SlideShare a Scribd company logo
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
Twenty years have passed since 9/11, two decades since the United States
had to fight back.
In the shadows, the enemy is patient, learning and adapting. And it is ready
to strike again.
The new president gives hope to a country tired of conflict. He is young,
popular, a visionary... but also a man with a secret.
On the other side of the world, a regional superpower struggles with
sanctions imposed by the US and its European allies - a country whose
ancient religion has spawned a group of ruthless killers. Faced with internal
dissent and punitive action from the Americans and Israel, the supreme
leader puts into action a plan for revenge against the most powerful nation
on earth.
In Dr. Robert Bray,
Major in the United States Air Force,
for reasons that remain classified
and the guards,
who are on duty tonight
guarding us all.
This book is a work of fiction. All references to historical events, real people
or places are used fictitiously. Other names, characters and events are
figments of the author's imagination and any resemblance to actual events
or places, living and dead persons is completely coincidental.
Изминаха двадесет години от 11 септември, две десетилетия, откакто
Съединените щати трябваше да дадат отпор.
В сенките врагът е търпелив, учи се и се адаптира. И е готов да нанесе
нов удар.
Новият президент дава надежда на една уморена от конфликти страна.
Той е млад, популярен, визионер... но и човек с тайна.
На другия край на света една регионална суперсила се бори със
санкциите, наложени от САЩ и европейските им съюзници - страна,
чиято древна религия е породила група безмилостни убийци. Изправен
пред вътрешно несъгласие и наказателни действия от страна на
американците и Израел, върховният лидер привежда в действие план
за отмъщение срещу най-могъщата нация на земята.
Д-р Робърт Брей,
майор от военновъздушните сили на САЩ,
по причини, които остават засекретени
и охраната,
които са на служба тази вечер
които пазят всички нас.
Тази книга е художествена измислица. Всички препратки към
исторически събития, реални хора или места са използвани фиктивно.
Други имена, герои и събития са плод на въображението на автора и
всяка прилика с действителни събития или места, живи и мъртви лица е
Jack Carr is a New York Times bestselling author and former Navy Seal. He
lives with his wife and three children in Park City, Utah. He is the author of
The Blacklist, The Company, and The Raging Son. You can visit him at
OfficialJackCarr.com and follow him on Instagram, Twitter and Facebook at
@JackCarrUSA.
In the 9723 words of Executive Order 12333, "Intelligence Activities of the
United States," in Part 2, paragraph 13, the following sentence appears:
"2.11 Prohibition on Assassinations. No person employed by or acting on
behalf of the Government of the United States shall engage in or conspire to
engage in assassination."
***
Seven days after September 11, 2001, Congress passed a 275-word
resolution entitled "2001 Authorization for Use of Military Force." This
document granted the President of the United States the authority to bring
to justice the individuals and states involved in the attack. Twenty years
later, the document remains the sole legal basis for the ongoing war on
terrorism.
***
... it is the personal duty of every Muslim to kill Americans and their allies,
civilian and military, in every country where it is possible to do so...
напълно случайна.
Джак Кар е автор на бестселъри на "Ню Йорк Таймс" и бивш морски
тюлен. Живее със съпругата си и трите си деца в Парк Сити, Юта. Автор е
на книгите "Черният списък", "Компанията" и "Разяреният син". Можете
да го посетите на OfficialJackCarr.com и да го следвате в Instagram,
Twitter и Facebook на @JackCarrUSA.
В 9723 думи от Изпълнителна заповед 12333, "Разузнавателна дейност
на Съединените щати", в част 2, параграф 13, се появява следното
изречение:
"2.11 Забрана за убийства. Никое лице, наето от или действащо от
името на правителството на Съединените щати, не може да участва или
да заговорничи за участие в убийства."
***
Седем дни след 11 септември 2001 г. Конгресът приема резолюция от
275 думи, озаглавена "Разрешение за използване на военна сила през
2001 г.". Този документ предоставя на президента на Съединените
американски щати правомощието да изправи пред съда лицата и
държавите, участвали в нападението. Двадесет години по-късно
документът остава единственото правно основание за продължаващата
война срещу тероризма.
***
... личен дълг на всеки мюсюлманин е да убива американците и техните
съюзници, цивилни и военни, във всяка страна, където е възможно да
Al Qaeda Fatwa, 1998.
***
Im ba l'arjeka, hashkem l'argo
If someone comes to kill you, get up and kill him first.
Talmud
PREFACE
On the morning of September 11, 2001, nineteen men boarded four planes
at Logan, Newark, and Dulles International Airports. All the planes were
bound for the West Coast. The flights were chosen because they had the
necessary amount of fuel to make the transcontinental trek.
Two hours later, the United States would find itself in a war that continues
to this day.
This narrative is not about the events of that September morning. Rather, it
is a reflection on the knowledge our adversaries have gained from our
response to terrorism in the Middle East and Europe from 1979 through the
first half of 2001, and the lessons they have learned in the two decades
since the pivotal attack that changed the course of history.
This is a novel about asymmetric warfare.
I have long wondered what the enemy has learned as he has watched us on
the battlefield over the twenty years of struggle that have now been waged.
What lessons have they learned and how have they changed their tactics
and strategies to incorporate that knowledge? What would I have learned
го направи...
Фатва на Ал Кайда, 1998 г.
***
Im ba l'arjeka, hashkem l'argo
Ако някой дойде да ви убие, станете и убийте първо него.
Талмуд
ПРЕДГОВОР
Сутринта на 11 септември 2001 г. деветнадесет мъже се качват на
четири самолета на международните летища Логан, Нюарк и Дълес.
Всички самолети пътуваха за Западното крайбрежие. Полетите бяха
избрани, защото разполагаха с необходимото количество гориво, за да
извършат трансконтиненталния преход.
Два часа по-късно Съединените щати се оказват във война, която
продължава и до днес.
Този разказ не е посветен на събитията от онази септемврийска сутрин.
По-скоро той е размисъл за знанията, които нашите противници са
придобили от нашия отговор на тероризма в Близкия изток и Европа от
1979 г. до първата половина на 2001 г., и за уроците, които са научили
през двете десетилетия след ключовата атака, която промени хода на
историята.
Това е роман за асиметричната война.
Отдавна се чудя какво е научил врагът, докато ни е наблюдавал на
бойното поле през двадесетте години на борба, които вече се водят.
had I been in the enemy's shoes?
These are questions I pondered while in uniform, and continue to ponder as
an author. Our adversaries have watched us at the poker table for twenty
years, having the advantage of seeing our cards. They have studied our
tactics and watched our technology evolve; they have watched our goals
and objectives change. They have taken notes as we have fought in
Afghanistan, Iraq, Syria, and other hotbeds of tension around the world. Nor
has our response to the pandemic and civil unrest plaguing our cities at a
time when domestic political ideologies seem irreconcilable gone unnoticed.
They see before them a divided country. Do they take that division into
account in their battle plans?
Almost twenty years have passed since that September morning. Our enemy
is patient. It observes, learns, and adapts. Russia, China, North Korea, Iran,
terrorist groups, and super-powered people are waiting, finding gaps in our
defenses, and perfecting plots that exploit our weaknesses. I sincerely hope
that the operation you will read about in the following pages is not currently
being planned by a foreign intelligence service. It would be wise to
remember that the Athenian historian Thucydides in the Melian Dialogue in
his History of the Peloponnesian War characterizes hope as the comforter of
danger. In modern military and intelligence parlance, the ancient Greek
warlord's text means that hope is not a course of action. While this may be
true, hope is often all one has in times of despair. The lesson is as old as
time, "Be prepared!"
Какви уроци са научили и как са променили тактиките и стратегиите си,
за да се възползват от тези знания? Какво щях да науча аз, ако бях на
мястото на врага?
Това са въпроси, които си задавах, докато бях в униформа, и които
продължавам да си задавам като автор. Нашите противници ни
наблюдават на масата за покер в продължение на двадесет години,
като имат предимството да виждат картите ни. Те са изучавали нашите
тактики и са наблюдавали развитието на нашите технологии;
наблюдавали са как се променят нашите цели и задачи. Те са си водили
записки, докато сме воювали в Афганистан, Ирак, Сирия и други огнища
на напрежение по света. Не остана незабелязана и реакцията ни на
пандемията и гражданските вълнения, обхванали нашите градове в
момент, когато вътрешните политически идеологии изглеждат
непримирими. Те виждат пред себе си една разделена страна. Вземат
ли предвид това разделение в бойните си планове?
От онази септемврийска сутрин са изминали почти двадесет години.
Нашият враг е търпелив. Той наблюдава, учи се и се адаптира. Русия,
Китай, Северна Корея, Иран, терористични групи и хора със
свръхспособности чакат, намират пролуки в защитата ни и
усъвършенстват заговори, които се възползват от нашите слабости.
Искрено се надявам, че операцията, за която ще прочетете на
следващите страници, в момента не се планира от чужда
разузнавателна служба. Би било разумно да си спомним, че атинският
историк Тукидид в Мелианския диалог в своята "История на
Пелопонеската война" характеризира надеждата като утешител на
опасността. На съвременен военен и разузнавателен език текстът на
древногръцкия военачалник означава, че надеждата не е начин на
действие. Макар това да е вярно, надеждата често е единственото, с
което човек разполага по време на отчаяние. Поуката е стара като
времето: "Бъдете подготвени!"
There is probably no other military text as influential as The Art of War. The
Chinese military strategist and philosopher Sun Tzu knew that "the supreme
art of war is to subdue the enemy without fighting." In an asymmetric
confrontation, this is of utmost importance to an enemy that does not
possess a nuclear arsenal. How then would a superpower be defeated? "All
wars are based on deception." The lessons of the General of the Warring
States Period are not foreign concepts to our adversaries - adversaries
whose game is aimed far. Given these two maxims, if your mission was to
destroy a modern empire, what would you do?
This is also a book about the ethics, morality, and legality of targeted
assassinations, which Israelis call "hizulim," or elimination, as an instrument
of state power. Is there a difference between using a Reaper drone to
eliminate an enemy combatant with an AM-114 Hellfire or a G.B.U. 38
"unguided bomb" control kit from fifty thousand yards and sending a 180-
grain* .300 caliber Winchester Magnum bullet into the same terrorist's
brain stem from a thousand yards away? How does the enemy view these
different methods of assassination? Is the increasing use of drones to
remotely inflict death having the desired effect? Has it saved the lives of
many Americans, or has it attracted to the cause more of what Dr. David
Kilcullen calls "accidental guerrillas"?
[* In English grain. There are several kinds of grain: apothecary's (for
medicine) = 0.0727 grams, ducat's (for gold) = 0.0581 grams, and for bullet =
0.0622 grams; later in the text it is in the latter sense; the calibre described
is for a bullet weighing about 12 grams - B.P.]
On September 11, 2001, there were certain groups who stood shoulder to
shoulder and watched on television the fall of the Twin Towers, men with
certain skills, men whose sole mission in life was to be prepared for war.
Such things are not discussed openly, but there were those in this society
whose heads were spinning with a single thought, "God, how I wish I was in
Вероятно няма друг толкова влиятелен военен текст като "Изкуството на
войната". Китайският военен стратег и философ Сун Дзъ е знаел, че
"висшето изкуство на войната е да покориш врага, без да се биеш". При
асиметрична конфронтация това е от изключителна важност за
противник, който не притежава ядрен арсенал. Как тогава ще бъде
победена една свръхсила? "Всички войни се основават на измама."
Уроците на генерала от периода на воюващите държави не са чужди
понятия за нашите противници - противници, чиято игра е насочена
далеч. Като имате предвид тези две максими, ако мисията ви е да
унищожите една съвременна империя, какво бихте направили?
Това е също така книга за етиката, морала и законността на
целенасочените убийства, които израелците наричат "хизулим", или
елиминиране, като инструмент на държавната власт. Има ли разлика
между това да използваш безпилотен самолет Reaper, за да
елиминираш вражески боец със снаряд AM-114 Hellfire или комплект за
управление на "неуправляема бомба" G.B.U. 38 от петдесет хиляди
метра, и това да изпратиш 180-грамов* куршум калибър 300 Winchester
Magnum в мозъчния ствол на същия терорист от разстояние хиляда
метра? Как врагът гледа на тези различни методи за убийство? Дали все
по-честото използване на безпилотни самолети за дистанционно
нанасяне на смърт има желания ефект? Дали е спасило живота на
много американци, или е привлякло към каузата повече от това, което
д-р Дейвид Килкулен нарича "случайни партизани"?
[* На английски език. Съществуват няколко вида зърно: аптекарско (за
лекарства) = 0,0727 грама, дукатно (за злато) = 0,0581 грама и за куршум
= 0,0622 грама; по-нататък в текста е в последния смисъл; описаният
калибър е за куршум с тегло около 12 грама - Б.П.]
На 11 септември 2001 г. имаше определени групи, които стояха рамо до
рамо и гледаха по телевизията падането на кулите близнаци, мъже с
определени умения, мъже, чиято единствена мисия в живота беше да
бъдат подготвени за война. Такива неща не се обсъждат открито, но в
това общество имаше и такива, в чиито глави се въртеше една-
one of those planes!" These people are called to fight: protectors, warriors,
guardians. They are out there tonight. They are hunting. If the war were to
return to the home front, would you want one of these guards standing
beside you, armed and ready.
Before 9/11, these men would have picked seats in planes next to the
windows. Based on the evidence of previous hijackings, they knew that this
allowed them to be more difficult to physically overwhelm during the initial
violent takeover of the plane's cabin, when the terrorists had to make
examples of certain passengers to keep the others in line. Window seats
would give them time to observe and plan their course of action. September
11 changed the pattern of hijackings. After the morning of that Tuesday,
those same guardians began choosing locations near the aisle so they could
respond to the threat immediately. They don't look any different than
anyone else unless you know what to look for, unless you're one of them.
Preparing to write this novel was a highly emotional experience: listening to
the calls of people from the hijacked planes to their loved ones on the
ground, reading about the dead trapped in the collapsing buildings, some of
whom chose to jump rather than burn alive.
I encourage everyone to visit the 9/11 Memorial in Lower Manhattan. Take
your time. Listen to its lessons.
As we cross the twenty-year mark since the attacks and enter the third
decade of continuous war, do we have a clear vision of how to end this
conflict? Or has our strategy of short-term war applied to long-term conflict
doomed our children and grandchildren to fight the sons and grandsons of
the men who planned the deadliest terrorist attack in history? Do we still
not understand the nature of the conflict in which we are involved?
I fear we all know the answer.
единствена мисъл: "Боже, как бих искал да съм в един от тези
самолети!" Тези хора са призвани да се бият: защитници, воини,
пазители. Те са там тази вечер. Те ловуват. Ако войната се върне на
домашния фронт, бихте ли искали един от тези стражи да стои до вас,
въоръжен и готов.
Преди 11 септември тези мъже щяха да си изберат места в самолетите
до прозорците. Въз основа на доказателствата от предишни отвличания
те са знаели, че това им позволява да бъдат по-трудно физически
преодолими по време на първоначалното насилствено превземане на
салона на самолета, когато терористите е трябвало да дадат примери за
определени пътници, за да държат останалите в подчинение.
Седалките при прозорците ще им дадат време да наблюдават и да
планират действията си. 11 септември променя модела на
отвличанията. След сутринта на онзи вторник същите тези пазители
започнаха да избират места в близост до пътеката, за да могат да
реагират на заплахата незабавно. Те не изглеждат по-различно от
всички останали, освен ако не знаете какво да търсите, освен ако не сте
един от тях.
Подготовката за написването на този роман беше силно емоционално
преживяване: слушах обажданията на хората от похитените самолети
към техните близки на земята, четох за загиналите, хванати в капана на
рушащите се сгради, някои от които са предпочели да скочат, вместо да
изгорят живи.
Препоръчвам на всички да посетят мемориала на 11 септември в Долен
Манхатън. Отделете време. Вслушайте се в неговите уроци.
Когато навършваме двадесет години от атентатите и навлизаме в
