SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
მოდული 2 - ეკო-ინოვაციის დანერგვა ტურიზმის სექტორში :
ბიზნესში ეკო-ინოვაციის განხორციელების გავლენები
მიმართულება 3
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
სწავლის შედეგები
მსმენელს შეუძლია დაგეგმოს ეკო-ინოვაციური
ღონისძიებები მთელი სასიცოცხლო ციკლის
გათვალისწინებით.
რა არის ეკოლოგიური კვალი?
ეკოლოგიური კვალი არის რესურსების აღრიცხვის ინსტრუმენტი,
რომელსაც მთავრობები, ბიზნესები, საგანმანათლებლო
დაწესებულებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები იყენებენ
კონკრეტული რესურსის კითხვაზე პასუხის გასაცემად:
დედამიწის ბიოლოგიური შესაძლებლობების რა ნაწილს
მოითხოვს ადამიანების საქმიანობა დღეს?
გავზომოთ ეკოლოგიური კვალი
• http://www.footprintcalculator.org – გამოვთვალოთ ჩვენი
ბიზნესის კვალი!
• შევამოწმოთ გადაწყვეტილებები! - შევარჩიოთ ჩვენი
მიზანი!
• რას მოვიმოქმედებ მე ხვალ?
• ხვალინდელი დღის სამოქმედო გეგმა:
• 1.
• 2.
• 3.
1. საინვესტიციო გადაწყვეტილების
მიღების წესები
თქვენი გადაწყვეტილების მისაღებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი
გაანგარიშების მეთოდები
ინვესტიციების ეკო მდგრადობა: (მათ შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია
შეგიძლიათ ნახოთ დამატებითი რესურსების ფაილში.)
1. კაპიტალის ბიუჯეტირების მარტივი მეთოდები
1.1 დაბრუნების საშუალო ნორმა
1.2 უკუგების ვადა
2. კაპიტალის ბიუჯეტირების რთული მეთოდები
2.1 წმინდა მიმდინარე ღირებულება
2.2 დაბრუნების შიდა ნორმა
1.1 დაბრუნების საშუალო ნორმა
• საშუალო მოგება გადასახადების შემდეგ - გამოითვლება პროექტის
არსებობის თითოეული წლის განმავლობაში გადასახადების გადახდის
შემდეგ მოსალოდნელი მოგების ჯამის გაყოფით წლების ჯამზე.
• საშუალო ინვესტიცია - განისაზღვრება საწყისი ინვესტიციის 2- ზე
გაყოფით. ეს საშუალო შეფასების პროცესი გულისხმობს, რომ აქტივის
ღირებულება ჩამოიწერება პროექტის მუდმივ (წრფივ) განაკვეთზე,
პროექტის არსებობის ვადის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ საშუალოდ,
ფირმას ექნება აქტივების საწყისი ღირებულების ნახევარი
ბუღალტრულ აღრიცხვაში.
1.2. უკუგების ვადა
უკუგების ვადა არის ვადა, რომლის ფარგლებშიც ჩადებული სახსრების დაფარავა
მოხდება დისკონტირებული ფულადი ნაკადებით.
• ნებისმიერი ანუიტეტის შემთხვევაში:
- უკუგების ვადა (payback period) შეიძლება განისაზღვროს საწყისი ინვესტიციის
გაყოფით ფულად ნაკადებზე.
PP =
• შერეული ფულადი ნაკადის შემთხვევაში:
- უკუგების ვადის გაანგარიშება არც ისე მკაფიოა
PP = (Irn < CFn+1)
უკუგების ვადის უარყოფითი მხარეები:
1. დაბრუნების საშუალო ნორმის მსგავსად, ამ მეთოდს არ შეუძლია
მიუთითოს შესაბამისი უკუგების ვადის უპირატესობა მაქსიმალური
მიზნის გათვალისწინებით.
2. ფულადი ნაკადების ამოცნობის შეუძლებლობა, რომლებიც წარმოიშვება
უკუგების ვადის შემდეგ.
1.2. უკუგების ვადა
2. ფულის დროითი ღირებულება. მომავალი და მიმდინარე
ღირებულება
• ყველა გადაწყვეტილებას აქვს სამომავლო მნიშვნელობა –
• ფულის ერთეული დღეს მეტი ღირს, ვიდრე ხვალ!
• აჭარბებს თუ არა დღევანდელი ფულის ერთეულის სარგებელი
ხარჯების დღევანდელ ფულად ღირებულებას?
• მისაღებ შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა მიუთითებს
წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებაზე, რომელიც შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს დღეს შემოსავლების მისაღებად.
მომავალი ღირებულება
- გამომუშავდება ის შემოსავალი, რომელსაც მივიღებთ ამ ინვესტიციის
გამოყენებით.
მიმდინარე ღირებულება
- არის დაკავშირებული მომავალი ფულადი სახსრების დღევანდელ
ღირებულებასთან.
ორივე, მომავალი და მიმდინარე ღირებულება საჭიროა წინასწარ
განსაზღვრული მომავალი თანხის დაგროვებისთვის საჭირო
გადასახდელების გამოსათვლელად და სესხების ამორტიზაციისთვის
სესხის გადახდის გრაფიკის დაანგარიშებით.
2. ფულის დროითი ღირებულება. მომავალი და მიმდინარე
ღირებულება
• მომავალი ღირებულება გამოითვლება:
Fn = P(1+r)n
- სადაც:
Fn = მომავალი ღირებულება ან დაგროვილი თანხა n პერიოდის ბოლოს
P = ძირითადი თანხა
r = საპროცენტო განაკვეთები მეასედებში
n = პროცენტის დარიცხვის ვადა
2.1. მომავალი ღირებულება (რთული
საპროცენტო განაკვეთი)
• ფულის ერთეული დღეს უფრო მეტი ღირს, ვიდრე მომავალში.
“თუ მე შემიძლია ჩემი ფულის გამოყენებით r პროცენტის მიღება, რამდენად
მექნება დღეიდან Fn დოლარის n პერიოდში მიღების შესაძლებლობა?”
დისკონტირება ეწოდება მომავალი ფულადი სახსრების დღევანდელი
ღირებულების განსაზღვრას, შესაძლებლობით გადაწყვეტილების
მიმღებმა პირმა მიიღოს მოგება.
2.2. მიმდინარე ღირებულება
პროექტის ვებ-მისამართია : http://eco-mode-project.eu/
აღნიშნული სამუშაო ლიცენზირებულია
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2019

