SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 1
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
I. Ingressos
Import/euros
I/3000001 Venda de béns 0,00
I/3010001 Venda de publicacions 0,00
I/3020001 Venda de material de rebuig 0,00
I/3030001 Venda de reprografia (fotocòpies) 143,75
I/3030001.01 FOTOCOPIES DONAVOL 117,27
I/3030001.02 FOTOCOPIES AFA 26,48
I/3110001 Drets de matrícula o inscripcions 0,00
I/3110001.01 Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques 0,00
I/3110001.02 Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics) 0,00
I/3110001.03 Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències 0,00
I/3110001.04 Quotes estada llars d'infants 0,00
I/3110001.99 Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors) 0,00
I/3120001 Drets d'allotjament i restauració 0,00
I/3190004 Prestació de serveis 0,00
I/3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 0,00
I/3810001 Reintegraments de l'exercici corrent 0,00
I/3990009 Altres ingressos diversos 310,42
I/399000901 Altres ingressos diversos (regularització de venciments) 0,00
I/399000902 Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments 0,00
I/399000903 Ingressos per regularització de romanent 0,00
I/4020001 De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació 0,00
I/4100001 D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya 0,00
I/410000901 Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament 10.081,77
I/410000901.01 DESPESSES FUNCIONAMENT 10.081,77
I/410000902 Del Departament d'Educació per a altres actuacions 30.967,09
I/410000902.01 LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDACTIC 7.170,00
I/410000902.08 LLEURE EDUCATIU INICI DE CURS 0,00
I/410000902.09 ACTUACIONS PROA2022-23 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 0,00
I/410000902.10 ACTUACIONS PMOEPROA22_23 0,00
I/410000902.11 SUPORT A ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 0,00
I/410000902.12 MOTXILLES ESCOLARS 384,66
I/410000902.13 ACTUACIONS PROA2023-24 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 6.541,59
I/410000902.14 ACTUACIONS PMOEPROA23_24 8.792,98
I/410000902.15 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESSECITATS ESPECIFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 8.077,86
I/410000990 Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament (extraordinàries Covid19) 0,00
I/442787001 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament 0,00
I/442787002 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions 0,00
I/4600009 D'ajuntaments 2.100,00
I/4600009.01 PETIT MANETENIMENT 2.100,00
I/4600009.02 PROJECTE AJUNTAMENT 0,00
I/4620001 De la Diputació de Barcelona 0,00
I/4620002 De la Diputació de Tarragona 0,00
I/4620003 De la Diputació de Lleida 0,00
I/4620004 De la Diputació de Girona 0,00
I/4630001 D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...) 0,00
I/4700001 D'empreses privades 0,00
I/480000101 De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu 15.783,00
I/480000101.04 MATERIAL PETITS FAMÍLIES 22-23 160,00
I/480000101.05 MATERIAL MITJANS FAMÍLIES 22-23 220,00
I/480000101.06 MATERIAL GRANS FAMÍLIES 22-23 509,00
I/480000101.07 MATERIAL PETITS 2023-24 2.720,00
I/480000101.08 MATERIAL MITJANS 23-24 4.474,00
I/480000101.09 MATERIAL GRANS 23-24 7.700,00
I/480000102 De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació 12.255,50
I/480000102.01 SORTIDES PETITS 23-24 1.922,00
I/480000102.02 SORTIDES MITJANS 23-24 3.001,00
I/480000102.03 SORTIDES GRANS 2023-24 4.740,00
I/480000102.04 SORTIDES PETITS FAMÍLIES 22-23 394,00
I/480000102.05 SORTIDES MITJANS FAMÍLIES 22-23 830,00
I/480000102.06 SORTIDES GRANS FAMÍLIES 22-23 1.368,50
I/480000103 De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies 5.653,00
I/480000103.01 COLÒNIES 3R 764,00
I/480000103.02 COLÒNIES 6È 2.809,00
I/480000103.03 COLÒNIES 6è 2023-24 2.080,00
I/480000103.04 COLÒNIES 3r 2023-24 0,00
I/480000104 De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals 0,00
I/480000104.01 LLIBRES DE TEXT 3r 0,00
I/480000104.02 LLIBRES DE TEXT GRANS 0,00
I/480000105 De famílies per a la socialització de llibres de text 0,00
I/480000106 De famílies per a serveis informàtics 0,00
I/480000107 Altres ingressos de famílies 0,00
I/4810001 De fundacions 0,00
I/4820001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius 0,00
I/4930009 Transferències corrents de la Unió Europea 0,00
I/5200001 Interessos de comptes corrents 0,00
I/5200001.01 INTERESSOS BBVA 0,00
I/710000901 Del Departament d'Educació per a inversions 0,00
I/710000902 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions 0,00
