zer

1,618 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,361
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

zer

 1. 1. Zer l’Horta de Lleida
 2. 2. Inici de curs: 12 de setembre. Fi de curs: 21 de juny.VacancesNadal: del 22 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos.Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos.Festes locals: 29 de setembre i 11 de maig a Lleida.Dies de lliure disposició: 1 TRI: 2 de novembre i 7 de desembre. 2 TRI: 11 de febrer. 3 TRI: 10 de maig.Jornada intensiva: 21 de desembre i de l’11 al 22 de juny ORGANITZACIÓ
 3. 3. Normes:Horari : de 9,00 a 12’30 i de 15,30 a 17,00 hores.Es demana puntualitat a l’entrada i sortida de l’escola.Recordem als pares i a les mares que no haurien d’entrar a l’escola pera no interferir en l’organització del centre.Els /les alumnes han d’esmorzar abans de venir a l’escola. ORGANITZACIÓ
 4. 4. Rutines:Dur la bata en els nivells que es recomana.Revisar l’estoig dels/les alumn@s per tal que estigui encondicions òptimes.Dur tisores, pegament, regles, en els nivells que es demana.Tenir cura que els n@ns duguin les tasques escolars de casaacabades i polides.Col·laborar amb el /la tutor/a quan es demana informacióRevisar l’ AGENDA, és el mitjà de comunicació família-escola.. ORGANITZACIÓ
 5. 5. Roba:. Portar marcada la roba del/les alumnes: bata,abric, xandall, .... Posar betes a les a les bates i als abrics perpenjar-les bé.. Dur el xandall i el calçat esportiu el diad’educació física. Menjador:. Dur una bata i/o pitet de menjador.. Dur un petit necesser amb raspall i pasta dedents. ORGANITZACIÓ
 6. 6. Els/les alumnes de CM/CS han de dur: Flauta el dia d’educació musical. Pendrive per la sessió TAC. Transport Cal fer-se la tarja de bus urbà per poder anar a algunes sortides
 7. 7. - Pla lector, es realitza a nivell de Zer, el tema coincideix amb el de la revista: els éssers fantàstics.- Projecte interdisciplinari, es realitza com a mínim un projecte per aula o curs , el tema del qual es lliure depenent dels interessos de cada grup.- Revista escolar, enguany el tema de la revista serà: els éssers fantàstics, la revista tindrà un format digital igual o semblant a la del curs passat que la podem trobar a la prestatgeria.- Projecte Comènius: títol: Intervenció de l’alumnat en els espais de l’entorn.Països: Itàlia, França, Alemanya. PROJECTES
 8. 8. 1er Trimestre: - Sortida ,trobada tardor: 3 d’octubre a Can Vilalta(Bages)2on TrimestreCada centre decidirà les sortides a realitzar en funcióde les seves necessitats.3er Trimestre- Sortida de juny:Mont Sant Benet SORTIDES
 9. 9. SEP(suport escolar personalitzat)El suport escolar personalitzat s’aplicarà en dues modalitats: - dins de l’aula amb mestres de reforç, en horari lectiu general i, - fora de l’horari lectiu dels alumnes, a cicle mitjà i superior.Suport Escolar Personalitzat
 10. 10. SEP (suport escolar personalitzat):El SEP fora de l’aula es realitzarà :dimarts i dijous dedos quarts d’una a dos quarts de dosa l’ alumnat que es determini.Durant aquesta franjahorària es reforçaran individualment o en petit grup, elssegüents aspectes: - l’adquisició i millora del procés de lectura i escriptura - l’assoliment d’habilitats matemàtiques - adquisició d’hàbits de treball i organització i estudi.Suport Escolar Personalitzat
 11. 11. SEP (suport escolar personalitzat): S’informarà a les famílies i es signarà un document conforme hi estan d’acord i en són sabedors.L’alumn@ que es quedi al SUPORT no necessariament ho farà tot el curs , sinó que en pot gaudir durant un mes o trimestre segons l’ aprenentatge que calgui reforçar.S’avaluarà el seu aprofitament i la seva continuïtat en les sessions d’avaluació trimestrals.Suport Escolar Personalitzat
 12. 12. Decret d’Autonomia de centres1.- Carta de compromís *FAMÍLIES NOVES * ADENDA personalitzada a cada alumne/a2.- NOF :Normes d’organització ifuncionament que hem de respectarentre tots i totesEs pot consultar la normativa a la pàgina web de ZER :http://www.xtec.es/centres/c5007921/NORMES d’ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
 13. 13. CARTA DE COMPROMÍS• CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU• Les persones sotasignades,• Sr/a...........…...…………………..........................… (nom i cognoms),• Director/a de l’escola …..…..………………….........…........ de la ZER l’Horta de Lleida,• i• Sr/a.…………………...............………....…....... ......... (nom i cognoms),• (pare mare, tutor, tutor/a)• de l’alumne/a .......................... ................................................……..............………., reunits a la localitat de ......................... .......................…………..……………………, amb data ……….....................……………., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els compromisos detallats al darrera.• I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.• El centre La família• (pare, mare o tutor/a)• Signatura Signatura• Lleida, 8 de novembre de 2011 CARTA DE COMPROMÍS
