres residus.
L’objectiu és conscienciar els/les nostres
alumnes sobre la importància de reciclar
l’oli domèstic.
Reciclem i recuperem roba que ja no
utilitzem.
Activitat adreçada a l’alumnat de 5è
d’Educació Primària en la qual se’ls dóna a
conèixer la riquesa natural del Parc del
Garraf, el conjunt monumental d’Olèrdola i
el Parc Natural del Foix.
Mancomunitat
Penedès-
Garraf
Projecte
Oliklak
Fundació de
formació i
treball.
Diputació de
Barcelona/
Xarxa de Parcs
Naturals
2
8
21. ALTRES ACTIVITATS.
- Tallers d’Educació Emocional adreçats a l’alumnat de cicle superior, Pressupostos
participatius.
- Xerrades informatives sobre els entorns digitals i xarxes socials, Mossos d’Esquadra.
- Xerrades de formació adreçades als pares per tal d’adquirir habilitats en els nous entorns
digitals del centre, PEE.
PROJECTES HABITUALS DEL CENTRE
Aquest curs ja que l’actual situació de pandèmia ho permet, el centre tornarà a participar dels
projectes següents:
- FRUITA A L’ESCOLA, Departament Agricultura i Ramaderia.
- DANSA ARA, Consell Comarcal.
- CANTÀNIA, Auditori de Barcelona.
- PROJECTE EMPRENEDORIA, Diputació de Barcelona.
Tornem a realitzar sortides i colònies amb certa normalitat, sempre respectant la normativa
sanitària.
L’alumnat de sisè realitzarà activitats controlades i respectant totes les instruccions del
Departament de Salut, per tal de recollir diners pel viatge de final d’etapa.

More Related Content

What's hot

Programació General Anual (PGA)
Programació General Anual (PGA)Programació General Anual (PGA)
Programació General Anual (PGA)
Escola Abel Ferrater
 
Butlleti 2021
Butlleti 2021Butlleti 2021
Butlleti 2021
EscolaTomasRaguer
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parellada
zerlaparellada
 
Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
Helena Quintana
 
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de googlePla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
EscolaTomasRaguer
 
Pla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docxPla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docx
EscolaTomasRaguer
 
POC - Pla d'Obertura de Centre
POC - Pla d'Obertura de CentrePOC - Pla d'Obertura de Centre
POC - Pla d'Obertura de Centre
Escola Abel Ferrater
 
Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22
Helena Quintana
 
Pec 2013
Pec 2013 Pec 2013
Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019
Escola Àngel Serafí Casanovas
 
2018 19 llibret informatiu
2018 19 llibret informatiu2018 19 llibret informatiu
2018 19 llibret informatiu
instiquercus
 
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena
Projecte de direcció Escola Santa MagdalenaProjecte de direcció Escola Santa Magdalena
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena
zerlaparellada
 
Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20
zerlaparellada
 
Projecte direcció 17-21
Projecte direcció 17-21Projecte direcció 17-21
Projecte direcció 17-21
instiquercus
 
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccioNof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
zerlaparellada
 
Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20
zerlaparellada
 
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Educatiu de Centre (PEC)Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Escola Abel Ferrater
 
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàPla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Helena Quintana
 
PdD ZER La Parellada
PdD ZER La ParelladaPdD ZER La Parellada
PdD ZER La Parellada
zerlaparellada
 

What's hot (19)

Programació General Anual (PGA)
Programació General Anual (PGA)Programació General Anual (PGA)
Programació General Anual (PGA)
 
Butlleti 2021
Butlleti 2021Butlleti 2021
Butlleti 2021
 
Projecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La ParelladaProjecte educatiu ZER La Parellada
Projecte educatiu ZER La Parellada
 
Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21
 
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de googlePla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
Pla obertura setembre 21 22.docx - documents de google
 
Pla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docxPla obertuta setembre.docx
Pla obertuta setembre.docx
 
POC - Pla d'Obertura de Centre
POC - Pla d'Obertura de CentrePOC - Pla d'Obertura de Centre
POC - Pla d'Obertura de Centre
 
Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22
 
Pec 2013
Pec 2013 Pec 2013
Pec 2013
 
Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019Projecte educatiu de centre 2019
Projecte educatiu de centre 2019
 