More Related Content

What's hot

Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1George Mamatelashvili
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuGeorge Mamatelashvili
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1George Mamatelashvili
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Sullabus Presentation
Sullabus PresentationSullabus Presentation
Sullabus Presentationteateatea
 
ეგვიპტე
ეგვიპტეეგვიპტე
ეგვიპტეlanuka1212
 
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuModule 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuGeorge Mamatelashvili
 
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuEcomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuTamunaNL
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1George Mamatelashvili
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtuTamunaNL
 
საქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოსაქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოMaiaKukhianidze
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1TamunaNL
 
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuEcomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuTamunaNL
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtuTamunaNL
 

What's hot (17)

Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtu
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
ewq
ewqewq
ewq
 
Sullabus Presentation
Sullabus PresentationSullabus Presentation
Sullabus Presentation
 
ეგვიპტე
ეგვიპტეეგვიპტე
ეგვიპტე
 
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuModule 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
 
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuEcomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtu
 
საქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოსაქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზო
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
 
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtuEcomode module 2 unit 2 - gtu
Ecomode module 2 unit 2 - gtu
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtu
 

Similar to Module2 unit 3_final - gtu

Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuTamunaNL
 
Ecomode module 2-unit1-gtu
Ecomode module 2-unit1-gtuEcomode module 2-unit1-gtu
Ecomode module 2-unit1-gtuTamunaNL
 
Syllabus Presentation
Syllabus PresentationSyllabus Presentation
Syllabus Presentationteateatea
 
