SlideShare a Scribd company logo
Ibaruwa ya Ignatius
yandikiye Philadelphiya
UMUTWE WA 1
1 Ignatius, nanone witwa Theophorus, ku rusengero rw'Imana Data,
n'Umwami wacu Yesu Kristo, uri i Philadelphiya muri Aziya;
cyabonye imbabazi, gishyirwa mu bwumvikane bw'Imana, kandi
tunezezwa iteka n'ishyaka ry'Umwami wacu, kandi kigasohozwa
n'imbabazi zose binyuze mu izuka rye: Nanjye ndasuhuza mu maraso
ya Yesu Kristo, ariryo rihoraho kandi ridahumanye. umunezero;
cyane cyane niba bunze ubumwe na musenyeri, na presbyiteri bari
kumwe na we, n'abadiyakoni bashyizweho bakurikije ibitekerezo bya
Yesu Kristo; uwo yatuye akurikije ubushake bwe, ashikamye ku
bw'Umwuka Wera we:
2 Ninde musenyeri nzi wabonye uwo murimo ukomeye muri mwe,
atari we wenyine, haba ku bantu, cyangwa ku bw'icyubahiro cy'ubusa;
ariko kubw'urukundo rw'Imana Data, n'Umwami wacu Yesu Kristo.
3 Nishimiye gushyira mu gaciro; ninde guceceka kwe abasha gukora
ibirenze abandi nibiganiro byabo byubusa. Kuberako yahujwe
namategeko, nkinanga kumirya yayo.
4 Ni yo mpamvu umutima wanjye wubaha ibitekerezo bye ku Mana
yishimye cyane, uzi ko byera imbuto nziza, kandi bitunganye;
byuzuye guhoraho, bitarangwamo ishyaka, kandi ukurikije uburyo
bwose Imana nzima.
5 Kubwibyo rero, nkuko abana bahinduka umucyo n'ukuri; guhunga
amacakubiri n'inyigisho z'ibinyoma; ariko aho umwungeri wawe ari,
niho mukurikira nk'intama.
6 Kuberako hariho impyisi nyinshi zisa nkizikwiye kwizera hamwe
numunezero wibinyoma ziyobora imbohe abiruka munzira yImana;
ariko mubwumvikane ntibazabona umwanya.
7 Irinde rero ibyatsi bibi Yesu atambara; kuberako bene abo atari
igihingwa cya Data. Ntabwo nabonye amacakubiri hagati yawe,
ahubwo ni uburyo bwose bwo kwezwa.
8 Kuko abantu bose ari abo ku Mana, na Yesu Kristo, bari kumwe na
musenyeri wabo. Kandi abantu bose hamwe no kwihana bazasubira
mu bumwe bw'itorero, ndetse n'abo bazaba abakozi b'Imana, kugira
ngo babeho nk'uko Yesu abibona.
9 Ntimukishuke, bavandimwe; nihagira umukurikira ukora
amacakubiri mu itorero, ntazaragwa ubwami bw'Imana. Niba hari
umuntu ugenda akurikira ikindi gitekerezo, ntiyemeranya n'ishyaka
rya Kristo.
10 Kubwibyo rero, reka kuba umwete wo gusangira Ukaristiya yera
yose.
11 Kuko hariho umubiri umwe gusa w'Umwami wacu Yesu Kristo;
n'igikombe kimwe mubumwe bwamaraso ye; igicaniro kimwe;
12 Nkuko hariho umwepiskopi umwe, hamwe na presbyteri ye,
hamwe n'abadiyakoni bagenzi banjye dukorana: kugira ngo ibyo
mukora byose, mubikore mubushake bw'Imana.
UMUTWE WA 2
1 Bavandimwe, urukundo ngukunda rutuma ndushaho kuba munini;
kandi nkagira umunezero mwinshi muri wewe, ndihatira kukurinda
akaga; cyangwa si njye, ahubwo ni Yesu Kristo; muri abo mbohewe
ndarushijeho gutinya, nkaho nkiri munzira yububabare.
2 Ariko isengesho ryawe ku Mana rizantunganya, kugira ngo ngere
kuri uwo mugabane, ku bw'imbabazi z'Imana nahawe: Guhungira
Ubutumwa bwiza ku mubiri wa Kristo; no ku Ntumwa kubijyanye no
kuyobora itorero.