2018 19 llibret informatiu
2018 19 llibret informatiu2018 19 llibret informatiu
2018 19 llibret informatiu
 
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena
Projecte de direcció Escola Santa MagdalenaProjecte de direcció Escola Santa Magdalena
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena
 
Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20Reunio families cicle inicial i mitja 20
Reunio families cicle inicial i mitja 20
 
Projecte direcció 17-21
Projecte direcció 17-21Projecte direcció 17-21
Projecte direcció 17-21
 
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccioNof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
Nof zer la parellada 2020 revisat consell direccio
 
Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20Reunio families cicle superior 20
Reunio families cicle superior 20
 
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Educatiu de Centre (PEC)Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
 
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàPla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
 
PdD ZER La Parellada
PdD ZER La ParelladaPdD ZER La Parellada
PdD ZER La Parellada
 

Similar to PGA-2021-22-WEB-1.pdf

Projecte de Direcció
Projecte de Direcció Projecte de Direcció
Projecte de Direcció
ticlasequia
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013jvidalialcover
 
PGA.pdf
PGA.pdfPGA.pdf
PGA.pdf
ticlasequia
 
Document informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisat
Araceli Luque
 
Document informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El Miracle
Araceli Luque
 
Pla organització jornada escolar cervantes
Pla organització jornada escolar cervantesPla organització jornada escolar cervantes
Pla organització jornada escolar cervantes
cpmcervantes2015
 
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexes
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexesProgramació general anual del centre 2013 2014 sense annexes
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexesEscola la Closa
 
Programació general anual del centre 2013 2014
Programació general anual del centre 2013 2014 Programació general anual del centre 2013 2014
Programació general anual del centre 2013 2014 Escola la Closa
 
PGA2018-19
PGA2018-19PGA2018-19
PGA2018-19
Diego García
 
PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23 PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23
zerlaparellada
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
ticlasequia
 
PGA 2022-23.pdf
PGA 2022-23.pdfPGA 2022-23.pdf
PGA 2022-23.pdf
Escola Abel Ferrater
 
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canviPower zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvialanxa
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
ticlasequia
 
POC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centrePOC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centre
Escola Abel Ferrater
 
Dossier organitzatiu 2017-2018
Dossier organitzatiu 2017-2018Dossier organitzatiu 2017-2018
Dossier organitzatiu 2017-2018
escolafolchitorres
 
PGA 16 17
PGA 16 17PGA 16 17
PGA 16 17
cepmolidenxema
 
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
cpsoncanals
 
Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 2012Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 20122011Edu
 

Similar to PGA-2021-22-WEB-1.pdf (20)

Projecte de Direcció
Projecte de Direcció Projecte de Direcció
Projecte de Direcció
 
Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013Projecte de direcció 2013
Projecte de direcció 2013
 
PGA.pdf
PGA.pdfPGA.pdf
PGA.pdf
 
Document informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisat
 
Document informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El Miracle
 
Pla organització jornada escolar cervantes
Pla organització jornada escolar cervantesPla organització jornada escolar cervantes
Pla organització jornada escolar cervantes
 
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexes
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexesProgramació general anual del centre 2013 2014 sense annexes
Programació general anual del centre 2013 2014 sense annexes
 
Programació general anual del centre 2013 2014
Programació general anual del centre 2013 2014 Programació general anual del centre 2013 2014
Programació general anual del centre 2013 2014
 
PGA2018-19
PGA2018-19PGA2018-19
PGA2018-19
 
PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23 PLA ANUAL CURS 22-23
PLA ANUAL CURS 22-23
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
 
PGA 2022-23.pdf
PGA 2022-23.pdfPGA 2022-23.pdf
PGA 2022-23.pdf
 
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canviPower zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
 
zer
zerzer
zer
 
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdfPLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
PLA D'OBERTURA21-22v1_actualitzat.pdf
 
POC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centrePOC - Pla d'organització de centre
POC - Pla d'organització de centre
 
Dossier organitzatiu 2017-2018
Dossier organitzatiu 2017-2018Dossier organitzatiu 2017-2018
Dossier organitzatiu 2017-2018
 
PGA 16 17
PGA 16 17PGA 16 17
PGA 16 17
 
Pla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitatPla d'aten a la diversitat
Pla d'aten a la diversitat
 
Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 2012Pla plurilingue 2012
Pla plurilingue 2012
 