 14. 14. COMPROMISOSPer part de la família1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les actuacions que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, i altres serveis oferts pel centre.4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.5. Ajudar el propi fill o filla a organitzar el temps de treball i/o estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.6. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.8. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.9. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta, mitjançant les reunions i entrevistes.12. Altres CARTA DE COMPROMÍS
 15. 15. Per part del centre1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi-ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna, sempre que sigui possible, i mantenir-ne informada la família.8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre).10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos al llarg del curs.11. Altres CARTA DE COMPROMÍS
 16. 16. Organització del currículum,Educació Infantil : Les finalitats de l’etapa es concreten en capacitats aassolir:.-Adquisició de coneixements i habilitats.-Utilització dels coneixements i habilitats El CURRÍCULUM
 17. 17. .-Aprendre a ser i actuar d’una manera més autònoma.-Aprendre a pensar i a comunicar.-Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.-Aprendre a conviure i habitar el mónAmb continuïtat a Primària mitjançantles competències bàsiques CURRÍCULUM EDUCACIÓ INFANTIL
 18. 18. Educació PrimàriaCompetències bàsiques:Competències transversalsLes competències comunicatives:1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual2. Competències artística i culturalLes competències metodològiques:3. Tractament de la informació i competència digital4. Competència matemàtica5. Competència d’aprendre a aprendre CURRÍCULUMS A PRIMÀRIA
 19. 19. Les competències personals:6. Competència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure ihabitar el món7. Competència en el coneixement i la interaccióamb el món físic8. Competència social i ciutadana CURRÍCULUM A PRIMÀRIA
 20. 20. LA IMPORTÀNCIA DE LA FAMÍLIA EN L’EDUCACIÓ DEL NEN I NENACol·laboració amb l’escola Hem de treballar CONJUNTAMENT ! ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES
 21. 21. *Família i escola, unides per l’educació:- www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescolawww.universidaddepadres.esPàgina de jocs i activitats per a l’alumnat:https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/home? previewAsViewer=1 ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES
 22. 22. Segons la Normativa d’inici de curs cal informar a les famílies dels criteris d’avaluació. AVALUACIÓ
 23. 23. Proves i seguiment per part de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic): Proves a P-5 (lectoescriptura i matemàtica) Proves de 6è, procés de transició a la ESO. Entrevistes als alumnes i famílies. Sessions d’observació a l’aula. AVALUACIÓ
 24. 24. Al llarg del curs es duran a terme diferents tipus d’avaluació: Avaluació inicial. Proves de càlcul mental i problemes globals Proves ACL , de comprensió lectora. Controls sistemàtics al llarg del curs. Avaluació final de cicle Proves de lateralitat a Ed. Infantil o CI AVALUACIÓ
 25. 25. Al llarg del curs es duran a terme diferents tipus d’avaluació:Avaluació continuada i global mitjançant : pautes d’observació de les diferents àrees, treballs cooperatius i en grup, Treball individual presentació de treballs, projectes control del treball diari a l’aula agenda... AVALUACIÓ
 26. 26. Avaluació efectuada per l’alumnat: Autoavaluació ( en els dictats, operacions ...) Coavaluació ( es fa en general de tot el grup) Avaluació figuroanalògica, mitjançant imatges. Fomentar el sentit crític avaluant les pròpies creacions i les dels altres. AVALUACIÓ
 27. 27. Proves d’obligat acompliment :• Proves d’avaluació diagnòstica de 4rt: es realitzaran durant el mes d’octubre.• Proves de Competències Bàsiques de 6è: es realitzaran durant el mes de maig. AVALUACIÓ
 28. 28. Informes als pares: Parvulari: Es donaran dos informes al llarg del curs. Primària: Es donaran tres informes al llarg del curs. TUTORIES personalitzades AVALUACIÓ

×