Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

507 views

Published on

Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, celebrat el 28 de novembre de 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

 1. 1. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes Dijous, 28 de novembre de 2013
 2. 2. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Ordre del dia 1. Pressupost del Districte per al 2014. 2. Actuacions a via Ordre della ia pública. 3. Casa-Museu Vil·la Joana. 4. Ordre del dia Mercat de Vallvidrera. 5. Precs i preguntes. 2
 3. 3. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 01 Pressupost del Districte per al 2014 3
 4. 4. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 1.1 Pressupost Ajuntament de Barcelona 4
 5. 5. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Pressupost total Ajuntament de Barcelona (en milions d’euros) EL- 2013 Despeses corrents (Cap. 1 a 5) PI - 2014 Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 5 EL = Estimació de liquidació (30/06/2013) PI = Pressupost inicial
 6. 6. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 El Pressupost Persones i famílies Motor econòmic Solvència, rigor i credibilitat 6
 7. 7. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Les Despeses Els Ingressos Operacions financeres (Cap. 8 i 9) Despeses de capital (Cap. 6 i 7) Ingressos de capital (Cap. 6 i 7) 1 % 10 % Operacions financeres (Cap. 8 i 9) 9 % 16 % 74 % 90 % Despeses corrents (Cap. 1 a 5) Ingressos corrents (Cap. 1 a 5) 7
 8. 8. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 L’estalvi corrent Ingressos corrents = 2.313,2 M€ Despeses corrents = 1.899,8 M€ Estalvi per a inversions 413,4 M€ 8
 9. 9. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 El finançament de les inversions 413,4 M€ 426,3 M€ Estalvi corrent per a inversions Inversions + Transferències de Capital 12,9 M€ Altres ingressos no corrents 101,5 M€ Venda d’actius financers (cap.8) 101,5 M€ Adquisició Habitatge Social 9
 10. 10. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 1.2 Pressupost Districte de Sarrià - Sant Gervasi 10
 11. 11. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Evolució del Pressupost 2011-2014 20,10 M€ 20,23 M€ 20,65 M€ 20,67M€ 20,00 M€ 5,05 5,61 5,53 5,55 10,60 11,05 M€ 10,44 11,05 11,20 4,46 4,18 4,07 3,92 2011 2012 2013 2014 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 11
 12. 12. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte 8,24 M€ 20,67 M€ 1. Persones i Famílies 6,96 M€ 33,68 % 8,55 M€ 3,88 M€ 18,75 % 81,25 % Total 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 0,25 M€ 3. Agents econòmics i centres de coneixement 1,03 M€ 1,21 % 4,98 % 4. Hàbitat urbà 8,55 M€ 41,37 % 5. El pressupost 1,3 M€ 6,39 % 6. Govern, directius i recursos humans 2,55 M€ 12,34 % 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 0,005 M€ 0,02 % 12 12
 13. 13. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Programa d’inversions 2014 12% 17% 5% 18% 12% 7% 16% 4% 2% 7% Ciutat Vella Sarrià - Sant Gervasi Sant Andreu Eixample Gràcia Sant Martí Sants - Montjuïc Horta - Guinardó Les Corts Nou Barris 13
 14. 14. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 2014 2012 17% 12% 15% 5% 27% 17% 18% 12% 4% 9% 12% 7% 4% 2% 9% 16% 3% 2% 2% 7% 14
 15. 15. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 1.3 Pressupost del Barri de Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes 15
 16. 16. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Evolució del Pressupost 2012 -2014 2,037 M€ 2,016 M€ 2,054 M€ 2,000 M€ 663.738,47 669.245,84 677.142,96 677.532,14 732.552,93 695.828,81 678.664,12 652.636,99 PE 2012 PE = Pressupost executat PL = Pressupost liquidat PI = Pressupost inicial 660.247,96 PL 2013 PI 2014 CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 4 16
 17. 17. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Què fem amb 100 €? 28 30 32 22 10 < 22 12 < < 0,5 23,5 13 36 36 35 2012 2013 2014 Serveis Públics Bàsics Béns Públics de caràcter preferent Actuacions de caràcter general Protecció i promoció social Actuacions de caràcter econòmic 17
 18. 18. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Comparativa de Pressupost i població entre el Barri i el Districte. Pressupost 2014 13,68 % Població 3% 18 Dades de Població: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny 2012. Ajuntament de Barcelona
 19. 19. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Comparativa euros per habitant entre el Barri i el Districte. 467 463 91 102 2013 Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes Dades de Població : Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny 2012. Ajuntament de Barcelona 92 103 2014 Districte (exclòs Vallvidrera) Districte 19