More from ISMAELALVAREZCABRERA

ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
ISMAELALVAREZCABRERA
 
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdfPubli extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
Bibliotec.pdf
Bibliotec.pdfBibliotec.pdf
Bibliotec.pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
Celebrem la castanyada 2022.pdf
Celebrem la castanyada 2022.pdfCelebrem la castanyada 2022.pdf
Celebrem la castanyada 2022.pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
1 PORTADA_merged_compressed.pdf
1 PORTADA_merged_compressed.pdf1 PORTADA_merged_compressed.pdf
1 PORTADA_merged_compressed.pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 
NEW CALENDARI.pdf
NEW CALENDARI.pdfNEW CALENDARI.pdf
NEW CALENDARI.pdf
ISMAELALVAREZCABRERA
 

More from ISMAELALVAREZCABRERA (8)

ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdfPubli extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
Publi extraescolars 23-24 Mediterrània (1).pdf
 
Bibliotec.pdf
Bibliotec.pdfBibliotec.pdf
Bibliotec.pdf
 
Celebrem la castanyada 2022.pdf
Celebrem la castanyada 2022.pdfCelebrem la castanyada 2022.pdf
Celebrem la castanyada 2022.pdf
 
1 PORTADA_merged_compressed.pdf
1 PORTADA_merged_compressed.pdf1 PORTADA_merged_compressed.pdf
1 PORTADA_merged_compressed.pdf
 
NEW CALENDARI.pdf
NEW CALENDARI.pdfNEW CALENDARI.pdf
NEW CALENDARI.pdf
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 