3 Reka kandi dukunde abahanuzi, kuko nabo batugejeje ku Ivanjili,
no kwiringira Kristo, no kumutegereza.
4 Muri bo kandi bizera ko bakijijwe mu bumwe bwa Yesu Kristo;
kuba abantu bera, bakwiriye gukundwa, kandi bafite igitangaza;
5 Abahawe ubuhamya na Yesu Kristo, kandi babaruwe mu Ivanjili
y'ibyiringiro byacu rusange.
6 Ariko nihagira ubabwira amategeko y'Abayahudi, ntimwumve.
erega nibyiza kwakira inyigisho za Kristo kubakebwa, kuruta idini
rya kiyahudi kubatayifite.
7 Ariko niba umwe, cyangwa undi, atavuze ibya Kristo Yesu, kuri
njye mbona ari nk'inzibutso n'imva z'abapfuye, byanditseho amazina
y'abantu gusa.
Hunga rero ibibi n'imitego y'umutware w'iyi si; kugira ngo igihe icyo
ari cyo cyose ukandamizwa n'amayeri ye ntuzakonja mu buntu
bwawe. Ariko mwese hamwe duhuze ahantu hamwe n'umutima
utagabanijwe.
9 Kandi mpaye Imana yanjye ko mfite umutimanama utamucira
urubanza, kandi ko nta muntu n'umwe muri mwe ufite wo kwirata ku
mugaragaro cyangwa mu mwiherero, ko namubereye umutwaro muri
byinshi cyangwa bike.
10 Kandi nifurije abo twaganiriye bose, kugira ngo itazaba
umuhamya ubashinja.
11 Kuberako nubwo bamwe baba baranshutse nkurikije umubiri,
nyamara umwuka, ukomoka ku Mana, ntabwo ushukwa; kuko izi aho
ituruka n'aho igana, ikanahana amabanga yumutima.
12 Ndarira igihe nari muri mwebwe; Navuze n'ijwi rirenga: witabe
musenyeri, na presbyteri, n'abadiyakoni.
13 Noneho bamwe bibwiraga ko ibyo nabivuze nkiteganya
amacakubiri agomba kuza muri mwe.
14 Ariko ni we muhamya wanjye kubera ko ndi mu ngoyi, nta kintu
na kimwe nari nzi ku muntu. Ariko umwuka aravuga, abwira
abanyabwenge ati: Ntugire icyo ukora udafite musenyeri:
Komeza imibiri yawe nk'insengero z'Imana: Kunda ubumwe; Hunga
amacakubiri; Ba abayoboke ba Kristo, nk'uko yari kuri Se.
16 Nakoze rero nkanjye, nkumuntu wahuzaga ubumwe. Kuberako
ahari amacakubiri n'uburakari, Imana ntiba.
17 Ariko Uwiteka ababarira abihannye bose, nibasubira mu bumwe
bw'Imana, no mu nama ya musenyeri.
18 Kuko nizeye ubuntu bwa Yesu Kristo ko azabakura mu ngoyi
zose.
19 Nubwo bimeze bityo ariko, ndabasaba ko ntacyo mukora mu
makimbirane, ahubwo mukurikije amabwiriza ya Kristo.
20 Kuberako numvise bamwe bavuga; keretse nsanze byanditswe
mwumwimerere, ntabwo nzemera ko byanditswe mubutumwa bwiza.
Igihe navuze nti: Byanditswe; basubije ibyari imbere yabo muri kopi
zabo zangiritse.
21 Ariko kuri njye Yesu Kristo ni mu mwanya w’inzibutso zose
zitarangiritse ku isi; hamwe n'izo nzibutso zidahumanye, umusaraba
we, n'urupfu, n'izuka rye, hamwe no kwizera kumwe na we; ibyo
nifuza, binyuze mumasengesho yawe, gutsindishirizwa.
22 Abatambyi ni beza rwose; ariko icyiza cyane ni Umutambyi
Mukuru weguriwe Ahera cyane; kandi ninde wenyine wahawe
amabanga y'Imana.
23 Ni umuryango wa Data; aho Aburahamu, Isaka, Yakobo
n'abahanuzi bose binjiramo. kimwe n'Intumwa, n'itorero.