I/7600001 D'ajuntaments per a inversions 0,00
I/7820001 D'altres institucions sense fi de lucre 0,00
TOTAL 77.294,53
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 2
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a
Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 3
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
II. Despeses
Import/euros
D/200000200/4210 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 0,00
D/202000100/4210 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades (no CTTI) 0,00
D/202000200/4210 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI) 1.273,60
D/202000200/4210
.01
LLOGUER FOTOCOPIADORA 1.273,60
D/202000300/4210 Lloguers i cànons de programari (no CTTI) 0,00
D/203000100/4210 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 0,00
D/210000100/4210 Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions 0,00
D/211000100/4210 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 0,00
D/212000100/4210 Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI) 0,00
D/212000200/4210 Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI) 0,00
D/212000200/4210
.01
MANTENIMENT REPOGRAFIA 0,00
D/212000300/4210 Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI) 0,00
D/213000100/4210 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 2.490,00
D/213000100/4210
.01
PETIT MANTENIMENT 2.490,00
D/220000100/4210 Material d'oficina i didàctic no inventariable 17.732,85
D/220000100/4210
.02
MATERIAL SECRETARIA 1.781,42
D/220000100/4210
.03
FESTES I MATERIAL ESCOLA 923,61
D/220000100/4210
.04
MATERIAL PETITS CURS 23-24 1.197,27
D/220000100/4210
.05
MATERIAL MITJANS CURS 23-24 1.522,64
D/220000100/4210
.06
MATERIAL GRANS CURS 23-24 2.659,29
D/220000100/4210
.22
FOTOCÒPIES AFA 16,48
D/220000100/4210
.23
FOTOCÒPIES DONAVOL 95,44
D/220000100/4210
.24
MATERIAL PETITS 22-23 1.613,95
D/220000100/4210
.25
MATERIAL MITJANS 22-23 2.151,33
D/220000100/4210
.26
MATERIAL GRANS 22-23 3.756,88
D/220000100/4210
.27
SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- MATERIAL ESCOLAR 2.014,54
D/220000100/4210
.28
MATERIAL FAMÍLIES ROMANENT AMPA 0,00
D/220000100/4210
.29
MATERIAL PROA23_24_C21_2_MRR 0,00
D/220000100/4210
.30
SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- MATERIAL ESCOLAR 23-24 0,00
D/220000200/4210 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 7.170,00
D/220000200/4210
.01
SUSCRIPCIÓ DIARI 0,00
D/220000200/4210
.11
LLIBRES DE TEXT DEL DEPARTAMENT 7.170,00
D/220000200/4210
.12
LLIBRES DE TEXT MRR 0,00
D/221000100/4210 Aigua i energia 0,00
D/221000100/4210
.01
Aigua 0,00
D/221000100/4210
.02
Electricitat 0,00
D/221000100/4210
.03
Gas 0,00
D/221000100/4210
.04
Combustible per a calefacció 0,00
D/221000200/4210 Combustible per a mitjans de transport 0,00
D/221000300/4210 Vestuari 0,00
D/221000500/4210 Productes farmacèutics 144,18
D/221000500/4210
.01
FARMACIOLA 144,18
D/221000590/4210 Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19) 0,00
D/221000600/4210 Compres de mercaderies i matèries primeres 0,00
D/221008900/4210 Altres subministraments 0,00
D/221008990/4210 Altres subministraments (extraordinaris Covid19) 0,00
D/222000100/4210 Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00
D/222000100/4210
.01
CORREUS 0,00
D/223000100/4210 Transports (autocars per a sortides curriculars) 6.204,70
D/223000100/4210
.01
AUTOCARS PETITS CURS 23-24 0,00
D/223000100/4210
.02
AUTOCARS MITJANS CURS 23-24 667,25
D/223000100/4210
.03
AUTOCARS GRANS CURS 23-24 1.032,25
D/223000100/4210
.10
AUTOCARS PETITS 22-23 550,55
D/223000100/4210
.11
AUTOCARS MITJANS 22-23 602,95
D/223000100/4210
.12
AUTOCARS GRANS 22-23 3.351,70
D/224000100/4210 Despeses d'assegurances 0,00
D/225000100/4210 Tributs 0,00
D/225000100/4210
.01
HISENDA 0,00
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 4
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
II. Despeses
Import/euros
D/226000300/4210 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 0,00
D/226000500/4210 Organització de reunions, conferències i cursos 1.938,30
D/226000500/4210
.01
FORMACIÓ MESTRES 90,00
D/226000500/4210
.02
MONITORATGE 0,00
D/226000500/4210
.04
FORMACIÓ CURS RESTAURATIU PROA MRR 0,00
D/226000500/4210
.05
MONITORS I ACOLLIDA PMOEPROA23_24 538,30
D/226000500/4210
.06
EXTRAESCOLAR D'ANGLÈS MRR 1.310,00
D/226000700/4210 Publicacions i edictes als diaris oficials 0,00
D/226003900/4210 Despeses per comissions bancàries 379,29
D/226003900/4210
.01
COMISSIONS BBVA 232,29
D/226003900/4210
.02
COMISSIONS FAMÍLIES BBVA 147,00