Worksheet 3
Worksheet 3Worksheet 3
Worksheet 3shore
 
ხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიMaiaKukhianidze
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1TamunaNL
 
ვაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველავაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველაNatia Gvilia
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1TamunaNL
 
უკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიუკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიMaiaKukhianidze
 
მელია და მამალი
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალიMaiaKukhianidze
 
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11George Mamatelashvili
 
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11TamunaNL
 
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuModule 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuTamunaNL
 
2 Ict გამოყენების ფორმები
2 Ict გამოყენების ფორმები2 Ict გამოყენების ფორმები
2 Ict გამოყენების ფორმებიmaia jokhadze
 
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...manuca27
 
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1George Mamatelashvili
 
Geo module 3 3.1-presentation2
Geo  module 3 3.1-presentation2Geo  module 3 3.1-presentation2
Geo module 3 3.1-presentation2TamunaNL
 
მატრიცები (2)
მატრიცები (2) მატრიცები (2)
მატრიცები (2) SavaFremd
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1TamunaNL
 

Similar to Module2 unit 3_final - gtu (20)

Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtu
 
Ecomode module 2-unit1-gtu
Ecomode module 2-unit1-gtuEcomode module 2-unit1-gtu
Ecomode module 2-unit1-gtu
 
Syllabus Presentation
Syllabus PresentationSyllabus Presentation
Syllabus Presentation
 
Worksheet 3
Worksheet 3Worksheet 3
Worksheet 3
 
ხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეული
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
ვაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველავაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველა
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
უკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიუკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარი
 
მელია და მამალი
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალი
 
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
 
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
Module 1 1.3 presentation_version 1-gtu11
 
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuModule 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
 
2 Ict გამოყენების ფორმები
2 Ict გამოყენების ფორმები2 Ict გამოყენების ფორმები
2 Ict გამოყენების ფორმები
 
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...
10d510d810d310d410dd10d410d110d810e1 10d810dc10e210d410e010dc10d410e2 10e110d...
 
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
 
Geo module 3 3.1-presentation2
Geo  module 3 3.1-presentation2Geo  module 3 3.1-presentation2
Geo module 3 3.1-presentation2
 
მატრიცები (2)
მატრიცები (2) მატრიცები (2)
მატრიცები (2)
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
 

More from TamunaNL

Geo module 6.1 corrected-geo
Geo  module 6.1 corrected-geoGeo  module 6.1 corrected-geo
Geo module 6.1 corrected-geoTamunaNL
 
Module4 4.1 presentation_version1-gtu
Module4 4.1 presentation_version1-gtuModule4 4.1 presentation_version1-gtu
Module4 4.1 presentation_version1-gtuTamunaNL
 
Module4 4.2 presentation_version1-gtu
Module4 4.2 presentation_version1-gtuModule4 4.2 presentation_version1-gtu
Module4 4.2 presentation_version1-gtuTamunaNL
 
Geo module 3 3.2-presentation-geo
Geo  module 3 3.2-presentation-geoGeo  module 3 3.2-presentation-geo
Geo module 3 3.2-presentation-geoTamunaNL
 
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuModule 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuTamunaNL
 
Module 1 1.1 presentation_gtu
Module 1 1.1 presentation_gtuModule 1 1.1 presentation_gtu
Module 1 1.1 presentation_gtuTamunaNL
 
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.3.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.3.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.2-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.2.4-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.4-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.4-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.4-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.2.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.2.2-presentation_version1
Geo  module 5 5.2.2-presentation_version1Geo  module 5 5.2.2-presentation_version1
Geo module 5 5.2.2-presentation_version1TamunaNL
 
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1TamunaNL
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtuTamunaNL
 
Module 6.1 corrected gtu
Module 6.1  corrected gtuModule 6.1  corrected gtu
Module 6.1 corrected gtuTamunaNL
 
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1TamunaNL
 
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1TamunaNL
 

More from TamunaNL (20)