24 Kandi ibyo byose bikunda ubumwe buva ku Mana. Nubwo
Ubutumwa Bwiza bufite bimwe. niki kirimo kirimo hejuru yizindi
zose zitangwa; aribyo, isura y'Umukiza wacu, Umwami Yesu Kristo,
ishyaka rye n'izuka rye.
25 Kuko abahanuzi bakundwa bamuvuzeho; ariko ubutumwa bwiza
ni ugutungana kwa ruswa. Twese hamwe rero nibyiza, niba wemera
nubuntu.
UMUTWE WA 3
1 Noneho ku byerekeye itorero rya Antiyokiya riri muri Siriya, kuko
mbwirwa ko binyuze mu masengesho yawe n'amara ufite kuri Yesu
Kristo, ari mu mahoro; bizakubera, nk'itorero ry'Imana, gushyiraho
umudiyakoni kugira ngo ubasangeyo nka ambasaderi w'Imana;
kugira ngo yishimane nabo igihe bahuye, kandi bahimbaze izina
ry'Imana.
Hahirwa uwo muntu muri Yesu Kristo, uzasanga akwiriye umurimo
nk'uwo; namwe ubwanyu muzahimbazwa.
3 Noneho niba ubishaka, ntibishoboka ko ubikora kubwubuntu
bw'Imana; kimwe n'andi matorero aturanye yohereje, abasenyeri
bamwe, abapadiri n'abadiyakoni.
4 Naho kuri Philo umudiyakoni wa Silisiya, umuntu ukwiye cyane,
aracyankorera mu ijambo ry'Imana: hamwe na Rheus wa
Agathopolis, umuntu mwiza udasanzwe, wankurikiranye ndetse no
muri Siriya, ntabwo yerekeranye n'ubuzima bwe: Aba Nubuhamya.
5 Nanjye ubwanjye ndashimira Imana kubwo kubakira nkuko
Uwiteka azakwakira. Ariko kubabasuzuguye, bababarirwe kubuntu
bwa Yesu Kristo.
6 Abagiraneza b'abavandimwe bari i Troas barabasuhuje: Kuva aho
na none nanditse na Burrhus, woherejwe hamwe nanjye n'abo muri
Efeso na Smyrna, kugira ngo mbubahe.
7 Umwami wacu Yesu Kristo abubahe; uwo bizeye, haba mu mubiri,
no mu bugingo, no mu mwuka; mu kwizera, mu rukundo, mu bumwe.
Gusezera muri Kristo Yesu ibyiringiro byacu rusange.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ibaruwa ya Ignatius yandikiye Philadelphiya UMUTWE WA 1 1 Ignatius, nanone witwa Theophorus, ku rusengero rw'Imana Data, n'Umwami wacu Yesu Kristo, uri i Philadelphiya muri Aziya; cyabonye imbabazi, gishyirwa mu bwumvikane bw'Imana, kandi tunezezwa iteka n'ishyaka ry'Umwami wacu, kandi kigasohozwa n'imbabazi zose binyuze mu izuka rye: Nanjye ndasuhuza mu maraso ya Yesu Kristo, ariryo rihoraho kandi ridahumanye. umunezero; cyane cyane niba bunze ubumwe na musenyeri, na presbyiteri bari kumwe na we, n'abadiyakoni bashyizweho bakurikije ibitekerezo bya Yesu Kristo; uwo yatuye akurikije ubushake bwe, ashikamye ku bw'Umwuka Wera we: 2 Ninde musenyeri nzi wabonye uwo murimo ukomeye muri mwe, atari we wenyine, haba ku bantu, cyangwa ku bw'icyubahiro cy'ubusa; ariko kubw'urukundo rw'Imana Data, n'Umwami wacu Yesu Kristo. 3 Nishimiye gushyira mu gaciro; ninde guceceka kwe abasha gukora ibirenze abandi nibiganiro byabo byubusa. Kuberako yahujwe namategeko, nkinanga kumirya yayo. 4 Ni yo mpamvu umutima wanjye wubaha ibitekerezo bye ku Mana yishimye cyane, uzi ko byera imbuto nziza, kandi bitunganye; byuzuye guhoraho, bitarangwamo ishyaka, kandi ukurikije uburyo bwose Imana nzima. 5 Kubwibyo rero, nkuko abana bahinduka umucyo n'ukuri; guhunga amacakubiri n'inyigisho z'ibinyoma; ariko aho umwungeri wawe ari, niho mukurikira nk'intama. 