D/226008900/4210 Altres despeses diverses 11.199,78
D/226008900/4210
.10
ACTUACIONS PROA2022-23 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 4.636,71
D/226008900/4210
.11
"ACTUACIONS PMOEPROA22_23" 6.081,00
D/226008900/4210
.12
ALTRES DESPESES DIVERSES 482,07
D/226008901/4210 Altres despeses diverses (regularització de venciments) 0,00
D/226008902/4210 Despeses per regularització de romanent 0,00
D/227000100/4210 Neteja i sanejament 75,66
D/227000100/4210
.01
MATERIAL NETEJA 75,66
D/227000190/4210 Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19) 0,00
D/227000200/4210 Seguretat 0,00
D/227000700/4210 Gestió de centres i serveis 0,00
D/227001000/4210 Serveis de suport a centres i a col·lectius 0,00
D/227001000/4210
.01
LLEURE EDUCATIU D'INICI DE CURS 0,00
D/227001300/4210 Treballs tècnics 0,00
D/227008900/4210 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 0,00
D/227008901/4210 Altres despeses de sortides 22.847,45
D/227008901/4210
.01
SORTIDA NENS ESCOLA 170,50
D/227008901/4210
.02
SORTIDES PETITS CURS 23-24 205,25
D/227008901/4210
.03
SORTIDES MITJANS CURS 23-24 1.344,74
D/227008901/4210
.04
SORTIDES GRANS CURS 2023-24 294,26
D/227008901/4210
.11
3R COLÒNIES 761,20
D/227008901/4210
.12
6È COLÒNIES 2.809,00
D/227008901/4210
.13
SORTIDES PETITS 22-23 1.539,62
D/227008901/4210
.14
SORTIDES MITJANS 22-23 1.626,07
D/227008901/4210
.15
SORTIDES GRANS 22-23 3.706,44
D/227008901/4210
.16
SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- ACTIVITATS, SORTIDES I COLÒNIES 572,04
D/227008901/4210
.17
COLÒNIES 3r PROA MRR 1.157,60
D/227008901/4210
.18
COLÒNIES 6è PROA MRR 3.111,54
D/227008901/4210
.19
COLONIES 6è 2023-24 2.080,00
D/227008901/4210
.20
COLÒNIES 6è PMOEPROA23-24 2.791,24
D/227008901/4210
.21
COLÒNIES 3r PMOEPROA23-24 677,95
D/227008901/4210
.22
COLONIES 3r 2023-24 0,00
D/227008901/4210
.23
SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- ACTIVITATS, SORTIDES I COLÒNIES 23-24 0,00
D/228000100/4210 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 0,00
D/228000200/4210 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 1.717,50
D/228000200/4210
.01
PAGINA WEB 192,90
D/228000200/4210
.03
MANTENIMENT INFORMÀTIC 1.524,60
D/230000100/4210 Dietes, locomoció i trasllats 928,39
D/230000100/4210
.01
DIETES 889,94
D/230000100/4210
.02
TRASLLATS 38,45
D/480000100/4210 A famílies 0,00
D/480000900/4210 Projectes de mobilitat 0,00
D/610000100/4210 Inversions en edificis i altres construccions 0,00
D/620000100/4210 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00
D/620000100/4210
.01
ELECTRODOMSTICS I MAQUINES PER L'ESCOLA 0,00
D/630000100/4210 Inversions en material de transport 0,00
D/640000100/4210 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.814,79
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 5
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a
Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra
II. Despeses
Import/euros
D/640000100/4210
.01
MOBILIARI/ EQUIPAMENT ESCOLA 1.814,79
D/650000100/4210 Inversions en equips de procés de dades 0,00
D/670000100/4210 Inversions en altre immobilitzat material 188,95
D/670000100/4210
.03
COMUNITAT PETITS 0,00
D/670000100/4210
.05
COMUNITAT MITJANS 0,00
D/670000100/4210
.06
COMUNITAT GRANS 0,00
D/670000100/4210
.07
MUSICA 16,73
D/670000100/4210
.08
ED.FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 64,05
D/670000100/4210
.09
EE 33,52
D/670000100/4210
.10
ANGLES 0,00
D/670000100/4210
.11
NOUS PROJECTES 0,00
D/670000100/4210
.14
HORT 74,65
D/670000100/4210
.15
ESPAI D'ESBARJO 0,00
D/670000100/4210
.17
COMUNITATS 0,00
D/680000200/4210 Inversions en aplicacions informàtiques 818,35
D/680000200/4210
.01
EQUIPAMENT TIC 818,35
TOTAL 76.923,79
Data impressió: 22/01/2024
Pàgina: 6
Liquidació del pressupost Exercici: 2023
Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147
Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General
Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a
Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra
III. Resum de la liquidació
Import/euros
77.294,53
Ingressos executats
76.923,79
Despeses executades
Romanents d'exercici anteriors 74.366,99
Romanent de l'exercici 74.737,73
IV. Certificacio
Jo _________________________________ , com a secretari/ària d'aquest centre,
CERTIFICO
que a la sessió del Consell Escolar de data ____/____/______ ha estat aprovat el compte justificatiu corresponent a l'exercici de ______ i que el contingut del pressupost liquidat que s'adjunta
és resum fidel del compte esmentat.Els documents justificatius romanen en els arxius de la secretaria del centre.

