SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
PRESSUPOSTOS 2014

Proposta Equip de Govern
desembre de 2013
ELS CONDICIONANTS
1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust
2. Previsions
3. Noves necessitats
4. Pressupostos participatius
1.Estabilitat Pressupostària i pla
d’ajust
COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de
pagament a proveïdors
COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats
locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0%
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació
màxima dels pressupostos respecte al 2013
A efectes pràctics:
es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat
s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014
sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha
de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no
financeres sense acudir a l’endeutament
per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no
financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a
l’any 2013
2.Previsions


A partir del comportament de les despeses de 2013:


















reparació i conservació vies públiques
reparació i conservació edificis municipals
reparació i conservació col·legis
reparació i conservació maquinària i instal·lacions
combustible vehicles serveis municipals i urbanisme
despeses diverses
escoles esportives
igualtat
subvenció institucions culturals
promoció i foment del turisme
festes populars (SGAE)
despeses jurídiques i contenciosos
neteja i manteniment edificis públics (-)
material d’oficina (-)
normalització lingüística (-)
seguiment agenda 21 local (-)
despeses programació cultural (-): es trau despesa
3.Noves necessitats i actuacions
pendents de pressupostos participatius
2013 a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions
De cara


municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos
participatius de 2013 :

















adquisició de ferramentes, senyals vies públiques
manteniment i ampliació xarxa internet (-)
Llicències casa de cultura i trinquet
Espai Cultural, equipament
adequació parcs públics
horts urbans (-)
senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013)
arrendament pavelló Beniarbeig
manteniment sistema informàtic
contenciosos heredats
arrendament equip de so i llums espai cultural
obres instal·lacions esportives (grades)
plaça skatepark (2013)
obres millora camins rurals (2013)
coberta pista bàsquet (2013)
camió serveis municipals (2013)
4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Taller ocupació (i material divers per

2.
3.
4.
5.

portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000
€
Ajudes socials: 38.000 €
Adquisició equip de so (ús
associacions): 51.000 €
Posada en valor recursos
museogràfics: 10.000 €
Escola de cinema: 5.000 €
4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
239.000 €
[en ajudes socials i foment de l’ocupació:
173.000 €]
El total ix inferior als vora 320.000 € que hem
barallat durant les reunions per no haver-se
executat el clavegueram de la Solana
LES DADES
1. Ingressos
2. Despeses
1.Ingressos
CAPITOLS

2013

2014

VARIACIÓ %

3.814.400,88 €

3.932.924,21 €

3,11%

140.000,00 €

136.000,00 €

-2,86%

1.809.198,64 €

3.231.553,02 €

78,62%

1.275.008,79 €

1.927.925,79 €

51,21%

61.191,69 €

163.350,36 €

166,95%

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES
I
ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSO
PATRIMONIALS
OPERACIONS
CORRENTS
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS
DE
CAPITAL
TOTAL INGRESSOS

7.101.812,00

9.391.753,38

32,24%

5.000,00 €
0,00

106.246,62 €
0,00

2024,93%

5.000,00

106.246,62

2024,93%

7.106.812,00

9.498.000,00

33,65%

0,00%
Algunes dades d’interès
 el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat

ingressos=despeses
 Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar
un romanent negatiu
 a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a
ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes
d’urbanització, subvencions i altres:
 414.157,92 € subvenció Espai Cultural
 1.410.533,89 € PAI Oquins
 131.863,77 € concessió administració aigua
 106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx
 cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al
igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013
2.Despeses
CAPITOLS

2013

2014

VARIACIÓ %

DESPES. DE PERSONAL
2.301.686,49 €

2.312.686,86 €

0,48%

2.375.785,31 €

2.420.757,53 €

1,89%

222.500,39 €

179.775,22 €

-19,20%

522.077,63 €
5.422.049,82

1.020.917,42 €
5.934.137,03

95,55%
9,44%

1.036.292,62 €

BENS
CORRENTS
SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
OPERACIONS
CORRENTS
INVERSIONS REALS

2.857.674,33 €

175,76%

100,00 €
10.656,00 €

0,00 €
0,00 €

-100,00%
-100,00%

619.541,56 €
1.666.590,18

706.188,64 €
3.563.862,97

13,99%
113,84%

7.088.640,00

9.498.000,00

33,99%

I

TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
OPOPERACIONS
CAPITAL
TOTAL DESPESES

DE
Algunes dades d’interès
 tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida









de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores
mestres de música,
pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que
eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves,
atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius ,
es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació
(Benestar social havia pujat l’any passat un 90%),
es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos
Participatius,
les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important
baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos
anys, en disposar de liquiditat
el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació
Repartiment percentual ingressos
Repartiment percentual despeses
Proposta de Pressupost
General per a 2014 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 19 de desembre de 2013

More Related Content

What's hot

Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Ajuntament de Teià
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015adamgenis
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Núria Sasrous
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Ajuntament del Vallès
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaAjBerga
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesAjuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015
 
Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012
 
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
 
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis TerritorialsIndicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Pressupostos 2010 - Proposta inicial
Pressupostos 2010 - Proposta inicialPressupostos 2010 - Proposta inicial
Pressupostos 2010 - Proposta inicial
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
 
Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
 
Programa leader 2016
Programa leader 2016Programa leader 2016
Programa leader 2016
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
 

Similar to Pressupostos 2014

Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalAjuntament de Pedreguer
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01AjBerga
 