третото десетилетие на непрекъсната война, имаме ли ясна визия за
това как да сложим край на този конфликт? Или стратегията ни за
краткосрочна война, прилагана към дългосрочен конфликт, е обрекла
нашите деца и внуци да се бият със синовете и внуците на хората, които
са планирали най-смъртоносната терористична атака в историята? Все
Jack Carr
Park City, Utah
September 11, 2020.
CHRONOLOGY OF EVENTS
1953: CIA-sponsored coup d'état in Iran
1979: Iranian Revolution
1979: Iran hostage crisis begins
1980: Operation Eagle Claw
1980: Iran-Iraq War begins
1981: Iran hostage crisis ends
1983: US Embassy bombing, Beirut, Lebanon
1983: Bombing at the US Marine barracks, Beirut, Lebanon
1983: United States Embassy bombing in Kuwait
1984: Kidnapping of CIA Beirut branch chief William F. Buckley
1984: Bombing of a wing of the U.S. Embassy in Beirut, Lebanon
1985: Hijacking of Trans World Airlines Flight 847
1985: The Iran-Contra affair begins
1985: Hijacking of the Akile Lauro cruise ship
1985: CIA Beirut branch chief William Buckley is executed
1987: The Iran-Contra affair ends
1987: Operation Hard Intentions begins
1988: Kidnapping of Lt. Col. William Higgins, Lebanon
1988: US Navy ship Vansen downs Iranair Flight 655 Airbus
1988: Iran-Iraq War ends
1988: Operation Hard Intentions ends
1988: PanAm Flight 103 bombed over Lockerbie
още ли не разбираме естеството на конфликта, в който сме въвлечени?
Опасявам се, че всички знаем отговора.
Джак Кар
Парк Сити, Юта
11 септември 2020 г.
ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА
1953: спонсориран от ЦРУ държавен преврат в Иран
1979 г.: Иранска революция
1979 г.: Започва заложническата криза в Иран
1980: Операция "Орлов нокът
1980: Започва ирано-иракската война
1981: Заложническата криза в Иран приключва
1983 г.: бомбен атентат срещу посолството на САЩ, Бейрут, Ливан
1983 г.: Бомбен атентат в казармите на морската пехота на САЩ, Бейрут,
Ливан
1983 г.: бомбен атентат в посолството на САЩ в Кувейт
1984: Отвличане на ръководителя на филиала на ЦРУ в Бейрут Уилям Ф.
Бъкли
1984 г.: бомбен атентат в крилото на посолството на САЩ в Бейрут,
Ливан
1985 г.: Отвличане на полет 847 на Trans World Airlines
1985: Започва аферата "Иран-контри
1985 г.: Отвличане на круизния кораб "Акиле Лауро
1985: Екзекутиран е ръководителят на филиала на ЦРУ в Бейрут Уилям
Бъкли
1987 г.: приключва аферата "Иран-Контра
1987: Започва операция "Трудни намерения
1988 г.: Отвличане на подполковник Уилям Хигинс, Ливан
1990: Lt. Col. William Higgins is executed, Lebanon
1990: Iraq invades Kuwait
1990: Operation Desert Shield
1991: Operation Desert Storm
1993: World Trade Center bombing
1996: Bomb attack on Cobar Towers
1998: Bombings of US embassies in East Africa
2000: Bombing of the USS Cole
2001: Assassination of Ahmad Shah Massoud
2001: 9/11 terrorist attacks
2001: United States invasion of Afghanistan
2003: United States invasion of Iraq
2006: Abu Musab al-Zarqawi killed
2008: Imad Mughniyeh is killed
2011: Osama bin Laden is killed
2020: Qassem Soleimani is killed
2021: Twentieth anniversary of the 9/11 terrorist attacks
The past is a prologue to the present.
William Shakespeare
1988 г.: Корабът на американските военноморски сили Vansen сваля
Airbus 655 на Iranair
1988 г.: Край на ирано-иракската война
1988: Операция "Тежки намерения" приключва
1988 г.: Полет 103 на PanAm е бомбардиран над Локърби
1990: Подполковник Уилям Хигинс е екзекутиран, Ливан
1990 г.: Ирак нахлува в Кувейт
1990: Операция "Пустинен щит
1991: Операция "Пустинна буря
1993: Бомбардировка на Световния търговски център
1996 г.: бомбена атака срещу кулите Кобар
1998 г.: бомбени нападения срещу посолствата на САЩ в Източна
Африка
2000 г.: бомбардировка на американския кораб "Коул
2001 г.: Убийство на Ахмад Шах Масуд
2001 г.: терористични атаки на 11 септември
2001 г.: нахлуване на Съединените щати в Афганистан
2003: Инвазия на САЩ в Ирак
2006: Абу Мусаб ал-Заркауи е убит
2008: Убит е Имад Мугнийех
2011: Осама бин Ладен е убит
2020: Касем Солеймани е убит
2021: Двадесета годишнина от терористичните атаки на 11 септември
Миналото е пролог към настоящето.
Уилям Шекспир
PROLOGUE
For those not involved in the operation, the day that changed the world
began no differently than any other. For the select few, there was little
change in their routine. Alia Hajjar was one of those few.
For the past year, Aliyah has worked at JetClean Industries, a professional
cleaning company specializing in aviation, cleaning planes between flights at
Boston's Logan International Airport. Her days were spent navigating the
aisles between seats with the rest of the cleaning crew - picking trash out of
seatback pockets, refilling lavatories with toilet paper, sanitizing onboard
kitchens and tidying seat belts.
Alia didn't mind this work. It gave her a chance to get away from home and
meet and talk with the other Muslim women on her shift. And also to be
away from her husband.
He had never hit on her while they lived in Hamburg. The beatings started
when they moved to the United States after they got their five-year business
visas from the embassy in Berlin. At first, Alia thought it was because she
had failed to bear him children. Now she knew the real reason.
At first she couldn't understand why the man who had trained as an
accountant in Germany was working as a waiter and washing dishes in the
kitchen of a Moroccan restaurant near Cambridge. Their meagre wages
were barely enough to cover the rent on their small apartment in
Watertown and feed them. The first time she pressed him on the subject,
her husband slapped her across the face. Even now the memory of the
stinging blow, added to the shock, made her eyes water. When she tried to
turn and run, he grabbed her by the throat, threw her on their second-hand
couch, which smelled of mold, and continued to squeeze the life out of her
ПРОЛОГ
За тези, които не са участвали в операцията, денят, който промени
света, започва не по-различно от всеки друг. За малцината избрани
нямаше особена промяна в рутинните им дейности. Алия Хаджар беше
една от тези малцина.
През изминалата година Алия работеше в JetClean Industries, компания
за професионално почистване, специализирана в авиацията, като
почистваше самолетите между полетите на международното летище
Логан в Бостън. Дните ѝ минаваха в обикаляне на коридорите между
седалките заедно с останалия почистващ екип - събираше боклуци от
джобовете на облегалките на седалките, зареждаше тоалетните с
тоалетна хартия, дезинфекцираше бордовите кухни и подреждаше
предпазните колани.
Алиа нямаше нищо против тази работа. Тя ѝ даваше възможност да се
откъсне от дома и да се срещне и поговори с другите мюсюлманки на
смяна. А също и да бъде далеч от съпруга си.
Докато живееха в Хамбург, той никога не я беше закачал. Биенето
започнало, когато се преместили в Съединените щати, след като
получили петгодишните си бизнес визи от посолството в Берлин.
Първоначално Алиа си мисли, че е заради това, че не е успяла да му
роди деца. Сега вече знаеше истинската причина.
Отначало не можела да разбере защо мъжът, който бил учил за
счетоводител в Германия, работи като сервитьор и мие чинии в кухнята
на марокански ресторант близо до Кеймбридж. Оскъдните им заплати
едва стигаха, за да покрият наема на малкия им апартамент в Уотъртаун
и да ги нахранят. Първият път, когато тя го притисна по този въпрос,
съпругът ѝ я удари през лицето. Дори и сега споменът за жалния удар,
добавен към шока, караше очите ѝ да се насълзяват. Когато се опита да
се обърне и да избяга, той я хвана за гърлото, хвърли я на дивана им
втора употреба, който миришеше на мухъл, и продължи да изстисква
as she screamed that she shouldn't question him anymore.
Later that night there was a knock at the door. Her husband pointed to the
bedroom and told her to stay there until he called her. Pressing her ear to
the doorframe, she strained to hear the brief quiet conversation. She
recognized her native tongue, but couldn't make out the words. Then she
lay down and pretended to sleep. The next day, after work, she searched
the small apartment and found an unfamiliar suitcase in the built-in closet
near the entrance. It was full of money. She tried to put it back in its place
just as she had found it.
That night her husband beat her again. This time it took several days for the
swelling to go down. When she returned to work at Logan International, the
hijab hid the marks of the beating, and only her swollen eyes showed
through the black slits.
From then on, she never again dared touch an unfamiliar suitcase, backpack,
or bag that appeared in the apartment. She knew it was a 'hawala', the
ancient remittance system that had its origins in the Silk Road. The system
allowed the movement of funds around the world without the digital traces
left by banks and wire transfers. The hawaladars - the trusted people -
usually took a percentage of the remittance for their labor, but Alia noticed
no visible change in their finances. As a Muslim with a strict Islamic
upbringing, she was forbidden to know the details of their financial
situation. All she knew was that the couch was moldy and that her husband
was taking no steps to replace it.
Two weeks ago she had come home from work a little earlier than usual.
She had been feeling a bit unwell for a few days. While taking the keys out
of her purse, she made a clumsy movement and dropped them on the
staircase. If the man coming down had stopped to pick them up, smiled and
wished her a good day, she wouldn't have even paid attention to what had
happened. Instead, he walked by without paying her any attention, his foot
живота от нея, докато тя крещеше, че не бива да го разпитва повече.
По-късно същата вечер на вратата се почука. Съпругът ѝ посочил към
спалнята и ѝ казал да остане там, докато я извика. Притиснала ухо до
рамката на вратата, тя се напрегна, за да чуе краткия тих разговор.
Разпознала родния си език, но не успяла да разчете думите. После
легна и се престори, че спи. На следващия ден, след работа, тя претърси
малкия апартамент и откри непознат куфар във вградения гардероб до
входа. Беше пълен с пари. Опитала се да го върне на мястото му точно
както го била намерила.
Същата вечер съпругътѝ отново я пребил. Този път били необходими
няколко дни, за да спадне отокът. Когато се върнала на работа в "Логан
Интернешънъл", хиджабът скрил следите от побоя и само подутите ѝ
очи се виждали през черните прорези.
От този момент нататък тя никога повече не смеела да докосне
непознат куфар, раница или чанта, които се появявали в апартамента.
Знаеше, че това е "хавала" - древната система за парични преводи,
която води началото си от Пътя на коприната. Системата позволявала
движението на средства по целия свят без цифровите следи, които
оставят банките и банковите преводи. Хаваладарите - доверените лица
- обикновено вземаха процент от паричните преводи за труда си, но
Алия не забелязваше видима промяна във финансите си. Като
мюсюлманка със строго ислямско възпитание ѝ беше забранено да знае
подробности за финансовото им състояние. Знаела само, че диванът е
мухлясал и че съпругът ѝ не предприема никакви мерки за подмяната
му.
Преди две седмици тя се прибрала от работа малко по-рано от
обикновено. От няколко дни се чувстваше малко зле. Докато вадеше
ключовете от чантата си, направи едно тромаво движение и ги изпусна
на стълбището. Ако мъжът, който слизаше, се беше спрял да ги вземе,
беше се усмихнал и ѝ беше пожелал добър ден, тя дори нямаше да
обърне внимание на случилото се. Вместо това той мина покрай нея,
inches from the keys. He was older than her, if only by a little, and he was
unremarkable except for one notable trait: his gaze was what kept her out
of her thoughts. Absolutely blank. Even though it was the height of the
summer heat, Alia felt a chill. Maybe she really was getting sick of
something?
"No," she thought, "I've seen it somewhere before. In Hamburg? In Cairo?
Somewhere."
As she pushed the cart of cleaning supplies toward the plane, which was at
gate B32, she wondered if the man with the vacant look was involved in
tonight's mission.
Her husband had called in sick to the restaurant, which Alia found odd
because he was obviously out. Still, she'd accepted it, as she did so many
other things in her life: violence had taught her that it was best not to ask
questions. Then he told her that Allah had chosen her for an important task.
Now she understood. She understood why they had applied for business
visas in Germany, why her husband had taken that black job in the United
States, why they prayed only at home and did not attend the mosque, and
why she had been forced to apply for a minimum-wage job as an airplane
cleaner.
The Boeing 767 was scheduled for the morning long-haul flight to Los
Angeles. It had to be cleaned the night before to be ready for the next day's
flight.
Alia fixed her hijab and knelt down, using the blade of the mock knife to
scrape the gum off the floor. Disgusting! She and the other cleaners on her
team had been taught to use the short steel blade to remove chewing gum
from the underside of the seats and from the floor of the plane they were
cleaning. This was standard practice in the industry.
без даѝ обърне внимание, а кракът му беше на сантиметри от
ключовете. Беше по-възрастен от нея, макар и с малко, и беше
незабележим, с изключение на една забележителна черта: погледът му
беше това, което не ѝ позволяваше да се откъсне от мислите си.
Абсолютно празен. Въпреки че беше разгарът на лятната жега, Алиа
усети хлад. Може би наистина й беше станало лошо от нещо?
"Не - помисли си тя, - виждала съм го някъде преди. В Хамбург? В
Кайро? Някъде."
Докато буташе количката с почистващи препарати към самолета, който
беше на изхода В32, тя се зачуди дали мъжът с празния поглед е
участвал в днешната мисия.
Съпругът ѝ се беше обадил, че е болен в ресторанта, което Алиа
намираше за странно, защото очевидно беше излязъл. Все пак го беше
приела, както правеше много други неща в живота си: насилието я беше
научило, че е най-добре да не задава въпроси. Тогава той ѝ каза, че
Аллах я е избрал за важна задача. Сега тя разбираше. Разбираше защо
са кандидатствали за бизнес визи в Германия, защо съпругът ѝ е приел
тази черна работа в Съединените щати, защо са се молили само у дома
и не са посещавали джамията и защо е била принудена да
кандидатства за работа като чистачка на самолети на минимална
заплата.
Боингът 767 беше предвиден за сутрешен полет на дълги разстояния до
Лос Анджелис. Той трябвало да бъде почистен предната вечер, за да
бъде готов за полета на следващия ден.
Алия оправи хиджаба си и коленичи, като използва острието на
макетния нож, за да изстърже дъвката от пода. Отвратително! Тя и
другите чистачи от екипа ѝ бяха научени да използват късото стоманено
острие, за да отстранят дъвката от долната страна на седалките и от
пода на самолета, който почистваха. Това беше стандартна практика в
бранша.
But what they did next was not standard industry practice.
She had deliberately moved to first class where she could monitor the
positions of her fellow passengers. One by one, two of them handled the
seat backs in the main cabin, filling trash bags with the last flight's waste of
the day. Another was cleaning the lavatory at the back of the plane. A
supervisor sat in the middle of the cabin overseeing their work and crossing
off the operations on the checklist.
Alia pretended to notice something on the other side of the aisle, moved to
the second row, and squatted. When she stood up, mock knives were taped
to the underside of seats 2A and 2B.
* * *
As the limousine made slow progress through the morning traffic of New
York City, Alec Christenson heard the popular Nokia ring from the new
phone in his bag. He pulled it out on the third line. He turned the device
toward his fiancée in the next seat and smiled at her as he showed her the
new caller ID feature.
- 'You use that thing too much,' she scolded him, 'It'll give you a tumour.
- 'Hi, Dad!' greeted Alec as he thumbed the big answer button and brought
the phone to his ear, 'I'm almost there. Oh, are you? Well, too bad. Good. I'll
meet you at the Rainbow Room, then. Uh-huh. At eight-thirty. I'll pass it on.
I'll see you in a bit.
- What did your father say?" asked Jen.
- He had to cancel our breakfast in Midtown. Some office meeting came up,
so he can't come. 'He said to tell you he was very sorry,' Alec explained,
switching to the mid-Atlantic accent that came through so strongly in his
father's voice.
- 'You sound like Julia Child.
- Well, come on, it was at the very least a good imitation of William Buckley.
Would you like to come to breakfast with us?
Jen looked at his watch.
Но това, което направиха след това, не беше стандартна практика в
бранша.
Тя умишлено се премести в първа класа, където можеше да наблюдава
позициите на своите колеги пътници. Един по един двама от тях се
заеха с облегалките на седалките в основния салон, като пълнеха торби
за боклук с отпадъците от последния полет за деня. Друг почистваше
тоалетната в задната част на самолета. В средата на кабината седеше
супервайзър, който наблюдаваше работата им и зачеркваше
операциите в контролния списък.
Алиа се престори, че забелязва нещо от другата страна на пътеката,
премести се на втория ред и приклекна. Когато се изправи, на долната
страна на седалки 2А и 2Б бяха залепени макетни ножове.
* * *
Докато лимузината напредваше бавно през сутрешния трафик на Ню
Йорк, Алек Кристенсън чу как популярната "Нокия" звъни от новия
телефон в чантата му. Той го извади на третата линия. Обърна
устройството към годеницата си на съседната седалка и й се усмихна,
докато й показваше новата функция за идентификация на обаждащия
се.
- Използваш това нещо прекалено много - скастри го тя, - ще ти направи