Geo module 6.1 corrected-geo
Geo  module 6.1 corrected-geoGeo  module 6.1 corrected-geo
Geo module 6.1 corrected-geo
 
Module4 4.1 presentation_version1-gtu
Module4 4.1 presentation_version1-gtuModule4 4.1 presentation_version1-gtu
Module4 4.1 presentation_version1-gtu
 
Module4 4.2 presentation_version1-gtu
Module4 4.2 presentation_version1-gtuModule4 4.2 presentation_version1-gtu
Module4 4.2 presentation_version1-gtu
 
Geo module 3 3.2-presentation-geo
Geo  module 3 3.2-presentation-geoGeo  module 3 3.2-presentation-geo
Geo module 3 3.2-presentation-geo
 
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtuModule 1 1.2 presentation_version 1-gtu
Module 1 1.2 presentation_version 1-gtu
 
Module 1 1.1 presentation_gtu
Module 1 1.1 presentation_gtuModule 1 1.1 presentation_gtu
Module 1 1.1 presentation_gtu
 
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.3.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.3-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.3.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.2-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.2.4-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.4-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.4-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.4-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.2.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.3-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.2.2-presentation_version1
Geo  module 5 5.2.2-presentation_version1Geo  module 5 5.2.2-presentation_version1
Geo module 5 5.2.2-presentation_version1
 
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.2.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.2.1-presentation_version 1
 
Module 6.2 corrected -gtu
Module 6.2  corrected -gtuModule 6.2  corrected -gtu
Module 6.2 corrected -gtu
 
Module 6.1 corrected gtu
Module 6.1  corrected gtuModule 6.1  corrected gtu
Module 6.1 corrected gtu
 
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.2-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.2-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.4.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.4.1-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1Geo  module 5 5.3.1-presentation_version 1
Geo module 5 5.3.1-presentation_version 1
 

