SlideShare a Scribd company logo
1 of 832
Download to read offline
Ian Rankin
A Heart Full of Headstones
In my end is my beginning
Words Mary Queen of Scots had embroidered in
French
on her clothing shortly before her execution
This is my truth, tell me yours
Manic Street Preachers
Now
John Rebus had been in court plenty of times, but
this was his first time in the dock. As the charge was
being read out for the jury’s benefit, he took it all in.
Иън Ранкин
Сърце, пълно с надгробни камъни
В моя край е моето начало
Думи, които Мери Кралица на Шотландия е
бродирала на френски език
на дрехите си малко преди екзекуцията си
Това е моята истина, кажи ми твоята
Manic Street Preachers
Now
Джон Ребус е бил в съда много пъти, но за първи
път се изправя на подсъдимата скамейка. Докато
обвинението се четеше пред съдебните
Things hadn’t yet recovered from COVID. Apart from
the judge and Rebus, everyone was masked, and
there were cameras and monitors everywhere. The
jury were being housed elsewhere — a cinema on
Lothian Road — as a health precaution. He could see
them courtesy ofone of the large monitors, just as
they could see him.
He tried to remember his first time giving evidence
in a case, but couldn’t. It would have been the
1970s, not quite half a century ago. The lawyers,
court officials and judge had probably looked much
the same. Today Rebus was flanked by two
uniformed guards, as would have been the case
back then. He’d been in the witness box once when
the accused had tried barging his way out of the
dock to have a go at him, one of the guards hauling
him back. What was the accused’s name? Short and
skinny, with curly hair. Began with an M, maybe.
Ach, everybody’s memory started going eventually,
заседатели, той възприемаше всичко. Нещата все
още не се бяха възстановили от COVID. Освен
съдията и Ребус, всички бяха маскирани, а
навсякъде имаше камери и монитори. Съдебните
заседатели бяха настанени на друго място - в
киносалон на "Лотиън Роуд" - като здравна
предпазна мярка. Той ги виждаше благодарение
на един от големите монитори, както и те
виждаха него.
Опита се да си спомни първия път, когато даваше
показания по дело, но не успя. Беше през 70-те
години на миналия век, преди няма и половин
век. Адвокатите, съдебните служители и съдията
вероятно бяха изглеждали по същия начин. Днес
Ребус беше заобиколен от двама униформени
охранители, както щеше да бъде и тогава.
Веднъж беше в свидетелската скамейка, когато
обвиняемият се опита да излезе от подсъдимата
скамейка, за да го нападне, и един от
охранителите го върна обратно. Как се казваше
didn’t it? It wasn’t just him. An age thing, like the
COPD that meant he was allowed to keep an inhaler
in his pocket along with his face mask.
He wondered how his dog was doing. His daughter,
Samantha, had taken Brillo to hers. Rebus’s
granddaughter doted on the mutt. He was glad the
public gallery was empty — meant he hadn’t had to
fight with Sam to stop her attending. There was a
simplicity to life in custody. Other people took the
decisions for you. He didn’t have to think about
meals or dog walks or what to do withhis day. Being
an ex-cop, he even found himself popular with the
prison guards. They liked to linger in his cell, sharing
stories. They kept an eye open, too — not everyone
inside would have his best interests at heart, which
was why he had the luxury of unshared
accommodation, even as HMP Edinburgh was
bursting at the seams. Not that anyone outside of a
few pen-pushers referred to it as HMP Edinburgh —
обвиняемият? Нисък и слаб, с къдрава коса.
Започваше с "М", може би. Ах, паметта на всички
започна да се разваля накрая, нали? Не беше
само той. Възрастова особеност, като ХОББ,
заради която му беше позволено да държи
инхалатор в джоба си заедно с маската за лице.
Той се зачуди как ли е кучето му. Дъщеря му
Саманта беше завела Брило при нея. Внучката на
Ребус се беше влюбила в кучето. Радваше се, че
галерията за публиката беше празна - това
означаваше, че не трябваше да се кара със Сам,
за да я спре да присъства. Животът в ареста е
много прост. Други хора вземаха решенията
вместо теб. Не му се налагаше да мисли за
храната, за разходките на кучето или за това
какво да прави през деня. Тъй като беше бивш
полицай, той дори се оказа популярен сред
надзирателите в затвора. Те обичаха да се
застояват в килията му и да споделят истории.
Също така държаха окото си отворено - не всеки
вътре щеше да има най-добрия интерес за него,
поради което той имаше лукса да не споделя
it was Saughton, sited at the westernmost end of
Gorgie Road. If you headed into town from there,
you soon passed the Hearts football stadium and
then Tynecastle police station. In a roundabout way,
it was the latter that had brought Rebus here.
Malone, that was the skinny guy’s name. A career
housebreaker who didn’t at all mind terrorising any
occupants he found on the premises. One of his
victims had suffered a coronary and died on the
spot, which was why Rebus had made sure Malone
wouldn’t get away with it. That had entailed a bit of
embroidery from the witnessbox, which was what
had caused Malone to fly into a rage — andthat
never looked good to a jury. Rebus had tried to look
shaken by the outburst. The judge had asked if he
needed a minute.
жилище, дори когато HMP Единбург се пукаше по
шевовете. Не че някой, освен няколко души,
които се занимаваха с писане, го наричаше ХЗБ
Единбург - това беше Сотън, разположен в най-
западния край на Горги Роуд. Ако тръгнеш към
града оттам, скоро ще минеш покрай футболния
стадион "Хартс", а след това и покрай
полицейския участък "Тайнкасъл". По някакъв
заобиколен начин именно последното беше
довело Ребус тук.
Малоун, така се казваше мършавият мъж.
Професионален разбивач на жилища, който
изобщо нямаше нищо против да тероризира
всички обитатели, които открие в помещенията.
Една от жертвите му беше получила коронарен
удар и беше починала на място, затова Ребус се
беше уверил, че Малоун няма да се измъкне.
Това наложи малко бродерия от свидетелската
кутия, което накара Малоун да изпадне в ярост -
а това никога не изглеждаше добре за журито.
Ребус се опита да изглежда разтърсен от
избухването. Съдията го попита дали има нужда
‘Maybe a glass of water, Your Honour,’ Rebus had
said, trying to summon up a few beads of nervous
sweat. All of this while Malone was being taken
from the courtroom, cursing Rebus and his corrupt
kind to the rafters.
‘The jury will ignore what they’ve just heard from
the accused,’ the judge intoned. Then, to the
advocate depute, ‘You may continue, if Detective
Inspector Rebus is ready.’
Detective Inspector Rebus was ready.
He tried to recall the first time he’d set foot in
Tynecastle cop shop. Would he have been a DI or a
detective sergeant? Probably a DS. He had never
been based there himself, though for a time he’d
worked out of nearby Torphichen. But Torphichen
was practically Edinburgh’s salubrious West End.
Tynecastle — Tynie to those acquainted with it —
от минута.
Може би чаша вода, Ваша чест - каза Ребус,
опитвайки се да събере няколко капчици нервна
пот. Всичко това се случваше, докато Малоун бе
извеждан от съдебната зала и проклинаше Ребус
и корумпираните си колеги до небесата.
Съдебните заседатели ще пренебрегнат това,
което току-що чуха от обвиняемия - произнесе
съдията. След това се обърна към заместника на
адвоката: - Можете да продължите, ако детектив
инспектор Ребус е готов.
Детектив инспектор Ребус беше готов.
Опита се да си припомни първия път, когато бе
стъпил в полицейската служба в Тайнкасъл. Дали
щеше да бъде инспектор или сержант? Сигурно е
бил сержант. Самият той никога не беше работил
там, макар че известно време беше работил в
близкия Торфичен. Но Торфичън на практика
беше благоустроеният Уест Енд на Единбург.
Тайнкасъл - Тайни за онези, които го познаваха -
was a tougher proposition altogether. Rebus
reckoned there was a thesis to be written about the
proximity of football grounds to areas of high
deprivation. The land around Tynecastle stadium
comprised tenements mostly, separated by
wasteland and industrial units. Further west the
tenements gave way to estates such as Burnhill,
with its ugly concrete blocks from the 1960s and
’70s, whose condensation-heavy windows
resembled cataracts in a crumbling face. For at least
some of the people who lived their lives there,
allegiance to the local football team provided
distraction and even occasionally an all-too-brief
euphoria.
Not that Rebus had ever followed any one team.
‘Come on, John,’ he’d often been teased, ‘Hearts or
Hibs, it must be one or the other.’ To which he
would always shake his head, just as he found
беше съвсем по-трудно предложение. Ребус
смяташе, че може да се напише теза за близостта
на футболните терени до райони с големи
лишения. Земята около стадион "Тайнкасъл" се
състоеше предимно от панелни блокове,
разделени от пустеещи земи и промишлени
обекти. По-нататък на запад панелките
отстъпваха място на квартали като Бърнхил, с
грозните бетонни блокове от 60-те и 70-те
години, чиито прозорци, натоварени с конденз,
приличаха на катаракти в рушащо се лице. Поне
за някои от хората, които живееха там, верността
към местния футболен отбор осигуряваше
разсейване и дори понякога твърде кратка
еуфория.
Не че Ребус някога е следвал някой отбор.
Хайде, Джон - често му се подиграваха, - "Hearts"
или "Hibs", трябва да е единият или другият. На
това той винаги поклащаше глава, точно както
сега, когато случайно долови няколко от думите
himself shaking his head now as he happened to
catch a few of the clerk’s words. Seemed to be
taking for ever to get through the charge sheet.
‘You are indicted at the instance of… and the charge
against you is that you did… on the fifteenth of…
at… against… and did…’
Rebus was trying not to let the jury know he was
absolutely aware of them. He knew which camera
was trained on him and his eyes never met it. The
polished wood of the courtroom; the slate-coloured
carpet; the little ledge on which he could rest his
hands— these were his apparent focus. Then there
was the witness box. A screen stood near it — not a
TV monitor, but an actual physical screen so that a
witness could testify without eye contact being
possible with the defendant. The whole thing was
on wheels so it could be rolled into position as and
when needed, rolled up the temporary ramp…
на чиновника. Изглеждаше, че ще се наложи да
мине през обвинителния лист.
"Обвинен сте по искане на... и обвинението
срещу вас е, че сте извършили... на петнадесети...
в... срещу... и сте извършили...
Ребус се опитваше да не позволи на журито да
разбере, че е абсолютно наясно с тях. Знаеше коя
камера е насочена към него и очите му никога не
я срещнаха. Полираното дърво на съдебната
зала; килимът с цвят на шисти; малкият перваз,
на който можеше да се облегне на ръцете си -
това беше видимият му фокус. След това имаше
свидетелска стая. В близост до нея имаше екран -
не телевизионен монитор, а истински физически
екран, за да може свидетелят да дава показания,
без да има визуален контакт с обвиняемия.
Цялото това нещо беше на колелца, така че
можеше да се придвижва на място, когато е
необходимо, да се качва по временната рампа...
Hang on, why had it gone quiet?
Rebus looked to the judge, who was staring at his
QC. The clerk of court was staring too, from above
the charge sheet.
‘Apologies, Your Honour,’ the QC said, rifling
through his papers.
The clerk gave a theatrical sigh. The whole thing was
bloody theatre, something Rebus had come to
realise all those decades back. Well, theatre to the
various professions involved anyway. Anything but
theatre to everyone else.
‘This is the point in proceedings where you inform of
us how the accused intends to plead,’ the judge
admonished the QC.
Чакай, защо беше замлъкнал?
Ребус погледна към съдията, който се взираше в
своя QC. Съдебният секретар също се взираше
отгоре на обвинителния лист.
Извинявайте, Ваша чест - каза квалифицираният
експерт, като се ровеше в документите си.
Съдебният секретар въздъхна театрално. Цялото
това нещо беше проклет театър, нещо, което
Ребус беше осъзнал през всичките тези
десетилетия. Е, театър за различните професии,
които участваха в него. Всичко друго, но не и
театър за всички останали.
Това е моментът в производството, в който ни
информирате как обвиняемият възнамерява да
пледира - подкани съдията QC.
Rebus glanced towards his defence team— senior
counsel and junior counsel in their daft wee wigs,
solicitor in a dark buttoned-up suit. Senior counsel
wore a gown of silk and a piece of neckwear Rebus
now knew was called a fall, though no one seemed
to know why. They looked to him like the relative
strangers they were, though he’d met them often
these past few weeks and days. Junior counsel’s
face was impassive, probably thinking about the
shopping she had to do on the way home or the
games kit to get ready for her kid’s next day at
school.
‘Mr Bartleby?’ the judge prompted. Rebus liked the
look of the judge. He seemed the type who’d pour
you the good whisky, no matter who you were. The
senior counsel was giving a nod, satisfied with
whatever he’d been checking.
Ребус погледна към екипа на защитата си -
старши адвокат и младши адвокат с глупавите си
перуки, адвокат в тъмен костюм с копчета.
Старши адвокатът носеше копринена рокля и
част от облекло за врата, за което Ребус вече
знаеше, че се нарича падение, макар че никой не
знаеше защо. Приличаха му на относително
непознати хора, въпреки че ги беше срещал често
през последните няколко седмици и дни. Лицето
на младшата съветничка беше безстрастно,
вероятно мислеше за покупките, които трябваше
да направи на път за вкъщи, или за комплекта
игри, който трябваше да подготви за следващия
ден на детето си в училище.
Господин Бартълби? - подкани го съдията. Ребус
хареса погледа на съдията. Изглеждаше от
хората, които ти наливат хубаво уиски,
независимо кой си. Старши адвокатът кимаше,
доволен от това, което беше проверил.
He licked his lips.
Opened his mouth to speak.
Rebus couldn’t help but mimic him, drawing in a
lungful of sweet Edinburgh air…
Then
Day One
1
The pubs were opening again, and this time without
the need to sign in and order from your table.
Standing at a bar seemed a novelty, though you
were aware of the bottle of hand sanitiser on the
corner or over by the door, and the track-and-trace
QR code or the old-fashioned clipboard on which
you scrawled a name— any name, and contact
number — any number. Rebus still hadn’t a clue
how the QR code worked. Now and again a savvier
customer or one of the bar staff would try showing
him, but the information was like a stone skimming
Той облиза устните си.
Отвори уста, за да говори.
Ребус не можа да се сдържи да не го имитира,
вдишвайки глътка сладък въздух от Единбург...
После
Ден първи
1
Заведенията отново отваряха, този път без
необходимостта да се регистрираш и да
поръчваш от масата си. Стоенето на бара
изглеждаше новост, въпреки че знаеше за
бутилката с дезинфектант за ръце на ъгъла или
до вратата, както и за QR кода за проследяване
или за старомодното клипбордче, на което
надраскваше име - всяко име, и номер за връзка
- всеки номер. Ребус все още нямаше представа
как работи QR кодът. От време на време някой
по-съобразителен клиент или някой от персонала
across the surface of his brain, soon sinking, never
to be retrieved.
The pub he was in today was on Brougham Place. He
had walked Brillo across Bruntsfield Links in low
winter sun, dog and owner casting long shadows.
There was the usual traffic on Melville Drive and
plenty of students using the footpaths. He supposed
the university was back in business. Things had been
very quiet for a while, Rebus confined to barracks
with his COPD until the vaccine programme kicked
in. But now he was a free man, and boosted to boot.
No more distanced meetings with his daughter and
granddaughter, them one side of the garden gate
and him the other, shopping left outside the door
for him to collect. People could go about their lives
again. He could give Samantha and Carrie a hug,
though he sensed a reticence still in his
granddaughter, who was yet to be jabbed. Were
things really getting back to normal, or was there no
на бара се опитваше да му го покаже, но
информацията беше като камък, който се плъзга
по повърхността на мозъка му и скоро потъва, за
да не бъде изваден никога.
Кръчмата, в която се намираше днес, се
намираше на Brougham Place. Беше разхождал
Брило през Брантсфийлд Линкс в ниското зимно
слънце, кучето и стопанинът хвърляха дълги
сенки. По Мелвил Драйв имаше обичайното
движение и много студенти, които използваха
пешеходните пътеки. Предполагаше, че
университетът отново е в действие. От известно
време нещата бяха много спокойни, Ребус беше
затворен в казармата с ХОББ, докато не започна
програмата за ваксиниране. Но сега беше
свободен човек, при това с повишена сила. Вече
нямаше дистанцирани срещи с дъщеря си и
внучката си, те от едната страна на градинската
порта, а той от другата, с покупки, оставени пред
вратата, за да ги вземе. Хората можеха отново да
longer any normal for them to get back to? The
drinkers in today’s pub still slipped their masks back
on if they wanted to move about the place. They still
twitched if anyone had a sudden coughing fit.
Lockdown had offered Rebus the perfect excuse not
to try seeing his doctor about the dizzy spells and
chest pain. Maybe he’d do something about that
now.
Aye, maybe.
For the present, he contented himself with the
evening paper. There was a story about local