тумор.
- Здравей, татко! - поздрави Алек, като натисна големия бутон за
приемане на обаждания и доближи телефона до ухото си, - почти съм
там. А, ти? Ами, много жалко. Добре. Тогава ще се срещнем в стаята на
дъгата. Ами. В осем и трийсет. Ще го предам. Ще се видим след малко.
- Какво каза баща ти? - попита Джен.
- Трябваше да отмени закуската ни в Мидтаун. Появи се някаква
служебна среща, така че не може да дойде. Каза да ти предам, че много
съжалява - обясни Алек, превключвайки на средноатлантическия
акцент, който се долавяше толкова силно в гласа на баща му.
- Звучиш като Джулия Чайлд.
- Е, хайде, това беше най-малкото добра имитация на Уилям Бъкли.
- Hmm, my boss is going to be late today. He's got to take his son to his first
day of kindergarten. Better not do that, though. I don't think I'll make it back
in time. Are you going to tell him without me? "Jen changed the subject.
- What do you think?" asked Alec as his thumbs worked on the small
keyboard.
- Why don't you just call? This new texting thing is too weird. I don't see how
it's going to be necessary. And besides, you're missing this lovely day. Not a
cloud in the sky.
- Our techies like it and it's actually pretty efficient once you get the hang of
it. You see, you just have to scroll through the letters until you find the one
you want. Just letting the team know I'm on my way to meet them at eleven
at the Eighth Avenue property.
- Do you think your company will buy the building?
- We'll probably just rent part of it for now, but you never know. This
bubble's gonna burst, Jen. It's gonna be an ugly picture, but the companies
that survive are gonna get stronger and gain huge market share.
- 'I love it when you talk dirty to me,' Jen smiled and slid into the back seat
of the Lincoln, closer to the man she planned to share her life with.
He could have gotten to Lower Manhattan faster by subway, but when Alec
was in town, his father always provided a ride. Jen suspected it came from
wanting to protect her only child. It tore at her heart that Alec had no
memory of his mother, who had died before he could begin to crawl.
- How long do you think the reunion will take?" she asked.
- Probably a couple of hours. I want to go out for a run when the meeting is
over so I can think it all over. This is a big deal for the company and I want to
make sure we do the right thing.
- I'll never understand how you manage to run in this town.
- I grew up this way, so it's perfectly normal.
Искаш ли да дойдеш на закуска с нас?
Джен погледна часовника си.
- Хм, шефът ми ще закъснее днес. Трябва да заведе сина си на първия
му ден в детската градина. По-добре обаче да не го прави. Не мисля, че
ще успея да се върна навреме. Ще му кажеш ли без мен? "Джен смени
темата.
- Какво мислиш?" - попита Алек, докато палците му работеха върху
малката клавиатура.
- Защо просто не се обадиш? Това ново нещо с текстовите съобщения е
твърде странно. Не виждам как ще се наложи. И освен това ще
пропуснеш този прекрасен ден. Нито едно облаче в небето.
- Нашите техничари го харесват и всъщност е доста ефикасно, след като
го усвоиш. Виждате ли, просто трябва да превъртате буквите, докато
намерите желаната от вас. Просто съобщавам на екипа, че съм на път
да се срещна с тях в единадесет часа в имота на Осмо авеню.
- Смятате ли, че компанията ви ще купи сградата?
- Вероятно засега просто ще наемем част от нея, но никога не се знае.
Този балон ще се спука, Джен. Ще бъде грозна картина, но компаниите,
които оцелеят, ще станат по-силни и ще спечелят огромен пазарен дял.
- Обичам, когато ми говориш мръсотии - усмихна се Джен и се плъзна
на задната седалка на "Линкълн", по-близо до мъжа, с когото
планираше да сподели живота си.
Можеше да стигне до Долен Манхатън по-бързо с метрото, но когато
Алек беше в града, баща му винаги осигуряваше превоз. Джен
подозираше, че това идва от желанието да защити единственото си
дете. Сърцето ѝ се късаше от факта, че Алек не си спомняше за майка
си, която беше починала, преди той да започне да пълзи.
- Колко време мислиш, че ще отнеме събирането? - попита тя.
- Вероятно няколко часа. Искам да изляза да потичам, когато срещата
приключи, за да мога да обмисля всичко. Това е голяма сделка за
компанията и искам да съм сигурна, че ще постъпим правилно.
- And watch out! I worry about you when you run these streets. It's very
dangerous.
- Well, it's not as safe as doing sprints in the stadium at Maloney Field, I
admit. But, trust me, I'm a pro.
They had met as students at Stanford, but hadn't worn the Cardinals' red in
two years*. Alec had played lacrosse and liked that he had the advantage of
growing up in the East when it came to a sport that was still making inroads
on the Left Coast. When he met Jen, he immediately loved everything about
her. After graduation, he had chosen to join a small start-up company in
Silicon Valley that was struggling with serious issues. The company was
founded by fellow Stanford graduates, and he was taking pay in the form of
stock options like almost everyone else. Unlike the others, however, Alec
had a trust fund, so he didn't have to make a living off of noodles.
[*Common name for Stanford University teams - B.pr.]
Jen had gotten a fantastic opportunity at Cantor Fitzgerald and was just
starting her third year as an investment banker. She was planning to apply
to Harvard Business College and start school the following fall, a move that
Alec's father fully supported in hopes that it would lure his son back to
Atlantic. The two had been engaged for two months. Alec wanted to wait to
announce it to his father in person. He was sensitive to the fact that the man
who had raised him had done it on his own, and the love of his life had
contracted cancer so early in their youth. His father had never remarried.
Alec planned to tell him that this morning at Windows on the World* with
Jen by his side.
The [* restaurant that was located at the top of the north tower in the
World Trade Center. - B.pr.]
- Никога няма да разбера как успяваш да управляваш в този град.
- Аз съм израснал по този начин, така че това е напълно нормално.
- И внимавайте! Притеснявам се за теб, когато тичаш по тези улици.
Много е опасно.
- Е, не е толкова безопасно, колкото да правиш спринтове на стадиона в
Малоуни Фийлд, признавам. Но, повярвай ми, аз съм професионалист.
Бяха се запознали като студенти в Станфорд, но от две години не бяха
носили червения екип на "Кардиналите "*. Алек беше играл лакрос и му
харесваше, че има предимството да е израснал на Изток, когато ставаше
дума за спорт, който все още си пробиваше път по левия бряг. Когато се
запозна с Джен, той веднага обикна всичко в нея. След като завърши,
той беше избрал да се присъедини към малка стартираща компания в
Силициевата долина, която се бореше със сериозни проблеми.
Компанията беше основана от колеги, завършили Станфорд, и той
вземаше заплата под формата на опции за акции като почти всички
останали. За разлика от останалите обаче Алек разполагаше с
попечителски фонд, така че не му се налагаше да изкарва прехраната си
с юфка.
[*Общоприето наименование на екипите на Станфордския университет
- Б.пр.]
Джен беше получила фантастична възможност в "Кантор Фицджералд"
и тъкмо започваше третата си година като инвестиционен банкер. Тя
планираше да кандидатства в бизнес колежа в Харвард и да започне
училище през следващата есен - ход, който бащата на Алек напълно
подкрепяше с надеждата, че ще привлече сина му обратно в Атлантика.
Двамата бяха сгодени от два месеца. Алек искаше да изчака, за да
съобщи това лично на баща си. Беше чувствителен към факта, че
човекът, който го е отгледал, е направил това сам, а любовта на живота
му се е разболяла от рак толкова рано в младостта им. Баща му никога
не се беше женил повторно. Алек планираше да му каже това тази
сутрин в "Прозорци на света "* с Джен до себе си.
- You know what," Jen asked before answering her own question, "It'll be
better this way. It'll be a special moment for you two together, and then I'll
let him treat me to dinner.
- Where do you want to go? I'm sure he'll ask.
- It's Tuesday, so how about "The Billiard Room"?
- Dad's more about the grill room, but I'm sure he'll make an exception for
you. Are you sure I should tell him without you?
Jen put her hand under Alec's chin and turned his face away from the
'texting' so she could look him in the eye.
- I'm convinced.
- Hi, Dad!
- 'Right on time, my boy,' his father replied, glancing at his Patek Phillip.
- 'I'm still putting mine five minutes ahead, just like you taught me,' Alec
said, pointing to his left wrist. - 'That way I can be five minutes late and still
be on time.
- That's not the point, son. The point is to be on time. It's not respectful to
be late. It shows you don't value our most valuable asset...
- Time," Alec finished the sentence he'd heard so often from his father over
the years.
- Exactly.
- See, I'm really listening to you.
- 'Mr Christenson,' the maitre d' interjected politely. - 'Your table is ready.
- Thank you, Charles.
They were seated by the giant windows of the iconic New York restaurant.
The Empire State Building dominated the view south to Soho, Greenwich
Village and the twin towers of the World Trade Center. On such a clear day,
even the Statue of Liberty was visible in the distance from the sixty-fifth
floor. Alec smiled as he pictured Jen buying something to eat in the lobby of
her building on the way in. Maybe she'd gone to breakfast alone at
Windows on the World before heading to her desk, and right now she was
Ресторантът [*, който се намираше на върха на северната кула на
Световния търговски център. - Б.пр.]
- Знаеш ли какво - попита Джен, преди да отговори на собствения си
въпрос, - така ще е по-добре. Това ще бъде специален момент за вас
двамата заедно, а после ще му позволя да ме покани на вечеря.
- Къде искаш да отидем? Сигурна съм, че той ще попита.
- Вторник е, така че какво ще кажете за "Билярдната зала"?
- Татко е по-скоро за залата за скара, но съм сигурна, че ще направи
изключение за теб. Сигурен ли си, че трябва да му кажа без теб?
Джен сложи ръка под брадичката на Алек и обърна лицето му встрани
от "писането", за да може да го погледне в очите.
- Убедена съм.
- Здравей, татко!
- Точно навреме, момчето ми - отвърна баща му, като погледна своя
Патек Филип.
- Аз все още си слагам моя пет минути напред, точно както ти ме научи -
каза Алек и посочи лявата си китка. - "Така мога да закъснея с пет
минути и пак да съм навреме.
- Не в това е въпросът, сине. Въпросът е да бъдеш навреме. Не е
уважително да закъсняваш. Това показва, че не цениш най-ценния ни
актив...
- Времето - довърши Алек изречението, което толкова често бе чувал от
баща си през годините.
- Точно така.
- Виждаш ли, аз наистина те слушам.
- Господин Кристенсън - намеси се учтиво метресата. - Масата ви е
готова.
- Благодаря ви, Чарлз.
Те седнаха до гигантските прозорци на емблематичния нюйоркски
ресторант. Емпайър Стейт Билдинг доминираше над гледката на юг към
Сохо, Гринуич Вилидж и кулите близнаци на Световния търговски
looking right at him.
Dobson Christenson was dressed immaculately in a dark suit and vest,
without a single gray hair out of place. His tailor had done an excellent job of
hiding the fact that he wasn't in the best of shape. Like many of his
generation, physical exercise consisted of going round the golf course at
Maidstone and episodic outings to the Clove Valley Rifle Club, both of which
involved equal parts work and pleasure.
Alec's usual Silicon Valley attire, consisting of sports trousers and a blue
shirt, was accented by a navy blue blazer and tie. In New York he dressed
more formally out of habit, as he had grown up dining with his father in
places that disapproved of the casual attire accepted as normal in Palo Alto.
His father spread a white napkin across his lap in a refined gesture as the
waiter set the coffeepot on the table. Christenson Sr. was a regular
customer.
- For you, sir?
- The same for me, please,' Alec replied.
- 'So tell me about the future of the internet,' Dobson said, 'And don't miss
the parts about where I should invest other people's money.
Dobson Christenson was somewhat of an anomaly. While most people with
money and resources had ducked into academia to avoid the Vietnam War,
Dobson had taken a different path. He had dropped out of Princeton and
volunteered for the Marines. Years later, he said he did it to "get this story
over with," but Alec knew what the truth was. Behind the suit, the polished
shoes, and the look of a club-going regular was a fierce patriot who could
have volunteered for the U.S. National Guard or gotten a student
deferment, but instead had joined the fight. He had been assigned as a door
център. В такъв ясен ден дори Статуята на свободата се виждаше в
далечината от шестдесет и петия етаж. Алек се усмихна, като си
представи как Джен си купува нещо за ядене във фоайето на сградата
си на път затам. Може би беше отишла да закуси сама в "Прозорци на
света", преди да отиде на бюрото си, и точно сега гледаше право към
него.
Добсън Кристенсън беше облечен безупречно в тъмен костюм и
жилетка, без нито един посивял косъм на място. Шивачът му беше
свършил отлична работа, за да прикрие факта, че не беше в най-
добрата си форма. Подобно на мнозина от неговото поколение,
физическите упражнения се състояха в обикаляне на голф игрището в
Мейдстоун и епизодични излизания в стрелковия клуб в Клов Вали,
като и двете включваха равни части работа и удоволствие.
Обичайното облекло на Алек от Силициевата долина, състоящо се от
спортен панталон и синя риза, беше подчертано от тъмносин блейзър и
вратовръзка. В Ню Йорк той се обличаше по-официално по навик, тъй
като беше израснал с баща си, който вечеряше на места, които не
одобряваха небрежното облекло, прието за нормално в Пало Алто.
Баща му разпъна бяла салфетка в скута си с изискан жест, докато
сервитьорът поставяше кафеника на масата. Кристенсън старши беше
редовен клиент.
- За вас, сър?
- Същото и за мен, моля - отвърна Алек.
- И така, разкажете ми за бъдещето на интернет - каза Добсън, - и не
пропускайте частите за това къде трябва да инвестирам парите на
другите хора.
Добсън Кристенсън беше донякъде аномалия. Докато повечето хора с
пари и ресурси се бяха скрили в академичните среди, за да избегнат
войната във Виетнам, Добсън беше поел по друг път. Беше се отказал от
Принстън и се записа доброволно в морската пехота. Години по-късно
каза, че го е направил, за да "приключи с тази история", но Алек знаеше
gunner on a Huey gunship that had been shot down on its first mission
before it could fire a single shot. The pilots were killed, but Pfc. Christenson
survived with a broken spine, pelvis, hip, and femur. He spent the remainder
of his time in the Marine Corps in convalescence, first at Okinawa and then
at Walter Reed Army Medical Center. His cane and limp were a constant
reminder of his experience, and when asked about his Purple Heart award,
Dobson would reply that it was an accurate-fire medal from the Vietnam
War. He liked to joke that he spent more time in boot camp than he did in
Vietnam.
The waiter came back and handed them menus. Dobson set his aside and
said:
- "I'll have a Forestee omelet with a side of your fattiest bacon. "He wasn't
the type to waste his most precious possessions.
- 'And I'll have...' Alec trailed off as he scanned the menu.
A sound he could only associate with a freight train passing by them at full
speed shook the room. The stunned diners gripped the tables, bracing
themselves for what some considered an earthquake, though the left
hemispheres of their brains told them that couldn't be true.
Alec looked at his father, whose eyes were focused on the southeast. He
followed his gaze, straightened, and pressed his hands and face against the
glass. He saw the plane descend on the other side of the Hudson into the
city between the buildings. It swerved toward its target and disappeared
into the North Tower of the World Trade Center.
Fire, smoke, death! Jen!
Alec raced for the elevator.
- 'Come on, come on,' he shouted. He glanced towards the stairwell and
каква е истината. Зад костюма, излъсканите обувки и външния вид на
редовен посетител на клуба се криеше един яростен патриот, който
можеше да се запише доброволец в Националната гвардия на САЩ или
да получи студентска отсрочка, но вместо това се бе включил в борбата.
Беше назначен за стрелец на вратата на боен кораб "Хюи", който беше
свален още при първата си мисия, преди да успее да изстреля и един
изстрел. Пилотите са убити, но сержант Кристенсън оцелява със счупен
гръбначен стълб, таз, бедро и бедрена кост. Той прекарва остатъка от
службата си в морската пехота в реконвалесценция, първо в Окинава, а
след това в медицинския център на армията "Уолтър Рийд". Бастунът и
куцотата му постоянно напомняха за преживяното, а когато го питаха за
наградата му "Пурпурно сърце", Добсън отговаряше, че това е медал за
точна стрелба от войната във Виетнам. Той обичаше да се шегува, че е
прекарал повече време в лагера за обучение, отколкото във Виетнам.
Сервитьорът се върна и им подаде менютата. Добсън остави своето
настрана и каза:
- "Ще си взема омлет "Форестие" с гарнитура от най-мазния ви бекон.
"Той не беше от хората, които разхищават най-ценните си притежания.
- "А аз ще си взема... Алек се измъкна, докато сканираше менюто.
Звук, който той можеше да свърже единствено с товарен влак,
преминаващ покрай тях с пълна скорост, разтърси стаята. Зашеметените
посетители се хванаха за масите, подготвяйки се за това, което някои
смятаха за земетресение, макар че левите полукълба на мозъците им
казваха, че това не може да е вярно.
Алек погледна баща си, чиито очи бяха насочени към югоизточната част