More Related Content

Similar to Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf

ZER informe de modificació del pressupost
ZER informe de modificació del pressupostZER informe de modificació del pressupost
ZER informe de modificació del pressupostzerlaparellada
 
Informe de modificació del pressupost nov 21
Informe de modificació del pressupost nov 21Informe de modificació del pressupost nov 21
Informe de modificació del pressupost nov 21zerlaparellada
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPACD Barcelona
 
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015Miqui Mel
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesAjuntament de Barcelona
 
Informe territorial de la província de Barcelona 2013
Informe territorial de la província de Barcelona 2013Informe territorial de la província de Barcelona 2013
Informe territorial de la província de Barcelona 2013Cambra de Comerç de Barcelona
 
Dèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesDèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesIsrael Sugrañes
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015diarimes
 

Similar to Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf (20)

ZER informe de modificació del pressupost
ZER informe de modificació del pressupostZER informe de modificació del pressupost
ZER informe de modificació del pressupost
 
Informe de modificació del pressupost nov 21
Informe de modificació del pressupost nov 21Informe de modificació del pressupost nov 21
Informe de modificació del pressupost nov 21
 
Pressupostos 2014
Pressupostos 2014Pressupostos 2014
Pressupostos 2014
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
 
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015
Pressupost d'Afers Exteriors - GenCat 2015
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
 
Informe territorial de la província de Barcelona 2013
Informe territorial de la província de Barcelona 2013Informe territorial de la província de Barcelona 2013
Informe territorial de la província de Barcelona 2013
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Dèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesDèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les Pungoles
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013
 
SSTG: Consell de barri de Tres Torres
SSTG: Consell de barri de Tres TorresSSTG: Consell de barri de Tres Torres
SSTG: Consell de barri de Tres Torres
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
 
Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015Diari Més 22 d'Octubre 2015
Diari Més 22 d'Octubre 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 

More from EscolaRoserCapdevila18

6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser Capdevila
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser CapdevilaMENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser Capdevila
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser CapdevilaEscolaRoserCapdevila18
 
Autorització mobil escola Roser Capdevila
Autorització mobil escola Roser CapdevilaAutorització mobil escola Roser Capdevila
Autorització mobil escola Roser CapdevilaEscolaRoserCapdevila18
 
Autorització sortir sols+acompanyants
Autorització sortir sols+acompanyantsAutorització sortir sols+acompanyants
Autorització sortir sols+acompanyantsEscolaRoserCapdevila18
 

More from EscolaRoserCapdevila18 (20)

6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
 
Lliurament docent.pdf
Lliurament docent.pdfLliurament docent.pdf
Lliurament docent.pdf
 
Devolució docent.pdf
Devolució docent.pdfDevolució docent.pdf
Devolució docent.pdf
 
Lliurament Alumnat.pdf
Lliurament Alumnat.pdfLliurament Alumnat.pdf
Lliurament Alumnat.pdf
 
Devolució alumnat.pdf
Devolució alumnat.pdfDevolució alumnat.pdf
Devolució alumnat.pdf
 
5. Acords Consell Escolar 6-11-2023
5. Acords Consell Escolar 6-11-20235. Acords Consell Escolar 6-11-2023
5. Acords Consell Escolar 6-11-2023
 