businesses on the Royal Mile that felt under siege,
shoplifters and addicts menacing them and taking
from them with seeming impunity. Meanwhile in
West Lothian a car had been vandalised with acid
се занимават с живота си. Можеше да прегърне
Саманта и Кери, макар да усещаше, че внучката
му все още е сдържана, защото тепърва щеше да
бъде убодена. Наистина ли нещата се връщаха
към нормалното или вече нямаше нормално,
към което да се върнат? Пиячите в днешната
кръчма все още слагаха маските си, ако искаха да
се движат из заведението. Те все още
потрепваха, ако някой внезапно се закашляше.
Локдаун беше предложил на Ребус идеалното
извинение да не се опитва да отиде на лекар
заради замайването и болките в гърдите. Може
би сега щеше да направи нещо по този въпрос.
Да, може би.
Засега се задоволяваше с вечерния вестник. В
него имаше статия за местните предприятия на
"Роял Майл", които се чувстваха под обсада -
крадци на магазини и наркомани ги заплашваха
и вземаха от тях привидно безнаказано. В същото
време в Западен Лотиан една кола е била
изпочупена с киселина, а близката къща е била
and a nearby house attacked with a petrol bomb.
Rebus knew that probably meant a gang feud. Not
that it was any of his business, not any more. When
his phone pinged, a drinker at the next table visibly
flinched. Rebus gave a slow shake of the head to
reassure the man that it was just a normal text
rather than a COVID alert. But when he checked his
screen, he realised it was anything but normal,
insofar as it was from a man called Cafferty. Morris
Gerald Cafferty, known as Big Ger.
You not out with the dog?
Rebus thought about ignoring the question, but he
doubted Cafferty would give up.
Yes, was his one-word reply. Cafferty’s response was
immediate.
How come I can’t see you?
Pub.
атакувана с бензинова бомба. Ребус знаеше, че
това вероятно означава вражда между банди. Не
че това го засягаше, вече не. Когато телефонът му
изпиука, един пияница на съседната маса
видимо се стресна. Ребус бавно поклати глава, за
да успокои мъжа, че това е просто нормален
текст, а не предупреждение от COVID. Но когато
провери екрана си, разбра, че е всичко друго, но
не и нормален, доколкото е от човек на име
Кафърти. Морис Джералд Кафърти, известен като
Големия Гер.
Не си ли излязъл с кучето?
Ребус мислеше да игнорира въпроса, но се
съмняваше, че Кафърти ще се откаже.
Да - беше едносричният му отговор. Отговорът на
Кафърти беше незабавен.
Как така не мога да те видя?
Публиката.
Which one?
Why?
Are you on some sort of miser’s contract that means
you can only type three-letter texts?
Apparently not.
Rebus waited, took a sip from his pint, and waited
some more. Brillo was curled at his feet, not asleep
but doing a passable impression. Rebus rested his
phone on the table and swirled the contents of his
glass, renewing its foamy head. He’d been told once
that he shouldn’t do that, but he couldn’t remember
why.
Ping. I need to see you.
Ping.Come to the flat.
Ping. No rush. The next hour will do. Finish your
drink and take the dog home.
Кой?
Защо?
Нали сте на някакъв договор със скъперник,
според който можете да пишете само трибуквени
текстове?
Очевидно не.
Ребус изчака, отпи глътка от бирата си и изчака
още малко. Брило се беше свил в краката му, не
спеше, но правеше добро впечатление. Ребус
постави телефона си на масата и завъртя
съдържанието на чашата си, за да поднови
пяната в нея. Веднъж му бяха казали, че не бива
да прави това, но не можеше да си спомни защо.
Пинг. Трябва да те видя.
Пинг.Ела в апартамента.
Пинг. Не бързай. Следващият час е достатъчен.
Допий си питието и заведи кучето вкъщи.
He debated how to answer. Did he even need to?
No, because he was going to go, and Cafferty knew
he would. He would go because he was curious—
curious about all sorts of things. He would go
because they had history.
On the other hand, he didn’t want to look too keen.
So instead he slipped his mask on, walked to the bar
and ordered another pint.
Cafferty’s home was a three-storey penthouse in a
glass tower on a development known as
Quartermile. It had been the site of Edinburgh’s old
infirmary, and the original renovated buildings
nestled between steel-and-glass newcomers.
Rebus’s own home was a ground-floor tenement flat
on a quiet street in Marchmont, only a ten-minute
walk away. The two were separated by Melville
Той се замисли как да отговори. Трябваше ли
изобщо да го прави? Не, защото щеше да си
тръгне, а Кафърти знаеше, че ще го направи.
Щеше да отиде, защото беше любопитен -
любопитен за всякакви неща. Щеше да отиде,
защото те имаха история.
От друга страна, той не искаше да изглежда
прекалено запален. Затова вместо това нахлузи
маската си, отиде до бара и си поръча още една
бира.
Домът на Кафърти беше триетажен пентхаус в
стъклена кула в квартал, известен като
Куотърмайл. На това място се е намирала старата
болница на Единбург, а оригиналните
реновирани сгради са се сгушили между
новопостроените от стомана и стъкло.
Собственият дом на Ребус беше партерен
апартамент на тиха улица в Марчмънт, само на
десет минути пеша. Двете места бяха разделени
Drive. On Rebus’s side sat Bruntsfield Links, where
pitch-and-putt was played in summer months. On
Cafferty’s side sat a large grassy area known as the
Meadows. There were usually plenty of joggers,
cyclists and dog-walkers making use of the space.
Rebus had to avoid a few as he walked towards
Quartermile. He wondered if Cafferty was watching
his approach. On the off chance, he offered a two-
fingered salute in the building’s general direction,
earning him a quizzical look from a young couple
seated on a nearby bench.
He paused for a moment outside the door to
Cafferty’s building, wishing he still smoked. A
cigarette would have given him a reasonable excuse
to delay entering. Instead of which, he pressed the
buzzer. The door clicked open, the lift taking him up
eight storeys to the top. The landing here led to just
от Мелвил Драйв. От страната на Ребус се
намираше "Брантсфийлд Линкс", където през
летните месеци се играеше питч енд пут. От
страната на Кафърти се намираше голяма тревна
площ, известна като Медоус. Обикновено там
имаше много бегачи, велосипедисти и кучета,
които използваха пространството. На Ребус му се
наложи да избягва няколко от тях, докато
вървеше към Куотърмайл. Чудеше се дали
Кафърти наблюдава приближаването му. При
удобен случай той отправи поздрав с два пръста
в общата посока на сградата, с което си спечели
странния поглед на млада двойка, седнала на
близката пейка.
Той спря за миг пред вратата на сградата на
Кафърти и му се прииска все още да пуши. Една
цигара щеше да му даде разумно извинение да
се забави с влизането. Вместо това натисна
звънеца. Вратата се отвори и асансьорът го
изкачи на осем етажа до върха. Стълбището тук
the one door. It had already been opened. A well-
built young man was scooping up the mail that had
obviously been pushed through the letter box
earlier. He was fair-haired and had a build toned by
regular visits to the gym. He sported what looked
like a Fitbit on his left wrist. No actual watch and no
rings.
‘Who are you then?’ Rebus enquired.
‘Mr Cafferty’s personal assistant.’
‘Must be some job that, wiping his arse as and
when. I know the way.’ Rebus snatched the mail
from the man’s hand. He’d taken no more than two
steps down the hall when a strong grip on his
shoulder pulled him up.
‘Need to pat you down.’
‘You’re joking, aren’t you?’ But it was clear from the
водеше само до една врата. Тя вече беше
отворена. Добре сложен млад мъж събираше
пощата, която очевидно беше пусната през
пощенската кутия по-рано. Беше светлокос и с
релеф, оформен от редовните посещения на
фитнес залата. На лявата си китка носеше нещо,
което приличаше на Fitbit. Нямаше истински
часовник и пръстени.
Кой си ти тогава? Ребус попита.
Личният асистент на г-н Кафърти.
"Сигурно е някаква работа да му бършеш
задника, когато и както трябва. Знам пътя. Ребус
изтръгна пощата от ръката на мъжа. Не беше
направил повече от две крачки по коридора,
когато една силна хватка на рамото му го
издърпа нагоре.
Трябва да те прегледам.
"Шегуваш се, нали? Но от изражението на лицето
look on the young man’s face that he wasn’t. Rebus
managed a sigh as he unzipped his padded jacket.
‘You know I was invited here, right? Making me a
guest rather than a really shite ninja?’
The hands went around Rebus’s ribs, up under his
arms and down his back. When the man crouched to
check the legs of his trousers, Rebus had a mind to
plant a knee in his face, but he reckoned there
might be consequences.
‘I hope you enjoyed that as much as I did,’ he said as
the man rose to his full height again. Instead of
replying, the assistant grabbed the letters Rebus had
taken from him, then led the way into the flat’s
cavernous open-plan living area.
Rebus noted that the staircase had had a stairlift
fitted, but otherwise the place was as he
remembered it. Cafferty was in an electric
wheelchair over by the floor-to-ceiling windows.
There was a telescope there on a lowered tripod,
на младия мъж стана ясно, че не е така. Ребус
въздъхна, докато разкопчаваше подплатеното си
яке. "Знаеш, че съм поканен тук, нали? Това ме
прави гост, а не наистина гадна нинджа?
Ръцете обходиха ребрата на Ребус, издигнаха се
под мишниците му и се спуснаха по гърба му.
Когато мъжът приклекна, за да провери
крачолите на панталоните си, Ребус се канеше да
забие коляно в лицето му, но прецени, че това
може да има последствия.
Надявам се, че ти е харесало толкова, колкото и
на мен - каза той, когато мъжът отново се
изправи в цял ръст. Вместо да отговори,
асистентът взе писмата, които Ребъс беше взел от
него, след което го поведе към пещерната
дневна зона на апартамента.
Ребус забеляза, че на стълбището е монтиран
асансьор, но иначе жилището беше такова,
каквото го помнеше. Кафърти беше в
електрическа инвалидна количка до прозорците
от пода до тавана. Там имаше телескоп на
just the right height for someone seated.
‘I suppose you have to get your kicks somehow,’
Rebus commented.
Cafferty half turned his head and offered a thin
smile. He had lost some weight and there was an
unhealthy pallor to his face. The eyes were still the
same steely orbs, though, the large clenched fists a
reminder of past, bruising endeavours.
‘No flowers or chocolates?’ he asked, looking Rebus
up and down.
‘I’ve a dozen white lilies ordered for when the time
comes.’ Rebus pretended to be interested in the
view across The Meadows to the chimneypots of
Marchmont. ‘They still haven’t found him, have
they?’ he mused. ‘The guy who shot you? Thinking
is, they never will.’
‘Andrew, get John here a drink, will you? Maybe
some coffee to counteract the alcohol?’
спуснат статив, точно на височината на седящия
човек.
Предполагам, че трябва да си изкарваш хляба по
някакъв начин - коментира Ребус.
Кафърти обърна глава наполовина и предложи
тънка усмивка. Беше отслабнал малко и лицето
му беше нездравословно бледо. Очите обаче
бяха все същите стоманени, а големите стиснати
юмруци напомняха за минали, синини.
Няма цветя или шоколад? - попита той, като
огледа Ребус нагоре-надолу.
Поръчал съм дузина бели лилии, когато дойде
моментът. Ребус се престори, че се интересува от
гледката през ливадите към комините на
Марчмънт. Все още не са го намерили, нали? -
замисли се той. "Човекът, който те е застрелял?
Мисля, че никога няма да го намерят.
Андрю, донеси на Джон едно питие, добре?
Може би малко кафе, за да противодейства на
алкохола?
‘What’s the point of alcohol if you counteract it?’
‘A whisky, then? I don’t have any beer.’
‘I don’t need anything, other than to know what I’m
doing here.’
Cafferty stared at him.‘It’s good to see you too.’ He
turned the wheelchair and aimed it at the long glass
coffee table across the room, at the same time
gesturing to Andrew that he should leave.
‘Which is he, carer or bodyguard?’ Rebus asked as
he followed.
Cafferty gestured towards the cream leather sofa
Какъв е смисълът от алкохола, ако го
неутрализираш?
"Тогава уиски? Нямам бира.
"Нямам нужда от нищо, освен да знам какво
правя тук.
Кафърти го погледна. "Радвам се, че и аз те
виждам". Той завъртя инвалидната количка и я
насочи към дългата стъклена масичка за кафе в
другия край на стаята, като в същото време
направи жест на Андрю, че трябва да си тръгне.
Кой е той - болногледач или бодигард? Ребус
попита, докато го следваше.
Кафърти направи жест към кремавия кожен
and Rebus lowered himself onto it, moving a large
cushion emblazoned with a saltire out of the way.
The only thing on the table was the mail Andrew
had placed there. Cafferty’s gaze settled on him.
‘How about you?’ he enquired. ‘Did you have a good
pandemic?’
‘I appear to have survived.’
‘Sums up the pair of us, wouldn’t you say? On the
other hand, you probably feel it as much as I do.’
‘Feel what?’
‘Mortality, chapping at the door.’ To reinforce the
point, Cafferty rapped the knuckles of his left hand
against the arm of his wheelchair.
‘Well, this is cheery.’ Rebus leaned back, getting as
comfortable as the sofa would allow.
диван и Ребус се спусна на него, като отмести от
пътя си голяма възглавница с емблема на салтир.
Единственото нещо на масата беше пощата,
която Андрю беше поставил там. Погледът на
Кафърти се спря върху него.
Какво ще кажете за себе си? - попита той. Добре
ли прекарахте пандемията?
"Изглежда, че съм оцелял.
"Това обобщава двама ни, нали? От друга страна,
сигурно го усещаш също толкова силно, колкото
и аз.
"Какво чувствам?
"Смъртност, чупене на вратата. За да затвърди
мнението си, Кафърти удари кокалчетата на
лявата си ръка по ръката на инвалидната си
количка.
"Е, това е весело. Ребус се облегна назад,
‘Life isn’t cheery, though, is it? We both learned that
lesson long ago. And stuck here during COVID, there
wasn’t a hell of a lot to do except…’ Cafferty tapped
his forehead.
‘If you’d asked, I’d have let you borrow a jigsaw.’
Cafferty gave a slow shake of the head.‘You forget
that Iknow you. You’re telling me you sat for weeks
on end in that flat of yours, that living room,
thathead of yours, and didn’t brood? What else
would you do?’
‘I had a dog that needed walking.’
‘And you had your daughter and granddaughter take
it for those walks — I saw them.’ He jerked his head
настанявайки се толкова удобно, колкото
позволяваше диванът.
"Животът обаче не е весел, нали? И двамата
научихме този урок отдавна. А и заклещени тук
по време на COVID, нямаше какво да правим,
освен... - Кафърти се потупа по челото.
Ако бяхте поискали, щях да ви дам назаем един
пъзел.
Кафърти бавно поклати глава. "Забравяш, че те
познавам. Искаш да ми кажеш, че си седял
седмици наред в този твой апартамент, в този
хол, в тази твоя глава и не си се замислял? Какво
друго щеше да правиш?
"Имах куче, което се нуждаеше от разходка.
"И сте карали дъщеря си и внучката си да го
разхождат - видях ги. Той дръпна глава към
towards the telescope. ‘And Siobhan Clarke too,
sometimes. She could never get within a hundred
yards of here without staring up. Staring, mind,
not…’ He raised two fingers towards Rebus.
‘If you could maybe get to the point while there’s
still a bit of light in the sky.’
‘The point is…’ Cafferty sucked in some air and
expelled it noisily. ‘I’ve had nothing to do but think
back on things I’ve done, people I’ve done them to.
Not all of it strictly merited.’
Rebus held up a hand, palm towards Cafferty.‘I no
longer take confession. Siobhan’s the one you need
to talk to.’
‘Not for this,’ Cafferty said quietly. ‘Not for this.’ He
leaned forward in his chair. ‘You remember Jack
Oram?’
телескопа. "И Сиобан Кларк също, понякога. Тя
никога не можеше да се доближи на по-малко от
сто ярда оттук, без да се загледа нагоре.
Взирайки се, а не... - Той вдигна два пръста към
Ребус.
Ако можеш да стигнеш до точката, докато все
още има малко светлина в небето.
Въпросът е... - Кафърти всмукна въздух и го
изхвърли шумно. "Не ми оставаше нищо друго,
освен да си спомням за нещата, които съм
направил, и за хората, на които съм ги направил.
Не всички от тях са строго заслужени.
Ребус вдигна ръка с длан към Кафърти. "Вече не
приемам изповеди. Сиобхан е тази, с която
трябва да говориш.
Не и за това - тихо каза Кафърти. Не за това. Той
се наведе напред на стола си. Помниш ли Джак
Орам?
It took Rebus a few moments, Cafferty staying
silent, content to let the synapses do their slow-
grinding work.
‘Another of your legion of the disappeared,’ Rebus
eventually stated. ‘What was the name of his place
— the Potter’s Bar?’
‘I knew you’d remember.’
‘A pool hall where a cue could come in handy in
more than one way. Oram’s name above the door
but profits accruing to the man I’m looking at right
now. Oram starts skimming and pretty soon he
needs more than a pool cue to save him.’
‘I didn’t touch him.’
‘Of course you didn’t.’
‘He ran before I could. Turned into a missing person
На Ребус му трябваха няколко мига, а Кафърти
мълчеше, доволен да остави синапсите да си
свършат бавно работата.
Още един от вашия легион на изчезналите -
заяви накрая Ребус. Как се казваше заведението
му - "Барът на Потър"?
Знаех, че ще се сетиш.
Билярдна зала, в която едно билярдно копие
можеше да се окаже полезно по повече от един
начин. Името на Орам над вратата, но печалбите
се начисляват на човека, когото гледам в
момента. Орам започва да се скъсва и съвсем
скоро се нуждае от нещо повече от билярдно
табло, за да се спаси.
"Не съм го докосвал.
"Разбира се, че не си го направил.
Той избяга, преди да успея. Превърна се в случай
case. I’ve half an idea your old pal Siobhan worked
on it.’
‘So?’