Recently uploaded (7)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 

PGA-2021-22-WEB-1.pdf

 • 1. 1 PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021-22 PGA Les Roquetes- Sant Pere de Ribes, setembre de 2021
 • 2. 2 1. INTRODUCCIÓ. L’aprenentatge al centre ha de continuar amb la màxima normalitat, seguint sempre les instruccions sanitàries, en aquest context encara d’incertesa degut a la pandèmia i la seva evolució. El curs escolar 2021-22 a l’Escola Mediterrània comença amb 16 aules d’Educació Infantil i Primària i 1 unitat SIEI. Tots els cursos de primària són de doble línia, excepte a Educació Infantil on tenim un únic grup de P3 i un únic grup de P5. Tenim una plantilla de 27 persones ( inclòs un reforç COVID que és excepcional durant aquest curs). A més comptem amb el suport d’1 vetlladora, 1 Educadora i 1 TEI. Tenim la col·laboració de personal extern al centre, com l’assessorament psicopedagògic de l’EAP, al igual que la intervenció d’una fisioterapeuta i un logopeda, per atendre els casos que ho requereixen. El manteniment de l’edifici està a càrrec d’ICF a través de l’empresa FCC, mentre que l’Ajuntament és el responsable del Conserge, neteja de l’edifici i una petita despesa que aporta de manteniment. (2.000 euros) També disposem d’una administrativa que forma part del personal PAS. Tenim un alt percentatge de matrícula viva dins la comarca, i aquests canvis tant d’alumnes com de mestres cada curs, ens porta a vetllar especialment en oferir una bona acollida i mantenir un bon ambient de convivència i treball entre tots els membres de la Comunitat Educativa. El nostre objectiu principal és continuar oferint un bon funcionament del centre, tant des de la perspectiva curricular com de gestió, vetllant que tot l’equip professional es trobi motivat amb els objectius que ens plantegem i formar als nostres alumnes com a persones responsables, solidàries, respectuoses, competents i críticament constructives.
 • 3. 3 CURS 2021-22 EDUCACIÓ INFANTIL NIVELL Grup A Grup B P3 Carol - P4 Montse Coll 1/3 Sònia Guinovart P5 Eva Herreros - NIVELL Tutor/a Educador/a SIEI Marina Morcillo Sònia López Especialitat Persona Educació Especial Eva Sorribes 1/2 Educació Especial Maria Claverol Vetlladora Zulema EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL Grup A Grup B 1r Cristina Serrano Rosa Costa 2n Francisco Javier Navarro Laura Cavayé 3r Olga Carbonell Noemí Alsina 4t Imma Garcia Mercè Nogués 5è Anabel Villahermosa Bea Costea 6è Ferran Alba Charo Morillo ESPECIALITAT Mestre/a Anglès Tere Alcón Anglès Lorena Galán Música Ana Marín Educació Física Isma Álvarez REFORÇ Mestre/a Reforç Infantil Íngrid 2/3 Montse C. Reforç Primària Pilar ½ Ana Marín Pep Ferrando Ana Garcia TEI Sílvia Colomé
 • 4. 4 Càrrecs DIRECCIÓ Ana Garcia CAP D’ESTUDIS Pep Ferrando SECRETARIA Ana Marín Coordinació Infantil Sònia Guinovart Coordinació Com.Prim.Inicial Cristina Serrano Coordinació Com. Prim. Sup. Mercè Nogués Riscos Laborals Ferran Alba Coord. TAC Isma Álvarez LIC Noemí Alsina Representant Sindical Eva Herreros Coordinació Anglès Tere Alcón Personal centre Auxiliar Administrativa Anna Maria Oliu Simal Conserge Jordi Asín Fernández ALUMNES En aquests moments al centre tenim un total de 358 alumnes. Curs Nombre d’alumnes Total alumnes Ràtio EINF1 24 EINF2 27 75 18,75 EINF3 24 EPRIM1 41 EPRIM2 52 EPRIM3 50 283 23,58 EPRIM4 47 EPRIM5 49 EPRIM6 44
 • 5. 5 AFA L’AFA del nostre centre realitza les següents funcions: - Fer de nexe entre les famílies i l’escola. - Participar a les activitats del centre. - Organitzar i gestionar les activitats extraescolars. - Organitzar i gestionar el Servei de Menjador del centre i l’acollida matinal. - Organitzar trobades i xerrades famílies. CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar del Nostre Centre va ser renovat al desembre de 2018 i esta constituït per 14 membres: 3 representants de l’Equip Directiu 4 representants sector mestres 1 representant SIEI 4 representants pares i mares (1 AFA) 1 representant de serveis 1 representant de l’Ajuntament *Aquest curs s’han de cobrir dues baixes del sector famílies. Durant el curs escolar 2020-21 el Consell Escolar es va trobar en 6 ocasions, es van tractar temes d’informació general, objectius del curs, aprovació de diferents documents de centre, nous projectes, estat de comptes...