Module2 unit 3_final - gtu

 • 1. მოდული 2 - ეკო-ინოვაციის დანერგვა ტურიზმის სექტორში : ბიზნესში ეკო-ინოვაციის განხორციელების გავლენები მიმართულება 3 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 2. სწავლის შედეგები მსმენელს შეუძლია დაგეგმოს ეკო-ინოვაციური ღონისძიებები მთელი სასიცოცხლო ციკლის გათვალისწინებით.
 • 3. რა არის ეკოლოგიური კვალი? ეკოლოგიური კვალი არის რესურსების აღრიცხვის ინსტრუმენტი, რომელსაც მთავრობები, ბიზნესები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები იყენებენ კონკრეტული რესურსის კითხვაზე პასუხის გასაცემად: დედამიწის ბიოლოგიური შესაძლებლობების რა ნაწილს მოითხოვს ადამიანების საქმიანობა დღეს?
 • 4.
 • 5. გავზომოთ ეკოლოგიური კვალი • http://www.footprintcalculator.org – გამოვთვალოთ ჩვენი ბიზნესის კვალი! • შევამოწმოთ გადაწყვეტილებები! - შევარჩიოთ ჩვენი მიზანი!
 • 6. • რას მოვიმოქმედებ მე ხვალ? • ხვალინდელი დღის სამოქმედო გეგმა: • 1. • 2. • 3.
 • 7. 1. საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების წესები თქვენი გადაწყვეტილების მისაღებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი გაანგარიშების მეთოდები ინვესტიციების ეკო მდგრადობა: (მათ შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ დამატებითი რესურსების ფაილში.) 1. კაპიტალის ბიუჯეტირების მარტივი მეთოდები 1.1 დაბრუნების საშუალო ნორმა 1.2 უკუგების ვადა 2. კაპიტალის ბიუჯეტირების რთული მეთოდები 2.1 წმინდა მიმდინარე ღირებულება 2.2 დაბრუნების შიდა ნორმა
 • 8. 1.1 დაბრუნების საშუალო ნორმა • საშუალო მოგება გადასახადების შემდეგ - გამოითვლება პროექტის არსებობის თითოეული წლის განმავლობაში გადასახადების გადახდის შემდეგ მოსალოდნელი მოგების ჯამის გაყოფით წლების ჯამზე. • საშუალო ინვესტიცია - განისაზღვრება საწყისი ინვესტიციის 2- ზე გაყოფით. ეს საშუალო შეფასების პროცესი გულისხმობს, რომ აქტივის ღირებულება ჩამოიწერება პროექტის მუდმივ (წრფივ) განაკვეთზე, პროექტის არსებობის ვადის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ საშუალოდ, ფირმას ექნება აქტივების საწყისი ღირებულების ნახევარი ბუღალტრულ აღრიცხვაში.
 • 9. 1.2. უკუგების ვადა უკუგების ვადა არის ვადა, რომლის ფარგლებშიც ჩადებული სახსრების დაფარავა მოხდება დისკონტირებული ფულადი ნაკადებით. • ნებისმიერი ანუიტეტის შემთხვევაში: - უკუგების ვადა (payback period) შეიძლება განისაზღვროს საწყისი ინვესტიციის გაყოფით ფულად ნაკადებზე. PP = • შერეული ფულადი ნაკადის შემთხვევაში: - უკუგების ვადის გაანგარიშება არც ისე მკაფიოა PP = (Irn < CFn+1)
 • 10. უკუგების ვადის უარყოფითი მხარეები: 1. დაბრუნების საშუალო ნორმის მსგავსად, ამ მეთოდს არ შეუძლია მიუთითოს შესაბამისი უკუგების ვადის უპირატესობა მაქსიმალური მიზნის გათვალისწინებით. 2. ფულადი ნაკადების ამოცნობის შეუძლებლობა, რომლებიც წარმოიშვება უკუგების ვადის შემდეგ. 1.2. უკუგების ვადა
 • 11. 2. ფულის დროითი ღირებულება. მომავალი და მიმდინარე ღირებულება • ყველა გადაწყვეტილებას აქვს სამომავლო მნიშვნელობა – • ფულის ერთეული დღეს მეტი ღირს, ვიდრე ხვალ! • აჭარბებს თუ არა დღევანდელი ფულის ერთეულის სარგებელი ხარჯების დღევანდელ ფულად ღირებულებას? • მისაღებ შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა მიუთითებს წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დღეს შემოსავლების მისაღებად.
 • 12. მომავალი ღირებულება - გამომუშავდება ის შემოსავალი, რომელსაც მივიღებთ ამ ინვესტიციის გამოყენებით. მიმდინარე ღირებულება - არის დაკავშირებული მომავალი ფულადი სახსრების დღევანდელ ღირებულებასთან. ორივე, მომავალი და მიმდინარე ღირებულება საჭიროა წინასწარ განსაზღვრული მომავალი თანხის დაგროვებისთვის საჭირო გადასახდელების გამოსათვლელად და სესხების ამორტიზაციისთვის სესხის გადახდის გრაფიკის დაანგარიშებით. 2. ფულის დროითი ღირებულება. მომავალი და მიმდინარე ღირებულება
 • 13. • მომავალი ღირებულება გამოითვლება: Fn = P(1+r)n - სადაც: Fn = მომავალი ღირებულება ან დაგროვილი თანხა n პერიოდის ბოლოს P = ძირითადი თანხა r = საპროცენტო განაკვეთები მეასედებში n = პროცენტის დარიცხვის ვადა 2.1. მომავალი ღირებულება (რთული საპროცენტო განაკვეთი)
 • 14. • ფულის ერთეული დღეს უფრო მეტი ღირს, ვიდრე მომავალში. “თუ მე შემიძლია ჩემი ფულის გამოყენებით r პროცენტის მიღება, რამდენად მექნება დღეიდან Fn დოლარის n პერიოდში მიღების შესაძლებლობა?” დისკონტირება ეწოდება მომავალი ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრას, შესაძლებლობით გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა მიიღოს მოგება. 2.2. მიმდინარე ღირებულება
 • 15. პროექტის ვებ-მისამართია : http://eco-mode-project.eu/ აღნიშნული სამუშაო ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2019