‘So I hear he’s back in town.’
‘And?’
‘I wouldn’t mind a word, always supposing he can be
persuaded.’
Rebus gave a grunt.‘What are you going to do, have
Andrew pat him down with a bit more malice?’
‘I want to say sorry to the guy,’ Cafferty stated
solemnly.
Rebus made show of cupping a hand to one ear.‘I
must have misheard.’
‘I’m serious. Yes, he took what wasn’t his, and, yes,
he ran. He’s been laying low the past four years,
на изчезнал човек. Имам представа, че старата ти
приятелка Сиобан е работила по него.
"И какво?
"Чух, че се е върнал в града.
"И?
"Не бих имал нищо против да си поговорим,
винаги предполагам, че може да бъде убеден.
Ребус изръмжа. "Какво ще направиш, ще
накараш Андрю да го потупа с малко повече
злоба?
Искам да се извиня на човека - заяви
тържествено Кафърти.
Ребус направи показно, като поднесе ръка към
едното си ухо. "Сигурно съм се ослушвал
погрешно".
"Сериозно говоря. Да, взел е това, което не е
doubtless scared shitless. Probably only came back
because he heard about this.’ Cafferty thumped the
arm of his wheelchair again.
‘I’m still not sure I get it.’
‘That’s because you don’t know what he needed the
money for. His brother, Paul, died of cancer. Left a
wife, two kids and precious little in the bank. Jack
wanted to help, whatever it took.’
‘Are you asking me to believe you’ve suddenly
grown a conscience?’
‘I just want to tell him to his face that I’m sorry for
what happened.’
‘So have your gofer go fetch him.’
‘I could do that, but seeing how you’re to blame for
било негово, и, да, избягал е. През последните
четири години се криеше, несъмнено уплашен до
смърт. Вероятно се е върнал само защото е чул за
това. Кафърти отново удари ръката на
инвалидната си количка.
"Все още не съм сигурен, че го разбирам.
Защото не знаеш за какво са му били нужни
парите. Брат му, Пол, почина от рак. Остави
съпруга, две деца и съвсем малко в банката.
Джак искаше да помогне, каквото и да се
наложи.
"Искаш да повярвам, че изведнъж ти е пораснала
съвестта?
"Просто искам да му кажа в очите, че съжалявам
за случилото се.
"Така че нека твоят помощник да го доведе.
Бих могъл да го направя, но след като ти си
what happened to him…’
‘What do you mean?’
‘Four and a bit years back, you were drinking in
some pub, got chatting to a guy called Eric Linn. Ring
a bell?’
‘I’ve met a lot of people in a lot of pubs.’
‘The two of you had a mutual acquaintance, Albert
Cousins, snitch of yours from back in the day. Linn
asked if you still saw him. You said no, but you’d
heard he was losing a bit too much at after-hours
poker games in the Potter’s Bar.’ Cafferty broke off.
‘Anything?’
‘Maybe.’
‘Well, Eric knew I had a stake in the bar and he
reckoned I might be interested, which I was,
because nobody had thought to tell me about these
виновен за това, което му се случи...
"Какво имаш предвид?
"Преди четири и малко години ти пиеше в
някаква кръчма и се заговори с човек на име
Ерик Лин. Не ти ли говори нещо?
"Срещал съм много хора в много кръчми.
"Двамата имахте общ познат, Албърт Къзънс,
вашият доносник от едно време. Лин попита
дали все още се виждате с него. Вие казахте, че
не, но сте чували, че губи твърде много на покер
игрите след работно време в бар "Потър".
Кафърти прекъсна. "Нещо?
"Може би.
'Ами, Ерик знаеше, че имам дял в бара, и
смяташе, че може да се заинтересувам, което и
стана, защото никой не се беше сетил да ми каже
wee sessions. Jack Oram had been holding back, not
cutting me in. That got me doing some digging, and
it started to look a lot like he’d been skimming from
the pool hall, too. Lucky for him, he got wind I’d be
wanting a word.’ Cafferty paused again. ‘All because
your mouth got a bit slack in a bar one night.’
Rebus was silent for a moment. It was true about
Albert Cousins and his gambling. Rebus couldn’t
have known not to mention it in conversation. All
the same…
‘The streets have changed,’ Cafferty was saying. ‘I’ve
not got the eyes and ears I once had.’
‘Neither have I.’
‘But you still know your way around, and you’ve got
time on your hands.’
‘I’m a bit long in the tooth to play Humphrey
за тези малки сесии. Джак Орам се държеше
настрана и не ме включваше. Това ме накара да
се разровя и започна да ми се струва, че той е
прибирал пари и от билярдната зала. За негов
късмет се досети, че ще искам да си поговорим.
Кафърти отново направи пауза. И всичко това,
защото една вечер в един бар устата ти малко се
развърза.
Ребус замълча за момент. Беше истина за Албърт
Къзънс и неговия хазарт. Ребус не можеше да
знае, че не трябва да го споменава в разговор. Но
все пак...
Улиците са се променили - казваше Кафърти.
"Нямам очите и ушите, които имах някога".
"Аз също не съм.
"Но все още знаеш как да се ориентираш и имаш
време.
"Малко ми е дошло до гуша да играя Хъмфри
Bogart.’ Rebus got to his feet and retraced his steps
to the window. He heard the whirr of the
wheelchair’s motor as Cafferty followed him.
‘I’m on the way out,’ Cafferty said quietly. ‘You
noticed as soon as you walked in here. Those bullets
did too much damage.’ He suddenly looked tired. ‘I
just feel bad about Oram. I can’t explain it exactly,
why him and none of the others. And there’s money
in it, of course.’ He was gesturing towards a wall
unit. ‘Envelope there with some cash in it. You
wouldn’t be Humphrey Bogart if you didn’t take it.’
‘Any chance of a femme fatale on the side?’
‘No promises, but who knows what you’ll turn up.
It’s got to be better than festering in that flat of
yours.’
Богарт. Ребус се изправи на крака и се върна по
стъпките си към прозореца. Той чу как Кафърти го
последва, докато чуваше свистенето на мотора
на инвалидната количка.
Излизам - каза тихо Кафърти. Забелязахте го още
щом влязохте тук. Тези куршуми нанесоха твърде
големи щети. Изведнъж той изглеждаше уморен.
Просто ми е мъчно за Орам. Не мога да си го
обясня точно, защо той, а никой от другите. И в
това има пари, разбира се. Той правеше жест към
едно стенно устройство. "Там има плик с някакви
пари в него. Нямаше да сте Хъмфри Богарт, ако
не го бяхте взели.
"Има ли шанс за фатална жена отстрани?
"Не обещавам, но кой знае какво ще се появи.
Трябва да е по-добре, отколкото да гниеш в този
твой апартамент.
‘I’m halfway through another jigsaw, though.
Sergeant Pepper, a thousand pieces.’
‘It’ll still be there.’
Rebus turned and leaned in towards the seated
figure.‘Whatever happened to Oram, I’m not to
blame — you are. You’d have found out eventually,
one way or another. Plenty chancers out there
who’d be happy to track him down for you.’
‘I don’t want just any chancer, though — I want the
biggest.’
Rebus gave a thin smile, almost despite himself.‘So
what have you got, apart from his name?’
‘Could be he’s using an alias — I would, in his shoes.
Last sighting was near Gracemount a few weeks
back.’
"Но аз съм на половината път от друг пъзел.
Сержант Пепър, хиляда парчета.
"Все още ще е там.
Ребус се обърна и се наведе към седящата
фигура. "Каквото и да се е случило с Орам, не съм
виновен аз, а ти. В крайна сметка щеше да
разбереш, по един или друг начин. Има много
шантави хора, които с удоволствие биха го
издирили вместо теб.
Но не искам просто някакъв престъпник - искам
най-големия.
Ребус се усмихна тънко, почти въпреки себе си.
"И какво имаш, освен името му?
"Възможно е да използва псевдоним - аз бих го
използвал на негово място. Последно го видяха
близо до Грейкмаунт преди няколко седмици.
‘A lovely spot for an ex-cop to go walkabout. Is this
you trying to get me bushwhacked?’
‘He was coming out of a lettings agency on
Lasswade Road.’
‘Didn’t you used to own a lettings agency?’
Cafferty nodded.‘It changed hands a few years
back.’
‘And that’s his last sighting — a lettings office that
used to be in your name?’
Cafferty offered a slow shrug.‘I know you’d rather it
was a Hollywood mogul’s house, but that’s all I can
offer.’
Rebus leaned down further, his hands gripping the
arms of the wheelchair. The two men fixed eyes, the
silence lengthening. Then he pushed himself upright
Чудесно място за бивш полицай да се скита. Ти
ли се опитваш да ме нападнеш?
Излизаше от една агенция за наеми на "Ласуейд
Роуд".
"Вие не бяхте ли собственик на агенция за
наеми?
Кафърти кимна. "Преди няколко години тя смени
собственика си.
"И това е последното, което е видял - агенция за
наеми, която е била на ваше име?
Кафърти бавно сви рамене. "Знам, че бихте
предпочели това да е къщата на холивудски
магнат, но това е всичко, което мога да
предложа".
Ребус се наведе още повече, а ръцете му
стиснаха подлакътниците на инвалидната
количка. Двамата мъже се втренчиха в себе си, а
and shook his head slowly.
‘I’ll think about it,’ he said, walking towards the
door.
Cafferty stayed facing the window. In around five
minutes, he could place his eye to the telescope and
watch Rebus heading back across the Meadows. He
heard the front door close and sensed Andrew
behind him, awaiting instructions.
‘Tea, I think,’ he said. ‘Builder’s strength.’
‘I didn’t like him,’ Andrew commented.
‘You’re a good judge of character. But then you
probably wouldn’t like me either if I wasn’t paying
for the privilege. Though with what you’re learning,
мълчанието се удължи. После той се изправи и
бавно поклати глава.
Ще помисля за това - каза той и тръгна към
вратата.
Кафърти остана с лице към прозореца. След
около пет минути можеше да насочи окото си
към телескопа и да наблюдава как Ребус се
връща през ливадите. Чу как входната врата се
затваря и усети, че Андрю е зад гърба му в
очакване на инструкции.
Чай, мисля - каза той. "Силата на строителя.
Не ми хареса - коментира Андрю.
Ти си добър познавач на характерите. Но тогава
сигурно и аз нямаше да ти харесам, ако не си
плащах за тази привилегия. Макар че с това,
което научаваш, може би трябва да събирам
maybe I should be charging tuition fees.’
Cafferty manoeuvred his wheelchair towards the
wall unit. Rebus had taken the envelope, of course
he had. Satisfied, he moved to the coffee table,
reaching forward to sift through the mail. There was
an A4-sized envelope with familiar lettering in the
top left corner:MGC Lettings. The cheapskate
bastards were still using his personalised stationery.
‘Hell is this?’ he muttered, opening the flap. There
was a single sheet of paper inside, a printout of a
grainy photograph. The profile of a man, taken
through the doorway of a living room. Cafferty
checked. Nothing on the back of the photo and
nothing else in the envelope.
Andrew was standing behind him.‘Who’s that?’ he
enquired.
‘Not the faintest fucking idea,’ Cafferty said. And he
такси за обучение.
Кафърти маневрира с инвалидната си количка
към стенния модул. Ребус беше взел плика,
разбира се, че го беше взел. Доволен, той се
премести до масичката за кафе и протегна ръка
напред, за да прерови пощата. В горния ляв ъгъл
имаше плик с размер А4 с познат надпис: MGC
Lettings. Евтините копелета все още използваха
личната му канцеларска хартия.
По дяволите, това ли е? - промърмори той и
отвори капака. Вътре имаше един-единствен лист
хартия, разпечатка на зърнеста снимка. Профил
на мъж, заснет през вратата на всекидневна.
Кафърти провери. Нищо на гърба на снимката и
нищо друго в плика.
Андрю стоеше зад него. "Кой е този?" - попита
той.
Нямам ни най-малка представа - каза Кафърти. И
го каза сериозно. Изобщо не познаваше този
meant it. He didn’t recognise the man at all.
The living room, though… Well, that was another
matter entirely.
2
Detective Inspector Siobhan Clarke was in the CID
office at Gayfield Square police station. She had
been staring at her computer for almost five
minutes, a mug of tea grown tepid beside her.
‘I can make you another,’ Detective Constable
Christine Esson suggested. Clarke blinked herself
back into the room and shook her head, then
squeezed her eyes shut and arched her spine until
she could feel the vertebrae click back into place.
‘I’m going to guess Francis Haggard,’ Esson went on,
holding her own mug up to her face. Her dark hair
was cut pageboy style and had never changed in the
човек.
Но дневната... Е, това беше съвсем друг въпрос.
2
Детектив инспектор Сиобан Кларк се намираше в
офиса на отдел "Разследване на престъпления" в
полицейския участък на площад "Гейфийлд". От
почти пет минути се взираше в компютъра си, а
чашата с чай до нея бе станала хладка.
Мога да ви направя още една - предложи
детектив констебъл Кристин Есон. Кларк се
огледа в стаята и поклати глава, след което
стисна очи и изви гръбнака си, докато усети как
прешлените щракват на мястото си.
Ще предположа, че Франсис Хагард - продължи
Есън, като поднесе собствената си чаша към
лицето си. Тъмната ѝ коса беше подстригана тип
years they’d worked together. Her desk faced
Clarke’s, making it difficult to hide, though Clarke
suspected her colleague could read even the back of
a head.
‘Who else?’ Clarke admitted.
Haggard was a uniformed officer based at
Tynecastle police station who stood accused of
domestic abuse,‘abuse’ being the current
terminology. Previously it had been called domestic
violence, and before that, domestic assault. None of
the three, to Clarke’s mind, came anywhere near
defining the severity of the crime. She had
encountered victims turned to husks; self-belief,
trust and confidencescooped out. Some had
suffered all their married lives — often physically,
always psychologically. The abusers ranged across
class and age, but this was the first time she’d had
to deal with one of her own.
"паж" и никога не се беше променяла през
годините, в които работеха заедно. Бюрото ѝ
беше обърнато към това на Кларк, което
затрудняваше скриването ѝ, макар че Кларк
подозираше, че колежката ѝ може да прочете
дори задната част на главата.
Кой друг? Кларк призна.
Хагард беше униформен служител, базиран в
полицейския участък в Тайнкасъл, който беше
обвинен в домашно насилие - "насилие" беше
актуалната терминология. Преди това то се
наричаше домашно насилие, а преди това -
домашно нападение. Според Кларк нито едно от
тези три понятия не е било в състояние да
определи тежестта на престъплението. Беше се
сблъсквала с жертви, превърнати в черупки, с
изкорубена вяра в себе си, доверие и увереност.
Някои от тях бяха страдали през целия си семеен
живот - често физически, винаги психологически.
Насилниците бяха от различни класи и възрасти,
но за първи път ѝ се налагаше да се занимава с
Haggard had fifteen years of service behind him.
He’d been married for the past six, and according to
his partner, the angry outbursts and gaslighting had
started within the first eighteen months of
marriage. Clarke and Esson had interviewed
Haggard that very afternoon, not for the first time.
He’d sat across the table from them, shoulders back,
legs splayed, one hand occasionally cupping his
groin. His solicitor, who’d had to slide his own chair
further away to avoid their knees touching, had just
about managed to hide his obvious disdain.
Haggard had complained about the presence in the
room of not just one but two female detectives,
turning towards the lawyer.‘You sure you’re okay
with this, Mikey? Couple of blokes might see things
differently.’
един от тях.
Хагард имаше зад гърба си петнадесет години
служба. Беше женен от шест години и според
партньорката му гневните изблици и
прегазването бяха започнали през първите
осемнадесет месеца от брака. Кларк и Есон бяха
разпитали Хагард още същия следобед, при това
не за първи път. Той беше седнал срещу тях на
масата, с отпуснати рамене, разтворени крака,
като от време на време с едната си ръка галеше
слабините си. Адвокатът му, който трябваше да
придвижи стола си по-далеч, за да не се допират
коленете им, едва успя да скрие очевидното си
презрение.
Хагард се оплака от присъствието в стаята не
само на една, но и на две жени детективи и се
обърна към адвоката. "Сигурен ли си, че нямаш
нищо против, Майки? Няколко мъже може да
видят нещата по различен начин.
The solicitor, Michael Leckie (Clarke doubted
anyone else in his life ever referred to him as
Mikey), had shifted in his chair, saying nothing.
‘I see how it is,’ Haggard had said, nodding to
himself. ‘Pitchforks are out and the pyre’s nicely
smouldering.’ Then, turning his head sharply
towards Leckie, ‘Go on then, tell them what I told
you to.’
At which Michael Leckie had cleared his throat and
transferred his attention from the file of papers in
front of him to the two detectives seated opposite.
‘I suppose,’ he said, spacing his words as if reciting a
language he’d only recently learned, ‘you will have
heard of a condition known as post-traumatic stress
disorder?’
Адвокатът, Майкъл Леки (Кларк се съмняваше, че
някой друг в живота му някога го е наричал
Майки), се бе наместил на стола си, без да каже
нищо.
Разбирам как е - каза Хагард и кимна на себе си.
"Вилите са извадени и огнището хубаво тлее.
След това рязко обърна глава към Леки: "Иди
тогава, кажи им това, което ти казах".
В този момент Майкъл Леки прочисти гърлото си
и прехвърли вниманието си от папката с
документи пред себе си към двамата детективи,
седящи срещу него.
Предполагам - каза той, като разместваше
думите си, сякаш рецитираше език, който бе
научил съвсем наскоро, - че сте чували за
състояние, известно като посттравматично
стресово разстройство?
‘PTSD,’ Esson had replied.
‘PTS fucking D,’ Francis Haggard had echoed.
‘PTSD,’ Esson said now, shaking her head in
disbelief. Somehow, without Clarke having noticed,
the tepid tea had been switched for a fresh mug.
She lifted it and took a slurp. Esson herself only ever
seemed to drink hot water, at least while on duty.
‘It’ll never fly, will it?’