6 Kuberako hariho impyisi nyinshi zisa nkizikwiye kwizera hamwe numunezero wibinyoma ziyobora imbohe abiruka munzira yImana; ariko mubwumvikane ntibazabona umwanya. 7 Irinde rero ibyatsi bibi Yesu atambara; kuberako bene abo atari igihingwa cya Data. Ntabwo nabonye amacakubiri hagati yawe, ahubwo ni uburyo bwose bwo kwezwa. 8 Kuko abantu bose ari abo ku Mana, na Yesu Kristo, bari kumwe na musenyeri wabo. Kandi abantu bose hamwe no kwihana bazasubira mu bumwe bw'itorero, ndetse n'abo bazaba abakozi b'Imana, kugira ngo babeho nk'uko Yesu abibona. 9 Ntimukishuke, bavandimwe; nihagira umukurikira ukora amacakubiri mu itorero, ntazaragwa ubwami bw'Imana. Niba hari umuntu ugenda akurikira ikindi gitekerezo, ntiyemeranya n'ishyaka rya Kristo. 10 Kubwibyo rero, reka kuba umwete wo gusangira Ukaristiya yera yose. 11 Kuko hariho umubiri umwe gusa w'Umwami wacu Yesu Kristo; n'igikombe kimwe mubumwe bwamaraso ye; igicaniro kimwe; 12 Nkuko hariho umwepiskopi umwe, hamwe na presbyteri ye, hamwe n'abadiyakoni bagenzi banjye dukorana: kugira ngo ibyo mukora byose, mubikore mubushake bw'Imana. UMUTWE WA 2 1 Bavandimwe, urukundo ngukunda rutuma ndushaho kuba munini; kandi nkagira umunezero mwinshi muri wewe, ndihatira kukurinda akaga; cyangwa si njye, ahubwo ni Yesu Kristo; muri abo mbohewe ndarushijeho gutinya, nkaho nkiri munzira yububabare. 2 Ariko isengesho ryawe ku Mana rizantunganya, kugira ngo ngere kuri uwo mugabane, ku bw'imbabazi z'Imana nahawe: Guhungira Ubutumwa bwiza ku mubiri wa Kristo; no ku Ntumwa kubijyanye no kuyobora itorero. 3 Reka kandi dukunde abahanuzi, kuko nabo batugejeje ku Ivanjili, no kwiringira Kristo, no kumutegereza. 4 Muri bo kandi bizera ko bakijijwe mu bumwe bwa Yesu Kristo; kuba abantu bera, bakwiriye gukundwa, kandi bafite igitangaza; 5 Abahawe ubuhamya na Yesu Kristo, kandi babaruwe mu Ivanjili y'ibyiringiro byacu rusange. 6 Ariko nihagira ubabwira amategeko y'Abayahudi, ntimwumve. erega nibyiza kwakira inyigisho za Kristo kubakebwa, kuruta idini rya kiyahudi kubatayifite. 7 Ariko niba umwe, cyangwa undi, atavuze ibya Kristo Yesu, kuri njye mbona ari nk'inzibutso n'imva z'abapfuye, byanditseho amazina y'abantu gusa. Hunga rero ibibi n'imitego y'umutware w'iyi si; kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ukandamizwa n'amayeri ye ntuzakonja mu buntu bwawe. Ariko mwese hamwe duhuze ahantu hamwe n'umutima utagabanijwe. 9 Kandi mpaye Imana yanjye ko mfite umutimanama utamucira urubanza, kandi ko nta muntu n'umwe muri mwe ufite wo kwirata ku mugaragaro cyangwa mu mwiherero, ko namubereye umutwaro muri byinshi cyangwa bike. 10 Kandi nifurije abo twaganiriye bose, kugira ngo itazaba umuhamya ubashinja. 11 Kuberako nubwo bamwe baba baranshutse nkurikije umubiri, nyamara umwuka, ukomoka ku Mana, ntabwo ushukwa; kuko izi aho ituruka n'aho igana, ikanahana amabanga yumutima. 12 Ndarira igihe nari muri mwebwe; Navuze n'ijwi rirenga: witabe musenyeri, na presbyteri, n'abadiyakoni. 