на града. Той проследи погледа му, изправи се и притисна ръцете и
лицето си към стъклото. Видя как самолетът се спуска от другата страна
на Хъдсън в града между сградите. Той се насочи към целта си и
изчезна в Северната кула на Световния търговски център.
Огън, дим, смърт! Джен!
Алек се втурна към асансьора.
considered that possibility as well, but forced himself to wait because he
knew the elevator was the quickest way down anyway.
Most people were glued to the windows, watching the smoke rising from
the North Tower, so when the elevator doors opened, Alec was alone.
"Please, God, protect her! I hope she's in the lobby. Just keep her safe!"
Fighting the bile in his throat, he closed his eyes and wished the elevator
would descend faster.
"Where did the plane hit?"
He knew that the Cantor Fitzgerald occupied floors 101 to 105 and that
Windows on the World was at the top of the North Tower.
"Come on! Faster!"
The doors swung open and Alec rushed through a group of businessmen
who were unaware of the catastrophe unfolding just a few miles south of
them. He jumped out into the street, turned toward the subway, stopped
and looked at the steps leading down, then turned back to the dark smoke
rising into the blue sky above his beloved city. He made a decision.
He ran that way.
He sprinted toward the smoke and flames, avoiding those who didn't yet
know the world had changed. His heart pounded, his lungs burned, his feet
carried him through the intersections; he paid no heed to the horns and
curses of the people he knocked down in his rush.
Sirens! He would always remember the sirens.
The mortally wounded building loomed larger and larger. Alec pushed his
way past people stumbling in the opposite direction, some in panic, others
in stupor. He skirted around the police and firefighters who were yelling at
him to turn back. Then he heard the whirring engines of United Airlines
Flight 175 approaching from the south. He felt the impact in his very soul.
- Хайде, хайде - извика той. Погледна към стълбището и обмисли и тази
възможност, но се принуди да изчака, защото знаеше, че асансьорът
така или иначе е най-прекият път надолу.
Повечето хора бяха залепени за прозорците и наблюдаваха дима, който
се издигаше от Северната кула, така че когато вратите на асансьора се
отвориха, Алек остана сам.
"Моля те, Боже, защити я! Надявам се да е във фоайето. Просто я
пазете!"
Борейки се с жлъчката в гърлото си, той затвори очи и си пожела
асансьорът да се спусне по-бързо.
"Къде е паднал самолетът?"
Знаеше, че "Кантор Фицджералд" заема етажите от 101 до 105, а
"Прозорци на света" се намира на върха на Северната кула.
"Хайде! По-бързо!"
Вратите се отвориха и Алек се втурна през група бизнесмени, които не
знаеха за катастрофата, разиграваща се само на няколко километра
южно от тях. Той изскочи на улицата, обърна се към метрото, спря и
погледна към стъпалата, водещи надолу, след което се обърна обратно
към тъмния дим, издигащ се в синьото небе над любимия му град. Той
взе решение.
Тръгна натам.
Спринтираше към дима и пламъците, като избягваше онези, които все
още не знаеха, че светът се е променил. Сърцето му биеше, дробовете
му горяха, краката му го носеха през кръстовищата; той не обръщаше
внимание на клаксоните и проклятията на хората, които събаряше в
бързината си.
Сирени! Той винаги щеше да помни сирените.
Смъртно ранената сграда се очертаваше все по-голяма и по-голяма.
Алек си пробиваше път покрай хората, които се препъваха в обратната
посока, някои в паника, други в ступор. Заобиколи полицаите и
пожарникарите, които му крещяха да се върне. После чу жужащите
Two planes! He had to get to Jen. "Dear God, I just hope it's okay!"
He rushed forward, closer to the shattered glass and twisted metal, to the
jet fuel that was working its way through the steel heart of the structure. He
ran toward the dead and dying. Running towards the bodies falling from the
sky. Running towards Jen. Running to Hell.
* * *
- Sit down!" her husband commanded.
Alia sat up and her nostrils filled with the stale smell of the couch he had
nearly strangled her on.
They had already performed Fajr, their morning prayers, he in the main
room and Alia in the bedroom. Islam forbids men and women to practice
together the second of Islam's five pillars.
Alia had performed voodoo with water from the bathroom sink while her
husband did it in the kitchen, ritually washing their bodies: mouth, nostrils,
hands, head and feet. Although it was not purified water as prescribed in
the Qur'an, they were on enemy land and Allah would forgive them for this
single transgression. Instead of clinging to salah that morning, Aliyah sat on
the bed and looked out the small dirty window while listening to her
husband recite verses from the Qur'an in Arabic. They spoke Farsi at home,
but true adherents of Islam prayed in the language of the Prophet. She
entered the living room only after she heard him finish and turn on the small
television.
They watched CNN in silence.
When the first plane hit, Aliyah remembered. He remembered Mohammed
Haidar Zamar from the Al-Quds mosque during their time in Germany. He
двигатели на полет 175 на "Юнайтед Еърлайнс", който се
приближаваше от юг. Усети удара в самата си душа.
Два самолета! Трябваше да стигне до Джен. "Боже мой, дано само да е
добре!"
Той се втурна напред, по-близо до натрошеното стъкло и изкривения
метал, до реактивното гориво, което си проправяше път през
стоманеното сърце на конструкцията. Тръгна към мъртвите и
умиращите. Тичаше към падащите от небето тела. Тичаше към Джен.
Бягаше към Ада.
* * *
- Седни!" - заповяда съпругът ѝ.
Алиа седна и ноздритеѝ се изпълниха със застоялата миризма на
дивана, на който той едва не я беше удушил.
Вече бяха изпълнили Фаджр, сутрешната си молитва, той в основната
стая, а Алия в спалнята. Ислямът забранява на мъжете и жените да
практикуват заедно втория от петте стълба на исляма.
Алиа беше извършила вуду с вода от мивката в банята, докато съпругът
ѝго правеше в кухнята, измивайки ритуално телата си: устата, ноздрите,
ръцете, главата и краката. Въпреки че това не беше пречистена вода,
както е предписано в Корана, те се намираха на вражеска земя и Аллах
щеше да им прости за това единствено прегрешение. Вместо да се
вкопчи в салата тази сутрин, Алия седеше на леглото и гледаше през
малкия мръсен прозорец, докато слушаше как съпругът ѝ рецитира
стихове от Корана на арабски. Вкъщи говореха на фарси, но истинските
привърженици на исляма се молеха на езика на Пророка. Тя влезе във
всекидневната едва след като го чу да свършва и да включва малкия
телевизор.
Те гледаха CNN в мълчание.
Когато първият самолет се удари, Алия си спомни. Той си спомни за
Мохамед Хайдар Замар от джамията "Ал Кудс" по време на престоя им
remembered his hatred of America. She remembered his incessant talk. She
remembered the hard floor and the paint peeling from the walls of the
women's prayer room. And she remembered the man with the blank eyes.
Even though his picture wouldn't be plastered across television screens
around the world for a few more days, Alia remembered where she had first
met the man in the stairwell. She remembered sitting with her husband in
their apartment in Hamburg. He had spoken quietly, almost haughtily, not
paying attention to her. She had made them tea. They had talked about
airplanes. His name was Mohammed Atta.
- 'We have defeated our unjust enemy,' her husband said without taking his
eyes from the screen.
- 'Praise be to Allah for this victory,' she replied submissively.
- 'This,' he continued, pointing to the billowing clouds of smoke coming from
what had until that moment been a symbol of America's economic power to
the rest of the world. - This is only the beginning.
PART ONE
SOURCES
One of the most striking pieces of evidence that Satan actually exists... lies in
the fact that he has influenced the minds of a multitude of people regarding
his existence and actions in such a way as to make them believe he does not
exist.
William Ramsey
в Германия. Спомни си омразата му към Америка. Тя си спомни за
непрестанните му разговори. Помнеше твърдия под и боята, която се
лющеше от стените на женската молитвена стая. И си спомни за мъжа с
празните очи. Макар че снимката му нямаше да бъде разлепена по
телевизионните екрани по света още няколко дни, Алиа си спомни къде
за пръв път бе срещнала мъжа на стълбището. Спомняше си как седеше
със съпруга си в апартамента им в Хамбург. Той говореше тихо, почти
надменно, без даѝ обръща внимание. Тя им беше направила чай. Бяха
говорили за самолети. Името му беше Мохамед Ата.
- Победихме нашия несправедлив враг - каза съпругът ѝ, без да откъсва
поглед от екрана.
- Хвала на Аллах за тази победа - отвърна тя покорно.
- Това - продължи той, посочвайки към стелещите се облаци дим,
идващи от самолета, който до този момент беше символ на
икономическата мощ на Америка за останалия свят. - Това е само
началото.
ЧАСТ ПЪРВА
ИЗТОЧНИЦИ
Едно от най-поразителните доказателства, че Сатаната действително
съществува... се крие във факта, че той е повлиял на съзнанието на
множество хора по отношение на своето съществуване и действия по
такъв начин, че да ги накара да повярват, че той не съществува.
Уилям Рамзи
1.
Interviewing Section
for the CIA
Dulles Discovery Building
Chantilly, Virginia
Our Days
- Is your little name James?
- 'Yes,' Reece replied.
- Have you ever lied to get out of trouble?
Reese paused.
- Yes.
- Do you intend to answer these questions truthfully?
Another pause.
- Yes.
- Is today Wednesday?
- Yes, it is.
- Have you ever committed a crime for which you were not caught?
- Yes, I have.
- Are we in Virginia?
- Yes, we are.
- Have you ever committed murder?
- Uh-oh.
- Just yes or no, please.
- No. No. No.
Reese saw the man behind the polygraph note something.
- Are you a citizen of the United States?
- Yes.
With his peripheral vision, Reese noticed the man make another tick and set
something on his laptop.
1.
Раздел "Интервюиране
за ЦРУ
Сграда "Дълес" (Dulles Discovery Building)
Чантили, Вирджиния
Нашите дни
- Малкото ви име Джеймс ли е?
- Да - отвърна Рийс.
- Лъгал ли си някога, за да се измъкнеш от неприятности?
Рийс направи пауза.
- Да.
- Възнамерявате ли да отговорите вярно на тези въпроси?
Още една пауза.
- Да.
- Днес ли е сряда?
- Да, днес е.
- Извършвали ли сте някога престъпление, за което не сте били
заловени?
- Да, случвало ми се е.
- Във Вирджиния ли сме?
- Да, намираме се.
- Извършвали ли сте някога убийство?
- О-о.
- Само да или не, моля.
- Не. Не. Не.
Рийз видя, че човекът зад полиграфа отбелязва нещо.
- Гражданин на Съединените щати ли сте?
- Да.
С периферното си зрение Рийз забеляза, че мъжът прави още една
отметка и задава нещо на лаптопа си.
Great!
- Have you ever been part of a group that wanted to overthrow the United
States government?
Reese was sitting in a nondescript room in what would be an ordinary
business park anywhere else in America. This one was located in Chantilly,
Virginia, and was owned by a shell company set up by the CIA. Reese was
halfway through the first day of his three-day suitability assessment to join
the CIA. Even despite his previous experience and relationship with the
Agency, he still had to pass the medical and psychological screening tests to
officially join the ranks of the ground services. After all, bureaucracy was
bureaucracy.
- 'Let's try again,' said 'John' in a tone that should have conveyed irritation,
'Be sure to answer honestly with a yes or no. And stand perfectly still. Keep
your eyes focused on one point on the wall in front of you, or you'll have to
start over.
Reese felt his pulse quicken. He'd been interrogated before, and then, as
now, he wanted nothing more than to rip his interrogator's throat out. He
had filled out a form in the waiting area, answering exactly the questions he
was being asked at the moment. He'd even discussed them with the
'examiner' before being plugged into the machine.
- Have you ever been part of a group that wanted to overthrow the United
States government?" the test-taker asked for the second time.
- No.
- Have you ever been employed by a foreign intelligence service?
Reese tried to rephrase the question in his mind. Instead, a memory
intruded: Ivan Zharkov standing in the snow outside his villa in Siberia, the
flames of the downed Mi-8 helicopter smoldering behind him, the bodies of
his guards - the guards Reese had killed - strewn on the ground around him.
"So you're offering to spy on me, Mr. Reese? "*
[*The scene is from the book "The Raging Son" by Jack Carr. - B.P.]
- "No," Reese replied.
Чудесно!
- Били ли сте някога част от група, която е искала да свали
правителството на Съединените щати?
Рийз седеше в неописана стая в нещо, което навсякъде другаде в
Америка би било обикновен бизнес парк. Този се намираше в Чантили,
Вирджиния, и беше собственост на подставена компания, създадена от
ЦРУ. Рийз беше по средата на първия ден от тридневната оценка на
пригодността му да се присъедини към ЦРУ. Дори въпреки предишния
си опит и връзки с Агенцията, той все още трябваше да премине
тестовете за медицински и психологически скрининг, за да се
присъедини официално към редиците на наземните служби. В крайна
сметка бюрокрацията си беше бюрокрация.
- Да опитаме отново - каза "Джон" с тон, който трябваше да изрази
раздразнение, - не забравяйте да отговорите честно с "да" или "не". И
стойте напълно неподвижно. Дръжте очите си фокусирани в една точка
на стената пред вас, иначе ще трябва да започнете отначало.
Рийз усети как пулсът му се ускорява. Вече го бяха разпитвали и тогава,
както и сега, не искаше нищо повече от това да разкъса гърлото на
разпитващия го. В зоната за изчакване беше попълнил формуляр, в
който отговаряше точно на въпросите, които му задаваха в момента.
Дори ги беше обсъдил с "изпитващия", преди да го включат към
машината.
- Били ли сте някога част от група, която е искала да свали
правителството на Съединените щати?" - попита за втори път
изпитващият.
- Не.
- Били ли сте някога на работа в чуждестранна разузнавателна служба?
Рийз се опита да преформулира въпроса в съзнанието си. Вместо това
нахлу спомен: Иван Жарков стоеше в снега пред вилата си в Сибир, зад
него тлееха пламъците на сваления хеликоптер Ми-8, а телата на
охранителите му - охранителите, които Рийз беше убил - бяха пръснати
The polygraph examiner made another tick.
Reese's left hand was pinched by a blood pressure cuff. Two rubber tubes
filled with air, called pneumographs, encircled his chest and abdomen to
record his breathing, and galvanometers were placed on the first and third
fingers of his right hand to measure sweat secretions. His chair was
equipped with a sensor pad thanks to Ana Montes, a senior analyst in the
Cuban section of the U.S. Department of Defense's Intelligence Directorate,
who had been recruited by Cuban intelligence even before she finished her
studies at Johns Hopkins. From 1985 until her arrest on espionage charges in
2001, Montes had regularly passed classified information to Havana, which
was then transferred to the Soviet Union. This information was later sold to
China, North Korea, Venezuela and Iran. Her Cuban handlers trained her to
manipulate the polygraph by flexing her sphincter muscles. For that reason,
Reese was now sitting on the sensor. He was also wearing socks, and his feet
were planted on two pads. All movements would be recorded by the
polygraph.
The room was small but not claustrophobic, about twice the size of a
doctor's office. Reese thought it possible that the off-white walls had faded
to their current hue, absorbing the fear that permeated the space between
them almost daily. A single camera was visible in the upper left corner, but
Reese was sure the CIA had hidden several more so as not to miss a single
eye movement or muscle movement. Although it was looking at an empty
wall, a mirror was mounted just off-center, two-way, of course, to guide
по земята около него.
"Значи предлагате да ме шпионирате, г-н Рийс? "*
[*Сцената е от книгата "Разяреният син" на Джак Кар. - Б.П.]
- "Не - отвърна Рийз.
Изследователят на полиграфа направи още една отметка.
Лявата ръка на Рийз беше притисната от маншета за кръвно налягане.
Две гумени тръбички, пълни с въздух, наречени пневмографи,
обгръщаха гърдите и корема му, за да записват дишането му, а на
първия и третия пръст на дясната му ръка бяха поставени галванометри
за измерване на потните секрети. Столът му беше оборудван със
сензорна подложка благодарение на Ана Монтес, старши анализатор в
кубинската секция на разузнавателната дирекция на Министерството на
отбраната на САЩ, която беше вербувана от кубинското разузнаване
още преди да завърши обучението си в "Джон Хопкинс". От 1985 г. до
арестуването ѝ по обвинение в шпионаж през 2001 г. Монтес редовно
предава класифицирана информация на Хавана, която след това се
предава на Съветския съюз. По-късно тази информация е продадена на
Китай, Северна Корея, Венецуела и Иран. Кубинскитеѝ ръководители я
обучават да манипулира полиграфа, като напряга мускулите на
сфинктера си. По тази причина Рийз сега седеше на сензора. Той също
носеше чорапи, а краката му бяха стъпили върху две подложки. Всички
движения щяха да бъдат записани от полиграфа.
Помещението беше малко, но не клаустрофобично, около два пъти по-
голямо от лекарски кабинет. Рийз си помисли, че е възможно
белезникавите стени да са избледнели до сегашния си оттенък,
поглъщайки страха, който проникваше в пространството между тях
почти ежедневно. В горния ляв ъгъл се виждаше една-единствена
камера, но Рийз беше сигурен, че ЦРУ е скрило още няколко, за да не
пропусне нито едно движение на очите или мускулите. Макар че
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf
ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf

More Related Content

More from EmilBoyadzjiwb

Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptxДжон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptxАлън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptxРанкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptxРанкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docxMolot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
EmilBoyadzjiwb
 
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docxЕлизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
EmilBoyadzjiwb
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
EmilBoyadzjiwb
 
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docxThe Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
EmilBoyadzjiwb
 
Робин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdfРобин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdf
EmilBoyadzjiwb
 
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdfДейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
EmilBoyadzjiwb
 
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdfУилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
EmilBoyadzjiwb
 
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdfСърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
EmilBoyadzjiwb
 

More from EmilBoyadzjiwb (20)

Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptxДжон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
 
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptxАлън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
 
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptxРанкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
 
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptxРанкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
 
Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
 
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docxMolot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
 
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docxЕлизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
 
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docxThe Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
 
Робин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdfРобин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdf
 
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdfДейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
 
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdfУилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
 
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdfСърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
 

ЛИЧЕН УБИЕЦ.pdf

 • 2. Twenty years have passed since 9/11, two decades since the United States had to fight back. In the shadows, the enemy is patient, learning and adapting. And it is ready to strike again. The new president gives hope to a country tired of conflict. He is young, popular, a visionary... but also a man with a secret. On the other side of the world, a regional superpower struggles with sanctions imposed by the US and its European allies - a country whose ancient religion has spawned a group of ruthless killers. Faced with internal dissent and punitive action from the Americans and Israel, the supreme leader puts into action a plan for revenge against the most powerful nation on earth. In Dr. Robert Bray, Major in the United States Air Force, for reasons that remain classified and the guards, who are on duty tonight guarding us all. This book is a work of fiction. All references to historical events, real people or places are used fictitiously. Other names, characters and events are figments of the author's imagination and any resemblance to actual events or places, living and dead persons is completely coincidental. Изминаха двадесет години от 11 септември, две десетилетия, откакто Съединените щати трябваше да дадат отпор. В сенките врагът е търпелив, учи се и се адаптира. И е готов да нанесе нов удар. Новият президент дава надежда на една уморена от конфликти страна. Той е млад, популярен, визионер... но и човек с тайна. На другия край на света една регионална суперсила се бори със санкциите, наложени от САЩ и европейските им съюзници - страна, чиято древна религия е породила група безмилостни убийци. Изправен пред вътрешно несъгласие и наказателни действия от страна на американците и Израел, върховният лидер привежда в действие план за отмъщение срещу най-могъщата нация на земята. Д-р Робърт Брей, майор от военновъздушните сили на САЩ, по причини, които остават засекретени и охраната, които са на служба тази вечер които пазят всички нас. Тази книга е художествена измислица. Всички препратки към исторически събития, реални хора или места са използвани фиктивно. Други имена, герои и събития са плод на въображението на автора и всяка прилика с действителни събития или места, живи и мъртви лица е
 • 3. Jack Carr is a New York Times bestselling author and former Navy Seal. He lives with his wife and three children in Park City, Utah. He is the author of The Blacklist, The Company, and The Raging Son. You can visit him at OfficialJackCarr.com and follow him on Instagram, Twitter and Facebook at @JackCarrUSA. In the 9723 words of Executive Order 12333, "Intelligence Activities of the United States," in Part 2, paragraph 13, the following sentence appears: "2.11 Prohibition on Assassinations. No person employed by or acting on behalf of the Government of the United States shall engage in or conspire to engage in assassination." *** Seven days after September 11, 2001, Congress passed a 275-word resolution entitled "2001 Authorization for Use of Military Force." This document granted the President of the United States the authority to bring to justice the individuals and states involved in the attack. Twenty years later, the document remains the sole legal basis for the ongoing war on terrorism. *** ... it is the personal duty of every Muslim to kill Americans and their allies, civilian and military, in every country where it is possible to do so... напълно случайна. Джак Кар е автор на бестселъри на "Ню Йорк Таймс" и бивш морски тюлен. Живее със съпругата си и трите си деца в Парк Сити, Юта. Автор е на книгите "Черният списък", "Компанията" и "Разяреният син". Можете да го посетите на OfficialJackCarr.com и да го следвате в Instagram, Twitter и Facebook на @JackCarrUSA. В 9723 думи от Изпълнителна заповед 12333, "Разузнавателна дейност на Съединените щати", в част 2, параграф 13, се появява следното изречение: "2.11 Забрана за убийства. Никое лице, наето от или действащо от името на правителството на Съединените щати, не може да участва или да заговорничи за участие в убийства." *** Седем дни след 11 септември 2001 г. Конгресът приема резолюция от 275 думи, озаглавена "Разрешение за използване на военна сила през 2001 г.". Този документ предоставя на президента на Съединените американски щати правомощието да изправи пред съда лицата и държавите, участвали в нападението. Двадесет години по-късно документът остава единственото правно основание за продължаващата война срещу тероризма. *** ... личен дълг на всеки мюсюлманин е да убива американците и техните съюзници, цивилни и военни, във всяка страна, където е възможно да
 • 4. Al Qaeda Fatwa, 1998. *** Im ba l'arjeka, hashkem l'argo If someone comes to kill you, get up and kill him first. Talmud PREFACE On the morning of September 11, 2001, nineteen men boarded four planes at Logan, Newark, and Dulles International Airports. All the planes were bound for the West Coast. The flights were chosen because they had the necessary amount of fuel to make the transcontinental trek. Two hours later, the United States would find itself in a war that continues to this day. This narrative is not about the events of that September morning. Rather, it is a reflection on the knowledge our adversaries have gained from our response to terrorism in the Middle East and Europe from 1979 through the first half of 2001, and the lessons they have learned in the two decades since the pivotal attack that changed the course of history. This is a novel about asymmetric warfare. I have long wondered what the enemy has learned as he has watched us on the battlefield over the twenty years of struggle that have now been waged. What lessons have they learned and how have they changed their tactics and strategies to incorporate that knowledge? What would I have learned го направи... Фатва на Ал Кайда, 1998 г. *** Im ba l'arjeka, hashkem l'argo Ако някой дойде да ви убие, станете и убийте първо него. Талмуд ПРЕДГОВОР Сутринта на 11 септември 2001 г. деветнадесет мъже се качват на четири самолета на международните летища Логан, Нюарк и Дълес. Всички самолети пътуваха за Западното крайбрежие. Полетите бяха избрани, защото разполагаха с необходимото количество гориво, за да извършат трансконтиненталния преход. Два часа по-късно Съединените щати се оказват във война, която продължава и до днес. Този разказ не е посветен на събитията от онази септемврийска сутрин. По-скоро той е размисъл за знанията, които нашите противници са придобили от нашия отговор на тероризма в Близкия изток и Европа от 1979 г. до първата половина на 2001 г., и за уроците, които са научили през двете десетилетия след ключовата атака, която промени хода на историята. Това е роман за асиметричната война. Отдавна се чудя какво е научил врагът, докато ни е наблюдавал на бойното поле през двадесетте години на борба, които вече се водят.
 • 5. had I been in the enemy's shoes? These are questions I pondered while in uniform, and continue to ponder as an author. Our adversaries have watched us at the poker table for twenty years, having the advantage of seeing our cards. They have studied our tactics and watched our technology evolve; they have watched our goals and objectives change. They have taken notes as we have fought in Afghanistan, Iraq, Syria, and other hotbeds of tension around the world. Nor has our response to the pandemic and civil unrest plaguing our cities at a time when domestic political ideologies seem irreconcilable gone unnoticed. They see before them a divided country. Do they take that division into account in their battle plans? Almost twenty years have passed since that September morning. Our enemy is patient. It observes, learns, and adapts. Russia, China, North Korea, Iran, terrorist groups, and super-powered people are waiting, finding gaps in our defenses, and perfecting plots that exploit our weaknesses. I sincerely hope that the operation you will read about in the following pages is not currently being planned by a foreign intelligence service. It would be wise to remember that the Athenian historian Thucydides in the Melian Dialogue in his History of the Peloponnesian War characterizes hope as the comforter of danger. In modern military and intelligence parlance, the ancient Greek warlord's text means that hope is not a course of action. While this may be true, hope is often all one has in times of despair. The lesson is as old as time, "Be prepared!" Какви уроци са научили и как са променили тактиките и стратегиите си, за да се възползват от тези знания? Какво щях да науча аз, ако бях на мястото на врага? Това са въпроси, които си задавах, докато бях в униформа, и които продължавам да си задавам като автор. Нашите противници ни наблюдават на масата за покер в продължение на двадесет години, като имат предимството да виждат картите ни. Те са изучавали нашите тактики и са наблюдавали развитието на нашите технологии; наблюдавали са как се променят нашите цели и задачи. Те са си водили записки, докато сме воювали в Афганистан, Ирак, Сирия и други огнища на напрежение по света. Не остана незабелязана и реакцията ни на пандемията и гражданските вълнения, обхванали нашите градове в момент, когато вътрешните политически идеологии изглеждат непримирими. Те виждат пред себе си една разделена страна. Вземат ли предвид това разделение в бойните си планове? От онази септемврийска сутрин са изминали почти двадесет години. Нашият враг е търпелив. Той наблюдава, учи се и се адаптира. Русия, Китай, Северна Корея, Иран, терористични групи и хора със свръхспособности чакат, намират пролуки в защитата ни и усъвършенстват заговори, които се възползват от нашите слабости. Искрено се надявам, че операцията, за която ще прочетете на следващите страници, в момента не се планира от чужда разузнавателна служба. Би било разумно да си спомним, че атинският историк Тукидид в Мелианския диалог в своята "История на Пелопонеската война" характеризира надеждата като утешител на опасността. На съвременен военен и разузнавателен език текстът на древногръцкия военачалник означава, че надеждата не е начин на действие. Макар това да е вярно, надеждата често е единственото, с което човек разполага по време на отчаяние. Поуката е стара като времето: "Бъдете подготвени!"
 • 6. There is probably no other military text as influential as The Art of War. The Chinese military strategist and philosopher Sun Tzu knew that "the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." In an asymmetric confrontation, this is of utmost importance to an enemy that does not possess a nuclear arsenal. How then would a superpower be defeated? "All wars are based on deception." The lessons of the General of the Warring States Period are not foreign concepts to our adversaries - adversaries whose game is aimed far. Given these two maxims, if your mission was to destroy a modern empire, what would you do? This is also a book about the ethics, morality, and legality of targeted assassinations, which Israelis call "hizulim," or elimination, as an instrument of state power. Is there a difference between using a Reaper drone to eliminate an enemy combatant with an AM-114 Hellfire or a G.B.U. 38 "unguided bomb" control kit from fifty thousand yards and sending a 180- grain* .300 caliber Winchester Magnum bullet into the same terrorist's brain stem from a thousand yards away? How does the enemy view these different methods of assassination? Is the increasing use of drones to remotely inflict death having the desired effect? Has it saved the lives of many Americans, or has it attracted to the cause more of what Dr. David Kilcullen calls "accidental guerrillas"? [* In English grain. There are several kinds of grain: apothecary's (for medicine) = 0.0727 grams, ducat's (for gold) = 0.0581 grams, and for bullet = 0.0622 grams; later in the text it is in the latter sense; the calibre described is for a bullet weighing about 12 grams - B.P.] On September 11, 2001, there were certain groups who stood shoulder to shoulder and watched on television the fall of the Twin Towers, men with certain skills, men whose sole mission in life was to be prepared for war. Such things are not discussed openly, but there were those in this society whose heads were spinning with a single thought, "God, how I wish I was in Вероятно няма друг толкова влиятелен военен текст като "Изкуството на войната". Китайският военен стратег и философ Сун Дзъ е знаел, че "висшето изкуство на войната е да покориш врага, без да се биеш". При асиметрична конфронтация това е от изключителна важност за противник, който не притежава ядрен арсенал. Как тогава ще бъде победена една свръхсила? "Всички войни се основават на измама." Уроците на генерала от периода на воюващите държави не са чужди понятия за нашите противници - противници, чиято игра е насочена далеч. Като имате предвид тези две максими, ако мисията ви е да унищожите една съвременна империя, какво бихте направили? Това е също така книга за етиката, морала и законността на целенасочените убийства, които израелците наричат "хизулим", или елиминиране, като инструмент на държавната власт. Има ли разлика между това да използваш безпилотен самолет Reaper, за да елиминираш вражески боец със снаряд AM-114 Hellfire или комплект за управление на "неуправляема бомба" G.B.U. 38 от петдесет хиляди метра, и това да изпратиш 180-грамов* куршум калибър 300 Winchester Magnum в мозъчния ствол на същия терорист от разстояние хиляда метра? Как врагът гледа на тези различни методи за убийство? Дали все по-честото използване на безпилотни самолети за дистанционно нанасяне на смърт има желания ефект? Дали е спасило живота на много американци, или е привлякло към каузата повече от това, което д-р Дейвид Килкулен нарича "случайни партизани"? [* На английски език. Съществуват няколко вида зърно: аптекарско (за лекарства) = 0,0727 грама, дукатно (за злато) = 0,0581 грама и за куршум = 0,0622 грама; по-нататък в текста е в последния смисъл; описаният калибър е за куршум с тегло около 12 грама - Б.П.] На 11 септември 2001 г. имаше определени групи, които стояха рамо до рамо и гледаха по телевизията падането на кулите близнаци, мъже с определени умения, мъже, чиято единствена мисия в живота беше да бъдат подготвени за война. Такива неща не се обсъждат открито, но в това общество имаше и такива, в чиито глави се въртеше една-