‘I don’t know,’ Clarke confessed. All Haggard had
stated at the interview was that the job he’d been
doing for the past fifteen years had left with him the
condition.
‘My client is unwilling to go into details at this time,’
Leckie had commented, sounding as though he
might not himself know too many of the particulars.
Haggard had already been charged and was out on
bail, with the stipulation that he not go within a
couple of postcodes of his wife or their shared
Посттравматично стресово разстройство -
отвърна Есон.
Ебати посттравматичното стресово разстройство -
повтори Франсис Хагард.
ПТСР - каза сега Есон и поклати невярващо глава.
Някак си, без Кларк да забележи, хладният чай
беше сменен с нова чаша. Тя я вдигна и отпи от
нея. Самата Есън като че ли винаги пиеше само
гореща вода, поне докато беше на работа. "Това
никога няма да се случи, нали?
Не знам - призна Кларк. Единственото, което
Хагард беше заявил на интервюто, беше, че
работата, която е вършил през последните
петнайсет години, е оставила у него състоянието.
Клиентът ми не желае да навлиза в подробности
в момента - бе коментирал Леки, звучейки така,
сякаш самият той може би не знаеше твърде
много от подробностите. На Хагард вече беше
повдигнато обвинение и той беше пуснат под
гаранция, с уговорката да не се доближава на по-
address. He’d been suspended from police duties,
naturally, and interviewed several times as part of
the investigation. Esson had been assigned to the
case from the get-go, but Clarke had only come
aboard when DC Ronnie Ogilvie, Esson’s usual CID
partner, had caught COVID, leaving him isolating at
home.
‘PTSD,’ Esson repeated.
‘I’ve been looking it up online,’ Clarke said. ‘It’s for
battlefields and terror attacks. Surviving a tsunami
or childhood trauma.’
‘He’s going to say a priest fiddled with him after
choir practice, and thirty years later he’s battering
his partner?’ Esson sounded sceptical. ‘Funny he’s
only just decided that’s his mitigation. Pound to a
penny some men’s group online will have suggested
it. We should check if it’s been tried in the past. And
we need to let a psychologist have a go at him.’
малко от няколко пощенски кода от съпругата си
или от общия им адрес. Естествено, той беше
отстранен от полицията и разпитван няколко
пъти в рамките на разследването. Есън беше
назначен по случая от самото начало, но Кларк се
включи едва когато конгресмен Рони Огилви,
обичайният партньор на Есън в отдел
"Разследване на престъпления", хвана КОВИД и
го остави в изолация у дома.
Посттравматично стресово разстройство -
повтори Есон.
Потърсих го в интернет - каза Кларк. "Това е за
бойните полета и терористичните атаки. За
преживяно цунами или травма в детството.
Той ще каже, че един свещеник му се е гаврил
след тренировка в хор, а трийсет години по-късно
бие партньорката си? Есон прозвуча скептично.
"Смешно е, че едва сега е решил, че това е
неговото смекчаване. Надали някоя мъжка група
в интернет ще го предложи. Трябва да проверим
дали не са го опитвали в миналото. И трябва да
‘There’s a lot we need to do, Christine. Has he been
stationed anywhere other than Tynecastle?’
‘A few relief shifts down the years. But otherwise,
no.’
‘So this PTSD stems from working at Tynie.’
‘The dreaded Tynie. Suddenly it begins to look more
plausible.’
Every cop in Edinburgh knew at least one story from
Tynecastle. Officers there had a reputation for
overstepping the mark and getting away with it.
Countless prisoners had tripped on their way to or
from its holding cells, or fallen down stairs, or
somehow lost their balance and ended up planting
their face into a wall. CCTV wouldn’t have been
functioning at the time. Accusations of misconduct
would be withdrawn or come to nothing. There
дадем възможност на психолог да го прегледа.
"Има много неща, които трябва да направим,
Кристин. Бил ли е настанен някъде другаде освен
в Тайнкасъл?
"Няколко смени през годините. Но иначе не.
"Така че това посттравматично стресово
разстройство се дължи на работата в Тайни.
"Страшният Тайни. Изведнъж това започва да
изглежда по-правдоподобно.
Всяко ченге в Единбург знаеше поне една
история от Тайнкасъл. Служителите там имаха
репутацията на престъпници, които се измъкват
от наказателна отговорност. Безброй затворници
се бяха спъвали по пътя към или от килиите за
задържане, бяха падали по стълбите или по
някакъв начин бяха губили равновесие и се бяха
озовавали с лице в стената. По онова време
видеонаблюдението не е функционирало.
were whispers, too, of larger misdeeds —
manufactured evidence, cover-ups and bribes.
‘Her name’s Cheryl,’ Esson suddenly said.
‘What?’
‘Cheryl Haggard. The victim. We shouldn’t lose sight
of her in all this.’
‘That’s a good point. If he’s been suffering from
PTSD, wouldn’t she be the first to know? He’d have
said something, wouldn’t he? Or she’d have sensed
him changing.’
‘You’ve not spoken to her yet, have you?’
Clarke shook her head.‘I know you and Ronnie did.’
She dug into the files on her desk, finding one of the
Обвиненията в неправомерно поведение щяха да
бъдат оттеглени или да останат без резултат.
Шепнеше се и за по-големи прегрешения -
изфабрикувани доказателства, прикриване и
подкупи.
Тя се казва Черил - изведнъж каза Есон.
"Какво?
"Черил Хагард. Жертвата. Не бива да я изпускаме
от поглед във всичко това.
"Това е добра гледна точка. Ако е страдал от
посттравматично стресово разстройство, няма ли
тя първа да разбере? Щеше да каже нещо, нали?
Или щеше да усети, че се е променил.
"Не си говорил с нея досега, нали?
Кларк поклати глава. "Знам, че ти и Рони го
направихте. Тя бръкна в папките на бюрото си и
transcripts. ‘How’s she doing?’
‘She’s got her sister looking after her.’
‘Well, that’s something. Who’s the liaison officer?’
‘Gina Hendry. She says she knows you.’
Clarke nodded.‘We go back a bit. I’ll talk to her.’
‘Tomorrow maybe, eh, boss?’ Esson was holding up
her phone, screen towards Clarke so she could see
the time display.
‘Already?’ Clarke turned towards the window.
Outside it had grown dark.
‘Been a long day, and I think it’s my turn to get them
in.’
‘You make a compelling case, Detective Constable
Esson.’ Clarke reached down to the floor for her
shoulder bag.
намери една от стенограмите. "Как е тя?
"За нея се грижи сестра ѝ.
"Е, това е нещо. Кой е офицерът за връзка?
"Джина Хендри. Казва, че ви познава.
Кларк кимна. "Ние се връщаме малко назад. Аз
ще говоря с нея.
"Може би утре, а, шефе? Есон държеше телефона
си с екрана към Кларк, за да може тя да види
дисплея с времето.
"Вече? Кларк се обърна към прозореца. Навън се
беше стъмнило.
"Беше дълъг ден и мисля, че е мой ред да ги
вкарам".
"Излагате убедителни аргументи, детектив
констабъл Есон. Кларк посегна към пода за
чантата си през рамо.
Siobhan Clarke lived in a tenement flat just off
Broughton Street, not much more than a five-
minute walk from Gayfield Square. Esson had taken
her to a bar on Leith Walk, where they’d shared
some nachos to go with their drinks. Leith Walk
itself was the usual mess, courtesy of the roadworks
for the new tram line. Some sections of pavement
were all but inaccessible, and the bar owner had
hung a banner above the door to let potential
customers know thatYes We ARE Open— And Ready
To Serve You! Clarke wasn’t sure how far a single
plate of nachos and two rounds of gin and tonics
would boost his coffers. As they’d left, he’d said he
hoped to see them again soon.
‘And bring a friend — bringlots of friends.’
With plenty of distance between them and the next
occupied table, Clarke and Esson had found
themselves discussing the case. They’d tried not to
Сиобхан Кларк живееше в жилище в квартал в
непосредствена близост до улица "Броутън", на
не повече от пет минути пеша от площад
"Гейфийлд". Есън я беше завел в бар на "Лейт
Уок", където бяха споделили начос към питиетата
си. Самата улица "Лейт Уок" беше обичайната
бъркотия, причинена от пътните работи за новата
трамвайна линия. Някои участъци от тротоара
бяха почти недостъпни, а собственикът на бара
беше закачил над вратата плакат, за да уведоми
потенциалните клиенти: "Да, ние сме отворени -
и готови да ви обслужим! Кларк не беше сигурен
доколко една чиния начос и две халби джин с
тоник ще увеличат хазната му. Когато си
тръгнаха, той каза, че се надява да ги види
отново скоро.
"И доведете приятел - доведете много приятели.
С достатъчно разстояние между тях и следващата
заета маса Кларк и Есън обсъдиха случая.
at first, but had soon run out of topics. Esson had
swirled the ice in her glass as she started things off.
‘The arresting officers, I could tell from their notes
that they were trying to go easy on him. One of their
own and all that. And there’s Cheryl standing at the
far end of the hall with blood pouring from her nose
and tears streaming. It was the neighbours who
called it in. Far from the first time they’d heard
screams. They’d summoned us one time previously,
but Haggard had talked his way out when the
uniforms pitched up. I thought the days were past
when we turned a blind eye to domestics.’
‘Doesn’t help when you’re confronted by someone
who carries the same warrant card as you.’
‘Might have talked his way out again this time if he
hadn’t started mouthing off, then given one of them
a shove. Have you seen the flat?’ Clarke had shaken
her head. ‘I went for a look-see. New development
Отначало се опитваха да не го правят, но скоро
темите им се изчерпаха. Есон беше завъртяла
леда в чашата си, докато започваше разговора.
"Арестуващите полицаи, от бележките им
разбрах, че са се опитали да се отнесат леко към
него. Един от тях и всичко останало. И ето Черил
стои в далечния край на залата, от носа ѝ тече
кръв и се стичат сълзи. Това бяха съседите, които
я повикаха. Това далеч не беше първият път,
когато чуваха писъци. Бяха ни викали веднъж
преди това, но Хагард се беше измъкнал, когато
униформените се появиха. Мислех, че са минали
дните, когато си затваряхме очите за домашните.
Не помага, когато се сблъскаш с човек, който
носи същата карта за заповед като теб.
"Можеше да се измъкне и този път, ако не беше
започнал да се заканва, а после да бутне един от
тях. Видяхте ли апартамента? Кларк поклати
глава. "Отидох да погледна. Ново строителство в
in Newhaven, close by the harbour, views across the
water from the balcony. The neighbours work in
finance. They told me the wall insulation’s really
good, which is how they knew the screams were
serious. You saw the photos of her injuries?’
‘New and old, Christine. I’ve memorised the
descriptions. I’ve read the interviews you did with
her.’
‘Sometimes being a spinster’s not so bad,’ Esson had
sighed.
The two women had locked eyes and shared half-
hearted smiles.
Walking home, Clarke considered the relationships
she’d had. Plenty of them down the years, always
spluttering to a halt like a car with a leak in its fuel
line. She had come to the eventual realisation that
she was fine on her own. She had her flat, music and
books and TV. She had friends she could hang out
with or whose dinner tables she could share. They
Нюхейвън, близо до пристанището, гледка към
водата от балкона. Съседите работят в сферата на
финансите. Казаха ми, че изолацията на стените е
много добра и затова са разбрали, че писъците са
сериозни. Видяхте ли снимките на нараняванията
ѝ?
"Нови и стари, Кристин. Запомнил съм
описанията. Прочетох интервютата, които сте
провели с нея.
Понякога да си старица не е толкова лошо -
въздъхна Есон.
Двете жени се бяха спогледали и се бяха
усмихнали наполовина.
Вървейки към дома, Кларк се замисли за
връзките, които е имала. Много от тях през
годините, които винаги са спирали като кола с теч
в горивопровода. В крайна сметка бе осъзнала,
че се справя сама. Имаше своя апартамент,
музика, книги и телевизия. Имаше приятели, с
които можеше да се среща, или чиито маси за
had mostly stopped trying to pair her with eligible
men (and women, come to think of it). Edinburgh
wasn’t the worst place to be single. She didn’t look
out of place at concerts or the cinema or theatre.
Okay, she’d been bored for stretches of the COVID
lockdown, but she’d also enjoyed the silent city and
its emptied streets.
The flip side, of course, was that while some crimes
had fallen off a cliff, others had increased, including
incidents of domestic abuse. Relationships had
become pressure cookers. With pubs and clubs
closed, drinking took place at home. Tempers
frayed; insults were hurled— followed by fists and
whatever came to hand.
That was the card she’d been expecting Haggard to
play when he sat down in the interview room. Not
bloody PTSD.
вечеря можеше да споделя. В повечето случаи те
бяха спрели да се опитват да я свързват с
подходящи мъже (и жени, ако се замислим).
Единбург не беше най-лошото място да бъдеш
свободен. Тя не изглеждаше не на място на
концертите, в киното или театъра. Добре де,
беше отегчена през част от периода на
блокиране на COVID, но също така се
наслаждаваше на тихия град и празните му
улици.
Обратната страна, разбира се, беше, че докато
някои престъпления бяха намалели, други се
бяха увеличили, включително случаите на
домашно насилие. Връзките се бяха превърнали
в тенджери под налягане. След като кръчмите и
клубовете бяха затворени, се пиеше вкъщи.
Напрежението се изостряше, хвърляха се обиди,
последвани от юмруци и всичко, което беше под
ръка.
Това беше картата, която тя очакваше да изиграе
Хагард, когато седна в стаята за интервюта. А не
She had reached her building and was fishing her
keys out of her bag when she heard a noise behind
her. She wedged one of the keys between her
fingers, turning it into a short stabbing weapon,
bunched her fist and turned, coming face to face
with someone she recognised.
DI Malcolm Fox.
He’d been seated in what looked like a brand-new
Mercedes. For once he wasn’t in one of his many
well-tailored work suits. His hands were deep in the
pockets of a dark nylon puffer jacket. Noting the key
Clarke was holding, he raised both hands in a show
of surrender.
‘Nice to see you too,’ he said.
‘You never call, you never write,’ Clarke replied. ‘It’s
за кървавото посттравматично стресово
разстройство.
Беше стигнала до сградата си и вадеше
ключовете от чантата си, когато чу шум зад себе
си. Заклещи един от ключовете между пръстите
си, превръщайки го в късо оръжие за
пробождане, сви юмрук и се обърна, изправяйки
се лице в лице с някой, когото разпозна.
Инспектор Малкълм Фокс.
Беше седнал в нещо, което приличаше на чисто
нов мерцедес. За първи път не беше в един от
многото си добре ушити работни костюми.
Ръцете му бяха дълбоко в джобовете на тъмно
найлоново яке с пух. Като забеляза ключа, който
Кларк държеше, той вдигна и двете си ръце в
знак на капитулация.
Приятно ми е да видя и теб - каза той.
Никога не се обаждаш, никога не пишеш -
almost as if the longer you’re based at the Big
House, the easier it is to forget all us little people.’
Fox worked at Gartcosh, Police Scotland’s nerve
centre. She wasn’t sure why his career had taken off
while hers was stuck in the bus lane, though her
one-time colleague John Rebus had taken to calling
Fox ‘the Brown-Nose Cowboy’, meaning he was a
yes man, a willing and eager toady, and he looked
good parked behind a desk in one of those suits.
‘I’m here now, aren’t I?’ Fox gave a fulsome shrug.
As well as the jacket, he was wearing blue denims
and tan-coloured brogues, none of it quite working.
His dark hair was cut close to the scalp, gelled at the
front, and his cheeks gleamed as if they saw more of
a razor than was strictly necessary.
‘It’s eight o’clock at night, Malcolm.’
отвърна Кларк. Сякаш колкото по-дълго си в
Голямата къща, толкова по-лесно е да забравиш
всички нас, малките хора.
Фокс работеше в Гарткош, нервния център на
полицията в Шотландия. Не беше сигурна защо
кариерата му е тръгнала нагоре, докато нейната
е забутана в автобусната лента, макар че
някогашният ѝ колега Джон Ребус беше започнал
да нарича Фокс "кафявоносия каубой", което
означаваше, че той е човек, който се съгласява,
готов и нетърпелив да услужи, а и изглеждаше
добре, паркиран зад бюрото в един от тези
костюми.
Сега съм тук, нали? Фокс сви рамене. Освен
сакото, той носеше сини дънки и брогери в цвят
на загар, като нищо от това не му вършеше
работа. Тъмната му коса беше подстригана близо
до скалпа, гелосана отпред, а бузите му блестяха,
сякаш бяха видели повече от бръснача, отколкото
беше строго необходимо.
Осем часа вечерта е, Малкълм.
‘You weren’t at the office.’
‘I have a phone, though.’
He gave a twitch of his mouth.‘I wanted to see you
in the flesh.’
‘Why?’
He turned his head in the direction of Broughton
Street.‘Grab a drink?’
‘I’ve had a drink.’
‘With Christine Esson — your front desk told me. I
did look in at one or two places in the vicinity…’
‘Still got a bit of the detective left in you.’ Fox had
worked CID and then Internal Affairs before the big
move to Gartcosh’s Specialist Crime Division.
His hands were back in the pockets of his jacket, as
"Не си бил в офиса.
Имам телефон, но...
"Исках да те видя на живо." - Той помръдна
устата си.
"Защо?
Той обърна глава в посока към улица "Броутън".
"Да пием по нещо?
"Пил съм.
С Кристин Есон - каза ми рецепцията ви.
Погледнах на едно-две места в околността...
"Все още имаш малко детективско чувство в себе
си. Фокс беше работил в отдел "Разследване на
престъпления", а след това във "Вътрешни
работи", преди да се премести в
Специализирания отдел за престъпления на
Гарткош.
Ръцете му се върнаха в джобовете на якето,
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf
Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf

More Related Content

More from EmilBoyadzjiwb

Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
EmilBoyadzjiwb
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
EmilBoyadzjiwb
 

More from EmilBoyadzjiwb (20)

Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptxДжон Каценбах Човекът сянка.pptx
Джон Каценбах Човекът сянка.pptx
 
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptxАлън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
Алън Брадли Сладкото на дъното на пая.pptx
 
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptxРанкин Дейвис Право на мълчание.pptx
Ранкин Дейвис Право на мълчание.pptx
 
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptxРанкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
Ранкин Дейвис Злоупотреба с правосъдие.pptx
 
Смущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptxСмущаващият човек.pptx
Смущаващият човек.pptx
 
Мозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptxМозайка от Йерихон.pptx
Мозайка от Йерихон.pptx
 
Нилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptxНилски сенки.pptx
Нилски сенки.pptx
 
Йерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptxЙерусалимски покер.pptx
Йерусалимски покер.pptx
 
Синайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptxСинайски гоблен.pptx
Синайски гоблен.pptx
 
Убийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptxУбийствата в Оксфорд.pptx
Убийствата в Оксфорд.pptx
 
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptxЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
ЛЕДЕН ЧОВЕК ФИЛИП КАРЛО.pptx
 
Божият гняв.pptx
Божият гняв.pptxБожият гняв.pptx
Божият гняв.pptx
 
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docxMolot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
Molot Gospodien' - Artur Klark bg.docx
 
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docxЕлизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
Елизабет Джордж Изчезналият Джоузеф.docx
 
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docxLong Shadows - Nieizviestno bg.docx
Long Shadows - Nieizviestno bg.docx
 
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docxThe Farm - Scott Nicholson bg.docx
The Farm - Scott Nicholson bg.docx
 
Робин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdfРобин Кук Хромозома 6.pdf
Робин Кук Хромозома 6.pdf
 
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdfДейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
Дейвид Розенфелт. Отворено и затворено.pdf
 
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdfУилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
Уилям Макилвани, Иън Ранкин ТЪМНИТЕ ОСТАНКИ.pdf
 
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdfИън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
Иън Ранкин Песен за мрачните времена.pdf
 

