Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pressupostos 2014

5,936 views

Published on

Projecte de pressupostos municipals de Pedreguer presentats per l'equip de govern en plenari públic i ordinari el 19 de desembre de 2013. Es van aprovar amb el vot en contra del PP

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pressupostos 2014

 1. 1. PRESSUPOSTOS 2014 Proposta Equip de Govern desembre de 2013
 2. 2. ELS CONDICIONANTS 1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust 2. Previsions 3. Noves necessitats 4. Pressupostos participatius
 3. 3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0% COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2013 A efectes pràctics: es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014 sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no financeres sense acudir a l’endeutament per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a l’any 2013
 4. 4. 2.Previsions  A partir del comportament de les despeses de 2013:                  reparació i conservació vies públiques reparació i conservació edificis municipals reparació i conservació col·legis reparació i conservació maquinària i instal·lacions combustible vehicles serveis municipals i urbanisme despeses diverses escoles esportives igualtat subvenció institucions culturals promoció i foment del turisme festes populars (SGAE) despeses jurídiques i contenciosos neteja i manteniment edificis públics (-) material d’oficina (-) normalització lingüística (-) seguiment agenda 21 local (-) despeses programació cultural (-): es trau despesa
 5. 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents de pressupostos participatius 2013 a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions De cara  municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos participatius de 2013 :                 adquisició de ferramentes, senyals vies públiques manteniment i ampliació xarxa internet (-) Llicències casa de cultura i trinquet Espai Cultural, equipament adequació parcs públics horts urbans (-) senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013) arrendament pavelló Beniarbeig manteniment sistema informàtic contenciosos heredats arrendament equip de so i llums espai cultural obres instal·lacions esportives (grades) plaça skatepark (2013) obres millora camins rurals (2013) coberta pista bàsquet (2013) camió serveis municipals (2013)
 6. 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Taller ocupació (i material divers per 2. 3. 4. 5. portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000 € Ajudes socials: 38.000 € Adquisició equip de so (ús associacions): 51.000 € Posada en valor recursos museogràfics: 10.000 € Escola de cinema: 5.000 €
 7. 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 239.000 € [en ajudes socials i foment de l’ocupació: 173.000 €] El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions per no haver-se executat el clavegueram de la Solana
 8. 8. LES DADES 1. Ingressos 2. Despeses
 9. 9. 1.Ingressos CAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ % 3.814.400,88 € 3.932.924,21 € 3,11% 140.000,00 € 136.000,00 € -2,86% 1.809.198,64 € 3.231.553,02 € 78,62% 1.275.008,79 € 1.927.925,79 € 51,21% 61.191,69 € 163.350,36 € 166,95% IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INGRESSO PATRIMONIALS OPERACIONS CORRENTS TRANSFERENCIES DE CAPITAL PASSIUS FINANCERS OPERACIONS DE CAPITAL TOTAL INGRESSOS 7.101.812,00 9.391.753,38 32,24% 5.000,00 € 0,00 106.246,62 € 0,00 2024,93% 5.000,00 106.246,62 2024,93% 7.106.812,00 9.498.000,00 33,65% 0,00%
 10. 10. Algunes dades d’interès  el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat ingressos=despeses  Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu  a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes d’urbanització, subvencions i altres:  414.157,92 € subvenció Espai Cultural  1.410.533,89 € PAI Oquins  131.863,77 € concessió administració aigua  106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx  cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013
 11. 11. 2.Despeses CAPITOLS 2013 2014 VARIACIÓ % DESPES. DE PERSONAL 2.301.686,49 € 2.312.686,86 € 0,48% 2.375.785,31 € 2.420.757,53 € 1,89% 222.500,39 € 179.775,22 € -19,20% 522.077,63 € 5.422.049,82 1.020.917,42 € 5.934.137,03 95,55% 9,44% 1.036.292,62 € BENS CORRENTS SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS OPERACIONS CORRENTS INVERSIONS REALS 2.857.674,33 € 175,76% 100,00 € 10.656,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00% -100,00% 619.541,56 € 1.666.590,18 706.188,64 € 3.563.862,97 13,99% 113,84% 7.088.640,00 9.498.000,00 33,99% I TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS OPOPERACIONS CAPITAL TOTAL DESPESES DE
 12. 12. Algunes dades d’interès  tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida      de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores mestres de música, pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat l’any passat un 90%), es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació
 13. 13. Repartiment percentual ingressos
 14. 14. Repartiment percentual despeses
 15. 15. Proposta de Pressupost General per a 2014 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 19 de desembre de 2013

×