 • 7. one of those planes!" These people are called to fight: protectors, warriors, guardians. They are out there tonight. They are hunting. If the war were to return to the home front, would you want one of these guards standing beside you, armed and ready. Before 9/11, these men would have picked seats in planes next to the windows. Based on the evidence of previous hijackings, they knew that this allowed them to be more difficult to physically overwhelm during the initial violent takeover of the plane's cabin, when the terrorists had to make examples of certain passengers to keep the others in line. Window seats would give them time to observe and plan their course of action. September 11 changed the pattern of hijackings. After the morning of that Tuesday, those same guardians began choosing locations near the aisle so they could respond to the threat immediately. They don't look any different than anyone else unless you know what to look for, unless you're one of them. Preparing to write this novel was a highly emotional experience: listening to the calls of people from the hijacked planes to their loved ones on the ground, reading about the dead trapped in the collapsing buildings, some of whom chose to jump rather than burn alive. I encourage everyone to visit the 9/11 Memorial in Lower Manhattan. Take your time. Listen to its lessons. As we cross the twenty-year mark since the attacks and enter the third decade of continuous war, do we have a clear vision of how to end this conflict? Or has our strategy of short-term war applied to long-term conflict doomed our children and grandchildren to fight the sons and grandsons of the men who planned the deadliest terrorist attack in history? Do we still not understand the nature of the conflict in which we are involved? I fear we all know the answer. единствена мисъл: "Боже, как бих искал да съм в един от тези самолети!" Тези хора са призвани да се бият: защитници, воини, пазители. Те са там тази вечер. Те ловуват. Ако войната се върне на домашния фронт, бихте ли искали един от тези стражи да стои до вас, въоръжен и готов. Преди 11 септември тези мъже щяха да си изберат места в самолетите до прозорците. Въз основа на доказателствата от предишни отвличания те са знаели, че това им позволява да бъдат по-трудно физически преодолими по време на първоначалното насилствено превземане на салона на самолета, когато терористите е трябвало да дадат примери за определени пътници, за да държат останалите в подчинение. Седалките при прозорците ще им дадат време да наблюдават и да планират действията си. 11 септември променя модела на отвличанията. След сутринта на онзи вторник същите тези пазители започнаха да избират места в близост до пътеката, за да могат да реагират на заплахата незабавно. Те не изглеждат по-различно от всички останали, освен ако не знаете какво да търсите, освен ако не сте един от тях. Подготовката за написването на този роман беше силно емоционално преживяване: слушах обажданията на хората от похитените самолети към техните близки на земята, четох за загиналите, хванати в капана на рушащите се сгради, някои от които са предпочели да скочат, вместо да изгорят живи. Препоръчвам на всички да посетят мемориала на 11 септември в Долен Манхатън. Отделете време. Вслушайте се в неговите уроци. Когато навършваме двадесет години от атентатите и навлизаме в третото десетилетие на непрекъсната война, имаме ли ясна визия за това как да сложим край на този конфликт? Или стратегията ни за краткосрочна война, прилагана към дългосрочен конфликт, е обрекла нашите деца и внуци да се бият със синовете и внуците на хората, които са планирали най-смъртоносната терористична атака в историята? Все
 • 8. Jack Carr Park City, Utah September 11, 2020. CHRONOLOGY OF EVENTS 1953: CIA-sponsored coup d'état in Iran 1979: Iranian Revolution 1979: Iran hostage crisis begins 1980: Operation Eagle Claw 1980: Iran-Iraq War begins 1981: Iran hostage crisis ends 1983: US Embassy bombing, Beirut, Lebanon 1983: Bombing at the US Marine barracks, Beirut, Lebanon 1983: United States Embassy bombing in Kuwait 1984: Kidnapping of CIA Beirut branch chief William F. Buckley 1984: Bombing of a wing of the U.S. Embassy in Beirut, Lebanon 1985: Hijacking of Trans World Airlines Flight 847 1985: The Iran-Contra affair begins 1985: Hijacking of the Akile Lauro cruise ship 1985: CIA Beirut branch chief William Buckley is executed 1987: The Iran-Contra affair ends 1987: Operation Hard Intentions begins 1988: Kidnapping of Lt. Col. William Higgins, Lebanon 1988: US Navy ship Vansen downs Iranair Flight 655 Airbus 1988: Iran-Iraq War ends 1988: Operation Hard Intentions ends 1988: PanAm Flight 103 bombed over Lockerbie още ли не разбираме естеството на конфликта, в който сме въвлечени? Опасявам се, че всички знаем отговора. Джак Кар Парк Сити, Юта 11 септември 2020 г. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА 1953: спонсориран от ЦРУ държавен преврат в Иран 1979 г.: Иранска революция 1979 г.: Започва заложническата криза в Иран 1980: Операция "Орлов нокът 1980: Започва ирано-иракската война 1981: Заложническата криза в Иран приключва 1983 г.: бомбен атентат срещу посолството на САЩ, Бейрут, Ливан 1983 г.: Бомбен атентат в казармите на морската пехота на САЩ, Бейрут, Ливан 1983 г.: бомбен атентат в посолството на САЩ в Кувейт 1984: Отвличане на ръководителя на филиала на ЦРУ в Бейрут Уилям Ф. Бъкли 1984 г.: бомбен атентат в крилото на посолството на САЩ в Бейрут, Ливан 1985 г.: Отвличане на полет 847 на Trans World Airlines 1985: Започва аферата "Иран-контри 1985 г.: Отвличане на круизния кораб "Акиле Лауро 1985: Екзекутиран е ръководителят на филиала на ЦРУ в Бейрут Уилям Бъкли 1987 г.: приключва аферата "Иран-Контра 1987: Започва операция "Трудни намерения 1988 г.: Отвличане на подполковник Уилям Хигинс, Ливан
 • 9. 1990: Lt. Col. William Higgins is executed, Lebanon 1990: Iraq invades Kuwait 1990: Operation Desert Shield 1991: Operation Desert Storm 1993: World Trade Center bombing 1996: Bomb attack on Cobar Towers 1998: Bombings of US embassies in East Africa 2000: Bombing of the USS Cole 2001: Assassination of Ahmad Shah Massoud 2001: 9/11 terrorist attacks 2001: United States invasion of Afghanistan 2003: United States invasion of Iraq 2006: Abu Musab al-Zarqawi killed 2008: Imad Mughniyeh is killed 2011: Osama bin Laden is killed 2020: Qassem Soleimani is killed 2021: Twentieth anniversary of the 9/11 terrorist attacks The past is a prologue to the present. William Shakespeare 1988 г.: Корабът на американските военноморски сили Vansen сваля Airbus 655 на Iranair 1988 г.: Край на ирано-иракската война 1988: Операция "Тежки намерения" приключва 1988 г.: Полет 103 на PanAm е бомбардиран над Локърби 1990: Подполковник Уилям Хигинс е екзекутиран, Ливан 1990 г.: Ирак нахлува в Кувейт 1990: Операция "Пустинен щит 1991: Операция "Пустинна буря 1993: Бомбардировка на Световния търговски център 1996 г.: бомбена атака срещу кулите Кобар 1998 г.: бомбени нападения срещу посолствата на САЩ в Източна Африка 2000 г.: бомбардировка на американския кораб "Коул 2001 г.: Убийство на Ахмад Шах Масуд 2001 г.: терористични атаки на 11 септември 2001 г.: нахлуване на Съединените щати в Афганистан 2003: Инвазия на САЩ в Ирак 2006: Абу Мусаб ал-Заркауи е убит 2008: Убит е Имад Мугнийех 2011: Осама бин Ладен е убит 2020: Касем Солеймани е убит 2021: Двадесета годишнина от терористичните атаки на 11 септември Миналото е пролог към настоящето. Уилям Шекспир
 • 10. PROLOGUE For those not involved in the operation, the day that changed the world began no differently than any other. For the select few, there was little change in their routine. Alia Hajjar was one of those few. For the past year, Aliyah has worked at JetClean Industries, a professional cleaning company specializing in aviation, cleaning planes between flights at Boston's Logan International Airport. Her days were spent navigating the aisles between seats with the rest of the cleaning crew - picking trash out of seatback pockets, refilling lavatories with toilet paper, sanitizing onboard kitchens and tidying seat belts. Alia didn't mind this work. It gave her a chance to get away from home and meet and talk with the other Muslim women on her shift. And also to be away from her husband. He had never hit on her while they lived in Hamburg. The beatings started when they moved to the United States after they got their five-year business visas from the embassy in Berlin. At first, Alia thought it was because she had failed to bear him children. Now she knew the real reason. At first she couldn't understand why the man who had trained as an accountant in Germany was working as a waiter and washing dishes in the kitchen of a Moroccan restaurant near Cambridge. Their meagre wages were barely enough to cover the rent on their small apartment in Watertown and feed them. The first time she pressed him on the subject, her husband slapped her across the face. Even now the memory of the stinging blow, added to the shock, made her eyes water. When she tried to turn and run, he grabbed her by the throat, threw her on their second-hand couch, which smelled of mold, and continued to squeeze the life out of her ПРОЛОГ За тези, които не са участвали в операцията, денят, който промени света, започва не по-различно от всеки друг. За малцината избрани нямаше особена промяна в рутинните им дейности. Алия Хаджар беше една от тези малцина. През изминалата година Алия работеше в JetClean Industries, компания за професионално почистване, специализирана в авиацията, като почистваше самолетите между полетите на международното летище Логан в Бостън. Дните ѝ минаваха в обикаляне на коридорите между седалките заедно с останалия почистващ екип - събираше боклуци от джобовете на облегалките на седалките, зареждаше тоалетните с тоалетна хартия, дезинфекцираше бордовите кухни и подреждаше предпазните колани. Алиа нямаше нищо против тази работа. Тя ѝ даваше възможност да се откъсне от дома и да се срещне и поговори с другите мюсюлманки на смяна. А също и да бъде далеч от съпруга си. Докато живееха в Хамбург, той никога не я беше закачал. Биенето започнало, когато се преместили в Съединените щати, след като получили петгодишните си бизнес визи от посолството в Берлин. Първоначално Алиа си мисли, че е заради това, че не е успяла да му роди деца. Сега вече знаеше истинската причина. Отначало не можела да разбере защо мъжът, който бил учил за счетоводител в Германия, работи като сервитьор и мие чинии в кухнята на марокански ресторант близо до Кеймбридж. Оскъдните им заплати едва стигаха, за да покрият наема на малкия им апартамент в Уотъртаун и да ги нахранят. Първият път, когато тя го притисна по този въпрос, съпругът ѝ я удари през лицето. Дори и сега споменът за жалния удар, добавен към шока, караше очите ѝ да се насълзяват. Когато се опита да се обърне и да избяга, той я хвана за гърлото, хвърли я на дивана им втора употреба, който миришеше на мухъл, и продължи да изстисква
 • 11. as she screamed that she shouldn't question him anymore. Later that night there was a knock at the door. Her husband pointed to the bedroom and told her to stay there until he called her. Pressing her ear to the doorframe, she strained to hear the brief quiet conversation. She recognized her native tongue, but couldn't make out the words. Then she lay down and pretended to sleep. The next day, after work, she searched the small apartment and found an unfamiliar suitcase in the built-in closet near the entrance. It was full of money. She tried to put it back in its place just as she had found it. That night her husband beat her again. This time it took several days for the swelling to go down. When she returned to work at Logan International, the hijab hid the marks of the beating, and only her swollen eyes showed through the black slits. From then on, she never again dared touch an unfamiliar suitcase, backpack, or bag that appeared in the apartment. She knew it was a 'hawala', the ancient remittance system that had its origins in the Silk Road. The system allowed the movement of funds around the world without the digital traces left by banks and wire transfers. The hawaladars - the trusted people - usually took a percentage of the remittance for their labor, but Alia noticed no visible change in their finances. As a Muslim with a strict Islamic upbringing, she was forbidden to know the details of their financial situation. All she knew was that the couch was moldy and that her husband was taking no steps to replace it. Two weeks ago she had come home from work a little earlier than usual. She had been feeling a bit unwell for a few days. While taking the keys out of her purse, she made a clumsy movement and dropped them on the staircase. If the man coming down had stopped to pick them up, smiled and wished her a good day, she wouldn't have even paid attention to what had happened. Instead, he walked by without paying her any attention, his foot живота от нея, докато тя крещеше, че не бива да го разпитва повече. По-късно същата вечер на вратата се почука. Съпругът ѝ посочил към спалнята и ѝ казал да остане там, докато я извика. Притиснала ухо до рамката на вратата, тя се напрегна, за да чуе краткия тих разговор. Разпознала родния си език, но не успяла да разчете думите. После легна и се престори, че спи. На следващия ден, след работа, тя претърси малкия апартамент и откри непознат куфар във вградения гардероб до входа. Беше пълен с пари. Опитала се да го върне на мястото му точно както го била намерила. Същата вечер съпругътѝ отново я пребил. Този път били необходими няколко дни, за да спадне отокът. Когато се върнала на работа в "Логан Интернешънъл", хиджабът скрил следите от побоя и само подутите ѝ очи се виждали през черните прорези. От този момент нататък тя никога повече не смеела да докосне непознат куфар, раница или чанта, които се появявали в апартамента. Знаеше, че това е "хавала" - древната система за парични преводи, която води началото си от Пътя на коприната. Системата позволявала движението на средства по целия свят без цифровите следи, които оставят банките и банковите преводи. Хаваладарите - доверените лица - обикновено вземаха процент от паричните преводи за труда си, но Алия не забелязваше видима промяна във финансите си. Като мюсюлманка със строго ислямско възпитание ѝ беше забранено да знае подробности за финансовото им състояние. Знаела само, че диванът е мухлясал и че съпругът ѝ не предприема никакви мерки за подмяната му. Преди две седмици тя се прибрала от работа малко по-рано от обикновено. От няколко дни се чувстваше малко зле. Докато вадеше ключовете от чантата си, направи едно тромаво движение и ги изпусна на стълбището. Ако мъжът, който слизаше, се беше спрял да ги вземе, беше се усмихнал и ѝ беше пожелал добър ден, тя дори нямаше да обърне внимание на случилото се. Вместо това той мина покрай нея,
 • 12. inches from the keys. He was older than her, if only by a little, and he was unremarkable except for one notable trait: his gaze was what kept her out of her thoughts. Absolutely blank. Even though it was the height of the summer heat, Alia felt a chill. Maybe she really was getting sick of something? "No," she thought, "I've seen it somewhere before. In Hamburg? In Cairo? Somewhere." As she pushed the cart of cleaning supplies toward the plane, which was at gate B32, she wondered if the man with the vacant look was involved in tonight's mission. Her husband had called in sick to the restaurant, which Alia found odd because he was obviously out. Still, she'd accepted it, as she did so many other things in her life: violence had taught her that it was best not to ask questions. Then he told her that Allah had chosen her for an important task. Now she understood. She understood why they had applied for business visas in Germany, why her husband had taken that black job in the United States, why they prayed only at home and did not attend the mosque, and why she had been forced to apply for a minimum-wage job as an airplane cleaner. The Boeing 767 was scheduled for the morning long-haul flight to Los Angeles. It had to be cleaned the night before to be ready for the next day's flight. Alia fixed her hijab and knelt down, using the blade of the mock knife to scrape the gum off the floor. Disgusting! She and the other cleaners on her team had been taught to use the short steel blade to remove chewing gum from the underside of the seats and from the floor of the plane they were cleaning. This was standard practice in the industry. без даѝ обърне внимание, а кракът му беше на сантиметри от ключовете. Беше по-възрастен от нея, макар и с малко, и беше незабележим, с изключение на една забележителна черта: погледът му беше това, което не ѝ позволяваше да се откъсне от мислите си. Абсолютно празен. Въпреки че беше разгарът на лятната жега, Алиа усети хлад. Може би наистина й беше станало лошо от нещо? "Не - помисли си тя, - виждала съм го някъде преди. В Хамбург? В Кайро? Някъде." Докато буташе количката с почистващи препарати към самолета, който беше на изхода В32, тя се зачуди дали мъжът с празния поглед е участвал в днешната мисия. Съпругът ѝ се беше обадил, че е болен в ресторанта, което Алиа намираше за странно, защото очевидно беше излязъл. Все пак го беше приела, както правеше много други неща в живота си: насилието я беше научило, че е най-добре да не задава въпроси. Тогава той ѝ каза, че Аллах я е избрал за важна задача. Сега тя разбираше. Разбираше защо са кандидатствали за бизнес визи в Германия, защо съпругът ѝ е приел тази черна работа в Съединените щати, защо са се молили само у дома и не са посещавали джамията и защо е била принудена да кандидатства за работа като чистачка на самолети на минимална заплата. Боингът 767 беше предвиден за сутрешен полет на дълги разстояния до Лос Анджелис. Той трябвало да бъде почистен предната вечер, за да бъде готов за полета на следващия ден. Алия оправи хиджаба си и коленичи, като използва острието на макетния нож, за да изстърже дъвката от пода. Отвратително! Тя и другите чистачи от екипа ѝ бяха научени да използват късото стоманено острие, за да отстранят дъвката от долната страна на седалките и от пода на самолета, който почистваха. Това беше стандартна практика в бранша.