Сърце, пълно с надгробни камъни.pdf

 • 1. Ian Rankin A Heart Full of Headstones In my end is my beginning Words Mary Queen of Scots had embroidered in French on her clothing shortly before her execution This is my truth, tell me yours Manic Street Preachers Now John Rebus had been in court plenty of times, but this was his first time in the dock. As the charge was being read out for the jury’s benefit, he took it all in. Иън Ранкин Сърце, пълно с надгробни камъни В моя край е моето начало Думи, които Мери Кралица на Шотландия е бродирала на френски език на дрехите си малко преди екзекуцията си Това е моята истина, кажи ми твоята Manic Street Preachers Now Джон Ребус е бил в съда много пъти, но за първи път се изправя на подсъдимата скамейка. Докато обвинението се четеше пред съдебните
 • 2. Things hadn’t yet recovered from COVID. Apart from the judge and Rebus, everyone was masked, and there were cameras and monitors everywhere. The jury were being housed elsewhere — a cinema on Lothian Road — as a health precaution. He could see them courtesy ofone of the large monitors, just as they could see him. He tried to remember his first time giving evidence in a case, but couldn’t. It would have been the 1970s, not quite half a century ago. The lawyers, court officials and judge had probably looked much the same. Today Rebus was flanked by two uniformed guards, as would have been the case back then. He’d been in the witness box once when the accused had tried barging his way out of the dock to have a go at him, one of the guards hauling him back. What was the accused’s name? Short and skinny, with curly hair. Began with an M, maybe. Ach, everybody’s memory started going eventually, заседатели, той възприемаше всичко. Нещата все още не се бяха възстановили от COVID. Освен съдията и Ребус, всички бяха маскирани, а навсякъде имаше камери и монитори. Съдебните заседатели бяха настанени на друго място - в киносалон на "Лотиън Роуд" - като здравна предпазна мярка. Той ги виждаше благодарение на един от големите монитори, както и те виждаха него. Опита се да си спомни първия път, когато даваше показания по дело, но не успя. Беше през 70-те години на миналия век, преди няма и половин век. Адвокатите, съдебните служители и съдията вероятно бяха изглеждали по същия начин. Днес Ребус беше заобиколен от двама униформени охранители, както щеше да бъде и тогава. Веднъж беше в свидетелската скамейка, когато обвиняемият се опита да излезе от подсъдимата скамейка, за да го нападне, и един от охранителите го върна обратно. Как се казваше
 • 3. didn’t it? It wasn’t just him. An age thing, like the COPD that meant he was allowed to keep an inhaler in his pocket along with his face mask. He wondered how his dog was doing. His daughter, Samantha, had taken Brillo to hers. Rebus’s granddaughter doted on the mutt. He was glad the public gallery was empty — meant he hadn’t had to fight with Sam to stop her attending. There was a simplicity to life in custody. Other people took the decisions for you. He didn’t have to think about meals or dog walks or what to do withhis day. Being an ex-cop, he even found himself popular with the prison guards. They liked to linger in his cell, sharing stories. They kept an eye open, too — not everyone inside would have his best interests at heart, which was why he had the luxury of unshared accommodation, even as HMP Edinburgh was bursting at the seams. Not that anyone outside of a few pen-pushers referred to it as HMP Edinburgh — обвиняемият? Нисък и слаб, с къдрава коса. Започваше с "М", може би. Ах, паметта на всички започна да се разваля накрая, нали? Не беше само той. Възрастова особеност, като ХОББ, заради която му беше позволено да държи инхалатор в джоба си заедно с маската за лице. Той се зачуди как ли е кучето му. Дъщеря му Саманта беше завела Брило при нея. Внучката на Ребус се беше влюбила в кучето. Радваше се, че галерията за публиката беше празна - това означаваше, че не трябваше да се кара със Сам, за да я спре да присъства. Животът в ареста е много прост. Други хора вземаха решенията вместо теб. Не му се налагаше да мисли за храната, за разходките на кучето или за това какво да прави през деня. Тъй като беше бивш полицай, той дори се оказа популярен сред надзирателите в затвора. Те обичаха да се застояват в килията му и да споделят истории. Също така държаха окото си отворено - не всеки вътре щеше да има най-добрия интерес за него, поради което той имаше лукса да не споделя
 • 4. it was Saughton, sited at the westernmost end of Gorgie Road. If you headed into town from there, you soon passed the Hearts football stadium and then Tynecastle police station. In a roundabout way, it was the latter that had brought Rebus here. Malone, that was the skinny guy’s name. A career housebreaker who didn’t at all mind terrorising any occupants he found on the premises. One of his victims had suffered a coronary and died on the spot, which was why Rebus had made sure Malone wouldn’t get away with it. That had entailed a bit of embroidery from the witnessbox, which was what had caused Malone to fly into a rage — andthat never looked good to a jury. Rebus had tried to look shaken by the outburst. The judge had asked if he needed a minute. жилище, дори когато HMP Единбург се пукаше по шевовете. Не че някой, освен няколко души, които се занимаваха с писане, го наричаше ХЗБ Единбург - това беше Сотън, разположен в най- западния край на Горги Роуд. Ако тръгнеш към града оттам, скоро ще минеш покрай футболния стадион "Хартс", а след това и покрай полицейския участък "Тайнкасъл". По някакъв заобиколен начин именно последното беше довело Ребус тук. Малоун, така се казваше мършавият мъж. Професионален разбивач на жилища, който изобщо нямаше нищо против да тероризира всички обитатели, които открие в помещенията. Една от жертвите му беше получила коронарен удар и беше починала на място, затова Ребус се беше уверил, че Малоун няма да се измъкне. Това наложи малко бродерия от свидетелската кутия, което накара Малоун да изпадне в ярост - а това никога не изглеждаше добре за журито. Ребус се опита да изглежда разтърсен от избухването. Съдията го попита дали има нужда
 • 5. ‘Maybe a glass of water, Your Honour,’ Rebus had said, trying to summon up a few beads of nervous sweat. All of this while Malone was being taken from the courtroom, cursing Rebus and his corrupt kind to the rafters. ‘The jury will ignore what they’ve just heard from the accused,’ the judge intoned. Then, to the advocate depute, ‘You may continue, if Detective Inspector Rebus is ready.’ Detective Inspector Rebus was ready. He tried to recall the first time he’d set foot in Tynecastle cop shop. Would he have been a DI or a detective sergeant? Probably a DS. He had never been based there himself, though for a time he’d worked out of nearby Torphichen. But Torphichen was practically Edinburgh’s salubrious West End. Tynecastle — Tynie to those acquainted with it — от минута. Може би чаша вода, Ваша чест - каза Ребус, опитвайки се да събере няколко капчици нервна пот. Всичко това се случваше, докато Малоун бе извеждан от съдебната зала и проклинаше Ребус и корумпираните си колеги до небесата. Съдебните заседатели ще пренебрегнат това, което току-що чуха от обвиняемия - произнесе съдията. След това се обърна към заместника на адвоката: - Можете да продължите, ако детектив инспектор Ребус е готов. Детектив инспектор Ребус беше готов. Опита се да си припомни първия път, когато бе стъпил в полицейската служба в Тайнкасъл. Дали щеше да бъде инспектор или сержант? Сигурно е бил сержант. Самият той никога не беше работил там, макар че известно време беше работил в близкия Торфичен. Но Торфичън на практика беше благоустроеният Уест Енд на Единбург. Тайнкасъл - Тайни за онези, които го познаваха -
 • 6. was a tougher proposition altogether. Rebus reckoned there was a thesis to be written about the proximity of football grounds to areas of high deprivation. The land around Tynecastle stadium comprised tenements mostly, separated by wasteland and industrial units. Further west the tenements gave way to estates such as Burnhill, with its ugly concrete blocks from the 1960s and ’70s, whose condensation-heavy windows resembled cataracts in a crumbling face. For at least some of the people who lived their lives there, allegiance to the local football team provided distraction and even occasionally an all-too-brief euphoria. Not that Rebus had ever followed any one team. ‘Come on, John,’ he’d often been teased, ‘Hearts or Hibs, it must be one or the other.’ To which he would always shake his head, just as he found беше съвсем по-трудно предложение. Ребус смяташе, че може да се напише теза за близостта на футболните терени до райони с големи лишения. Земята около стадион "Тайнкасъл" се състоеше предимно от панелни блокове, разделени от пустеещи земи и промишлени обекти. По-нататък на запад панелките отстъпваха място на квартали като Бърнхил, с грозните бетонни блокове от 60-те и 70-те години, чиито прозорци, натоварени с конденз, приличаха на катаракти в рушащо се лице. Поне за някои от хората, които живееха там, верността към местния футболен отбор осигуряваше разсейване и дори понякога твърде кратка еуфория. Не че Ребус някога е следвал някой отбор. Хайде, Джон - често му се подиграваха, - "Hearts" или "Hibs", трябва да е единият или другият. На това той винаги поклащаше глава, точно както сега, когато случайно долови няколко от думите
 • 7. himself shaking his head now as he happened to catch a few of the clerk’s words. Seemed to be taking for ever to get through the charge sheet. ‘You are indicted at the instance of… and the charge against you is that you did… on the fifteenth of… at… against… and did…’ Rebus was trying not to let the jury know he was absolutely aware of them. He knew which camera was trained on him and his eyes never met it. The polished wood of the courtroom; the slate-coloured carpet; the little ledge on which he could rest his hands— these were his apparent focus. Then there was the witness box. A screen stood near it — not a TV monitor, but an actual physical screen so that a witness could testify without eye contact being possible with the defendant. The whole thing was on wheels so it could be rolled into position as and when needed, rolled up the temporary ramp… на чиновника. Изглеждаше, че ще се наложи да мине през обвинителния лист. "Обвинен сте по искане на... и обвинението срещу вас е, че сте извършили... на петнадесети... в... срещу... и сте извършили... Ребус се опитваше да не позволи на журито да разбере, че е абсолютно наясно с тях. Знаеше коя камера е насочена към него и очите му никога не я срещнаха. Полираното дърво на съдебната зала; килимът с цвят на шисти; малкият перваз, на който можеше да се облегне на ръцете си - това беше видимият му фокус. След това имаше свидетелска стая. В близост до нея имаше екран - не телевизионен монитор, а истински физически екран, за да може свидетелят да дава показания, без да има визуален контакт с обвиняемия. Цялото това нещо беше на колелца, така че можеше да се придвижва на място, когато е необходимо, да се качва по временната рампа...
 • 8. Hang on, why had it gone quiet? Rebus looked to the judge, who was staring at his QC. The clerk of court was staring too, from above the charge sheet. ‘Apologies, Your Honour,’ the QC said, rifling through his papers. The clerk gave a theatrical sigh. The whole thing was bloody theatre, something Rebus had come to realise all those decades back. Well, theatre to the various professions involved anyway. Anything but theatre to everyone else. ‘This is the point in proceedings where you inform of us how the accused intends to plead,’ the judge admonished the QC. Чакай, защо беше замлъкнал? Ребус погледна към съдията, който се взираше в своя QC. Съдебният секретар също се взираше отгоре на обвинителния лист. Извинявайте, Ваша чест - каза квалифицираният експерт, като се ровеше в документите си. Съдебният секретар въздъхна театрално. Цялото това нещо беше проклет театър, нещо, което Ребус беше осъзнал през всичките тези десетилетия. Е, театър за различните професии, които участваха в него. Всичко друго, но не и театър за всички останали. Това е моментът в производството, в който ни информирате как обвиняемият възнамерява да пледира - подкани съдията QC.
 • 9. Rebus glanced towards his defence team— senior counsel and junior counsel in their daft wee wigs, solicitor in a dark buttoned-up suit. Senior counsel wore a gown of silk and a piece of neckwear Rebus now knew was called a fall, though no one seemed to know why. They looked to him like the relative strangers they were, though he’d met them often these past few weeks and days. Junior counsel’s face was impassive, probably thinking about the shopping she had to do on the way home or the games kit to get ready for her kid’s next day at school. ‘Mr Bartleby?’ the judge prompted. Rebus liked the look of the judge. He seemed the type who’d pour you the good whisky, no matter who you were. The senior counsel was giving a nod, satisfied with whatever he’d been checking. Ребус погледна към екипа на защитата си - старши адвокат и младши адвокат с глупавите си перуки, адвокат в тъмен костюм с копчета. Старши адвокатът носеше копринена рокля и част от облекло за врата, за което Ребус вече знаеше, че се нарича падение, макар че никой не знаеше защо. Приличаха му на относително непознати хора, въпреки че ги беше срещал често през последните няколко седмици и дни. Лицето на младшата съветничка беше безстрастно, вероятно мислеше за покупките, които трябваше да направи на път за вкъщи, или за комплекта игри, който трябваше да подготви за следващия ден на детето си в училище. Господин Бартълби? - подкани го съдията. Ребус хареса погледа на съдията. Изглеждаше от хората, които ти наливат хубаво уиски, независимо кой си. Старши адвокатът кимаше, доволен от това, което беше проверил.
 • 10. He licked his lips. Opened his mouth to speak. Rebus couldn’t help but mimic him, drawing in a lungful of sweet Edinburgh air… Then Day One 1 The pubs were opening again, and this time without the need to sign in and order from your table. Standing at a bar seemed a novelty, though you were aware of the bottle of hand sanitiser on the corner or over by the door, and the track-and-trace QR code or the old-fashioned clipboard on which you scrawled a name— any name, and contact number — any number. Rebus still hadn’t a clue how the QR code worked. Now and again a savvier customer or one of the bar staff would try showing him, but the information was like a stone skimming Той облиза устните си. Отвори уста, за да говори. Ребус не можа да се сдържи да не го имитира, вдишвайки глътка сладък въздух от Единбург... После Ден първи 1 Заведенията отново отваряха, този път без необходимостта да се регистрираш и да поръчваш от масата си. Стоенето на бара изглеждаше новост, въпреки че знаеше за бутилката с дезинфектант за ръце на ъгъла или до вратата, както и за QR кода за проследяване или за старомодното клипбордче, на което надраскваше име - всяко име, и номер за връзка - всеки номер. Ребус все още нямаше представа как работи QR кодът. От време на време някой по-съобразителен клиент или някой от персонала
 • 11. across the surface of his brain, soon sinking, never to be retrieved. The pub he was in today was on Brougham Place. He had walked Brillo across Bruntsfield Links in low winter sun, dog and owner casting long shadows. There was the usual traffic on Melville Drive and plenty of students using the footpaths. He supposed the university was back in business. Things had been very quiet for a while, Rebus confined to barracks with his COPD until the vaccine programme kicked in. But now he was a free man, and boosted to boot. No more distanced meetings with his daughter and granddaughter, them one side of the garden gate and him the other, shopping left outside the door for him to collect. People could go about their lives again. He could give Samantha and Carrie a hug, though he sensed a reticence still in his granddaughter, who was yet to be jabbed. Were things really getting back to normal, or was there no на бара се опитваше да му го покаже, но информацията беше като камък, който се плъзга по повърхността на мозъка му и скоро потъва, за да не бъде изваден никога. Кръчмата, в която се намираше днес, се намираше на Brougham Place. Беше разхождал Брило през Брантсфийлд Линкс в ниското зимно слънце, кучето и стопанинът хвърляха дълги сенки. По Мелвил Драйв имаше обичайното движение и много студенти, които използваха пешеходните пътеки. Предполагаше, че университетът отново е в действие. От известно време нещата бяха много спокойни, Ребус беше затворен в казармата с ХОББ, докато не започна програмата за ваксиниране. Но сега беше свободен човек, при това с повишена сила. Вече нямаше дистанцирани срещи с дъщеря си и внучката си, те от едната страна на градинската порта, а той от другата, с покупки, оставени пред вратата, за да ги вземе. Хората можеха отново да
 • 12. longer any normal for them to get back to? The drinkers in today’s pub still slipped their masks back on if they wanted to move about the place. They still twitched if anyone had a sudden coughing fit. Lockdown had offered Rebus the perfect excuse not to try seeing his doctor about the dizzy spells and chest pain. Maybe he’d do something about that now. Aye, maybe. For the present, he contented himself with the evening paper. There was a story about local businesses on the Royal Mile that felt under siege, shoplifters and addicts menacing them and taking from them with seeming impunity. Meanwhile in West Lothian a car had been vandalised with acid се занимават с живота си. Можеше да прегърне Саманта и Кери, макар да усещаше, че внучката му все още е сдържана, защото тепърва щеше да бъде убодена. Наистина ли нещата се връщаха към нормалното или вече нямаше нормално, към което да се върнат? Пиячите в днешната кръчма все още слагаха маските си, ако искаха да се движат из заведението. Те все още потрепваха, ако някой внезапно се закашляше. Локдаун беше предложил на Ребус идеалното извинение да не се опитва да отиде на лекар заради замайването и болките в гърдите. Може би сега щеше да направи нещо по този въпрос. Да, може би. Засега се задоволяваше с вечерния вестник. В него имаше статия за местните предприятия на "Роял Майл", които се чувстваха под обсада - крадци на магазини и наркомани ги заплашваха и вземаха от тях привидно безнаказано. В същото време в Западен Лотиан една кола е била изпочупена с киселина, а близката къща е била
 • 13. and a nearby house attacked with a petrol bomb. Rebus knew that probably meant a gang feud. Not that it was any of his business, not any more. When his phone pinged, a drinker at the next table visibly flinched. Rebus gave a slow shake of the head to reassure the man that it was just a normal text rather than a COVID alert. But when he checked his screen, he realised it was anything but normal, insofar as it was from a man called Cafferty. Morris Gerald Cafferty, known as Big Ger. You not out with the dog? Rebus thought about ignoring the question, but he doubted Cafferty would give up. Yes, was his one-word reply. Cafferty’s response was immediate. How come I can’t see you? Pub. атакувана с бензинова бомба. Ребус знаеше, че това вероятно означава вражда между банди. Не че това го засягаше, вече не. Когато телефонът му изпиука, един пияница на съседната маса видимо се стресна. Ребус бавно поклати глава, за да успокои мъжа, че това е просто нормален текст, а не предупреждение от COVID. Но когато провери екрана си, разбра, че е всичко друго, но не и нормален, доколкото е от човек на име Кафърти. Морис Джералд Кафърти, известен като Големия Гер. Не си ли излязъл с кучето? Ребус мислеше да игнорира въпроса, но се съмняваше, че Кафърти ще се откаже. Да - беше едносричният му отговор. Отговорът на Кафърти беше незабавен. Как така не мога да те видя? Публиката.
 • 14. Which one? Why? Are you on some sort of miser’s contract that means you can only type three-letter texts? Apparently not. Rebus waited, took a sip from his pint, and waited some more. Brillo was curled at his feet, not asleep but doing a passable impression. Rebus rested his phone on the table and swirled the contents of his glass, renewing its foamy head. He’d been told once that he shouldn’t do that, but he couldn’t remember why. Ping. I need to see you. Ping.Come to the flat. Ping. No rush. The next hour will do. Finish your drink and take the dog home. Кой? Защо? Нали сте на някакъв договор със скъперник, според който можете да пишете само трибуквени текстове? Очевидно не. Ребус изчака, отпи глътка от бирата си и изчака още малко. Брило се беше свил в краката му, не спеше, но правеше добро впечатление. Ребус постави телефона си на масата и завъртя съдържанието на чашата си, за да поднови пяната в нея. Веднъж му бяха казали, че не бива да прави това, но не можеше да си спомни защо. Пинг. Трябва да те видя. Пинг.Ела в апартамента. Пинг. Не бързай. Следващият час е достатъчен. Допий си питието и заведи кучето вкъщи.
 • 15. He debated how to answer. Did he even need to? No, because he was going to go, and Cafferty knew he would. He would go because he was curious— curious about all sorts of things. He would go because they had history. On the other hand, he didn’t want to look too keen. So instead he slipped his mask on, walked to the bar and ordered another pint. Cafferty’s home was a three-storey penthouse in a glass tower on a development known as Quartermile. It had been the site of Edinburgh’s old infirmary, and the original renovated buildings nestled between steel-and-glass newcomers. Rebus’s own home was a ground-floor tenement flat on a quiet street in Marchmont, only a ten-minute walk away. The two were separated by Melville Той се замисли как да отговори. Трябваше ли изобщо да го прави? Не, защото щеше да си тръгне, а Кафърти знаеше, че ще го направи. Щеше да отиде, защото беше любопитен - любопитен за всякакви неща. Щеше да отиде, защото те имаха история. От друга страна, той не искаше да изглежда прекалено запален. Затова вместо това нахлузи маската си, отиде до бара и си поръча още една бира. Домът на Кафърти беше триетажен пентхаус в стъклена кула в квартал, известен като Куотърмайл. На това място се е намирала старата болница на Единбург, а оригиналните реновирани сгради са се сгушили между новопостроените от стомана и стъкло. Собственият дом на Ребус беше партерен апартамент на тиха улица в Марчмънт, само на десет минути пеша. Двете места бяха разделени