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14Ajuntament de Barcelona
 
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013Ajuntament de Manresa
 
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013 Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013 AjBerga
 
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013Jordi Munell
 
Presentacio anna mochales
Presentacio anna mochalesPresentacio anna mochales
Presentacio anna mochalesCTFC
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Jordi Munell
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPACD Barcelona
 
Ple 20111277 - Pressupostos 2012
Ple 20111277 - Pressupostos 2012Ple 20111277 - Pressupostos 2012
Ple 20111277 - Pressupostos 2012Sabenc Ullviu
 

Similar to Pressupostos 2014 (20)

Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipal
 
2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
 
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14
Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 #PBCN14
 
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013
Presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2013
 
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013 Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
 
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
 
20130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 201220130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 2012
 
Presentacio anna mochales
Presentacio anna mochalesPresentacio anna mochales
Presentacio anna mochales
 
Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012
 
Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019
 
Liquidació pressupost 2014
Liquidació pressupost 2014Liquidació pressupost 2014
Liquidació pressupost 2014
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
 
Liquidació pressupost 2012
Liquidació pressupost 2012Liquidació pressupost 2012
Liquidació pressupost 2012
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
 
Ple 20111277 - Pressupostos 2012
Ple 20111277 - Pressupostos 2012Ple 20111277 - Pressupostos 2012
Ple 20111277 - Pressupostos 2012
 

Pressupostos 2014

 • 1. PRESSUPOSTOS 2014 Proposta Equip de Govern desembre de 2013
 • 2. ELS CONDICIONANTS 1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust 2. Previsions 3. Noves necessitats 4. Pressupostos participatius
 • 3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0% COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2013 A efectes pràctics: es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014 sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no financeres sense acudir a l’endeutament per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a l’any 2013
 • 4. 2.Previsions  A partir del comportament de les despeses de 2013:                  reparació i conservació vies públiques reparació i conservació edificis municipals reparació i conservació col·legis reparació i conservació maquinària i instal·lacions combustible vehicles serveis municipals i urbanisme despeses diverses escoles esportives igualtat subvenció institucions culturals promoció i foment del turisme festes populars (SGAE) despeses jurídiques i contenciosos neteja i manteniment edificis públics (-) material d’oficina (-) normalització lingüística (-) seguiment agenda 21 local (-) despeses programació cultural (-): es trau despesa
 • 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents de pressupostos participatius 2013 a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions De cara  municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos participatius de 2013 :                 adquisició de ferramentes, senyals vies públiques manteniment i ampliació xarxa internet (-) Llicències casa de cultura i trinquet Espai Cultural, equipament adequació parcs públics horts urbans (-) senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013) arrendament pavelló Beniarbeig manteniment sistema informàtic contenciosos heredats arrendament equip de so i llums espai cultural obres instal·lacions esportives (grades) plaça skatepark (2013) obres millora camins rurals (2013) coberta pista bàsquet (2013) camió serveis municipals (2013)
 • 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Taller ocupació (i material divers per 2. 3. 4. 5. portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000 € Ajudes socials: 38.000 € Adquisició equip de so (ús associacions): 51.000 € Posada en valor recursos museogràfics: 10.000 € Escola de cinema: 5.000 €
 • 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 239.000 € [en ajudes socials i foment de l’ocupació: 173.000 €] El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions per no haver-se executat el clavegueram de la Solana
 • 9. 1.Ingressos CAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ % 3.814.400,88 € 3.932.924,21 € 3,11% 140.000,00 € 136.000,00 € -2,86% 1.809.198,64 € 3.231.553,02 € 78,62% 1.275.008,79 € 1.927.925,79 € 51,21% 61.191,69 € 163.350,36 € 166,95% IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INGRESSO PATRIMONIALS OPERACIONS CORRENTS TRANSFERENCIES DE CAPITAL PASSIUS FINANCERS OPERACIONS DE CAPITAL TOTAL INGRESSOS 7.101.812,00 9.391.753,38 32,24% 5.000,00 € 0,00 106.246,62 € 0,00 2024,93% 5.000,00 106.246,62 2024,93% 7.106.812,00 9.498.000,00 33,65% 0,00%
 • 10. Algunes dades d’interès  el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat ingressos=despeses  Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu  a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes d’urbanització, subvencions i altres:  414.157,92 € subvenció Espai Cultural  1.410.533,89 € PAI Oquins  131.863,77 € concessió administració aigua  106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx  cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013
 • 11. 2.Despeses CAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ % DESPES. DE PERSONAL 2.301.686,49 € 2.312.686,86 € 0,48% 2.375.785,31 € 2.420.757,53 € 1,89% 222.500,39 € 179.775,22 € -19,20% 522.077,63 € 5.422.049,82 1.020.917,42 € 5.934.137,03 95,55% 9,44% 1.036.292,62 € BENS CORRENTS SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS OPERACIONS CORRENTS INVERSIONS REALS 2.857.674,33 € 175,76% 100,00 € 10.656,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00% -100,00% 619.541,56 € 1.666.590,18 706.188,64 € 3.563.862,97 13,99% 113,84% 7.088.640,00 9.498.000,00 33,99% I TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS OPOPERACIONS CAPITAL TOTAL DESPESES DE
 • 12. Algunes dades d’interès  tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida      de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores mestres de música, pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat l’any passat un 90%), es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació
 • 15. Proposta de Pressupost General per a 2014 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 19 de desembre de 2013