 • 13. But what they did next was not standard industry practice. She had deliberately moved to first class where she could monitor the positions of her fellow passengers. One by one, two of them handled the seat backs in the main cabin, filling trash bags with the last flight's waste of the day. Another was cleaning the lavatory at the back of the plane. A supervisor sat in the middle of the cabin overseeing their work and crossing off the operations on the checklist. Alia pretended to notice something on the other side of the aisle, moved to the second row, and squatted. When she stood up, mock knives were taped to the underside of seats 2A and 2B. * * * As the limousine made slow progress through the morning traffic of New York City, Alec Christenson heard the popular Nokia ring from the new phone in his bag. He pulled it out on the third line. He turned the device toward his fiancée in the next seat and smiled at her as he showed her the new caller ID feature. - 'You use that thing too much,' she scolded him, 'It'll give you a tumour. - 'Hi, Dad!' greeted Alec as he thumbed the big answer button and brought the phone to his ear, 'I'm almost there. Oh, are you? Well, too bad. Good. I'll meet you at the Rainbow Room, then. Uh-huh. At eight-thirty. I'll pass it on. I'll see you in a bit. - What did your father say?" asked Jen. - He had to cancel our breakfast in Midtown. Some office meeting came up, so he can't come. 'He said to tell you he was very sorry,' Alec explained, switching to the mid-Atlantic accent that came through so strongly in his father's voice. - 'You sound like Julia Child. - Well, come on, it was at the very least a good imitation of William Buckley. Would you like to come to breakfast with us? Jen looked at his watch. Но това, което направиха след това, не беше стандартна практика в бранша. Тя умишлено се премести в първа класа, където можеше да наблюдава позициите на своите колеги пътници. Един по един двама от тях се заеха с облегалките на седалките в основния салон, като пълнеха торби за боклук с отпадъците от последния полет за деня. Друг почистваше тоалетната в задната част на самолета. В средата на кабината седеше супервайзър, който наблюдаваше работата им и зачеркваше операциите в контролния списък. Алиа се престори, че забелязва нещо от другата страна на пътеката, премести се на втория ред и приклекна. Когато се изправи, на долната страна на седалки 2А и 2Б бяха залепени макетни ножове. * * * Докато лимузината напредваше бавно през сутрешния трафик на Ню Йорк, Алек Кристенсън чу как популярната "Нокия" звъни от новия телефон в чантата му. Той го извади на третата линия. Обърна устройството към годеницата си на съседната седалка и й се усмихна, докато й показваше новата функция за идентификация на обаждащия се. - Използваш това нещо прекалено много - скастри го тя, - ще ти направи тумор. - Здравей, татко! - поздрави Алек, като натисна големия бутон за приемане на обаждания и доближи телефона до ухото си, - почти съм там. А, ти? Ами, много жалко. Добре. Тогава ще се срещнем в стаята на дъгата. Ами. В осем и трийсет. Ще го предам. Ще се видим след малко. - Какво каза баща ти? - попита Джен. - Трябваше да отмени закуската ни в Мидтаун. Появи се някаква служебна среща, така че не може да дойде. Каза да ти предам, че много съжалява - обясни Алек, превключвайки на средноатлантическия акцент, който се долавяше толкова силно в гласа на баща му. - Звучиш като Джулия Чайлд. - Е, хайде, това беше най-малкото добра имитация на Уилям Бъкли.
 • 14. - Hmm, my boss is going to be late today. He's got to take his son to his first day of kindergarten. Better not do that, though. I don't think I'll make it back in time. Are you going to tell him without me? "Jen changed the subject. - What do you think?" asked Alec as his thumbs worked on the small keyboard. - Why don't you just call? This new texting thing is too weird. I don't see how it's going to be necessary. And besides, you're missing this lovely day. Not a cloud in the sky. - Our techies like it and it's actually pretty efficient once you get the hang of it. You see, you just have to scroll through the letters until you find the one you want. Just letting the team know I'm on my way to meet them at eleven at the Eighth Avenue property. - Do you think your company will buy the building? - We'll probably just rent part of it for now, but you never know. This bubble's gonna burst, Jen. It's gonna be an ugly picture, but the companies that survive are gonna get stronger and gain huge market share. - 'I love it when you talk dirty to me,' Jen smiled and slid into the back seat of the Lincoln, closer to the man she planned to share her life with. He could have gotten to Lower Manhattan faster by subway, but when Alec was in town, his father always provided a ride. Jen suspected it came from wanting to protect her only child. It tore at her heart that Alec had no memory of his mother, who had died before he could begin to crawl. - How long do you think the reunion will take?" she asked. - Probably a couple of hours. I want to go out for a run when the meeting is over so I can think it all over. This is a big deal for the company and I want to make sure we do the right thing. - I'll never understand how you manage to run in this town. - I grew up this way, so it's perfectly normal. Искаш ли да дойдеш на закуска с нас? Джен погледна часовника си. - Хм, шефът ми ще закъснее днес. Трябва да заведе сина си на първия му ден в детската градина. По-добре обаче да не го прави. Не мисля, че ще успея да се върна навреме. Ще му кажеш ли без мен? "Джен смени темата. - Какво мислиш?" - попита Алек, докато палците му работеха върху малката клавиатура. - Защо просто не се обадиш? Това ново нещо с текстовите съобщения е твърде странно. Не виждам как ще се наложи. И освен това ще пропуснеш този прекрасен ден. Нито едно облаче в небето. - Нашите техничари го харесват и всъщност е доста ефикасно, след като го усвоиш. Виждате ли, просто трябва да превъртате буквите, докато намерите желаната от вас. Просто съобщавам на екипа, че съм на път да се срещна с тях в единадесет часа в имота на Осмо авеню. - Смятате ли, че компанията ви ще купи сградата? - Вероятно засега просто ще наемем част от нея, но никога не се знае. Този балон ще се спука, Джен. Ще бъде грозна картина, но компаниите, които оцелеят, ще станат по-силни и ще спечелят огромен пазарен дял. - Обичам, когато ми говориш мръсотии - усмихна се Джен и се плъзна на задната седалка на "Линкълн", по-близо до мъжа, с когото планираше да сподели живота си. Можеше да стигне до Долен Манхатън по-бързо с метрото, но когато Алек беше в града, баща му винаги осигуряваше превоз. Джен подозираше, че това идва от желанието да защити единственото си дете. Сърцето ѝ се късаше от факта, че Алек не си спомняше за майка си, която беше починала, преди той да започне да пълзи. - Колко време мислиш, че ще отнеме събирането? - попита тя. - Вероятно няколко часа. Искам да изляза да потичам, когато срещата приключи, за да мога да обмисля всичко. Това е голяма сделка за компанията и искам да съм сигурна, че ще постъпим правилно.
 • 15. - And watch out! I worry about you when you run these streets. It's very dangerous. - Well, it's not as safe as doing sprints in the stadium at Maloney Field, I admit. But, trust me, I'm a pro. They had met as students at Stanford, but hadn't worn the Cardinals' red in two years*. Alec had played lacrosse and liked that he had the advantage of growing up in the East when it came to a sport that was still making inroads on the Left Coast. When he met Jen, he immediately loved everything about her. After graduation, he had chosen to join a small start-up company in Silicon Valley that was struggling with serious issues. The company was founded by fellow Stanford graduates, and he was taking pay in the form of stock options like almost everyone else. Unlike the others, however, Alec had a trust fund, so he didn't have to make a living off of noodles. [*Common name for Stanford University teams - B.pr.] Jen had gotten a fantastic opportunity at Cantor Fitzgerald and was just starting her third year as an investment banker. She was planning to apply to Harvard Business College and start school the following fall, a move that Alec's father fully supported in hopes that it would lure his son back to Atlantic. The two had been engaged for two months. Alec wanted to wait to announce it to his father in person. He was sensitive to the fact that the man who had raised him had done it on his own, and the love of his life had contracted cancer so early in their youth. His father had never remarried. Alec planned to tell him that this morning at Windows on the World* with Jen by his side. The [* restaurant that was located at the top of the north tower in the World Trade Center. - B.pr.] - Никога няма да разбера как успяваш да управляваш в този град. - Аз съм израснал по този начин, така че това е напълно нормално. - И внимавайте! Притеснявам се за теб, когато тичаш по тези улици. Много е опасно. - Е, не е толкова безопасно, колкото да правиш спринтове на стадиона в Малоуни Фийлд, признавам. Но, повярвай ми, аз съм професионалист. Бяха се запознали като студенти в Станфорд, но от две години не бяха носили червения екип на "Кардиналите "*. Алек беше играл лакрос и му харесваше, че има предимството да е израснал на Изток, когато ставаше дума за спорт, който все още си пробиваше път по левия бряг. Когато се запозна с Джен, той веднага обикна всичко в нея. След като завърши, той беше избрал да се присъедини към малка стартираща компания в Силициевата долина, която се бореше със сериозни проблеми. Компанията беше основана от колеги, завършили Станфорд, и той вземаше заплата под формата на опции за акции като почти всички останали. За разлика от останалите обаче Алек разполагаше с попечителски фонд, така че не му се налагаше да изкарва прехраната си с юфка. [*Общоприето наименование на екипите на Станфордския университет - Б.пр.] Джен беше получила фантастична възможност в "Кантор Фицджералд" и тъкмо започваше третата си година като инвестиционен банкер. Тя планираше да кандидатства в бизнес колежа в Харвард и да започне училище през следващата есен - ход, който бащата на Алек напълно подкрепяше с надеждата, че ще привлече сина му обратно в Атлантика. Двамата бяха сгодени от два месеца. Алек искаше да изчака, за да съобщи това лично на баща си. Беше чувствителен към факта, че човекът, който го е отгледал, е направил това сам, а любовта на живота му се е разболяла от рак толкова рано в младостта им. Баща му никога не се беше женил повторно. Алек планираше да му каже това тази сутрин в "Прозорци на света "* с Джен до себе си.
 • 16. - You know what," Jen asked before answering her own question, "It'll be better this way. It'll be a special moment for you two together, and then I'll let him treat me to dinner. - Where do you want to go? I'm sure he'll ask. - It's Tuesday, so how about "The Billiard Room"? - Dad's more about the grill room, but I'm sure he'll make an exception for you. Are you sure I should tell him without you? Jen put her hand under Alec's chin and turned his face away from the 'texting' so she could look him in the eye. - I'm convinced. - Hi, Dad! - 'Right on time, my boy,' his father replied, glancing at his Patek Phillip. - 'I'm still putting mine five minutes ahead, just like you taught me,' Alec said, pointing to his left wrist. - 'That way I can be five minutes late and still be on time. - That's not the point, son. The point is to be on time. It's not respectful to be late. It shows you don't value our most valuable asset... - Time," Alec finished the sentence he'd heard so often from his father over the years. - Exactly. - See, I'm really listening to you. - 'Mr Christenson,' the maitre d' interjected politely. - 'Your table is ready. - Thank you, Charles. They were seated by the giant windows of the iconic New York restaurant. The Empire State Building dominated the view south to Soho, Greenwich Village and the twin towers of the World Trade Center. On such a clear day, even the Statue of Liberty was visible in the distance from the sixty-fifth floor. Alec smiled as he pictured Jen buying something to eat in the lobby of her building on the way in. Maybe she'd gone to breakfast alone at Windows on the World before heading to her desk, and right now she was Ресторантът [*, който се намираше на върха на северната кула на Световния търговски център. - Б.пр.] - Знаеш ли какво - попита Джен, преди да отговори на собствения си въпрос, - така ще е по-добре. Това ще бъде специален момент за вас двамата заедно, а после ще му позволя да ме покани на вечеря. - Къде искаш да отидем? Сигурна съм, че той ще попита. - Вторник е, така че какво ще кажете за "Билярдната зала"? - Татко е по-скоро за залата за скара, но съм сигурна, че ще направи изключение за теб. Сигурен ли си, че трябва да му кажа без теб? Джен сложи ръка под брадичката на Алек и обърна лицето му встрани от "писането", за да може да го погледне в очите. - Убедена съм. - Здравей, татко! - Точно навреме, момчето ми - отвърна баща му, като погледна своя Патек Филип. - Аз все още си слагам моя пет минути напред, точно както ти ме научи - каза Алек и посочи лявата си китка. - "Така мога да закъснея с пет минути и пак да съм навреме. - Не в това е въпросът, сине. Въпросът е да бъдеш навреме. Не е уважително да закъсняваш. Това показва, че не цениш най-ценния ни актив... - Времето - довърши Алек изречението, което толкова често бе чувал от баща си през годините. - Точно така. - Виждаш ли, аз наистина те слушам. - Господин Кристенсън - намеси се учтиво метресата. - Масата ви е готова. - Благодаря ви, Чарлз. Те седнаха до гигантските прозорци на емблематичния нюйоркски ресторант. Емпайър Стейт Билдинг доминираше над гледката на юг към Сохо, Гринуич Вилидж и кулите близнаци на Световния търговски
 • 17. looking right at him. Dobson Christenson was dressed immaculately in a dark suit and vest, without a single gray hair out of place. His tailor had done an excellent job of hiding the fact that he wasn't in the best of shape. Like many of his generation, physical exercise consisted of going round the golf course at Maidstone and episodic outings to the Clove Valley Rifle Club, both of which involved equal parts work and pleasure. Alec's usual Silicon Valley attire, consisting of sports trousers and a blue shirt, was accented by a navy blue blazer and tie. In New York he dressed more formally out of habit, as he had grown up dining with his father in places that disapproved of the casual attire accepted as normal in Palo Alto. His father spread a white napkin across his lap in a refined gesture as the waiter set the coffeepot on the table. Christenson Sr. was a regular customer. - For you, sir? - The same for me, please,' Alec replied. - 'So tell me about the future of the internet,' Dobson said, 'And don't miss the parts about where I should invest other people's money. Dobson Christenson was somewhat of an anomaly. While most people with money and resources had ducked into academia to avoid the Vietnam War, Dobson had taken a different path. He had dropped out of Princeton and volunteered for the Marines. Years later, he said he did it to "get this story over with," but Alec knew what the truth was. Behind the suit, the polished shoes, and the look of a club-going regular was a fierce patriot who could have volunteered for the U.S. National Guard or gotten a student deferment, but instead had joined the fight. He had been assigned as a door център. В такъв ясен ден дори Статуята на свободата се виждаше в далечината от шестдесет и петия етаж. Алек се усмихна, като си представи как Джен си купува нещо за ядене във фоайето на сградата си на път затам. Може би беше отишла да закуси сама в "Прозорци на света", преди да отиде на бюрото си, и точно сега гледаше право към него. Добсън Кристенсън беше облечен безупречно в тъмен костюм и жилетка, без нито един посивял косъм на място. Шивачът му беше свършил отлична работа, за да прикрие факта, че не беше в най- добрата си форма. Подобно на мнозина от неговото поколение, физическите упражнения се състояха в обикаляне на голф игрището в Мейдстоун и епизодични излизания в стрелковия клуб в Клов Вали, като и двете включваха равни части работа и удоволствие. Обичайното облекло на Алек от Силициевата долина, състоящо се от спортен панталон и синя риза, беше подчертано от тъмносин блейзър и вратовръзка. В Ню Йорк той се обличаше по-официално по навик, тъй като беше израснал с баща си, който вечеряше на места, които не одобряваха небрежното облекло, прието за нормално в Пало Алто. Баща му разпъна бяла салфетка в скута си с изискан жест, докато сервитьорът поставяше кафеника на масата. Кристенсън старши беше редовен клиент. - За вас, сър? - Същото и за мен, моля - отвърна Алек. - И така, разкажете ми за бъдещето на интернет - каза Добсън, - и не пропускайте частите за това къде трябва да инвестирам парите на другите хора. Добсън Кристенсън беше донякъде аномалия. Докато повечето хора с пари и ресурси се бяха скрили в академичните среди, за да избегнат войната във Виетнам, Добсън беше поел по друг път. Беше се отказал от Принстън и се записа доброволно в морската пехота. Години по-късно каза, че го е направил, за да "приключи с тази история", но Алек знаеше
 • 18. gunner on a Huey gunship that had been shot down on its first mission before it could fire a single shot. The pilots were killed, but Pfc. Christenson survived with a broken spine, pelvis, hip, and femur. He spent the remainder of his time in the Marine Corps in convalescence, first at Okinawa and then at Walter Reed Army Medical Center. His cane and limp were a constant reminder of his experience, and when asked about his Purple Heart award, Dobson would reply that it was an accurate-fire medal from the Vietnam War. He liked to joke that he spent more time in boot camp than he did in Vietnam. The waiter came back and handed them menus. Dobson set his aside and said: - "I'll have a Forestee omelet with a side of your fattiest bacon. "He wasn't the type to waste his most precious possessions. - 'And I'll have...' Alec trailed off as he scanned the menu. A sound he could only associate with a freight train passing by them at full speed shook the room. The stunned diners gripped the tables, bracing themselves for what some considered an earthquake, though the left hemispheres of their brains told them that couldn't be true. Alec looked at his father, whose eyes were focused on the southeast. He followed his gaze, straightened, and pressed his hands and face against the glass. He saw the plane descend on the other side of the Hudson into the city between the buildings. It swerved toward its target and disappeared into the North Tower of the World Trade Center. Fire, smoke, death! Jen! Alec raced for the elevator. - 'Come on, come on,' he shouted. He glanced towards the stairwell and каква е истината. Зад костюма, излъсканите обувки и външния вид на редовен посетител на клуба се криеше един яростен патриот, който можеше да се запише доброволец в Националната гвардия на САЩ или да получи студентска отсрочка, но вместо това се бе включил в борбата. Беше назначен за стрелец на вратата на боен кораб "Хюи", който беше свален още при първата си мисия, преди да успее да изстреля и един изстрел. Пилотите са убити, но сержант Кристенсън оцелява със счупен гръбначен стълб, таз, бедро и бедрена кост. Той прекарва остатъка от службата си в морската пехота в реконвалесценция, първо в Окинава, а след това в медицинския център на армията "Уолтър Рийд". Бастунът и куцотата му постоянно напомняха за преживяното, а когато го питаха за наградата му "Пурпурно сърце", Добсън отговаряше, че това е медал за точна стрелба от войната във Виетнам. Той обичаше да се шегува, че е прекарал повече време в лагера за обучение, отколкото във Виетнам. Сервитьорът се върна и им подаде менютата. Добсън остави своето настрана и каза: - "Ще си взема омлет "Форестие" с гарнитура от най-мазния ви бекон. "Той не беше от хората, които разхищават най-ценните си притежания. - "А аз ще си взема... Алек се измъкна, докато сканираше менюто. Звук, който той можеше да свърже единствено с товарен влак, преминаващ покрай тях с пълна скорост, разтърси стаята. Зашеметените посетители се хванаха за масите, подготвяйки се за това, което някои смятаха за земетресение, макар че левите полукълба на мозъците им казваха, че това не може да е вярно. Алек погледна баща си, чиито очи бяха насочени към югоизточната част на града. Той проследи погледа му, изправи се и притисна ръцете и лицето си към стъклото. Видя как самолетът се спуска от другата страна на Хъдсън в града между сградите. Той се насочи към целта си и изчезна в Северната кула на Световния търговски център. Огън, дим, смърт! Джен! Алек се втурна към асансьора.