 • 6. 6 2. OBJECTIUS Aquest curs continuarem prioritzant els objectius plantejats al PdD 2020-2024: - Treballar de manera eficaç amb diferents eines i entorns digitals. - Millorar la Comprensió Oral i l’Expressió Oral en tots els àmbits de treball. - Augmentar la confiança de les famílies del centre. Afegirem el treball d’algunes necessitats que han sortit a la MAC del curs anterior i/o que han sol·licitat diferents agents de la Comunitat Educativa. a. Sistematitzar activitats de Comprensió Oral i Lectora en el nostre alumnat. b. Sistematitzar activitats de Numeració i Càlcul. c. Recuperar Projectes de Treball que es duien a terme abans de la pandèmia i que defineixen el nostre PEC.
 • 7. 7 3. Calendari i horaris generals. CALENDARI CURS ACADÈMIC DESCRIPTORS - Inici: - Fi de curs: - Dies lectius d’Educació Infantil i Primària: - Dies festius: 13 de setembre de 2021 22 de juny de 2022 Dies Hores Total: 176d. 880h. Trimestre 1: 68d. 340h. Trimestre 2: 63d. 315h. Trimestre 3: 45d. 225h. Estatals: 5 dies CCAA: 2 dies Locals: 2 dies (14-2-2022 / 27-06-2022) Centre: 4 dies (11 oct./ 7 des./ 28 febr./ 1 març) HORARI CURS ACADÉMIC DESCRIPTORS Horari setmanal del professorat Horari diari dels/les alumnes Lectiu: 25 hores Complementari: 5 hores Sessió matinal: Educació Infantil i primària: de 9h. a 12,30 h. Sessió tarda: Educació Infantil i primària:
 • 8. 8 Horari d’adaptació a P3 de 15h. a 16,30 h. Jornada continuada de 9h. a 13,00 h. Els dies 13 i 14 de setembre durant el matí en dos grups i Els dies 15 i 16 de setembre horari de tot el matí. Divendres 17 de setembre tot el dia. 4. Reunions institucionals REUNIONS PERIODICITAT Nº Reunions curs Nº Hores Reunió previstes Òrgans col·legiats Claustre Consell escolar Òrgans coordinació Coordinació entre Equip Directiu i coordinadors Coordinació delegats un dijous al mes 1 o 2 trimestrals Quinzenalment 1r dijous de cada mes 10 sessions 5 sessions 18 sessions 9 sessions 15 hores 9 hores 27 hores 9 hores
 • 9. 9 Centre/AMPA Mensual 10 sessions 10 hores 5. Mitjans i circuits d’informació- comunicació. MITJANS CIRCUITS a. Orals: Reunió d’inici de curs. Reunió grup classe. Entrevistes personals. Dia de portes obertes. Reunió acollida nous alumnes. Acolliment dels nous mestres Presentació del professorat a les famílies. b. Escrits: Circulars informatives. Convocatòria durant la primera quinzena de setembre pels nous alumnes. Al començament de curs i quan hi hagi una activitat de caire especial. Es convoquen a través d’una circular informativa. A començament de l’escolaritat i, com a mínim, una durant cada un dels cursos i totes aquelles que es considerin oportunes, tant si sorgeix la necessitat per part dels pares com dels mestres. Abans de la preinscripció, per donar a conèixer el nostre Centre a les possibles noves famílies. Al mes de juny es convoca per correu a tots els pares dels nous alumnes tant per conèixer l’escola com per donar informacions del funcionament del Centre. Primera setmana de juliol i primera de setembre. Segona setmana de setembre. Diferents notes informatives al llarg del tot el curs.
 • 10. 1 0 Tauler d’ anuncis Web Instagram Mail Es pengen informacions generals. Es dóna informació sobre aspectes generals del Centre, activitats, diades especials, AMPA,... Imatges d’activitats diàries de l’alumnat Informacions que afecten a tots/es els/les alumnes. 6. Serveis Escolars. Servei de menjador. Servei d’acollida. L’AMPA s’encarrega de la gestió del servei de menjador mitjançant la contractació d’una empresa del sector (CASERCO) que s’ocupa del funcionament de la cuina, de subministrar el menjar als alumnes i aportar els monitors necessaris per un correcte desenvolupament de l’activitat. Aquest servei es fa en dos torns. La mateixa empresa CASERCO s’ocupa de l’acollida dels alumnes de 8 a 9 del matí. 7. Mesures sanitàries vigents Els centres educatius hem rebut el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 en relació a la pandèmia de COVID-19. El Pla manté algunes mesures desplegades durant el curs anterior, però introdueix alguns canvis. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació. Mesures que es mantenen  Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives.  Casos COVID-19: Es continua aplicant el mateix protocol que aquest curs.