Menus 1r Trimestre
Menus 1r TrimestreMenus 1r Trimestre
Menus 1r Trimestre
 
4. Acords Consell Escolar 26-06-2023
4. Acords Consell Escolar  26-06-20234. Acords Consell Escolar  26-06-2023
4. Acords Consell Escolar 26-06-2023
 
REVISTA JOCS FLORALS 2023.pdf
REVISTA JOCS FLORALS 2023.pdfREVISTA JOCS FLORALS 2023.pdf
REVISTA JOCS FLORALS 2023.pdf
 
Barem Definitiu preinscripcio 23-24
Barem Definitiu preinscripcio 23-24Barem Definitiu preinscripcio 23-24
Barem Definitiu preinscripcio 23-24
 
INFORME BAREM PROVISIONAL
INFORME BAREM PROVISIONALINFORME BAREM PROVISIONAL
INFORME BAREM PROVISIONAL
 
1. Acords Consell Escolar 8-11-2022
1. Acords Consell Escolar 8-11-20221. Acords Consell Escolar 8-11-2022
1. Acords Consell Escolar 8-11-2022
 
2. Acords Consell Escolar 30-01-2023
2. Acords Consell Escolar 30-01-20232. Acords Consell Escolar 30-01-2023
2. Acords Consell Escolar 30-01-2023
 
3. Acords Consell Escolar 30-03-2023
3. Acords Consell Escolar 30-03-20233. Acords Consell Escolar 30-03-2023
3. Acords Consell Escolar 30-03-2023
 
menus 3r trimestre .pdf
menus 3r trimestre .pdfmenus 3r trimestre .pdf
menus 3r trimestre .pdf
 
SELFIE-report.pdf
SELFIE-report.pdfSELFIE-report.pdf
SELFIE-report.pdf
 
DAFO Roser Capdevila EDC.ppsx
DAFO Roser Capdevila EDC.ppsxDAFO Roser Capdevila EDC.ppsx
DAFO Roser Capdevila EDC.ppsx
 
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser Capdevila
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser CapdevilaMENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser Capdevila
MENUS 1r TRIMESTRE Escola Roser Capdevila
 
Autorització mobil escola Roser Capdevila
Autorització mobil escola Roser CapdevilaAutorització mobil escola Roser Capdevila
Autorització mobil escola Roser Capdevila
 
Autorització sortir sols+acompanyants
Autorització sortir sols+acompanyantsAutorització sortir sols+acompanyants
Autorització sortir sols+acompanyants
 

Recently uploaded

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024recursosfempedagogia
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
Ponència de persones autista a la ONU pel World Autism Awareness Day 2024
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1Revista_IFE1
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 

Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf

  • 1. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 1 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General I. Ingressos Import/euros I/3000001 Venda de béns 0,00 I/3010001 Venda de publicacions 0,00 I/3020001 Venda de material de rebuig 0,00 I/3030001 Venda de reprografia (fotocòpies) 143,75 I/3030001.01 FOTOCOPIES DONAVOL 117,27 I/3030001.02 FOTOCOPIES AFA 26,48 I/3110001 Drets de matrícula o inscripcions 0,00 I/3110001.01 Matrícules / inscripcions a cicles formatius, proves específiques 0,00 I/3110001.02 Matrícules / inscripcions a cursos d'idiomes (estiu, monogràfics) 0,00 I/3110001.03 Matrícules / inscripcions a processos d'acreditació de competències 0,00 I/3110001.04 Quotes estada llars d'infants 0,00 I/3110001.99 Matrícules / inscripcions diverses (diferents de les anteriors) 0,00 I/3120001 Drets d'allotjament i restauració 0,00 I/3190004 Prestació de serveis 0,00 I/3800001 Reintegraments d'exercicis tancats 0,00 I/3810001 Reintegraments de l'exercici corrent 0,00 I/3990009 Altres ingressos diversos 310,42 I/399000901 Altres ingressos diversos (regularització de venciments) 0,00 I/399000902 Ingressos extraordinaris per ràpels/abonaments 0,00 I/399000903 Ingressos per regularització de romanent 0,00 I/4020001 De l'Administració de l'Estat per a programes d'educació 0,00 I/4100001 D'altres departaments de la Generalitat de Catalunya 0,00 I/410000901 Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament 10.081,77 I/410000901.01 DESPESSES FUNCIONAMENT 10.081,77 I/410000902 Del Departament d'Educació per a altres actuacions 30.967,09 I/410000902.01 LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDACTIC 7.170,00 I/410000902.08 LLEURE EDUCATIU INICI DE CURS 0,00 I/410000902.09 ACTUACIONS PROA2022-23 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 0,00 I/410000902.10 ACTUACIONS PMOEPROA22_23 0,00 I/410000902.11 SUPORT A ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 0,00 I/410000902.12 MOTXILLES ESCOLARS 384,66 I/410000902.13 ACTUACIONS PROA2023-24 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 6.541,59 I/410000902.14 ACTUACIONS PMOEPROA23_24 8.792,98 I/410000902.15 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESSECITATS ESPECIFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 8.077,86 I/410000990 Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament (extraordinàries Covid19) 0,00 I/442787001 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament 0,00 I/442787002 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions 0,00 I/4600009 D'ajuntaments 2.100,00 I/4600009.01 PETIT MANETENIMENT 2.100,00 I/4600009.02 PROJECTE AJUNTAMENT 0,00 I/4620001 De la Diputació de Barcelona 0,00 I/4620002 De la Diputació de Tarragona 0,00 I/4620003 De la Diputació de Lleida 0,00 I/4620004 De la Diputació de Girona 0,00 I/4630001 D'altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...) 0,00 I/4700001 D'empreses privades 0,00 I/480000101 De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu 15.783,00 I/480000101.04 MATERIAL PETITS FAMÍLIES 22-23 160,00 I/480000101.05 MATERIAL MITJANS FAMÍLIES 22-23 220,00 I/480000101.06 MATERIAL GRANS FAMÍLIES 22-23 509,00 I/480000101.07 MATERIAL PETITS 2023-24 2.720,00 I/480000101.08 MATERIAL MITJANS 23-24 4.474,00 I/480000101.09 MATERIAL GRANS 23-24 7.700,00 I/480000102 De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació 12.255,50 I/480000102.01 SORTIDES PETITS 23-24 1.922,00 I/480000102.02 SORTIDES MITJANS 23-24 3.001,00 I/480000102.03 SORTIDES GRANS 2023-24 4.740,00 I/480000102.04 SORTIDES PETITS FAMÍLIES 22-23 394,00 I/480000102.05 SORTIDES MITJANS FAMÍLIES 22-23 830,00 I/480000102.06 SORTIDES GRANS FAMÍLIES 22-23 1.368,50 I/480000103 De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies 5.653,00 I/480000103.01 COLÒNIES 3R 764,00 I/480000103.02 COLÒNIES 6È 2.809,00 I/480000103.03 COLÒNIES 6è 2023-24 2.080,00 I/480000103.04 COLÒNIES 3r 2023-24 0,00 I/480000104 De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals 0,00 I/480000104.01 LLIBRES DE TEXT 3r 0,00 I/480000104.02 LLIBRES DE TEXT GRANS 0,00 I/480000105 De famílies per a la socialització de llibres de text 0,00 I/480000106 De famílies per a serveis informàtics 0,00 I/480000107 Altres ingressos de famílies 0,00 I/4810001 De fundacions 0,00 I/4820001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius 0,00 I/4930009 Transferències corrents de la Unió Europea 0,00 I/5200001 Interessos de comptes corrents 0,00 I/5200001.01 INTERESSOS BBVA 0,00 I/710000901 Del Departament d'Educació per a inversions 0,00 I/710000902 Del Consorci d'Educació de Barcelona per a inversions 0,00 I/7600001 D'ajuntaments per a inversions 0,00 I/7820001 D'altres institucions sense fi de lucre 0,00 TOTAL 77.294,53