 • 16. Drive. On Rebus’s side sat Bruntsfield Links, where pitch-and-putt was played in summer months. On Cafferty’s side sat a large grassy area known as the Meadows. There were usually plenty of joggers, cyclists and dog-walkers making use of the space. Rebus had to avoid a few as he walked towards Quartermile. He wondered if Cafferty was watching his approach. On the off chance, he offered a two- fingered salute in the building’s general direction, earning him a quizzical look from a young couple seated on a nearby bench. He paused for a moment outside the door to Cafferty’s building, wishing he still smoked. A cigarette would have given him a reasonable excuse to delay entering. Instead of which, he pressed the buzzer. The door clicked open, the lift taking him up eight storeys to the top. The landing here led to just от Мелвил Драйв. От страната на Ребус се намираше "Брантсфийлд Линкс", където през летните месеци се играеше питч енд пут. От страната на Кафърти се намираше голяма тревна площ, известна като Медоус. Обикновено там имаше много бегачи, велосипедисти и кучета, които използваха пространството. На Ребус му се наложи да избягва няколко от тях, докато вървеше към Куотърмайл. Чудеше се дали Кафърти наблюдава приближаването му. При удобен случай той отправи поздрав с два пръста в общата посока на сградата, с което си спечели странния поглед на млада двойка, седнала на близката пейка. Той спря за миг пред вратата на сградата на Кафърти и му се прииска все още да пуши. Една цигара щеше да му даде разумно извинение да се забави с влизането. Вместо това натисна звънеца. Вратата се отвори и асансьорът го изкачи на осем етажа до върха. Стълбището тук
 • 17. the one door. It had already been opened. A well- built young man was scooping up the mail that had obviously been pushed through the letter box earlier. He was fair-haired and had a build toned by regular visits to the gym. He sported what looked like a Fitbit on his left wrist. No actual watch and no rings. ‘Who are you then?’ Rebus enquired. ‘Mr Cafferty’s personal assistant.’ ‘Must be some job that, wiping his arse as and when. I know the way.’ Rebus snatched the mail from the man’s hand. He’d taken no more than two steps down the hall when a strong grip on his shoulder pulled him up. ‘Need to pat you down.’ ‘You’re joking, aren’t you?’ But it was clear from the водеше само до една врата. Тя вече беше отворена. Добре сложен млад мъж събираше пощата, която очевидно беше пусната през пощенската кутия по-рано. Беше светлокос и с релеф, оформен от редовните посещения на фитнес залата. На лявата си китка носеше нещо, което приличаше на Fitbit. Нямаше истински часовник и пръстени. Кой си ти тогава? Ребус попита. Личният асистент на г-н Кафърти. "Сигурно е някаква работа да му бършеш задника, когато и както трябва. Знам пътя. Ребус изтръгна пощата от ръката на мъжа. Не беше направил повече от две крачки по коридора, когато една силна хватка на рамото му го издърпа нагоре. Трябва да те прегледам. "Шегуваш се, нали? Но от изражението на лицето
 • 18. look on the young man’s face that he wasn’t. Rebus managed a sigh as he unzipped his padded jacket. ‘You know I was invited here, right? Making me a guest rather than a really shite ninja?’ The hands went around Rebus’s ribs, up under his arms and down his back. When the man crouched to check the legs of his trousers, Rebus had a mind to plant a knee in his face, but he reckoned there might be consequences. ‘I hope you enjoyed that as much as I did,’ he said as the man rose to his full height again. Instead of replying, the assistant grabbed the letters Rebus had taken from him, then led the way into the flat’s cavernous open-plan living area. Rebus noted that the staircase had had a stairlift fitted, but otherwise the place was as he remembered it. Cafferty was in an electric wheelchair over by the floor-to-ceiling windows. There was a telescope there on a lowered tripod, на младия мъж стана ясно, че не е така. Ребус въздъхна, докато разкопчаваше подплатеното си яке. "Знаеш, че съм поканен тук, нали? Това ме прави гост, а не наистина гадна нинджа? Ръцете обходиха ребрата на Ребус, издигнаха се под мишниците му и се спуснаха по гърба му. Когато мъжът приклекна, за да провери крачолите на панталоните си, Ребус се канеше да забие коляно в лицето му, но прецени, че това може да има последствия. Надявам се, че ти е харесало толкова, колкото и на мен - каза той, когато мъжът отново се изправи в цял ръст. Вместо да отговори, асистентът взе писмата, които Ребъс беше взел от него, след което го поведе към пещерната дневна зона на апартамента. Ребус забеляза, че на стълбището е монтиран асансьор, но иначе жилището беше такова, каквото го помнеше. Кафърти беше в електрическа инвалидна количка до прозорците от пода до тавана. Там имаше телескоп на
 • 19. just the right height for someone seated. ‘I suppose you have to get your kicks somehow,’ Rebus commented. Cafferty half turned his head and offered a thin smile. He had lost some weight and there was an unhealthy pallor to his face. The eyes were still the same steely orbs, though, the large clenched fists a reminder of past, bruising endeavours. ‘No flowers or chocolates?’ he asked, looking Rebus up and down. ‘I’ve a dozen white lilies ordered for when the time comes.’ Rebus pretended to be interested in the view across The Meadows to the chimneypots of Marchmont. ‘They still haven’t found him, have they?’ he mused. ‘The guy who shot you? Thinking is, they never will.’ ‘Andrew, get John here a drink, will you? Maybe some coffee to counteract the alcohol?’ спуснат статив, точно на височината на седящия човек. Предполагам, че трябва да си изкарваш хляба по някакъв начин - коментира Ребус. Кафърти обърна глава наполовина и предложи тънка усмивка. Беше отслабнал малко и лицето му беше нездравословно бледо. Очите обаче бяха все същите стоманени, а големите стиснати юмруци напомняха за минали, синини. Няма цветя или шоколад? - попита той, като огледа Ребус нагоре-надолу. Поръчал съм дузина бели лилии, когато дойде моментът. Ребус се престори, че се интересува от гледката през ливадите към комините на Марчмънт. Все още не са го намерили, нали? - замисли се той. "Човекът, който те е застрелял? Мисля, че никога няма да го намерят. Андрю, донеси на Джон едно питие, добре? Може би малко кафе, за да противодейства на алкохола?
 • 20. ‘What’s the point of alcohol if you counteract it?’ ‘A whisky, then? I don’t have any beer.’ ‘I don’t need anything, other than to know what I’m doing here.’ Cafferty stared at him.‘It’s good to see you too.’ He turned the wheelchair and aimed it at the long glass coffee table across the room, at the same time gesturing to Andrew that he should leave. ‘Which is he, carer or bodyguard?’ Rebus asked as he followed. Cafferty gestured towards the cream leather sofa Какъв е смисълът от алкохола, ако го неутрализираш? "Тогава уиски? Нямам бира. "Нямам нужда от нищо, освен да знам какво правя тук. Кафърти го погледна. "Радвам се, че и аз те виждам". Той завъртя инвалидната количка и я насочи към дългата стъклена масичка за кафе в другия край на стаята, като в същото време направи жест на Андрю, че трябва да си тръгне. Кой е той - болногледач или бодигард? Ребус попита, докато го следваше. Кафърти направи жест към кремавия кожен
 • 21. and Rebus lowered himself onto it, moving a large cushion emblazoned with a saltire out of the way. The only thing on the table was the mail Andrew had placed there. Cafferty’s gaze settled on him. ‘How about you?’ he enquired. ‘Did you have a good pandemic?’ ‘I appear to have survived.’ ‘Sums up the pair of us, wouldn’t you say? On the other hand, you probably feel it as much as I do.’ ‘Feel what?’ ‘Mortality, chapping at the door.’ To reinforce the point, Cafferty rapped the knuckles of his left hand against the arm of his wheelchair. ‘Well, this is cheery.’ Rebus leaned back, getting as comfortable as the sofa would allow. диван и Ребус се спусна на него, като отмести от пътя си голяма възглавница с емблема на салтир. Единственото нещо на масата беше пощата, която Андрю беше поставил там. Погледът на Кафърти се спря върху него. Какво ще кажете за себе си? - попита той. Добре ли прекарахте пандемията? "Изглежда, че съм оцелял. "Това обобщава двама ни, нали? От друга страна, сигурно го усещаш също толкова силно, колкото и аз. "Какво чувствам? "Смъртност, чупене на вратата. За да затвърди мнението си, Кафърти удари кокалчетата на лявата си ръка по ръката на инвалидната си количка. "Е, това е весело. Ребус се облегна назад,
 • 22. ‘Life isn’t cheery, though, is it? We both learned that lesson long ago. And stuck here during COVID, there wasn’t a hell of a lot to do except…’ Cafferty tapped his forehead. ‘If you’d asked, I’d have let you borrow a jigsaw.’ Cafferty gave a slow shake of the head.‘You forget that Iknow you. You’re telling me you sat for weeks on end in that flat of yours, that living room, thathead of yours, and didn’t brood? What else would you do?’ ‘I had a dog that needed walking.’ ‘And you had your daughter and granddaughter take it for those walks — I saw them.’ He jerked his head настанявайки се толкова удобно, колкото позволяваше диванът. "Животът обаче не е весел, нали? И двамата научихме този урок отдавна. А и заклещени тук по време на COVID, нямаше какво да правим, освен... - Кафърти се потупа по челото. Ако бяхте поискали, щях да ви дам назаем един пъзел. Кафърти бавно поклати глава. "Забравяш, че те познавам. Искаш да ми кажеш, че си седял седмици наред в този твой апартамент, в този хол, в тази твоя глава и не си се замислял? Какво друго щеше да правиш? "Имах куче, което се нуждаеше от разходка. "И сте карали дъщеря си и внучката си да го разхождат - видях ги. Той дръпна глава към
 • 23. towards the telescope. ‘And Siobhan Clarke too, sometimes. She could never get within a hundred yards of here without staring up. Staring, mind, not…’ He raised two fingers towards Rebus. ‘If you could maybe get to the point while there’s still a bit of light in the sky.’ ‘The point is…’ Cafferty sucked in some air and expelled it noisily. ‘I’ve had nothing to do but think back on things I’ve done, people I’ve done them to. Not all of it strictly merited.’ Rebus held up a hand, palm towards Cafferty.‘I no longer take confession. Siobhan’s the one you need to talk to.’ ‘Not for this,’ Cafferty said quietly. ‘Not for this.’ He leaned forward in his chair. ‘You remember Jack Oram?’ телескопа. "И Сиобан Кларк също, понякога. Тя никога не можеше да се доближи на по-малко от сто ярда оттук, без да се загледа нагоре. Взирайки се, а не... - Той вдигна два пръста към Ребус. Ако можеш да стигнеш до точката, докато все още има малко светлина в небето. Въпросът е... - Кафърти всмукна въздух и го изхвърли шумно. "Не ми оставаше нищо друго, освен да си спомням за нещата, които съм направил, и за хората, на които съм ги направил. Не всички от тях са строго заслужени. Ребус вдигна ръка с длан към Кафърти. "Вече не приемам изповеди. Сиобхан е тази, с която трябва да говориш. Не и за това - тихо каза Кафърти. Не за това. Той се наведе напред на стола си. Помниш ли Джак Орам?
 • 24. It took Rebus a few moments, Cafferty staying silent, content to let the synapses do their slow- grinding work. ‘Another of your legion of the disappeared,’ Rebus eventually stated. ‘What was the name of his place — the Potter’s Bar?’ ‘I knew you’d remember.’ ‘A pool hall where a cue could come in handy in more than one way. Oram’s name above the door but profits accruing to the man I’m looking at right now. Oram starts skimming and pretty soon he needs more than a pool cue to save him.’ ‘I didn’t touch him.’ ‘Of course you didn’t.’ ‘He ran before I could. Turned into a missing person На Ребус му трябваха няколко мига, а Кафърти мълчеше, доволен да остави синапсите да си свършат бавно работата. Още един от вашия легион на изчезналите - заяви накрая Ребус. Как се казваше заведението му - "Барът на Потър"? Знаех, че ще се сетиш. Билярдна зала, в която едно билярдно копие можеше да се окаже полезно по повече от един начин. Името на Орам над вратата, но печалбите се начисляват на човека, когото гледам в момента. Орам започва да се скъсва и съвсем скоро се нуждае от нещо повече от билярдно табло, за да се спаси. "Не съм го докосвал. "Разбира се, че не си го направил. Той избяга, преди да успея. Превърна се в случай
 • 25. case. I’ve half an idea your old pal Siobhan worked on it.’ ‘So?’ ‘So I hear he’s back in town.’ ‘And?’ ‘I wouldn’t mind a word, always supposing he can be persuaded.’ Rebus gave a grunt.‘What are you going to do, have Andrew pat him down with a bit more malice?’ ‘I want to say sorry to the guy,’ Cafferty stated solemnly. Rebus made show of cupping a hand to one ear.‘I must have misheard.’ ‘I’m serious. Yes, he took what wasn’t his, and, yes, he ran. He’s been laying low the past four years, на изчезнал човек. Имам представа, че старата ти приятелка Сиобан е работила по него. "И какво? "Чух, че се е върнал в града. "И? "Не бих имал нищо против да си поговорим, винаги предполагам, че може да бъде убеден. Ребус изръмжа. "Какво ще направиш, ще накараш Андрю да го потупа с малко повече злоба? Искам да се извиня на човека - заяви тържествено Кафърти. Ребус направи показно, като поднесе ръка към едното си ухо. "Сигурно съм се ослушвал погрешно". "Сериозно говоря. Да, взел е това, което не е
 • 26. doubtless scared shitless. Probably only came back because he heard about this.’ Cafferty thumped the arm of his wheelchair again. ‘I’m still not sure I get it.’ ‘That’s because you don’t know what he needed the money for. His brother, Paul, died of cancer. Left a wife, two kids and precious little in the bank. Jack wanted to help, whatever it took.’ ‘Are you asking me to believe you’ve suddenly grown a conscience?’ ‘I just want to tell him to his face that I’m sorry for what happened.’ ‘So have your gofer go fetch him.’ ‘I could do that, but seeing how you’re to blame for било негово, и, да, избягал е. През последните четири години се криеше, несъмнено уплашен до смърт. Вероятно се е върнал само защото е чул за това. Кафърти отново удари ръката на инвалидната си количка. "Все още не съм сигурен, че го разбирам. Защото не знаеш за какво са му били нужни парите. Брат му, Пол, почина от рак. Остави съпруга, две деца и съвсем малко в банката. Джак искаше да помогне, каквото и да се наложи. "Искаш да повярвам, че изведнъж ти е пораснала съвестта? "Просто искам да му кажа в очите, че съжалявам за случилото се. "Така че нека твоят помощник да го доведе. Бих могъл да го направя, но след като ти си
 • 27. what happened to him…’ ‘What do you mean?’ ‘Four and a bit years back, you were drinking in some pub, got chatting to a guy called Eric Linn. Ring a bell?’ ‘I’ve met a lot of people in a lot of pubs.’ ‘The two of you had a mutual acquaintance, Albert Cousins, snitch of yours from back in the day. Linn asked if you still saw him. You said no, but you’d heard he was losing a bit too much at after-hours poker games in the Potter’s Bar.’ Cafferty broke off. ‘Anything?’ ‘Maybe.’ ‘Well, Eric knew I had a stake in the bar and he reckoned I might be interested, which I was, because nobody had thought to tell me about these виновен за това, което му се случи... "Какво имаш предвид? "Преди четири и малко години ти пиеше в някаква кръчма и се заговори с човек на име Ерик Лин. Не ти ли говори нещо? "Срещал съм много хора в много кръчми. "Двамата имахте общ познат, Албърт Къзънс, вашият доносник от едно време. Лин попита дали все още се виждате с него. Вие казахте, че не, но сте чували, че губи твърде много на покер игрите след работно време в бар "Потър". Кафърти прекъсна. "Нещо? "Може би. 'Ами, Ерик знаеше, че имам дял в бара, и смяташе, че може да се заинтересувам, което и стана, защото никой не се беше сетил да ми каже
 • 28. wee sessions. Jack Oram had been holding back, not cutting me in. That got me doing some digging, and it started to look a lot like he’d been skimming from the pool hall, too. Lucky for him, he got wind I’d be wanting a word.’ Cafferty paused again. ‘All because your mouth got a bit slack in a bar one night.’ Rebus was silent for a moment. It was true about Albert Cousins and his gambling. Rebus couldn’t have known not to mention it in conversation. All the same… ‘The streets have changed,’ Cafferty was saying. ‘I’ve not got the eyes and ears I once had.’ ‘Neither have I.’ ‘But you still know your way around, and you’ve got time on your hands.’ ‘I’m a bit long in the tooth to play Humphrey за тези малки сесии. Джак Орам се държеше настрана и не ме включваше. Това ме накара да се разровя и започна да ми се струва, че той е прибирал пари и от билярдната зала. За негов късмет се досети, че ще искам да си поговорим. Кафърти отново направи пауза. И всичко това, защото една вечер в един бар устата ти малко се развърза. Ребус замълча за момент. Беше истина за Албърт Къзънс и неговия хазарт. Ребус не можеше да знае, че не трябва да го споменава в разговор. Но все пак... Улиците са се променили - казваше Кафърти. "Нямам очите и ушите, които имах някога". "Аз също не съм. "Но все още знаеш как да се ориентираш и имаш време. "Малко ми е дошло до гуша да играя Хъмфри
 • 29. Bogart.’ Rebus got to his feet and retraced his steps to the window. He heard the whirr of the wheelchair’s motor as Cafferty followed him. ‘I’m on the way out,’ Cafferty said quietly. ‘You noticed as soon as you walked in here. Those bullets did too much damage.’ He suddenly looked tired. ‘I just feel bad about Oram. I can’t explain it exactly, why him and none of the others. And there’s money in it, of course.’ He was gesturing towards a wall unit. ‘Envelope there with some cash in it. You wouldn’t be Humphrey Bogart if you didn’t take it.’ ‘Any chance of a femme fatale on the side?’ ‘No promises, but who knows what you’ll turn up. It’s got to be better than festering in that flat of yours.’ Богарт. Ребус се изправи на крака и се върна по стъпките си към прозореца. Той чу как Кафърти го последва, докато чуваше свистенето на мотора на инвалидната количка. Излизам - каза тихо Кафърти. Забелязахте го още щом влязохте тук. Тези куршуми нанесоха твърде големи щети. Изведнъж той изглеждаше уморен. Просто ми е мъчно за Орам. Не мога да си го обясня точно, защо той, а никой от другите. И в това има пари, разбира се. Той правеше жест към едно стенно устройство. "Там има плик с някакви пари в него. Нямаше да сте Хъмфри Богарт, ако не го бяхте взели. "Има ли шанс за фатална жена отстрани? "Не обещавам, но кой знае какво ще се появи. Трябва да е по-добре, отколкото да гниеш в този твой апартамент.
 • 30. ‘I’m halfway through another jigsaw, though. Sergeant Pepper, a thousand pieces.’ ‘It’ll still be there.’ Rebus turned and leaned in towards the seated figure.‘Whatever happened to Oram, I’m not to blame — you are. You’d have found out eventually, one way or another. Plenty chancers out there who’d be happy to track him down for you.’ ‘I don’t want just any chancer, though — I want the biggest.’ Rebus gave a thin smile, almost despite himself.‘So what have you got, apart from his name?’ ‘Could be he’s using an alias — I would, in his shoes. Last sighting was near Gracemount a few weeks back.’ "Но аз съм на половината път от друг пъзел. Сержант Пепър, хиляда парчета. "Все още ще е там. Ребус се обърна и се наведе към седящата фигура. "Каквото и да се е случило с Орам, не съм виновен аз, а ти. В крайна сметка щеше да разбереш, по един или друг начин. Има много шантави хора, които с удоволствие биха го издирили вместо теб. Но не искам просто някакъв престъпник - искам най-големия. Ребус се усмихна тънко, почти въпреки себе си. "И какво имаш, освен името му? "Възможно е да използва псевдоним - аз бих го използвал на негово място. Последно го видяха близо до Грейкмаунт преди няколко седмици.
 • 31. ‘A lovely spot for an ex-cop to go walkabout. Is this you trying to get me bushwhacked?’ ‘He was coming out of a lettings agency on Lasswade Road.’ ‘Didn’t you used to own a lettings agency?’ Cafferty nodded.‘It changed hands a few years back.’ ‘And that’s his last sighting — a lettings office that used to be in your name?’ Cafferty offered a slow shrug.‘I know you’d rather it was a Hollywood mogul’s house, but that’s all I can offer.’ Rebus leaned down further, his hands gripping the arms of the wheelchair. The two men fixed eyes, the silence lengthening. Then he pushed himself upright Чудесно място за бивш полицай да се скита. Ти ли се опитваш да ме нападнеш? Излизаше от една агенция за наеми на "Ласуейд Роуд". "Вие не бяхте ли собственик на агенция за наеми? Кафърти кимна. "Преди няколко години тя смени собственика си. "И това е последното, което е видял - агенция за наеми, която е била на ваше име? Кафърти бавно сви рамене. "Знам, че бихте предпочели това да е къщата на холивудски магнат, но това е всичко, което мога да предложа". Ребус се наведе още повече, а ръцете му стиснаха подлакътниците на инвалидната количка. Двамата мъже се втренчиха в себе си, а
 • 32. and shook his head slowly. ‘I’ll think about it,’ he said, walking towards the door. Cafferty stayed facing the window. In around five minutes, he could place his eye to the telescope and watch Rebus heading back across the Meadows. He heard the front door close and sensed Andrew behind him, awaiting instructions. ‘Tea, I think,’ he said. ‘Builder’s strength.’ ‘I didn’t like him,’ Andrew commented. ‘You’re a good judge of character. But then you probably wouldn’t like me either if I wasn’t paying for the privilege. Though with what you’re learning, мълчанието се удължи. После той се изправи и бавно поклати глава. Ще помисля за това - каза той и тръгна към вратата. Кафърти остана с лице към прозореца. След около пет минути можеше да насочи окото си към телескопа и да наблюдава как Ребус се връща през ливадите. Чу как входната врата се затваря и усети, че Андрю е зад гърба му в очакване на инструкции. Чай, мисля - каза той. "Силата на строителя. Не ми хареса - коментира Андрю. Ти си добър познавач на характерите. Но тогава сигурно и аз нямаше да ти харесам, ако не си плащах за тази привилегия. Макар че с това, което научаваш, може би трябва да събирам
 • 33. maybe I should be charging tuition fees.’ Cafferty manoeuvred his wheelchair towards the wall unit. Rebus had taken the envelope, of course he had. Satisfied, he moved to the coffee table, reaching forward to sift through the mail. There was an A4-sized envelope with familiar lettering in the top left corner:MGC Lettings. The cheapskate bastards were still using his personalised stationery. ‘Hell is this?’ he muttered, opening the flap. There was a single sheet of paper inside, a printout of a grainy photograph. The profile of a man, taken through the doorway of a living room. Cafferty checked. Nothing on the back of the photo and nothing else in the envelope. Andrew was standing behind him.‘Who’s that?’ he enquired. ‘Not the faintest fucking idea,’ Cafferty said. And he такси за обучение. Кафърти маневрира с инвалидната си количка към стенния модул. Ребус беше взел плика, разбира се, че го беше взел. Доволен, той се премести до масичката за кафе и протегна ръка напред, за да прерови пощата. В горния ляв ъгъл имаше плик с размер А4 с познат надпис: MGC Lettings. Евтините копелета все още използваха личната му канцеларска хартия. По дяволите, това ли е? - промърмори той и отвори капака. Вътре имаше един-единствен лист хартия, разпечатка на зърнеста снимка. Профил на мъж, заснет през вратата на всекидневна. Кафърти провери. Нищо на гърба на снимката и нищо друго в плика. Андрю стоеше зад него. "Кой е този?" - попита той. Нямам ни най-малка представа - каза Кафърти. И го каза сериозно. Изобщо не познаваше този