 20. 20. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Comparativa euros per superfície no forestal (ha). 16.667 € 16.638 € 15.314 € 15.330 € 10.057 € 10.247 € Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes Dades de Territori: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Informació de base i cartografia. IMI-Hàbitat Urbà. Districte (exclòs Vallvidrera) Total Districte 20
 21. 21. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Pressupost / persones que viuen en una hectàrea no forestal (ha). Densitat (hab. / ha. no forestal) 181 22 Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes 93.383 Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes Resta de barris 87.574 Resta de barris 21
 22. 22. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 02 Actuacions a la via pública 22
 23. 23. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 HÀBITAT URBÀ DEPARTAMENT CICLE DE L’AIGUA VALLVIDRERA, El TIBIDABO, I LES PLANES DIPOSIT DE LAMINACIÓ AL TORRENT DE L’ESPINAGOSA - OBRES INICIADES Construcció d’un dipòsit soterrat de laminació per a la intercepció i regulació de les aigües en episodis de pluja forta. Substitució de la canonada existent de D400 per una de D800 des del punt d’unió dels diferents col·lectors de Vallvidrera. Execució amb control mediambiental: instal·lats sensors per a supervisar pols i sorolls. Obra feta: Esbrossada i neteja, perfilat del torrent a la part inferior, excavació del vas del dipòsit, construcció de la base de formigó. Projecte i Direcció: Hàbitat Urbà. Cicle de l’Aigua Inici: 19 d’agost de 2013 Finalització prevista: gener 2014 Pressupost: 506.790,66€ 23
 24. 24. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT COLLSEROLA PASSEIG DE LES AIGÜES S’han realitzat els treballs de manteniment en un tram del passeig de les Aigües, per regularitzar la planeitat del ferm. Feta aportació de tot-ú i sauló amb component superior d’argila a la barreja amb incorporació d’ull de perdiu per intentar obtenir un ferm que no aixequi tanta pols. Treballs en col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola que ha fet l’aportació de terres i l’empresa Construcciones Zeta-3 que ha realitzat la compactació, que al seu moment no es van poder realitzar per no poder retirar els vehicles estacionats. 24
 25. 25. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERA, EL TIBIDABO I LES PLANES OBERTURA I URBANITZACIÓ ENLLAÇ GINESTERA-FONOLLEDA-NEGOCIANT S’han realitzat els treballs d’obertura i urbanització de l’enllaç Ginestera, Fonolleda i Negociant. Pressupost: 183.460,25€ Finalització i obertura carrer: 15 setembre 2013 25
 26. 26. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES VALLVIDRERA, El TIBIDABO, I LES PLANES TREBALLS DE REPARACIÓ AL CARRER LILÀ 41 S’han realitzat els treballs de sanejament i construcció d’una estructura de contenció des de l’interior de la finca de Lilà 41, pel sistema de mur de gabions, que permetrà, per la seva capacitat d’adaptació als petits moviments, un millor comportament d’assentament de la calçada. Finalització: agost 2013. Reobertura carrer: setembre 2013 Pressupost: 79.000,00 € 26
 27. 27. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES ACABADES ÀMBIT EL RECTORET REPARACIÓ PAVIMENT CAMÍ BELLADONA Nombrosos forats feien dificultós pas de vianant i vehcles 2 rodes Pressupost: 10.977, 57 € ÀMBIT EL RECTORET REIXA INTERCEPTORA PLAÇA MAJOR DEL RECTORET Pressupost: ÀMBIT VALLVIDRERA MILLORA BAIXADA DEL MOLÍ Pressupost: ÀMBIT VALLVIDRERA 29.000,00 € ARRANJAMENT ESVORANC ROMANINAR Pressupost: ÀMBIT TIBIDABO 3.248, 70 € 3.850,00 € MILLORES VORERA CAMÍ CAL TOTXO Pressupost: 6.602,95 € 27
 28. 28. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES BARRI RECTORET INSTAL∙LACIÓ GAS NATURAL Instal·lació de la xarxa de subministrament de gas, des d’un punt de la xarxa existent a sant Cugat. Penetració al territori a través de carrer Belladona i Gatell. Sistema constructiu amb màquina rasadora que permet disposar la canonada en rasa de 15-20 cm d’amplada, evitant obertura de rases tradicionals (reducció notable de runes, afectacions a circulació, pols) i facilitant la rapidesa de l’actuació. Obra executada: obertura de rasa a Belladona, escales Gatell i tram carrer Baladre. Conductes instal·lats a Gatell i tram obert de carrer Baladre. Instal·lació de cambra de regulació al principi de la xarxa. Promoció: Gas Natural Inici:17 setembre 2013 Finalització prevista: maig 2014 28