13 Noneho bamwe bibwiraga ko ibyo nabivuze nkiteganya amacakubiri agomba kuza muri mwe. 14 Ariko ni we muhamya wanjye kubera ko ndi mu ngoyi, nta kintu na kimwe nari nzi ku muntu. Ariko umwuka aravuga, abwira abanyabwenge ati: Ntugire icyo ukora udafite musenyeri: Komeza imibiri yawe nk'insengero z'Imana: Kunda ubumwe; Hunga amacakubiri; Ba abayoboke ba Kristo, nk'uko yari kuri Se. 16 Nakoze rero nkanjye, nkumuntu wahuzaga ubumwe. Kuberako ahari amacakubiri n'uburakari, Imana ntiba. 17 Ariko Uwiteka ababarira abihannye bose, nibasubira mu bumwe bw'Imana, no mu nama ya musenyeri. 18 Kuko nizeye ubuntu bwa Yesu Kristo ko azabakura mu ngoyi zose. 19 Nubwo bimeze bityo ariko, ndabasaba ko ntacyo mukora mu makimbirane, ahubwo mukurikije amabwiriza ya Kristo. 20 Kuberako numvise bamwe bavuga; keretse nsanze byanditswe mwumwimerere, ntabwo nzemera ko byanditswe mubutumwa bwiza. Igihe navuze nti: Byanditswe; basubije ibyari imbere yabo muri kopi zabo zangiritse. 21 Ariko kuri njye Yesu Kristo ni mu mwanya w’inzibutso zose zitarangiritse ku isi; hamwe n'izo nzibutso zidahumanye, umusaraba we, n'urupfu, n'izuka rye, hamwe no kwizera kumwe na we; ibyo nifuza, binyuze mumasengesho yawe, gutsindishirizwa. 22 Abatambyi ni beza rwose; ariko icyiza cyane ni Umutambyi Mukuru weguriwe Ahera cyane; kandi ninde wenyine wahawe amabanga y'Imana. 23 Ni umuryango wa Data; aho Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abahanuzi bose binjiramo. kimwe n'Intumwa, n'itorero. 24 Kandi ibyo byose bikunda ubumwe buva ku Mana. Nubwo Ubutumwa Bwiza bufite bimwe. niki kirimo kirimo hejuru yizindi zose zitangwa; aribyo, isura y'Umukiza wacu, Umwami Yesu Kristo, ishyaka rye n'izuka rye. 25 Kuko abahanuzi bakundwa bamuvuzeho; ariko ubutumwa bwiza ni ugutungana kwa ruswa. Twese hamwe rero nibyiza, niba wemera nubuntu. UMUTWE WA 3 1 Noneho ku byerekeye itorero rya Antiyokiya riri muri Siriya, kuko mbwirwa ko binyuze mu masengesho yawe n'amara ufite kuri Yesu Kristo, ari mu mahoro; bizakubera, nk'itorero ry'Imana, gushyiraho umudiyakoni kugira ngo ubasangeyo nka ambasaderi w'Imana; kugira ngo yishimane nabo igihe bahuye, kandi bahimbaze izina ry'Imana. Hahirwa uwo muntu muri Yesu Kristo, uzasanga akwiriye umurimo nk'uwo; namwe ubwanyu muzahimbazwa. 3 Noneho niba ubishaka, ntibishoboka ko ubikora kubwubuntu bw'Imana; kimwe n'andi matorero aturanye yohereje, abasenyeri bamwe, abapadiri n'abadiyakoni. 4 Naho kuri Philo umudiyakoni wa Silisiya, umuntu ukwiye cyane, aracyankorera mu ijambo ry'Imana: hamwe na Rheus wa Agathopolis, umuntu mwiza udasanzwe, wankurikiranye ndetse no muri Siriya, ntabwo yerekeranye n'ubuzima bwe: Aba Nubuhamya. 5 Nanjye ubwanjye ndashimira Imana kubwo kubakira nkuko Uwiteka azakwakira. Ariko kubabasuzuguye, bababarirwe kubuntu bwa Yesu Kristo. 6 Abagiraneza b'abavandimwe bari i Troas barabasuhuje: Kuva aho na none nanditse na Burrhus, woherejwe hamwe nanjye n'abo muri Efeso na Smyrna, kugira ngo mbubahe. 7 Umwami wacu Yesu Kristo abubahe; uwo bizeye, haba mu mubiri, no mu bugingo, no mu mwuka; mu kwizera, mu rukundo, mu bumwe. Gusezera muri Kristo Yesu ibyiringiro byacu rusange.