 • 19. considered that possibility as well, but forced himself to wait because he knew the elevator was the quickest way down anyway. Most people were glued to the windows, watching the smoke rising from the North Tower, so when the elevator doors opened, Alec was alone. "Please, God, protect her! I hope she's in the lobby. Just keep her safe!" Fighting the bile in his throat, he closed his eyes and wished the elevator would descend faster. "Where did the plane hit?" He knew that the Cantor Fitzgerald occupied floors 101 to 105 and that Windows on the World was at the top of the North Tower. "Come on! Faster!" The doors swung open and Alec rushed through a group of businessmen who were unaware of the catastrophe unfolding just a few miles south of them. He jumped out into the street, turned toward the subway, stopped and looked at the steps leading down, then turned back to the dark smoke rising into the blue sky above his beloved city. He made a decision. He ran that way. He sprinted toward the smoke and flames, avoiding those who didn't yet know the world had changed. His heart pounded, his lungs burned, his feet carried him through the intersections; he paid no heed to the horns and curses of the people he knocked down in his rush. Sirens! He would always remember the sirens. The mortally wounded building loomed larger and larger. Alec pushed his way past people stumbling in the opposite direction, some in panic, others in stupor. He skirted around the police and firefighters who were yelling at him to turn back. Then he heard the whirring engines of United Airlines Flight 175 approaching from the south. He felt the impact in his very soul. - Хайде, хайде - извика той. Погледна към стълбището и обмисли и тази възможност, но се принуди да изчака, защото знаеше, че асансьорът така или иначе е най-прекият път надолу. Повечето хора бяха залепени за прозорците и наблюдаваха дима, който се издигаше от Северната кула, така че когато вратите на асансьора се отвориха, Алек остана сам. "Моля те, Боже, защити я! Надявам се да е във фоайето. Просто я пазете!" Борейки се с жлъчката в гърлото си, той затвори очи и си пожела асансьорът да се спусне по-бързо. "Къде е паднал самолетът?" Знаеше, че "Кантор Фицджералд" заема етажите от 101 до 105, а "Прозорци на света" се намира на върха на Северната кула. "Хайде! По-бързо!" Вратите се отвориха и Алек се втурна през група бизнесмени, които не знаеха за катастрофата, разиграваща се само на няколко километра южно от тях. Той изскочи на улицата, обърна се към метрото, спря и погледна към стъпалата, водещи надолу, след което се обърна обратно към тъмния дим, издигащ се в синьото небе над любимия му град. Той взе решение. Тръгна натам. Спринтираше към дима и пламъците, като избягваше онези, които все още не знаеха, че светът се е променил. Сърцето му биеше, дробовете му горяха, краката му го носеха през кръстовищата; той не обръщаше внимание на клаксоните и проклятията на хората, които събаряше в бързината си. Сирени! Той винаги щеше да помни сирените. Смъртно ранената сграда се очертаваше все по-голяма и по-голяма. Алек си пробиваше път покрай хората, които се препъваха в обратната посока, някои в паника, други в ступор. Заобиколи полицаите и пожарникарите, които му крещяха да се върне. После чу жужащите
 • 20. Two planes! He had to get to Jen. "Dear God, I just hope it's okay!" He rushed forward, closer to the shattered glass and twisted metal, to the jet fuel that was working its way through the steel heart of the structure. He ran toward the dead and dying. Running towards the bodies falling from the sky. Running towards Jen. Running to Hell. * * * - Sit down!" her husband commanded. Alia sat up and her nostrils filled with the stale smell of the couch he had nearly strangled her on. They had already performed Fajr, their morning prayers, he in the main room and Alia in the bedroom. Islam forbids men and women to practice together the second of Islam's five pillars. Alia had performed voodoo with water from the bathroom sink while her husband did it in the kitchen, ritually washing their bodies: mouth, nostrils, hands, head and feet. Although it was not purified water as prescribed in the Qur'an, they were on enemy land and Allah would forgive them for this single transgression. Instead of clinging to salah that morning, Aliyah sat on the bed and looked out the small dirty window while listening to her husband recite verses from the Qur'an in Arabic. They spoke Farsi at home, but true adherents of Islam prayed in the language of the Prophet. She entered the living room only after she heard him finish and turn on the small television. They watched CNN in silence. When the first plane hit, Aliyah remembered. He remembered Mohammed Haidar Zamar from the Al-Quds mosque during their time in Germany. He двигатели на полет 175 на "Юнайтед Еърлайнс", който се приближаваше от юг. Усети удара в самата си душа. Два самолета! Трябваше да стигне до Джен. "Боже мой, дано само да е добре!" Той се втурна напред, по-близо до натрошеното стъкло и изкривения метал, до реактивното гориво, което си проправяше път през стоманеното сърце на конструкцията. Тръгна към мъртвите и умиращите. Тичаше към падащите от небето тела. Тичаше към Джен. Бягаше към Ада. * * * - Седни!" - заповяда съпругът ѝ. Алиа седна и ноздритеѝ се изпълниха със застоялата миризма на дивана, на който той едва не я беше удушил. Вече бяха изпълнили Фаджр, сутрешната си молитва, той в основната стая, а Алия в спалнята. Ислямът забранява на мъжете и жените да практикуват заедно втория от петте стълба на исляма. Алиа беше извършила вуду с вода от мивката в банята, докато съпругът ѝго правеше в кухнята, измивайки ритуално телата си: устата, ноздрите, ръцете, главата и краката. Въпреки че това не беше пречистена вода, както е предписано в Корана, те се намираха на вражеска земя и Аллах щеше да им прости за това единствено прегрешение. Вместо да се вкопчи в салата тази сутрин, Алия седеше на леглото и гледаше през малкия мръсен прозорец, докато слушаше как съпругът ѝ рецитира стихове от Корана на арабски. Вкъщи говореха на фарси, но истинските привърженици на исляма се молеха на езика на Пророка. Тя влезе във всекидневната едва след като го чу да свършва и да включва малкия телевизор. Те гледаха CNN в мълчание. Когато първият самолет се удари, Алия си спомни. Той си спомни за Мохамед Хайдар Замар от джамията "Ал Кудс" по време на престоя им
 • 21. remembered his hatred of America. She remembered his incessant talk. She remembered the hard floor and the paint peeling from the walls of the women's prayer room. And she remembered the man with the blank eyes. Even though his picture wouldn't be plastered across television screens around the world for a few more days, Alia remembered where she had first met the man in the stairwell. She remembered sitting with her husband in their apartment in Hamburg. He had spoken quietly, almost haughtily, not paying attention to her. She had made them tea. They had talked about airplanes. His name was Mohammed Atta. - 'We have defeated our unjust enemy,' her husband said without taking his eyes from the screen. - 'Praise be to Allah for this victory,' she replied submissively. - 'This,' he continued, pointing to the billowing clouds of smoke coming from what had until that moment been a symbol of America's economic power to the rest of the world. - This is only the beginning. PART ONE SOURCES One of the most striking pieces of evidence that Satan actually exists... lies in the fact that he has influenced the minds of a multitude of people regarding his existence and actions in such a way as to make them believe he does not exist. William Ramsey в Германия. Спомни си омразата му към Америка. Тя си спомни за непрестанните му разговори. Помнеше твърдия под и боята, която се лющеше от стените на женската молитвена стая. И си спомни за мъжа с празните очи. Макар че снимката му нямаше да бъде разлепена по телевизионните екрани по света още няколко дни, Алиа си спомни къде за пръв път бе срещнала мъжа на стълбището. Спомняше си как седеше със съпруга си в апартамента им в Хамбург. Той говореше тихо, почти надменно, без даѝ обръща внимание. Тя им беше направила чай. Бяха говорили за самолети. Името му беше Мохамед Ата. - Победихме нашия несправедлив враг - каза съпругът ѝ, без да откъсва поглед от екрана. - Хвала на Аллах за тази победа - отвърна тя покорно. - Това - продължи той, посочвайки към стелещите се облаци дим, идващи от самолета, който до този момент беше символ на икономическата мощ на Америка за останалия свят. - Това е само началото. ЧАСТ ПЪРВА ИЗТОЧНИЦИ Едно от най-поразителните доказателства, че Сатаната действително съществува... се крие във факта, че той е повлиял на съзнанието на множество хора по отношение на своето съществуване и действия по такъв начин, че да ги накара да повярват, че той не съществува. Уилям Рамзи
 • 22. 1. Interviewing Section for the CIA Dulles Discovery Building Chantilly, Virginia Our Days - Is your little name James? - 'Yes,' Reece replied. - Have you ever lied to get out of trouble? Reese paused. - Yes. - Do you intend to answer these questions truthfully? Another pause. - Yes. - Is today Wednesday? - Yes, it is. - Have you ever committed a crime for which you were not caught? - Yes, I have. - Are we in Virginia? - Yes, we are. - Have you ever committed murder? - Uh-oh. - Just yes or no, please. - No. No. No. Reese saw the man behind the polygraph note something. - Are you a citizen of the United States? - Yes. With his peripheral vision, Reese noticed the man make another tick and set something on his laptop. 1. Раздел "Интервюиране за ЦРУ Сграда "Дълес" (Dulles Discovery Building) Чантили, Вирджиния Нашите дни - Малкото ви име Джеймс ли е? - Да - отвърна Рийс. - Лъгал ли си някога, за да се измъкнеш от неприятности? Рийс направи пауза. - Да. - Възнамерявате ли да отговорите вярно на тези въпроси? Още една пауза. - Да. - Днес ли е сряда? - Да, днес е. - Извършвали ли сте някога престъпление, за което не сте били заловени? - Да, случвало ми се е. - Във Вирджиния ли сме? - Да, намираме се. - Извършвали ли сте някога убийство? - О-о. - Само да или не, моля. - Не. Не. Не. Рийз видя, че човекът зад полиграфа отбелязва нещо. - Гражданин на Съединените щати ли сте? - Да. С периферното си зрение Рийз забеляза, че мъжът прави още една отметка и задава нещо на лаптопа си.
 • 23. Great! - Have you ever been part of a group that wanted to overthrow the United States government? Reese was sitting in a nondescript room in what would be an ordinary business park anywhere else in America. This one was located in Chantilly, Virginia, and was owned by a shell company set up by the CIA. Reese was halfway through the first day of his three-day suitability assessment to join the CIA. Even despite his previous experience and relationship with the Agency, he still had to pass the medical and psychological screening tests to officially join the ranks of the ground services. After all, bureaucracy was bureaucracy. - 'Let's try again,' said 'John' in a tone that should have conveyed irritation, 'Be sure to answer honestly with a yes or no. And stand perfectly still. Keep your eyes focused on one point on the wall in front of you, or you'll have to start over. Reese felt his pulse quicken. He'd been interrogated before, and then, as now, he wanted nothing more than to rip his interrogator's throat out. He had filled out a form in the waiting area, answering exactly the questions he was being asked at the moment. He'd even discussed them with the 'examiner' before being plugged into the machine. - Have you ever been part of a group that wanted to overthrow the United States government?" the test-taker asked for the second time. - No. - Have you ever been employed by a foreign intelligence service? Reese tried to rephrase the question in his mind. Instead, a memory intruded: Ivan Zharkov standing in the snow outside his villa in Siberia, the flames of the downed Mi-8 helicopter smoldering behind him, the bodies of his guards - the guards Reese had killed - strewn on the ground around him. "So you're offering to spy on me, Mr. Reese? "* [*The scene is from the book "The Raging Son" by Jack Carr. - B.P.] - "No," Reese replied. Чудесно! - Били ли сте някога част от група, която е искала да свали правителството на Съединените щати? Рийз седеше в неописана стая в нещо, което навсякъде другаде в Америка би било обикновен бизнес парк. Този се намираше в Чантили, Вирджиния, и беше собственост на подставена компания, създадена от ЦРУ. Рийз беше по средата на първия ден от тридневната оценка на пригодността му да се присъедини към ЦРУ. Дори въпреки предишния си опит и връзки с Агенцията, той все още трябваше да премине тестовете за медицински и психологически скрининг, за да се присъедини официално към редиците на наземните служби. В крайна сметка бюрокрацията си беше бюрокрация. - Да опитаме отново - каза "Джон" с тон, който трябваше да изрази раздразнение, - не забравяйте да отговорите честно с "да" или "не". И стойте напълно неподвижно. Дръжте очите си фокусирани в една точка на стената пред вас, иначе ще трябва да започнете отначало. Рийз усети как пулсът му се ускорява. Вече го бяха разпитвали и тогава, както и сега, не искаше нищо повече от това да разкъса гърлото на разпитващия го. В зоната за изчакване беше попълнил формуляр, в който отговаряше точно на въпросите, които му задаваха в момента. Дори ги беше обсъдил с "изпитващия", преди да го включат към машината. - Били ли сте някога част от група, която е искала да свали правителството на Съединените щати?" - попита за втори път изпитващият. - Не. - Били ли сте някога на работа в чуждестранна разузнавателна служба? Рийз се опита да преформулира въпроса в съзнанието си. Вместо това нахлу спомен: Иван Жарков стоеше в снега пред вилата си в Сибир, зад него тлееха пламъците на сваления хеликоптер Ми-8, а телата на охранителите му - охранителите, които Рийз беше убил - бяха пръснати
 • 24. The polygraph examiner made another tick. Reese's left hand was pinched by a blood pressure cuff. Two rubber tubes filled with air, called pneumographs, encircled his chest and abdomen to record his breathing, and galvanometers were placed on the first and third fingers of his right hand to measure sweat secretions. His chair was equipped with a sensor pad thanks to Ana Montes, a senior analyst in the Cuban section of the U.S. Department of Defense's Intelligence Directorate, who had been recruited by Cuban intelligence even before she finished her studies at Johns Hopkins. From 1985 until her arrest on espionage charges in 2001, Montes had regularly passed classified information to Havana, which was then transferred to the Soviet Union. This information was later sold to China, North Korea, Venezuela and Iran. Her Cuban handlers trained her to manipulate the polygraph by flexing her sphincter muscles. For that reason, Reese was now sitting on the sensor. He was also wearing socks, and his feet were planted on two pads. All movements would be recorded by the polygraph. The room was small but not claustrophobic, about twice the size of a doctor's office. Reese thought it possible that the off-white walls had faded to their current hue, absorbing the fear that permeated the space between them almost daily. A single camera was visible in the upper left corner, but Reese was sure the CIA had hidden several more so as not to miss a single eye movement or muscle movement. Although it was looking at an empty wall, a mirror was mounted just off-center, two-way, of course, to guide по земята около него. "Значи предлагате да ме шпионирате, г-н Рийс? "* [*Сцената е от книгата "Разяреният син" на Джак Кар. - Б.П.] - "Не - отвърна Рийз. Изследователят на полиграфа направи още една отметка. Лявата ръка на Рийз беше притисната от маншета за кръвно налягане. Две гумени тръбички, пълни с въздух, наречени пневмографи, обгръщаха гърдите и корема му, за да записват дишането му, а на първия и третия пръст на дясната му ръка бяха поставени галванометри за измерване на потните секрети. Столът му беше оборудван със сензорна подложка благодарение на Ана Монтес, старши анализатор в кубинската секция на разузнавателната дирекция на Министерството на отбраната на САЩ, която беше вербувана от кубинското разузнаване още преди да завърши обучението си в "Джон Хопкинс". От 1985 г. до арестуването ѝ по обвинение в шпионаж през 2001 г. Монтес редовно предава класифицирана информация на Хавана, която след това се предава на Съветския съюз. По-късно тази информация е продадена на Китай, Северна Корея, Венецуела и Иран. Кубинскитеѝ ръководители я обучават да манипулира полиграфа, като напряга мускулите на сфинктера си. По тази причина Рийз сега седеше на сензора. Той също носеше чорапи, а краката му бяха стъпили върху две подложки. Всички движения щяха да бъдат записани от полиграфа. Помещението беше малко, но не клаустрофобично, около два пъти по- голямо от лекарски кабинет. Рийз си помисли, че е възможно белезникавите стени да са избледнели до сегашния си оттенък, поглъщайки страха, който проникваше в пространството между тях почти ежедневно. В горния ляв ъгъл се виждаше една-единствена камера, но Рийз беше сигурен, че ЦРУ е скрило още няколко, за да не пропусне нито едно движение на очите или мускулите. Макар че