  • 2. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 2 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra
  • 3. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 3 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General II. Despeses Import/euros D/200000200/4210 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 0,00 D/202000100/4210 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades (no CTTI) 0,00 D/202000200/4210 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI) 1.273,60 D/202000200/4210 .01 LLOGUER FOTOCOPIADORA 1.273,60 D/202000300/4210 Lloguers i cànons de programari (no CTTI) 0,00 D/203000100/4210 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 0,00 D/210000100/4210 Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions 0,00 D/211000100/4210 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 0,00 D/212000100/4210 Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI) 0,00 D/212000200/4210 Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI) 0,00 D/212000200/4210 .01 MANTENIMENT REPOGRAFIA 0,00 D/212000300/4210 Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI) 0,00 D/213000100/4210 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 2.490,00 D/213000100/4210 .01 PETIT MANTENIMENT 2.490,00 D/220000100/4210 Material d'oficina i didàctic no inventariable 17.732,85 D/220000100/4210 .02 MATERIAL SECRETARIA 1.781,42 D/220000100/4210 .03 FESTES I MATERIAL ESCOLA 923,61 D/220000100/4210 .04 MATERIAL PETITS CURS 23-24 1.197,27 D/220000100/4210 .05 MATERIAL MITJANS CURS 23-24 1.522,64 D/220000100/4210 .06 MATERIAL GRANS CURS 23-24 2.659,29 D/220000100/4210 .22 FOTOCÒPIES AFA 16,48 D/220000100/4210 .23 FOTOCÒPIES DONAVOL 95,44 D/220000100/4210 .24 MATERIAL PETITS 22-23 1.613,95 D/220000100/4210 .25 MATERIAL MITJANS 22-23 2.151,33 D/220000100/4210 .26 MATERIAL GRANS 22-23 3.756,88 D/220000100/4210 .27 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- MATERIAL ESCOLAR 2.014,54 D/220000100/4210 .28 MATERIAL FAMÍLIES ROMANENT AMPA 0,00 D/220000100/4210 .29 MATERIAL PROA23_24_C21_2_MRR 0,00 D/220000100/4210 .30 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- MATERIAL ESCOLAR 23-24 0,00 D/220000200/4210 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 7.170,00 D/220000200/4210 .01 SUSCRIPCIÓ DIARI 0,00 D/220000200/4210 .11 LLIBRES DE TEXT DEL DEPARTAMENT 7.170,00 D/220000200/4210 .12 LLIBRES DE TEXT MRR 0,00 D/221000100/4210 Aigua i energia 0,00 D/221000100/4210 .01 Aigua 0,00 D/221000100/4210 .02 Electricitat 0,00 D/221000100/4210 .03 Gas 0,00 D/221000100/4210 .04 Combustible per a calefacció 0,00 D/221000200/4210 Combustible per a mitjans de transport 0,00 D/221000300/4210 Vestuari 0,00 D/221000500/4210 Productes farmacèutics 144,18 D/221000500/4210 .01 FARMACIOLA 144,18 D/221000590/4210 Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19) 0,00 D/221000600/4210 Compres de mercaderies i matèries primeres 0,00 D/221008900/4210 Altres subministraments 0,00 D/221008990/4210 Altres subministraments (extraordinaris Covid19) 0,00 D/222000100/4210 Despeses postals, missatgeria i altres similars 0,00 D/222000100/4210 .01 CORREUS 0,00 D/223000100/4210 Transports (autocars per a sortides curriculars) 6.204,70 D/223000100/4210 .01 AUTOCARS PETITS CURS 23-24 0,00 D/223000100/4210 .02 AUTOCARS MITJANS CURS 23-24 667,25 D/223000100/4210 .03 AUTOCARS GRANS CURS 23-24 1.032,25 D/223000100/4210 .10 AUTOCARS PETITS 22-23 550,55 D/223000100/4210 .11 AUTOCARS MITJANS 22-23 602,95 D/223000100/4210 .12 AUTOCARS GRANS 22-23 3.351,70 D/224000100/4210 Despeses d'assegurances 0,00 D/225000100/4210 Tributs 0,00 D/225000100/4210 .01 HISENDA 0,00
  • 4. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 4 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General II. Despeses Import/euros D/226000300/4210 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 0,00 D/226000500/4210 Organització de reunions, conferències i cursos 1.938,30 D/226000500/4210 .01 FORMACIÓ MESTRES 90,00 D/226000500/4210 .02 MONITORATGE 0,00 D/226000500/4210 .04 FORMACIÓ CURS RESTAURATIU PROA MRR 0,00 D/226000500/4210 .05 MONITORS I ACOLLIDA PMOEPROA23_24 538,30 D/226000500/4210 .06 EXTRAESCOLAR D'ANGLÈS MRR 1.310,00 D/226000700/4210 Publicacions i edictes als diaris oficials 0,00 D/226003900/4210 Despeses per comissions bancàries 379,29 D/226003900/4210 .01 COMISSIONS BBVA 232,29 D/226003900/4210 .02 COMISSIONS FAMÍLIES BBVA 147,00 D/226008900/4210 Altres despeses diverses 11.199,78 D/226008900/4210 .10 ACTUACIONS PROA2022-23 COMPONENTE 21.2 DEL MRR 4.636,71 D/226008900/4210 .11 "ACTUACIONS PMOEPROA22_23" 6.081,00 D/226008900/4210 .12 ALTRES DESPESES DIVERSES 482,07 D/226008901/4210 Altres despeses diverses (regularització de venciments) 0,00 D/226008902/4210 Despeses per regularització de romanent 0,00 D/227000100/4210 Neteja i sanejament 75,66 D/227000100/4210 .01 MATERIAL NETEJA 75,66 D/227000190/4210 Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19) 0,00 D/227000200/4210 Seguretat 0,00 D/227000700/4210 Gestió de centres i serveis 0,00 D/227001000/4210 Serveis de suport a centres i a col·lectius 0,00 D/227001000/4210 .01 LLEURE EDUCATIU D'INICI DE CURS 0,00 D/227001300/4210 Treballs tècnics 0,00 D/227008900/4210 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 0,00 D/227008901/4210 Altres despeses de sortides 22.847,45 D/227008901/4210 .01 SORTIDA NENS ESCOLA 170,50 D/227008901/4210 .02 SORTIDES PETITS CURS 23-24 205,25 D/227008901/4210 .03 SORTIDES MITJANS CURS 23-24 1.344,74 D/227008901/4210 .04 SORTIDES GRANS CURS 2023-24 294,26 D/227008901/4210 .11 3R COLÒNIES 761,20 D/227008901/4210 .12 6È COLÒNIES 2.809,00 D/227008901/4210 .13 SORTIDES PETITS 22-23 1.539,62 D/227008901/4210 .14 SORTIDES MITJANS 22-23 1.626,07 D/227008901/4210 .15 SORTIDES GRANS 22-23 3.706,44 D/227008901/4210 .16 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- ACTIVITATS, SORTIDES I COLÒNIES 572,04 D/227008901/4210 .17 COLÒNIES 3r PROA MRR 1.157,60 D/227008901/4210 .18 COLÒNIES 6è PROA MRR 3.111,54 D/227008901/4210 .19 COLONIES 6è 2023-24 2.080,00 D/227008901/4210 .20 COLÒNIES 6è PMOEPROA23-24 2.791,24 D/227008901/4210 .21 COLÒNIES 3r PMOEPROA23-24 677,95 D/227008901/4210 .22 COLONIES 3r 2023-24 0,00 D/227008901/4210 .23 SUPORT A L'ALUMNAT AMB NESE- ACTIVITATS, SORTIDES I COLÒNIES 23-24 0,00 D/228000100/4210 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 0,00 D/228000200/4210 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 1.717,50 D/228000200/4210 .01 PAGINA WEB 192,90 D/228000200/4210 .03 MANTENIMENT INFORMÀTIC 1.524,60 D/230000100/4210 Dietes, locomoció i trasllats 928,39 D/230000100/4210 .01 DIETES 889,94 D/230000100/4210 .02 TRASLLATS 38,45 D/480000100/4210 A famílies 0,00 D/480000900/4210 Projectes de mobilitat 0,00 D/610000100/4210 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 D/620000100/4210 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 D/620000100/4210 .01 ELECTRODOMSTICS I MAQUINES PER L'ESCOLA 0,00 D/630000100/4210 Inversions en material de transport 0,00 D/640000100/4210 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.814,79
  • 5. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 5 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra II. Despeses Import/euros D/640000100/4210 .01 MOBILIARI/ EQUIPAMENT ESCOLA 1.814,79 D/650000100/4210 Inversions en equips de procés de dades 0,00 D/670000100/4210 Inversions en altre immobilitzat material 188,95 D/670000100/4210 .03 COMUNITAT PETITS 0,00 D/670000100/4210 .05 COMUNITAT MITJANS 0,00 D/670000100/4210 .06 COMUNITAT GRANS 0,00 D/670000100/4210 .07 MUSICA 16,73 D/670000100/4210 .08 ED.FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 64,05 D/670000100/4210 .09 EE 33,52 D/670000100/4210 .10 ANGLES 0,00 D/670000100/4210 .11 NOUS PROJECTES 0,00 D/670000100/4210 .14 HORT 74,65 D/670000100/4210 .15 ESPAI D'ESBARJO 0,00 D/670000100/4210 .17 COMUNITATS 0,00 D/680000200/4210 Inversions en aplicacions informàtiques 818,35 D/680000200/4210 .01 EQUIPAMENT TIC 818,35 TOTAL 76.923,79
  • 6. Data impressió: 22/01/2024 Pàgina: 6 Liquidació del pressupost Exercici: 2023 Nom: Escola Roser Capdevila NIF: Q0801796D Codi: 08071147 Adreça: c. Els Frares, 1 Tipus: General Signatura del secretari/ària Vist i plau del director/a Núria Solaz Caritg Segell del centre Gemma Adán Parra III. Resum de la liquidació Import/euros 77.294,53 Ingressos executats 76.923,79 Despeses executades Romanents d'exercici anteriors 74.366,99 Romanent de l'exercici 74.737,73 IV. Certificacio Jo _________________________________ , com a secretari/ària d'aquest centre, CERTIFICO que a la sessió del Consell Escolar de data ____/____/______ ha estat aprovat el compte justificatiu corresponent a l'exercici de ______ i que el contingut del pressupost liquidat que s'adjunta és resum fidel del compte esmentat.Els documents justificatius romanen en els arxius de la secretaria del centre.