 • 11. 1 1  Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de gel hidroalcohòlic.  Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.  Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància mínima.  Ventilació: El protocol continua vigent. Mesures que poden canviar  Mascaretes: En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs. Mesures que canvien n  Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs passat. La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada.  Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius.  Novetats al pati escolar: Poden interaccionar diversos grups de convivència estable, sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel que fa a l’organització horària.  Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es relacionen amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si.  Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès.
 • 12. 1 2 8. Organització d’entrades i sortides S’utilitzaran les 4 entrades que es van habilitar el curs passat. Per l’accés 1, entrarà i sortirà l’alumnat de 3r i 4t. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i de 15 a 16:30h. Per l’accés 2, entrarà i sortirà l’alumnat de 5è i 6è. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i de 15 a 16:30h. Per l’accés 3, entrarà i sortirà l’alumnat de 1r i 2n. Les quatre aules en horari de 9 a 12:30h. i de 15 a 16:30h. Per l’accés 4, entrarà i sortirà l’alumnat d’ Infantil. Els pares i mares de P3 i P4 poden baixar fins el porxo a deixar i recollir els seus fills i filles. L’alumnat de P5 baixen fins a l’aula sols i la recollida es durà a terme a la porta d’accés 4. Malgrat entrar i sortir tot l’alumnat en un mateix horari, l’entrada i sortida serà esglaonada i de manera ordenada per grups aula i es continuen mantenint i vigilant l’acompliment dels flux de circulació dins l’edifici. Els mestres i les mestres acompanyaran l’alumnat del seu grup estable durant les entrades i sortides del centre per assegura els flux de circulació dins l’edifici. 9. Organització de l’espai d’esbarjo L’alumnat d’infantil farà l’esbarjo al seu pati que es trobarà dividit en 4 zones ja que no porten mascareta. L’alumnat de 1r i 2n curs de primària faran ús de la zona d’entrada principal de l’edifici i pati tranquil. També faran ús del pati de primària. L’alumnat de 3r i 4t curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran, zona de jocs i passadís atletisme.
 • 13. 1 3 L’alumnat de 5è i 6è curs de primària faran ús de la meitat de la pista gran , zona de porxos, taules pícnic i zona de troncs. EDUCACIÓ INFANTIL PATI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Zona 1 P5 Eva H. P4B Pep P4A Sònia G. P3 Sílvia P5 Maria N. Zona 2 P3 Carol P5 Ingrid P4B Marina P5 Eva H. P3 Anna C. Zona 3 P4A Eva S. P3 Sílvia P5 Pep P4A Montse Coll P4A Saray Zona 4 P4B Montse Car. P4A Sònia G. P3 Carol P4B Montse Car. P4B Marina EDUCACIÓ PRIMÀRIA PATI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Hort Rosa Javi N. Rosa Javi N. Ana M. Pati tranquil Lorena Zulema Lorena Zulema Maria C. Gimnàs Laia Tere Bea Tere Laia Jocs Laura Cristina Laura Cristina Ana G. Porxo Pep Mercè Imma Mercè Imma Pista CS Ferran/Vinyet Charo Ana G. Charo Bea Pista CI Noemí Olga Noemí Olga Pep Porta Isma Pilar Maria C. Isma Vinyet
 • 14. 1 4 10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. En cas de detectar un possible cas positiu al centre, s’aïllarà i s’avisarà a la família perquè el vinguin a buscar i consultin al seu metge o pediatre. En cas de confirmació de cas positiu, ens posem en contacte amb la Gestora Covid del CAP de referència, i ella ens proporciona tota la informació i els passos que cal seguir, així com informar-nos dia i hora de PCR massiva si cal. 11. SORTIDES Al llarg del curs tot el Centre realitzarà sortides dins o fora del municipi. PREVISIÓ DE SORTIDES 2021 -2022 P3 Can Rigol 13 de maig Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova La pastissera i els follets 20 de maig Horari per confirmar P4 Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova La pastissera i els follets 20 de maig Horari per confirmar
 • 15. 1 5 P5 Cal Diable, Pontons 28 i 29 d’abril X Espai Taller l'Estaquirot Teatre, Vilanova La pastissera i els follets 20 de maig Horari per confirmar 1r Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú La faula de l'esquirol 16 de novembre Horari per confirmar Jocs esportius arreu del món. Cap de futbol VNG 23 de novembre Bosc Mas Solers 29 d’octubre. 9.00-12.30 N 2n Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú La faula de l'esquirol 16 de novembre Horari per confirmar Jocs tradicionals. Complex de futbol 3 VNG 8 de març Tallers d’igualtat de gènere 2 i 9 de novembre 2nA d'11.00-12.30 2nB de 9.00-10.30 C Bosc Mas Solers 29 d’octubre. 9.00-12.30 N