 • 34. meant it. He didn’t recognise the man at all. The living room, though… Well, that was another matter entirely. 2 Detective Inspector Siobhan Clarke was in the CID office at Gayfield Square police station. She had been staring at her computer for almost five minutes, a mug of tea grown tepid beside her. ‘I can make you another,’ Detective Constable Christine Esson suggested. Clarke blinked herself back into the room and shook her head, then squeezed her eyes shut and arched her spine until she could feel the vertebrae click back into place. ‘I’m going to guess Francis Haggard,’ Esson went on, holding her own mug up to her face. Her dark hair was cut pageboy style and had never changed in the човек. Но дневната... Е, това беше съвсем друг въпрос. 2 Детектив инспектор Сиобан Кларк се намираше в офиса на отдел "Разследване на престъпления" в полицейския участък на площад "Гейфийлд". От почти пет минути се взираше в компютъра си, а чашата с чай до нея бе станала хладка. Мога да ви направя още една - предложи детектив констебъл Кристин Есон. Кларк се огледа в стаята и поклати глава, след което стисна очи и изви гръбнака си, докато усети как прешлените щракват на мястото си. Ще предположа, че Франсис Хагард - продължи Есън, като поднесе собствената си чаша към лицето си. Тъмната ѝ коса беше подстригана тип
 • 35. years they’d worked together. Her desk faced Clarke’s, making it difficult to hide, though Clarke suspected her colleague could read even the back of a head. ‘Who else?’ Clarke admitted. Haggard was a uniformed officer based at Tynecastle police station who stood accused of domestic abuse,‘abuse’ being the current terminology. Previously it had been called domestic violence, and before that, domestic assault. None of the three, to Clarke’s mind, came anywhere near defining the severity of the crime. She had encountered victims turned to husks; self-belief, trust and confidencescooped out. Some had suffered all their married lives — often physically, always psychologically. The abusers ranged across class and age, but this was the first time she’d had to deal with one of her own. "паж" и никога не се беше променяла през годините, в които работеха заедно. Бюрото ѝ беше обърнато към това на Кларк, което затрудняваше скриването ѝ, макар че Кларк подозираше, че колежката ѝ може да прочете дори задната част на главата. Кой друг? Кларк призна. Хагард беше униформен служител, базиран в полицейския участък в Тайнкасъл, който беше обвинен в домашно насилие - "насилие" беше актуалната терминология. Преди това то се наричаше домашно насилие, а преди това - домашно нападение. Според Кларк нито едно от тези три понятия не е било в състояние да определи тежестта на престъплението. Беше се сблъсквала с жертви, превърнати в черупки, с изкорубена вяра в себе си, доверие и увереност. Някои от тях бяха страдали през целия си семеен живот - често физически, винаги психологически. Насилниците бяха от различни класи и възрасти, но за първи път ѝ се налагаше да се занимава с
 • 36. Haggard had fifteen years of service behind him. He’d been married for the past six, and according to his partner, the angry outbursts and gaslighting had started within the first eighteen months of marriage. Clarke and Esson had interviewed Haggard that very afternoon, not for the first time. He’d sat across the table from them, shoulders back, legs splayed, one hand occasionally cupping his groin. His solicitor, who’d had to slide his own chair further away to avoid their knees touching, had just about managed to hide his obvious disdain. Haggard had complained about the presence in the room of not just one but two female detectives, turning towards the lawyer.‘You sure you’re okay with this, Mikey? Couple of blokes might see things differently.’ един от тях. Хагард имаше зад гърба си петнадесет години служба. Беше женен от шест години и според партньорката му гневните изблици и прегазването бяха започнали през първите осемнадесет месеца от брака. Кларк и Есон бяха разпитали Хагард още същия следобед, при това не за първи път. Той беше седнал срещу тях на масата, с отпуснати рамене, разтворени крака, като от време на време с едната си ръка галеше слабините си. Адвокатът му, който трябваше да придвижи стола си по-далеч, за да не се допират коленете им, едва успя да скрие очевидното си презрение. Хагард се оплака от присъствието в стаята не само на една, но и на две жени детективи и се обърна към адвоката. "Сигурен ли си, че нямаш нищо против, Майки? Няколко мъже може да видят нещата по различен начин.
 • 37. The solicitor, Michael Leckie (Clarke doubted anyone else in his life ever referred to him as Mikey), had shifted in his chair, saying nothing. ‘I see how it is,’ Haggard had said, nodding to himself. ‘Pitchforks are out and the pyre’s nicely smouldering.’ Then, turning his head sharply towards Leckie, ‘Go on then, tell them what I told you to.’ At which Michael Leckie had cleared his throat and transferred his attention from the file of papers in front of him to the two detectives seated opposite. ‘I suppose,’ he said, spacing his words as if reciting a language he’d only recently learned, ‘you will have heard of a condition known as post-traumatic stress disorder?’ Адвокатът, Майкъл Леки (Кларк се съмняваше, че някой друг в живота му някога го е наричал Майки), се бе наместил на стола си, без да каже нищо. Разбирам как е - каза Хагард и кимна на себе си. "Вилите са извадени и огнището хубаво тлее. След това рязко обърна глава към Леки: "Иди тогава, кажи им това, което ти казах". В този момент Майкъл Леки прочисти гърлото си и прехвърли вниманието си от папката с документи пред себе си към двамата детективи, седящи срещу него. Предполагам - каза той, като разместваше думите си, сякаш рецитираше език, който бе научил съвсем наскоро, - че сте чували за състояние, известно като посттравматично стресово разстройство?
 • 38. ‘PTSD,’ Esson had replied. ‘PTS fucking D,’ Francis Haggard had echoed. ‘PTSD,’ Esson said now, shaking her head in disbelief. Somehow, without Clarke having noticed, the tepid tea had been switched for a fresh mug. She lifted it and took a slurp. Esson herself only ever seemed to drink hot water, at least while on duty. ‘It’ll never fly, will it?’ ‘I don’t know,’ Clarke confessed. All Haggard had stated at the interview was that the job he’d been doing for the past fifteen years had left with him the condition. ‘My client is unwilling to go into details at this time,’ Leckie had commented, sounding as though he might not himself know too many of the particulars. Haggard had already been charged and was out on bail, with the stipulation that he not go within a couple of postcodes of his wife or their shared Посттравматично стресово разстройство - отвърна Есон. Ебати посттравматичното стресово разстройство - повтори Франсис Хагард. ПТСР - каза сега Есон и поклати невярващо глава. Някак си, без Кларк да забележи, хладният чай беше сменен с нова чаша. Тя я вдигна и отпи от нея. Самата Есън като че ли винаги пиеше само гореща вода, поне докато беше на работа. "Това никога няма да се случи, нали? Не знам - призна Кларк. Единственото, което Хагард беше заявил на интервюто, беше, че работата, която е вършил през последните петнайсет години, е оставила у него състоянието. Клиентът ми не желае да навлиза в подробности в момента - бе коментирал Леки, звучейки така, сякаш самият той може би не знаеше твърде много от подробностите. На Хагард вече беше повдигнато обвинение и той беше пуснат под гаранция, с уговорката да не се доближава на по-
 • 39. address. He’d been suspended from police duties, naturally, and interviewed several times as part of the investigation. Esson had been assigned to the case from the get-go, but Clarke had only come aboard when DC Ronnie Ogilvie, Esson’s usual CID partner, had caught COVID, leaving him isolating at home. ‘PTSD,’ Esson repeated. ‘I’ve been looking it up online,’ Clarke said. ‘It’s for battlefields and terror attacks. Surviving a tsunami or childhood trauma.’ ‘He’s going to say a priest fiddled with him after choir practice, and thirty years later he’s battering his partner?’ Esson sounded sceptical. ‘Funny he’s only just decided that’s his mitigation. Pound to a penny some men’s group online will have suggested it. We should check if it’s been tried in the past. And we need to let a psychologist have a go at him.’ малко от няколко пощенски кода от съпругата си или от общия им адрес. Естествено, той беше отстранен от полицията и разпитван няколко пъти в рамките на разследването. Есън беше назначен по случая от самото начало, но Кларк се включи едва когато конгресмен Рони Огилви, обичайният партньор на Есън в отдел "Разследване на престъпления", хвана КОВИД и го остави в изолация у дома. Посттравматично стресово разстройство - повтори Есон. Потърсих го в интернет - каза Кларк. "Това е за бойните полета и терористичните атаки. За преживяно цунами или травма в детството. Той ще каже, че един свещеник му се е гаврил след тренировка в хор, а трийсет години по-късно бие партньорката си? Есон прозвуча скептично. "Смешно е, че едва сега е решил, че това е неговото смекчаване. Надали някоя мъжка група в интернет ще го предложи. Трябва да проверим дали не са го опитвали в миналото. И трябва да
 • 40. ‘There’s a lot we need to do, Christine. Has he been stationed anywhere other than Tynecastle?’ ‘A few relief shifts down the years. But otherwise, no.’ ‘So this PTSD stems from working at Tynie.’ ‘The dreaded Tynie. Suddenly it begins to look more plausible.’ Every cop in Edinburgh knew at least one story from Tynecastle. Officers there had a reputation for overstepping the mark and getting away with it. Countless prisoners had tripped on their way to or from its holding cells, or fallen down stairs, or somehow lost their balance and ended up planting their face into a wall. CCTV wouldn’t have been functioning at the time. Accusations of misconduct would be withdrawn or come to nothing. There дадем възможност на психолог да го прегледа. "Има много неща, които трябва да направим, Кристин. Бил ли е настанен някъде другаде освен в Тайнкасъл? "Няколко смени през годините. Но иначе не. "Така че това посттравматично стресово разстройство се дължи на работата в Тайни. "Страшният Тайни. Изведнъж това започва да изглежда по-правдоподобно. Всяко ченге в Единбург знаеше поне една история от Тайнкасъл. Служителите там имаха репутацията на престъпници, които се измъкват от наказателна отговорност. Безброй затворници се бяха спъвали по пътя към или от килиите за задържане, бяха падали по стълбите или по някакъв начин бяха губили равновесие и се бяха озовавали с лице в стената. По онова време видеонаблюдението не е функционирало.
 • 41. were whispers, too, of larger misdeeds — manufactured evidence, cover-ups and bribes. ‘Her name’s Cheryl,’ Esson suddenly said. ‘What?’ ‘Cheryl Haggard. The victim. We shouldn’t lose sight of her in all this.’ ‘That’s a good point. If he’s been suffering from PTSD, wouldn’t she be the first to know? He’d have said something, wouldn’t he? Or she’d have sensed him changing.’ ‘You’ve not spoken to her yet, have you?’ Clarke shook her head.‘I know you and Ronnie did.’ She dug into the files on her desk, finding one of the Обвиненията в неправомерно поведение щяха да бъдат оттеглени или да останат без резултат. Шепнеше се и за по-големи прегрешения - изфабрикувани доказателства, прикриване и подкупи. Тя се казва Черил - изведнъж каза Есон. "Какво? "Черил Хагард. Жертвата. Не бива да я изпускаме от поглед във всичко това. "Това е добра гледна точка. Ако е страдал от посттравматично стресово разстройство, няма ли тя първа да разбере? Щеше да каже нещо, нали? Или щеше да усети, че се е променил. "Не си говорил с нея досега, нали? Кларк поклати глава. "Знам, че ти и Рони го направихте. Тя бръкна в папките на бюрото си и
 • 42. transcripts. ‘How’s she doing?’ ‘She’s got her sister looking after her.’ ‘Well, that’s something. Who’s the liaison officer?’ ‘Gina Hendry. She says she knows you.’ Clarke nodded.‘We go back a bit. I’ll talk to her.’ ‘Tomorrow maybe, eh, boss?’ Esson was holding up her phone, screen towards Clarke so she could see the time display. ‘Already?’ Clarke turned towards the window. Outside it had grown dark. ‘Been a long day, and I think it’s my turn to get them in.’ ‘You make a compelling case, Detective Constable Esson.’ Clarke reached down to the floor for her shoulder bag. намери една от стенограмите. "Как е тя? "За нея се грижи сестра ѝ. "Е, това е нещо. Кой е офицерът за връзка? "Джина Хендри. Казва, че ви познава. Кларк кимна. "Ние се връщаме малко назад. Аз ще говоря с нея. "Може би утре, а, шефе? Есон държеше телефона си с екрана към Кларк, за да може тя да види дисплея с времето. "Вече? Кларк се обърна към прозореца. Навън се беше стъмнило. "Беше дълъг ден и мисля, че е мой ред да ги вкарам". "Излагате убедителни аргументи, детектив констабъл Есон. Кларк посегна към пода за чантата си през рамо.
 • 43. Siobhan Clarke lived in a tenement flat just off Broughton Street, not much more than a five- minute walk from Gayfield Square. Esson had taken her to a bar on Leith Walk, where they’d shared some nachos to go with their drinks. Leith Walk itself was the usual mess, courtesy of the roadworks for the new tram line. Some sections of pavement were all but inaccessible, and the bar owner had hung a banner above the door to let potential customers know thatYes We ARE Open— And Ready To Serve You! Clarke wasn’t sure how far a single plate of nachos and two rounds of gin and tonics would boost his coffers. As they’d left, he’d said he hoped to see them again soon. ‘And bring a friend — bringlots of friends.’ With plenty of distance between them and the next occupied table, Clarke and Esson had found themselves discussing the case. They’d tried not to Сиобхан Кларк живееше в жилище в квартал в непосредствена близост до улица "Броутън", на не повече от пет минути пеша от площад "Гейфийлд". Есън я беше завел в бар на "Лейт Уок", където бяха споделили начос към питиетата си. Самата улица "Лейт Уок" беше обичайната бъркотия, причинена от пътните работи за новата трамвайна линия. Някои участъци от тротоара бяха почти недостъпни, а собственикът на бара беше закачил над вратата плакат, за да уведоми потенциалните клиенти: "Да, ние сме отворени - и готови да ви обслужим! Кларк не беше сигурен доколко една чиния начос и две халби джин с тоник ще увеличат хазната му. Когато си тръгнаха, той каза, че се надява да ги види отново скоро. "И доведете приятел - доведете много приятели. С достатъчно разстояние между тях и следващата заета маса Кларк и Есън обсъдиха случая.
 • 44. at first, but had soon run out of topics. Esson had swirled the ice in her glass as she started things off. ‘The arresting officers, I could tell from their notes that they were trying to go easy on him. One of their own and all that. And there’s Cheryl standing at the far end of the hall with blood pouring from her nose and tears streaming. It was the neighbours who called it in. Far from the first time they’d heard screams. They’d summoned us one time previously, but Haggard had talked his way out when the uniforms pitched up. I thought the days were past when we turned a blind eye to domestics.’ ‘Doesn’t help when you’re confronted by someone who carries the same warrant card as you.’ ‘Might have talked his way out again this time if he hadn’t started mouthing off, then given one of them a shove. Have you seen the flat?’ Clarke had shaken her head. ‘I went for a look-see. New development Отначало се опитваха да не го правят, но скоро темите им се изчерпаха. Есон беше завъртяла леда в чашата си, докато започваше разговора. "Арестуващите полицаи, от бележките им разбрах, че са се опитали да се отнесат леко към него. Един от тях и всичко останало. И ето Черил стои в далечния край на залата, от носа ѝ тече кръв и се стичат сълзи. Това бяха съседите, които я повикаха. Това далеч не беше първият път, когато чуваха писъци. Бяха ни викали веднъж преди това, но Хагард се беше измъкнал, когато униформените се появиха. Мислех, че са минали дните, когато си затваряхме очите за домашните. Не помага, когато се сблъскаш с човек, който носи същата карта за заповед като теб. "Можеше да се измъкне и този път, ако не беше започнал да се заканва, а после да бутне един от тях. Видяхте ли апартамента? Кларк поклати глава. "Отидох да погледна. Ново строителство в
 • 45. in Newhaven, close by the harbour, views across the water from the balcony. The neighbours work in finance. They told me the wall insulation’s really good, which is how they knew the screams were serious. You saw the photos of her injuries?’ ‘New and old, Christine. I’ve memorised the descriptions. I’ve read the interviews you did with her.’ ‘Sometimes being a spinster’s not so bad,’ Esson had sighed. The two women had locked eyes and shared half- hearted smiles. Walking home, Clarke considered the relationships she’d had. Plenty of them down the years, always spluttering to a halt like a car with a leak in its fuel line. She had come to the eventual realisation that she was fine on her own. She had her flat, music and books and TV. She had friends she could hang out with or whose dinner tables she could share. They Нюхейвън, близо до пристанището, гледка към водата от балкона. Съседите работят в сферата на финансите. Казаха ми, че изолацията на стените е много добра и затова са разбрали, че писъците са сериозни. Видяхте ли снимките на нараняванията ѝ? "Нови и стари, Кристин. Запомнил съм описанията. Прочетох интервютата, които сте провели с нея. Понякога да си старица не е толкова лошо - въздъхна Есон. Двете жени се бяха спогледали и се бяха усмихнали наполовина. Вървейки към дома, Кларк се замисли за връзките, които е имала. Много от тях през годините, които винаги са спирали като кола с теч в горивопровода. В крайна сметка бе осъзнала, че се справя сама. Имаше своя апартамент, музика, книги и телевизия. Имаше приятели, с които можеше да се среща, или чиито маси за
 • 46. had mostly stopped trying to pair her with eligible men (and women, come to think of it). Edinburgh wasn’t the worst place to be single. She didn’t look out of place at concerts or the cinema or theatre. Okay, she’d been bored for stretches of the COVID lockdown, but she’d also enjoyed the silent city and its emptied streets. The flip side, of course, was that while some crimes had fallen off a cliff, others had increased, including incidents of domestic abuse. Relationships had become pressure cookers. With pubs and clubs closed, drinking took place at home. Tempers frayed; insults were hurled— followed by fists and whatever came to hand. That was the card she’d been expecting Haggard to play when he sat down in the interview room. Not bloody PTSD. вечеря можеше да споделя. В повечето случаи те бяха спрели да се опитват да я свързват с подходящи мъже (и жени, ако се замислим). Единбург не беше най-лошото място да бъдеш свободен. Тя не изглеждаше не на място на концертите, в киното или театъра. Добре де, беше отегчена през част от периода на блокиране на COVID, но също така се наслаждаваше на тихия град и празните му улици. Обратната страна, разбира се, беше, че докато някои престъпления бяха намалели, други се бяха увеличили, включително случаите на домашно насилие. Връзките се бяха превърнали в тенджери под налягане. След като кръчмите и клубовете бяха затворени, се пиеше вкъщи. Напрежението се изостряше, хвърляха се обиди, последвани от юмруци и всичко, което беше под ръка. Това беше картата, която тя очакваше да изиграе Хагард, когато седна в стаята за интервюта. А не
 • 47. She had reached her building and was fishing her keys out of her bag when she heard a noise behind her. She wedged one of the keys between her fingers, turning it into a short stabbing weapon, bunched her fist and turned, coming face to face with someone she recognised. DI Malcolm Fox. He’d been seated in what looked like a brand-new Mercedes. For once he wasn’t in one of his many well-tailored work suits. His hands were deep in the pockets of a dark nylon puffer jacket. Noting the key Clarke was holding, he raised both hands in a show of surrender. ‘Nice to see you too,’ he said. ‘You never call, you never write,’ Clarke replied. ‘It’s за кървавото посттравматично стресово разстройство. Беше стигнала до сградата си и вадеше ключовете от чантата си, когато чу шум зад себе си. Заклещи един от ключовете между пръстите си, превръщайки го в късо оръжие за пробождане, сви юмрук и се обърна, изправяйки се лице в лице с някой, когото разпозна. Инспектор Малкълм Фокс. Беше седнал в нещо, което приличаше на чисто нов мерцедес. За първи път не беше в един от многото си добре ушити работни костюми. Ръцете му бяха дълбоко в джобовете на тъмно найлоново яке с пух. Като забеляза ключа, който Кларк държеше, той вдигна и двете си ръце в знак на капитулация. Приятно ми е да видя и теб - каза той. Никога не се обаждаш, никога не пишеш -
 • 48. almost as if the longer you’re based at the Big House, the easier it is to forget all us little people.’ Fox worked at Gartcosh, Police Scotland’s nerve centre. She wasn’t sure why his career had taken off while hers was stuck in the bus lane, though her one-time colleague John Rebus had taken to calling Fox ‘the Brown-Nose Cowboy’, meaning he was a yes man, a willing and eager toady, and he looked good parked behind a desk in one of those suits. ‘I’m here now, aren’t I?’ Fox gave a fulsome shrug. As well as the jacket, he was wearing blue denims and tan-coloured brogues, none of it quite working. His dark hair was cut close to the scalp, gelled at the front, and his cheeks gleamed as if they saw more of a razor than was strictly necessary. ‘It’s eight o’clock at night, Malcolm.’ отвърна Кларк. Сякаш колкото по-дълго си в Голямата къща, толкова по-лесно е да забравиш всички нас, малките хора. Фокс работеше в Гарткош, нервния център на полицията в Шотландия. Не беше сигурна защо кариерата му е тръгнала нагоре, докато нейната е забутана в автобусната лента, макар че някогашният ѝ колега Джон Ребус беше започнал да нарича Фокс "кафявоносия каубой", което означаваше, че той е човек, който се съгласява, готов и нетърпелив да услужи, а и изглеждаше добре, паркиран зад бюрото в един от тези костюми. Сега съм тук, нали? Фокс сви рамене. Освен сакото, той носеше сини дънки и брогери в цвят на загар, като нищо от това не му вършеше работа. Тъмната му коса беше подстригана близо до скалпа, гелосана отпред, а бузите му блестяха, сякаш бяха видели повече от бръснача, отколкото беше строго необходимо. Осем часа вечерта е, Малкълм.
 • 49. ‘You weren’t at the office.’ ‘I have a phone, though.’ He gave a twitch of his mouth.‘I wanted to see you in the flesh.’ ‘Why?’ He turned his head in the direction of Broughton Street.‘Grab a drink?’ ‘I’ve had a drink.’ ‘With Christine Esson — your front desk told me. I did look in at one or two places in the vicinity…’ ‘Still got a bit of the detective left in you.’ Fox had worked CID and then Internal Affairs before the big move to Gartcosh’s Specialist Crime Division. His hands were back in the pockets of his jacket, as "Не си бил в офиса. Имам телефон, но... "Исках да те видя на живо." - Той помръдна устата си. "Защо? Той обърна глава в посока към улица "Броутън". "Да пием по нещо? "Пил съм. С Кристин Есон - каза ми рецепцията ви. Погледнах на едно-две места в околността... "Все още имаш малко детективско чувство в себе си. Фокс беше работил в отдел "Разследване на престъпления", а след това във "Вътрешни работи", преди да се премести в Специализирания отдел за престъпления на Гарткош. Ръцете му се върнаха в джобовете на якето,