 29. 29. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES o INICI IMMEDIAT ÀMBIT EL RECTORET REURBANITZACIÓ TRAM C/BOHEMIS enter AMARANT I LILÀ Suposa continuïtat del circuit d’actuacions endegades de millora de paviments i soterrament de línies d’acord amb l’Associació de Veïns. Reforç base ferm, prisma per soterrament Telefònica i paviment asfàltic amb voreres acolorides acabat estampat. Substitució biones per tubulars metàl·liques i senyalització horitzontal. Pressupost: 121.468,66 € ÀMBIT EL RECTORET AGENÇAMENT ESPAI GARDÈNIES – ALBERCOQUERS Actuació sobre l’espai en desús per disposar d’una esplanada com a punt d’estada i zona d’esponjament del barri. Formació talusos per creixement d’arbustiva natural, paviment sauló compactat i millora de la tanca Pressupost: 24.987,94 € 29
 30. 30. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES o INICI IMMEDIAT ÀMBIT MAS SAURÓ REURBANITZACIÓ I SOTERRAMENT DE LÍNIES C/ FONT DELS PINS entre TORRENT DEL ROVELLÓ i CAMÍ DEL CIURENY Continuació del circuit d’actuacions endegades de millor a de paviments i soterrament de línies Reforç base paviment, prismes soterrament Telefònica, nou enllumenat sobre bàculs i paviment asfàltic amb voreres acolorides estampades. Pressupost: 183.220,44 € ÀMBIT MAS SAURÓ / VALLVIDRERA HORTS DE CAN PUJADES Implantació d’horts a la finca de Can Pujades. Tancament, instal·lacions bàsiques de suministrament d’aigua i electricitat i preparació del lloc. Co-promotor: Hàbitat Ur bà. Espais Verds i Biodiversitat. Pressupost: 50.000,00 € 30
 31. 31. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES o INICI IMMEDIAT ÀMBIT MAS GUIMBAU FORMACIÓ ESPAI APARCAMENT AL C/ SOLÉ I PLA, davant el CAP Disposició d’un total de 6-7 places per possibilitar l’aturada de veïns als serveis d’assistència del CAP. Pressupost: 7.850,75 € ÀMBIT MAS GUIMBAU ORDENACIÓ ESPAI ESPLANADA GRAN DE MAS GUIMBAU Agençament i ordenació de l’esplanda per conformar espai destinat a aparcament de vehicles i un altre per a usos esportius i del lleure. Actuació dins el pla de “microurbanitzacions” supervista des d’Hàbitat Urbà. Pressupost: 65.060,33 € ÀMBIT LES PLANES NOU SISTEMA DE TANCAMENT APARCAMENT VEÏNS ESTACIÓ FGC Instal·lació pilones per a tancar els espais propis d’aparcament de veïns a l’stació de Les Planes. Pressupost: 8.200,00 € 31
 32. 32. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES o INICI IMMEDIAT ÀMBIT VALLVIDRERA SOTERRAMENT LÍNIES ENDESA TRAM FONOLLEDA - GINESTERA Actuació adicional per aconseguir de la Cia soterrament de línies aèries. Pressupost: 13.858,84 € ÀMBIT VALLVIDRERA VORERES DE LA CARRETERA DE L’ESGLÉSIA, a partir de CASAFRANCA Suposa donar pas segur als habitatges d’aquell indret. Substitució de la cuneta per col·lector soterrat i embornals, construcció prisma per soterrament línia àeria ENDESA i paviment vorera de panot. Murets contenció terres en dos punts recorregut. Mínim practicable 90 cm. Pressupost: 48.300,00 € (Districte) + 55.000 € (Diputació Barcelona) ÀMBIT VALLVIDRERA VORERA CARRER DE LES ALBERES, entre núm 3 i 9 Paviment de la vorera en mal estat de conservació. Manteniment, amb substitució de vorada i nou paviment de panot. Retirada graó longitudinal existent d’accés a finques per fer-la accessible. Pressupost: 19.213,25 € 32
 33. 33. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 OFICINA COLLSEROLA DEPARTAMENT D’OBRES I MANTENIMENT – OBRES INICIADES o INICI IMMEDIAT ÀMBIT VALLVIDRERA REMUNTADOR I PAS DE VIANANTS A C/MONT D’ORSÀ amb PLAÇA BASSES D’EN BARRAL Formació de pas de vianants elevat. Pressupost: 7.046,57 € ÀMBIT PEU FUNICULAR REMUNTADOR PASSEIG DE LES AIGÜES – CARRETERA VALLVIDRERA Disposició rampa de formigó per salvar desnivell creixent entre el sauló del Passeig i l’asfalt de la Carretera. Pressupost: 2.225,25 € ÀMBIT PEU FUNICULAR COL·LOCACIÓ JOCS INFANTILS PLAÇA RUBIÓ I BELLVÉ I MILLORES Pressupost: 21.000,00 € ÀMBIT PEU FUNICULAR MILLORA PAVIMENTACIÓ I VORERES c/ PAU FEU Pressupost: 18.000,00 € 33
 34. 34. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 03 Casa-Museu Vil·la Joana 34
 35. 35. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Casa-Museu Vil·la Joana Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 35
 36. 36. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Casa-Museu Vil·la Joana Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 36
 37. 37. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Casa-Museu Vil·la Joana Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 37
 38. 38. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 Casa-Museu Vil·la Joana Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 38
 39. 39. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 04 Mercat de Vallvidrera 39
 40. 40. Consell de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes | 28 de novembre de 2013 05 Precs i preguntes 40

×