 • 16. 1 6 3r Auditori Municipal Eduard Toldrà, Vilanova Quotidiafonismes 30 de novembre Horari per confirmar Jocs cooperatius a la platja. Platja VNG 11 de maig Tallers d’igualtat de gènere 3 i 8 de novembre 3rA d'11.00-12.30 3rB de 9.00-10.30 C Can Xoriguer 29 d’octubre. N 4t Can Grau, Olivella ( colònies) Del 13 al 15 d’octubre a X Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú Camí a l'escola 30 de març Horari per confirmar Mini Olimpíades atlètiques. Pistes atletisme VNG 19 de gener Can Xoriguer 29 d’octubre. N
 • 17. 1 7 5è Taller educació emocional 28 de setembre C Taller educació emocional 5 d’octubre C Centre d’Estudis del Mar 29 d’octubre X Viu el parc. Activitat al centre 9 de març Viu el Parc, Olèrdola 23 de març Cantània 24 de maig 16:30 Esports col·lectius. Complex de futbol 3 VNG 11 de febrer 6è Taller educació emocional 30 de setembre C Taller educació emocional 7 d’octubre C Simón Coll, Sant Sadurní 28 d’octubre X Auditori Municipal Eduard Toldrà, Vilanova Flow: my hip hop story 21 d’abril Horari per confirmar Circuit d’orientació. Masia d’En Cabanyes 6 d’abril Colònies. Mar aventura Del 8 al 10 de juny / Transport demanat X Transport confirmat C Activitat al centre N No necessita
 • 18. 1 8 17. LLIBRES DE TEXT I MATERIALS D’APRENENTATGE DELS ALUMNES. Educació infantil P3 LIBRES DE CONSULTA(Ed.Cruïlla): - Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura - Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp - Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura - Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. LECTURES (Ed. Barcanova): - En Tabalet - Tocar la lluna - L’ós petit - Els tres óssos - Els músics de Bremen - El lleó i el ratolí - Els tres porquets
 • 19. 1 9 Educació infantil P4 LLIBRES DE CONSULTA(Ed.Cruïlla): - Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura - Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp - Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura - Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. LECTURES (Ed. Barcanova): - El dofí - Les set cabretes i el llop - El lleó i la lleona - La caputxeta vermella - El berenar de Nadal - L’hort de l’escola - La verema - Temps de castanyes
 • 20. 2 0 Educació infantil P5 - Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura - Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp - Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura - Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. LECTURES (Ed. Barcanova): - Aladí i la llàntia meravellosa -La balena -Mirar el cel -El nap -La festa major -Gegants i capgrossos -El cavall -La bruixa bruna -Ui, quina por! -El Selvin viu a Guatemala -Castells i castellers -Les estacions de l’any -Ui, quin temps farà
 • 21. 2 1 1r d’educació primària Steps in to English. Pupil’s Book 1. Macmillan.Matemàtiques 1r, projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: Els follets sabaters, Onze embarbussaments, El petit avet, La granota eixerida,Sóc la Supermosca, El flautista d’Hamelin, El lleó i el ratolí, Nicolau, el savi mentider, La Superlolafa de bruixa, Los reyes del barrio, Quiero una mascota, Laura tiene miedo. 2n d’educació primària Heroes Work Book 2 Matemàtiques 2n, projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: El pastor mentider, La girafa del coll curt, Mmm...mosques!, La fada menta. Mala sort obona sort, Tomàs i les paraules màgiques, La girafa del coll curt, Fricandó, Nyam-nyam, El Roc escriu una història, El ratón de campo y el ratón de Ciudad, La cigarra y la hormiga, Una de dos, Las aventurasdel capitán calzoncillos.
 • 22. 2 2 3r d’educació primària Heroes 3 Activity Book Essentials. Heroes 3 Pupil´s Book Llengua catalana 3r projecte Duna. Ed. TeideMatemàtiques 3r projecte Duna. Ed. Teide Ciències de la naturalesa 3r projecte Duna. Ed. TeideCiències socials 3r projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: Els casos de l’inspector Sito i mai tinc por, Un cargol fabufantàstic, Estimades feres, De cap a peus. Poemes del cos humà, La meva germana Aixa, Los zorros del Norte, El pequeño vampiro, El capitán calzoncillos y La invasión de los pérfidos tiparracos
 • 23. 2 3 4t d’educació primària Llengua catalana 4t projecte Duna. Ed. TeideMatemàtiques 4t projecte Duna. Ed. Teide Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna. Ed.TeideCiències socials 4t projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: Poemes de cada dia, Quina família!, L’al·lucinant galàctic i piràtic viatge del pare, Matilda, Priscilla Kram. Assassinat al tren, Dragón busca princesa, El pirata mala pata, No hay derecho, El diario de Marcelo, Priscilla Kram. Tras la huella delescritor de notes. 5è d’educació primària Heroes 5 Activity Book EssentialsHeroes 5 Pupil´s Book Ciències de la naturalesa 5è projecte Duna. Ed.Teide Ciències socials 6è projecte Duna. Ed. TeideDiccionarisBarcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: Ser nen no és tan fàcil, Los Lagartijos , Jo, Elvis Riboldi.
 • 24. 2 4 6è d’educació primària Heroes 6 Activity Book EssentialsHeroes 6 Pupil´s Book Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna.Ed.TeideCiències socials 4t projecte Duna. Ed. Teide Diccionaris Barcanova de la llengua catalana Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)Atles de geografia de Catalunya. Barcanova Llibres de lectura: Wonder, Hachiko. El perro que esperava, La tieta Adela a Sevilla.
 • 25. 2 5 18. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES I INFORMES. a. Avaluació dels aprenentatges CICLE PROCEDIMENT D’ AVALUACIÓ Cicle Infantil Primària Cicle Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior Seguiment del procés de l’alumnat a partir de les pautes d’observació. Proves de final de cicle elaborades per l’equip de la comissió pedagògica durant el mes de juny. Seguiment del procés de l’alumnat a partir de pautes d’observació, proves orals o escrites, produccions dels alumnes fetes a l’aula o a casa, ... Actes d’avaluació. Posada en comú a tot el cicle o intercicle de les característiques pròpies de cada grup i de les propostes de millora. b. Informes d’ aprenentatge a les famílies CICLE PERIODICITAT DESCRIPTORS Cicle Infantil Cicle Inicial Quadrimestral Recull els resultats dels objectius assolits.
 • 26. 2 6 Cicle Mitjà Cicle Superior Trimestral 19. REUNIONS I VISITES DE LES FAMÍILIES a. Reunions REUNIONS PROGRAMADES Educació Infantil: Reunió d’aula on es tracten els aspectes més rellevants del curs i la seva organització. Dades de les trobades: . P3 : 9 de setembre de 2021 . P4 : 5 d’octubre de 2021 . P5 : 30 de setembre de 2021 I altres reunions ocasionals per informar sobre altres activitats. Educació Primària: Reunió d’aula on es tracten els aspectes més rellevants del curs i la seva organització. Dades de les trobades: . 1r : 6 d’octubre de 2021 . 2n: 29 de setembre de 2021 . 3r: 28 de setembre de 2021 . 4t: 4 d’octubre de 2021 . 5è: 13 d’octubre de 2021 . 6è: 7 d’octubre de 2021 I altres reunions ocasionals per informar sobre altres activitats. Noves famílies: Reunió de les noves famílies admeses al nostre Centre al juny.
 • 27. 2 7 b. Visites VISITES PROGRAMADES Abans de l’inici de la preinscripció, es faran alguns matins i tardes de portes obertes per donar a conèixer a les possibles noves famílies el nostre Centre. 20. ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS ACTIVITAT DESCRIPTORS ORGANITZA Activitats de reciclatge Projecte “A l’escola reciclem l’oli” Roba amiga Viu el Parc! Activitats adreçades als alumnes de P3 a 4t que demostren les possibilitats de reutilització de part dels nostres residus. L’objectiu és conscienciar els/les nostres alumnes sobre la importància de reciclar l’oli domèstic. Reciclem i recuperem roba que ja no utilitzem. Activitat adreçada a l’alumnat de 5è d’Educació Primària en la qual se’ls dóna a conèixer la riquesa natural del Parc del Garraf, el conjunt monumental d’Olèrdola i el Parc Natural del Foix. Mancomunitat Penedès- Garraf Projecte Oliklak Fundació de formació i treball. Diputació de Barcelona/ Xarxa de Parcs Naturals
 • 28. 2 8 21. ALTRES ACTIVITATS. - Tallers d’Educació Emocional adreçats a l’alumnat de cicle superior, Pressupostos participatius. - Xerrades informatives sobre els entorns digitals i xarxes socials, Mossos d’Esquadra. - Xerrades de formació adreçades als pares per tal d’adquirir habilitats en els nous entorns digitals del centre, PEE. PROJECTES HABITUALS DEL CENTRE Aquest curs ja que l’actual situació de pandèmia ho permet, el centre tornarà a participar dels projectes següents: - FRUITA A L’ESCOLA, Departament Agricultura i Ramaderia. - DANSA ARA, Consell Comarcal. - CANTÀNIA, Auditori de Barcelona. - PROJECTE EMPRENEDORIA, Diputació de Barcelona. Tornem a realitzar sortides i colònies amb certa normalitat, sempre respectant la normativa sanitària. L’alumnat de sisè realitzarà activitats controlades i respectant totes les instruccions del Departament de Salut, per tal de recollir diners pel viatge de final d’etapa.